Vous êtes sur la page 1sur 2

.,MONITOR POLSKI" Nr. A-,-70 str. '3 _____......

___~po=z: 894

3. l;'ostanowicnia ust. 1 i 2 nie dotyczą weksli, czeków, do •


. DZIAl. II kumentów stw ' eordzających · zac:ągn'ęcie lub udzielen;e kredy-
tu pieniężnego oraz udzielania pełnomocnictw do tych czyn-
SPRAWY GOSPODARKI NARODOWEJ ności . Pow·nny one być po<Ipisywane przez <lwic osoby wska-
zane w ust. 1, przy czym jedną z nich musi być osoba okre -
ślona w § 8.
894.
§ B. Kierownikiem finansowym przedsiębiorstwa jest Wi-
ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI eedyrektor Admin·' stracyjny. M 'n ister Kultury i Sztuki w Ta -
zie potrzeby ustanowi równ i eż innych pełnomocników bądź
z dnia 21 września 1949 r. do czasowego zastępowania kierownika finansowego, bądź
o nadaniu statutu państwowemu llrzedsięb'orstwu pod nazwą do wykonywania określonych ClZynnośd wchodzących w za-
"Państwowy Teatr Polski w Bielsku". kres kierownict.wa finansowego.
Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 3 stycznia 1!l47 r. §9. 1. Niezależnie od odpowiedzialności Dyrektora, kie-
o tworzen:u przedsiębi orstw państwowych (Dz. U· R· p. Nr. 8, rownik finansowy odpowi·e dzialny jest za przestrzeganie
poz 42) i zgo<!n'e z § 9 zarządzen : a Minis tra Kultury i Sztuki przepi$ów normujących gospodaTkę finansową przedsiębior­
z dnia 11 stycznia 1949 r., wydanego w porozumieniu z M i- stwa, a w szczególności za stan księgowości, sporządzanie
nistrem Skal"bu i Prezesem Central>nego Urzędu Planowania planu finansowego oraz za właściwe i terminowe sporląd7.a­
o u.tworzeniu państwowego prLeds'ęb'orstwa pod nazwą nie bilansów i innych sprawozdań finansowYch.
"Pańs twowy Teatr Polski w B 'elsku" (Monitor Polski 2. Jeżeli k 'erown 'k fin a nsowy uzna, że czyooość przeds ' ę­
Nr. A-3, poz. 36) zarządza s ' ę w porozlunieniu z M 'n 's1!rem b'orstwa jest n 'ezgodna z przef!'sami normującymi gospo-
Skarbu i Przewodn'czącym Państwowej Komisji Planowania darkę f i nansową . swoi ą oo ' n'ę przed:stawia 'Ila p'śm ' e <lo w ia-
Gos.podarczego, co nas~uje: domości Dyrekcji, a w przypadkach nieuwzględnieni a tej
§ l. Pań;,twowemu przOOs ! ęb : orstwu pod nazwą "Państwo­ op :Il!i i Min'strowi Kultury i Sztuki oraz bankow l f 'nansu-
wy Teatr' Pols.ki w B'elsku". utworzonemu zarządz~niem Mi- jącemu.

n :stra KultU!ry i Sztuki z dnia 11 styczn'a 1949 r .. wydanym 3. W przypadkach zam 'erzonego dokonalllia czynnośc i n ie
w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego wyłącrzając
przewidzianych w § 7 ust. 3, które kierownik
Urzędu Planowan'a o utworzoo 'u państwowego przeds' ębior­ finansowy uzna za n'ezg:>dne z przep;sami normującymi
gospo<larkę finansową, powinien on zastosować się do otrzy-
stwa pod nazwą "Państw owy Teatr Pols·k i w B;elsku" (Moni-
tor Polski Nr. A-3, poól. 3<6) nadaje S !ę statut. stanowi ący za- manego na piśmie polecenia Dyrektora. przesyłając swoją
lączn'k niniejszego zarządzen:a opin ,e M'nistrowi Kultury i Sztuki i bankOWi finansującemu
4. Regulamin ustali kiedy Dyrektor winien zasięgnać opinii
§ 2. Zarza<lzen'e n'n'ejsze wchodzi w życie z dn'em ogło- ki erownika finansowego co do zamierzonych czynności . spo-
s zenia w Monitorze Polskim. sób postępowania przy zastępowaniu przeds·iębiorstwa przez
MINISTER KULTURY I SZTUKI Stefan Dybowskl inne osoby poza Dyrektorem oraz sposób postępowania, gdy
MINISTER SKARBU w /z W. Jastrzębski kierownika finansowego zastępuje inna osoba spośród osób
PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI wymienionych w § 8.
PLANOW ANIA GOSPODARCZEGO wiz E. Szyr
§ 10. Do DyrekCji przedsiębicrrstwa należy · prowadze n ie
Załącznik do zarządzen i a M 'n ' stra wszystkich spraw prze<lsiębiorstwa. Dyrekcja prze<lsiębior­
Kultury i Sztuk: z dnia 21 wrze śnia stwa pełni f>"We czynności zgodn;e z obow ' ązującym : przepi-
1949 r. (poz. 894). s ami. n',niejszym statutem i regulaminem oraz jest odpow:<' -
dz;allla za prowadzenie spraw przeds'ębiorstwa.
STATUT
§ 11. Zatwierdzenia Ministra Kultury i Sztuki wymag a ją
przc(bit;bior"twa państwowego ł)od nazwą "Państwowy Teatr decyzj.e Dyrekcji dotyczące:
Polski w B ~ elsku"· a) regulam 'nów w zakresie struktury przeds i ęb iorstwa
i podziału czynności.
RozdziHł I.
b) otwierania, dzielenia, łączen i a lub zwi1an:a poszczegól-
Postanowienia ogólne. nych oddziałów i zakładów pracy przedsiębiorstwa.
§ t· Przed się b ; orstwo pa ń stwowe
pod nazwą "Patlstwowy c) ustanawiania pełnomocników handlowych podlegają­
T eatr Polski w Bielsku" utworzone zarządzeniem .Ministra oych wpisaniu do rejestru handlowego.
Kultury i Sztuki z <In. 11 styczn' a 1949 r. wydanym w roro- d) warul1!ków i zakresu dZ 'ałan i a projektowanych układów
.z um 'Eniu z M 'n ' strem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzę­ zb'orowych w stosunku do pracown;ków przeds ' ęb i or­
du Planowania (Monitor Polski Nr A-3, poz. 36) jako prze<l- stwa·
siębiorstwo wydzielone z ogÓlnej administracji państwowej § 12. Przy przedsięb i orstwie powołana będzie Rada Nad-
zwane w dalszym ciągu .,prze<lsiębiorstwem" działa na pod- zoru Społecznego, której zakres dz i ałan'a, spos6b powoływa­
stawie przepisów dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworze- nia i oowoływan'a jej członków. organizację i sposób wy-
niu prz edsi ębiorstw państwowych (Dz. U· R P. Nr· 8. poz 42) konywania jej czynnOŚCi ola'eślają obowiązuj ące prz('pisy .
oraz nin iejszego statutu·
§ 2. Przedsiębiorstwo posiada osobowość prawną. Prowa- Rozdział III.
d zone jest według zasad rozrachunku gospo<larczego w ra-
1\'lajątek i rachunkowość przeds ·ębiorstwa.
mach narodowych planów gospodarczych na podstaw'e planu
finansowo-gospo<larczego oraz zgodnie ze swoim planem ar- § 13. Rokiem operacyjnym prze<lsiębiorslwa jest ro k ka·
tystycznym zatwierdzonym przez Ministra Kultury i Sztuki. lendarzowy.
§ 3. Przedsiębiorstwo ma sie<lzibę w Bielsku. § 14. l. Przedsiębi orstwo ma zarzą<l i uży tkowan ' e mająt­
§ 4. Prze<lmiotem d7:iał alności przedsięb i orstwa jest pIa- ku n ieruchomego oddanego mu .,u·otokólarn 'e w jm 'en iu Skar-
nowe krzew'en'e kultm"y teatralnej przez organizowa n ie przy bu Państwa'
pomocy za wodowych zespołów wldo\visk teatralnych. 2. W ramach planu gospodarczego i fin,ms:.lwego przed-
sięb'orstwo może nabywać majątek n;eruchomy n~ wł a sność
Rozdział II. Skarbu Państwa zatrzymując go w swoim użytkow a niu.
Władze przedsiębiorstwa.. 3. Majątek ruchomy przeznaczony dla przedsiębiorstwa
wyodn~bn i a s i ę protokólarnie z ogólnego maj ą tku Ska rbu
§ 5· Paedsi ębiorstwo podlega M inistrowi Kultury i S ztuki
który sprawuje nad nim zwierzchni na<lzór i kontrolę. . Pańs twa i przekazuje się przedsiębiorstwu na wła s ność.

§ 6. Organem zarządzającym i reprezentującym przed s ię­ 4. Prz ed ,dęb iorstwo może we własnym imie niu naby wać
biorstwo jest Dyrekcja p o wo ływana i zwalniana przez Mi- i zbywać majątek ruchomy tudz i eż zaci ągać zobow i ą z an i a.
n ist ra Kultury i Sztuki, skła<la j ąca s i ę z Dyrektora, r epreze n- 5. Majątek n ;eruchomy Sk arbu Pańs twa znaj<lujący się w
tujące go Dyrekc ję samodzielnie oraz z .podle głego mu Wice- zarzą<lzie i użytkowaniu prze<lsi ębiors twa wykaZUj e si ę w
d)"r ek tora Adm;n istracyjnego . aktywach przedsiębiorstwa tak, jakby stano wił jego wł asn ość
. § 7. 1. Do ważności zobowią zań zaci ąganych prze z przed- 6. Za zobowiązania zaci ągl1!ięte przez przeds ię biorstwu
S ! ęb 'orstwo wy m agane jest współdz ' ałanie: ni ezależnie od odpowiedz ia lnoś ci prz e dsi ębiorstwa jego ma -
a) dwóch człcnków Dyrekcji łączn ' e . albo j.ątk i em jest odpow;edz' alny Ska,rb Pa ństwa <lo w ysokośe l
b) j-ednego członka Dyrekcji, łą cznrie z pełnomocni k i em maj·ątku n ieruchomego sta:nowią cego wła sno ś ć Skarbu P ..\ń ­
handlowym w granicach jego p e1nomocnictwa, albo stwa, użytkowanego i zarządzanego przez przed s iębiorstwo .
c) dwóch pełnomocników handlowych łącznie w granicach § 15. 1. Przedsiębiorstwo przed,stawia do zatwi e rd~ e nia
kh pełnomocnictw. M oistrowi Kultury i Sztuki bilans. sprawozdanie z dz'ala l·
2. Przepisy powyższe nie ogra niczają możnośCIi udzielan,i a ności, wnioski o podziale zysków lub pokryciu strat. plany
pelnomocnictw samodzielnych lub łącznych do dokonywania finansowo-gospo<larcze li. inwestycyjne.
pos~ególnych czynnooci prawnych lub czynności określo­ 2· Zasady prowadzenia księgowości. terminy sporz;ld7..an;a
nego rodzaju. bilansów, planów finaruowo-go.'lpo<larczych .i inwestycyjnych
"MONITOR POLSKI" Nr. A-10 str. 4: ,p zo. 894, 895

oraz tryb ich zatwierdzania, jak również sposób podziału zy- Rozdział n·
sków lub pokrycia strat zasady tworzenia funduszów spe- Władze przedsiębklrstwa.
cjalnych oraz sposoby ich użycia i deponowania ustalają od-
rębne przepisy. roz;porządzcnia i zarządzenia właściwych § 5· Przedsiębiocstwo podlega MinistroWi. Kultury i Sztuki,
władz..
który sprawuje nad n:m zwierzchni nadzór i kontrolę.
§ 16. Minister Kultury i Sztuki wykonuje stałą kontrolę § 6. Organem zarządzającym i reprezentującym przedsię­
ca·lokształtu dzJ.ałalnośei przedS"iębiorstwa, która dotyczy w
biorstwo jest DyrekCja powoływana i zwalniana przez Mi-
6zczegól'ności:
DIstra KultUlI'Y i Sztuki. składająca s ię z Dyrektora, re.prezen-
tującego Dyrekcję samodzielnie oraz z podległego mu W ice-
a) zgodności działania przedsiębiorstwa ~ planem finanso-
wo-gospodarczym. dyrektora Adm inistracyjnego.
b) p rzestrzegania obow ' ązujących przepisów rachurrloo- § 7. 1. Do ważności zobowiązań zadąganych przez przed-
wych. sięb :orstwo wymagane j-est współdzi ałan i e:
c) przestrzegania -wytycznych i poleceń władz nadzor- a) dwóch członków Dyrekcji łącznie, albo
czyr:h. b) jednego czlontka Dyrekcji. łącznie z pełnomocnikiem
!Kontrola działalności przedsiębiorstwa przewidziana prze- handlow)'ffi w gran,caeh jego pełnomocnictwa a1bo
p isami specjalnymi dokonywana będzie zgodnie z tymi prze- c) dwóch pełnomocników handlowych łącznie w irankach
pisami . kh I:€łnomocn i ctw.
2 Przepisy powyższe n ie ograniczają możności udz:elania
Rozdział IV·
pełnomocnietw samodzielnych lub łącznych do dokonywan'a
Likwidacja przeltsztalcenłe przedsiębiorstwa. poszczególnych cZYn.l!lości prawnych lub czynności określone­
LikwidacJa lub przekształcenie przedsiębiorstwa nastę­ go rodzaju.
puje nu ·r.odstaw:e zarządzenia M 'n islra Kultury i Sztuki wy- 3. Postanow 'enia ust. l i 2 nie dotyczą weksli. czeków, do-
dancgo w porozum'eniu z M ':n'strem Skarbu i Przewodn'czą­ kumentów stw'erdzających zaciągnięcie lub udz' elenie kre-
cym Państwowej Komisji P1aJnowania G<ls,po<Iarczego. dytu pieniężnego oraz udzielan:a pełnomocnictw do tych
czynności. Powinny one być podp'sywane przez dwie osoby
895. wskazane w ust l, przy czym jedną z nich musi być osoba
określona w § 8.
ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUIU § 8. Kierownikiem finansowym przeds'iębiorstwa jest Wi-
cedyrektor Administracyjny. Minister Kultury i Sztuki w ra-
z dnia 21 wrześn i a 1949 r. zie polIrzeby ustanawi również innych pełnomocników bądź
o nadaniu statutu pailstwowemu przcdsięb;orstwu pod nazwą do czasowego zastępowania kierownika finansowego, bądź
"Państwowy Teatr \Vybrzeżc w Gdańs ku". do wykonywania określonych 0Zynności wchodzących w za-
Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. kres k'erownictwa f·nansowego·
o tworzeniu prl.edsiębioTstw państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 8, § 9· 1. N i ez ależnie od odpow i edz i alności Dyrektora. kie-
paz. 42) i zgodn 'e z § 9 za ~ ządz enia M 'nistra Kultury i Sztuki rown 'k f'nansowy odpow'edz'a1ny jest za przestrzeganie prze-
z d'!l ia 11 sty czn ' a 1949 r· , wyd a nego w 1=0l'ozum'-en iu z l'l.rn' - p isów normu j ących gospodarkę finansową przedsiębiorstwa,
strem Sk arbu i P rezesem Ce ntrainego U rzędu Planowania a w szczególności za stan księgowo ś ci. sporządzani e pł-anu fi-
o utworzenlu pa ństwo w e .go przed si ęb'orstwa pod nazwą n:msowego oraz za właśc ' we i term'nowe sporząd zanie bi-
"Pallstwowy T ea tr Wybrzeże w Gdańsku" (Mon ;tor Polski lansów i innych sprawozdań finansowych.
Nor . A-3 poz. 37) zarz ądza si ę w porozumieniu z M'nistrem 2. Jeżeli k ierownik f iminsowy uzna , że czynność przeds i ę­
Skarbu i Przew odJn'. czącym Państwowej Kom;sji Planowania biorstwa jest mezgodna z przepisa mi normującYmi gospo-
Gosp oda rczego, co na s tępu; e : d aTk ę f:mmso wą. swoją op i n'ę przedstawia na p 'ś m'e do w 'a-
§ 1. Państwo wemu prz ed s i ębiorstwu pod nazwą "Państwo­ domo j ci Dyrekcji, a w przyp:o:dkach nieuwzględnienia tej
w y Teatr Wy b ;-zeże w Gd a ńslm". u tworzonemu za rządze n 'e m opinii M1nistrowi Kultury i S ztuki oraz b3.nkowi finansu-
M ' n ' sŁ ra Kultury i Sztuki z dn;a 11 stycznia 1949 r .. wy da- jąc emu.
n ym w por ozumieniu z Ministrem S ka·rbu i Prezesem Cen- 3· W przyp adkach zam ierzon ego dokonan;a cz.ynności, n 'e
tral n e"o Urzęd u Plannwan1 i a o utworzeniu pań s twowe go wyłączaj ą c przew idzianych w § 7 ust: 3, które kierownik fi-
przeds-ię b iorst w a pod n azw ą "Państwowy Teatr Wybrzeże w nansowy uzn:t za niezgodne z przepisami normującymi go-
Gdarlsku" (Mo:1:lor P olsk i Nr A-3. poz. 37) n adaje s'ę statut. sp od a rkę finansową, powinien on zastosowa ć się do otrzy-
sta n O~N ' ący za1ilczn ik n in 'ejszcg0 z a r zą d ze n i a . m :mego na piś mie p olecenia Dyrektora, przesyłając swoją
§ 2. Zarządzen ie n ' niejs-ze wchodzi. w życ'e z dn'em ogło - opinię Min :strowi Kultury i Sztuki i bankowi finansuj ącemu.
4. Regulam 'lIl uS<tali k iedy Dyrektor w in;en zas ' ęgnąć opinii
szen ia w JV[ nn' tMze P a lsk ' m·
kierownika finansowego co do zamierzonych .c'1:ynno ści , spo- -.
MIN1 STT'~R KUL'l'URY I SZTUKI Stef~n Dybowsld sób postępowania przy zastępowaniu przedsi ębiorstwa przez
MlNIST2 R S KARBU wiz W. Jastrzębsld lnn.e osoby poza Dyrektorem oraz sposób postępowania, gdy
PR Z EWODNI C ZĄCY PAŃSTWOWE.J KOMISJI kierownika finansowego zastępuje inna osoba spośród osób
PLANOWANIA GOSPOD ARCZEGO w /z E. Szyr wym ienionych w § 8·
Załącznik do zarzą·dzenia M'nistra § 10. Do Dyrekcji przedsiębiorstwa należy prowadzenie
K ultury i Sztuk' z dnia 21 wrześn i a wszystkich spraw przedsiębiorstwa. Dyrekcja przedsiębior­
1949 r. (poz. 895). stwa pełni swe czynnOŚC i zgodnie z obowiązuJącymi przepi-
sam'. niniejszym statutem i regul~.m;nem oraz jest od,powie-
STATUT dzjalna za prowadzenie spraw przedsiębiorstwa.
§ 11. Zatwierdzenia M'nistra Kultury i Sztuki wymagają
przedsięb iorstwa państwowego pod nazwą "Państwowy Teatr decyzje DyrekCji dotyczące:
Wybrzeże w Gdańsku". a) regulam inów w zakresie struktury przedsiębiorstwa
i podz ' ału czynności,
Rozdział 1. b) otwierania, dzielenia, łączenia lub zwijania poszczeg01-
Postanowienia ogólne. nych oddziałów i zakładów pracy przedsiębiorstwa,
§ l. Przeds i ęb i orstwo państwowe pod nazwą .,Państwowy c) ustanawiania pełnomocników handlowych, podlegają­
Teatr Wybrzeże w Gdań sku" utworzone zarządzeniem M !ni- cych wpisaniu do rejestru handlowego,
d) warunków i za·k ,resu dz i ałan i a prOjektowanych ukł~dów
stra Kultury i Sztuki z dn. 11 styczn :a 1949 r .. wydanym w
porozum'en iu z Ministrem Skm'bu i Prezesem Centralnego zbiorowych w stosunku do pracowników przedsiębior­
Urzędu Planowan'a (Monitor Polski Nr A-;3. poz· 3';') jako stwa.
przeds'ę-b 'orstwo wydzielone z ogólnej adm'nistracji pań­ § 12. Przy przedsiębiorstwie powoła.na będ.zie Rada Nadzo-
stwowej zwane w dalszym ciągu "przedsiębiorstwem" działa ru Społecznega , której zakres dz'ałan ; a, sposób powolywa,nia
na podstawie przep' sów dekretu z dnia 3 styczn;a 1947 r· i odwoływani a jej czł()1l1!ków, organizaCję i sposób wy·k ony-
o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 8, wania jej czynnośei określają obowiązuj,ące przepisy ·
poz. 42) oraz niniejszego statutu. R o zd zi a ł III.
§ 2. Przed.sięb iorswo posiada osobowość prawną· Prowa-
dzone jest według zasad rOZll'achun1m gospodarcze.go w ra- Majątek j rachunkcwość przedsiębiorstwa.
mach narodowych planów gospodaTczych na podstawie pla- § 13. Rokiem operacyjnym przedsiębiorstwa jest rok ka-
nu finansowo-gospodarczego oraz zgodnie ze swoim planem lendarzowy .
artystycznym zat'w ierdzonym przez Ministra Kultury i Sztu- § 14. 1. Przedsi ębiorstwo ma zarząd i użytkowanie ma.-
ki. . jątku n :eruchomego oddanego mu protokólarnie w imieniu
§ 3. Przedsięb iO!l'stwo ma siedzibę w Gdańslru. SkM'bu Państwa. .
§ 4. Przedmiot~ działalności przedsiębiorstwa jest pla- 2 W ramach planu gospodarczego i f;nansowego przedsię­
nowe krzewienie kJUltury teatralnej przez organizowanie biorstwo może nabywać majątek nieruchomy na ~sność
p:-~ pomocy zawodowych zespołów widowisk teatralnym. Skarbu Państwa zatrzymują·c go w swoim użytkowaniu.

Centres d'intérêt liés