Vous êtes sur la page 1sur 1

Monitor Polski Nr 46 589 Poz.

373 i 374

373

ZARZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 3 sierpnia 1994 r.

w sprawie określenia wysokości przeciętnego

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.


dochodu z pracy w rolnictwie
przel iczen iowego .

nieuspołecznionym
nieuspołecznionym

z 1 ha przeliczeniowego ustala
z 1 ha

s ię na
-
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 i z 1994 r. poziomie 5367000 zł.
Nr 1, poz. 3) zarządza się, co następuje :
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogloszenia
§ 1. Roczny przeciętny dochód z pracy w rolnictwie z mocą od dnia 1 lipca 1994 r.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Miller

374

ZARZĄDZENIE MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ

z dn ia 8 sierpnia 1994 r.

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w międzynarodowym obrocie odpadami.

Na podstawie art. 53f ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia § 3. Dokumenty wymienione w § 1 i 2 wydaje Główny
1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Inspektor Ochrony Środowiska .
z 1994 r. Nr 49, poz. 196) zarządza się, co następuje :
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dn i od
§ 1. Ustala się wzór dokumentu wywozowego dla od-
padów niebezpiecznych, stnow i ący załączn i k nr 1 do za- dnia ogłoszenia .
rządzenia .

§ 2. Ustala się wzór dokumentu przywozowego dla Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą :
odpadów, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia. L. Podkański

Załączniki do zarządzenia Ministra


Współpracy Gospodarczej z Zagranicą
z dnia 8 sierpnia 1994 r. (poz. 374)

Załącznik nr 1

AN EXPORT DOCUMENT OF HAZARDOUS WASTES


DOKUMENT WYWOZOWy DLA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

constituting an annex to the decision (perm lssion for the export) of the Chief Inspector of the Environmental Protection
No ... . ......... . . . ... .... . of ...... .. . .. . ... . . . . . . .... . . . . .. . ... .. ..... ...... ... ... . . ... . .. .. . . .. . . ....... . ..... . . . .. .. ... .. .
stanowiący załącznik do decyzj i (pozwolenia wywozu) Główngo Inspektora Ochrony Ś rodowiska Nr ... . . ........ .... .. . . .

z dnia

1. Exporter ..... . ..... . . . .. . .. .. . .. . .. . .... . .. ... . ...... . . .. . . . . .... ... . . . . ... . .. . ........ .. . .... . .. .. . .... . . . .... .. . . ... .... .
Addressj Adres .. ..... .. . . .... . .. ... . .. .. .... ... . .. . . .. . .. . . .. . ... . ... .. .. ...... . . .. .. .. . .. . . . .... . . . .. . . . . . . . .. . ... .. . . . .
TelephonejTelefon . . . . . . ... ..... .... . . .. ... telex ...... .. ... . . . .. . .. . . .... . . fax . ... .. .. . ... . ... . . . . .. ... .. .. ... . .. .. .

2. Importer .. . . ... ... . . . .. . . .. . . .. . . . ....... . ... . . ... .. .. ... .. .. . . . . . . . ...... . ... . ... . ..... . . . .... .. . .. . ....... ... ... ... . . . . . .
Addressj Adres .. .. . ... ........ . .. .. .. .. .. .. ... . . . . . . . ..... ... . ... . .. .... ... . . .. .. . .. . .. . . . . . . . . .. ....... . . . . ...... . .. . . . .
TelephonejTelefon ..... .. ... .. . .. . . .. ... . .. telex .. .. .. . . . . . . . .. .. . . .. .. ... . fax . ......... ... .... .. . .. .... . ...... ... . .

3. Carrierj Przewożnik 0 ' 0 • •• 0.0. 0. 0. ' •••• • • • • ••• •••• • • •• • •••••• • •• • • • • • • ••••• • • • 0 .0 • ••••• • • •••• • ••••• • •• ••• • •• •• 0'0 ••••••• • ••

Addressj Adres • • • • •• • ••• 0·0 •••••• •• •• • • •• 0.0 ••• •••• ••••••••• • •• ••• ••• 0 .0 •• •• • ••• 0 .0 ••• • •• • •• ••• • •••• •• • • • • •• 0' 0 •• • • • •••••

TelephonejTelefon . .... . .. .. . . ..... . . . . .... telex . ... . .. . ... . ... ...... .. . ... fax .. . .. . .. ..... . .... . . . . . .. . . . .... . . ... .