Vous êtes sur la page 1sur 1

N260 Dzienn ik 'Ustaw. Poz. 381 i 382.

1053
°

381.
R.oZPORZł\DZENIE
Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Spraw
Wewnętrznych i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w sprawie dodat-
kowego powołania do służby wojskowej mężczyzn, ur6dzonych
w roku 1895.

f\rt. 1. Na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 1920 r. (Dz. Ustaw R. P


z dnia 17/V I 1920 N2 48 poz. 298) powołuje się do służby wojskowe :
w szeregach F\rmji Polskiej na całym obszarze ziem polskich byłych szere-J
gowych wszystkich rodzajów broni (byłych wojskowych) , urodzonych w roku
1895, którzy służyli w armjach obcych, względnie w wojsku lub formacjach
polskich.
f\rt. 2. Osoby objęte art. l winny się stawić do Komisj i Przeglądo­
wych, które rozpoczną urzędowan i e dnia 1 sierpn ia r. b.
Wezwania osobiste do popisowych nie będą rozsyłane.
O miejscu, dniu i godzinie urzędowania Komisji Przeglądowych winni
się popisowi dowiedzieć u wójta , względnie w magistracie.
Powołani, mający prawo do uzyskania ulg, lub odroczen winni przy-
nieść ze sobą dokumenty, uzasadniające ich prawo do ulg . względnie
odroczeń.

f\rt. 3. Winni nieusprawiedliwionego niestawiennictwa będą karani


w myśl ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z dnia 4 marca
1920 r. p0Z . 104).
f\rt. 4. Niniej sze rozporządze:n i e wchodzi w życie z dniem jego ogło­
szenia.
Minister Spraw Wojskowych:
w z. S osllkows/u'
Kiero wnik Ministe rstwa Spraw W e wnętrznych:
w z. Dzmik owski
Kierow n ik Min isterstwa b. Dziel nic y Pruskiej :
IY. Kue/tarsR':

382.
ROZPORZł\DZENIE
Na pod stawie art. 2 p. f) ustawy z d nia 25 li pca 1919 r. w przed mio-
cie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzyman ia pcrządku publicz-
nego w czasie wojny (Dz. Pr. 1919 Nr. 61 poz. 364) i rozpo rządzenia Rady
Ministrów z dnia 29 kwietnia 1920 r. (Dz. Ust. 1920 N2 36 poz. 208) n i-
niejszem na obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządzam co następuje:
1. Zabraniam w re:stauracjach , kawiarniach, cukierniach, jadłodajniach
wszelkich koncertów i popisów muzycznych.
2. Zawieszam funkcjonowanie wszelkich kabaretów,' sal tańca, sal
weselnych i t. p. oraz zabraniam urządzania zabaw tanecznych również
w lokalach prywatnych.