Vous êtes sur la page 1sur 1

Monitor Polski Nr 2 — 59 — Poz.

28 i 29

28
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 grudnia 2003 r.


nr Z.110-53-2003
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji GAJEWSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym


Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i Pe∏nomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Socjali-
(Dz. U. Nr 78, poz. 483) mianuj´ Pana Miros∏awa stycznej Republice Wietnamu.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:


A. KwaÊniewski
Prezes Rady Ministrów:
L. Miller

29
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 grudnia 2003 r.


nr 112-16-03
o powo∏aniu do pe∏nienia urz´du na stanowisku s´dziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78,
poz. 483), zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sàdownictwa, powo∏uj´ ni˝ej wymienione osoby do pe∏nie-
nia urz´du:

I. na stanowisku s´dziego Sàdu Rejonowego:

1. Beata Ewa ADAMCZYK-¸ABUDA — dla m.st. Warszawy w Warszawie


2. Maria Gra˝yna ADAMÓW — w K´dzierzynie-Koêlu
3. Arletta ANDRUSZKO — w Koszalinie
4. Agnieszka Katarzyna ANIO¸ — dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
5. Katarzyna ANTONIEWICZ — w Gdaƒsku
6. Marcin Bogusz ANTOSIEWICZ — w Grodzisku Mazowieckim
7. Dominika Anna AUGUSTYN — dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
8. Tomasz BANAÂ — dla m.st. Warszawy w Warszawie
9. Magdalena Maria BARAN — dla m.st. Warszawy w Warszawie
10. Rados∏aw Wojciech BIELECKI — w Szczecinie
11. Dorota BIERNIKOWICZ — w ˚ninie
12. Agnieszka Renata BILKIEWICZ — w M∏awie
13. Anna B¸A˚EJCZYK — w Wo∏ominie
14. Piotr Jerzy BRODNIEWICZ — w Poznaniu
15. Magdalena Katarzyna BRONK — w Szczecinie
16. Agnieszka Ma∏gorzata BUS — dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie