Vous êtes sur la page 1sur 4

MOhitorPolski

Nr ' 25

~

' 218

----------------------------------------------

. dem"Statystycznym 20 latach -

złotą.

brązową, po

10 latach -

srebrną, po

§

Prezes

2.

Odznakę honorową korespondenta

Głównego UrHidu

Statystycznego.

rolnego

nadaje

§ 3. Prezes GłÓwn e.go Urz ę du Statysty~znego usta1.i wa-

runki

uzyskiwania

odznaki

oraz

tryb jej

nadawania,

jak

ró-

wnież wzór odznaki oraz dokumentu danie.

stwierdzającego jej na-

§ 4. Wykonanie zarządzenia porucza się PrezesowiGłć­

wnego

Urzędu Statystycznego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.'

Prezes

Rady

Ministrów:

J.

Cyrankiewicz

w

sprawie

zasad

organizacji

i

146

ZARZĄDZENIE MINISTRA

FINANSÓW

systemu

z

dnia

15 lu tego

1958 r.

finansowego gospod arstw Ministrowi Rolnictwa.

pomocniczych

szkół rolniczych podległych

Na

podstawie

§

21

ust.

2 uchwały nr

325 Rady

Mini-

3.

Tworzy się centralny rachunek rozlicZel] gospodarstw

Itrów

z

dnia

29

kwietnia

1953

r.

w

sprawie zasad

i

trybu

pomocniczych szkóŁ rolniczych, którylu dysponuje Minister-

wykonywania

budżetu Państ.wa (Monitor Polski z

1953

r.

stwo Rolnictwa. Na rachunek ten przelewane są nadwyżki

 

Nr

A-53, poz.

592,

z

1954

r.

Nr

A-32,

poz.

464,

Nr

A-51,

z

rachunków r9~liczeń szczebla wojewódzkiego oraz dotacje

/'

poz. 688

i

Nr

A-55,

pm.

753

oraz

z

1956 r.

Nr 69, poz.

848)

z

budżetu centralnego. Z rachunku tego dokonywane

/.

zarządza się", co następuje:

§ 1. Gospodarstwa pomocnicze szkół rolniczych podle- głych Ministrowi Rolnich',ya działają według zasad rozrachun-

ku gospodarczego, określonych w zarządzeniu Przewodniczą­

cego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Mi- n istra Finansów z dnia 25 kwie'tnia 1952 r. w sprawie zasad orga nizac ji i systemu finansowego gospodarstw pomocni- czych, prowadzonych przez jednostki budżetowe według za- sad rozrachunku gospodarczego (Monitor Polski Nr A-37, poz. 545). z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejsze-

go zarządzenia.

§ 2. 1. Gospodarstwa pomocnicze, o których mowa w § 1, rozli cza ją się z budżetem ce ntralnym poprzez rachunki roz- liczeń, o których mowa w ust. 2 i 3, na podstawie zatwier- dzony ch planów wpływów i wydatków oraz zatwierdzonych

~

ro

cznych sprawozdail finansowych, sporządzanych zgodnie

z

przepisami obowiązującymi państwowe gospodarstwa rolne.

2. Tworzy się w Banku Rolnym wojewódzki rachunek ro zliczeń gospodarstw pomocniczych szkół rolniczych, admi- nistrowany przez wojewódzki zarząd oświaty rolniczej. Na . rachunek ten wpływają wpłaty nadwyżek gospodarstw pó:

tnocniczych, wynikających z rocznych sprawozdań finanso- wych, i przelewy z centralnego rachunku rozliczeń (ust. 3) I Z rachunku tego dokonywane są wypłaty z tytułu dotacji dla gospodarstw pomocniczych oraz przelewy nadwyżek na cen- tralny rachunek rozliczeń.

przelewy środków na wojewódzkie rachunki rozliczeń oraz na dochody budżetu centralnego z ty tulu nadwyżek gospo-

darstw pomocniczych w skali

4. VV przypadku niedokonania przelewu należnych wpłat­

przez wojewódzki zarząd oświaty rolniczej na rachun ek roz- liCZel} Ministerstwa Rolnictwa lub przez gospodarstwa po- mocni cze na rachunek rozliczeń wojewódzkiego zarządu" oświaty rolniczej - Bank dokona przelewu na podstawie zle- cenia pokrycia należności budżetowych wystawionego przez Minis ters two Rolnictwa w stosunku do WOJewódzkiego za- rządu oświaty rolniczej, a przez ten zarząd w stosunku do

gospodarstwa pomocniczego.

Gospodarstwa pomocnicze nie dokonują odpisów

§ 3.

amortyzacyjn yc h.

§

4.

1. Przepisów niniejszego zarz ąd zenia nie

stosuje się

wah a

się w granicach 20 ha. Wykaz tych gospodarstw ustali Mini-

!>terstwo Rolnictwa.

do gospodarstw, których

powierzchnia

użytków roinych

2.

Gospodarstwa

pomocnicze

wymienione

w

ust.

1

finansowane według zasad określonych dla środków specjal- nych, zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 czel'Wca 1952 r. w sprawie środków specjalnych i gospo- darstw pomocniczych jednostek budżetowych (Monitor Pol-

ski Nr A-60, poz. 914 z póżniejszymi zmianami).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

z mocą od

dnia

1 lipca

Minister Finansów:

w

z.

1957

L

J.

Dusza

147

ZARZĄDZENIE MINISTRA

SZKOLNICTW A WylSZEGO

zmieniające zarządzenie z dnia 7 czerwca

z dnia

20 marca 1958 r.

1956 r. w sprawie

trybu

doboru

kandydatów

I rok studiów w szkołach wyższych.

oral

warunków

CJpuszczenta

na

Na podstaw ie art. 32 llSt. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższyrri i o pracownikach nauki

doboru

'kandydatów oraz warunków dopuszczenia na I rok studiów

Wyższego z dnia 7 czerwca

1956

r.

w sprawie trybu

".-

(Dz .

U.

z

1956 r.

Nr 45,

poz. :Z05) zarządza się, co następuje:

w

szkołach wyższych (Monitor Polski

z

1956

r.

Nr

49. poz.

§ 1. Załącznik nr 2 do

zarz~dzenia Ministra Szkolnictwa

566

i

z

1957

r.

Nr

52,

poz.

327)

otrzymuje

brzmi enie:

.

;

I,

{"

::-"

Monitor Polski Nr 25

-219

-

Poz.

141

"Załącznik nr 2.

WYKAZ

PRZEDMIOTOWi

Z

KTORYCH

KANDYDACI

NA

I

ROK

STUDIOW

W

SZKOtACH WYŻSZYCH

WIĄZANI SKŁADAC EGZAMINY WSTĘPNE

OBO-

I.

Uniwersytety

l

wybze

pedagogiczne.

szkoły

Lp.

studiów

I

Egzaminy

pisemne

   

Egzaminy

ustne

1-----

 
 

archeologia

i

etno-

 

historia

historia

i

geografia

grafia

   

2

astronomia

   

fizyka

matematyka

i podstawowe

 

3

biologia,

biochemia

biologia

biologia i

chemia

 

i

mikrObiologia

     

4

chemia

 

matematyka

 

chemia i fizyka matematyka i historia

   

5

ekonomia

politycz-

 

matemalyka

na

     

6

filologia

angielska

 

jQzyk angielski

 

język angielski

i literatura

polska

7

filologia

język rosyjski.

niemiecki,

an-

 

ka i ukraińska

 

gielski, frC1ncuski, łacina (do

tyki

 

i

li tera tura

 

polska.

 

wyboru p'rzez kandydata)

   

8

filologia

język nielllecki

 

jęz yk niemiecki

i

literatura

polska

ska

   

9

filologia

klasyczna

 

teratura

polska

10

filologia

polska

i

 

literatura

polska

 

lIteratura polska i historia

   

bibliotekoznawstwo

   

11

filologia romańska

 

jezyk francuski

i

literatura

polska

12

filologia rosyjska

 

język rosyjski

 

język rosyjski

i literatura

polska

13

filologia słowiań-

 

język obcy nowożytny do wy-

język obcy

wybrany

na

egzaminie

ska

i orientalna

boru przez kandydata

ratura polska

14

filozofia

literatura polska lub historia,

literatura polska

i logika

 

lJb biologia, lub fizyka (do wyboru przez kandydata)

 

15

fizyka

i

geofizyka

fizyka

 

fizyka

i matematyka

   

16

geografia

 

geografia

 

geografia

i fizyka

 

17

geologia

geografia matematyka

fizyka

i

chemia

18 .

geologia inżynier·

 

fizyka

i

chemia

ska

   

19

historia

 

historia

historia

z elementarni

geografii

 

polska

20

historia

sztuki

i

 

historia

sztuki piękne

   

turze

polskiej,

 

lite·ratura

21 matematyka

 

matematyka

 

matematyka i fizyka

   

22 nLlzykolooq ia

literatura polska

 
         

w

historycznym

     

muzycznych

 

23

pedagogika

   

literatura polska

 

literatura

polska

i

historia

lub

   

(do

wyboru

przez kandydataf

24

prawo

 

hisloria

I

 

25

psychologia

 

literatura polska

 

26

socjologia

historia lub literatura , polska

 

(do

wyboru

przez

kandyda-

ta)

wiadomości z

I Kierunek

astronomii

język białoruski lub ukraiński z elementami grama-

język łaciński z elementami historii starożytnej i li-

pisemnym

i lite-

opisowej

i literatura

historia oraz elementarne wiadomości o sztuce i kul-

literatura polska oraz teoria muzyki, harmonii,

rozwoju

biologia,

lub

form

fizyka

historia i geografia literatura polska i biologia literatura polska. z elementami historii i logika

Uwagi:

1.

Kandydaci

zdający egzamin

ustny

z

literatury

polskiej

pytani z elementów ' gramatyki polskiej.

(

2. Kandydaci .na filoloyię białoruską~rnogą zdawać egzamin pisemny z języka białoruskiego; w tym p~ypadku .

obowiązuje ich egzamin ustny z języka rosyjskiego lub niemieckieuo, lub angielskiego, lub fralłcusklcgo, lub łacińskiego (do wyboru przez kandydata).

t

t,

:.\ Poz. 147 n. W y fs z e szkoły techniczne. I   I  

:.\

:.\ Poz. 147 n. W y fs z e szkoły techniczne. I   I   I

Poz.

147

n.

W y fs z e

szkoły techniczne.

:.\ Poz. 147 n. W y fs z e szkoły techniczne. I   I   I

I

 

I

 

I

 

[

,

Lp.

Kieru ne k

studiów

I

Egza mi n y

p ise m ne

 

Egzaminy

ustne

-

   

.

 
 

l

a

rchi tektura

 

matematyka,

rysunek

 

matematyka

 
     

-

 

2

 

kierunk i

 

matematyka

 

ma terna tyk a

I

fiz yka

Ul W yż sze szk o ły roln lC7 e .

I L p . I Kierunek studiów I Eg źam iny p i s e
I L p . I Kierunek studiów I Eg źam iny p i s e
I L p . I Kierunek studiów I Eg źam iny p i s e
I L p . I Kierunek studiów I Eg źam iny p i s e
I L p . I Kierunek studiów I Eg źam iny p i s e
I L p . I Kierunek studiów I Eg źam iny p i s e
I L p . I Kierunek studiów I Eg źam iny p i s e
I L p . I Kierunek studiów I Eg źam iny p i s e

I Lp.

I Kierunek

studiów

I

Eg źam iny pi se mn e

I

Egzam iny

ustne

I matem:ltyka

 

matematyka

i

fizyka

biologia

i

matematyka

matematyka

   

.

.

matematyka

 

m atematyka

I

chemi a

biologia

biologi a - j

ch emi a

 
  . . matematyka   m atematyka I chemi a biologia biologi a - j ch
  . . matematyka   m atematyka I chemi a biologia biologi a - j ch
  . . matematyka   m atematyka I chemi a biologia biologi a - j ch
  . . matematyka   m atematyka I chemi a biologia biologi a - j ch
I 1 mlec za rstwo, tech -   nologia drewna i   melioracje wodne 2
I 1 mlec za rstwo, tech -   nologia drewna i   melioracje wodne 2

I

1

mlec za rstwo, tech -

 

nologia

drewna

i

 

melioracje wodne

2

rolnictwo ,

og rod-

 

nictwo,

zootechn i-

 

ka,

ryb a ctwo,

   
 

nictwo

   

3

technologia rolna

4

weteryna ria

   

I

ctwo,       nictwo     3 technologia rolna 4 weteryna ria     I

/

'~-

IV. W yższe szkoły ek onomiczne.

/

Lp.

Kierunek

studiów

I

 

Egz a mi ny

p isem ne

I

 

Egzaminy

ustne

     

l

 

handel

zagranicz-

 

2

języki obc e n owożyt ne

 

geografia

i

matematyka

ny j wy dział mo r-

   

ski

 

2

ogólno - ekonomicz-

 

.historia

   

geografia

!

ma tematyk a

n

y, fina ns ów , prze-

   

ys łu, han d l u, ro l- nictwa, transportu drogowego (na Po-

 

o

li

technice

Szcze-

 

3

towaroznawstwo

 

historia

   

geografia

I

chem ia

I

     
 

I

 

"

- .~

~'fonitor Polski Nr 25

-

221

Poz . 147148

 

V.

Akademie medyczne.

 

Kierunek

studiów

Egzaminy

pisemne

.

,

Egzaminy

ustne

wszystkie

kierunki

biologia

l

fi zyka

i chemia

t

VI.

Wy1sze

szkoły wychowania

fizycznego.

Egzamin

pisemny

z

języka

z h i storii oraz z fi zy ki lub chemii,

polski ego ;

lub

biologii

egzaminy

-

do

ustne:

wyboru

przez

gimnastyka,

kandydata

-

pły wa ni

oraz

próba

sprawnosC\:

l ekkoatletyka. "

e

,

gry

§ 2. Za rządzenie wchodzi w

życi e

Z"

dniem

sportowe,

oglosz e nia.

M inister

Szko lnictwa

W yższego: w

z.

E.

Kra ssows ka

148

 

ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSłU SP02YWCZEGO

I SKUPU

 

z dnia

19 lutego

1958 r.

 

w

sprawie

ustanowienia

jednostkowych

cen

odmian

l

klas

tytoniu

oraz

jednolitego

tekstu

taryfy

wykupu

 

tytoniu

Na

podstawie

art.

1

ust.

5

dekretu

z

dnj a

24

czerw ca

§

2. Traci moc zarządzenie Ministra Pr ze mysłu Spożyw- .

1953

r.

o

uprawie

tyton i <l

i

wytwarzaniu

wyrobów

tytonio-

czego

i Skupu

z dnia

6 kwi etnia

1957

r.

w

sprawie

ustano-

wych

(Dz.

V.

Nr

34,

poz.

144)

oraz §§ 2, 6 l 7

uchwały nr 124

wienia

jednostkowych · cen,

odmian i klas

tytoniu

oraz

oglo-

Rady Ministrów

z dnia 28 marca

1957

r.

w

spi'awie

cen za -

sze nia

jednolitego

tekstu

taryfy

wykupu

tytoniu krajoweg()

kupu krajowego tyton iu

nych

(Monitor

Polski

zbiorów roku

poz.

215)

1957

i

lat

nast ę p­ zarządza się, co na-

itępuje:

§ 1. Ustala się jednostkowe ceny zakupu poszczególnych odmian i kias tytoniu uprawianych w kraju oraz ' ogłasza iię jednolity tekst taryfy wykupu tytoniil krajowego, po-

dany w załączniku do niniejszego zarządzenia.

ze

Nr 32,

(Monitor

Polski

Nr

32,

poz.

219).

§ 3.- Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

z tym że załączona taryfa

wykupu

tytoniu

ma

przy

wykupie

ty toniu,

poczynając od

zbioru

zastosowan i e

19S1J.

z

roku

Minister PrzemysIu Spożywczego i Skupu; w z. SI.

Ochab

TARYFA WYKUPU TYTONIU KRAJOWEGO ZE ZBIOROW

ROKU

Załącznik Przemysłu Spożywczego iSkupll

zarządzenia Minis1.ril

do

z

dnia

19

lutego

1956

r.

(poz.

'143).

1958 I LAT NASTĘPNYCH

Rozdział 1.

. Przepisy

taryfowe.

§

l. Ceny

na

liście

obowiązują w stosunku

tytoniowe

ustalone

w

rozdziale

II

do

plantatorów,

którzy dostarczą

się

jak.o

3. Liście tytoniowe, zanieczyszczone

material

nieużyteczny (t zw. nieużytek tytoniowy).

piaskiem

lub pyłem

tytoń zgodnie z umową o uprawę i dostawę tytoniu.

§ 2. 1. Plantatorzy,

którzy stosują się do

wyznaczonych

1m przez

wytwórnie tytoniu

przemysłowego terminów

i

iloś­

; ci dostaw, otrzymują premię w wysokości:

ziemnym,

tr z ąsanie, klasyfikuje

jeżeli zanieczyszczen ia

te

da

się usunąć przez wy-

za-

się normalnie z potrąceniem wagi

ni ecz yszczeń od ogólnej . wagi liści.

4 . Wiązki

li śc i tytoniowych ,

w

których

obok

liści uży­

-,I, ~

a)

za · dostawę w okresie od sierpnia do 10 października -

za dosta.wę w styczniu

4%,

teczny ch znajduj ą si ę \iś cie nieużyteczne, uznaje się za ma-

b)

-

2010,

e)

za dostawę w . lutym i późn ie jszy c h miesiącach -

4%

5.

Za ka'żdy

kilogram liści nieużytecznych odmian Ken tu-

n ależno ści za

dostarczony

tytoń,

obliczonej

według ni-

cky

i

Machorka, _ uznanych

za

nadają ce si ę do pr ze robu

na.

niejszej

taryfy.

 

ekstrakt tytouiowy,

otrzymuje plantator 30 gr.

 

2.

Plan ta torom,

którzy

nie

wykonają dostawy

w

usta-

6.

Li ście ni eużytecz n e wszystkich

innych

odmian

t yt o-

lony m

terminie

lub w

umówionej

ilości, wypłaca się za do-

niu

oraz

li ście odmian

K e ntucky

i

Machorka,

nie

sta rczone li śc ie · tytoniowe ceny Q wych.

w

ko

§

te

3 .

1.

Cenami

ustalonymi

liście, które

nadają się do

10 %

niższe od

cen taryfo-

rozd zi al e

wytwarzania

II

objf;te

wyrobów

tyl -

ty-

si ę do prz e robu na ekstrakt, odbiera się bez wynagrodzenia

i

poddaje

§

się zn iszczeniu.

tytoniowe

4 . Li śc ie

mechanicznie uszkodz one klasyf i ku-

je się w sposób n3 stęp uj ą cy:

toniowych.

l)

li ście , których blaszka l iścio w a je s t więcej niż w p o lo-

2 . Liście

 

tyt oniowych,

zan ieczy sz czon e

wie

mechaniczn ie

uszkodzo na,

odbJ e ra

się w najniższej

piask iem,

zi em nym

i

inn ymi

domieszkami,

kla sie

odpowiedniej

odmiany

tytoniu;

nied ojrz al e , ni e dosuszone,

zniszczone

obc ym i przez

ch oro by, zmarz-

2)

liś cie tytoniu Tr apezu nd , H e r cegowi n:! , Złotoli s tny Ił-JAR,

nięte, rażone pleśnią hib w

inny

sposób

zepsute,

p rz yjmJje

Virgin ia,

Puław s ki Szerokolis tn y

i

l\1 ocn y

Skroniow sk l,