Vous êtes sur la page 1sur 1

str.541 MONITOR POLSKI Nr A-6R/poz.

807 -8lt

807. w~ (J:?z. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67) w brzmieniu rozporzą­


dzema rrezydenta Rzeczypospolitej z cln ;,'t 25 maja 1927 r.
ZARZtlDZENIE MINISTRÓW PRZEMYSŁU CI~ŻK!EGO (Dz. U. R. P . Nr 49, poz. 437) oraz art. H rozporządzenia
ORAZ GóRNICTWA Prezydenta Rzeczypospolit ej z dnia 28 grudni a 1934 r. (Dz.
z dnia 20 kwietnia hl50 r. U. R. P. ~r ~10, poz. 976) i arc. 1 dekn'tu Prezydenta Hze-
w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i IIan- czypospolItej z dnia 1 września 193D r . (Dz. U. R. P. ''lr 87,
dlu. z dn. 15 grudnia 1948 r. o ~tworzeniu prz edsłę b lor!' twa poz. 545) zarzą dza się, co nast ępuje :
panstwowego pod nazwą: "ZJednoczone Zakłady Kokso- § 1. Ustana wia się przymusowy zarząd państwowy nad
chemiczne". przedsiębiorstwami:
Na podstawie art. 1 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. al Browar Parowy Z. Zgor'6alewicz w :2;ninie
o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. b) Rozlewnia Piwa J. Ciborowskiego w An1nie k/War-
Nr 8, poz. 42) zarządza się w porozum!eniu z Przewodni- szawy.
czą~ym Państ?,owej. Komisji Planowania Gospodarczego
. § 2. ~rzym~~ zarząd państwowy nad wyżej wymie-
1 Mmlstrem Fmansow, co następuje: monymi przedsIębIorstwami powierza się Centralnemu Za-
§ 1. W zarządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z rządowi. Przemysłu Fermentacyjnego w Warszawie.
dnia 15 grudnia 1948 r. wydanym w porozumieniu z Mi- § 3. Przymusowy zarząd państwowy sprawowany berlzie
nist~em Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Plano-
wama o utworzeniu przedsiębiors~wa państwowego pod zgOdnie z postanowieniami dekretu z dnia 16 gr1ldnia
1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowe­
nazwą: "Zjednoczone Zakłady Koksochemiczne" (Moni-
go (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67) wraz z późniejszymi zmia-
tor P~lsk1 z r. 1949 Nr A-8, poz. 104) wprowadza się na,., nami. .
stępuJące zmiany:
§ 4. Zarządzenie niruejsze jest natychmiast wykonalne.
l. § 3 otrzymuje brzmienie:
"P~miotem dz!ałalności przedsiębiorstwa jest kokso- MINISTER PRZEMYSŁU ROLNEGO I SPO:2;YWC:l.EGO
waOle węgla, przerob smoły surowej 1 benzolu suroWf:go". B. Runtiński
2. §§ 4 1 5 ulegają skreśle~iu. 810.
3. Wprowadza się nowy § 4 o następującym brzmieniu:
"Nadzór państwowy nad przedsiębiorstwem sprawuje ZARZtlDZENIE MINISTRA HANDLU WEWN~TRZNEGO
Minister Górnictwa". z dnia 1~ maja 1950 r.
4. Następne paragrafy otrzymują kolejną numeracj~. (l terminie załatwiania pOdań o zezwolenie na zawodowe

5. W dotychczasowych §§ 7, 9 1 10 wyrazy "Minister wykonywanie czynności handlowych w zakresie domów


towarowych. .
Prnemysłu i Handlu" zastępuje się wyrazami "Minister
Górnictwa", a w § 10 wyrazy ,'preze6eIn Centralnego Urzę­ Na podstawie § 38 rozporządzenia Ministra Przemysłu
du Planowania" zastępuje się wyrazami ,,Przewodniczą- . l Handlu z dnia 22 sierpnia 1947 r. o właściwości władz
cym Państwowej Komi.sj i Planowania Gospodarczego". przemysłowych oraz o trybie i warunkach udzielama ze-
zwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i wy-
. § 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia w MonItorze Polskim z mocą obowiązującą od dnia konywanie czynności handlowych (Dz.. U. R. P. Nr 57,
1 maja 1950 r. poz. 311) zarządza się, co następuje:
KIEROWNIK MINISTERSTWA § 1. Ustala się dla załatwiania podań o zezwolenie na
PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO K. 2emaltis zawodowe wykonywanie czynności handlowyCh W zakre-
sie domów towarowych termin 1 lipca 1950 r.
MiNISTER GóRNICTWA R. Nieszporek
§ 2. Zarządzenie niniejsze wChodzi w życie z dniem
PRZEWODNICZ4CY PAŃSTWOWEJ XOMISJI ogłoszenia z mocą Obowiązującą od dnia 15 maja .950 r.
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO w /z E. Szyr
MINISTER FINANSóW K. Dąbrowski MINISTER HANDLU WEWNĘ:TRZNEGO T. Dietrieh

808. 811.
ZARZtlDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU LEKKIEGO ZARZtlDZENIE MINISTRA HANDLU WEWN:łTRZNEGO
z dnia 31 maja 1950 r.
z dnia 27 maja 1950 r
" sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państ.wo­
wego nad prze·dsiębiorstwem: p. f. "Folio" - Fabryka Opa- w sprawie utworzenia przedsiębiorstw Miejskiego Ha.ndlu
kowań Parafinowanych ze Staniolu i Cynfolii w Wal'sza·
Detalicznego.
wie. Na podstawIe art. 1 dekretu z dnia 26 października
Na podstawie art. 1.ust. 3 i art. 2 dekretu z dnia 16 grud- 1949 r. o tworzeniu przedsiębiorstw Miejskiego Handlu
nia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwo­ Detalicznegó lDz. U. R. P. Nr 55, poz. 433) zarządz~ się,
wego (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67) w brzmieniu rozporzą­ w porooumieniu z Przewodniczym Państwowej Komisji
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1927 r. Planowania Gospodarczego i Ministrem Finansów, co na-
stępuje:
(D~. U. R. P. Nr 49, poz. 437), art. 14 rozporządzenia Prezy-
denta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. Dz. U. § 1. Tworzy się prze,~"iębiorstwa,
zwane dalej "pl'red-
R. P. Nr 110, poz. 976) i art. 1 dekretu Prezydenta Rzeczy- siębiorstwam1",prowadzone w ramach narodowycn pla-
pospolitej z dnia 1 września 1939 r. (Dz. U. R. P. Nr 87, poz. nów, gospodarczych według zasad rozrachunku gospodar-
545) zarządza się, co następuje: czego na podstawIe planów finansowo-gospodarczych pod
nazwą:
§ 1.' Ustanawia się z dniem 31 maja 1950 r. przymu.."Owy
l} "Miejski .Handel Detaliczny Artykułami Spożyw­
Mrząd państwowy nad przedsiębiorstwem: p. f. ,,Folio" -
Fabryka Opakowań Parat.inowanyCh Zt! Staniolu i Cynfolii, czymi" z siedzibą w Szczecinie,
własn. pau11ny Dąbrowskiej, w Wa.rsŁawie, ul. Okopowa
2) "Miejski Handel Detaliczny Artykułami Spożyw­
Nr 78.· czymi" z siedzLbą w Wałbrzychu,
3) "Miejski Handel Detaliczny Artykułami Spoż.yw­
. § 2. Przym1.l8OWY zarząd państwowy powierza się Cen- czymi" z siedzibą w Częstochowie,
tralnemu Zarządowi Przemysłu Graficznego. 4) "Miejski Handel Detaliczny Artykułami Przemysło­
§ 3. Przymusowy zarząd państwowy sprawowany będzie wymi" z siedzibą w Szczecinie,
zgodnie z postanOwieniami dekretu z dnia 16 grudnia 5) "Miejski Handel Detaliczny Artykułami Przemysło-
1918 r. w przedm10cle przymusowego zarządu państwowego wymi" z siedzibą w Wałbrzychu, .
lDz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67) wraz z późniejszymi zmianami. 6) ,,Miejski Handel Detaliczny Artykułami Przemysło­
§ 4. Zarządzenie niniejsze je6t natyc.hm1ast wykonalne. wymi" z siedzibą w Częstochowie,
7) "Miejski Handel Detaliczny Artykułami Przemysło­
MINISTER PRZEMYSŁU LEKKIEGO E: Stawiń3kł wymi i Spożywczymi" z Sii;dzihq w Kralwwie,
8) "Miejski Handel Detaliczny Artykulami Przemysło­
809. wymi i Spożywczymi" z siedziba w PiotrKowie,
ZARZtlDZENIE 9) "Miejski Handel Detaliczny Ar ty knłami Przemysło­
MINISTRA PRZEMYSŁU ROLNEGO I SP02YWCZEGO wymi i Spożywczymi" z si edz:bą w Ki~lcat'h,
z dnia 7 czerwca 1950 r. 10) ,,Miejski Handel Detalirzr.y ArlykuJalJli Przemysło­
wymi i Spożywczymi" z sierlz:01 ·.v Radomiu. /
w Bp~wie ustanowienia przymusowego zarządu państwo­ 11) "Miejski HalUlcl Detaiic!7uy Artykułami Przemrsło­
wego nad przedsiębiorstwami. wymi i Spożywczymi" z slc·.lzibą w L"bJinie,
Na podstawie art. 1 ust. 3 1 art. 2.dekretu z dnia 16 grud- 12) ,,Miejski Handel Detaliczny ·Artykąłami Przemysło­
llIa 1918 r. w p.rzedm1ocie przymusowego za.rządu pa.ń.stwo- wymi l Spożywczymi" II siedzib~ w Białymstoku.

Centres d'intérêt liés