Vous êtes sur la page 1sur 1

i ,

-, '
/ M.onitor Polski Nr 83 1015 POZo 961 i 96fł
" ~,

Zakład Łazienniczy
,~'
• Załącznik nr 6. -

Nr konta:~ o"
~·k
:'~ ,o
RĄ.CHUNEK

dla Wydziału Zdrowia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w.


J

Zakład Łazrennic!:y
nr _. , . w . o • • zgodnie zo zarzą-clzeniemM ionistrów Go~
spodarki Komunalnej oraz Zdrowia z d-~ia 17 loipcll. 1954 r, w . sprawie sto.sowania kąpieli - leczniczych przez

.' komunalne zakłady ł-aziennicze (M~,niior Polski Nr 83, poz. 967) wy-dał nast ę pujące ilości .kąpieli l€czniczych:

l
J10ść Cena Należność Suma
Rodzaj , Za odpłat-
wg danIA ch za jedno- w złotych
kąpieli nośclą
- I?dpłHtllOści
kąpieli stkę 6'rutto ,w złotych


1
"
2 , I 3.
" 5 6 .
30 %
~ l- I
. kąpiele
IlOlan'kolbe
50 %
f I ,
1-
kąp}ele
jodobromowe
3Ó%

50' %-
I -
.-' , X X X
Ruem
mniej odpłatności
.suma rubr.lJkl 6) X X X X
Należność.
X X X X
.
00

netto
i I

/
.iłown:ie z.łQtych I •
I
./ o
1 I:
Rachunek płatny (przelewem) inkailetU &a' k<mto N. B. P. w oddz. -.
Dr z . części . .. dział 6 rozdział. • ,§

• ł .-
Główny (starszy) księqowy : 'K ierownik zakładu

968
o' Z.t\RZĄDZENłE MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNIlGO
; '~o < f:~ .,~ ; I '~~' ,: ' :, " ' : : ' "
z dnia 26 sierpnia 1954 r . .
zmieniające zarządzenie z dni~ :stycznla 1953 r. w _spra ~Ie upoważnienia ,niektói-ych urzędów celnycb do .o rze-
24
. kania w spra·w ach karnych skarbowych
,. or.aż w spr.awle ustalenia okTęgew ' wla&ciwościmiejseowef
, tych unędów. ,

Na podstawie § 1 m" 'a) '. nnporządzenia Ministra nych skarbowych oraz w sprawie ustalenia okręgów
z
Skax-hu ~nia 21 czerwca r'947; r. ' o określeniu władz ad- właściwościmie3scowej ty.ch .lłrzędów (Menitor polski
miń-h;traeji skarbowej upraW1l iony,ch do OJ u'cznictwa _w Nr A-U, poz. 164). wprowadza się ,następującą -zrtlianę:
sprawach o przestępstwa ska-rb0we -(1)z. U. Nr 51, poz. w§ 1 .i w ,§ 2 pkt 7 wyrazy-"Dworzec Gdański'" zastępu­
26t) iw iwiązku z .art. 1 ustawy z dnj~ 14 lutego 1,9.5 2 r. Je się wyrazem "Po.c zta".
o ustx;O]U i z akresie działani'a administracji cełnej (Dz. U. . : .
t .~ .

-
Nr IO,poz. 53) zarządza. się, co nast-ępuje:
, ' - ~
§ 2, Zarządzenie wchodzi w żyCie upływie 14 dni po
od dnia ogłoszenia. .
• ' § L W zarządzeniu Ministra Hańdl'u Zagraniczneg()' ~
.~

z dniB' :24 stycznia 1953 r. W " śpI8wi.e upoważnieni!;! nie- ~

"
~)

<
'j . któryCh urzędów celnych ~ Qrzekania w sp~awac~ kar- Minister Handlu Zagranicznego: w z. Gil. Bajer
, . ... ; I
'o

,.