Vous êtes sur la page 1sur 1

N267. Dzie nnik Us;aw. Pm. 412 i 413.

7J';)

wskutek powo~ania do służby wojskowej, może nadto właściwa wła·


dza służbowa (prezes sądu apelacyjnego, izba adwokacka lub
notarjalna) policzyć praktykę od chwili wcześniejszej niż od zło-
żenia ostatniego egzaminu, najwięcej jednak rok. .
3. f\plikanci sędziowscy nie mogą się domagać adjutum za czas po-
liczony n1:l zasadzie powyższych ustępów".

§ 7 opiewać będzie :

"f\plikantom zawodów prawniczych, którzy z innej obecną


wojną spowodowanej przyczyny, a nie z powodu służby wojsko-
wej doznali przeszkody w wykonywaniu swego zawodu cywilnego,
może właściwa władza służbowa (prezes sądu apelacyjnego, izba
adwokacka · Iub notarjalna) pozwolić na wliczenie czasu przeszko-
dy w granicach oznaczonych §§ 2 do 4".
f\rt. 2. Rozporządzenie niniejsze poczyna obowiązywać· z dniem ogło c
szenia. Prawa nabyte na podstawi e postanowień §§ 1. 3, 6 i 7 w' brzmie-
niu rozporządzenia z 21 sierpnia 1916, Dz. p. p. N2 268, pozostają niena-
r US20ne.
Minister Sprawiedliwości:
SUPiński

- - - - ---
.
413.
ROZPORZF\DZENIE
Kier ownika Ministerstwa Kolei Żelaznych,
dot:yc zące podwyższenia opłat za przewóz osób, psów i bagażu na
kolei lokalnej Lwów (Kleparów)-Jaworów.

Na zasadzie dekretu z dn ia 7 lutego r. b. i w porozum~.ęniu z Mini·


sterstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
Z dniem otwarcia ruchu na kolei lokalnej Lwów (Kleparów) -- Jawo-
rów podwyższa się dotychl'Zasowe opiaty Zii przewóz osób, psów i bagażu ,
objęte dla tej kolei taryfą osobową i bagażową, część li, zeszyt 4 (z dnia
1 lutego 191 7 r.), do wysokości opłat, obowiązujących obecnie na szlakach
byłych austrjackich kolei państwowych, wyszczególnionych w taryfie oso ·
bowej i bagażowej , część li, zeszyt 1, przyczem należy uwzględnić nadto
50% -we podwyższenie wszystkich opłat, które jeszcze w drodze taryfowe.
nie zostało przeprowadzone. - •
Warszawa, dnia 3 sierpnia 1919 r.
Kierown ik Ministerstwa:
l. Eberhaj'dt

Tł oc zono \V Drukarni Państwowej


.-----------------
z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 6879
- ------- - - - - - - -
Cena 65 len.-1 kor. 4 bal.