Vous êtes sur la page 1sur 1

f, )~ ,~ f '. ~(" \ I '" . "',- .. f' ........ J • . .-t: •• r.,'...'.' .......

," ",", '\ , -'


\ .
\

"
Nr. -83. Dziennik Uśtaw. · Poz. 733. 1939
-.
733. niężnych nakładanych na robotników według załą-
czonego wzoru. / .
, Księga kar powinna być prowadzona w formie
.1 . Rozporządzen\e książki sznurowej. Do osznurowania i przyłożenia
Ministra Pracy i Opieki Społecznej piecz.ęci lakowej księga powinna być przedstawiona ,
inspektorowi pracy właściwego obwodu.
z dnia 1 września 1928 r.
§ 2. Księga kar powinna być 'przechowywana
O karach i księdze kar pieniężnych nakładanych na w zakładzie pracy i okazywana na żądanie organów
robotników. inspekcji pracy.
§ 3. Nałożenie kary pieniężnej na robotnika: '
Na mocy art. 45 i 67 rozporządzenia Prezyden- nie wyklucza prawa pracodawcy dochodzenia szkód
ta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r , Ć) umo- i strat w myśl zasad prawa cywilnego. Takież prawo
wie o pracę robotników (Dz. U. R. P. Nr: 35, poz. 324) przysługuje robotnikowi w wypadkach nieprawnego
zarządzam co mlstępuje: ' . . nałożenia kary pieniężnej na robotnika.

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-.


I § 1. Zakłady pracy. któryćh regulamin prze- de ,z dniem ogłoszenia. .
widuje możność nakładań.ia kar pieniężnych na ro-
botników, obowiązanę są prowadzić księgę kar pie- Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz

ZaJącznlk do rozporządzenia Mini-


stra Pracy i Opieki Społecznej z dnia
1 września 1928 r. (poz. 733).
(Strona t).

. KSIĘGA. KAR PIENIĘżNYCH NAKLADANYCH NA ROBOTNIKóW.


Założonadnia . ...........,......................................................... 19.......... r.
Zakończona dnia ..- ........................................................:-....-..... 19....-.- r.

(Strony następne).
~

, I
Daty oraz do-
Powód ' wymi,e- Wysokość
-,;:j Data Data wody wysłania Uwagi
CI$'
Nazwisko i imię rzenia kary kary pieniędzy do
.... .
N
'
nałożenia poŁqcenia inspekŁora
"0 "
robotnika z podaniem pod- , kasy państwo-
.' 0..>-
~'...
.
stawy prawnej kary kary wej z podaniem pracy
Z~
.... o ~

zł. tgr. sumy

.'

"-

' . j

. '
..

(Strona ostatnia).

W niniejszej księdze,. kar pieniężnych nakładanych na roboŁników ........."....._


____•.___... _ ,___•__...._.. __ ...._______. . _.n......_....._._._......._.. _.._ ........_._...........................................-
w ___ .._. __.............".._... ______........__......__.. ____.__..._.._...._..._ ........_........... _........._.. __.__

osznurowano pod pieczęcią lakową .._."........._........ kart.

...-...............~................"".illI'..~•••"'.... dnia .....'...h.io·""..•••• ~......'•••••,.............u........ 19......._ t.

i ,
lD'pektor Pracy _.......".__ Obwodu