Vous êtes sur la page 1sur 1

l,,"

,-

Drziennik Ustaw Nr 16 324 Poz. 110 i 111

110
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 10 stycznia 1948 r.

w sprawie wymiany not zatwierdzających Umowę między Polską a Węgrami o komuniKacji lotnf..
czej z dnia 2.8 sierpnia 1947. r.

PO'daje się lll'lllej\Szym do wi adomości, że


zgo,dn:e z art. 19 Umowy mi~dzy Rządcm Rze- I wnotWarszawie dnia 13 grudnia 1947 r. wymiana
zatwiel"'dzających powyższą Umowę.
czypospolitej Polskiej 31 Rządem Republiik-i W ę­
gierskiej D kOffil1.1oiikacji lotniczej, podpisanej :Minister Spr:.w Z:lgranicznych:
w Budapeszcie dnia 2.8 sierpnia 1947 r., nastąpiła Zygmunt ModzelewskI

111
USTAWA

z dnia 9 marca 1948 r.

o Samorządowym Fundus~u Wyrównawczym.

Art. I. I. Tworzy się Samorządowy Fundusz Art. 3. I. Rada Pańs1:Wa powołuje zarząd
Wyr6.wnaw!c zy vi celu przeprowa!dzenia planowej Funduszu oraz ustala - po zasi{(gnięciu opinii
i ra'cjonalnej polityki w dziedzinie udzielania po- - zainteresowanych ministr6'f -- organizację zat<
mocy finansowej związkom 5,a morz'tdu terjto- rządu.
rialnego - stosownie do wytycznych, ustalonych
2 . W poczet członk6w , zarządu Foodu%lt
przez Radę Państwa eLla gospodarki budżetowej
samorządu terytorialnego i w ramach narodo- wchodzą przedstawłciele Ministr6w: Adminrs-tra...
wego planu gospo·d ar,czego oraz państwow ego cji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skia'rbu.
planu inwestycyjnego. 3. Rada Państwa sprawuje nadzór nad dzia·
łalnością zarządu Funduszu.
2. KomunaI.ny FundJuslZ Pożyczkowo - Zapo-
mogowy, utworzony dekretem z dnia 2 listopada Art. 4. .I. Rada Państwa zatwierdza roczne
1945 r. (Dz. U. R. P. ' Nil' 50, poz. 290), zostaje plany fin;nsowe Funduszu, ustala zasady udzie ...
pr zeję ty z dniem wejścia w życie niniejszej usta- lania dotacyj i po,życzek z Fun®szu, w szcze'"
wy przez Samorządowy Fundusz Wyró~nawczy, gólności tryb składania wn io~k6w w tych spra~
nazywany w dalszych artykułach Funduszem. wa,ch oraz decyduje o udzielaniu dotacyj i poży..
czek związkom samorządu terytorialnego.
Att. 2.. I. Z Funduszu będ'ą udzielane związ­
~ . 2. Rada Państwa określa - po za·~ięgll1i,ęciu
kom samorządu terytoriaLnego dotacje i po-
życz ki ...
opinii zainteres-owanych mini:strów - zasady,
udzielania związkom samorządu terytorialnego
2 . Dota,cje z Funduszu będą- udzielane przede
przewidzianych w budrżetach poSlZCzególnych
wszysrkim tym związkom s'amorządu terytorial- ministerstw dotacyj na cele specjalne i koordy~
'
n owania akcji rozdziału tych dotacyj'.
n~go, kt?re nie mogą poikrY'~ bieżą;cy~h wydat-
. kow, zWIązanych z wykOlIlamem za{l-an ustawo-
wych, pomimo prowadzenia ncjonaLnej gospo- 3. R.a,da Państwa może przekazać zarządowi
darki oraz najlepszego wyz}"Skania w granicach Funduszu prawo decydowania o udziel'eniu do..;
gospodarczo uz.a'S achaionych własnych źródeł tacji lub pożyczki z Funduszu. •
przychodowych. '
Art. 5. I. Do zakresu działania zarządil
Funduszu należy:
3. Z funduszu mogą być udzielane związkom
lSamorządu terytorialnego pożyczki bezprocento- I) administrowanie Funduszem,
we lub oprocentowane na zasilenie fundusz6w
kasowych, a w przypadkach wyjąnkowych - na 2) opracowanie ,r ocznych planów fina:nsowydl
inne cele, nie wyłączaj'ąc wy;datlków inwestycyj- Funduszu i przedkładanie iah Radzie Pań",
nych. stwa do zatwierdzenia t _

Centres d'intérêt liés