Vous êtes sur la page 1sur 2

I.

- --, PO'l. 153- i 1.54

§ 47, 1,. Czfonków kGlmisji odwoła, wczeJ do' spr aw . akta 'sprawy właśdwemu są-d owi w c.:elti orzecze- '
pracy wybi era nal _0k.res swo j,e j kadencji rada narGldo- . ': niaotYich kosztach."j.
wa gminy, ' miasta i dzielnicy w licz'bie ustal:onej dla 15) w § 55 ust. 2 d,odaje się na końcu zdanie w brzmieniu:
t ~j rad ]< •• stosow·nie. do §_ 46 ust. 1. z tym że członków "Po- rozpatrzeniu sprawy komisja stosowrrie do oko-
k omisji będących sędziami wybi.e ra rada narodowa' liczności zmienia - poprzednie orzeczenie lub oddala
d zielnicy oraz rada na r odowa miasta, w \.którym znaj- wniosek o wzn.owienie po~tępow imia.";
d uje się siedziba komis:4i. - ' ' 16) w rozdziale 9 "Przepisy końcowe" zamies zcza się: na
:2 . Przewod n icząceg-:o ~om is ji odwoławczej do początku nowy .§ 55a- w brzmLeniu :
spra w , pr acy, , zaslę.!ilcę przewodnLczącego OT az prze-
,,§ 55a. Bieżącą kontrolę organ izacji p racy te;:.e no-
w.odn-iczących skla ą <ilw orz-e J,iają-cych. wybiera komisja
wy.c h komisji rozjemczych or az k.omi~jL oiL-
spoś r ód -sęd-ziów w~hodzących w skład komisji, stosu- _
jąc odp,o wiednio przepisy §, ·1_6b' ust. 1. , . - wolaw.czych do spraw pt.acy sprawu je woje- -
woda w poro,z umieniu 4 . wojew.odzk>ą. radą
3. Do członków komisjiodwolawczej dó spraw
związków _ zawodowych. Dz i ałając w .tym try-
pracy nie będących sędziami stosuje się odpowiednio
bie w.ojewoda może : podejmować s tosowne
przepisy § 8 ust. 3, § 16.a ust, 2 i § 17. .
środki w celu Z'apewnienia: komisjom warun~ ­
. §. 48, . W spra,w ie ogwoływa,nia ze składu. komisji. _
ków pracy ułatwlającychsprawlJe i te rmi no-
" o<łwOl1łlwcz.-e1 członków komi-sji nie będą.cych śędziami we
roz-patrywanie spr aw pr ac.owniczych:"-
i wybierania n'a JCR mi:ejl3ee rtGlwych c.:złonków kom.i-
sji stosuje się odpowiednio . przepisy _§ 18; I§ 1: 1:1inister Pracy, - Pra~ L Spr.aw . Soeja.lnych _og,łosi
w· dn!)d<z-e 'obw.i es'lczenia , jednol ftytek.st T0ZpoHądz:enfa
.§ 49. Do ko-misli od.wolruwczych do s·pra w praey . Rady _Ministrów w sprawie komisji rozje-m.G:ż ych oraz ko-
st osuje się; od-powiednio. przep,isy § 16b liSt. 3 i § 19----.., misji odwoławczyoh do - spra,w pf'acy"z uwzgl ęcl rri e nieIl1l
21a."; zmia-n, wplikający-cli oz: przeplsow , (ilfJJo sZDl1'y ch pr zedl -
5:
i~ .w §- 52 docla·jesię ust. VI brzmieniu: dniem .wydania jedll!illitegottek.s tu 1 z zaśr.0sowaniem no-
' ,,5. PQ; IJfltawoIDocnLeniu się. orzeczeni.aw- sprawie, w wej,. €iągł-ejnumerac-ji rozdzIałow, .. pa:r a_graf<i>wi. u~ę:póW'
której w związku z uprzednim jej rozpoznaniem i punktów. .
. przez sąd pracy i . ubezpieczeń _ społecznych po- -
wstał obowiązek zwrotu. kosztów , postępowania są­ l 3. Rozpo rz<w-zenie wchQnzL w życi.e z dn,i-em.) sier.p-
d owego, przewod,niczący komisji rozjemczej lub nia 1976 r. -,
li emJj-s.j i OOW~~d'wczei do , sl'{raw ' pr'acy p r zekazuje Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz
.,
154
l.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

, z dnia . 24 czet)Vca 1976 t. . ~

I
W sprawie szczeg6ławyeh' zasa.d prowadzenia' gier losowych f totałiza~oJ(hv.
. :,1

. N-a:/ lilp(istawi-e ,art. 2. liSt. 3, Mt. 5 ust. 3, _art. ,6, ust. 3 1) nazwę gry lub t.otalizalo.ra •
. 4' art. 1'2 'ust. 1 u-staw~ z dnlia 2o. m atf<łi 19176;-r. o~ grach toso- ~). ied.Il.Os:tkęg,G&~odarki us-pał.eczni(me} . prowadzącą. Wę
, w y d 1- i- Łolalizafarach. ,(Dz. U. N I 19"p.uil. 122). zarządza się, lub totalizator, . - .
co nastę puje.: 3) organ, który udzielił zezwoleni a na prowadzenie gry
_§ ł . 1. J OOIHDstka !JO_s!ilad a-rkiJ - u-s;p.0łeczn-ionej ubieg.a- lub tetaHzcrtora., ' ' ..
. 'j/ile a się o. ud zielenie z.e.zW ofe ni a; na prowadzenie -gry loso~ 4) teren, na 'kto-r ym gra lub t()-.baITiaior będ<tprow adZo-rre;
wej: iub. tola!izaooJ d:t jest ohowi itżana, dOJ-.ą,czyć do wniGsku .5) cer., nd' który pTZezn'ac~a si:ę' naclwy:z!Łę: _wp-ływ<i>w.-z ty---
-<l- zezwoJeni.e pr.oj.e kt reg,uJ.aminu g.ry hub totaliza,tor.a. . tułu uczestnictwa· w 'g rze' tub- t'oŁali za:ŁGrze-,
2. Je:d-nes-tka: g0spodarkL uspotecznion.ej ubi.egającasię 6) zasady prowadzenia gry lub, totalizatora, . ,_
o' udzile leni-s zez.wolenia · n~ prowadzenie IQteri~ fant.owej -n wysokość ' stawek za udzfal ,w grze ~ub totalizat.orze, .
: fest obowiązana .ponadto wskazać we wniosku o- zezw.o- 8):' tryb i termi'ri przyjmowani'a d'~ wodów udziału w- -grze
lenie osobę odpowiedzialną zaprowadzenie loterii .oraz lul;> -totalizatorze i spos.ó'b za pewnienia p r awidłow oś -,
ClSoby po.wola-ne w sklacik.ofIlisji, która ma zap_ewni.ć pra- ci gry- lUb to!al izaŁora ' przez jed'nostkępr owadzącą
wid'ł o wość prowadzenia loterii. . . grę, lub lotal i:zator, _
3, ,ledno~tk..a. ~.sp.0cla:rki us-połeczniąnej upiegająca się 9~ procent wpływ6wze stawe k 'la , udział -w - gI ze lub .to-
o ' . .' ' . I
o ud'zielenie zezwole rt ia na prowadzenie gier _w automa- talizatorze - przęznaczony na wygrane,
tach jest obowiązana przed nabyciem autamatu dołączyć 10) p r ocentowy podział wygranych na p' o szćzególne stop-
do Wni.osku ' o udzielenie . zezwolenia opis urządzen,ia me- nie wygranych, . _
chaniczneg.o automatu. . . 11) sposób losowania liczb wygrywających lub ustalania
-§ 2. ' Przeclsiębiorstwo P~l1;twowe ' ł~P.olski Monopol . wyników zawodów (wyścigów)będ'ących przedmie-
-Lol ery}ny": .- tem _totalizatora, - '
1')1 e p-i·n i'l!I)'e: p:l'<1jekt W-reg-uJamiRÓw g;.ie.r li-.G:zb'owychi 00- t;2), s-p.oS,0J:). ustal ania wysokości lub · rodzaju vrygranyct
.tallzat'o-rów, 0f a~ WJilllunlti i tryb ich wypł a ty,
I . ~.

2J udzi ela. zezwaterl· . n-a p r'Qwadz~rrie to·ter n .f!anb'. owydl t i), &p-ClSp h Qg1aszenia wyników gry lub _totaILatora, _ l.
,i gJer w autemałaeh. 14.) termin przedstawienia roszczeń, ~ - , - I
§3~ 'L. R~g:uJamln: gJ Y liezbawej" l l;1b tofufizat<or ap'Qwi'- l'5); tcryb' składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących
men o:k.reśllB e: . \ , !!Jry: lu-o-IIGtad4 zatora. I

, ł}

ł
,~
\~( rr.',,(,'~i;'\l , .,,; '~t; ,:< "~ ;t. ': ::~, " "', "
>
>#,:. '~"""'-"'-;-:
l, !-...
~J~""'~' ._-~,: "~ti .... ,-,,,; ',' :(,'
- ~_ I
-1 ~ I • Ii'_.....
• •
. :,
" .':.+."~ .' •.,I·~
.......
,j

~r .. ,I ~'

l'
I
, D.lienni~ ' Ustaw Nr 26 ~ 268 , --'" ,,' Poz. 154

administracJI p~ńst':'~wej ;, ~tópni~":


, ' ,', l \ , , / , "
.\ 2. " Regl.llamln totalizatora powinien ponadto określać 2) tere'n owy .' organ
rodzajezakładów, 'tryb i terminy· ich zawierania. wojewódzkieg,o - przy kapitale', gry powyż~J 10:OOIr~ł, '
§ 4. Regulamin loterii pieniężnej I fantowej powinien do 50:000 zł, ' " 't" ' "

: pkreślilć: 3) przedsiębiorstwo państwowe "Polski Monopol '1.ote:-,


1) nazwę loterii, ryjny" ...:.- W pozostałych wypadkach.
2) jednostkę gospodarki us'połecznionej prowadzącą lote-
§ 7. L Losy loterii przed rozpoczęciem sprzed!łży
rię; ,
." ( 3) organ, który udzielił zezwolenia na , prowadzenie lo~
podlegają ostemplowaniu na koszt jednostki prowadzącJlJ
loterięprzez organ, który ugzielil ,zezwolenia .
. terii,
', '4) teren, ,na którym loteh<\ł ~ędzi.e prowadzona"
2. Losy loterii w liczbie przekraczającej 10.000 sztuk
5) cel, na który przeznacza się nadwyżkę wpływów z ty-
stempluje sią graficznie-: .
tułu uczestnictwa- w loter'ii, 3. Nie sprzedane losy . lotęrii unieważnia ' się ' komisyj­
6) liczbę losów, nie w terminie określonym w zezwoleniu.
7) cenę losu,
§ 8. ' 1. Nadzór nad zgodnością prowadzenia gier 10-
8) ogólną wartość wygran~ch w procencie od ' łącznej
s~wych i totalizatorów z przepisami o grach 10000wych
ceny przeznaczonych do sprzedaży l\osów oraz liczbę
i totaliZatorach oraz z regulamina~i sprawują codo gi,e r '
i wysokość wygranych, a ' w odniesieniu do loterii
fantowych - także ich rodzaj, , , i totalizatorów .prowadzonych -przez jednostki gospodarki
uspołec~nionęj:'
9) spo~ób komisyjnego - zapewnienia pr.awidłowości pro-
wadzenia loterii, ' 1)podległe naczelnym (centralnym) organom admihistra-
10) sposób i" termin losowania, .' 'j cji państwowej - właściwi ministrowie (kierownicy
, , 11) terminy rozpoq;ęci!ł ' q zakoń'CZe'nia sprzedaży losów, urzędów centf alnych), " '
12) sposób Qgłoszenia wyników Jot.erii, .
,

2) podległe radom narodowyPl właściwe terenowe


-
13) terminy rozpoczęcia i zakonćzenia lotęrii oraz miejsce organy administracji państwowej stopnia wojew6dz- ,
wypłacania (wydawania) wygraąych, kiego, ,
14) termin przedawnienia roszczeń, ' (
3) zrzeszone w związkach spółdZielni w!aś<;,iwl! ' cen-
,

7
i.", 15) tryb składania i rozpatrywania -reklamac'ji dotyczą- traln,e, związki spółdzielni:
cych loterii. .
2. Przepis 'qst. 1 nie dotyqy loterii fantowych, <> .ktÓ-
§ 5. Regulamin gry losowej w automacJe powinien '
rych mowa w §, ~ ' ust. 2 pkt 1 .i ~, óra~ gier 'w automat/lch'
okre5lać: f
1) jeo~ostkę gospod/llki uspołecznionej , prowadzącą gr. 3; Naozór nad prowadzeniem gier w automatach ~pra~
\. ;
w automacie, , wują terenow,e organy administracji pańlitwowej stopnia
, 2) organ, który udzielił żezwolenia na prowadzenie 9ry' podstawowego. "
w automacie,
3) miejsce, w którym automat będzie ,zainstalowany,
§ 9. Gra żWap.a .ruletą jest gr!\ losową w rozu,m ieniu
"
4) cel. na któny przeznacza się nadwyżkę wpływów z ty~ przep!sów 9 grach lbSOW~ch totali~atorach.
tułu uczestnietwa ' w grze w automacie,
§ 10. Tracą moc:
'! i
I
5) zasildy' gry w aut"omacie, ,
, 1) rozporządz~nie MinistraSk-arbu z dnIa 28 maja
6) Sposób kontroli wpływów z automą.tu; . I
,

, , 7) termin, przedawnienia roszczeń, 1948 r. , w sprawie wykonania ustawy o, ,m.onopolu 10-


.:.
8) tryb skłaclania " i " rożpatrywania reklamacji dotyczl\- , teryjnym (Dz. U. Nr ~ 29, poz. 195),
,
'I
f'• •~
cych gry w a,utomac~e. \ . , ' . 2) rozporządienie Ministra .Finansów z dnia 31 paździer- \
l. '-I nika 1950 r. w sprawie stemplowania 'sposobem gra-
§ 6. - ' l. Loterie fantowe o charaktęr,ze stałym mog~
być prówadzone przez ,. przedsfębiorstwopaństwowe "Pol- ficznym losów loferii fantow~j (Dz; U. , NF 51, poz. 478),
ski Monopol ' Loteryjny" lub 'inne jednostki gospodarki '3) rozporządzenie Ministra,' Państwowych ,/ Gospodarstw,'
uspołecznionej na podstawie zezwolenia tego przedsię­ , Rolnych z ~nia ' 6 października ' 1951 r. w sprawie
.-
i-:. , lliorstwa.
2. Loterie fantowe o chaIiłkterze jednorazowym mo- ,
' określenia zasad przeprowadzania' wzajemnych zakła~
, dów ', na \ wyściga'ch konnych (Dz. ,U. z' 1951 r. Nr. < 53" '
", gąbyć prowadzone na ,po,d stawie zezwoleni~ udzielonegó poz. 373, Ż 1957 r. ,Nr 61, poz. '333 i z ' i973 r. ' Nr 13,"
-I prze?:: , poz. 97). '
f, 1) ' tereno'Wy organ administracji państwowej stopnia " I

. pod~tawowego - ' jeżeli 'łączna, cena przeznaczonych § 11. Rozporządzenie wchodzi w życie Z' , dniemoq~o-"
do sprzedaży losów (kapitał gry) nie przeknłcz.a: 'szenia. ' "f (
~' .
lO.OOO zł, , I Minister FinanSÓW: H. Kisiel

:(.
, -, .

, Redo:1I:cJ.a: Urz<1d, Rady Mlnlsłr6,w Biur!) Pra'wne. Warnllw4. ' Al. Ut4t"dowsk-le ' II:':
AdmiJltstracja: Administracja Wydaw,n'lctw Urzędu Radv " Mlnlstr6. w. ' u~.' Pow..~ń$Ja_ 69nt '
00-979 War,SZil'Nd (skrytka poczto,wa. 811.łet: ~8-90.0t. w, 608, I .2.J4·7~. ", \ ~"f~j
I .' ,.1"
, • ' Tłq-czono " z j)ole-cenla Prezesa ,Rady Mln,I str6w ; , . '. . ,;,t;ii
w Zakładach Graflcznvch ,;T~ni~ ,a·:. Zakl-lId,.,nr.' l,~,ar,~a,wa. uL~Tamn ~3: ,'. h- ,', :(~~~
\
,I,
Ża~. " i2~Q933. 'pęna 12;40 ' zł : ' ,':: :;~~~
. '"
, ' .... ,j
r"- '" I " ..... .'~