Vous êtes sur la page 1sur 1

,I ,

,t

D:ZIENNIK U'S/TAW
, I, , .'
'POlS,K IEJ :RZECZYPOSP-OLrrEJ \ . LUDOWEJ
" • j' '/ t',/ ,

WarSZJlwa, dnia ,19 m,arca 1977 r. Nr 8·


/

- DEKRET
3,1 - : z dnia- l,2 marea:- 19'1,1 r: o zmianie ust~wy -K04.eksmorskl -I , -I " , 73
\ ~'.'

,
, . R OZ P ,O ,R ZĄD ZE NI A: '"
, 3;1, ~ 'Min;fstr~ ;, .ł\c1J!linistracjl~ _ Gpspodarkl' TeTe~ÓWe'j' 1 Ochrony Srod-owiska ..2 ' dnia - 8 marca .1977 > r.
, :, "N ' spra~iezm.ia,ny granic 'gmin ,w wojewódźtwacłi lIl-iejskim ,krakowskim l!uośnieńskim " (,
_33 - Ministrów Pracy, 'Piac I Spraw Soejalnych -'oralZ Zarowia , l ' Opieki , Społecznej z dnia 19 hitego
- ~' 1917r: w sprawie _bezpiec::źeństwa 'l ' higieny pracy przy· stosowaniu "urządzeń - wytwarZających pola
elektrom9.-gnętyczne )N zakresie od ' 0,1 MHz do 30Q MHz • •• • • . • . • • 74 _
" 34 ,~Ministra' Komqn,lkacp z dnia , 17 : ~uteg~ i 977 r.w sprawie trybu ustahawianJa rzeczoznawcó,W budow-
, lanych _ dla bud,(lWIllctwa komuIllki)cyJnego • ł ' 76 ;

31
--
DEKRET
/
z dnia 12 marca 1977 r. , , /'
\" /
', ,..-
", / o -zmianie ustawy Kodeks mor.!lkl. '
, '
, /

-
." ','
I". \'
,
,
~
§' 2: MinYster Handlu , lagra:nic~mego ; I ' Oo~poaatji:l' '
• I " .'.. , . ' , '\

Att. 11, W -ustawie, z dnra 1- gru'rlnia 196t 1'• ....;, Kodeks


'(Dz. U, Nr ,, 5ą, .poz: 318) wprowadza , sięóastępułące Mor~kiej moze zWIJ!nić nieJ,<,tóre - rodŹaje ' statków oa '
obowiązku wpisu do polskiego tejestPl""Okrętowego. /
\ • • t -~

, art. 15, ptrzym'ur~ ~rzmienie~: § 3. Statek, który niEi podlega obowiązkqwi ;WplSą
, ,,Art. 15. § 1.. Statek .polsk-i jest obowiązany p0dnosiĆ ' do rejestru okrętowego" moze być wpisany do rejestru/
", bandęrępolską. : " .' - nt wniosek właściciela.
" , § 2. Minister ąandhi Zagranicznego i Gospodarki Art. 18. Statek wpJsany ' do ' rejestru 4l,ttętQwe~0 ~a
. " Morskiej może zwolnić . ,niek-tÓJ:-e t odzaje, statk-6w. od : , g~-anicą może być wpi,sĆ,iily do polskiego rejestru okrę­ ~, );
" obowiązku pOdnos,zenia pandery.", -: - - toweg,(). dopiero po' wykreśleniu go' z rejestru ~agra. ,{i
art. - 17' i 1.8 otrzyin~ją br~IIlienie: , , . niczne~o," ' f ' ',- ,,,,,.' - , _

"·',,Art. 17. § 1. Sf-atek pols~i podlega _obowiązkoWi :wpi~ Art. 2. Dekret wchodzi i W życie z dniem- ogfoszenia. 7; 'S:1.
, su-itopolskiego rejestru okrę owegoO. Rejestr 'okroęto­
wy,. pro.wadzi ' izba .' mó'tska właściwa dla portu mada- - Prze~odniczący Rady)'aństwa: !I' Jabł~ńskJ , ,
r:iystego statku. ", ' _ . Sekretarz Rady Pańs.twa: L. Stasiak l l
• . \

-,~
32 ,/

~oz:PORiĄDŻENIE MINI~TRA Ao'MiN~S;RACjf{ GOSPODARKI


''. I "
TERENOWEJ I OtHRONY SRODOWISKA: '

\ . ~,
/ ~ dni'a ił marca 1977 _r. '

~ ,spra.wie ':zmlany graą:łc gmln ,~ województwach miejskim krclkowsklm I kroŚnieńskim. ' / -


.(,~ ,,"... " \' . . " -' /
;,:, Na pod~tawie---:-,art ' 5 ust~wy z . dnia 28 maja 1975 r. 3) do gminy Solina Z gminy Ustrzyki Dólne obszary so"
~wustopniow,ympo'dziareladmipistracyjnym Państwa oraz łectw Daszówka, Łobozew Górny li Teleśnica Ośzwa- \

/ zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. ,U. Nr 16, / rowa,


, '91) ~arządża s'ię; co, następuje: '. 4) do gminy Ustrzyki Dolne z' ~gniiny Olszani6a obszary
-- § - 1. Z gminy l(on'iusża w województwi,e miejskim kra- sołectw Arłamów, Grąziowa, Jamna .Dolna, Jamna .cór~
l~o~skim wyłączp się pbszar sołectwa ' Łososkowice i ~łąr na, Jureczkowa; Kwaszenirta,, ' Nowosielc;:e Kozi~kie,
' ./gqe:~~,~,9': i~Y , Ke~~?rzów~Luborz~~a w tymie ' '-':;- T.rójca, Trzci.anjec, WOjtkowa i W(),jtkó\YJ{a. )
'§' 2. W W\)Ję'Wódiz:t-wi,ę ' kt:o~n~,~ńskhn ,'włączi;l, 'si,ę: ,,'1 , § 3. Rozpor~dzenie wcl10dzi w życie z," dniem
do gminy OT<szanj ca ,z gpiin.y Ust'rz:yki Dolne,ohszary.. ~ kWietn!a1977. r.
sołectw ' Wela f';1ać~(l\v;a- fW,o.Ia -Romanowa, ,'- , ,' .." '-;' , ,
, g,o,"gminy'.Sanolf ,~ ,~iny.z,ą:~\fI'ri. ~bs'zin:Y " ~{)łest-VNie; ' " ·::Minłs;t(ir~Administra<;ji. Gospodarki T~ren,owe1 ,
~'~A)je,Sz.ciZaą.,)1~:~~tóże ~łe" ~~'$tróże ' ~i' e'\.kie, "~ 7'-·, ' ' " .. , '~ .-.' " ' i ,Ochron,r Srodowiska:M!Ml1czar--ek I .' ~

1 \

\
"

( ', ' ~ •