Vous êtes sur la page 1sur 1

.

i"t":'t;···4~·";t:_"·'
~: ~

'f

, '
(

Dzienn1.łt; U$t~;w Nr2?

185

\ ,' z ·dnia6 lipca19~' r.


\
w sprawcie ratyflbcjl ptzez Polsq ')lzec:JpoIpolitll Ludow ł MlędZ}'llar~dg,w.e. kODwenejt,o poI.~wanlu
. l ratownictWie mors~. Iłponą~zODej w Hamburgu ćlDła 7:1 ~l"a: 1979 r. ' , " , ,,
. _ _ f

1. P,oO~je$ię~iniejsz.:ym- , do ' wiadomości: że '~godnie chife


'l: art, IV usL 2 Międzynarodowef konwencji. o pOSzuJtiwa- , Norwegia
~u . i," ratownictwie morskim. , sporzą~ite! ~iH~mbuJgu ' Re'pubUka Federaln~ Niemięc
dnia 27kwietni~. 197.g r.; został złoiOł1.Y seb,etarzowi Ge~ Kanada , - . ' f: !

neralnemu ~Międzynarodow~j Organizacji Morskiej dnia ,


' 261\ltego 1.988 r., dokumen't 'ratyfikacyjny Pólsltiej 'Rzeczy- , Holandia,
'pospolitej Ludowej do powyższej kónwencji: " nrazylia
"

, :Zgodnie z ad; V ust. ' 3 wyulienionej kon;weocji \ we~ ' Szwecj.a ' /

s:zła ' OniV'W życie ' w stosunku ,do/ Polski dnia 21 marca Algieria
' 1-988 r. ~ Barbados' ~r • ,-

/ , Jednocze~niepOdaje ' się ' do wiadoiności,. -że następu­ , Australi.a'


jące pań~t:wą stały się stronami 'poWYis~ei kónwencj~. Dania
, która 'wesda w życie dnia 2,2 czerw.ca ~5 r., podj)isu}łi<= Belgia '
ją bez zastrzeżenia ratyf.ikacji, przyjęcia· ful;» zatwieidzema'
NiemieCka Republik~ ', Demobe:ty~a
albo Składając ' dokumenty ratyfikacyjne. przyjęcia. za-
/twier~zenifl lub przystąpienia w nitej. j,ęd~ycli 4atach , Nowa - zeltuldia - , .
' ~ r()zciągnięciem '~a Wyspy Cooka J !'łiue ,
, ....?

, Fr&ncJa \. \198Ó-04..()9 .TapoIlia _ I ,',

\ Zjednoczone I{rólestwo Wielkiej Brytanii Chiny ,.


i Północnej Irlandii . 'POltugali4 ,
z rezciągnięciem na: :. "J~akista-n ·.'
wyspę Jersey ,
, WysP,ę Guetitsey
.
. turcja
,

;' Meksyk ,
Wyspę ~an ,
,Wyspy St. Chństopher-Nevis *) - Anguilla ' Wenezuela '
,Belize *) '. '" ' Finlandia
8ermudy Kamerun
~8Iytyjskie , Yłyspy D~i~wi.cze ' ',Republika Półudniow~j ,Atryki
Gibraltar '
, 7 Wybrzeze, Kośd S.onioWceJ
Hongkong
. Urugwaj
Stimy Zjednoczone Ameryki , 1980-08·12
r .
AlfgtmtyD.a , ' 1!ł81-05-18 Minister. Spraw Zagrahicmych:

, .) Rozćią~ięcie ~WenCji 'na po!Vyższe terytoria 'nastąpiło przed uzyskaniem niej,odtegloŚer-. '

,! , ,
186
\ ROZpORZĄDzENIE RADY MINJSTROW /.

',~ , dnia ,8 liPca 1988 r.

,l
waprawle~alad, o~~t~' ~owaro~-"o między WQbaym ~sz~em' celn~. a ulP,'Uateą oraz .mlędzy ~~lny.:·.o~zaiOm,
" -\ .:-, ceIDYm;,.a , poJOI~ałym. , obIąrem eeln}'ID. .' ' . ,.: " . ,'_ '
..
r '

Na podstaw,ie' lUt. ' .'~ ust .2' ,ustawy z dnia ' 26 marca celnym~, PoZostałym 'óbsza'i'em~lnym 'Odbywa się
1975, r. - Pra~o " celłle (I>Z. ' U. z 1984 ' r; N{ S7, ' poz. 290 pie z' przepisami ()rawa celnego, " regulującymi
1z '1987 'r. Nt 33. poz. 181)iarząd'Za się. co następuje: ' w~ro~_ ]: ugriulicą" ' ' " "'"
-, , §1. , W?lnv: o~sza-r ' c!ln~doćel~\V" ~b!~tutowar~: ,, 2. Obrót ,tQwarowy między wolnym, obs.żiitem
~ we,g~ tr~kt1,lJ~, ~lę Ja]c zagr.amcę, ; z za,s.tr~~z.en~em p~epl- _ a zagranicą QdbyWa sięzgCXInte zogolnie ' ODlI)W:ląZUJą
_&ó~ r.o:r.p9ł'Zątizl!nłą. ' , ' ,'" _ "' ' " " cymi, prz_epfsa~i pr.awnymi,- feguh:ljątym'i '6brtll/',1(}Wjarc,wv
1 2:
1.0brottowarowy uPęd~y .oIDym "obszarem , 7,zll9fanicą, ~ ' wY~~~~l ókreślonymi , W' ! rÓz:pol~ldze.ni\:f: '
,
/

, ,