Vous êtes sur la page 1sur 1

Monitor Polski Nr 10 — 351 — Poz.

196 i 197

196
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 23 marca 2000 r.

w sprawie wysokoÊci przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w kopalniach w´gla kamiennego w czwar-
tym kwartale 1999 r. dla okreÊlenia Êredniomiesi´cznej sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne oraz sk∏adki na Fun-
dusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza
górnictwa.
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 listo- Niniejsze og∏asza si´ dla okreÊlenia Êredniomie-
pada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa w´gla kamien- si´cznej sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne oraz sk∏ad-
nego do funkcjonowania w warunkach gospodarki ryn- ki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
kowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach Âwiadczeƒ Pracowniczych refundowanych pracodaw-
gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112) og∏asza si´, com spoza górnictwa.
i˝ wysokoÊç przeci´tnego miesi´cznego wynagrodze-
nia w kopalniach w´gla kamiennego w czwartym kwar-
tale 1999 r. wynosi∏a 2.662,14 z∏ brutto. Minister Gospodarki: J. Steinhoff

197
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 15 marca 2000 r.

w sprawie og∏oszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

1. Na podstawie art. 9 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 2. Wykaz obejmuje kancelarie notarialne zareje-
1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91, strowane wed∏ug stanu na dzieƒ 1 stycznia 2000 r.
z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i z 1999 r. Nr 101, poz. 1178)
og∏asza si´ wykaz zarejestrowanych kancelarii nota-
rialnych, stanowiàcy za∏àcznik do obwieszczenia. Minister SprawiedliwoÊci: H. Suchocka

Za∏àcznik do obwieszczenia Ministra
SprawiedliwoÊci z dnia 15 marca 2000 r.
(poz. 197)

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANCELARII NOTARIALNYCH
(wed∏ug stanu na dzieƒ 1 stycznia 2000 r.)

Notariusz
Lp. Siedziba kancelarii
(nazwisko i imi´)

1 2 3
I Okr´g Sàdu Apelacyjnego w Bia∏ymstoku
1 Filipczuk Lucyna Augustów
2 Polakowska Teresa Augustów
3 Boçkowska Aniela Jadwiga Bia∏ystok
4 Dàbrowski Janusz Roman Bia∏ystok
5 Domanowska-Nowicka Gra˝yna Bia∏ystok
6 Gregorczuk Teodozja Bia∏ystok
7 Lussa El˝bieta Janina Bia∏ystok
8 ¸aska Danuta Bia∏ystok
9 ¸upiƒski Andrzej Janusz Bia∏ystok
10 Miecznik Bogus∏awa Bia∏ystok
11 Mojsa Ewa Bia∏ystok
12 Motal-Filipczuk Barbara Bia∏ystok
13 Orzel Barbara Bia∏ystok