Vous êtes sur la page 1sur 3

Monitor Polski Nr 6 — 217 — Poz.

77 i 78

nauk rolniczych dr hab. Jerzy Miros∏aw SAWICKI


dr hab. Iwona BARTKOWIAK-BRODA dr hab. Jan Karol SENATORSKI
dr hab. Bohdan DOBRZA¡SKI dr hab. Konstanty Ryszard SKALSKI
dr hab. Krystyna Maria IWA¡CZUK-CZERNIK dr hab. Marianna TURKIEWICZ
dr hab. Halina LASKOWSKA dr hab. Leonard ZIEMIA¡SKI
dr hab. Tomasz Andrzej MIKO¸AJCZYK
nauk weterynaryjnych
dr hab. Ewa Jolanta SOLARSKA
dr hab. Zygmunt Franciszek WRONA
dr hab. Piotr Grzegorz STYPI¡SKI
dr hab. Leszek WOèNIAK II. TYTU¸ PROFESORA:
dr hab. Janina ZBIERSKA
sztuk muzycznych
nauk technicznych Hilary DROZD
dr hab. W∏adys∏aw GÓRAL
sztuk plastycznych
dr hab. Lucjan GROCHOWSKI Józef Stanis∏aw HO¸ARD
dr hab. Zbigniew KOWALCZYK Edward KOSAKOWSKI
dr hab. Jan Stanis∏aw KRY¡SKI
dr hab. Zbigniew Marek LECHOWICZ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
A. KwaÊniewski
dr hab. Maria Lucyna ¸EBKOWSKA Prezes Rady Ministrów:
dr hab. Antoni W∏adys∏aw OR¸OWICZ M. Belka

78
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 6 stycznia 2005 r.


nr 112-1-05

o powo∏aniu do pe∏nienia urz´du na stanowisku s´dziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z wnioskiem
Krajowej Rady Sàdownictwa, powo∏uj´ ni˝ej wymienione osoby do pe∏nienia urz´du:

I. na stanowisku s´dziego Sàdu Apelacyjnego:


1. Roman DZICZEK — w Warszawie
2. Edyta Jolanta JEFIMKO — w Warszawie
3. Gra˝yna Miros∏awa KORNAS — w Warszawie
4. Anna Ma∏gorzata KUBASIAK — w Warszawie
5. Iwona Katarzyna ¸UKA-KLISZCZ — w Krakowie
6. Ewa Zofia MADERA — w Rzeszowie
7. Zofia Teresa MARKOWSKA — w Warszawie
8. Hanna Maria NOWICKA de PORAJ — w Krakowie
9. Katarzyna Ma∏gorzata POLA¡SKA-FARION — w Warszawie
10. Grzegorz Andrzej POMIANOWSKI — w Warszawie
11. Maria Jolanta SOKO¸OWSKA — w Gdaƒsku
12. Dariusz S∏awomir ÂWIECKI — w ¸odzi
13. Józef WÑSIK — w Krakowie
Monitor Polski Nr 6 — 218 — Poz. 78

II. na stanowisku s´dziego Sàdu Okr´gowego:


14. S∏awomir BIELECKI — w Warszawie
15. Beata Danuta BYSZEWSKA — w Warszawie
16. Joanna CIESIELSKA-BOROWIEC — w Poznaniu
17. Celina CZERWI¡SKA — w Warszawie
18. Krzysztof S∏awomir DZIEDZIC — w Poznaniu
19. Alicja Katarzyna DZIEKA¡SKA — w Warszawie
20. Przemys∏aw Stanis∏aw FILIPKOWSKI — w Warszawie
21. Joanna Maria GAJ-SZKOPA¡SKA — w Warszawie
22. Renata Maria GDOWSKA — w Warszawie
23. Ma∏gorzata GÓRECKA — w Poznaniu
24. Magdalena GRZYBEK — w Poznaniu
25. Ewa Emilia HARASIMIUK — w Warszawie
26. Ma∏gorzata Beata JANICZ — w Warszawie
27. Wanda JANKOWSKA-BEBESZKO — w Warszawie
28. Beata JANUSZ — w Warszawie
29. Aleksandra Anna KIERSNOWSKA-TYLEWICZ — w Poznaniu
30. Krzysztof KLUJ — w Warszawie
31. Ma∏gorzata Renata KORNASZEWSKA-KOSTANIAK — w Warszawie
32. Maria Jolanta KOSTECKA — w Poznaniu
33. Iwona Bo˝ena KUJAWA — w Warszawie
34. Ewa Ma∏gorzata LENARTOWICZ — w Warszawie
35. Beata Kazimiera ¸ADAK — w Warszawie
36. Brygida Marlena ¸AGODZI¡SKA — w Poznaniu
37. Ireneusz Ryszard ¸ASKI — w Warszawie
38. Marcin Zenon MICZKE — w Poznaniu
39. Teresa Ewa MRÓZ — w Warszawie
40. Renata NORKIEWICZ — w Poznaniu
41. Beata Maria NOWAK — w Warszawie
42. Kazimierz OR¸OWSKI — w Warszawie
43. Anna Magdalena PAW¸OWSKA — w Warszawie
44. Miros∏aw Adam PRZYBYLSKI — w Warszawie
45. Walenty RUSEK — w Warszawie
46. Bo˝ena Teresa RZEWUSKA — w Warszawie
47. Izabella El˝bieta RZEWUSKA — w Warszawie
48. Katarzyna Maria SCHÖNHOF-WILKANS — w Poznaniu
49. Ksenia Agnieszka SOBOLEWSKA-FILCEK — w Warszawie
50. Wojciech Jerzy SZCZÑSKA — w Warszawie
51. Renata Jolanta SZELHAUS — w Warszawie
52. Anna Ma∏gorzata SZYMACHA-ZWOLI¡SKA — w Warszawie
53. Ewa Gra˝yna ÂWIDERSKA — w Warszawie
Monitor Polski Nr 6 — 219 — Poz. 78 i 79

54. Anna Bo˝ena TELEC — w Warszawie


55. Hanna TICHY — w Warszawie
56. Ma∏gorzata Joanna WASYLCZUK — w Warszawie
57. Maria Jagoda WERLE — w Poznaniu
58. Urszula Ewa WILK — w Warszawie
59. Izabella Bo˝ena WIÂNIEWSKA — w Warszawie
60. Maria Jolanta WITKOWSKA — w Warszawie
61. Tomasz Pawe∏ ˚AK — w Poznaniu
62. Halina ˚YèNIEWSKA-OLSZEWSKA — w Warszawie

III. na stanowisku s´dziego Sàdu Rejonowego:


63. Krzysztof Adam KRYSIAK — w Chojnicach
64. Agnieszka Maria PISKORSKA-WÑSALA — we W∏odawie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

79
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 stycznia 2005 r.


nr 112-2-05

o powo∏aniu do pe∏nienia urz´du na stanowisku s´dziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z wnioskiem
Krajowej Rady Sàdownictwa, powo∏uj´ ni˝ej wymienione osoby do pe∏nienia urz´du:

I. na stanowisku s´dziego Sàdu Okr´gowego:


1. Miros∏aw Tomasz BARAN — w Krakowie
2. Miros∏aw Kazimierz BATOR — w Krakowie
3. Krystyna Barbara DOBROWOLSKA — w Krakowie
4. Krystyna Maria DOBROWOLSKA-MEIZNER — w Krakowie
5. Anna Krystyna G¸OWACKA — w Krakowie
6. Beata Aleksandra GÓRSZCZYK — w Krakowie
7. Bogdan POPIELARCZYK — w Krakowie
8. Magdalena Zofia S¢CZEK — w Krakowie
9. Waldemar Jan ˚UREK — w Krakowie

II. na stanowisku s´dziego Sàdu Rejonowego:


10. Andrzej KOTOWSKI — dla Wroc∏awia-Fabrycznej we Wroc∏awiu
11. Marek Jerzy URBANIAK — w Ostrowie Wielkopolskim

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski