Vous êtes sur la page 1sur 3

Dziennik .Ustaw Nr 54 --:- , 488 .- Poz.

379, 380 l 381

tego 1951 r. w ' sprawie zmiany usad wynagradzania Kategqria uposażenia miesięcznie złotych
pracowników ' administraćji zakładów naprawczych pa:..
rowozów i wagonów przedsiębi0rstwa "Polskie Koleje 11 18,90
Państwowe" (Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 101) stosuje się 12 15,80
odpowiednio do Centralnego Zarządu Kolejowych Za- 2. Pracownikom kontroli wewnętrznej Centralnego
kładów Produkcyjnych w Ministerstwie Kolei. ' Zarządu Kolejowych Zakładów Produkcyjnych przyŹlla­
§ 2. 1. Pracownikom Centralnego ' Zarządu Kole- je się dodatek kontrolny w następującej wysokości:
jowych Zakładów Produkcyjnych, pełniącym służbę na
obszarze m. st. Warszawy, przyznaje się dodatek lokalny miesięcznie złotych
w następującej wysokości: Naczelnemu inspektorowi kontroli , \

wewnętrznej 567,-
Kategoria, uposażenia miesięcznie . złotych
Starszemu inspektorowi kontroli
1 lub I 59,90 wewnętrznej 378,-
2 lub la 53,60 Inspektorowi kontroli wewnętrznej 315,-
3- lub II 50,40 § 3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Mini-
4 lub III 44,10 strowi Kolei w porozumieniu z PliZewodniczący;m Pań­
5 lub IV 41,00 stwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrem
6 lub V 37,80 Finansów. - .
7 lub Va 31,50
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
8 lub VI 28,40
ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1951 r.
9 lub VII 25,20
10 lub VIII 22,10 Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

380
, ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MlNISTROW I MINISTRA ' SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 19 października 1951 r.

w sprawie wprowadzenia przyśpieszonego postępowania karno-admiIiistracyjnego w sprawach o wykroczenia


z dekretów o planowym skupie zbóż i zabezpieczeniu dostaw ziemniaków.
,
Na podstawie art. 52 rozporządzenia Prezydenta 2) wart. 14 dekretu z dnia 8 października 1951 r.
Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowa­ o zabezpieczeniu dostaw ziemniaków ze zbiorów
niu karno-administracyjnym (Dz.U.R.P. Nr 38, poz. 365) 1951 r. (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 368).
zarządza się, co następuje: § 2. Rozporządzenie wchodzi w źycie z dniem ogło­
. §' 1. Wprowadza się na terenie całego Państwa szenia i obowiązuje na okres 6 miesięcy ,o d dnia ogło­
przyśpieszone ,postępowanie karno-administracyjne w szenia,
sprawach o wykroczenia określone:
l) wart. 22 dekretu z dnia 23 lipca 1951 r. o plano- Prezes Rady Ministr6w: J. Cyrankiewicz
" . wym skupie zbóż (Dz. U. R. P. Nr 39, poz. 2~7) i Minister Sprawiedliwości: H. 5wiqlkowski

381
ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGOP~STWOWEJ KOMISn PLANOWANiA GOSPODARCZEGO

z' dnia 10 'październIka 1951 r.

w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące.

Na podstawie art, 14 ustawy z dnia 20 grudnia § 1. Uznaje się za obowiązują ce na całym obszarze
1949 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacyj- Państwa następujące normy ustalone przez Polski Ko-
nego oraz CI polskich normach i standartach (Dz. U. R. P. mitet Normalizacyjny:
Nr 63, poz. 493) zarządza się, co następuje:

Nr oraz Miesiąc i rok


Nazwa Nr Data wpisu
Lp. symbol (określenie) reje-
normy PN wydania stru , do rejestru
normy

l B-54865 styczeń 1950 Tarniki. Nacięcia ' 1210 25 stycznia 1951 r.


2 B-94011 sierpień 1950 Zakrętki okienne wpuszczane do klucza 1914 4 stycznia 1951 r.
3 B-94021 sierpień 1950 ' Blaszki do zakrętek okiennych 1915 4 stycznia 1951 r.
4 D-96004 lipiec 1950 Grabowe materiały tarte 1925 22 stycznia 1951 r.
5 D-96010 maj 1950 Olchowe materiały tarte 2857 · 28 kwietnia 1951 r.
6' H-55005 kwiecień 1949 Szpilki formierskie 768 30 grudnia 1950 r.
7 H-5501O kwiecień 1949 Kołki modelowe wbijane 769 30 grudnia 1950 r.
8 H-55011 kwiecień 194~ Kołki modelowe pr~kręcane 770 30 grudnia 1950 r.
Dziennik Ustaw Nr 54 ' -469 '- 'Poz. 381

Nr ' oraz Miesiąc ,


Nazwa i ~r Data wpisu
Lp. symbol (określenie) , rCJe-
DorIDy PN
I rok lDy'd anla
normy l'stru do rejestru .

9 ~2001 wrz.esień 1948 I Atmosfera wzorcowa 483 22 stycznia 1951 r.


10 M-57881 listopad 1949 Gwintowniki ręczne do gwintu metrycznego
.Il Gwintowniki maszynowe do g\vintu rurowego
drobnego do otworów ślepych 1095 15 stycznia 1951 r.
li M--57925 I lipiec 1950 1784 ' 15 stycznia 1951 r.
12 114'-59020 ! luty 1950 i Rozwiertaki kotlarskie z chwytem stożko­ I
13 M-59021 I luty 1950
l' wym Moree'a
ROzwiertaki kotlarskie z chwytem kwadra-
1 1329116 stycznia 1951 r.

i ,I towym I
j 1309 16 stycznia 1951 r.

: I: : : : I
lipiec 1950 Trzpienie fr ezarskie zabierakowe z chwytem
stożkowym 7: 24 do frezów walcowo-czo- ! !
lipięc 1950
I łowych
! Trzpienie fr ezarskie zabierakowe wydłużone
1839 16 stycznia 1951 r .

z chwytem stożkowym 7: 24 do frezów


walcowo- cz ołowych 1302 16 stycznia 1951 r.
16 ! M-6M54/ styczeń 1950 Przyrządy i uchwyty. Klucze do śrub trzpieni

frezarskich 1178 ] 6 stycznia 1951 r.
I II
17 ' M-60155 sierpień 1950 Oprawki zaciskowe z chwy tem stożkowym

18
I Ml0 II
I 156 lipiec 1950
Morse'a do frezów z chwytem cylindrycz-
nym
Nakr ętki d o oppiwek zaciskowych do frezów
1931 16 stycznia 1951 r.

1 M~Ol58
z chwytem cylindrycznym 1785 16 stycznia 1951 r.
19 lipiec 1950 Tulejki sprężynujące do oprawek zacisko-
,
V\'Ych do frezów z chwytem cylindl'ycznym 1817 16 stycznia 1951 r .
20 jM- 60 04 f październik 19,~9 Trzpienie <;lo uchwytów wiertarskich 1030 16 stycznia 1951 r.
21 'M-B0221 wrzesień 1950 Przyrządy i uchwyty. Trzpien ie zabierakowe

22
I M-60225 li:piec 1950
z chwyte m sto żkowym Morse'a do ro żwier ­
taków nasadzanych
Przyrządy i uchwyty . Prz edłu ż acze do gwin-
1932 16 stycznia 1951 r.

t owników 1786 16 stycznia 1951 r.


23 M-60555 lipiec 1950 Tuleje ' red ukcyjne do stożków 7 : 24 1765 16 stycznia 1951 r.
24 M-606H lipiec 1950 Kły tok arskie 60 0 obrotowe 1787 16 stycznia 1951 r,
25 M-61222 wrzesień 1950 Przyr ząd y i uchwyty. Zarzutki 19 15 16 stycznia 1951 r .
26 M-61223 lipiec 1950 Przyrządy i uchwyty. Zapadki 1788 16 stycznia 1951 r .
27 M-64475 czerwiec 1950 Szczypce . nastawne do rur 1643 16 stycznia 1951 r.
28 M-64620 wrzesień 1949 Pilniki d o ostrzenia pił. Płaskie 1936 12 grudnia 19sa r.
29 l\I--64660 wrzesień 1949' Pilniki ślu,sarskie płaskie 837 12 gru d nia ] 950 r .
30 M-64661. wrzesień 1949 P ilniki ślusarskie okrągłe 835 12 grud nia ] 950 r.
31 M-64662 wrzesień 1949 Pilniki ślusarskie półokrągłe 860 12 grudnia ]950 r.
32 M-64663 wrzesiell 1949 Pilniki ślusarskie kwadratowe 861 ]2 grudn.j,a 1950 r .
33 M-64664 wrzesień 1949 Pilniki ślusarski e trójkątne 862 12 grudn ia 1950 r.
34 M-64665 wrzesień 1949 Pilniki ślusarskie płaskie zbieżne 863 12 grudnia 1950 r.
35
36
M-64666
M-64667
I wrzesień 1949
wrzesień 1949
Pilniki ślusarskie nożowe
Pilniki ślusarskie owalne
864 12 grudnia 1950 r.
865 12 grudnia 1950 r.
37 M-64668 wrzesień 1949 Pilniki ślusarskie soczewkowe 866 12 grudnia 1950 r.
38 wrzesień 1949 Pilniki ślusarskie mieczowe 867 12 grudnia 1950 r.
M-64669 II,
39 M-64670 wrzesień 1949 Pilnik i ślusarskie półokrągłe szerokie 868 12 grudnia 1950 r.
40 M-64700 wrzesień 1949 Pilniki wagowe płaskie 869 ]2 gru d n ia 1950 r.
41 M-64702 ! wrzesień 1949 Pilniki pła skie zb ieżne wi ązkowe 870 12 grudnia 1950 r .
42 I M-64703 I wrzesień 1949
I
Pilniki półokrągłe wiązkowe 871 12 grudnia 1950 r.
43 . M-64975 wrzesień 1949 Klucze nastawne podwój ne nastawiane r ęko­
l
jeścią 1937 17 stycznia 1951 r
44 I
M-65041
45. , M-B1001
luty 1950 Klucze trzpieniowe czw orokątne 1982 26 stycznia 1951 r.
sierpi eń 1950 Gwoź dzie b udowlane okrągłe z glówką krat-
kowaną 1819 17 stycznia 1951 r.
46 M--:-BI003 czerwiec 1950 Gwoździ e .b udowlane -papowe 1664 17 stycznia 1951 r.
47 M-BI004 czerwiec 1950 Gwo ździe budowlane sufitowe 1693 17 stycznia 1951 r.
48 M-BI005 sierpień 1950 Gwoźd zie z główką półkulistą 1320 17 stycznia 1951 r.
49 M-B1007 sierpień 1950 Gwoździe fasonowe. D yble bednarskie 1821 17 stycznia 1951 r.
50 ' M-B1 00B sierpień 1950 Gwoździe fasonowe. Ha~zyki do b eczek 1822 17 stycznia 1951 r.
51 M-'-B1009 sierpień 1950 Gwoździe fasonOwe. Skobelki 1823 17 stycznia 1951 r.
52 M-BI010 czerwiec 1950 Gwoździe zawiasowe do drzwi i okien 1694 17 stycznia 1951 r.
53 M-B 10 11 sierpień 1950 Gwo ździe druciaki z główką gładką 1824 17 stycznia 1951 r.
54 M-81012 sierpień 1950 Gwoździ e tapicerskie i pasowe z drutu 1825 17 stycznia 1951 r.
55 M-B1021 sierpień 1950 Stelmachy okrągłe 1829 17 stycznia 1951 r.
56 S--:0216 czerwiec 1948 Charakterystyka samochodów. Moce i spraw~
ności. Określenia 424 10 stycznia 1951 r.
67 S-0231 wrzesień 1948 Maszyny i urządzenia elektryczne do pojaz- '
dów mechanicznych. Napięcia znamionowe 473 10 stycznia 1951 r.
Dziennik Ustaw' Nr 54> J'r,z. 'SM

§ 2. Od dnia ' wejścia w życie rozporządzenia nie ' zastosowania w aparatach lub konstrukcjach im-
wolno: portowanych,
1) nacinać tarników inaczej, niż t o przewiduje norma 2) do wyrobów przeznaczonych na ekspGrt w tym
wymieniona w § 1 lp. 1; przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
"'. 2) wyrabiać przedmi·o tów niezgodnych .z normami wy- 3) do prac naukowo-badawczych,
mieniony mi w § 1 lp. 2, 3, 6-8, 10-15, 17-24 4) do produkcji grabowych i olchowych materiałów
i 27-55; . tartych, wyrabianych zgodnie z wymaganiami in-
3) wyr abiać grabowych i olchowych ma teriałów tar- nych P olskich Norm,
tych nie zg:)dnych z normami wymienionymi w § 1 5) do, wielkości innych, niż podają zakresy wielkości
lp . 4 i 5; . przedmiotów w normach wymienionych w § 1 lp.
4) stosować w lotnictwie przy projektowaniu, spraw- .6-8 i 17-19,
dzaniu wyczynów oraz wzorcowaniu sprzętu lotni- 6) do gwintowników wymienionych w § 1 pod lp. 10
czego i pomocniczego innych zależności między wykonywanych do naprawy otworów gwintowanych
pąrametra mi atmosfe ry niż to przewiduje norma oraz
wymieniona w § 1 lp. 9;
7) w innych wyjątkowych przypadkach za zgodą Prze-
5) wyrabia{: prze9.miotów stOsowanych w obrabiar-
wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go-
kach do metali nie zgodnych z normami wymienio- spodarczego.
nymi w § 1 lp. 16, 25 i 26;
6) przy ustalaniu charakterystyki seryjnych samocho- § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
ogłoszeriia z mocą obowiązującą:
dów określać pojęć podanych w normie wymienio-
nej w § 1 lp. 56 inaczej, niż podaje ta norma; 1) w stosunku do norm wymienionych w § 1 lp. 9,
7) ste,sować innych napięć ' znamionowych. w maszy- 56 i 57 z dniem ogłoszenia,
nach i urządzen.iach elektrycznych poj azdów me- 2) w stosunku do norm wymienionych w § 1 lp. 4 i ' 5
chanicznych, niż to podaje nor ma wymieniona " z dniem 1 grudnia 1951 r.,
w § 1 lp. ' 57. 3) w stosunku do norm wymienionych w § 1 lp. 1-3,
§ 3. Przedmioty, nie odpowiadające normom wy- 6-8, 28-42, 45-55 z dniem 1 stycznia 1952 r.,
mienionym w § 1, wyproduk owane przed wejściem 4) w stosunku do norm wymienionych w § 1 lp. la-:-27,
w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być nadal 43 i 44 z dniem 1 września 1952 r.
w obrocie towarowym. '
§ 4. Przepisów rozporządzenia ni&. stosuje się: Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Go-
l) do, produkcji części zamiennych, przeznaczonych do spodarczego: w z. E. Szyr

Warunki prenumeraty Dziennika Ustaw R. P. na rok 1952

Opłata za prenumeratę Dziennika Ustaw R. P. na rok 1952 wynosi:

bez załączników z załącznikami


rocznie 45 zł 60 zł
półrocznie 27 zł 36 zł

W formie załączników opatrzonych odrębną numeracją stron drukowane są obszerniejsze akty z za-
. kresu stosunków m~ędzynarodowyc~;
Opłata za prenumeratę powinna być uiszczona co najmniej na 15 dni przed' początkiem okresu
prenumeraty, a więc za okres roczny lub za i półrocze - de, qpia 15 grudnia 1951 r., za II pół­
rocze - do dnia 15 czerwca 1952 r.
Jednostki pozostające na rożrachunku gospodarczym 'powinny wpłacić należność za prenume-
ratę na konto P. K. O. I-1999/416 w terminach' wyżej podanych. Na odcinku wpłaty . należy podać
dokładny adres wysyłkowy (z uwzględnieniem ulicy i Nr domu) oraz ilQŚć egzemplarzy bez za-
łączników i z załącznikami. Nadsył anie zamówień jest zbędne, gdyż wysyłka Dziennika Ustaw R. p .
. ,
dokonywana będzie wyłącznie na podstawie otrzymywanych wpłat. Rachunki za prenumeratę wy-
stawiane nie będą.
Jednostki objęte budżetem centralnym powinny zgłosić do dnia 31 października br. zapotrzebo-
wanie na Dziennik Ustaw R. P . do właściwego Ministerstwa (urzędu centralnego), a nie wprost
do Administracji Wydawnictw P. R. M.

Prenumerata Dzienmka Ustaw R. P. wynosi: z załącznikami - rocznie zł 60.-, półrocznie zł 36.-, bez załącz­
ników - rocznie zł 45.-, półrocznie zł 27.-. Prenumeratę Dziennika Ustaw R. P. przyjmuje się na okres co najmniej
półroczny (oa 1.1 i od l. VII) . Prenumeratę przyjmuje Administracja Wydawnictw P. R. M. w Warszawie, uL
Bracka 20a oraz Punkt Sprzedaży w Łodzi, ul. No wotki 21(gmach S ądu Hipotecznego). Konto czekowe P. K. O.
. Warszawa Nr I-1999/416.
Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw P. R. M.
(Warszawa, ul. Bracka 20a) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego numeru.
Redakcja: Prezydium Rady Ministrów - Biuro Prac Ustawodawczych. Warszawa. ul. Krakowskie Przedm. 46/48.
AdministraCja: Administracja Wydawnictw P. ):t. M. ul Bracka 20a.
Tłoczono z polecenia Prezesa 'Rady Ministrów w Drukar. Ministerstwa Sp rawiedl. w Warszawie, ul. Nowowiejska 6.,
38000 8U~ Cena 48 gr.