Vous êtes sur la page 1sur 1

. ~p'ąitor Polski Nr 22 256 Poz.

145
~~~~~~~--------------------~----

145
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOłECZNEj'

z dnia 7 kwietnia 1971r.

w sprawie przechowywania próbek środków Spożywczych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 usta wy z dnia 25 listopada 2. Próbki powinny być pobierane przez kierownika za-
1970 r. o' warunkach zdrowotnych żywności i żywienia kładu lub przez osobę przez "n iego wy z nac zoną; osoby te są
(Dz. U.Nr 29, poz. 245) zarządza się, co. nast9puje: 'Odpowiedzialne za właściwe pobranie i przec howywa,nie
próbek.
§ L Zarządz enie stosuje się do:
. § 5. 1. Próbki należy pobierać
czystymi, u przedni,o wy-
1) załdadów . żywienia zbiorowego, tj. zakładów wydających jałowionymi narz ęd z.iamimetalowymi Ooraz. przechowywa ć w
odpłatnie lub nieodpłatni~ ' pos' iłki dJao~kreśJonych grup czystych, wy jałowionych naczyn.iach (szkJa,n ych, porcela.no-
konsumentów. jak np . . sto/ówkiprzy zakładach pra<; y, wy(:h, porcelitowych, ema.liowatIlych) zamykany ~h lub szczel-
szkołach, internatach, 'domach wczasowych; zakładach nie przykrywa,nyCh.
ópiekuiicw~wyćhowawczych,za kładach , pomocy Slpolecz-
nej, sl,pitalach i s-anatóriach, 2. Na naczyniu 'l próbką należy umieścić w trwały spo-
sób napis określający zawartość, datę i godzinę prz,ygotowa-,
2) zakładów garmażeryjnych, tj. zakładów , produkujących nia potrawy oraz .imię i hazwiskoOosoby, która pobrała prób-
wyroby garmażeryjne <> krót'kim okresie prz ydatności do kę.JeŻeli do przygotowćllnia pOotrawyuzyto środka spożyw·
i spożycia dla zakładów żywienia zbiorowego i dla placó- . czego i konserwy, należy podać również datę i godzinę Qtwo~
ti wek hartdJu detalictf!ego, rzenia. kon.serwy o-raz dane umieszczone na jej o(Jakowaniu,
a dotyczące prod~centa ora,z daty produkcji lub terminu waż.
3) zakładów gastr()nomi.cl,nych w zakresie przygotowywa-
ności. Na nac;:zyniu z ipróbką wyrobu g.:umażeryjnego należy
'nych, przez nie po.siłków na zamówienie określonej grupy
umieścić da' tę i godz,i'nę d,als tarczenia danego wyrobu.
osób, np. grupy wycieczkowej, zjazdowej,

4) zakładów produkujących w sposÓb nieprzemysłowy lody § 6. 1. Próbki powin:ny być przechowywalne przez
typu ·cukierniczego, nie paczkowane. 48 godzin, licząc od chwiLi ich pobran~, wprzez.naczonych
wyłącznie na ten cel szafkach lub skrzyn.kach, wtempera1:u-
rze stałej nie niżs.zej niż OOC i nie wyższ ej niż +4° C,
§ 2. L Zakłady
żywienia zbiorowego obowiązane są
!przechowywać próbki wszystkich potraw wchodzących w
2. Szafka lub skrzynka po'w~n.na być tak za bez-pi eClZtOil1a ,
skład . każdego PQsiłku. Próbki te powinny być pobrane bez-
aby dostęp do niej miał tylko kierownik zakła,du lub o soba
iJ>Ośrednio przed wydaniem po·siłków do spożyCia~
'Przez niego upoważniona.
2. Przepis ust. 1 stOosuje si ę do za.kładów gastronomicz-
§ 7. 1. Zakłady, o których mowa w § l, obowią zane są
nych w zakresie przygo>towywanych przez' nie posiłków na
udostępn.ićprzechowywa,rte próbki o,rganom Państwowej In-
zamówienie grupy wyciecz,k (!wej, zja zdowej itp. .
spekcji Sanitarnej 'n a ich żądanie. .
1. Zakłady garmażeryjne obQwią za,ne są przecho-
§ '3.
2. Jeż e li mgan Państwowej Inspekcji Sa nitarnej nie za-
wywać próbki każd€j wyprodukowanej p,a rlii wyro,bów gar-
żądał udost ępnienia mu 'Próbki, nal e ży jąpo upływie 48 go-
mażeryjnych o krótkim okresie przydatności do s pożycia.
d zin od pobra,nia z,n>isz czyć.
Próbki te powinny być pobrane b ez po ś rednio po zakońc z eniu
produkcji tych wyrobów.
§ 8. Przepisów zarządzemia nie stosuje Slię do. z.a~k:ladów
2. W razie ' gdy wyroby garma ż eryjne w prowad za do . żywienia zbiorowego prowadzonych w jednQstkach organi:-
obrotu zakład żywienia zbiorowego, jest óń obowiąza.nypo­ zacyjnych PQdległych Mi,nis-tr!(wl Obrony Narodowej oraz do
zakładów karnych, aresztów śledczych, ośrodków przystos o- '
brać próbkę pos.zczególnych wyrobów b€0pośrednio przy
przyjęciu danej partii wyrobÓw. wania spoleczrroego, zakła'ciów po'pra wczych, schronisk dla
nielelnkh i do podległych Ministrowi Sprawiedliwośc.i za-
3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio d'O ' zakładów kład~:w wychowawczych.
IProdukujących lody (§ l pkt 4).
§ 9. Główny Inspe'ktor Sanita,rny po po'Wzumieniu z Mi-
§ 4. 1. Próbki potraw oraz innych środków spożywczych nistrem Handlu Wewnętrz.nego może zwoln,ić określone ro-
.należy pobierać w nastę.pujących ilościach: dzaje zakładów, o których m()wa w § l, od ohaWią~zku po-o
b iemnia próbek:
l) zupy 100 g, ,
§ 10. Traci moc zarządzenie ' MinistrówZdrQwi a i Handlu
2) mięso, PQtrawy mięs:1e i rybne po 50 g, Wewnętrznego z dnia 9 stycznia 1956 r. w sprawie przecho-
wywania prób pokarmów w zamkniętych zakładaCh przemy-
3) wędliny i wyrOoby wędIinia,rskie po 50 g w jednym ka- słu gastronomicznego (MotO:itor Polski Nr lO, poz. 134).
wałku,

4) jar:zyny gotowane, sosy, potrawy mąclJlle (lIra,z mleczne, § 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
le'guminyi lody po 50 g,
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: J. Kosllzewski
• oS) wyroby garmażery}n'epo 50 g ,