Vous êtes sur la page 1sur 1

Monitor Polski Nr 52 600 Poz.

296

I 296 \

ZARZĄDZENIE MINISTRÓW KOMUNIKACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 30 listopada 1973 r.

w sprawie ustalenia największej dopuszczalnej szybkości dla niektórych rodzajów pojazdów samochodowych.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 27 listopada 2) kierującym samochodami cięża­


,1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach rowymi o dopuszczalnym cięża-
publicznych (Dz. U. z 1961 r. Nr 53, poz. 295 i z 1971 r. rze całkowitym do 2,5 t 70 km na godzinę.
Nr 12, poz. 115) i § 24 ust. 7 rozporządzenia Ministrów
Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. § 2. Przepisy § 1 nie dotyczą kierujących pojazdami
w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1968 r. eksploatowanymi w ramach badań lub prób przeprowa-
Nr 27, poz. 183 i z 1972 r. Nr 55, poz. 382) zarządza się, dzanych przez właściwe przedsiębiorstwa produkcyjne
co następuje: albo powołane do tego placówki naukowo-badawcze.

§ 1. Na drogach publicznych poza obszarami zabudo- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
lwanymi zabrania się przekraczania szybkości:
J) kierującym samochodami osobo- Minister Komunikacji: M. ZajlTyd
wymi 80 km na godzinę, Minister Spraw Wewnętrznych: S. Kowalczyk

Reklamacje z powodu nIedoręcLenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Ur7ędu Rildy Mi-
nistrów (Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 - prn'(jfódka pocztowa 81) w terminie 10 do 15 dni od ddty wydania nd-
stępnego kolejnego numeru.

Opłata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi: rocznie 120,- zł, półrocznie 70,- zł

Prenumeratę na rok następny troczną tub półroczną) przyjmuje się do dnia 30 listo-
pada. Prenumeratę można zgłaszać wstecz za I po/rocze bieżącego roku do dnia
31 marca, za II półrocze bądź za cały bieżący rok - do dnia 30 września. Do a bo-
nentów. którzy opłacą prenumeratę po tych terminach. wysyłka pierwszych nume-
rów dokonana zostanie z opóźnieniem, a ponadto z, ostaną policzone koszty prz8syłkl.
Oplata za prenumeratę powinna być dokonana pT1elew(~m lub trlyodcink o wym prze-
kalem pocztowym na konto Administracji Wydawnictw Urzt;du Rady Ministrów
w Narodowym Banku Polskim IV Oddział Miejski. Warszawa nr 1528-91·4.1745. Ra-
chunków za prenumeratę 'nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokłAd-
ną nazwę instytucjI (bez skrótów). dokładny adres z tJ\lmerem kodu pocztowego
oraz liczbę zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego.
-----
Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w punktach sprzedaży
w Warszawie, nI. I Armii Wojska Polskiego 2/4. "Dom Książki" - Księgarnia Praw-
no-Ekonomlc1Oa - ul. Zurawia I. kiosk "Domu Ksią ż ki" w gmachu s ą dów - al.
Gen. Świprczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewóolktch w Białymstoku, Katowi-
cach, Koszalinie, Krakowie, Łodzi, Olsztynie. Opolu. Rzeszowte, Wrorłdwiu i Zielonej
Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w Bydgoszczy. Cles7ynle, Częstochowie,
Gdańsku. Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Lublinie, Ostrowie Wlkp., PeZDilniu. Radomiu,
Szczecinie, Tarnowie I Toruniu.

Redakcja: Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, Warszdwa. al. Ujazdowskie 1/3.
Administracja: Administracja Wydawnictw Unędu Rady Ministr ów. ul. Powsióska 69/71
00-979 Warszawa (przegródka pocztowa 81j .

Tłoczono z polerenia Prelesa Rady Ministrów


w Zakładach Graficznych .. Tamka", Zakład nr l, Warszawa, ul. Tamka 3.

Zam. 2490. Cena 3.00 zł

Centres d'intérêt liés