Vous êtes sur la page 1sur 1

Dziennik Ustaw Poz. 489 i 490.

1281

489.
Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych
z dnia 5 sierpnia 1921 r.
w przedmiocie uzupełnienia części I taryfy ogólnej na przewóz
towarów, zwłok i zwierząt.
Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu
Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów,
bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich
(Dz. Pr. P. P. z 1919 r. N2 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami:
Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam wprowadzenie z ,dniem 1 wrze-
śnia 1921 r. następującego uzupełnienia do części I taryfy ogólnej na prze-
wóz towarów, zwłok i zwierząt (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. N2 65, poz. 414):
§ 1. Wart. 60, punkt 4, słowa "w ciągu sześciu miesiĘcy" zastępuje
się słowami: "w ciągu dziewięciu miesięcy", a słowa "Termin sześcio mie-
sięczny" zastępuje się słowami: "Termin dziewięcio miesięczny".
Wart. 63, punkt 5, (post. wyk. I) słowa "48 godzin- ' zastępuje się
słowami: "24 godziny ". ,
Wart. 72, punkt I (post. wyk.) uzupełnia się zdaniem "Czasowo, a ż
do odwołania, przesyłki, nadawane na stacjach Dyrekcji Kolejowej Wileń ­
skiej, nie mogą być obciążane zaliczeniami".
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 wrześn ia
1921 roku.
Minister Kolei Żelaznych : f

w z. j. Eberhardt

490.
Rozporządzenie Ministm b. Dzielnicy Pruskiej
z dnia 12 sierpnia 1921 roku
O zmianie ordynacji miejskiej dla sześciu wschodnich prowincji
monarchji pruskiej z dnia 30 maja 1853 r. (Zbiór Usta w Pruskich
str. 261) i o przeprowadzeniu wyborów komunalnych w miastach
b. dzielnicy pruskiej.
Na mocy art. 6 d. ustawy z dnia 1 ~;jerpnia 1919 r. ' o tymczasowej
organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dziennik Praw N2 64 poz. 385)
stanowię co następuje: '
CZĘŚĆ PlERWSZf\.
,i
Z m i a n a o r d y n a c j i m i ej s.k i e j. '~"f:,
§ 1. Przepisy ordynacji miejskiej, zawarte w tytu'l e ~~:w §§ 5 i 6
ordynacji miejskiej dla sześciu wschodnich prowincji monarchji pruskiej
z dnia 30 maja 1853 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 261) otrżymują następu­
jące brzmienie:
§ 5.
Prawo swojszczyzny obejmuje:
1) "prawo udziąłu w głosowaniu w wyborach do Rady Miejskiej,