Vous êtes sur la page 1sur 1

Monitor Polski Nr 11 — 385 — Poz.

222, 223 i 224

za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz osób niepe∏no- za zas∏ugi w pracy dziennikarskiej


sprawnych
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
405. Mierzyƒska El˝bieta,
403. Mruga∏a Jolanta Ma∏gorzata,
za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz spo∏ecznoÊci lokal-
na wniosek Wojewody Warmiƒsko-Mazurskiego: nej

za wzorowe, wyjàtkowo sumienne wykonywanie obo- SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI


wiàzków wynikajàcych z pracy zawodowej
406. Buzanowski Zbigniew, 407. Stasiuk Julian Je-
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI rzy.

404. Krawecka Maria Józefa, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

223
Rej. 279/2004
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 listopada 2004 r.

o nadaniu orderów i odznaczeƒ

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli- -Wotawa Izabela Helena, 15. Kupis Ryszard, 16. Li-
tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia chocki Zbigniew, 17. Mik∏aszewicz Andrzej, 18. Ol-
16 paêdziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach szewska Ma∏gorzata Ewa, 19. PoÊnik Danuta Joanna,
(Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, 20. Pruszyƒski Wies∏aw, 21. Rosiƒska Anna, 22. Rudek
z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) Beata Jadwiga, 23. Szo∏omicka-Kalinowska Alina, 24.
odznaczeni zostajà: Tymicka Krystyna, 25. Wysocka Wanda, 26. ˚muda
Bo˝ena,
za wybitne zas∏ugi w pracy zawodowej i spo∏ecznej:
KRZY˚EM OFICERSKIM SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
1. Archiciƒska-Gajewska Hanna Jadwiga, 27. Figura Agnieszka, 28. Karpiƒski Zdzis∏aw, 29.
Kloc-Konko∏owicz Jakub Jan, 30. KwaÊniak Jacek, 31.
KRZY˚EM KAWALERSKIM Mojkowska Hanna, 32. Mulawka Dariusz Krzysztof, 33.
ORDERU ODRODZENIA POLSKI Nierychlewska Jolanta, 34. Rajewska Teresa Leokadia,
2. Gumkowski Zdzis∏aw, 3. Klaczak Marian, 4. Kru- 35. Rumiƒski Tomasz, 36. Stefaƒczyk Halina, 37. Strà-
za Danuta Maria, 5. Ostrowska Czes∏awa, 6. Pomaska- czek Adam Edward, 38. Zawiliƒska-¸ukasiak Anna Zo-
-Kaczmarska Maria Danuta, 7. Wyrzykowska Barbara, fia,
8. Za∏uska Ma∏gorzata Teresa, 9. Zgorzelska Aleksan-
dra, 10. Zygmuntowska Ma∏gorzata Urszula, BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

za zas∏ugi w pracy zawodowej i spo∏ecznej: 39. Irzyk-Paw∏owska Wies∏awa, 40. Kozie∏ Marek
Stanis∏aw.
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
11. Adamczyk Beata Irena, 12. Dominiewska Bar-
bara Maria, 13. Gregorowicz Bogumi∏a, 14. Konieczna- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

224
Rej. 282/2004
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 listopada 2004 r.

o nadaniu orderów i odznaczeƒ

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli- (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177,
tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)
16 paêdziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach odznaczeni zostajà: