Vous êtes sur la page 1sur 9

Monitor Polski Nr 46 — 1264 — Poz.

753

753
UMOWA

mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki ¸otewskiej o mi´dzynarodowych przewozach


drogowych, sporzàdzona w Rydze dnia 1 lipca 1992 r.

Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Rzàd Republiki ¸o- tobusami mi´dzy terytoriami obu Umawiajàcych si´
tewskiej, kierujàc si´ dà˝eniem do rozwoju przewozów Stron oraz w tranzycie przez ich terytoria, po uprzed-
drogowych podró˝nych i ∏adunków mi´dzy obu Paƒ- nim otrzymaniu zezwolenia.
stwami oraz w tranzycie przez ich terytoria, uzgodni∏y,
co nast´puje: 2. OkreÊlenie „regularny przewóz podró˝nych”
oznacza przewóz podró˝nych na okreÊlonej trasie, we-
Artyku∏ 1 d∏ug rozk∏adu jazdy i na podstawie taryf uprzednio
ustalonych i og∏oszonych.
Zakres stosowania
3. W∏aÊciwa w∏adza ka˝dej Umawiajàcej si´ Strony
1. Postanowienia niniejszej umowy majà zastoso-
wydaje zezwolenia na cz´Êç przewozu wykonywanà na
wanie do przewozów podró˝nych i ∏adunków, pocho-
jej terytorium.
dzàcych z lub przeznaczonych na terytorium jednej
Umawiajàcej si´ Strony, w tranzycie przez to teryto- 4. W∏aÊciwe w∏adze Umawiajàcych si´ Stron okre-
rium oraz mi´dzy paƒstwem trzecim a terytorium dru- Êlà w protokole wykonawczym do umowy sposoby
giej Umawiajàcej si´ Strony i na odwrót, wykonywa- i warunki wydawania zezwoleƒ oraz ich wykorzystywa-
nych pojazdami zarejestrowanymi na terytorium jed- nia.
nej z Umawiajàcych si´ Stron.
5. Przewóz wahad∏owy jest traktowany podobnie
2. Przewoênicy jednej Umawiajàcej si´ Strony nie
jak przewóz regularny.
sà uprawnieni do wykonywania przewozów podró˝-
nych lub ∏adunków mi´dzy dwoma miejscami po∏o˝o-
nymi na terytorium drugiej Umawiajàcej si´ Strony, Artyku∏ 4
chyba ˝e uzyskajà na to specjalne zezwolenie drugiej
Umawiajàcej si´ Strony. Nieregularny przewóz podró˝nych
Przewozy podró˝nych autobusami, inne ni˝ prze-
Artyku∏ 2
wozy regularne, nie podlegajà wymogowi uprzednie-
Definicje go uzyskania zezwoleƒ w∏aÊciwych w∏adz Umawiajà-
cych si´ Stron, pod warunkiem ˝e:
1. OkreÊlenie „przewoênik” oznacza osob´ fizycznà
lub prawnà, zamieszka∏à lub majàcà swojà siedzib´ a) pojazd przewozi t´ samà grup´ podró˝nych na ca-
bàdê w Rzeczypospolitej Polskiej, bàdê w Republice ¸o- ∏ej trasie bez wymiany lub pozostawiania podró˝-
tewskiej i która ma prawo wykonywania mi´dzynaro- nych w trakcie podró˝y,
dowych przewozów drogowych, zgodnie z obowiàzu- b) przejazd z podró˝nymi odbywa si´ w jednym kie-
jàcym ustawodawstwem wewn´trznym jej Paƒstwa. runku, jak w punkcie a), a w kierunku przeciwnym
nast´puje przejazd autobusu w stanie pró˝nym i na
2. OkreÊlenie „pojazd” oznacza:
odwrót.
a) pojazd drogowy z nap´dem mechanicznym, który
jest skonstruowany lub przystosowany, z punktu Artyku∏ 5
widzenia jego wykorzystania, do wykonywania
przewozów drogowych ∏adunków lub do ciàgni´- Przewóz ∏adunków
cia pojazdów przeznaczonych do tych przewozów,
b) zespó∏ pojazdów z∏o˝ony z pojazdu spe∏niajàcego 1. Przewoênicy ka˝dej Umawiajàcej si´ Strony mo-
warunki wymienione w punkcie a) niniejszego gà wykonywaç przewozy ∏adunków oraz wykonywaç
ust´pu oraz z przyczepy lub naczepy, przejazdy w stanie pró˝nym:
c) pojazd drogowy z nap´dem mechanicznym, wypo- a) mi´dzy miejscem po∏o˝onym na terytorium jednej
sa˝ony w specjalne urzàdzenie zamontowane na Umawiajàcej si´ Strony a miejscem po∏o˝onym na
sta∏e i stanowiàce jego integralnà cz´Êç, które nie terytorium drugiej Umawiajàcej si´ Strony,
jest traktowane jako ∏adunek, b) w tranzycie przez terytorium drugiej Umawiajàcej
d) pojazd przeznaczony do przewozu wi´cej ni˝ 9 si´ Strony,
osób, ∏àcznie z kierowcà. c) mi´dzy miejscem po∏o˝onym na terytorium jednej
z Umawiajàcych si´ Stron a miejscem po∏o˝onym
Artyku∏ 3 na terytorium paƒstwa trzeciego i na odwrót.
Regularne przewozy podró˝nych
2. Przewoênicy jednej z Umawiajàcych si´ Stron
1. Przewoênicy jednej z Umawiajàcych si´ Stron majà prawo zabierania ∏adunku powrotnego na teryto-
mogà wykonywaç regularne przewozy podró˝nych au- rium drugiej Umawiajàcej si´ Strony.
Monitor Polski Nr 46 — 1265 — Poz. 753

Artyku∏ 6 ny, wymagajà zezwolenia specjalnego wydanego


przez w∏adze tej Umawiajàcej si´ Strony.
Zezwolenia
2. Zezwolenie specjalne, o których mowa w ust´-
1. Z wyjàtkiem przewozów okreÊlonych w artyku- pie 1, mo˝e ograniczaç przejazd pojazdu do okreÊlonej
le 7, przewozy ∏adunków wymienionych w artykule 5 trasy.
mogà byç wykonywane jedynie na podstawie zezwo-
leƒ, wydanych uprzednio przez w∏aÊciwà w∏adz´ paƒ- 3. Zezwolenie specjalne na przewóz obejmuje ze-
stwa rejestracji pojazdu w imieniu w∏aÊciwej w∏adzy zwolenie na przewóz, o którym mowa w ust´pie 1 arty-
drugiej Umawiajàcej si´ Strony. ku∏u 6 niniejszej umowy.

2. W∏aÊciwe w∏adze Umawiajàcych si´ Stron prze- 4. Ka˝da Umawiajàca si´ Strona zastrzega sobie
kazujà sobie wzajemnie zezwolenia, wymienione prawo wymagania zezwoleƒ specjalnych na przewozy
w ust´pie 1 niniejszego artyku∏u. materia∏ów niebezpiecznych, wykonywane przez prze-
woêników drugiej Umawiajàcej si´ Strony.
Artyku∏ 7
Artyku∏ 10
Przewozy niewymagajàce zezwoleƒ
Podatki i op∏aty
1. Nie wymagajà zezwoleƒ przewozy:
1. Przewozy podró˝nych i ∏adunków, wymienione
a) rzeczy przesiedlenia,
w niniejszej umowie, podlegajà podatkom i op∏atom
b) materia∏ów i przedmiotów, w tym dzie∏ sztuki, prze- obowiàzujàcym na terytorium drugiej Umawiajàcej si´
znaczonych na targi, wystawy lub na imprezy Strony.
o charakterze niehandlowym,
c) materia∏ów i przedmiotów przeznaczonych wy∏àcz- 2. Komisja Mieszana mo˝e uzgodniç cz´Êciowe lub
nie dla celów reklamowych i informacyjnych, ca∏kowite zwolnienie z podatków lub op∏at, o których
mowa w ust´pie 1 niniejszego artyku∏u, z wyjàtkiem
d) sprz´tu, przedmiotów i zwierzàt przeznaczonych na przewozów okreÊlonych w artykule 9 ust´p 1.
imprezy teatralne, muzyczne, filmowe lub sporto-
we dla cyrków, targów, kiermaszy, Artyku∏ 11
e) sprz´tu przeznaczonego dla wykonywania zapisów
radiofonicznych, zdj´ç filmowych lub telewizyj- Paliwo i cz´Êci zamienne
nych, stanowiàcych wyposa˝enie ekip profesjonal-
nych, 1. Paliwo znajdujàce si´ w normalnych zbiornikach
zainstalowanych w pojazdach jest zwolnione od op∏at
f) zw∏ok, celnych i innych nale˝noÊci. Przez „normalny zbiornik”
g) pojazdów, które uleg∏y awarii, i pojazdów pomocy nale˝y rozumieç zbiorniki, w które pojazd jest konstruk-
technicznej, cyjnie wyposa˝ony.
h) wykonywane pojazdami o ∏adownoÊci do 3,5 t i ma- 2. Cz´Êci zamienne, które sà czasowo wwo˝one
sie ca∏kowitej do 6,0 t. w celu naprawy pojazdu uszkodzonego lub który uleg∏
2. Komisja Mieszana, o której mowa w artykule 15, awarii na terytorium drugiej Umawiajàcej si´ Strony,
jest upowa˝niona do zmiany zakresu stosowanych sà zwolnione od op∏at celnych, podatków i innych na-
zwolnieƒ przewidzianych w ust´pie poprzednim. le˝noÊci pobieranych na podstawie przepisów praw-
nych obowiàzujàcych na terytorium drugiej Umawiajà-
Artyku∏ 8 cej si´ Strony. Cz´Êci wymienione powinny byç wywie-
zione z powrotem lub zniszczone pod kontrolà celnà.
Kontyngent
Artyku∏ 12
1. Zezwolenia na wykonywanie przewozów ∏adun-
ków sà wydawane w granicach kontyngentów, ustala- Kontrola
nych we wspólnym porozumieniu ka˝dego roku przez
w∏aÊciwe w∏adze Umawiajàcych si´ Stron. Zezwolenia i inne dokumenty, wymagane stosow-
nie do postanowieƒ niniejszej umowy oraz prawa we-
2. Kategorie zezwoleƒ, warunki i sposoby ich wyko- wn´trznego, powinny znajdowaç si´ w pojeêdzie i byç
rzystywania zostanà ustalone w protokole wykonaw- okazywane na ka˝de ˝àdanie organów kontrolnych.
czym do umowy.
Artyku∏ 13
Artyku∏ 9
Ustawodawstwo wewn´trzne
Przewozy wymagajàce specjalnego zezwolenia
1. Przewoênicy jednej Umawiajàcej si´ Strony, jak
1. Przewozy pojazdami, których masa ca∏kowita lub równie˝ za∏ogi pojazdów powinny przestrzegaç pod-
rozmiary z ∏adunkiem lub bez przekraczajà normy do- czas swojego pobytu na terytorium drugiej Umawiajà-
puszczone na terytorium jednej Umawiajàcej si´ Stro- cej si´ Strony przepisów prawnych obowiàzujàcych na
Monitor Polski Nr 46 — 1266 — Poz. 753

tym terytorium, dotyczàcych w szczególnoÊci przewo- Artyku∏ 15


zów i ruchu drogowego.
Stosowanie umowy
2. Zagadnienia nieuregulowane w niniejszej umo-
wie bàdê w innych konwencjach mi´dzynarodowych, 1. Dla zapewnienia nale˝ytego wykonywania po-
których stronami sà Umawiajàce si´ Strony, b´dà za∏a- stanowieƒ niniejszej umowy Umawiajàce si´ Strony
twiane zgodnie z ustawodawstwem wewn´trznym ka˝- ustanowià Komisj´ Mieszanà.
dej z Umawiajàcych si´ Stron.
2. Komisja b´dzie si´ zbiera∏a na wniosek jednej
Artyku∏ 14 z Umawiajàcych si´ Stron na przemian, na terytorium
ka˝dej z Umawiajàcych si´ Stron.
Naruszenia 3. Komisja sporzàdzi protokó∏ wykonawczy do ni-
niejszej umowy.
1. W przypadku naruszenia postanowieƒ niniej-
szej umowy przez przewoênika jednej z Umawiajà- Artyku∏ 16
cych si´ Stron na terytorium drugiej Umawiajàcej si´
Strony, w∏aÊciwe w∏adze tej drugiej Umawiajàcej si´ WejÊcie w ˝ycie i wa˝noÊç umowy
Strony poinformujà o tym w∏aÊciwe w∏adze Umawia-
jàcej si´ Strony, na której terytorium pojazd jest zare- 1. Niniejsza umowa podlega przyj´ciu zgodnie
jestrowany. z ustawodawstwem ka˝dej z Umawiajàcych si´ Stron
i wejdzie w ˝ycie w dniu ustalonym w drodze wymiany
2. W∏aÊciwe w∏adze Umawiajàcej si´ Strony na któ- not dyplomatycznych, stwierdzajàcych to przyj´cie.
rej terytorium naruszenia mia∏y miejsce, mogà zwróciç 2. Niniejsza umowa jest zawarta na okres pi´ciu lat.
si´ do w∏aÊciwych w∏adz drugiej Umawiajàcej si´ Stro- Ulega ona automatycznemu przed∏u˝eniu na kolejne
ny o: okresy jednoroczne, je˝eli ˝adna z Umawiajàcych si´
a) ostrze˝enie przewoênika, który dokona∏ naruszenia, stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji na trzy mie-
siàce przed up∏ywem okresu jej wa˝noÊci.
b) zawieszenie czasowe, cz´Êciowe lub ca∏kowite 3. Niniejsza umowa b´dzie stosowana prowizo-
praw przewoênika do wykonywania przewozów na rycznie od dnia jej podpisania.
terytorium Umawiajàcej si´ Strony, gdzie dokona-
no naruszenia. Sporzàdzono w Rydze dnia 1 lipca 1992 r. w dwóch
egzemplarzach, ka˝dy w j´zykach polskim i ∏otewskim,
3. W∏adza, która podj´∏a powy˝sze Êrodki, poinfor- przy czym oba teksty majà jednakowà moc.
muje o tym w∏aÊciwà w∏adz´ drugiej Umawiajàcej si´
Strony. Z upowa˝nienia Z upowa˝nienia
Rzàdu Rzàdu
4. Postanowienia niniejszego artyku∏u nie wyklu- Rzeczypospolitej Polskiej Republiki ¸otewskiej
czajà sankcji przewidzianych w ustawodawstwie obo-
wiàzujàcym w paƒstwie, na którego terytorium naru-
szenie zosta∏o pope∏nione.
Monitor Polski Nr 46 — 1267 — Poz. 753
Monitor Polski Nr 46 — 1268 — Poz. 753
Monitor Polski Nr 46 — 1269 — Poz. 753
Monitor Polski Nr 46 — 1270 — Poz. 753
Monitor Polski Nr 46 — 1271 — Poz. 753
Monitor Polski Nr 46 — 1272 — Poz. 753