Vous êtes sur la page 1sur 8

c 


 
  !"!
#$% ! %&!' ()*&!&+,!-. %/01"!
2$ 34&!2$ 3)*.5 6 7 8.
+,! %$9 :! +;!&<&6=1"! 0!'
%>5 +;!&<2 2?@!)*&!9
. A! 0+ !B 9 9 C? !"! ! D
&!.)Ê ÊÊ Ê
 Ê ÊÊ Ê ÊÊ Ê ÊÊ Ê Ê
ÊÊÊÊÊ
 ÊÊ ! Ê "Ê#Ê $Ê%&Ê'Ê(ÊÊ )ÊÊÊ*Ê +Ê,Ê
 Ê-Ê. Ê Ê
Ê/Ê0 1 Ê "Ê#Ê Ê&2$3 ÊÊ 4 Ê 5ÊÊ6/ÊÊ Ê &2Ê
 Ê Ê%78Ê9 
Ê9
ÊÊÊÊ:$Ê ,Ê ;Ê < ÊÊ
&Ê =Ê0 ÊÊÊ-2Ê
 Ê. Ê>?Ê ÊÊ>- Ê Ê Ê
 Ê Ê $Ê
Ê
ÊÊ
Ê Ê ÊÊ Ê

Ê
@A2Ê Ê BÊ C Ê 5 Ê ?ÊÊ6=Ê "Ê Ê /Ê6DÊ C Ê Ê Ê EÊ AÊ-2Ê0 DÊ
 Ê Ê*Ê +$Ê
9 <ÊFÊ
( Ê C Ê6 5Ê *Ê GÊ-2ÊHÊ-Ê 2ÊIÊ. Ê
 
2$%4Ê>J2Ê < Ê1Ê
0 2=Ê Ê !Ê ; ÊKÊ Ê Ê
 
2Ê
5Ê0 Ê *Ê GÊ C Ê 2ÊI$L
 Ê

! Ê "Ê:&Ê < ÊÊ>?ÊÊ Ê Ê MÊ/Ê "$Ê
9 C 9 +;!&< ! D&!4EÊ
N$OP Ê>- ÊF$&G4&Ê>-Ê BÊ&!$Ê
Ê
i$ÊL
 ÊQ 
2ÊR 
Ê
2Ê>&Ê Ê C Ê6 5ÊSÊ
l *FHF$&HG &HH&&I&H
&&HJÊ
TU2Ê-Ê ! Ê ?Ê5Ê C ÊÊVÊ6/ÊAÊ "ÊGÊ0K$ÊWHÊ&ÊÊ <Ê !Ê Ê0 Ê6/Ê
 XÊ *Ê GÊ 2ÊIÊE Ê Y Ê
4 Ê$Ê

Ê
Z$Ê[CÊGÊ-Ê < ÊÊ Ê4Ê0=Ê(ÊÊK4LÊ
 ÊÊ2$Ê%PÊ Ê /ÊÊ
$:ÊHÊ(ÊJH)H4L$Ê
\ÊÊOpenWithListÊ <ÊFÊ>- ÊÊÊ6KÊ XÊ#ÊI$ )ÊÊ "Ê,ÊKÊ-ÊÊ CÊ
$L2Ê KÊ ] Ê-Ê < ÊÊ XÊÊFÊ5Ê &Ê-Ê ] ÊData$Ê%PÊ Ê6/ÊHÊÊ Ê &2Ê
Ê>PÊ Ê-Ê 5Ê ] Ê[ÊÊ CÊFirefox.exeÊ ÊÊ6$Ê
WÊ0 Ê:Ê Ê "Ê Y Ê
4 Ê-Ê6/Ê0 1 ÊÊ &2Ê
 Ê Ê ÊVÊÊ
Ê. Ê XÊ Ê>- ÊÊÊ>- Ê +ÊO$Ê
Ê
ÊÊ
Ê Ê ÊÊ Ê

Ê
9 $. MND$9 &!4Ê
WÊ0 ÊAÊÊÊ Ê ÊÊ Ê Ê-Ê6/ÊÊGÊ0KÊ
 ÊÊÊ. Ê
 Ê6/Ê/ÊÊ 2ÊIÊ Ê^Ê:=ÊÊ Ê Ê-2_Ê`/ÊÊ Ê 2ÊIÊa ÊÊ

 Ê
 
2$Ê
TÊ 2ÊIÊ Ê^Ê:=Ê bÊcÊ 2ÊIÊKÊVÊ$Ê )ÊÊ*Ê +Ê
 ÊÊ. Ê
 "Ê^Ê:=Ê Ê CÊÊ
 Ê6X Ê 6$ÊL ÊÊÊ Ê ÊHÊ "Ê^Ê:=Ê Ê
 CÊÊ-Ê < Ê "Ê ^ÊÊ
 
2$Ê
%PÊ Ê=Ê6/ÊÊd
 :ÊHÊ ÊcÊ
 Ê Ê Ê6/ÊÊ Ê 2ÊIÊKÊVÊÊ
 - Ê7Ê>-Ê,ÊKÊ/ÊÊÊ0 Ê-Ê`Ê9Ê[eÊKÊ 5Ê
( Ê6/Ê0 1 ÊKÊÊfÊ 'Ê
 Ê Ê
 Ê Ê ÊÊ. $Ê

Ê
3 Ê>J2Ê-Ê < ÊÊAÊ *Ê GÊÊ6 5ÊÊÊ Ê /Ê6DÊÊ Ê Ê0 1 ÊcÊ =Ê

Ê0 DÊÊÊ. Ê
 Ê. Ê$Ê9Ê6 5Ê *Ê GÊ
&ÊYÊ XÊ>-Ê gÊ *Ê G$Ê
9 <ÊÊ6/Ê *Ê GÊ - Ê1 hÊ

Cách 1:

¬ 
     !"  #$%&'
( )*+&$,-./  01 23 / 4 54 6 ./ 4 
¬ 4" ./ 78  9 9 7 : 2;./ 7<  = 9
9 / 7 7< / /  9 >?  @>1 A &#=B C@
8&*1 $ DE-&'"44F =*& 6 GH 9I $ D
?F"A"JF4=*K9 8F5LM = >N*@O8&*1 2 &P1 B .Q 
RN1 S #=*6 GH 9I )1 ?TUR /VW ?X $1 Y Z 
GH 9I4&X [ 1 \/&]Z B-"44F

Cách 2:

01: ^ D9 _ 9  ` S a&$%9  9&01 b  
4 ^9 9 T/ cZ&B  94 ^ - 1d7/  7
4 ^ Z D  / &B a ^ N>9 _4 @8  = 
1=*aK9  1 BRN & 1 a9 e&P
11 )/ K 1 E&c4&N 1 S a9 f ) S" g h

Cách 3:

¬ 8!W?4U   
5,-" 4c$$%U B > i  @T

"j
H55?k0"TjH 9!! !
FJ"TjH 9

Q 2 &P1  , -"= 4N*NlK ) e c$% Y B-&'i1 > "Tj
mTj@

RN S n m4* # &K / c o < &#9 =1 Z

T1Ê0 Ê !Ê ; Ê. Ê ,Ê XÊÊ*ÊÊ -ÊFÊÊ-Ê0 Ê +Ê 2Ê<Ê>- ÊÊÊ *Ê Ê
iÊ cÊÊ
 Ê-ÊRjRkÊ 4Ê Ê ÊWindows Media PlayerÊ*Ê Ê "ÊÊ
Ê>-Ê 1 Ê6 Ê
( Ê
0 1 Ê Ê /2Ê "ÊÊÊi Ê Ê-Ê6/ÊAÊ 2Ê<k$Ê3 2KÊ UÊ-Ê ÊÊÊ !Ê ; Ê
2Ê2Ê
 Ê Ê /Ê4)))ÊVÊÊRjRÊ>-Ê>1Ê4 Ê +ÊWindows Media PlayerÊ-Ê Ê
 Ê,Ê ÊÊÊÊÊÊ !Ê0 Ê 4Ê +Ê cNotepadÊWindows Photo Viewer$$$Ê
Ê
9 Ê0 ^Ê ÊcÊKÊ-Ê !ÊÊ ! Ê *Ê GÊ-Ê0Ê Ê XÊ>- ÊÊRjRÊÊ +Ê
G Ê4)))$Ê%&Ê'Ê-ÊÊ )SÊÊRjRÊ-Ê0ÊÊ *Ê ÊÊ-Ê0ÊÊ*Ê /2Ê0 Ê "Ê
2KÊcÊi 2Ê<kÊ Ê0 1 ÊcÊ ; ÊÊ Y Ê
4 Ê0 ÊÊÊÊ>4Ê =Ê6/Ê l Ê Ê4Ê
 &2ÊÊ Ê Ê- ÊÊ0 1Ê Ê/Êm0Ê*Ê /2mÊ Ê
/ Ê Ê6ÊcÊVÊÊÊRjRÊÊ
X$Ê9 Ê 2ÊIÊ Ê Ê,Ê Ê ÊÊ0ÊÊ0 Ê Êa Ê0 1 Ê <ÊP Ê "Ê 4ÊÊ
U2$Ê9 Ê 2Ê &Ê-ÊÊ GÊ>- ÊWindows RegistryÊ b Ê#ÊÊÊ0 Ê
 Ê$Ê
Ê
Ê

9 N " +$OÊ


Ê

P)Ê Ê$Q&Ê6( Ê Ê&Ê<ÊF$&GÊ BÊ Ê


 Ê Ê4Ê0=Ê&Ê&$Ê
Ê

R)ÊnBÊG SÊ
›d\windowsÊ
ÊÊ&Ê&ÊÊ5Ê ÊÊ \WindowsÊ
Ê

8)ÊnBÊ=ÊG SÊ
regeditÊ

MÊ&Ê&ÊÊRegistry Editor$Ê
} nɼu bɞn không thʀ m͟ "regedit", hãy ɢn đ͓ng th͝i 3 phím RL+AL+DEL và m͟ "þ 
 ". Sau đó ›li›k ›hu͙t vào trình đơn " ", ɢn giͯ phím RL và ›li›k vào lʄnh "
 þ ".
Nó sɺ m͟ ›a s͕ ommand Prompt.Gi͝ gõ lʄnh regedit.exe và ɢn đʀ m͟ Registry Editor.Ê
Ê

))Ê\Ê0 Ê6KÊ
Ê4Ê5Ê0 ÊSÊ
l EY_LASSES_ROO\.exeÊ
Ê

@)Ê\Ê0 Ê6KÊ XÊ 2ÊIÊ Ê


ÊVÊ0 ÊO$Ê - ÊÊ
Ê

Ê
Ê
TÊ 2ÊIÊ Ê
ÊVÊ0 ÊO$Ê6/Ê 2Ê<Ê>- Ê0 ÊÊ
MÊ BÊ Ê
Ê>- Ê&Ê4 $Ê

Ê
Ê

W) Ê\Ê0 Ê6KÊ
Ê4Ê5Ê0 ÊSÊ
@ORop9q7WWRWpQLr:r r r Ê
Ê
\Ê0 Ê6KÊ XÊIÊ Ê
ÊVÊ0 ÊO$Ê - SÊ
"%1" %*Ê
0  ) + $Y p B 1 B n 1 > @  qV ph bҧ và bu>0 4 ?"4
?53L 40 4< M rKs;! tu! @m P n : $ lK* q
J v F ¬s
01 $T
w qJ v F ¬s 2  N
;x K \ 19 2 v10.
s5,- $y) 41+ a*sgk01 
 &c Z

u" [ $y) =,z 2 &P1 B


{ &b&$% 
Lưu ý:

wRN&b  S )1&Ei i f/ c f4 E1 :\ 


;3D.F3J|&#  P/ 1 8 M/ 
s¬)& o * 1Z ) } &$%ZKqt~~L =ts;! RN1* h h4/
 2 f/ ZK B   )g| $y) 4 b €|
^ $[ \
O 2 : qJ v F  s{~s
M K \ / 9

Chú ý:8  S ) 2 &P+*] P &* q q
J # ^ &d 2 &P Y qJ B1 B T
" / K C Vpu  P p 
 Av c

V
 
 Av c S up Rc v 
 S 51 D /  1 ^ qJ !W.Q!WH//!W.Q
Ê

Ê
Ê
Ê
Ê
j Ê !Ê ÊQ 
2ÊR 
Ê/Ê0 Ê Ê/Ê2Ê>-Ê #Ê /2ÊÊRjRÊ:Ê $Ê

Change which programs Windows uses by default


A default program is the program that Windows uses when you open a particular type of file, such as a
music file, an image, or a webpage. For example, if you have more than one web browser installed on your
computer, you can choose one of them to be the default browser.
pen Default Programs by clicking the R button , and then clicking  
 .

In Default Programs, you can:

K R 
 
 Use this option to choose which programs you wantWindows to use by
default. If you want to use your media player to open all media files, use this option.

Å  


  
ÊÊ ÊÊÊ Ê ÊÊ ÊÊ Ê

þhe options you set here only apply to your user account. Your choices won't affect other user
accounts on the computer.

K ×
  
 Use this option to fine-tune default programs
based on the file type or protocol. For example, you can have all .jpg image files open using a
specific program, and .bmp image files open using a different program.

K ×
  You can also change which programs to use to start different kinds of
media, such as music CDs or DVDs that contain photos. For more information, see AutoPlay:
frequently asked questions.

K R 
 
 
 Set Program Access and Computer Defaults (available
in Windows Vista) is a tool to set default programs for activities such as browsing the web and
sending e-mail for everyone who uses the computer. For more information, go to Windows Help
online and search for "Set Program Access and Computer Defaults."
Ê