Vous êtes sur la page 1sur 2

Dziennik Ustaw Nr 25 --.. 276 Poz.

223 i 22-1
------------.--------------------------------,--------- --------------------------------~---------------

uwzględ~1ieniu ich bezwładności, zatrzymywały się w IV. Czynności po zakończeniu pracy suwnicy.
miejscu właściwym.

2. W razie niespodzianej przerwy w dopływie prą­ § 35. KOl'iCZąC pracę suwnicowy powinien:
du lub przy znacznym spadku ·napięcia w sieci należy 1) spuścić ciężar na ziem i ę,
wszystkie stery niezwłocznie nastawić na pozycję zero-
wą; główny 'wyłącznik w kabinie należy wyłączyć i o 2) haki podnieść do położ en ia górnego,
przerwie zawiadomić sygnałem ciężarowegó, który po-
3) wstrzymać suwnicę w miejscu wyznaczonym na
winien zameldować o tym brygadziście lub .majstrowi;
jej postój, je śli suwnicy nie przejmuje bezpo-
w przypadku pozostawania ciężaru na haku, suwnicowy średnia zmiana następna,
powinien uprzedzać sygnab.mi niezależnymi od doply-
. wu prądu, aby podczas przerwy nikt nie przechodził pod 4) dźwignie i kółka sterowe pozostawić w położeniu
ciężarem . zerowym, a główny wyłącznik VI kabinie wy-
łączyć,
3. Włączanie steró'N ruchu wózka i suwnicy powin-
no być dokonywane stopniami, z drobnymi przerwami; 5). elektromagnes podno ś ny spu ~cić na ziemię,
wyłącZ el1 !e do zera powinno się odbyć szybko.
6) zab ezpieczyć suwnice napowietr zne oraz ich wóz-
4, Nie wolno celem hamoviania przechodzić" poza po- ki przed przetaczaniem ich siłą wiatru.
z y cję zerową, czyli zmieni a ć kierunek pr ąd u. W drodze
wyjątlm można to uczY11ić t ylko dla uniknięcia wypadku, § 36. Po ukończ eniu pracy suwnicowy powinien
. 5. Włączani a
steru •przy
podnoszeniu cięż aru nal eży
spra wdzić stan suwnicy i o zauwa ż onych brakach oraz
w a dach suwnicy zakomunik ować zmianie następnej ja k
dokonywa ć t <.>.k, jak
przy ruchu wózln lub suwnicy; wł ą ­ ró wn ież u czynić stosow ną adn ot acj ę w ks iążc e dy ż u rów.
cza nie i wył ącza niesteru przy spuszczaniu cięża ru, przy
prądzie stnłym i o ile ster posiada pozycje h amowania ,
§ 37. Przy przejm(1W:iniu suwnicy przez. b ezpo ~rt-: dnią
przy spuszczaniu, powinno być dokonywane powoli, zmianę następną, suwnicowy pu"vinien przekazać suw-
, zgodn ie z wym&ganiami d ;;m ej pracy; przy braku pozycji ni c ę następnemu su"vnicowemu, a w razie jego niesta-
hamowania włączanie i wyłączanie steru powinno od- wienia się ~oże opuści ć suwnicę dopiero za zg odą bez-
bywać się t ak, jak przy p odnoszeniu ciężaru.
pośredniego prz e ł o żon ego .
6. Przy prądzie zmiennym włączanie .steru przy
spuszczaniu ci ężar u , jeśli ster nie posiada pozycji hamo - V. Przepisy k ońcowe.
~Clnia, powinilo być dokonywane stopniami, lecz 1)ez
przerw. § 38. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło­
s::enia.
7. Jeżeli przy prądzie zmiennym ster posiada po-
zvcje h amO\','a ni a, przy spuszczani.u samego haka lub
Minister Pracy i Opieki Sp ołecznej: K. Rusinek
niewielkiego ciężaru należy szybko dokonywać przej ścia
przez pozycje hamowania na pozycje spuszczania
Kierownik Ministerstwa Prze mysłu Ciężkiego:
przymusowego; tak samo należy postępować przy w yłą ­
K. Zemaitis
czaniu steru na znak : " Stój!"; przy spuszczaniu ciężarów
dużych i średnich przy pozycjach hamowania należy
Minister Przemysłu Lekkiego: E, Slawiński
~N ł ączać ster stopniami, z zatrzymaniem ,,;ię na stopn :u
dającym potrzebną prędkość spuszczania. Włączania ster u
Minister Górnictwa i Energetyki: R. Nieszporek
na znak: .,Stój!" przy pozycjach hamowania należy do-
konvwać szvbko.
Min:ster Przemysłu Rolnego i Spożywczego:
B. Rumińskl
;;4. 1. Jeżeli suwnica posiada urządzenia za stę­
.J

pujące hak, jak elektromagnes, kleszcze różnych typów


i chwytacze, należy upewnić się, czy po dchwyciły one Minister ZefJlugi: w z. L. Bielski
mQcno podnoszony ciężar i czy nie ześ1izgną się zeń, PO .
Minister Komunikacji: J. Rabanowski
czym dopiero rozpocz ąć podnoszenie ciężaru .
2. Ciężary podnoszone magnesem mogą być rzucane Kierownik Ministerstwa Budownictwa: R. FiolrowsAi
z wysokości nie większej niż wyznaczona przez kierow-
nictwo zakładu. Minister Zdrowia: T. Mi chejda

224

ROZPORZĄDZENl!E lVllINISTRÓW A DMlINISTRACJI PUBLICZNEJ I BEZpmCZEŃSTWA PUBLICZNEGO

z dnia 20 kwietn :1,ł 195') r.

w spr awie wyinaczenia m iejsc p rzelotu g~anic Pc ńsfwa przez statki powi.etrzne.

Na podstavi ie ar t. 2 ust. 1 r'JzpOl'zą dzen ia Prezy- i z 1948 r. Nr 47. poz. 3,18) z arządz a się w porozumie~
denta RzeczypoSlJolitej z dn ;a 23 gl'nclnia 1927 1'. o gl'a- n il] z Ministrami Obrony Nai'oc1owej Finansów, co
n ~ cach . Pa11stwa (Dź. U . R. P . z 1937 r. Nr 11, poz. 83 nas tępuje: <tJ
Dziennik Ustaw Nr 25 '-- 277 -' Poz. 224, 225 l 226

. § 1. Dla statków p0wietrznych, przylatujących do wo równolegle do linii prostej, łączącej stację ko-
Polski, odlatujących z Polski lub przelatujących tran- lejową Rzepin po stroni e . polskiej ze stacją kole-
zytem ponad terytorium Polski, wyznacza się nastę­ jową Rosengarten · po stronie niemieckiej.
pujące miejsca przelotu granic Państwa:
4) Na granicy morskiej:
1) Na granicy polsko-radzieckiej odcinek zawarty po-
między liniami prostymi, łączącymi miejscowość a) odcinek wybrzeża, zawarty pomiędzy liniami
Suwałki po stronie polskiej z lliiejs ·::!owością Prienai prostymi, przechodzącymi w odległości po ,5 km
po stronie Litewskiej. SRR i mleJscowosc Augu- w prawo i w lewo równolegle do linii prostej
stów po stronie polskiej z miejscowością Daugi przecinającej miejscowość Trzebiatów i Resko;
po stronie Litewskiej SER.
b) odcinek wybrzeża o szerokości 10 km po 5 km
2) Na granicy polsko-czechosłowackiej:
na wschód i na zachód od latarni morskiej
u ujścia rzeki Łeby do morza Bałtyckiego.
odcinki zawarte pomiędzy liniami prostymi, prze-
chodzącymi w odległości po 5 km w prawo i w le- § 2. Z dniem wejścia VI ży.::ie niniejszego rozporzą­
wo równolegle do linii prostych, łączących: dzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie Mini-
stra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 marca 1936 r.
a) miejscowość Muszyna po stronie polskiej z miej-
o wyznaczeniu miejsc przelotu granic Państwa przez
scowością Lubot ina po stronie czechosłowac­
statki powietrzne (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 173).
kiej;
b) miejscowość Kudowa-Zdrój po stronie polskiej § 3·. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
z miejscowością Nachód po stronie czechosło­ 14 dni od dnia ogłoszenia.
wackiej;
c) miejsco\:'łOŚĆ Lubawka po stronie polskiej z miej- Minister Administracji Publi cznej: w z. St. Zawadzki
scowością Trutnów po stronie czechosłowac­
kiej. Minister Bezpieczeństwa Publicznego: SI. Radkiewicz

3) Na granicy polsko-niemieckiej: Minister Obrony Narodowej: K. Rokossowski


Marszalel< Polsld
odcinek zawarty pomiędzy liniami prostymi, prze-
chodzącymi w odległości po 5 km w prawo i w le- Minister Finansów: K. Dąbrowski

225

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OSWIATY

z dnia 21 kwietnia 1950 r.

w sprawie utworzenia katedry Psychologii II na Uniwersytecie Poznańskim.

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 28 paździer": § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dnie,.


nika 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
(Dz. U: R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje: 1950 r.
§ 1. Na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu
Poznańskiego tworzy się katedrę Psychologii II wraz Minister Oświaty: w z. E. Krassowska
z połączonym z nią zakładem naukowym:

226

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO


I MINISTRA PRACY I OPIEIH SPOŁECZNEJ

z dnia 5 maja 1950 r.

o uchyleniu rozporządzenia Ministrów Przemysłu Handlu oraz Opield Społecznej o określeniu rodzajów
rzemiosła, w których dopuszczony jest wyj ąte k od zakazu pobiel·.ania opłat za naukę rzemiosła.

Na podstawie art. 116 rozporządzenia Prezydenta przemysłowym (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr 53, poz. 468,
Rzeczypospolitej z - dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie z 1928 r. Nr 34, poz. 321, z 1932 r. Nr 29, poz. 293,

Centres d'intérêt liés