Vous êtes sur la page 1sur 1

Diiennik Ustaw Nr 35'

187
.......
..
UST A W A

z dnia 12 lipca / 1984 r.

. .... zmieniająca ustawę Q"'pr.acownłkach urzędąw pa6stwowych.


.... ' 1 ' . • - , ' .

ArL). W . ustawie z dnia 16 września 1982


r. o . pra- "Art. 30 1, Do urzędn'ików p~ństwowych 'zatrudnionych
cownIkach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31 r poz. 214) w niepełńymwy~iai ze czasu pracy nie _sto~
. wprowadza się : następujące zmiany: . sUjE!. się przepisó)Y art. · 4, 1 i 27 ust. 2.:';
. 4) w' art. 48 ,,; ,ust. 1 w pkt 2 po wyrazaeh .. Kąncelarii 'r
1) w · arf. 20 -ust. 1 otrzymuje brzmienie: ! Rady Państwa" dodaje się wyrazy .. Sądu NaiwYi~_~
,->, -'"
. "l. Urzędnik państwowy mianowany podlega okre- ' szego,";
. sowym ocenom kwalifikacyjnym~ Oceny dókonuje
kierownik urzędu, ViI którym ' urzędnik jęst " za­ ~ 5) po art. 49 -dod-aje ' się arl. 49 W brzmięniu:
1

trudnion y. biorąc pod ' ;uwagę opinię , bezpośred­ "Art. 49 1 • ,Upraw,nienie, o którym mowa w art. 25
niego 'p'rzełożonego i przedstawicielś(wa' pracowni- ust. 2. prąysluguje także w wypadku. gdy ..
czego. Dla. dokonania t~j czynn{)ści kierownik śtusunek pracy _ na stano)\1isk:u odpowiada- '.'
:. ur~ędu może powolać komisJę."; jącym stano~isku urzęanika państwowego . .
ustał przed dniem w,ejścia w życie - ustaWy
2} watt. 30 us'f 2 otrzymuje brzmienie: w związku z prźejściem ' na emeryturę luo ,.
,/ rentę... ·
... 2. Urzędnikowi . państw(r~emu za pracę wykony-
waną.' na polęcenie ~ełoż9nego poz~ normal.
nyini godzInami pracy przysługuje . według jego ' Art. 2. W ustawie z -dnia 15 lutego 1962 i: o Sądzie
. .;
wYQoru wynagrodzenie lub -...wolny czas. z tym ' że . Najwyższym (Dz. U. Nr 11. poz. 54. z -1972 r. Nr 23,
,wolny czas może bycrudzielony w okresie bez- poz. 166. z 1974 r. Nt 39. poz. :?31 j 'z 1980 r. Nr 4. poz. 8) -'
. rh:r~~nij~g~o::;~~~~~~~~j.i urlop wypoczynkowy ~ ~aa~~nfc{~;:~~w~~~~~z~~~:Ó~ą:~~:a~t~;~:i~~;~~:~~
zaI!li "oraz · członków..J3ilirii Orżecznictwa ".tego Sądu",
3) w roidziafe' 3 po ·art. 30 d()daje się art. 301 .W (
. brzmieniu:' . , .' . Art. 3. U$taw,a wchOdzf w życil!., z' dnIem ogłoszenia ..
":'1'
.- Przewodniczący Rady . 'Państwa! H. ' Jabłoński
Sekretarz. Rady PaństWa: J. Szymanek
r

ROZPORZĄDZENIE MłNISTRA PRACY~ PlAC I SPRAW SOCJALNYCH


z dnia 26 ·czerwca. 1984- r • .


\

.
,--
r '•.
f",~
.zmlenlające '.• rozporz-ą'dzeńie ·w sprawie - prącowniczych urlopów wypoczynkowych• .
; ..('"' .

\
Na podstaw.ie .a rt. 173 ·§ 1 pkt l Kodeksu pracy (Dz. U. 2) po § 10 dodaje ~!ę § 11 ' w brzDiierihi:
z 1974 -r. Nr 24, poz. 141; z 1975 r, Nr 16~. poz. '91, z 1981 r. ~ .
Nr 6:
poz. 23 i z > l9łł2 r. Nr 31, . poz. 214) zarządza się, -'
. .,,§ 11. 1. Wynagrodzenie
"

za . czas . urlq}>u - według ..


co n~stępuje: . składników wynag:rodzenia · , określonych w ' .•
§ 7 można także ustar4~mnożąc; wynagro- ,·
§ 1. W rozp,orządzeniu
Ministra Pri\cy. Płac i , Spraw d:1,:eIlie ' za· j~eń dzień : urlopuprzeż lfczbę ·.
Socjalnych z dnia 21 października /1974 r. w sprawie pra- dni urlopu.
cowniczych urlopów wypoczynkowych (Dz. U~ Nr · 43,
poz. 259. ~ 19,7 6 r. Nr 40. poz. 238 i z 1!:183 r. Nr 70, 2. W przypadku określonym Vi , ust .. 1 wyna-
grodzenie za feden d;ień urłopuustala się'
.' poz . . 316) wprowadza s·ię następujące zmiany:
dzieląc ' podstawę wym,iaru priez. lit'1:bę ka~•
1) w § 10 w liSt. l dodaję. się z,danie druyie w br'zmi<.'!'Ju: . łen~arzowych . dni ' roboczyCh, za 'które pra- '
cownikowi, przysługiwało wyn1łgrodzenie w
"D~ dni tych, wlicza się rówńjślźdodatk ewe dni wolne
od pracy. które I)y p.I:6cownik przepracował, gdyby w bkresie:-z którego została ustalona j>odsta-:
Wil wymi-aru. " ,
tym ' czasie n;j·e korzystał z urlopu. ' jeżeJi praca ' wdo-'
d:a tkowych . dniach wolnych od pracy 'Ula . charakter' .' · 3. ,Do. dni .; f()bocż'Y'cb,
'.
~tórych/:.-mowa
stąJy,'/; . ust 2: '
j
~>
' ..

. .

..... "

. .".