Vous êtes sur la page 1sur 2

Monitor ' Polski Nr 1 4 Poz.

3 14 "

3
ZARZĄDZENIE MINISTRA ;b\CZNOSCI
z dnia 6 stycznia 1987 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie taryfy pocztowej" za usługi w obrocie ,zagranłqnym;

Na podstawie ' art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 listo-


pada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, poz. 275) zarządza
się, co następuje'
§ 1. 'W taryfie pocztowej ża usłu gi w obrocie zagra-
nicznym,stańowiącej załącznik do zarządzenia Ministra
Łączności z dnia 23 czerwca 1986 r. (Monitor Polski Nr 19,
poz. 142) w części II "Paczki przesyłane drogą lądowo­
-morską" , w rubryce 8 tabeli wprowadza się następujące
zmiany:
1) w pozycji Afryka Południowa - Republika skr eśla
się wyrazy:
"Nie przyjmuje się odpo'wiedzialności za z agi ni ęcie, .
OgI abienie lub uszk odzenie pa czki, je7:eli nastąpiło
, to w RPA.",
2) w pozycji Boliwi a dotychczasowy ' zapis otrzymuje
brzmienie: .
"Nie przyjmuje się odpowiedzialności za zagllllęci<!,
og,abienie lub uszkodzenie paczki, chyba że 'prze-
prowadzone dochodzenie pozwoli ustalić, że ,'szkoda
powstała na terenie Polski lub kraju tranzytowe-
go, który akceptuje zasady wypłaty odszkodowaJl ,
za pacz,ki zwykłe. Niedozwolone jest przesyłanie
alkoholu, papierosów i tytoniu, monet i przedmiotów
wartościowych.",
3) w pozycji Brazylia dotychczas o_wy zapis oLrzymuie
brzmienie:
"Nie przyjmuje się odpowiedzialno~ci za uszkodzenie
paczki, chyba że przeprowadzone dochodzenie po'-
zwoli ustalić, że szkoda powstała na terenie Polski.
Niedozwolone', jest przesyłanie napoJow allroholo-
wych,produktów zwie rzęcych, pszczół, podręczników
z zakresu szkoły podstawowej.",
4) w pozycji Gambia dotychczasowy zapis otrzymuje
, brzmienie: '
"Nie przyjmuje się odpowiedzialności za zagllllęcic"
ograbienie .lub usżkodzenie paczki bez podanej war-
tości, chyba że przeprowadzone dochodzenie pozwoli
ustalić, że szkoda powstała na terenie Polski lub
kraju tranzytowego, który akceptuje zasady wypłaty
odszkodowań za paczki zwykle.",
5) w pozycji Kanada dotychczasowy z,;pis otrzymuje
brzmienie :
"Nie przyjmlije się odpowiedzialności za zagllllęcie,
ograbienie lub 'u'szkodzenie paczki' bez podanej war~
tości, chyba' ' że przeprowadzone dochodzenie pozwoli
ustalić, że szkoda powstała na terenie Pofski lub
kraju tranzytowego, który akceptuje zasady wyplaty ,
odszkodowań, za paczki zwykłe. Niedozwolone jest
przesyłanie pierza. wosku, monet i dokumentów
płatnych na okaziciela, przedmiotów wartościowych,
napojów alkoholowych i znaczków 'po..czto'Yych," , ,

4
ZARZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I , SZKOLNICTWA WYZSZEGO
z dnia 17 grudnia 1986 r.
, 7 ;,i:>nlające zarządzenie w 'l 'prilwie wykazu jednostek, (placówek) uprawnionych do nadawania stopni
naukowych.
Na podsta'wip aIŁ. 4 ust. 3 ustawy z dnia 31 ' marca (Dz. U. z 1985r. Nr '42, poz. 202) ' zarządza się, co n a stę-
, f:ł6S r. o f.(o\u:iach naukowych i tytulr,ch naukowych puje:
Monitor PolsJd 'Nr f -:- 5 ·Poz. 4, 5 i 6

§ 1. W zarżądzeniu Ministra Nauki, Szkolnictwa go, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia ,


Wyższego i Techniki z dnia 13 kwietnia 1979 r. w sprawie w części A. Jednostki organizacyjne- szkół wyższych:
wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawa-
l) w pozycji VIII Akademie medyczne poe! lp. 11
nia stopni naukowych (Monitor Polski Nr 11, po·z .69, Wojskowa Akademia Medyczna im. gen, dyw. Bo-
z 1980 r. Nr 14, poz. ,66, z 1981 .r. Nr 11, póz~ 87, z '1982 r: lesława Szareckiego w Łodzi - Minister Obroąy
Nr 16, poz. 131 i Nr 27, poz. 242, z 1983 r: Nr 33, poz.- 182,
Narodowej ..- w rubryce :2 wyrazy: "Centrum
z i984 r. Nr 4, poz. 36 i·Nr 26, poz, 175, z 1985 r. Nr 16,
Kształcenia Podyplomowego w Warszawie" Z3 -
poz. 129 oraz z 1986 r. Nr 18, poz. 124 i Nr 27, poz. 190)
stępuje się wyrazami: "Centralny Szpital Klinicz-
wprowadza się następujące zmiany: ny w \Narszawie",
A. W wykazie jednostek (placówek) uprawnionych do
2) w części D. Insty tuty mwkowo-bad a wcze doci?je
nadawania s,topnia naukowego doktora, stanowiącym się lp. 31 w brzmieniu:
załącznik nr . 1 do zarządzenia, w · części A. Jednostki
organizacyjne lizkół wyższych: Nazwa
Nazwa Organ
1) w pozycji IV Wyższe .szkoły pedagogiczne Lp. stopnia
jednostki nadzorujący
pod lp. 3 Wyższa Szkoła Pedagogiczna' w Byd- ' naukowego
goszczy - Minist'er Nauki i Szkolnictwa Wyższe­ 1 2 ,3
o'

-1
go- w rubryce 2 wyrazY: "Wydział Humani-
styczny" 2; dstępuje się wyraza mi: "Wydział Peda- ,,31 Woj,skowy In- Ministe r Obro- doktora hubi-
gogiczny". stytut Histo- ny ~arodowej litowanego
. 2) w pozycji VIII Ąkademie medyczne pod lp. 11 fyczny im. nauk hllmani-..
. Wojskowa Akademia Medyczna im, gen. dyw. Bo- Wandy 'Nasi- stycznych w
lesława Szareckiego 'w ł.odzi - Minister Obrony Jewskiej w zakresie hi-
Narodowej - w rubryce 2 wyrazy: "Centrum- Warszawie sto rii"
Kształcenia Podyplomowego w Warszawie" zast(~- .
puje się wyrazami: "Central ny Szpital Kliniczny . § . 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło ­
w Warszawie".
szenia.
B. W wykazie jednostek' (placówek) uprawnionych do
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowane- Minister Nauki Szkolnictwa Wyższego: B. M{skiewicz

5
ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NA.RODOWEJ

z dnia · 30 grudnia 1986 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przysposobienia wojskow~'go młodzieży pozaszkolne'.

Na podstawie art. SS ust. 02 i art. 58 ust. 2 ustawy 1980 r. Nr 1, poz. 4) . w § 1 w pkt l lit. c) otrzymlije
:r. dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku brzmienie :
obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1984·r. "e) radiotelegrafistóWj".
Nr 7, poz. 31}zarządza się, co' następuje:
§ 1. W zarządzeniu Ministra Obrony Narodo\V'ej § 2. Zmządz-enie wchodzi w życie z dniem ogłos zenia.
z dnia 27 grudnia 1979 r. w sprawie przysposobienia
wojskowego m.łodzieży pozaszkolne.i (Monitor Polski ·7 Minister Obrony Narodow~j: p; Siwicki

6
ZARZĄDZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZAiCJI, MrAR · I JAKOSCI .

z dnia 17 grudnia 1986 r.

w sprawie opłat za . czynności urzędów probierczych.


. "

Na podstawie aTt. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca zalącznika, które pobiera się najpóżniej przy odbiorze
1962r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 39, poz. 173) oraz wyrobu.
art. 2 liSt. 1 ustawy ~ dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu § 3. Traci moc zarządzenie Prezesa Polskiego Komi-
Polskiego Komitetu Normafizacji, Miar i Jakości (Dz. U. " tetu Normalizacji, Miar i Jakości ' z dnia 24 kw.ietnia
Nr 11, poz. 82 i z 1979 r. Nr 2, poz. 7) zarządza się, co 1982 r. W. sprawie okr ~ś lehi a wysokości. opłat za czyn-
nę.stępuje: . ,
noscl urzędów probierczych (Monitor Polski Nr 12,
§ 1. Za czynności IlIzędów probierczych pobiera si~
poz. 90).
opłaty 'określońe w załączriiku do za rządzerl1a. . ' .:: §4. Żarząd~enle wchodzi w życie ż dniem ogłoszenia.

§ 2. Opłaty za .czynności uru)dów probierczych po- Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar . i Jakości:
biera się z góry, z wyjątkiem opiat określonych w § 21 R. KolJus

Centres d'intérêt liés