Vous êtes sur la page 1sur 1

l

'.

~

'l

r·,

,

J.

,"

;'.' \/::.

.

;

.

'.

'-1.

\

.

~

"

:

"

.

'.

~~ t.t-~ '.'

,r., ,>

'<

' ",.'.~

~,}"':

~ "~'

' ",.'.~ ~,}"': ~ "~' lPfennik Ustaw Nr 33 4 8 4 - - P o

lPfennik Ustaw Nr 33

484

--

Poz. 163,

Hi4 ,i

165

163

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI

si e rpnia
!

12

z dnia

1986

r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie

tworzenia ,I

radom

narodowym

oraz

organizacji

jednostek

zasad

I

zakresu

Ich

dro,gowych _podlt~głycb właściwym

działania.

Na podstawie

a rt.

22 ust.

2 u s tawy

z dnia

21

marca

1985 r.

o

drogach

publicznych

(Dz.

U,

Nr

14,

poz, 60),

w związku z art. 8 u~t

1.

ustawy ' z

dnia

12 'listopada

1985 r. o zmianach w organi.zacji oraz zakresie działania

niektórych

naczeiny<:h

I

centralnych

organów

admin(-

s~racji państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262) zarządza się,

-'co następuje:

Komunikacji

Z dni,a ' 28 lutego 1986 r, w sprawie tworzenia i orgaQiz a cji

§

L

W

§ 7 rozporządzenia Ministra

"

jednostek drogowych p0dległych

dowym oraz zasad i zakres" ich działania (Dz. U. Nr lO,

31 maja 1986 r," zastępuje się wyra- 1986 r,"

zami

właściwym radom n 'a r, o-

poz. 59) wyra'Ly

,,31

grudnia

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło- A_

szenia.

Minister Komunikacji:

w

z, J. Głow acki

164

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTw'A

WY2:S~EGO

z dnia

'J:młenłaJące rozporządzenIe w sprawie warunków

4 września 1986 r,

\

oraz , rodzajów 1 wysokości- świadczeń pomocy ,materialne' dlil studentów,

Na

podstawie

art,

98

ust.

1982 ' r. o szkolnictwie wyiszym

3

ustawy

(Dz. U.

z

z

dnia

1985 r.

4

Nr

maja

42,

poz. 201) zarządza się, co następuje:

~ § 1. W § 3/ ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauk!

w spra.

po-

i SzkolnIctwa Wyższego z dnia

31 lipca

1985 r.

wie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń

mocy matęrialneLd1a studentów

(Dz.

U.

Nr

36, poz.

17ą

kwotę ,,7000 zł" zastępuje się kwotą ,,8400 zł".

§ ~. Rozporządzenfe wchodzi w zycie z dniem L pat-

dżiemika 1986 r.

Minister

Nauki

SzkolnittwaWyżśzego: B. Miśkiewicz

": i

,',

>

:,/

.:.-

:.

'-'

l

165

"ROZPORZĄDZENIE ,MINISTRA PRACY, Pl;AC I SPRAW SOCJALNYCH

z dnia 25' sierpnia

1986 r.

zmłe~laiące rozporządzenie '\V sprawie podstawy wymiaru składek na

uspołecznionych zakładów 6racy

ubezpieczenie

społeczne - za

pracowników

13 k w ie tnia ubezpiec zeli

społecznych, rent" zaopatp :en i opieki ~społecznej (Dz. U.

1'\r Jl,

Nr 20,

Nr 39,

Na po ds taw ie art.

r,

o zmianach

poz.

119, z

12 u st.

B us t awy z dnia

1980

właściwości w dziedzinie

1972 r.

poz , 81,

,z

1974 r .

poz. 231

i

Nr

47,

poz.

280 oraz

z

1985 r.

Nr

20, p()z.

85)

zarządza się, co następuje:

 
 

,

§

1.

W / § 1 rozporządzenia , MinI stra

Pracy,

Plac

SprawSocjaliiych z dnia

podstawy

wymiaru

składek

27

grudnia

1983 r.

na

ubezpieczenie

w

sprawie

społeczn.e

za pracowników uspołecznion ych zakładów pracy (Dz . tJ.

Nr

otrzymują

73,

poz.

332

I

z

1984

brzmienie :

r.

Nr

48, - poz.

25'2)

ust. ;2

i

3

,,2. W uspołecznionych zakładach pracy, w których, -sto-

sownie

do

§ 3

uc-hwały nr

75 Rady

Mini strów , ,z dnia

19 maja 1980' r, w sprawie najniższych wynagrodzeń

pracowników zatrudnionyćh w uspołecznionych za":

kładach pracy (Monitor Polski Nr 18, poz. 119t- reol kompensaty wypłacane _pracownikom zostały włą­ czotle do wynagrodzeń zasadniczych, z podstawy wy-

,

;