Vous êtes sur la page 1sur 4

Monitor Polski Nr 76 - 2016- Poz.

718 i 719

23. Śnieżka 13. Karwia


24. Śnieżnik 14. Kąty Rybackie
25. Wielka Czantoria 15. Krynica Morska
26. Zieleniec 16. Kuźnica
17. Międzyzdroje
· IX. Przejście na szlaku turystycznym przecina-
jącym granicę państwową między Rzeczą­ 18. Mikoszewo
pospolitą Polską a Republiką Słowacką 19. Niechorze
w miejscowości Szczawnica. 20. Oksywie
21. Orłowo
X. Przystanie rybackie w miejscowościach:
1. Brzeźno 22. Ostrowo
2. Chałupy 23. Sopot
3. Chłapowo 24. Stegna
4. Chłopy 25. Sztutowo
5. Dąbki 26. Unieście
6. Dębek 27. Ustronie Morskie
7. Gąski 28. Witowo
8. Grzybowo
9. Jantar XI. Porty rybackie w miejscowościach:

10. Jarosławiec 1. Dźwirzyno


11. Jastrzębia Góra 2. Nowa Karczma
12. Jelitkowo 3. Rowy

719
ZARZĄDZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ

z dnia 7 października 1997 r.

w sprawie egzaminu uzupełniającego dla osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności agen-
ta celnego, składu komisji egzaminacyjnej, opłaty za przeprowadzenie egzaminu i wynagrodzenia dla człon­
ków komisji egzaminacyjnej.

Na podstawie art. 292 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia celnego, zwany dalej "egzaminem uzupełniającym",
1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, zwana dalej
poz. 407 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje: "Komisją"·

§ 1. Zarządzenie określa: 2. Prezes Głównego Urzędu Ceł w porozumieniu


1) skład komisji egzaminacyjnej, z Ministrem Finansów powołuje spośród funkcjonariu-
szy celnych i pracowników Ministerstwa Finansów
2) zakres egzaminu uzupełniającego dla osób posia-
przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Komi-
dających uprawnienia do wykonywania czynności
sji, na okres 2 lat.
agenta celnego i sposób jego przeprowadzenia,
3) opłatę za przeprowadzenie egzaminu, 3. Komisja przeprowadza egzaminy uzupełniające
4) wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyj- w składach, zwanych dalej "zespołem egzaminują­
nej. cym".

4. W skład zespołu egzaminującego wchodzi:


§ 2. 1. Egzamin uzupełniający dla osób posiadają­
cych uprawnienia do wykonywania czynności agenta 1) przewodniczący zespołu,
Monitor Polski Nr 76 - 2017 - Poz. 719

2) członkowie, 2. Prezes Głównego Urzędu Ceł w porozumieniu


3) sekretarz.
z Ministrem Finansów może odwołać przewodniczące­
go Komisji, jego zastępcę, przewodniczącego, członka.
5. Jeżeli przewodniczący Komisji albo jego zastęp­ lub sekretarza zespołu egzaminującego:
ca wchodzi w skład zespołu egzaminującego, to pełni 1) na jego wniosek,
w nim funkcję przewodniczącego zespołu egzaminują­
2) z urzędu - w razie prawomocnego skazania za
cego.
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzy-
6. Prezes Głównego Urzędu Ceł w porozumieniu ści majątkowej,

z Ministrem Finansów ustala wykaz osób, które mogą 3) na wniosek przewodniczącego Komisji, gdy oso-
wchodz i ć w skład zespołów egzaminujących. Osoby te ba wchodząca w skład zespołu egzaminującego
są powoływane spośród funkcjonariuszy celnych i pra- wykonuje swoje obowiązki w sposób nierzetelny
cowników Ministerstwa Finansów. lub niesumienny albo zaniedbuje ich wykonywa-
nie,
7. Osoby, o których mowa w ust. 2, powinny posia-
4) w wypadku rozwiązania stosunku służbowego
dać wysoki poziom wiedzy z zakresu przepisów prawa (umowy o pracę) z funkcjonariuszem celnym albo
celnego, administracyjnego i podatkowego. pracownikiem Ministerstwa Finansów.
8. Prezes Głównego Urzędu Ceł na wniosek prze- 3. Odwołanie, o którym mowa w ust. 2, następuje
wodniczącego Komisji powołuje zespoły egzaminują­ w drodze decyzji administracyjnej.
ce spośród osób, o których mowa w ust. 6.
4. Kadencja członków zespołów egzaminujących
9. Organizacje zrzeszające podmioty gospodarcze trwa 2 lata.
uczestniczące w wymianie handlowej z zagranicą mo-
gą delegować swojego przedstawiciela na czas trwania 5. Kadencja osoby powołanej w miejsce odwołane­
egzaminu, w charakterze obserwatora . go członka kończy sięwraz z upływem kadencji zespo-
łu egzaminującego.
§ 3.1 . Przewodniczący Komisji:
5. 1. Prezes Głównego Urzędu Ceł ustala wykaz
§
1) sprawuje nadzór nad zespołami egzaminującymi, zagadnień tematycznych i podaje go do publicznej wia-
2) sprawuje nadzór nad prawidłowością i aktualno- domości w Biuletynie Urzędowym Głównego Urzędu
ścią zagadnień tematycznych, Ceł.

3) ustala test na każdy egzam in uzupełniający, 2. Wykaz zagadnień tematycznych jest aktualizowa-
4) wyznacza termin i miejsce egzaminu uzupełniają­ ny w miarę zmian przepisów prawa celnego i innych
cego, przepisów należących do tematyki egzaminu.

5) przedkłada propozycje wykazu zagadnień tema- 3. Zagadnienia tematyczne mogą być wykorzysta-
tycznych obowiązujących na egzaminie uzupełnia­ ne na egzaminie uzupełniającym, nie wcześniej niż po
jącym. miesiącu od dnia ich podania do publicznej wiadomo-
ści.
2. W czasie nieobecności przewodniczącego jego
zadania wykonuje zastępca przewodniczącego Komi- § 6. 1. Wniosek o przystąpienie do egzaminu uzu-
pełniającego składa się w Głównym Urzędzie Ceł.
sji.

3. Przewodniczący zespołu egzaminującego jest 2. Egzamin uzupełniający odbywa się w terminie


wyznaczonym przez przewodniczącego Komisji po
odpowiedzial ny:
uprzednim ogłoszeniu w siedzibach urzędów cel-
1) za sprawne i zgodne z prawem przeprowadzenie nych, nie później niż na miesiąc przed terminem eg-
egzaminu, zaminu.
2) za zapewnienie niejawności testów egzaminacyj- § 7. 1. Egzamin uzupełniający przeprowadza się
nych. w wydzielonej sali, w warunkach umożliwiających i za-
pewniających samodzielną pracę egzaminowanych.
§ 4. 1. W skład zespołu egzaminującego wchodzą
przedstawiciele: 2. Przed rozpoczęciem egzaminu osoba przystępu ­
1) Ministra Finansów - w charakterze członka lub jącado egzaminu uzupełniającego jest obowi ązana do
przewodn i czącego, okazania dowodu potwierdzającego tożsamość.
2) Prezesa Głównego Urzędu Ceł - funkcjonariusze 3. Przewodniczący oraz członkowie zespołu egza-
celni - w charakterze sekretarza, członka lub prze- minującego sprawują nadzór nad prawidłowym prze-
wodniczącego. biegiem egzaminu uzupełniającego.
Monitor Polski Nr 76 - 2018 - Poz. 719

4. Podczas egzaminu uzupełniającego zdający § 10. Złożenie egzaminu uzupełniającego z wyni-


może opuścić salę po uzyskaniu zgody osoby sprawu- kiem pozytywnym potwierdza zaświadczeniem prze-
jącej nadzór; przed opuszczeniem sali zdający przeka- wodniczący Komisji lub osoba przez niego upoważnio­
zuje pracę przewodniczącemu zespołu egzaminujące­ na. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do zarządze­
go. nia.

5. Przewodniczący zespołu egzaminującego może 11. 1. Opłatę egzaminacyjną ustala się w wysoko-
§
wykluczyć z egzaminu osobę, która podczas jego trwa- SCI 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
nia korzystała z cudzej pomocy, posługiwała się niedo- w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzające­
zwolonymi materiałami pomocniczymi, pomagała in- go kwartał, w którym odbywa się egzamin uzupełnia­
nym uczestnikom egzaminu lub w inny sposób rażąco jący, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
zakłóciła przebieg egzaminu. Statystycznego.

6. Wykluczenie zostaje stwierdzone protokołem 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, opłatę egzaminacyjną,


podpisanym przez przewodniczącego i członków ze- o której mowa w ust. 1, przeznacza się na:
społu egzaminującego.
1) obsługę administracyjną egzaminów - 20% opła­
7. Osoba wykluczona z egzaminu uzupełniającego ty (tę część wnosi się przy składaniu wniosku
może przystąpić ponownie do niego nie wcześniej niż o przystąpienie do egzaminu),
po upływie 1 roku od dnia wykluczenia. 2) wynagrodzenie przewodniczącego, członków i se-
kretarza zespołu egzaminującego - 80% opłaty
8. Przewodniczący zespołu egzaminującego jest (tę część wnosi się w przeddzień wyznaczonego
obowiązany poinformować osoby przystępujące do terminu egzaminu); wynagrodzenie przewodniczą­
egzaminu o przepisach ust. 4-7. cego jest o połowę wyższe niż członka zespołu eg-
zaminującego, a wynagrodzenie sekretarza stano-
§ 8. 1. Egzamin uzupełniający przeprowadzany jest
w formie testu. Zestawy testowe są niejawne. wi połowę wynagrodzenia członka.

3. Przewodniczący
Komisji oraz jego zastępca, ze
2. Test obejmuje tematykę z zakresu przepisów pra-
wa celnego, niezbędną do prawidłowego wykonywa- środków, o których mowa w ust. 2, pobierają miesięcz­
nia czynności przewidzianych dla agentów celnych, ne wynagrodzenie w wysokości odpowiednio 80%
w szczególności dotyczącą: i 50% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przed-
siębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał, w któ-
1) nadania towarom przeznaczenia celnego, rym odbywa się egzamin uzupełniający - wypłacane
2) przedstawicielstwa w sprawach celnych, w terminach ustalonych odrębnie.
3) elementów kalkulacyjnych, 4. Jeżeli osoby wchodzące w skład Komisji są pra-
4) operacji uprzywilejowanych, cownikami administracji państwowej, to wynagrodze-
5) długu celnego, nie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje, jeżeli wyko-
nują obowiązki związane z egzaminowaniem poza go-
6) znajomości taryfy celnej, dzinami pracy w urzędzie państwowym.
7) przepisów dotyczących środków polityki handlowej
5. W wypadku nieprzystąpienia
do egzaminu uzu-
oraz zasad prawa administracyjnego i podatkowe-
pełniającego opłata wpisowa, o której mowa w ust. 2
go stosowanych w postępowaniu w sprawach cel-
nych. pkt 1, nie podlega zwrotowi.

3. Test składa się ze stu pytań. Czas trwania egza- 6. Obsługę administracyjną zespołu egzaminujące­
minu wynosi 150 minut. go zapewnia sekretarz.

4. Ocenę pozytywnąotrzymuje osoba, która prawi- § 12. Tryb uzyskania wpisu na listę agentów cel-
dłowo odpowie na ponad 80 pytań. nych osoby, o której mowa wart. 257 Kodeksu celne-
go, regulują przepisy szczególne.
5. W wypadku negatywnej oceny, egzamin uzupeł­
niający może być powtórzony nie wcześniej niż po § 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
upływie 1 miesiąca od dnia egzaminu, którego wynik nia 1998 r. i traci moc z dniem 31 grudnia 1999 r.
był negatywny.

§ 9. Wynik egzaminu uzupełniającego udostępnia­


ny jest na żądanie osoby egzaminowanej. Prezes Głównego Urzędu Ceł: p. o. T. Cecelski
Monitor Polski Nr 76 - 2019 - Poz. 719

Załącznik do zarządzenia Prezesa


Głównego Urzędu Ceł z dnia
7 października 1997 r. (poz. 719)

GŁÓWNY URZĄD CEŁ

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 7 paź­


dziernika 1997 'r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla osób posiadają­
cych uprawnienia do wykonywania CZylU10ści agenta celnego, składu komisji
egzaminacyjnej, opłaty za przeprowadzeriie egzaminu i wynagrodzenia dla
członkow komisji egzaminacyjnej (Monitor Polski Nr 76, poz. 719):

stwierdza się, że Panli


ImIę ojca

urodzonyla dnia w

złożył/a egzamin uzupełniający na agenta celnego i uzyskał/a ocenę

pozytywną

m.p.

CZŁONKOWIE KOMISJI PRZEWODNICZĄCY

dnia Nr ewid.