Vous êtes sur la page 1sur 2

Dziennik Ustaw Nr 119 - 2110 Poz.

574

decyzję państwowego terenowego inspektora sanitarnego, 2. Opryskiwanie warzyw i owoców powinno być do-
właściwego ze względu na siedzibę producenta środka konywane jedynie przy użyciu czystej wody zdatnej do
transportu lub siedzibę bądź miejsce zamieszkania właś­ picia.
ciciela tego środka, wyrażającą zgodę na sprzedaż okreś­
lonych środków spożywczych w danym specjalistycznym § 10. Napoje chłodzące powinny być sprzedawane tyl-
środku transportu. ko w hermetycznie zamkniętych opakowaniach jednostko-
wych.
3. Środki spożywcze wymienione w ust. 1 - z za -
strzeżeniem ust. 4 - powinny być sprzedawane tylko w opa - § 11 . Środki spożywcze przeznaczone do bezpośred­
kowaniach jednostkowych, znakowanych zgodnie z odręb­ niego spożycia powinny być chronione przed zanieczysz-
nymi przepisami. czeniem za pomocą szczelnie zamykanych pojemników
i w warunkach wykluczających możliwość ich zepsucia lub
4. Sprzedaż w handlu okrężnym:
wtórnego zanieczyszczenia.
1) mięsa ,
§ 12. 1. Sprzedaż napojów i potraw przeznaczonych do
2) drobiu bitego,
spożycia na miejscu powinna być prowadzona wyłącznie
3) przetworów mięsnych i drobiowych, w naczyniach jednorazowego użytku i - w razie potrzeby
4) ryb i przetworów rybnych - ze sztućcami jednorazowego użytku.
bez opakowań jednostkowych powinna być prowadzona ze 2. Sprzedawca jest obowiązany - jeżeli nie uczynił
specjalistycznych środków transportu, odrębnych dla każ­ tego konsument - niszczyć i wyrzucać zużyte naczynia
dego z wymienionych w pkt 1-4 środków spożywczych, i sztućce do zamykanych i bieżąco opróżnianych pojem-
oraz po spełnieniu warunków określonych w § 5--7. ników na odpadki.
§ 5: 1. Sprzedawca mięsa i przetworów mięsnych bez § 13. 1. Sprzedawcą w handlu okrężnym może być
opakowań jednostkowych powinien posiadać: tylko osoba, która odpowiada warunkom zdrowia wymaga-
1) świadectwo organu urzędowego badania zwierząt rzeź­ nym przy sprzedaży środków spożywczych; warunki te
nych i mięsa, stwierdzające, że mięso zostało uznane za określają odrębne przepisy.
zdatne do spożycia,
2. Sprzedawca w handlu okrężnym jest obowiązany
2) zaświadczenie właściwego organu służby weterynaryj- mieć aktualną książeczkę zdrowia, wystawioną przez pub-
nej, stwierdzające, że przetwory mięsne zostały wy- liczny zakład opieki zdrowotnej, stwierdzającą, że może być
produkowane w zakładzie objętym nadzorem sanitarno- zatrudniony przy sprzedaży środków spożywczych, oraz
-weterynaryjnym. dowód osobisty lub inny dowód tożsamości z aktualnym
2. Warunkiem dopuszczenia . mięsa do sprzedaży jest adresem zamieszkania.
przeprowadzenie w dniu i w miejscu sprzedaży kontroli 3. Sprzedawca jest obowiązany utrzymywać higienę
sanitarno-weterynaryjnej mięsa, co powinno być potwier- osobistą, a w szczególności czystość rąk i odzieży.
dzone oznaczeniem mięsa oraz świadectwa, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, pieczęcią "Kontrola San.-Wet.". Mięso 4. Sprzedawca mięsa, drobiu, ryb oraz ich przetworów
podlega tej kontroli niezależnie od badania dokonanego jest obowiązany do codziennego mycia i dezynfekowania
bezpośrednio po uboju. sprzętu po zakończeniu sprzedaży .

§ 6. Sprzedawca drobiu i przetworów drobiowych po - 5. Sprzedawca mięsa, drobiu, ryb oraz potraw i napojów
winien posiadać zaświadczenie wystawione przez właściwy przeznaczonych do spożycia na miejscu jest obowiązany
organ służby weterynaryjnej, stwierdzające, że drób lub nosić białą odzież roboczą.

przetwory drobiowe pochodzą z rzeźni lub zakładu przetwór-


§ 14. Punkty sprzedaży okrężnej powinny być wyposa-
czego objętego nadzorem sanitarno-weterynaryjnym.
żone w tabliczkę informacyjną, umieszczoną w miejscu
§ 7. Sprzedaż
ryb powinna być prowadzona w sposób dobrze widocznym dla kupujących, zawierającą napisane
zapewniający należyte ich zabezpieczenie przed zanieczysz- w sposób czytelny: imię i nazwisko właściciela lub nazwę
czeniem, przy czym ryby świeże powinny być przechowywa- firmy oraz adres zamieszkania lub siedzibę firmy.
ne w pojemnikach z tworzyw sztucznych i schładzane lodem
wodnym, a woda z topniejącego lodu - odprowadzana na § 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Handlu We-
wnętrznego i Usług z dnia 10 października 1972 r. w sprawie
~ieżąco.
wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożyw­
§ 8. Lody powinny być sprzedawane wyłącznie w opa- czymi i używkami (Dz. U. Nr 44, poz. 279, z 1990 r. Nr 39,
kowaniach jednostkowych, z urządzeń chłodniczych lub poz. 227 i z 1992 r. Nr 47, poz. 214).
izotermicznych.
§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14
§ 9: 1. Sprzedaż warzyw i owoców powinna być pro- dni od dnia ogłoszenia .
wadzona w sposób zabezpieczający przed bezpośrednim ich
zetknięciem z ziemią. Minister Przemysłu i Handlu: M. Pol