Vous êtes sur la page 1sur 2

Monitor Polski Nr 16

-

341

-

Poz. 153 i 154

Bartosiewicz Maria c. Pawła, 5. Burny Bolesław s . Fran- ciszka, 6. Burna Władysława c. Jana, 7. Dawid Włady­ sław s. Antoniego, 8. Dawid Czesława c. Józefa, 9. Du- dziec Mieczysław s. Władysława, 10 . Dudziec Leokadia

c. Adama, 11. Ferenc Kazimierz s. Stefana, 12. Ferenc

Bronisława c. Bolesława, 13. Grzybowski Marian s. Ja- na, 14. Grzybowska Monika c. Jana, 15. Jagieła Mieczy-

sław s. Mariana, 16. Jagieła Weronika c. Adolfa , 17. Jackowski Stanisław s. Adama, 18. Jackowska Janina

c. Władysława,19. Krysiak Dominik s. Stefana, 20. Kry-

siak Stefania c. Józefa, 21. Kuliś Zdzisław s. Jana, 22. Kuliś Janina c. Bronisława, 23. Kulita Tadeusz s. Józe - fa, 24. Kulita Maria c. Jana, 25. Kuszt al Józef s. Stani-

sława, 26 . Kusztal Jadwiga c. Adama, 27. Lempkowski

Józef s. Andrzeja, 28. Lempkowska Janina c. Jana, 29. Mazurkiewicz Władysław s. Władysława, 30. Mazurkie- wicz Łucja c. Leona, 31. Piwowarski Ignacy s. Jakóba, 32. Piwowarska Kazimiera c. Józefa, 33. Polak Włady­ sław s. Feliksa, 34. Polak Łucja c. Bolesława, 35. Puzy- rewski Piotr s. Kazimierza, 36 . Puzyrewska Franciszka c. Piotra,

na wniosek Wojewody Siedleckiego:

37. Zalewski Edward s. Adama, 38. Zalewska Ma -

rianna c. Stanisława.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

154

ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 4 marca 1997 r.

w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycz-

nia 1982 r. -

Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz . 33,

z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35,

Nr 25, poz. 187

poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz . 197 i 198, Nr 36, poz. 206

104,

poz. 450, z 1992 r. Nr 53, poz. 252, Nr 54, poz. 254

i Nr 90, poz. 451, z 1993 r. Nr 129, poz. 602, z 1994 r.

547,

z 1995 r. Nr 138, poz. 681 oraz z 1996 r. Nr 25 , poz. 113,

Nr 43, poz.

r.

i Nr 72,

poz . 423,

z 1991

Nr 95, poz.

509

425

i

Nr

163, Nr 105, poz.

i Nr 113, poz.

Nr 87, poz. 396 i Nr 106, poz . 496) zarządza się, co na -

stępuje:

§ 1. Zarządzenie dotyczy nauczycieli posiadających

kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionych w wymiarze nie niższym niż połowa

obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach położo­

nych na terenach wiejskich oraz w miastach liczących

do 5 tys. mieszkańców.

§ 2. 1. Nauczycielowi, o którym mowa w § 1, przy- sługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej "dodatkiem", w wysokości uzależnionej od liczby

członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:

1) 6% miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalanego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zwanego dalej "najniż­ szym wynagrodzeniem" - dla 1 osoby, 2) 8% najniższego wynagrodzenia - dla 2 osób, 3) 10% najniższego wynagrodzenia - dla 3 osób,

4) 12% najniższego wynagrodzenia - osób.

dla 4 i więcej

2. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do

pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 po -

mija się , a

kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się

do pełnego złotego.

3. Do osób, o których

mowa w ust. 1, zalicza się na -

uczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współ­

małżonka oraz dzieci, a także rodziców pozostających

na jego wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będące­

mu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu,

przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określo­

nej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie określają praco-

dawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

5. Dodatek przysługuje nauczyc ielowi niezależnie

od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego loka-

lu mieszkalnego.

6. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesią­

ca następującego po miesiącu, w którym złożono

wniosek o jego przyznanie.

§ 3. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wyna-

grodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3)

odbywania zasadniczej służby wojskowej , prze- szkolenia wojskowego, okresowej służby wojsko- wej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem po-

wołanym do służby zawarta była umowa o pracę

na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej

niż do końca okresu, na który umowa ta została za- warta,

Monitor Polski Nr 16

-

342-

Poz. 154 i 155

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzia- nego w odrębnych przepisach.

§ 4. 1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczycie- la (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczy-

cieli będących współmałżonkami, z uwzględnieniem

§ 2.

2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko-

ły, a dyrektorowi szkoły - organ prowadzący szkołę.

§ 5. Organ prowadzący szkołę może podwyższyć

dodatek, o którym mowa w § 2, w granicach posiada-

nych środków.

§ 6. Nauczyciele uprawnieni do częściowego zwro- tu czynszu i kosztów eksploatacji na podstawie dotych- czasowych przepisów, a nie posiadający kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela, zachowują nadal

uprawnienia do tych świadczeń, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia wejścia wżycie niniejszego

zarządzenia.

§ 7. Nauczycielom, którzy spełniają warunki do uzy- skania dodatku, o którym mowa w niniejszym zarzą­

dzeniu, i złożą w terminie miesiąca od dnia wejścia

w życie zarządzenia wniosek, o którym mowa w § 4

ust. 1, dodatek przyznaje się od dnia 1 stycznia 1997 r.

W przypadku otrzymywania po dniu 1 stycznia 1997 r.

częściowego zwrotu czynszu i opłat eksploatacyjnych,

dodatek przysługuje od miesiąca, w którym ustało wy- płacanie poprzedniego świadczenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze­

nia.

Minister Edukacji Narodowej: J. J. Wiatr

155

ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 6 marca 1997 r.

w sprawie zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycz-

Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19,

nia 1982 r. -

Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33,

132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35,

poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206

104,

Nr 54, poz. 254

z 1988 r. Nr 19, poz.

i Nr 72,

poz.

poz.

423, z 1991

r.

Nr 95, poz.

425

i

Nr

450, z 1992

r.

Nr 53, poz. 252,

i

Nr 90, poz.

451,

z 1993

r.

Nr

129,

poz.

602 , z 1994

r.

Nr 43, poz.

163, Nr 105, poz.

509

i

Nr

113, poz.

547,

z 1995 r. Nr 138, poz. 681 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113,

Nr 87, poz. 396 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co na-

stępuje:

§ 1. 1. Ustala się następujący podział specjalnego

funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dy-

daktyczno-wychowawcze:

1) w szkołach i placówkach prowadzonych przez orga-

ny administracji rządowej, z zastrzeżeniem pkt 2:

a) 3% tego funduszu na nagrody właściwych mini- strów,

b) 17% tego funduszu na nagrody kuratorów oświaty (organów i kierowników jednostek nad-

zorujących szkoły i placówki zgodnie z art. 25 ust. 3 i 4 oraz art. 35 ust. 2 pkt 4 ustawy z dn ia 7 września 1991 r.o systemie oświaty - Dz. U.

z 1996 r. Nr 67, poz.

dyrektorów

329 i Nr 106, poz . 496),

na

nagrody

c) 80%

tego

funduszu

szkół,

2) w szkołach i placówkach prowadzonych przez gmi- ny (związki komunalne), ministrów bezpośrednio

prowadzących szkoły oraz osoby prawne i fizyczne

prowadzące szkoły publiczne:

a) 20% tego funduszu na nagrody organu prowa-

dzącego,

b) 80%

szkół.

tego

funduszu

na

nagrody

dyrektorów

2. Gmina (związek komunalny) i inne organy, o któ-

rych mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku wystąpienia

o nagrody kuratora oświaty lub Min istra Edukacji Na-

rodowej dla nauczycieli zatrudnionych w prowadzo- nych szkołach i placówkach, zapewnia środki na wnio- skowane nagrody z funduszu na nagrody organu pro-

wadzącego.

§ 2. 1. Szczegółowe zasady przyznawania nagród oraz tryb składania wniosków określa regulamin.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, ustala or-

gan uprawniony do przyznawania nagród w uzgodnie-

niu z właściwymi organami związków zawodowych

zrzeszających nauczycieli.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 16 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 1991 r. w sprawie zasad po- działu specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli (Dz. Urz. MEN Nr 4, poz . 22).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: J.J. Wiatr