Vous êtes sur la page 1sur 2

Dziennik Ustaw Nr 26 Poz: 154 i 155

--------------------------------------------- 311
2. Zlecenie ' (ust. l) powinno zawierać: 'ty ortope.(,i:yczne, poza 'lwrot-em .kosztów prze jazd-u ' (~ 20)
1) nazwę i siedzibę zakładu społecznego służby zdrowia ptrzymuje: .
_. wysta wiającego zlecenie, 1) zwrot utraconego zarob\{u lub r y cz a łt na wyiywienie,
2) . nazwę i dokładny adres jed:nostki realizującej zlecenie, jeżeli nie jest on zatrudniony, a czas przejazdu w obie

3) imięi nazwisko, adres i wiek osoby upra wnionej. strony wraz z pob-ylem poza miejscem zamieszka nia
trwa dłużej nii 12 godzin, .
4) określenierodzaju, typu (firmy) środka pomocniczego
2) · ryczałt na koszty noclegu, j Ażeli nie może on odbyć
. i w miarę potrzeby inne dane niezbęd~e do prawidło­
p odróży powrotne j w tym samym dniu, w którym zo-
. wej realizacji zle-cenia,
~ta ł weżwany . )
5) warunki płatności,
2. Podstawą
wypłaty utraconego zarnbku jest za-
do
6) podpis i pieczęć z imieniem, nazwiskiem i adresem le-
świadczenie zakładu pracy stwier·dzające wysokość utraco-
karza wystawiającego zlecenie. oraz stempel z .jego nu-
merem statystycznym. nego zarobku. Wysok oś ć: utraconego za robku, kt·óry podle-
ga zwrotowi, nie może przekraczać 70 zł za dzień pr acy
3. Zlecenie jest dla jednostki realizującej je podstawą ani być niższa od kwoty ryczałtu na wyżywienie.
do wydania lub wykonania środka pomocniczego, do pod-
jęcia czynności niezbędnych do wykonania go przez in-
3. Ryczałt na wyżywienie wypłaca się w wysokości
30 zł za do bę.
nego wykonawcę bądź sprowadzenia go z z,agra nicy or az
do dokonania rozliczenia. 4. Rycz a łt na kos.ztynocłegu wy p ł ac a s ię w wysokości
30 . zł za każ dy nocleg.
§ 23. Napra wa środków pomocniczych odbywa się od-
płatnie, z wyjątkiem naprawy aparatu słuchow eg o uszko- § 28. Wypłaty należn ości związany ch z' zaopatrywa-
dzonego wskutek normalnego lUźyćia lub innych przyczyn niem w p rzedmio ty ortopedyczne (§ 26 i 27) · dokonuje
nie z awi nionych przez użytkownika (§ 20 ust. 3 pkt 2). p r zychodnia. l\'a wniosek osoby up nl wnionej przychodnia
§ 24. 1. Jednostki organizacyjne właściwe .tło przy zna- pr tekazu je jej zaliczkę w wysokoś c i kosż tów przej3zdu
w j-e dną stronę. ,I
wania środków
pomocniczych kontrolują ja kość i przydat-
ność wydanych środków pomocniczych oraz terminowośt
§ 29. Koszty wykonania pr zedmiotów o rtopedycznyc h
ich wydawania.
i n a praw zleconych prze z przychodnię oraz koszty zwrotu
2. Jednostki organizacyjne. o których mowa w ust. 1, na leż ności, o których mowa w § 213 i 2 7, w stosunku do
prowa dzą ewide ncję wystawionych zleceń na środki po- osób objętych służbą zdrowia resortów o'brony narodowej,
mocnicze oraz na naprawy apardtów słuchowych. spraw wewnętrznych i komunikacji - są pokrywane z bud-
żetów tych resortów .
·3.-/ Przepis § 11" ust. 2 stosuje się odpowiednio przy
przyznawaniu środków pomocnicżych. § 30. Zasady zaopatrywania zakładów opieki zdrowO<t·
§ 25. Terenowe or'g any admin istracji pań stwowe j stop- nej z a mkn ięte j w lecznicze środki lech niczne ' stanowiące
n ia powiatowego ustalają jednostki realizujące zlecenia na istotny element zabiegu chirurg icznego . (cardi o-s tirnul atory,
środkipoinocnicze i w miarę potrzeby zawierają z nimi sztu czne zastawki sercowe, endo[Jrotezyitp.) oraz za sady
odpowiednie ·urnowy . przyz.o awania i zaopatrywa nia ludn ośC' i w protezy stoma-
toloqiczne, aparaty ortodontyczne i inne środki stomatolo-
. § 26. O soc; uprawnione, którym przysł ~ guje zwrot
giczne, regulują odrębne przepIsy .
kosztów przejazdu do zakładów leczniczych, mają prawo
na takich samy ch zasadach do zwr·otu kosztów przeja zd u § 31. Traci m o c ro zpo rząd zen IE' Ministra Zdr owia
z miejsca zami eszka nia do miejsca wskazanego w wezwa- i Opi e ki Sp ołeczne j z dnia 10 ltstopatla 1967 r. w spraw ie
niu (skierowaniu) i z powrotem w celu przeprowadze nia zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne (Dz. U. Nr 42,
ni ezbęd nych badań, dop asowania i odebrania przedmiotu . poz. 2 14) ,
o rtopedycznego lub środka pom ~ cniczego. § 32. Rozporządzenie wchodzi w życie z dni e m ogłosze-
§ 27. 1. In wa lida wojenny lub wojskowy wezwany nia .
.przf. z przychodni ę w' związku z zaopatrzeniem w przedmio- Minister Zdrowia i OpIeki Społecznej: M. SI/w/ński

R07PORZĄDZENIEM i N'STR A FIN A N<:;ńW

z dnia 12 lipca 1974 r. -,


w sprawie WhlŚciwości terenowych or~anów administr a<:ji państwowej w zakresie udzielania ulq w sp'ade i umarza·fi~a
, niektórycb zobowiązań Jlodat\iowy('b . .

Na .podstawie art. 2ij .ust. 2 i art. 35 ust. 4. dekr.etu 1) zohowią zan ia pienlęznC'go. o kreśl o nego w ort. 1 usta-
z dnia 26 października 1950 r. o zolJo wiązaniach poddlko- wy z d'nia II listopada 1~65 r. o rozszerzen iu upraw-
wych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z pó ź niej szym i zmian,a mi) za- ' ',., I~Jei), gr:omad zkic h rad narodowyG h ' w zakr e sie· podatko- -
rząd-za się, co l)astępuje: ' ' .,,, . " .. w.y: m o raz .0 lI~fJr.awnieniu w gromadach wymiar u I po~
. ~. ,. . '
§ .1. Przepisy rozporządzel)ią stosuje się przY u dzie la- boUl podatków i innych nateżn.ośGi pien ię żnych (D z. U.
niu ulg w spłacie umarzanip.: .. Nr 46, poz. 2Ell) j
- '

\
li'

I
Dziennik Ustaw _Nr 26 312 Poz. 155 I 156 /
~.-. . !',,"": ;..- \...l./'~:·"
2) zobcwiązań podatkOwychinaJeżnych Jdą~ podatników' 2. Decyzja wojewody oraz prezydenta .miasta wyłączo­
g ospodarki nie uspofecznio nej i ludn ośCi ; '" nego z województv.ja w sprilwie udzrelenia ulg vi s p łacie
, 3) ,należnoś c i scalonych: ()kreslonycp" w. frL 2 ,usL3 ust.a- lub umorzenia zobowiązań podatkowych jes t ,ostateczna.
wy z dnia 28 czerwca 1962 [. ' o przejmowaniu nieru- § 5.. J eżeli terenowy organ administracji , państwowej
chomości rolnych na własność Państwa za zaległe na- w toku rozpa trywania skierowanej do niego spra wy ustali,
leżności (Dz, U, z 1969 L Nr 17, poz, 130); . , że odroczenie lub rozlożenie na raty" albo umorzenie należ­
4) równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonanych 'n oś ci przekra cza jego uprawnienia określone w § 2 lub 3,
' obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt organ ten przekazuje .sprawę wraz z własną opinIą tereno-
rzeżnych; wemu organowi administracji państwowej bezpośrednio
5) podatków, obrotowego i dochodowego, należnych 0:1 ' wyższego stopnia.
' organizacji politycznych, społecznych i zawodowych; §, 6. Prze d wydaniem decyzji w sprawie umorzenia' na-
6) podatków: od wynagrodzeń, od funduszu płac/od nie- leżności okreś'l onych w § l pkt 5 i 6 teren'owy organ ad-
ruchomości, od lokali, od nabyda praw majątkowych,
ministracji państwowej zasięga opinii banku finansując eg-:i
a także opłaty skarbowej oraz innych podatków i. opłat działalność , danej organizacji lub jednostki.
terenowych, należnych od jednostek gospodarki uspo-
§ 7. 1. Umorzenie zaległych należności pociąga za sobą
łecznionej .
-umorzenie dodatKU (odsetek) za zwłokę oraz kosztów egze-
§ 2. Naczeln icy gmin są uprawnieni do wydaw..aniade- ~ucyjnych w odpowiednim stosunku.
cyzji w sprawach:
l) odracza'nia i rozkładania ' na raty zobowiązania pie- 2. Granice uprawnień określone w § 2 i 3 stosuje s i ę
niężnego i innych należności wymierzanych przez "ten
odpowiednio, gdy udzielenie ulgi lub umorzenie dotyczy
wyłącznie d,odatku (odsetek) za zwłokę.
organ oraz należn óśc i scalonych i równoważnika pie-
niężnego - na okres nie dłuższy niż dwa lata, licząc § 8. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
od daty wydania decyzji; l) naczelnikach gmin - należy przez to rozumieć rów-
2) umar,za.n:ia ·, oa!-eżaośd , określonych w pkt 1, jeżeli łącz­ nież naczelników m i.ast nięstanowią cyc h ' powiat ów,
na za leg ła k wotc z tytułu W5zystki'c.h ·, ty€lh D'c~eżn ('). śd na-czeliltków, dzielnic w mid,stadi ~ sta Fl-0wiący((h powiaty
nie przękracza , W', OOO - zł;, kw.ota umorzC1n.o, ;cz,o.b C1wląza:." oraznacze.lników miast i gmin;
'"or"
nęmu 'nie może ' przekraczać 10.000 zł w ciągu roku. -?) naczelnikac,h powiatów - należy przez to rozumieć
r ó wnież prezydenlów i naczelników miast stanowią­
§ 3. Naczelnicy powiatów są uprawnieni do wydawa-
cych powiaty, naczelników dzielnic w miastach w .y łą­
nia decyzji w sprawach:
czonych z wojewodztw oraz naczelników miast i po-
1) odraczania i rozkładania na raty wszystkich należności
wia-tów w razie utworzenia wspólnej rady narodow e j
określonych w § 1, bez względu na wykosość kwoty
i okres spłaty; dla miasta stanowiącego powiat i powiatu .
2) umarzania należności określonych w § l, jeżeli łączna § 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Finans ów
zaległa kwota z tytułu wszystkich tych należności nie z dnia 5 lipca 1967 r. w sprawie właściwości org anów fi-
przekracza 100.000 zł; kwota umorzona , zobowiązanemu nansowych w zakresie udzielania ulg w spłacie i uma rza -
nie mo ż e prz e kraczać 100.000 zł w ciągli roku l nia niektórych zobowiązań podatkowych (Dz. U. z H}67 r.
§ 4. 1. WojE'wodowie oraz prezydenci miast wyłączo­ Nr 28, poz. 133 i z 1972 r. Nr 55, poz. 376).
nychz woje wódzI w są uprawniE'ni' do wydawania' decyzji § 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływ i e
, w · sprawach umarzania ' wszystkich nal e żności określonych 7 dni od da ty ogłoszenia.
w § 1, bez, ograniczenia wysokości kwoty. Minister Finansów: S. Jędryc;:ho:vski

156
ROZPORZĄDZENIE MrNISTRÓW FINANSOW ORAZ PRZEMYSŁUSPOŹYWCZEGO I SKUPU

z dnia 12 lipca 197A r.


I
zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonanych obowiązkowych
dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych.

Na' podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustBWy '? dnia 26 paź­ 1) § 6 otrzymuje brzmienie:
dziernika 1971 r. o , zniesieniU obowiązkowych dos taw zbóż, ,,§ 6. Właś ciwość organów do wydawania decyzji w
ziemniaków i zwierząt rzeźnych (Dz. U. Nr 27, poz. 253) za- sprawie ulg w spłacie oraz umarzania równoważnika
rządza się, co następuje: pieniężnego określają przepisy w sprawie wlaściw ości
terenowych organów administracji . państwowej w za-
' § 1. W rozporządzeniu Ministrów Finansów oraz Prze- kresie udzielania ulg w spłacie i umarzania niektó ryc h
mysłu Spożywc zeg o i Skupu z dnia 27 grudnia 1971 [. w zobowiązań podatkowych.",
sprawie równow aż nika pieniężnego , w zamian nie wykona- 2) § 7 i § 8 skreśla się.
nych obowiązkow.ych , dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt § 2. R ozpo rządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni
rzeźnych (Dz. U. Nr 37, poz. 341) wprowadza się następu­ od daty ogłoszenia. .
jące zmiany:
M inister Finansów: S. Jędrychowski
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu: E.J<olodzief

Tłoc zono zpo.\ecenia Prezesa Rady Ministrów


w Zakładach Graficznych "Tamka". Zakład nr l, Warszawa, ul. Tamka 3.
Zam. 1339. Ceno 2,00 2ł

Centres d'intérêt liés