Vous êtes sur la page 1sur 2

US "TAW

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ


..
Załqcznik do NI' 41 • 1957 r. poz. 185.

Załącznik do rozporządzenia Mini-


Itrów Sprawiedliwości i Spraw We-
wnętrznych z
dnia 1S lipca 1957 l'e
(poz. 185),
Format 12 X 9 -kolor zlelóny

.tr. 1 .tr. !

Nr! I I i I I ! I Ob. .. •
LEGITYMACJA upoważniony Jest do współdziałania z or,ganami
państwowymi w ujawnianiu i ś~iganiu prze-
stępstw przewidzianych w przepisach z dnia
Ob. ·1
• • .t
22 marca 1928 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 1932 r. Nr 42. poz. 417) - w lXlyśl § 2 roz-
:'" porządzenia Ministrów Sprawiedliwości i Spraw
za,?ieszkały
• Wewnętrznych z dnia IS-'lipca 1957 r. w sprawie
upową.żnienla niektórych stowarzyszeń do współ­
jest delegatem stowarzyszenia działania z organami państwowymi w ujawnianiu
i ściganiu przestępstw przeciwko ocll.ronie zwie-
rząt (Dz. U. Nr 41, poz. 18S).

{

m. p. • • • i ,
·(podpisy członków Rlrządu)
m. p.

• dnia. ! 19 ;. r .
r' , . .
(podpis przewodniczącego preHdium powia' }wel
miejskiej, dzielnicowej rady narodowej)

atr. 2 str. 4

...........................................-. Wy c i ą g
i
i
I ! i z rozporządzenia Ministrów . Sprawiedliwośoi

i
i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1957 r.
w sprawie upoważnienia niektórych stowarzy-
szeń do współdziałania z orqanami państwowy­

ł
mi w ujawnianiu i ściganiu przestępstw przeciw-
ko ochronie zwierząt (Dz. ·U. Nr 41, poz. 185).

! Współdziałanie z organami państwowymi w uja-


;
i wnianiu i ściqaniu przestępstw przewidzianych
1 . . . . - -•.... _ .. _ ..... _ ; w przepisach z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 1932 r. Nr 42, poz. 417)
obejmuje:
/.
1) prawo do legitymowania osób dopuszczają­
cych się przestępstw przeciwko ochronie
zwierząt,
, , , • I
(podpis własnor~czny posiadacza legitymar.ji) 2) pomaganie orqanom Milicji Obywatelskiej
w przeprowadzaniu dochodzenia oraz uczest- ~
nictwo w' dochodzeniu. a mianowicie obec-
ność przy czynnościach dochodzenia zada-
wanie pytań osobom badanym za zgodą
prowadzącego dochodzenie i stawianie wnio-
sków, które prowadzący dochodzenie uwzqlt:-
dnia w miarę możli wości.
"1 '"
·,"~:- ll; 1';. \_~ . 1... • • ,4_
~., -.
H.