Vous êtes sur la page 1sur 1

.

M 82. . DziennIkUsŁaw. Poz. 639, 640 I 641. 949


NN'"« ,

.• I 639• § 2. RozporzZldzenie niniejsze wchodzi w życie


z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci rpoc obo-
Rozporządzenie · Ministra Kolei Żelaznych wiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Zelaznych
z dn ia 7 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. N268, poz. 540).
z dnia 13 sierpnia 1923 r.
Minister Kolei Źelaznych: Kar1iński
o · uzupełnieniu · taryfy ogólnej na przewóz to-
.. warów, zwłok i zwierząt. . Minister Skarbu: H. Linde
Na mocy dekretu z dnia. 7 lutego 1919 roku Minister Przemysłu i Handlu: W. Kucl;arskl
o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji
prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów,
bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych
Ina kolejach polskich (Dz. P. P. P. N2 14, poz. 152)
i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Prze-
641.
mysłu i H,mdlu zarządza się co następuje:
.
Do p. 5 wykazulopłat dodatkowych
. . § 1. Rozporżąd~enie Ministra Kolei 2elaznych
(cz~ść II Taryfy) "Opłaty za załadowanie, wyładowa­
nie i przeładowanie" dodaje się uwaga treści na- z dnia 13 sierpnia 1923 r.
stępuJąceJ:
"U wag a: Opłata za przeładowanie prze- o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej
syłek z normalnej kolei państwowej na kolej
na lłnlach towarzystwa akcyjnego warszaw-
wąskotorową Przeworsk - Dynów i odwrotnie skich dróg żelaznych dojazdowych.
pobiera się w wysokości 960 mk. za każde
rozpoczęte 100 kg., nie mniej jednak, niż zwrot Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r.
kosztów rzeczywistych". o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji
prawa wydawania przepisów o przewozie osób, ba-
§ 2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc gażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych
obowi&zującą z dniem ogłoszenia. na kolejach polskich (Dz. P. P. P. N2 14, poz. 152)
Minister Kolei Żelaznych: Karliński i w porozum ieniu z Ministrami Skarbu oraz Prze-
mysłu i Handlu zarządza się co nast~puje:
.. .. Minister . Skarbu: H. l.il'lde. . -
§ 1. Na kolejach towarzystwa akcyjnego war-
Minister Przemysłu i Handlu: W. Kucbarski szawskich dróg żelaznych dojazdowych podwyższa
si~ taryfę osobową:
a) na Iinjach Wilanowskiej i Grójeckiej:
do 750 mk. w klasie III od osoby i kilometrl\
640. i " 1125 " " " II"" "
oraz w tymże stosunku wszelkie inne opłaty, zwią-
Rozporządzenie Ministra Kolei Zelamych zane z przewozem osób;
z dnia 13 si~rpnia 1923 r. b) 'na Iinji Jabłonn a -Wawer-Karczew:
(, .podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej do 250 mk. w klasie I!I od osoby i klIometra
na Hnjach towarzystwa akcyjnego budowy i"375,.,, " II"" ..
i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych oraz w tymże stosunku wszelkie inne opłaty, zwią­
t w Król. Polsl<iem. zane z przewozem osób.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tym· . § 2. Opłaty za przewóz bagażu na wszystkich
szasewem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wymienionych wyżej linjach podwyższa się do 80 mk.
wydawania przepisów o przewozie . osób, bagażu za 10 kg. i kilometr, oraz w tymże stosunku wszel-
l · towarów oraz ustalania taryf przewozowych na ko- kie inne opłaty, związane z przewozem bagażu.
lejach polskich (Dz. P. P. P. N2 14, poz. 152) i w po-
rozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu . § 3. Rozporządzenie niniejsz-e
wchodzi w życie
i Handlu zarządza się co nastElPuje: z dniem ogłoszenia . Jednocześnie traci moc obo·
wiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych
§ 1. Na Iinjach towarzystwa akcyjnego bu- z dnia 7 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. N!! 68, poz. 536)
dowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych i § 2 rozporządzenia z dni a 12 czerWCa 1923 r.
w Królestwie Polskiern podwyższa się: (Dz. U. R. P. N!! 59, poz. 432).
1) Opłaty za przewóz osób: Minister Kolei Żelaznych: Karliński
do 900 mk. w klasie III od osoby i kilometra i
;, 1400" "II"" ,. Minister Ska~bu: H. Linde
a w wagonach towarowych, przystosowanych do ru-
ch\l ...9!SoJ:>.owego, do. 250., mk. _.z.a ()sobo-kiloJn.etr; fvldnister Przemysłu i Handlu: W. Kucbal'ski
2) Opłaty za bagaż:
do 70 mk. od l<ażdych zaczętych 10 Kg. j kilometra.