Vous êtes sur la page 1sur 1

14 "Qziennik Ustaw. Poz. 18, 19, 20) 21.

nych (Dz. U. R. P. N2 80 poz. 777) zarządza się co 20.


następuje:
Rozporządzenie Ministra Spraw
§ 1. Cło
wywozowe, ustanowione w § 1 roz- Wewnętrznych
porządzenia z dnia 11 września 1924 r. (Dz. U. R. P.
N2 83 poz. 796) na niżej wymieniony towar, zniża z dnia 30 grudnia 1924 r.
,się jak następuje:
wydane , w porozumieniu z Ministrem Skarbu
Cło od lOOkg. w przed,miocie przekazania wojewodom (Dele-
Poz; tarYfyl gatowi ' Rządu w Wilnie) i dyrektorom izb skar-
celnej N ą z W' a t o w a r:u
,>
ZI. I gr. bowych prawa zatwierdzania' uchwał o poborze
podaUiU ' od lokali do wysokości norm, ozna-
229 Odpadki z kory drzewa kor- czonych na rol< 1925.
ko'wego. • ,; ,o • • • 8

§ 2. Rozporządzenie
.
niniejsze 'wchodzi ' w ży­
Na podstawie art. , 37 ustęp 2 ustawy z dnia
11 sierpnia 1923 r~ o tymczasowem uregulowaniu
finansów komun a lnych (Dz. U. R. P.N~ 94 poz. 747)
cie z dniem ogłoszenia. zarządza się co następuje:

Minister Skarbu: W. arabski § 1.. Wojewodowie (Delegat Rządu w Wilnie),


działający na ząsadzie rozporządzenia Ministra Spraw
.~ " , Minister Przemysłu i Handlu: Józef Kiedroń . Wewnętrznych z dn. 15 kwietnia 1924 r. (Dz. U. R. P .
t:._
Minister Rolnictwa ' i Dóbr Państwowych: Janicki
NQ 36 poz. 390) w porozumieniu z dyrektorami izb
skarbowych, uprawnieni są do zatwierdzania uchwał
reprezentacji gmin miejskich w przedmiocie stawek
podatku od lokali do wysokości, oznaczonej w roz-
porządzeniu z dnia 27 listopada 1924 r. (Dz. U. R. P.
•C , '
N2 104 poz. 949) .
19. , §2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży·
cie z dniem ogłoszenia.
Rozporządzenie Ministra Skarbu Minister Spraw Wewnętrznych: Ratajski
....
>, z dnia 5 stycznia 1925 r. l1inister Skarbu: ' W.Grabski

w sprawie przedłużenia terminu dla uskutecz~


, nienia uzupełniających mianowań członków
,komisyj szacunkowych , i odwoławczych do 21.
. spraw państwowego podatku przemysłowego,
,ich zastępców, oraz przedstawicieli płatników Rozporządzenie Ministra Spraw
do udziału w lustracji przedsiębiorstw. Wewnętrznych
Na mocy art. art. , 122 i 126 ustawy z dnia z dnia 30 grudnia 1924 r.
14 maja 1923 r.w przedmiocie państwowego po-
, datku przemysłowego (Dz. U. R. P. N2 58 poz. 412), O rozciągnięciu na miasto Główno w powiecie
zi1Tządza się co następuje: ' > ,
, brzezińskim mocy obowiązującej dekretu z dn.
• ,

4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim.


§ 1. Wyznaczony w części drugiej § 7 rozpo- Na mocy art. 1 i"2 ustawy z dnia 20 lutego
rządzenia Ministra Skarbu z dnia 6 lipca 1923 r. 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 19 poz. 91) w przedmiocie
(Dz. U. R. P. N2 69 poz. 545) termin dla uskutecz- rozciągnięcia na miasta b. zaboru rosyjskiego de-
nienia uzupełniających mianowań .członków komisyj kretu z dnia 4 lutego 1919 r. o samorządzie miej-
szacunkowych i odwoławczych, iCh zastępców; oraz . skim (Dz. P. P. P. Ng 13 poz. 140) ~tH:ządza się co
przedstawicieli płatników do Lidziału vi lustracji przed- , następuje: '
siębiorstw, przedłuża się do dnia 30 czerw.ca 1925 r.
włącznie. ' § 1. Na miastoG/ównow ' powiecie brzeziń­
skim wraz z przedmieściem Swobodą . rozciąga się
§ 2. Rozporządzeni,e mnIejsze wchodzi w ży­ moc obowiązującą dekretu z dnia 4 lutego 1919 r_
cie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą _ od , o samorządzie miejskim (Dz . . P. P. P. Ng13 poz. 140)
1 stycznia 1925 r. i uzupełnia jednocześnie wykaz miast, dołączony do
tego dekretu w następujący sposób:
Minister Ska·rbu: W. . arabski 174 Główno.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc
obowiązującą z dniem ogłoszenia. .
Minister Spraw Wewnętrznych: Ratajski
t,

-:' \ I
---,.. . . .,