Vous êtes sur la page 1sur 2

,

R. 1~19.

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

WAR,SZAWA.
N296 .
- - - _.__ ._>---
:24 grudnia 1919 .

Tre ść. 513. Rozporządzenie Min istra Skarbu w przedmioc ie ustan o-


- wien ia stosunku marek pol ski ch do koron . . . ~071

"
513.

ROZPORZf\DZENIE

[!linisti'a SkarDu W przedmiocie ustanowienia stosunku mare l;.


polskich do Iwron.

Na podstawie art. 4 Ustawy P!)lsk iej Krajowej Kasy Pożyczkowej z dnia


7-go grudnia 1918 r. (Dz. Pr. Nr. 19 z dnia 14 grudnia 1918 r. poz. 56)
us tanawia się co następuje: .
F\rt. 1. Dla wp łat oraz wy pia t r ządowych (na okres czasu, poczyna-
jąc od dnia wejścia w życie nini ejszego rozporządzenia aż do nowego w tej
sprawie rozporządzen ia) ustal a się dla tych obszarów P a ń stwa Polskiego,
w których !wro na pozosta je prawnym środkiem płatniczym, stosunek marki
pol s kiej do koro ny jako 100 kor. = 70 mk. pol.
Rrt. 2 . .J dniem wejś cia w życ ie ni niejszego rozporządzenia wszelkie
w yp łaty .
dok("nyw a ne przez org a na rządowe, mogą być uskuteczn on ~ jak
w koro nach tak również i w markach polskich, według kursu usta JOn egC'
w art. 1.
1072 Dziennik UsteIW Poz. 513.

. Rrt. 3. Wszelkie w płaty do kas rządowych mogą również być usku-


teczn ione jak w koronach tak i w ma rka ch polskich, według kursu ustalo- ~
nego wart. 1, o ile poprzednio nie został ust a lo ny inny kurs przeracho-
wania. .
Rrt, 4. Rozporz ą dzenie niniejsze o trzymuje moc obowiązującą z dniem
ogłoszenia.

Minister Skarbu
WI. Grabski

Tłoczono w Dr u ka r ni PllństwoweJ
z p olecenia Mlnlstn Sprllwl"dllwoicl. 7996
------------ -------------------------------=----~~--~~ . -----
Cena 5 fen.-8 hal.

Centres d'intérêt liés