Vous êtes sur la page 1sur 1

'

r " \ , ': ... ~

Dziennik Praw. Poz. 99 j 100. 33

IV.
Rrt. 7. W celu zarejestrowania szkód i strat, wynikających z umów.
o których mowa w przepisach niniejszych, wszystkie osoby, które u mowy
takie z b. władzami okupacyjnemi zawierały, winny zameldować je pod ry-
gorem art. 138 K. K. w terminach i trybie, jakie ustali Minister Rolnictwa
i Dóbr Państwowych w porozumieniu ż interesowanymi ministrami.
Art. 8. . Rozporządzenia wykonawc;:ze do . dekretu niniejszego :wydadzą
właściwi ministrowie. .
Art. 9. Przepisy niniejsze zyskują moc obowiązującą w dniu dzi-
t: iejszym. "
Dan w Warszawie, dnia 11 stycznia 1919 r.
Naczelnik Państwa:
J Piłsu dski
Prezydent Ministrów:
Mor acze'Wski
/

Min ister Rolnictwa i Dóbr Państwowych :


Stolarski

100.

ROZPORZf\DZE NIE WYKONł\WCZE.

W myśl punktów c. i f. paragrafu 5-go Ustawy Polskiej Krajowej Kasy


Pożyczkowej zatwierdzam następujące normy zastawowe dla polskich pa-
pierów procentowych i banknotów rosyjskich.
Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa zalicza.
na 100 rb. 41i'2 °jo listów ziemskich - 125 mk.
"4°io , , " 100 "
5°jo "zast. warsz. 125 n
1
" 4 / 2% "" " 100 /"
., 6% obligacji m. Warszawy 125 "
listów zast. prowincjo-
nał. . miejskich 100
na 100 mk. 5 0 jo asygnat Skarbu
Państwa 75 "
na 100 rb. 50 jo asygnat Skarbu
Państwa 100
na 100 rb. banknotów ros. (carskich) 75 "
Warszawa. dnia 28 grudnia 1918 ·r.
Kierownik Ministerstwa Skarbu:
• Byrka