Vous êtes sur la page 1sur 3

1. Rajah 2 menunjukkan keluk penawaran firma.

Harga (RM)

So S1

Po

0 So S1
Kuantiti
Qo Q1 (unit)

i) Apakah yang ditunjukkan oleh peralihan keluk SOSO ke S1S1 ? [1 markah]

ii) Huraikan lima faktor yang menyebabkan peralihan keluk penawaran S0S0 ke S1S1.
[ 10 markah ]

iii) Rajah 2 menunjukkan tiga keluk penawaran.

Harga(RM Harga(RM Harga(RM


) ) )
S
S
S
12 40 36

30
9 30
S S
S

200 400
60 100 Kuantiti 50 70 Kuantiti 50 60 Kuantiti
(unit) (unit) (unit)
Barang X Barang Y Barang Z

RAJAH 2
(a) Hitungkan nilai keanjalan penawaran bagi barang X, Y dan Z.[3markah]
(b) Taksirkan keanjalan harga penawaran bagi barang X, Y dan Z.[5 markah]

iv) Jadual di bawah menunjukkan butiran perbelanjaan Firma X yang mengeluarkan

200 000 unit syampu dalam masa enam bulan.

Butiran RM

Bahan mentah 15 000.00

Gaji pekerja 45 000.00

Sewa kilang 12 000.00

Air dan elektrik 4 800.00

Insurans kilang 3 200.00

Hitungkan:
a) Kos tetap (2 markah)
b) Kos berubah (2 markah)
c) Kos purata (2 markah)

2 (a) Maklumat berikut adalah berkaitan dengan Encik Taufit.

 Encik Taufit bekerja dengan Syarikat Sejahtera yang mengeluarkan


kasut sukan berjenama “JAGUH”
 Gaji bulanannya sebanyak RM1 800 sebulan
 Anaknya Cik Rita membeli dua pasang kasut sukan “JAGUH”
dengan harga RM80 sepasang
(i) Lukiskan rajah aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor. [4 markah]

(ii) Terangkan aliran fizikal dan aliran wang berdasarkan rajah di (a) (i)[4 markah]

(b) Jadual 1 menunjukkan permintaan dan penawaran pasaran bagi buah durian.

Harga (RM) Kuantiti diminta (kg) Kuantiti ditawar (kg)

2 100 40
4 80 80

6 60 120

(i) Dengan menggunakan kertas graf, lukiskan keluk keseimbangan pasaran bagi buah
durian. [5 markah]

(ii) Jelaskan bagaimana titik keseimbangan dicapai. [6 markah]

(c) Huraikan dua jenis perkhidmatan pembayaran yang disediakan oleh bank
perdagangan. [6markah]