Vous êtes sur la page 1sur 37

21 1 2 àW_ g§ñH$aU :

({XZm§H$ 15 \$adar 2002)


àñVwV g§ñH$aU H$s H$s_V H$_
5000 à{V`m± H$aZodmbo XmVmam| H$s gyMr
AmMm`© dmXr^qgh H¥$V jÌMy‹S>m_{U J«ÝW go
5001/- lr gwaeo MÝXOr A{OVHw$_maOr VmoVHy $m, O`nwa
g§H${bV 501/- lr_Vr gwZrVm nmamob, b{bVnwa
501/- lr_Vr _Zmoa_m Jwbm~M§XOr O¡Z, ^monmb
gy{º$g§Jh
« 500/- lr AZynHw$_maOr O¡Z, b{bVnwa
500/- lr Aj`Hw$_maOr Q>S>`¡ m, b{bVnwa
500/- lr amOHw$_maOr O¡Z, b{bVnwa
500/- lr gwaeo Hw$_maOr O¡Z, b{bVnwa
H$s_V : 300/- ñd.lr F$f^Hw$_maOr gwae o Hw$_maOr O¡Z, {n‹S>mdm
Mma én`o 251/- lr_Vr Amem em§{VHw$_maOr nmQ>rb, O`nwa
251/- lr nX_M§XOr O¡Z
251/- lr _hmdraàgmXOr O¡Z
251/- lr em§{VZmWOr gmoZmO AH$byO
g§nmXH$ Ed§ AZwdmXH$
251/- lr A{ZbHw$_maOr em§{VZmWOr gmoZmO, AH$byO
~«. `enmb O¡Z 251/- lr ~m~ybmb VmoVmam_Or O¡Z, ^ygmdb
E_. E., O`nwa 251/- lr_Vr lrH$mÝVm~mB© Y.n.lr nyZ_M§XOr N>m~‹Sm> BÝXm¡a
Q>mB©ng¡Q>tJ :
251/- lr_Vr nVmgrXodr BÝÐM§XOr nmQ>Zr, bm±S>Zy
{Ì_y{V© H$åß`yQ>g© 251/- lr_Vr ^±darXodr Y.n.ñd.lr KrgmbmbOr N>m~‹S>m
E-4, ~mnyZJa, O`nwa 251/- ñd. lr _`ya^mB© E_. qgKdr, _w~§ B©
251/- lr b{bVHw$_maOr O¡Z, O~bnwa
111/- lr Mm¡Yar \y$bM§XOr O¡Z, _w~§ B©
àH$meH$ 111/- lr_Vr ñZohbVm em§{VbmbOr Mm¡Yar, ^rbdm‹S>m
111/- lr_Vr __VmXodr A{OVHw$_maOr O¡Z, ^rbdm‹S>m
npÊS>>V Q>mS
o >a_b ñ_maH$ Q—>ñQ> 101/- lr_Vr nmZmXodr _mohZbmbOr goR>r, JmohmQ>r
E-4, ~mnyZJa, O`nwa (amOñWmZ) 302015 101/- lr_Vr Jwbm~rXodr bú_rZmam`UOr amam, {edgmJa
\$moZ : (0141) 515458, 515581 _wÐH$ :
2 1 E-mail : ptstjaipur@yahoo.com 1 2 qàQ> "Amo' b¡ÊS>
101/- ñd. em§{VXodr _mUH$M§XOr nmQ>mXo r, JmohmQ>rŸ
11700 /- Hw$b am{e
~mB©g JmoXm_>, O`nwa
àH$meH$s`
Xodm{YXod VrWªH$a ^JdmZ _hmdra Ho$ 26 gm¡ d§o OÝ_H$ë`mUH$ df© _|
`h bKw H¥${V "gy{º$g§J«h' H$m àH$meZ H$aVo hþE h_| hm{X©H$ àgÞVm H$m
AZw^d hmo ahm h¡Ÿ& OrdZ g§dmaZo hoVw `h H¥${V g§OrdZr ~yQ>r Ho$ gÑe h¡, Omo
"gVg¡`m Ho$ Xmohao Á`m| Zm{dH$ Ho$ Vra, XoIZ _| N>moQ>o bJV, Kmd H$a| J§^ra'
H$hmdV H$mo M[aVmW© H$a aho h¢Ÿ&
nwñVH$ _| àH$m{eV gy{º$`m| H$m g§H$bZ AmMm`© dmXr^qgh {da{MV
"jÌMyS‹ >m_{U' J«W§ go ~«. `enmbOr Zo ~hþV hr l_nydH© $ {H$`m h¡, CZHo$ Bg
H$m`© H$s {OVZr àe§gm H$s OmE H$_ h¡Ÿ&
g§Jh« rV gy{º$`m± OrdZ Ho$ {bE AË`ÝV Cn`moJr Ed§ gmW©H$ h¢Ÿ& `{X BZH$m
AÜ``Z H$a CZ na {MÝVZ-_ZZ {H$`m OmE Vmo {ZpíMV hr ^mdm| _| {Z_©bVm
Ed§ OrdZ _| ew{MVm AmE {~Zm Zht ahoJrŸ&
H¥${V Ho$ gånmXH$ ~«. `enmbOr Zo O~ go àH$meZ Ho$ H$m`© _| é{M boZm
àma§^ {H$`m h¡, V^r go CZHo$ gånmXZ _| AZoH$ bmoH$mon`moJr g§Jh« m| H$m àH$meZ
hþAm h¡Ÿ& g^r àH$meZ EH$ go ~‹T>H$a EH$ h¢Ÿ& do eVm`w hm| Am¡a BgràH$ma
gm{hË` godm _| g§b¾ ahH$a {~Iao d¡^d H$mo g§OmoH$a h_| CnbãY H$amVo ah|,
Eogr ^mdZm h¡Ÿ&
nwñVH$ Ho$ àH$meZ H$m Xm{`Ëd gXm H$s ^m§{V àH$meZ {d^mJ Ho$ à^mar lr
A{Ib ~§gb Zo ~Iy~r gåhmbm h¡Ÿ& nwñVH$ H$m Z`Zm{^am_ AmdaU ^r CÝht
H$s H$ënZmerbVm H$m n[aUm_ h¡Ÿ& nwñVH$ H$mo Aën_yë` _| CnbãY H$amZo H$m
lo` XmZ XmVmam| H$mo h¡Ÿ& {OZ _hmZw^mdm| H$m ^r Bg àH$meZ _| àË`j `m namoj
gh`moJ àmá hþAm h¡, h_ g^r H$m öX` go Am^ma _mZVo h¢Ÿ&
Amn g^r àñVwV àH$meZ H$m ^anya bm^ b| d AnZo OrdZ H$mo gmW©H$
~Zmd|, Bgr ^mdZm Ho$ gmW -
- Zo _ rM§ X
nmQ>Zr
_hm_§Ìr
gånmXH$s` AnZo eãXm| _| aIm h¡Ÿ& gy{º$`m± AH$mam{X H«$_mZwgma Xr h¢, VWm àË`oH$
AnZo {dÚmWu OrdZ _| O~ _wPo AmMm`© dmXr^qgh {da{MV jÌMyS‹ >m_{U gy{º$ Ho$ AÝV _| bå~ (AÜ`m`) d íbmoH$ H«$_m§H$ ^r {X`m h¡, {Oggo
J«ÝW AÜ`mË_a{gH$ _w{ZamO lr g_ÝV^Ð _hmamO go n‹T>Zo H$m Adga {_bm nmR>H$ _yb J«ÝW go ^r {_bmZ H$a gH|$Ÿ&
Wm, V^r go _oao _Z _| `h ^mdZm Wr {H$ Bg J«ÝW _| g_mJV gy{º$`m| Ed§ bå~ Ho$ H«$_mZwgma {XE JE gw^m{fVm| Ho$ àH$aU _| àË`oH$ íbmoH$ Ho$ àmaå^
gw^m{fVm| H$m AbJ go àH$meZ hmoŸ& {Xgå~a 2001 _| O~ `h J«ÝW ^mfm _| CgH$s {df`dñVw H$mo ñnï> H$aZodmbo àg§J-dmŠ` AnZr Va\$ go OmoS‹ >o JE
Q>rH$mg{hV àH$m{eV hþAm, V~ nwZ: _oar `h ^mdZm à~b hþB© Am¡a \$bñdê$n h¢Ÿ& íbmoH$ H$m AÝd`mW© Z H$aVo hþE grYo gabmW© hr {X`m h¡, {OÝh| AÝd`mW©
`h H¥${V AmnHo$ H$aH$_bm| _| h¡Ÿ& XoIZo H$s {Okmgm hmo, do _yb J«ÝW go XoI gH$Vo h¢Ÿ&
"gy{º$' eãX Xmo eãXm| go {_bH$a ~Zm h¡ - gw+ C{º$; {Og_| "gw' gy{º$ Ed§ gw^m{fVm| Ho$ AZwdmX H$s ^mfm H$mo ewÕ Ed§ gwJ{R>V ~ZmZo _|
eãX H$m AW© h¡ - AÀN>m AWdm {hVH$mar Am¡a "C{º$' eãX H$m AW© h¡ - npÊS>V g§O`Hw$_maOr emór ~‹S>m_bham H$m {deof gh`moJ àmá hþAm h¡Ÿ&
H$WZ& BgàH$ma gy{º$ H$m empãXH$ AW© hmoVm h¡ - {hVH$mar H$WZŸ& BZ_| Q>mBngoqQ>J H$m H$ï>àX H$m`© drVamJ-{dkmZ (_amR>r) Ho$ à~ÝY gånmXH$ npÊS>V
gmd©^m¡{_H$, emídV gË`, gm_m{OH$-Z¡{VH$ _yë`, AmÜ`mpË_H$ {MÝVZ lwVoe gmVnwVo emór S>moUJm±d Zo AË`ÝV gmdYmZr go {H$`m h¡Ÿ- EVXW© _¢
Am¡a gm{hË`H$ma Ho$ AZw^dm| H$m gma g_m{hV hmoVm h¡Ÿ& BZ XmoZm| H$m hm{X©H$ Am^mar h±ÿŸ&
gy{º$ A_yë` aËZ h¡§Ÿ& n¥Ïdr na VrZ aËZ ~VmE JE h¢ - Ob, AÞ Ed§ lr Q>mSo >a_b {XJå~a O¡Z {gÕmÝV _hm{dÚmb`, O`nwa Ho$ hmoZhma N>mÌm|
gw^m{fV (gw{º$`m±)Ÿ& gy{º$ Am¡a gw^m{fV XmoZm| hr CÔoí`m| H$s Anojm go g_mZ H$mo gy{º$`m± Ed§ gw^m{fV {deof Cn`moJr ah|Jo - `h ^mdZm ^r Bg H¥${V Ho$
h¡Ÿ§ & AÝVa Ho$db BVZm h¡ {H$ gy{º$ íbmoH$mY© AWdm íbmoH$ Ho$ EH$ MaU _| hmoVr g§H$bZ _| ahr h¡; gm_mÝ`OZ Vmo bm^ b|Jo hrŸ&
h¡ Am¡a gw^m{fV nyU© íbmoH$ hmoVm h¡Ÿ& `o XmoZm| _wº$H$ H$mì` _| n[aJ{UV hmoVo h¢Ÿ& _wPo nyU© {dídmg h¡ {H$ AmMm`© dmXr^qgh H$s BZ gy{º$`m| Ed§ gw^m{fVm|
XmoZm| H$s nX aMZmE± nyU© hmoVr h¡§Ÿ& BZ_| nañna gå~ÝY Ano{jV Zht hmoVmŸ& H$mo Omo AnZo H$ÊR> _| aIoJm, CgH$m OrdZ Adí` gwYaoJm; CgH$s {MÝVZe¡br
gy{º`m±$ _mZd Ho$ AÝV{Z©{hV gm¡ÝX`© H$mo ì`º$ H$aVr h¡, gm_m{OH$ OrdZ H$mo {Z_©b hmoJr Am¡a Cgo AZoH$ g_ñ`mAm| Ho$ g_mYmZ ^r ghO hr àmá hmo§JoŸ&
OrZo `mo½` ~ZmVr h¡§ Am¡a AX²^Vw AmË_{dídmg àXmZ H$a H$m`© H$aZo H$s àoaUm {OZdmUr H$m nR>Z-nmR>Z H$aZodmbm| H$mo Vmo `h H¥${V {deof Cn`moJr {gÕ
XoVr h¡Ÿ§ & hmoJrŸhr &
gy{º$`m| H$m AmH$ma N>mQo >m hmoVm h¡, {H$ÝVw à^md ~hþV ~‹S>mŸ& BZH$mo H$ÊR>ñW g_mO _| H$mì`a{gH$, JwUJ«mhr Ed§ àeñV {dMmaH$m| H$s H$_r Zht h¡,
H$aZo _| H${R>ZmB© Zht hmoVr h¡ŸVWm g^r dJm] Ho$ X¡{ZH$ OrdZ _| BZH$m à`moJ CZH$mo AÀN>o {df` àXmZ H$aZodmbm§o H$s H$_r H$Xm{MV² hmo gH$Vr h¡Ÿ&
XoIm OmVm h¡Ÿ& ^maVr` dm“_` _| gy{º$`m| H$m à`moJ àmMrZ H$mb go hr hmoVm g^r nmR>H$m| go _oam {ZdoXZ h¡ {H$ do ñd`§ Bgo n‹T>§o Am¡a AÝ` bmoJm| H$mo ^r
Am ahm h¡, Bg Ñ{ï> go g§ñH¥$V O¡Z gm{hË` _| jÌMy‹S>m_{U EH$ AZwn_ aMZm n‹T>Zo Ho$ {bE ào[aV H$a|Ÿ&
h¡Ÿ& Bg J«ÝW _| {d{^Þ {df`m| na nX-nX na gy{º$`m| H$m à`moJ hþAm h¡Ÿ& AñVw !
Bg H¥${V _| gy{º$`m± `WmdV² J«ÝWmZwgma hr Xr h¡§ _mÌ CZH$m {hÝXr AZwdmX - ~«. `enmb O¡Z
gy{º$g§J«h
O O
AZwH«$_{UH$m
AmMm`© dmXr^qgh H¥$V jÌMy‹S>m_{U J«ÝW go
àH$meH$s` 3 "_' 28 g§H${bV
g§nmXH$s` 4/5 "_-`' 29
gy{º$`m± "`-a' 30 gy{º$g§Jh
«
"b-d' 31
"A' 7-10 "d' 32-33 "A'
"A-Am' 11 "d-e-l-g' 34 1. AHw$Vmo^r{VVm ^y_^ o ny© mZm_mk`mÝ`WmŸ&&3/42Ÿ&&
"Am-B-B©-C-E' 12 "g' 35-37 amOmAm| H$s Amkm go ^y_ÊS>b na H$ht go ^r ^` Zht ahVmŸ&
"E-Eo-H$' 13 "g-h' 38 2. A“Om`m§ {h gyË`m`m_`mo½`§ H$mb`mnZ_²Ÿ&&3/38Ÿ&&
"H$' 14 "h-Ì-k' 39 H$Ý`m Ho$ OdmZ hmo OmZo na {ddmh Ho$ {~Zm H$mb {~VmZm AZw{MV h¡Ÿ&
"H$-I-J' 15 3. A“magÑer Zmar ZdZrVg_m Zam:ŸŸ&&7/41Ÿ&&
gw^m{fV
"M-O-V' 16 ór A§Jmao Ho$$g_mZ VWm nwéf _ŠIZ Ho$ g_mZ h¢Ÿ&
bå~-1 40 4. AObme`gå^yV__¥V§ {h gVm§ dM:ŸŸ&&2/51Ÿ&&
"V-X' 17
bå~-2 47
"X-Y' 18 g‚mZm| Ho$ dMZ Obme` Ho$ {~Zm hr CËnÞ hþE A_¥V Ho$ g_mZ h¡Ÿ§¡ &
bå~-3 54
"Y-Z' 19 bå~-4 56 5. AÄOgm H¥$VnwÊ`mZm§ Z {h dmÄN>m{n d{#mVmŸ&&8/67Ÿ&&
"Z' 20-22 bå~-5 57 gƒo nwÊ`dmZ nwéfm| H$s BÀN>m ^r {d\$b Zht hmoVrŸ&
"Z-n' 23 bå~-6 59 6. AVŠ`ª Ibw OrdmZm_W©g#m`H$maU_²Ÿ² &&3/12Ÿ&&
"n' 24-25 bå~-7 64 _Zwî`m| Ho$ YZ g§M` H$m H$maU H$ënZmVrV h¡Ÿ&
"n-\$-~-^' 26 bå~-9-10 68 7. AVŠ`©gånXmnØçm§ {dñ_`mo {h {deofV:ŸŸ&&10/46Ÿ&&
"^' 27 bå~-11 69 AH$ñ_mV² gån{Îm Am¡a {dn{Îm Ho$ AmZo go {deofê$n go AmíM`© hmoVm h¡Ÿ&
8. AË`º§$ _aU§ àmU¡: àm{UZm§ {h X[aÐVmŸŸ&&3/6Ÿ&&
O O X[aÐVm _Zwî` Ho$ {bE àmUm| Ho$ {ZH$bo {~Zm hr Or{dV _aU h¡Ÿ&
9. AË`wËH$Q>mo {h aËZm§eñw VÁkdoH$Q>H$_©UmŸ&&11/84Ÿ&&
8 gy{º$g§J«h "A' 9
M_H$Xma aËZ H$mo emU na M‹T>mH$a Cgo Am¡a {KgZo go dh Am¡a A{YH$ {OVopÝÐ` nwéfm| H$m _Z/{dMma Xygam| go éH$Zodmbm Zht hmoVmŸ&
M_H$Xma hmo OmVm h¡Ÿ& 22. AÝ`mä`wX`{IÞËd§ V{Õ Xm¡OÝ© `bjU_²Ÿ&&3/48Ÿ&&
10. AXmofmonhVmo@ ß`W©: namoŠËdm Z¡d Xyî`VooŸ&&4/46Ÿ&& Xygao H$s CÞ{V _| ObZm hr XwOZ© Vm H$m bjU h¡Ÿ&
{ZXm}f nXmW© {H$gr Ho$ H$hZo go hr Xy{fV Zht hmo OmVmŸ& 23. ApÝVH§$ H¥$VnwÊ`mZm§ lrapÝdî` {h JÀN>{VŸŸ&&3/46Ÿ&&
11. AÑï>ndy Ñ© ï>m¡ {h àm`oUmoËH$ÊR>Vo _Z:ŸŸ&&7/62Ÿ&& bú_r nwÊ`dmZ nwéfm| H$mo ImoOVr hþB© ñd`§ CZHo$ nmg Mbr OmVr h¡Ÿ&
_Zwî` H$m _Z nhbo Zht XoIr hþB© dñVw H$mo XoIZo _| àm`: CËH$pÊR>V ahVm h¡Ÿ& 24. AÝ`¡ae‘>Zr`m {h d¥{ÎmZu{VkJmoMam:Ÿ&&9/10Ÿ&&
12. AÝ`¡ae‘>Zr`m {h d¥{ÎmZu{VkJmoMam: &&9/10Ÿ&& Zr{Vk bmoJm| Ho$ ì`dhma _| {H$Ýht H$mo ^r e§H$m Zht hmoVrŸ&
Zr{Vk bmoJm| Ho$ ì`dhma _| Xygam| H$mo e§H$m Zht hmoVrŸ& 25. AnW¿Zr {h dm½Jwamo:ŸŸ&&2/40Ÿ&&
13. AZdÚm gVr {dÚm \$b_yH$m{n qH$ ^doVŸ² &&9/9Ÿ&& Jwé Ho$ dMZ Hw$_mJ© Ho$ ZmeH$ hmoVo h¢Ÿ&
{ZXm}f Am¡a g_rMrZ {dÚm H$^r ^r {Zî\$b hmoVr h¡ Š`m ? 26. AnXmZ_eº$mZm_X²^Vw m` {h Om`VoŸ&&7/65Ÿ&&
14. AZdÚm gVr {dÚm bmoH$o qH$ Z àH$meVooŸ&&4/19Ÿ&& ñd`§ Ho$ {bE AeŠ` H$m`© Xygam| Ûmam H$a {X`m OmZm Ag_W© bmoJm| H$mo
1. bmoH$ _| CÎm_ Ed§ {ZXm}f {dÚm à{gÕ Zht hmoVr h¡ Š`m ? AmíM`© Ho$ {bE hmoVm h¡Ÿ&
2. bmoH$ _| CÎm_ Ed§ {ZXm}f {dÚm {H$gH$mo àH$m{eV Zht H$aVr ? 27. AnXmofmZwf“m {h H$éUm H¥${Vgå^dmŸŸ&&7/34Ÿ&&
15. AZdÚm {h {dÚm ñ`m„moH$Û`\$bmdhmŸŸ&&3/45Ÿ&& {dÛmZm| H$s H$éUm {ZXm}f hmoVr h¡Ÿ&
{ZXm©fo {dÚm Bg bmoH$ Am¡a na bmoH$ _| CÎm_ \$b XoZdo mbr hmoVr h¡Ÿ& 28. AnpíM_\$b§ dºw§ {ZpíMV§ {h {hVm{W©Z:Ÿ&&7/54Ÿ&&
16. AZnm`mXwnm`m{Õ dmpÄN>Vm{á_©Zr{fUm_²²Ÿ&&9/7Ÿ&& Xygam| H$m {hV MmhZodmbo g‚mZ nwéf {ZpíMVê$n go gdm©Îo m_ \$bXm`H$
~w{Õ_mZm| H$mo BpÀN>V dñVw H$s àm{á A_moK Cnm`m| go hmoVr h¡Ÿ& ~mV (VÎdkmZ) hr H$hZm MmhVo h¢Ÿ&
17. AZwZ`mo {h _mhmËå`§ _hVm_wn~¥h§ `oV²Ÿ&&8/52Ÿ&& 29. AnwîH$bm {h {dÚm ñ`mXdk¡H$\$bm Šd{MV²²Ÿ&&3/44Ÿ&&
{dZ`^md _hmnwéfm| H$s _hmZVm H$mo ~‹T>mVm h¡Ÿ& AnyU© kmZ An_mZ H$m \$b XoZdo mbm hmoVm h¡Ÿ&
18. AZwamJH¥$XkmZm§ d{eZm§ {h {daº$`oŸ&&7/36Ÿ&& 30. Aàmáo {h é{M: órUm§ Z Vw àmáo H$XmMZŸŸ&&7/35Ÿ&&
_yIm| H$mo {à` bJZodmbr dñVw {OVopÝÐ` nwéfm| H$mo {damJ Ho$ {bE hmoVr h¡Ÿ& {ó`m| H$s é{M Aàmá nwéf _| hmoVr h¡, ghO àmá n{V _| ZhtŸ&
19. AZwgma{à`mo Z ñ`mËH$mo dm bmoH$o gMoVZ:Ÿ&&7/72Ÿ&& 31. A{_Ìmo {h H$b̧ M j{Ì`mUm§ {H$_Ý`V:ŸŸ&&8/59Ÿ&&
Xw{Z`m _| H$m¡Z àmUr AnZo AZwHy$b ì`{º$ go ào_ Zht H$aVm ? j{Ì`m| (amOmAm|) Ho$ {bE AnZr ór hr eÌw hmo OmVr h¡ Vmo AÝ` bmoJm|
20. AÝVñVÎdñ` `mWmËå`o Z {h dofmo {Z`m_H$:Ÿ&&9/21Ÿ&& H$s Vmo ~mV hr Š`m ?
~mø dof AÝV_©Z H$s `WmW©Vm H$m {Z`m_H$ Zht h¡Ÿ& 32. A_ybñ` Hw$V: gwI_²Ÿ&&1/17Ÿ&&
21. AÝ`amo{Y Z {h Šdm{n dV©Vo d{eZm§ _Z:ŸŸ&&9/2Ÿ&& _yb hoVw Ho$ {~Zm gwI H¡$go hmo gH$Vm h¡ ?
10 gy{º$g§J«h "A-Am' 11
33. A_ybñ` Hw$V: pñW{V:Ÿ&&2/33Ÿ&& _Zwî`m| H$mo YZ AnZo àmUm| go ^r ß`mam hmoVm h¡Ÿ&
O‹S>a{hV d¥j H$s pñW{V H¡$go gå^d h¡ ? 46. AñdßZnydª {h OrdmZm§ Z {h OmVw ew^mew^_²Ÿ&&1/21Ÿ&&
34. Aå~m_Ñï>ndy mª M Ðïw>§ H$mo Zm_ ZoÀN>{VŸ&&8/49Ÿ&& _Zwî`m| H$mo ñdßZ XoIo {~Zm ew^ Am¡a Aew^ H$m`© Zht hmoVmŸ&
Eogm H$m¡Z ì`{º$ h¡ Omo nyd© _| Z XoIr JB© _m± H$mo XoIZo H$s BÀN>m Zht H$aVm ? 47. Ahmo nwÊ`ñ` d¡^d_²Ÿ&&2/22Ÿ&&
35. A`wº$§ Ibw Ñï>§ dm lwV§ dm {dñ_`mdh_²²Ÿ&&8/7Ÿ&& nwÊ` H$m d¡^d AmíM`©OZH$ hmoVm h¡Ÿ&
O~ _Zwî` AZhmoZr/Agå^d O¡gr dñVw H$mo XoIVm h¡ `m gwZVm h¡, V~ "Am'
Cgo AmíM`© hmoVm h¡Ÿ& 48. AmË_Xwb^ © _Ý`oZ gwb^§ {h {dbmoMZ_²Ÿ&&10/3Ÿ&&
36. Ab”ç§ {h {nVwdm©Š`_nË`¡: nÏ`H$m§{j{^:Ÿ&&5/10Ÿ&&
AnZo {bE Xwîàmß` dñVw Xygao H$mo ghOVm go {_b OmE Vmo _Zwî` H$mo
AnZm {hV MmhZodmbo nwÌ {nVm H$s Amkm H$m C„§KZ Zht H$aVoŸ&
AmíM`© hmoVm h¡Ÿ&
37. Ab§ H$mH$ghòoä` EH¡$d {h ÑfX² ^doV²Ÿ&&3/51Ÿ&&
49. AmË_ZrZo {dZmË_Z_ÄOgm Z {h H$íMZŸ&&10/31Ÿ&&
hOmam| H$m¡Am| H$mo C‹S>mZo Ho$ {bE EH$ hr nËWa n`m©á hmoVm h¡Ÿ&
dmñVd _| AnZo H$mo N>mS‹o >H$a AÝ` H$moB© AnZm {hV H$aZodmbm Zht h¡Ÿ&
38. Adí`§ øZw^moº$ì`§ H¥$V§ H$_© ew^mew^_²²Ÿ&&1/104Ÿ&&
50. Am_mohmo Xo{hZm_mñWm_ñWmZo@ {n {h nmV`oV²Ÿ&&10/24Ÿ&&
nyd© _| ~m±Ym hþAm ew^mew^ H$_© Adí` hr ^moJZm n‹S>Vm h¡Ÿ&
O~VH$ _moh h¡, V~VH$ dh Ordm| H$mo AñWmZ _| ^r àd¥{Îm H$amVm h¡Ÿ&
39. A{dMm[aVaå`§ {h amJmÝYmZm§ {dMo{ï>V_²Ÿ&&1/13Ÿ&&
amJ go AÝYo nwéfm| H$s Moï>m`| {~Zm {dMma Ho$ hr AÀN>r bJVr h¢Ÿ& 51. AmamYZ¡H$gånmÚm {dÚm Z øÝ`gmYZmŸŸ&&7/74Ÿ&&
40. A{ddo{H OZmZm§ {h gVm§ dmŠ`_g“V_²Ÿ&&9/17Ÿ&& {dÚm, Jwé H$s AmamYZm H$aZo go hr àmá hmoVr h¡; AÝ` gmYZm| go ZhtŸ&
A{ddoH$s bmoJm| Ho$ {bE g‚mZm| Ho$ dMZ Ag§JV bJVo h¢Ÿ& 52. AmbmoÀ`mË_[aH¥$Ë`mZm§ àm~ë`§ {h _Vmo {d{Y:&&10/18Ÿ&&
41. A{deofn[akmZo Z {h bmoH$mo@ ZwaÁ`VoŸ&&10/58Ÿ&& eÌw H$mo AnZo go A{YH$ ~bdmZ OmZH$a hr `wÕ H$s V¡`mar H$aZm Mm{hE&
N>mQo >-o ~‹S>o g^r H$mo g_mZ _mZZo na OZg_wXm` gÝVwï> Zht hmo gH$VmŸ& 53. Amdí`Ho$@{n ~ÝYyZm§ àm{VHy$ë`§ {h eë`H¥$V² &&8/51&&
42. Aeº¡$: H$Vw_© maãY§ gwH$a§ qH$ Z XwîH$a_²²Ÿ&&7/63Ÿ&& Amdí`H$ H$m`© hmoZo na BïOZm| H$s à{VHy$bVm H$m±Q>o Ho$ g_mZ Mw^Vr h¡Ÿ&
Ag_W© _Zwî` H$mo gab H$m_ ^r H${R>Z bJVm h¡Ÿ& 54. AmempãY: Ho$Z ny`V© Ÿo &&2/20Ÿ&&
43. AgVm§ {h {dZ_«Ëd§ YZwfm{_d ^rfU_²Ÿ² &&10/14Ÿ&& Amemê$nr g_wÐ H$mo H$m¡Z ^a gH$Vm h¡ ?
XwOZ© m| H$s Z_«Vm YZwf H$s Vah ^`§H$a hmoVr h¡Ÿ& 55. Aml`ÝVt {l`§ H$mo dm nmXoZ ^w{d VmS>`Vo Ÿ² &&6/50Ÿ&&
44. Ag_mZH¥$Vmdkm nyÁ`mZm§ {h gwX:w ghmŸ&&2/63Ÿ&& AnZo Amn àmá hmoVr hþB© bú_r H$mo H$m¡Z bmV _maVm h¡Ÿ?
N>>mQo >o bmoJm| Ûmam {H$`m J`m An_mZ ~‹S>o bmoJm| H$mo Agø hmoVm h¡Ÿ& 56. Am g_r{hV{ZînÎmoamamÜ`m: Ibw d¡[aU:ŸŸ&&7/22Ÿ&&
45. Agw_Vm_gwä`mo@{n Jar`mo {h ^¥e§ YZ_²Ÿ&&2/72Ÿ&& AnZo A^rï> H$s {g{Õ VH$ eÌw ^r AmamÜ` hmoVo h¢Ÿ&
12 gy{º$g§J«h "E-Eo-H$' 13
57. AmñWm`m§ {h {dZm `ËZ_pñV dmŠH$m`Mo{ï>V_²Ÿ&&8/9Ÿ&& 67. EH$H$mo{Q>JVñZohmo OS>mZm§ Ibw Mo{ï>V_²Ÿ&&8/31Ÿ&&
ào_ hmoZo na à`ËZ {H$`o {~Zm hr dMZ Am¡a eara H$s àd¥{Îm hmoVr h¡Ÿ& BH$Va\$m àr{V H$aZm _yIm] H$s Moï>m h¡Ÿ&
58. AmñWm gVm§ `e:H$m`o Z øñWm{`earaHo$Ÿ&&1/37Ÿ&& 68. EH$mW©ñn¥h`m ñnYm© Z dY}VmÌ H$ñ` dm &&4/16Ÿ&&
g‚mZ nwéfm| H$s lÕm `eê$nr eara _| hmoVr h¡, Zída eara _| ZhtŸ& EH$ hr nXmW© H$s BÀN>m hmoZo go {H$gHo$ ñnYm© Zht ~‹T>Vr ?
"B' 69. EVmÑeoZ {b“oZ nabmoH$mo {h gmÜ`VoŸ&&4/39Ÿ&&
59. Bï>ñWmZo gVr d¥{ï>ñVwï>`o {h {deofV:ŸŸ&&4/41Ÿ&& àe§gmË_H$ ~mVm| go AÝ` _Zwî` de _| {H$`o OmVo h¢Ÿ&
Bï> ñWmZ _| hmoZdo mbr dfm© {deof AmZÝX XoZdo mbr hmoVr h¡Ÿ& 70. EYmoJdo{f{^^m©½`o aËZ§ Mm{n {h bä`VoŸ&&8/30Ÿ&&
^m½`moX` hmoZo na bH$‹S>hmao H$mo ^r aËZ H$s àm{á hmo OmVr h¡Ÿ&
"B©' 71. EYmoÝdo{fOZ¡Ñï© >: qH$ dm Z àrV`o _{U:ŸŸ&&1/96Ÿ&&
60. B©î`m© {h órg_wØdmŸŸ&&4/26Ÿ&& B©ÝYZ VbmeZodmbo _Zwî`m| Ûmam XoIr JB© _{U Š`m àgÞVm Ho$ {bE Zht hmoVrŸ?
B©î`m© {ó`m| go CËnÞ hþB© h¡Ÿ&
"Eo'
"C' 72. Eo{hH$m{Ve`àr{Va{V_mÌm {h Xo{hZm_²Ÿ&&9/3Ÿ&&
61. C{º$MmVw`V© mo XmT>ç_© ºw $mW} {h {deofV:ŸŸ&&9/27Ÿ&& _Zwî` H$mo gm§gm[aH$ CËH$f© _| hr A{YH$ ào_ hmoVm h¡Ÿ&
H$WZ H$s MVwamB© go H$ho hþE {df` _| {deof Ñ‹T>Vm AmVr h¡Ÿ&
"H$'
62. CËnWñWo à~wÕmZm_ZwH$ånm {h `wÁ`VoŸ&&7/61Ÿ&&
73. H$: H$Xm H$sÑemo Z ñ`mØm½`o g{V nMo{b_oŸ&&7/29Ÿ&&
{_Ï`m_mJ© na MbZodmbo _Zwî`m| na ~w{Õ_mZm| H$s H¥$nm C{MV hr h¡Ÿ&
^m½` Ho$ CX` hmoZo na H$m¡Z, H$~ Am¡a H¡$gm _hmZ ~ZoJm - `h H$h Zht
63. CXmÎmmZm§ {h bmoH$mo@ `_{Ibmo {h Hw$Qw>å~H$_²Ÿ&&2/70Ÿ&&
gH$VoŸ&
CXma M[aÌdmbm| H$mo gånyU© {díd Hw$Qw>å~ Ho$ g_mZ h¡Ÿ&
74. H${UemoXJ² _d¡Y`w } Ho$Xmam{XJwUZo {H$_²Ÿ&&11/75Ÿ&&
64. CXmam: Ibw _Ý`ÝVo V¥Um`oX§ OJËÌ`_²Ÿ&&7/82Ÿ&&
nm¡Ym| _| AÞmoËn{Îm H$s gm_Ï`© Z hmoZo na IoV Am{X gm_J«r AÀN>r hmoZo go
CXma{MÎm _hmnwéf VrZ bmoH$ H$s gån{Îm H$mo V¥U Ho$ g_mZ VwÀN> _mZVo h¢Ÿ&
^r Š`m à`moOZ ?
65. Cnm`n¥ð>ê$T>m {h H$m`©{Zð>m{Za‘x>em:ŸŸ&&10/23Ÿ&&
75. H$éUm_mÌnm̧ {h ~mbm d¥ÕmíM Xo{hZm_²Ÿ&&9/8Ÿ&&
CÎm_ Cnm` _| VËna nwéf H$m`© H$mo {Z`_ go {gÕ H$aVo h¢Ÿ&
~mbH$ VWm d¥Õ _mÌ X`m Ho$ nmÌ hmoVo h¢Ÿ&
"E' 76. H$mH$mW©\$b{Zå~mo@ {n íbm¿`Vo Z {h MyVdV²Ÿ&&3/9Ÿ&&
66. EH$H$ÊR>fo w OmVm {h ~ÝYwVm ød{Vð>VŸo &&8/35Ÿ&& H$m¡E Ho$ {bE Zr_ H$m d¥j Am_ Ho$ d¥j Ho$ g_mZ àe§gZr` Zht hmoVmŸ&
EH$g_mZ ì`dhma H$aZodmbm| _| hr {_ÌVm pñWa ahVr h¡Ÿ& 77. H$mMmo {h `m{V d¡JÊw `§ JwÊ`Vm§ hmaJmo _{U:ŸŸ&&11/2Ÿ&&
14 gy{º$g§J«h "H$-I-J' 15
hma _| pñWV _{U hr emo^m H$mo àmá hmoVr h¡, H$m±M ZhtŸ& 90. H¥$Ë`mH¥$Ë`{d_yT>m {h JmT>ñZohmÝYOÝVd: &&2/73Ÿ&&
78. H$maUo O¥å^_mUo@ {n Z {h H$m`©n[aj`:ŸŸ&&11/72Ÿ&& A{V ñZoh go AÝYo nwéf H$V©ì`-AH$V©ì` Ho$ {dMma go a{hV hmoVo h¡Ÿ§ &
H$maU Ho$ {dÚ_mZ ahZo na H$m`© H$m {dZme Zht hmoVmŸ& 91. H$mo@ ZÝYmo b”`oXJ² éw _² &&2/39Ÿ&&
79. H$mbm{VnmV_mÌoU H$V©ì`§ {h {dZí`{VŸŸ&&11/7Ÿ&& H$m¡Z kmZdmZ {eî` Jwé Ho$ AmXoe H$m C„§KZ H$aoJm ?
H$m`© H$aZo H$m C{MV g_` {ZH$b OmZo na H$m`© {~J‹S> OmVm h¡Ÿ& 92. Šd{MpËH$_{n gm¡OÝ`§ Zmo Mo„moH$: Hw$Vmo ^doV² &&4/34Ÿ&&
80. H$mbm`g§ {h H$ë`mU§ H$ënVo ag`moJV:ŸŸ&&4/9Ÿ&& `{X g§gma _| H$ht na ^r g‚mZVm Z aho Vmo g§gma H¡$go MboJm ?
agm`Z Ho$ à^md go bmohm ^r gmoZm ~Z OmVm h¡Ÿ& 93. Šd {dÚm nmaJm{_Zr &&10/25Ÿ&&
81. qH$ nwînmdM`: eŠ`: \$bH$mbo g_mJVo &&1/36Ÿ&& {dabo ì`{º$ hr n[anyU© {dÚm Ho$ Ymar hmoVo h¢Ÿ&
\$bmoËn{Îm H$m H$mb AmZo na Š`m \y$bm| H$s àm{á gå^d h¡Ÿ?
82. qH$ Z _w#mpÝV am{JU:ŸŸ&&1/72Ÿ&&
"I'
{df`mgº$ _Zwî` Š`m-Š`m Zht N>mS‹o > XoVo h¢ ? 94. ImVm@{n {h ZXr XÎmo nmZr`§ Z n`mo{Z{Y: &&10/53Ÿ&&
83. qH$ JmoînXObjmo^r jmo^`oÁObYoOb © _²Ÿ&&2/53Ÿ&& gyI OmZo na ^r ImoXr hþB© ZXr hr ß`mgm| H$mo _rR>m Ob XoVr h¡,Ÿg_wÐ ZhtŸ&
Jm` Ho$ Iwa-à_mU Ob H$mo Va§{JV H$aZodmbm N>mQo >m-gm _oT§ >H$ Š`m g_wÐ "J'
Ho$ Ob H$mo Va§{JV H$a gH$VmŸh¡ ? 95. JVodm©Vm© {h nydJ© m &&10/17Ÿ&&
84. qH$ ñ`mpËH¨$ H¥$V BË`od§ {MÝV`pÝV {h nr{S>Vm:&&2/66Ÿ&& g_mMmam| H$s J{V A{V VoO hmoVr h¡, do _Zwî` Ho$ nhþM ± Zo Ho$ nyd© hr Xya VH$
H$m¡Z-gm H$m`© {H$g \$b Ho$ {bE hmoJm - nr{‹S>V bmoJ `hr {dMma H$aVo nhþM
± OmVo h¡Ÿ§ &
h¢Ÿ& 96. JË`YrZ§ {h _mZg_² &&1/65Ÿ&&
85. Hw$pËgV§ H$_© qH$ qH$ dm _Ëg[aä`mo Z amoMVo &&4/18Ÿ&& _Z Ho$ {dMma ^{dî` _| hmoZdo mbr J{V Ho$ AZwgma hr hmoVo h¢Ÿ&
B©î`m© H$aZodmbm| H$mo H$m¡Z-H$m¡Z go ImoQ>o H$m`© AÀN>o Zht bJVo ?
97. J^m©YmZ{H«$`m_mÌÝ`yZm¡ {h {nVam¡ Jwé: &&2/59Ÿ&&
86. Hy$no {nn{Vfw~m©bmo Z {h Ho$Zm@ß`wnj o Vo &&6/9Ÿ&&
_mÌ J^m©YmZ {H«$`m H$mo N>mS‹o >H$a Jwé hr {eî` Ho$ {bE _mVm-{nVm h¡Ÿ§ &
Hw$E± _| {JaVo hþE ~mbH$ H$s H$moB© ^r Cnojm Zht H$aVmŸ&
98. JmÌ_mÌoU {^Þ§ {h {_ÌËd§ {_ÌVm ^doV² &&2/75Ÿ&&
87. H«$y am: qH$ qH$ Z Hw$d©pÝV H$_© Y_©nam¶xIm: &&4/4Ÿ&&
Y_© go nam§J_wI H«$y a nwéf Š`m-Š`m ImoQ>o H$m`© Zht H$aVo ? eara _mÌ go {^Þ {_ÌnZm hr {_ÌVm H$hbmVr h¡Ÿ&
88. H¥$VmWm©Zm§ {h nmamÏ`©_{¡ hH$mW©nam¶xI_² &&7/76Ÿ&& 99. JwUkmo bmoH$ BË`ofm {H$ådXÝVr {h gyZV¥ _² &&5/15Ÿ&&
namonH$mar nwéfm| H$m namonH$ma Bg bmoH$ gå~ÝYr à`moOZm| go a{hV hmoVm h¡Ÿ& `h H$hmdV gË` h¡ {H$ _Zwî` JwUJ«mhr hmoVo h¢ &
89. H¥${VZmo@ {n Z JÊ`m {h drVñ\$sVn[aÀN>Xm: &&8/32Ÿ&& 100. Jwéaod {h XodVm &&1/111Ÿ&&
nwÊ`dmZ nwéfm| H$mo g_¥{Õ-n[adma Am{X go a{hV Zht g_PZm Mm{hEŸ& Jwé hr XodVm h¡Ÿ&
16 gy{º$g§J«h "V-X' 17
101. JwéñZohmo {h H$m_gy: &&2/2Ÿ&& "V'
Jwé H$m ào_ BÀN>mAm| H$mo nyam H$aZodmbm hmoVm h¡Ÿ& 112. VÎmÝ_mÌH¥$VmoËgmh¡: gmÜ`Vo {h g_r{hV_² &&7/64Ÿ&&
"M' CËgmhr VWm MVwa bmoJ AnZm BpÀN>V H$m`© {gÕ H$a boVo h¢Ÿ&
102. MVwamUm§ ñdH$m`m}{º$: ñdÝ_wImÞ {h dV©Vo &&8/23Ÿ&& 113. VÎdkmZ{Vamo^mdo amJm{X {h {Za‘x>e_² &&8/53Ÿ&&
MVwa nwéf AnZo AÝVa§J H$m A{^àm` Xygao Ho$ ~hmZo go hr àH$Q> H$aVo h¢Ÿ& VÎdkmZ H$m {Vamo^md hmoZo na amJ-Ûofm{X {Za§H$w e hmo OmVo h¢Ÿ&
103. {M̧ O¡Zr Vnñ`m {h ñd¡amMma{damo{YZr &&2/15Ÿ&& 114. VÎdkmZOb§ Zmo MoV² H«$moYm{¾: Ho$Z emå`{V &&5/9Ÿ&&
O¡Zr Vnñ`m ñdoÀN>mMma H$s {damoYr h¡Ÿ& `{X VÎdkmZê$nr Ob Z hmo Vmo H«$moYê$nr A{¾ {H$ggo ~wPJo r ?
104. {MaH$m{¬Vbm^o {h V¥{á: ñ`mX{Vem{`Zr &&11/1Ÿ&& 115. VÎdkmZ{dhrZmZm§ Xw:I_od {h emídV_² &&6/2Ÿ&&
{MaH$m§{jV dñVw H$s àm{á hmo OmZo na AË`{YH$ àgÞVm hmoVr h¡Ÿ& VÎdkmZ go a{hV Ordm| H$m Xw:I emídV hmoVm h¡Ÿ&
105. {MaH$m[¬VgåàmßË`m àgrXpÝV {h Xo{hZ: &&8/68Ÿ&& 116. VÎdkmZ§ {h OmJ{V© {dXwfm_m{V©gå^do &&1/57Ÿ&&
{MaH$mb go Mmhr hþB© dñVw Ho$ {_b OmZo na _Zwî` AmZpÝXV hmoVo hr h¢Ÿ& nr‹S>m hmoZo na ^r {dÛmZm| H$m VÎdkmZ pñWa hr ahVm h¡Ÿ&
106. {MañWmæ`ÝYH$mamo@ {n àH$meo {h {dZí`{V &&11/73Ÿ&& 117. VÎdkmZ§ {h OrdmZm§ bmoH$Û`gwImdh_² &&3/18Ÿ&&
{MaH$mb go ì`má AÝYH$ma ^r àH$me Ho$ hmoZo na Zï> hmo OmVm h¡Ÿ& VÎdkmZ BhbmoH$ Am¡a nabmoH$ _| Ordm| Ho$ {bE gwI XoZdo mbm h¡Ÿ&
"O' 118. VÝVdmo Z {h byVm`m: Hy$nnmV{Zamo{YZ: &&10/48Ÿ&&
107. OR>ao gma_o`ñ` g{n©fmo Z {h gÄOZ_² &&7/60Ÿ&& _H$‹S>r Ho$ Omb Ho$ VÝVw Hw$E± _| {JaVo hþE àmUr H$mo Zht ~Mm gH$VoŸ&
Hw$Îmo Ho$ noQ> _o§ Kr Zhr§ R>haVmŸ& 119. Vß`Üd§ VÎmnmo `y`§ qH$ _wYm VwfIÊS>Z:¡ &&6/24Ÿ&&
108. OÝ_mÝVamZw~ÝYm¡ {h amJÛofm¡ Z Zí`V: &&9/32Ÿ&& Vw_ g~ gd©k àUrV Vn Vnmo, ì`W© _| ^ygm Hy$Q>Zo go Š`m bm^ ?
OÝ_-OÝ_mÝVa go Ord Ho$ gmW gå~ÝY aIZodmbo amJ-Ûof Ho$ n[aUm_ 120. V_mo ø^oÚ§ IÚmoV^ ¡ m©ZZw m Vw {d{^ÚVo &&2/71Ÿ&&
ghO Zï> Zht hmoVŸo & Omo AÝYH$ma OwJZwAm| Ho$ {bE A^oÚ h¡, Cgo gy`© Ûmam Zï> H$a {X`m
109. Ob~wX~wX{² ZË`Ëdo {MÌr`m Z {h VËj`o &&1/59Ÿ&& OmVm h¡Ÿ&
nmZr Ho$ ~wb~wbm| Ho$ Xoa VH$ R>haZo _| AmíM`© h¡, CZHo$ Zme hmoZo _| ZhtŸ& 121. VrañWm: Ibw OrdpÝV Z {h amJmpãYJm{hZ: &&8/1Ÿ&&
110. Or{dVmÎmw namYrZmÁOrdmZm§ _aU§ da_² &&1/40Ÿ&& amJê$nr g_wÐ Ho$ {H$Zmao ahZodmbo bmoJ Or{dV ahVo h¢, Cg_| JmoVo
namYrZ ahH$a OrdZ OrZo H$s Anojm _aU hr loð> h¡Ÿ& bJmZodmbo ZhtŸ&
111. OrdmZm§ OZZrñZohmo Z øÝ`¡: à{VhÝ`Vo &&8/48Ÿ&&
Ordm| H$m _mV¥-ào_ {H$Ýht ^r H$maUm| go Zï> Zht hmoVmŸ& "X'
18 gy{º$g§J«h "Y-Z' 19
122. X½Y^yå`wá~rOñ` Z ø‘x>ag_W©Vm &&1/62Ÿ&& "Y'
Obr hþB© ^y{_ _| ~mo`o J`o ~rO _| A§H$w a n¡Xm H$aZo H$s gm_Ï`© Zht hmoVrŸ& 135. YZmem H$ñ` Zmo ^doV² &&3/2Ÿ&&
123. XmZnyOmVn:erbem{bZm§ qH$ Z {gÜ`{V &&10/19Ÿ&& YZ H$s BÀN>m {H$gHo$ Zht hmoVr ?
XmZ, nyOm, Vn Am¡a erb go gånÞ _Zwî` H$mo Š`m {gÕ Zht hmoVm ? 136. Y_m} {h ^w{d H$m_gy: &&11/78Ÿ&&
124. XrnZmeo V_moam{e: {H$_mˆmZ_nojVo &&1/58Ÿ&& Bg g§gma _| Y_© g~ _ZmoaWm| H$mo nyU© H$aZodmbm h¡Ÿ&
XrnH$ Ho$ ~wP OmZo na AÝYH$ma H$m g_yh Š`m {Z_ÝÌU H$s Anojm aIVmŸh?¡ 137. Ym{_©H$mUm§ eaÊ`§ {h Ym{_©H$m Ed ZmnaoŸ &&2/17Ÿ&&
125. Xw:I{MÝVm {h VËjUo &&1/32Ÿ&& Y_m©Ë_mAm§o Ho$ ghm`H$ Y_m©Ë_m hr hmoVo h¢; AÝ` ZhtŸ&
Xw:I H$s {MÝVm Xw:I Ho$ g_` hr ahVr h¡Ÿ&
138. Ü`mVo@ {n {h nwam Xw:Io ^¥e§ Xw:Im`Vo OZ: &&8/13Ÿ&&
126. Xw:Iñ`mZÝVa§ gm¡»`§ VVmo Xw:I§ {h Xo{hZm_² &&4/36Ÿ&&
nhbo ^moJo hþE Xw:Im| Ho$ ñ_aU _mÌ go _Zwî` AË`{YH$ Xw:Ir hmoVm h¡Ÿ&
àm{U`m| H$mo Xw:I Ho$ ~mX gwI Am¡a gwI Ho$ ~mX Xw:I hmoVm hr ahVm h¡Ÿ&
139. Ü`mVmo JéS>~moYZo Z {h hpÝV {df§ ~H$: &&6/23Ÿ&&
127. Xw:Iñ`mZÝVa§ gm¡»`_{V_m̧ {h Xo{hZm_² &&3/35Ÿ&&
Jé‹S> _mZH$a ~Jwbo H$m Ü`mZ H$aZo go {df Xya Zht hmoVmŸ&
àm{U`m| H$mo Xw:I Ho$ ~mX H$m gwI AË`{YH$ AÀN>m bJVm h¡Ÿ&
128. Xw:ImWm}@ {n gwImWm} {h VÎdkmZYZo g{V &&3/21Ÿ&& "Z'
VÎdkmZê$nr YZ Ho$ hmoZo na Xw:IXm`H$ nXmW© ^r gwI H$m hoVw hmoVm h¡Ÿ& 140. ZQ>m`ÝVo {h ^y^O w : &&1/15Ÿ&&
129. XwOZ© mJ«o {h gm¡OÝ`§ H$X©_o n{VV§ n`: &&10/15Ÿ&& amOm ZQ> Ho$ g_mZ AmMaU H$aVo h¢Ÿ&
Xwï> _Zwî` Ho$ gm_Zo g‚mZVm H$sM‹S> _| XyY S>mbZo Ho$ g_mZ h¡Ÿ& 141. Z {dÚVo {h {dÚm`m_Jå`§ aå`dñVwfw &&7/55Ÿ&&
130. XwOZ© @o {n {h gm¡OÝ`§ gwOZ¡`{© X g“_: &&10/13Ÿ&& {dÚm Ho$ hmoZo na H$moB© ^r gwÝXa dñVw Abä` ZhtŸh¡ &
`{X g‚mZm| H$s g§J{V hmodo Vmo XwOZ© _| ^r g‚mZVm Am OmVr h¡Ÿ& 142. Z {d^o{V Hw$Vmo bmoH$ AmOrdZn[aj`o &&2/65Ÿ&&
131. Xw~b© m {h ~{bð>Zo ~mÜ`ÝVo hÝV g§gV¥ m¡ &&10/37Ÿ&& AmOr{dH$m Ho$ gmYZ {N>Z OmZo na _Zwî` AË`ÝV ^`^rV hmo OmVm h¡Ÿ&
IoX h¡ ! g§gma _| ~bdmZ Ord Xw~b © Ho$ {bE ~mYm`| CËnÞ H$aVm h¡Ÿ& 143. Z {h H$m`©namMrZ¡_½©¥ `Vo ^w{d H$maU_² &&6/15Ÿ&&
132. Xwb^ © mo {h damo bmoH$o `mo½`mo ^m½`g_pÝdV: &&4/44Ÿ&& g§gma _| H$m`© go {d_wI nwéf H$maU H$s ImoO Zht H$aVoŸ&
bmoH$ _| ^m½`embr Ed§ `mo½` da {_bZm AË`ÝV Xwb^© h¡Ÿ& 144. Z {h ImXmnVÝVr MoÐËZd¥{ï>{Z©dm`©Vo &&11/17Ÿ&&
133. X¡dVoZm{n nyÁ`ÝVo Ym{_©H$m: qH$ nwZ: na¡: &&5/41Ÿ&& `{X AmH$me go aËZd¥{ï> hmo ahr hmo Vmo Cgo amoH$m Zht OmVmŸ&
Ym{_©H$ nwéf Xodm| Ho$ Ûmam ^r nyÁ` hmoVo h¢; Vmo Xygam| H$s ~mV hr Š`m ? 145. Z {h VÊSw>bnmH$: ñ`mËnmdH$m{Xn[aj`o &&11/66Ÿ&&
134. Xmof§ ZmWu {h ní`{V &&1/52Ÿ&& A{¾ Am{XH$ Z hmoZo na Mmdbm| H$m nH$Zm Zht hmoVmŸ&
H$m`© H$s g\$bVm H$m BÀN>Hw $ _Zwî` Xmof H$mo Zht XoIVmŸ& 146. Z {h {Vð>{V amOg_² &&1/55Ÿ&&
j{Ì`VoO emÝV Zht ah nmVmŸ&
20 gy{º$g§J«h "Z' 21
147. Z {h ZmXo`Vmo`oZ Vmo`YoapñV {d{H«$`m &&11/3Ÿ&& 160. Z {h gmoT>ì`Vm§ `m{V {VaíMm§ dm {VapñH«$`m &&5/2Ÿ&&
ZXr Ho$ Ob go g_wÐ _| {dH$ma Zht hmoVmŸ& {V`©#mmo§ H$mo ^r AnZm An_mZ gø Zht hmoVmŸ&
148. Z {h ZrM_Zmod{¥ ÎmaoH$ê$nmpñWVm ^doV² &&4/45Ÿ&& 161. Z {h ñWmë`m{X{^: gmÜ`_Þ_Ý`¡aVÊSw>b:¡ &&6/18Ÿ&&
ZrM _Zwî`m| H$s _Zmod¥{Îm gX¡d EH$-gr pñWa Zht ahVrŸ& Mmdbê$n CnmXmZ H$maU {~Zm _mÌ ~Q>bmoB© Am{X {Z{_Îm H$maUm| go
149. Z {h àgmXIoXmä`m§ {d{H«$`ÝVo {ddo{H$Z: &&8/25Ÿ&& gmÜ`^yV nH$m Mmdb àmá Zht hmo gH$VmŸ&
{ddoH$s nwéf hf©-{dfmX go {dH$ma H$mo àmá Zht hmoVŸo & 162. Z {h ñddr`©Jáw mZm§ ^r{V: Ho$g[aUm{_d &&5/32Ÿ&&
150. Z {h àmU{d`moJ@o {n àmk¡bL © ¿² `§ JwamodM
© : &&5/13Ÿ&& namH«$_r qgh Ho$ g_mZ ñdnamH«$_ go hr a{jV nwéfm| H$mo ^` Zht ahVmŸ&
~w{Õ_mZ _aU CnpñWV hmoZo na ^r Jwé Ho$ dMZm| H$m C„§KZ Zht H$aVoŸ& 163. Z øH$mbH¥$V§ H$_© H$m`©{ZînmXZj__² &&4/23Ÿ&&
151. Z {h ^oÚ§ _Z: pñÌ`m: &&4/27Ÿ&& Ag_` _| {H$`m J`m n[al_ H$m`©H$mar Zht hmoVmŸ&
{ó`m| H$m _Z ^oÚ Zht h¡Ÿ& 164. Z ø“x{bagmhmæ`m ñd`§ eãXm`VoVam_² &&1/64Ÿ&&
152. Z {h _mVw: gOrdoZ gmoT>ì`m ñ`mX²Xaw m{gH$m &&8/61Ÿ&& EH$ hr A±Jb w r go MwQ>H$s Zht ~OVrŸ&
_mVm H$s Xw:Ir AdñWm {H$gr ^r gMoVZ Ho$ {bE gø Zht hmoVrŸ& 165. Z øÌ amoMVo Ý`m`_rî`m©X{y fVMoVgo &&4/25Ÿ&&
153. Z {h _w½Ym gVm§ dmŠ`§ {dídgpÝV H$XmMZ &&7/2Ÿ&& B©î`m© go _{bZ {MÎmdmbo ì`{º$ H$mo gƒr ~mV ^r AÀN>r Zht bJVr &
^mobo bmoJ g‚mZm| H$s ~mV H$m H$^r-H$^r {dídmg Zht H$aVo & 166. Z ø{Zï>ïo >g`§ moJ{d`moJm^_éÝVwX_² &&4/28Ÿ&&
154. Z {h a{jVw{_ÀNÝVmo {ZX©hpÝV \$bÐþ__² &&1/29Ÿ&& A{Zï> Ho$ g§`moJ Am¡a Bï> Ho$ {d`moJ Ho$ g_mZ Am¡a H$moB© nr‹S>m XoZdo mbm ZhtŸ&
\$b g{hV d¥j Ho$ ajH$ Cg d¥j H$mo Zht ObmVo& 167. Z ø_Ý̧ {d{ZíMo`§ {ZpíMVo M Z _ÝÌU_² &&10/10Ÿ&&
155. Z {h dmaUn`m©U§ ^Vwª eº$mo dZm`wO: &&7/20Ÿ&& {~Zm {dMma {H$`o H$moB© ^r H$m`© {ZpíMV Zht H$aZm Mm{hE VWm {ZpíMV
gdm©{YH$ e{º$embr KmoS‹ >m hmWr {OVZm ^ma T>mZo o _| g_W© Zht hmoVmŸ& hmo OmZo na nwZ: {dMma Zht H$aZm Mm{hEŸ&
156. Z {h dma{`Vw§ eŠ`§ nm¡éfoU nwamH¥$V_² &&5/11Ÿ&& 168. Z ø`mo½`o ñn¥hm gVm_² &&2/74Ÿ&&
nydH© $¥ V XwîH$_© H$m nwéfmW© go {ZdmaU H$aZm gå^d ZhtŸ& g‚mZ nwéf H$s BÀN>m AZw{MV nXmW© _| Zht hmoVrŸ&
157. Z {h doÚmo {dnËjU: &&3/13Ÿ&& 169. Z ømamoT>w_{YloqU `m¡JnÚoZ nm`©Vo &&7/21Ÿ&&
Amn{Îm H$m g_` AkmV hmoVm h¡Ÿ& D±$Mr Zg¡Zr na EH$ hr gmW M‹T>Zo _| H$moB© g_W© Zht h¡Ÿ&
158. Z {h eŠ`§ nXmWm©Zm§ ^mdZ§ M {dZmedV² &&2/49Ÿ&& 170. Z ømgŠË`m Vw gmnojmo ^mZw: nÙ{dH$mgZo &&10/44Ÿ&&
nXmWmªo Ho$ {dZme Ho$ g_mZ CZH$m CËnÞ H$aZm gab Zht h¡Ÿ& gy`© H$_bm| H$mo {IbmZo Ho$ ~mX AZmg{º$ go AñVmMb H$s Amoa OmVm h¡Ÿ&
159. Z {h gÝVrh OÝVyZm_nm`o g{V ~mÝYdm:Ÿ& &&4/30Ÿ&& 171. Z øgË`§ gVm§ dM: &&9/16Ÿ&&
Xw{Z`m _| Amn{Îm Am OmZo na àm{U`m| H$m H$moB© ghm`H$ Zht ahVmŸ& g‚mZm| Ho$ dMZ AgË` Zht hmoVŸo &
22 gy{º$g§J«h "Z-n' 23
172. Z øñWmZo@ {n éQ²> gVm_² &&10/55Ÿ&& {~Zm H$maU hr Xygam| H$s ajm H$aZm g‚mZ nwéfm| H$m ñdm^m{dH$ JwU
gÁOZm| H$m H«$moY AZw{MV ñWmZ _| Zht hmoVmŸ& h¡Ÿ&
173. ZmXmZo {H$ÝVw XmZo {h gVm§ Vwî`{V _mZg_² &&7/30Ÿ&& 184. ZrMËd§ Zm_ qH$ Zw ñ`mXpñV MoX² JwUam{JVm &&5/5Ÿ&&
g‚mZ nwéf XmZ XoZo _| àgÞ hmoVo h¢, boZo _| ZhtŸ& `{X Xygam| Ho$ JwUm| _| àr{V hmo Vmo ZrMVm H¡$go {Q>Ho$ ?
174. {Za‘x>e§ {h OrdmZm_¡{hH$monm`{MÝVZ_² &&3/3Ÿ&& 185. Z¡g{J©H§$ {h ZmarUm§ MoV: gå_mo{h MopîQ>V_² &&8/4Ÿ&&
_Zwî`m| Ho Bg bmoH$ gå~ÝYr AmOr{dH$m Ho$ Cnm` H$m {MÝVZ {Zam~mY {ó`m| H$s Moï>mE± ñd^md go hr {MÎm H$mo _mo{hV H$aZodmbr hmoVr h¢Ÿ&
hr hmo OmVm h¡Ÿ& 186. Zmo Mo{ÛdoH$Zram¡Kmo amJm{¾: Ho$Z emå`{V &&4/37Ÿ&&
175. {ZJ©_o Mmàdoeo M Ymam~ÝYo Hw$Vmo Ob_² &&11/64Ÿ&& `{X {ddoH$ê$nr Ob-g_yh Z hmo Vmo amJê$nr A{¾ H¡$go emÝV hmoJr ?
gamoda _| go g§{MV Ob Ho$ {ZH$b OmZo na Am¡a ZdrZ Ob Ho$ Zht AmZo "n'
na Cg_| nmZr H¡$go ah gH$Vm h¡ ? 187. nVÝV: ñd`_Ý`ofm§ Z {h hñVmdbå~Z_² &&6/25Ÿ&&
176. {Zdm©UnWnmÝWmZm§ nmWo`§ V{Õ qH$ na¡: &&4/8Ÿ&& ñd`§ {JaVo hþE bmoJ Xygam| H$m ghmam Zht hmo gH$VoŸ&
A{YH$ Š`m H$h| ! U_moH$ma _ÝÌ _w{º$nW Ho$ n{WH$m| Ho$ {bE H bodm h¡Ÿ& 188. nÞJoZ n`: nrV§ {dfñ`¡d {h dY©Z_² &&5/6Ÿ&&
177. {Z{d©dmX{d{YZm} MoÞn¡ Êw `§ Zm_ qH$ ^doV² &&4/22Ÿ&& gn© H$mo {nbm`m J`m XyY {df H$s hr d¥{Õ H$aVm h¡Ÿ&
`{X {Z{d©dmX `w{º$ Z hmo Vmo {ZnwUVm {H$g ~mV H$s ? 189. nå\w$br{V {h {Zd}Jmo ^ì`mZm§ H$mbnmH$V: &&2/9Ÿ&&
178. {Zì`m©O§ gmZwH$ånm {h gmdm©: gd}fw OÝVwfw &&6/8Ÿ&& H$mb nH$ OmZo na ^ì`Ordm| H$mo {deofê$n go d¡am½` àH$Q> hmoVm h¡Ÿ&
gd©{hV¡fr g‚mZ nwéf g_ñV àm{U`m| na {ZîH$nQ> X`m H$aVo h¢Ÿ& 190. n`mo ømñ`JV§ eŠ`§ nmZ{Zð>rdZÛ`o &&1/54Ÿ&&
179. {ZíMbmX{dg§dmXmÛñVwZmo {h {d{ZíM`: &&1/94Ÿ&& _w±h _| aIo hþE XyY AWdm Ob H$s n[aU{V WyH$Zo `m nrZo Ho$ A{V[aº$
{ZíMb Am¡a {ddmXa{hV dMZm| go dñVw H$m {ZíM` hmoVm h¡Ÿ& AÝ` Hw$N> ^r Zht hmo gH$VrŸ&
180. {ZîàË`yhm {h gm_J«r {Z`V§ H$m`©H$m[aUr &&2/58Ÿ&& 191. nañnam{Vem`r {h _moh: n#mopÝÐ`moØd: &&9/23Ÿ&&
~mYma{hV H$maU-gm_J«r {Z`_ go H$m`© H$mo nyam H$aZodmbr hmoVr h¡Ÿ& nm±Mmo BpÝÐ`m| Ho$ {Z{_Îm go hmoZdo mbm _moh EH$-Xygao H$s Anojm A{YH$
181. {ZgJm©{X[“VkmZ_“Zmgw {h Om`Vo &&7/44Ÿ&& hmoVm h¡Ÿ&
eara H$s Moï>m go _Z Ho$ {dMmam| H$mo OmZZo H$m B§{JV/g§H$o V kmZ {ó`m| _| 192. nam^dmo Z {h gmoT>ì`mo@ eº¡$: eº¡$ñVw qH$ nwZ: &&8/29Ÿ&&
ñd^md go hr hmoVm h¡Ÿ& AnZo {VañH$ma H$mo Ag_W© OZ ^r ghZ Zht H$a nmVo Vmo {\$a g_W©
182. {Z:ñn¥hËd§ Vw gm¡»`_² &&11/67Ÿ&& nwéf H¡$go ghZ H$a|Jo ?
BÀN>m H$m A^md hr gwI h¡Ÿ& 193. nmHo$ {h nwÊ`nmnmZm§ ^doX~² mø§ M H$maU_² &&11/14Ÿ&&
183. {Zh}VHw $mÝ`ajm {h gVm§ Z¡g{J©H$mo JwU: &&5/43Ÿ&& nmn Am¡a nwÊ` Ho$ CX` AmZo _| H$moB© Z H$moB© ~mø {Z{_Îm H$maU Adí`
24 gy{º$g§J«h "n' 25
{_b OmVm h¡Ÿ& nyÁ` nwéfm| H$s nyOm H$m C„§KZ hmoZo na nyÁ`nZm H¡$go H$m`_ ah gH$VmŸh¡
194. nmpÊS>Ë`§ {h nXmWm©Zm§ JwUXmof{d{ZíM`: &&4/20Ÿ&& ?
nXmWm] Ho$ JwU Am¡a Xmofm| H$m {ZU©` H$aZm hr nmpÊS>Ë` h¡Ÿ& 206. àH¥$Ë`m ñ`mXH¥$Ë`o YrXw:© {ejm`m§ Vw qH$ nwZ: &&3/50Ÿ&&
195. nmUm¡ H¥$VoZ XrnoZ qH$ Hy$no nVVm§ \$b_² &&2/45Ÿ&& ~w{Õ ñd^md go hr ImoQ>o H$m`m] _| àd¥Îm hmoVr h¡; {\$a ImoQ>r {ejm {_bZo
hmW _| XrnH$ hmoZo na ^r Hw$E± _| {JaZodmbo ì`{º$ H$mo XrnH$ go Š`m na Vmo CgH$m H$hZm hr Š`m ?
bm^ ? 207. àOmZm§ OÝ_dOª {h gd©Ì {nVam¡ Z¥nm: &&11/4Ÿ&&
196. nmÌVm§ ZrV_mË_mZ§ ñd`§ `mpÝV {h gånX: &&5/48Ÿ&& OÝ_ XoZo Ho$ Abmdm gd©Ì amOm hr àOm Ho$ _mVm-{nVm h¢Ÿ&
gån{Îm ñd`§ hr `mo½` nwéfm| Ho$ nmg OmVr h¡Ÿ& 208. àVmaU{dYm¡ órUm§ ~hþÛmam {h Xw_©{V: &&7/45Ÿ&&
197. nmnmV² {~ä`Vw npÊS>Vm: &&1/87Ÿ&& {ó`m| H$s ImoQ>r ~w{Õ Xygam| H$mo R>JZo _| AZoH$ àH$ma go MbVr h¡Ÿ&
{dÛmZm| H$mo nmn go S>aZm Mm{hEŸ& 209. à{VH$Vªw H$W§ ZoÀN>Xo nw H$V©:w gMoVZ: &&4/14Ÿ&&
198. nmdHo$ Z {h nmV: ñ`mXmVnŠboeemÝV`o &&1/30Ÿ&& gMoVZ àmUr CnH$ma H$aZodmbo Ho$ à{V àË`wnH$ma H$aZo H$s ^mdZm Š`m|
J_u go hmoZdo mbo Xw:I H$mo Xya H$aZo Ho$ {bE A{¾ _| Hy$XZm Cnm` Zht h¡Ÿ& Zht aIoJm ?
199. nmdZm{Z {h Om`ÝVo ñWmZmÝ`{n gXml`mV² &&6/4Ÿ&& 210. à{VhÝVw§ Z {h àmk¡: àmaãY§ nm`©Vo na¡: &&6/3Ÿ&&
gËnwéfm| Ho$ Aml` go ñWmZ ^r n{dÌ hmo OmVo h¢Ÿ& ~w{Õ_mZm| Ûmam àmaå^ {H$`m J`m H$m`© Xygam| Ûmam amoH$m OmZm gå^d Zht h¡Ÿ&
200. {nÎmÁdadV: jra§ {Vº$_od {h ^mgVo &&1/51Ÿ&& 211. àË`jo M namojo M gÝVmo {h g_d¥{ÎmH$m: &&7/32Ÿ&&
{nÎmÁdadmbo _Zwî` H$mo _rR>m XyY H$‹S>dm hr bJVm h¡Ÿ& g‚mZ nwéf gm_Zo Am¡a nrN>o g_mZ ì`dhma H$aVo h¢Ÿ&
201. nrS>m`m§ Vw ^¥e§ Ordm AnojÝVo {h ajH$mZ² &&8/27Ÿ&& 212. àXrn¡Xu{nVo Xoeo Z øpñV V_gmo J{V: &&1/31Ÿ&&
H$ï>/nr‹S>m hmoZo na hr bmoJ ajH$m| H$s Anojm H$aVo h¢Ÿ& XrnH$m| go àH$m{eV ñWmZ na AÝYH$ma H$m AmJ_Z hr Zht hmoVm &
202. nrS>m ø{^Zdm Z¥Um§ àm`mo d¡am½`H$maU_² &&1/71Ÿ&& 213. à^yUm§ àm^d§§ Zm_ àUVoîdoH$ê$nVm&&6/39Ÿ&&
ZB© nr‹S>m àm`: _Zwî`m| Ho$ d¡am½` H$m H$maU ~ZVr h¡Ÿ& {dZ`erb OZm| Ho$ à{V g_mZ ì`dhma H$aZm _hmnwéfm| H$s _hmZVm h¡Ÿ&
203. nwÌ_m̧ _wXo {nÌmo{d©Úmnm̧ Vw qH$ nwZ: &&7/78Ÿ&& 214. à`ËZoZ {h bãY§ ñ`mËàm`: ñZohñ` H$maU_² &&5/1Ÿ&&
_mVm-{nVm H$mo nwÌ hr hf© H$m H$maU hmoVm h¡, {\$a {dÛmZ nwÌ H$m Vmo n[al_ go àmá dñVw àm`: ñZoh H$m H$maU hmoVr h¡Ÿ&
H$hZm hr Š`mŸ? 215. àmUàXm{`Zm_Ý`m Z øpñV àË`wn{H«$`m &&5/44Ÿ&&
204. nwÊ`o qH$ dm XwamgX_² &&1/89Ÿ&& àmU ajm H$aZodmbm| H$m Xygam H$moB© àË`wnH$ma Zht hmoVmŸ&
nwÊ`moX` hmoZo na Š`m Xwb©^ h¡ ? 216. àmUà`mUdobm`m§ Z {h bmoH$o à{V{H«$`m &&2/57Ÿ&&
205. nyÁ`Ëd§ Zm_ qH$ Zw ñ`mËnyÁ`nyOmì`{VH«$_o &&5/45Ÿ&& g§gma _| àmU {ZH$bZo Ho$ g_` _| _¥Ë`w amoH$Zo H$m H$moB© Cnm` Zht hmoVmŸ&
26 gy{º$g§J«h "^' 27
217. àmUdËàrV`o nwÌm _¥VmoËnÞmñVw qH$ nwZ: &&1/99Ÿ&& Xwb©^Vm go àmá hþB© dñVw Ho$ à{V {deof ào_ hþAm H$aVm h¡Ÿ&
nwÌ Vmo àmUm| Ho$ g_mZ {à` hmoVo h¢, {\$a Omo _aH$a nwZ: Or{dV hmo OmE 228. ~w{Õ: H$_m©Zg w m[aUr &&1/19Ÿ&&
CgH$m Vmo H$hZm hr Š`m ? ~w{Õ H$_© Ho$ AZwgma MbVr h¡Ÿ&
218. àmUm: nm{UJ¥hrVrZm§ àmUZmWmo {h Zmna_² &&7/3Ÿ&& "^'
{ddm{hVm {ó`m| Ho$ àmU CZHo$ n{V hr hmoVo h¢; Am¡a H$moB© ZhtŸ& 229. ^{dVì`mZwH$y b§ {h gH$b§ H$_© Xo{hZm_² &&9/20Ÿ&&
219. àmUoîd{n à_mU§ `Îm{Õ {_Ì{_Vrî`Vo &&3/37Ÿ&& àm{U`m| Ho$ g_ñV H$m`© hmoZhma Ho$ AZwgma hmoVo h¢Ÿ&
Omo àmUm| go ^r A{YH$ àm_m{UH$ hmo, dhr gƒm {_Ì h¡Ÿ& 230. ^ì`mo dm ñ`mÞ dm lmoVm nmamÏ`ª {h gVm§ _Z: &&6/10Ÿ&&
220. àrV`o {h gVm§ bmoHo$ ñdmoX`mƒ namoX`: &&6/30Ÿ&& lmoVm ^ì` hmo AWdm Z hmo, gÁOZm| H$s ^mdZm g~H$m CnH$ma H$aZo
g‚mZm| H$mo AnZr CÞ{V go ^r Xygam| H$s CÞ{V A{YH$ AmZÝXXm`r hmoVr h¡Ÿ& H$s hr hmoVr h¡Ÿ&
221. àojmdÝVmo {dVÝdpÝV Z øwnj o m_no{jVo &&4/42Ÿ&& 231. ^ñ_Zo XhVmo aËZ§ _yT>: H$: ñ`mËnamo OZ: &&11/76Ÿ&&
~w{Õ_mZ nwéf Ano{jV dñVw H$s Cnojm Zht H$aVoŸ& amI Ho$ {bE aËZ H$mo ObmZodmbo ì`{º$ go ~‹T>H$a _yI© Xygam H$m¡Z h¡ ?
"\$' 232. ^ñ_Zo aËZhmamo@`§ npÊS>VZ¡ © {h XøVo &&11/18Ÿ&&
npÊS>V bmoJ amI Ho$ {bE aËZhma H$mo Zht ObmVoŸ&
222. \$b_od {h `ÀN>pÝV nZgm Bd gÁOZm: &&10/42Ÿ&&
233. ^mJYo`{dYo`m {h àm{UZm§ Vw àd¥Îm`: &&7/7Ÿ&&
g‚mZ _Zwî` "H$Q>hb' Ho$ d¥j Ho$ g_mZ \$b H$mo hr XoVo h¢Ÿ&
àm{U`m| H$s àd¥{Îm`m± ^{dVì`mZwgma hr hmoVr h¢Ÿ&
"~' 234. ^m½`o OmJ«{V H$m ì`Wm &&1/109Ÿ&&
223. ~H$m`ÝVo {h {OîUd: &&10/16Ÿ&& ^m½`moX` hmoZo na H$m¡Z-gm Xw:I ahVm h¡ ?
{dO` nmZo Ho$ BÀNw>H$ bmoJ ~Jwbo Ho$ g_mZ AmMaU H$aVo h¢Ÿ& 235. ^mZw: qH$ Z V_moha: &&10/26Ÿ&&
224. ~ÝYmo~Ý© Ym¡ M ~ÝYmo {h ~ÝYwVm MoXd[#mVm &&8/26Ÿ&& Š`m gy`© AÝYH$ma H$mo Zï> Zht H$a nmVm ?
`{X {ZîH$nQ> ~ÝYwËd H$m ^md hmo Vmo gå~ÝYr Ho$ gå~pÝY`m| _| ^r ào_ 236. ^mZwbm}H$§ VnÝHw$`m©{ÛH$mg{l`_å~wOo &&5/25Ÿ&&
hmo OmVm h¡Ÿ& g§gma H$mo gÝVá H$aZodmbm gy`© H$_b H$s H${b`m| H$mo {IbmVm h¡Ÿ&
225. ~hþÛmam {h OrdmZm§ namamYZXrZVm &&9/4Ÿ&& 237. ^mì`YrZ§ {h _mZg_² &&5/29Ÿ&&
àm{U`m| Ho$ Xygam| H$s godm go àH$Q> hmoZdo mbr XrZVm ~hþV àH$ma H$s hmoVr h¡Ÿ& _Z ^{dVì`mZwgma hmoVm h¡Ÿ&
226. ~hþ`ËZmonbãYñ` àÀ`dmo {h XwéËgh: &&7/4Ÿ&& 238. ^«mVw{d©bmoH$Z§ àrË`¡ {dà`wº$ñ` qH$ nwZ: &&8/10Ÿ&&
~hþV à`ËZnydH© $ àmá hþB© dñVw H$m {d`moJ Agø hmoVm h¡Ÿ& ^mB© H$mo XoIZm hr àgÞVm H$m H$maU h¡, {\$a {~Nw>‹S>o hþE ^mB© go {_bZo
227. ~hþ`ËZmonbãYo {h ào_~ÝYmo {d{eî`Vo &&10/1Ÿ&& na Vmo H$hZm hr Š`m ?
28 gy{º$g§J«h "_-`' 29
239. ^oOo ew^{Z{_ÎmoZ g{Z{_Îmm {h ^m{dZ: &&5/42Ÿ&& Ob OmVrŸ&
^{dî` _| hmoZdo mbo CÎm_ H$m`© ew^ {Z{_ÎmnydH© $ hmoVo h¢Ÿ& 249. _{hf¡: jw{^V§ Vmo`§ Z {h gÚ: àgrX{V &&10/57Ÿ&&
240. ^oVì`§ Ibw ^oVì`§ àmk¡akmo{MVmËna_² &&7/43Ÿ&& ^¢gm| Ûmam JÝXm {H$`m J`m Ob erK« ñdÀN> Zht hmoVmŸ&
Akm{Z`m| Ho$ C{MV H$m`m] go kmZr _Zwî`m| H$mo ^`^rV ahZm Mm{hEŸ& 250. _m{UŠ`ñ` {h bãYñ` ewÕ_o m}Xmo {deofV: &&2/29Ÿ&&
241. ^mì`dí`§ ^doXdo Z {h Ho$Zm{n éÜ`Vo &&10/49Ÿ&& àmá hþB© _{U H$s CÎm_Vm Ho$ {ZU©` go {deof hf© hmoVm h¡Ÿ&
^{dî` _| Omo Hw$N> hmoZdo mbm h¡, dh hmoH$a hr ahVm h¡; {H$gr go ^r Q>mbm 251. _mËg`m©pËH¨$ Z Zí`{V &&4/17Ÿ&&
Zht Om gH$VmŸ& B©î`m©^md go Š`m Zï> Zht hmoVmŸ?
"_' 252. _m`m_`r {h ZmarUm§ _Zmod{¥ Îm{Z©gJ©V: &&7/49Ÿ&&
242. _ËgamUm§ {h ZmoX{o V dñVw`mWmËå`{MÝVZ_² &&10/35Ÿ&& {ó`m| H$s _Zmod{¥ Îm ñd^md go hr _m`m_`r hmoVr h¡Ÿ&
B©î`m©bw _Zwî`mo§ Ho$ dñVwñdê$n H$m {dMma Zht hmoVmŸ& 253. {_̧ YmÌrnqV bmoH$o H$mo@ na: ní`V: gwIr &&3/36Ÿ&&
243. _Ü`o _Ü`o {h Mmnë`_m_mohmX{n `mo{JZm_² &&3/26Ÿ&& g§gma _| {_Ìñdê$n amOm H$mo XoIZodmbo H$s Anojm Xygam H$m¡Z gwIr hmo
gH$Vm h¡ ?
_mohH$_© ahZo VH$ ~rM-~rM _| `mo{J`m| Ho$ n[aUm_m| _| ^r M§MbVm
254. _w{º$ÛmaH$dmQ>ñ` ^o{XZm qH$ Z {^ÚVo &&6/36Ÿ&&
ahVr h¡Ÿ& _moj Ho$ Ûma ImobZodmbo Ho$ Ûmam {H$gH$m ^oXZ Zht {H$`m Om gH$Vm ?
244. _Zñ`Ý`ÛMñ`Ý`ËH$_©Ê`Ý`{Õ nm{nZm_² &&1/43Ÿ&& 255. _w{º$àXoZ _ÝÌoU XodËd§ Z {h Xwb^ © _² &&4/13Ÿ&&
nm{n`m| Ho$ _Z _| Hw$N> hmoVm h¡, dMZ _| Hw$N> AÝ` VWm do eara go Hw$N> _w{º$-àXmVm _hm_ÝÌ go XodnZm àmá hmoZm Xwb^© Zht h¡&
Xygam hr H$m`© H$aVo h¢Ÿ& 256. _wIXmZ§ {h _w»`mZm§ bKyZm_{^foMZ_² &&7/9Ÿ&&
245. _Zr{fVmZwH$y b§ {h àrU`oËàm{UZm§ _Z: &&9/29Ÿ&& _hmnwéfm| H$m gm_mÝ` ì`{º$ go àr{VnydH© $ ~mobZm CZHo$ amÁ`m{^foH$ Ho$
_ZmoaW Ho$ AZwH$y b Cnm` H$mo {XImZm hr àm{U`m| Ho$ _Z H$mo àgÞ H$aVm h¡Ÿ& g_mZ hmoVm h¡Ÿ&
246. _ZmoaWoZ V¥ámZm§ _ybbãYm¡ Vw qH$ nwZ: &&9/30Ÿ&& 257. _w½Ym: lwV{d{ZíMo`m Z {h `w{º${dV{H©$U: &&8/58Ÿ&&
_ZmoaW go gÝVwï> hmoZdo mbo _Zwî`m| H$mo `{X _yb nXmW© {_b OmE Vmo {\$a ^mobo _Zwî` gwZZo go ~mV H$m {ZíM` H$aZodmbo hmoVo h¢; VH©$ Am¡a `w{º$`m|
H$hZm hr Š`m h¡ ? go {dMma H$aZodmbo Zht &
247. __ËdYrH¥$Vmo _moh: g{deofmo {h Xo{hZm_² &&8/64Ÿ&& 258. _w½Yoîd{V{dX½YmZm§ `wº$§ {h ~bH$sV©Z_² &&8/57Ÿ&&
__Ëd ~w{Õ go àm{U`m| H$mo _moh A{YH$ hmoVm h¡Ÿ& ~w{Õ_mZm| H$m ^mobo _Zwî`m| Ho$ gm_Zo ~bm{X JwUm| H$s àe§gm H$aZm
248. _éËgIo _éÕÿVo _øm§ qH$ dm Z XøVo &&10/33Ÿ&& C{MV h¡Ÿ&
hdm go àÁÁd{bV A{¾ Ho$ hmoZo na n¥Ïdr na H$m¡Z-H$m¡Zgr dñVwE± Zht 259. _yT>mZm§ hÝV H$monm{¾añWmZo@ {n {h dY©Vo &&5/7Ÿ&&
30 gy{º$g§J«h "b-d' 31
IoX h¡ {H$ _yI© nwéfm| H$s H«$moYm{¾ AñWmZ _| ^r ~‹T>Vr h¡Ÿ! CÎm_ amOm go `wº$ ^y{_ gwI H¡$go Zht XoVr ?
"`' 270. amÁ`^«ï>m@o {n Vwï>: ñ`m„ãYàmUmo {h OÝVwH$: &&3/20Ÿ&&
260. `XemoH$: à{V{H«$`m &&2/68Ÿ&& amÁ` go ^«ï> hmo OmZo na ^r `{X àmUm| H$s ajm hmo OmVr h¡ Vmo _Zwî`
emoH$ Zht H$aZm hr emoH$ H$m à{VH$ma h¡Ÿ& AmZpÝXV hmoVm h¡Ÿ&
261. `{X aËZo@ {n _m{bÝ`§ Z {h VËH¥$ÀN>emoYZ_² &&11/20Ÿ&& 271. amoMVo Z {h em¡ÊS>m` na{nÊS>m{XXrZVm &&3/4Ÿ&&
aËZ na AmB© hþB© _{bZVm gabVm go Xya H$aZo `mo½` hmoVr h¡Ÿ& CÚ_erb _Zwî` Ho$ {bE Xygao go Cnm{O©V YZ Ûmam {Zdm©h go CËnÞ
262. `m#mm`m§ \$b_yH$m`m§ Z {h OrdpÝV _m{ZZ: &&9/26Ÿ&& XrZVm AÀN>r Zht bJVrŸ&
`mMZm {Zî\$b hmo OmZo na A{^_mZr bmoJ Or{dV Zht ahVoŸ&
263. `mo½`H$mbàVrjm {h àojmnyd{© dYm{`Z: &&9/22Ÿ&&
"b'
{dMmanyd©H$ H$m`© H$aZodmbo _Zwî` C{MV g_` H$s àVrjm H$aZodmbo 272. bdUmpãYJV§ {h ñ`mÞmXo`§ {d\$b§ Ob_² &&3/10Ÿ&&
hmoVo h¢Ÿ& ZXr H$m _rR>m Ob ^r bdUg_wÐ _o§ OmH$a ~oH$ma hmo OmVm h¡Ÿ&
264. `mo½`m`mo½`{dMmamo@`§ amJmÝYmZm§ Hw$Vmo ^doV² &&4/38Ÿ&& 273. bm^§ bm^_^rÀN>m ñ`mÞ {h V¥{á: H$XmMZ &&8/55Ÿ&&
EH$ dñVw H$s àm{á hmo OmZo na Xygar dñVw àmá H$aZo H$s BÀN>m CËnÞ hmo
amJmÝY _Zwî`m| H$mo C{MV-AZw{MV H$m {dMma H$hm± go hmo gH$Vm h¡ ?
OmVr h¡; gÝVmof H$^r ^r Zht hmoVmŸ&
"a' 274. bmoH$Û`{hVÜd§gmoZ© {h V¥îUméfmo{^©Xm &&3/22Ÿ&&
265. aºo$Z Xy{fV§ dó§ Z{h aºo$Z ewÜ`{V &&6/17Ÿ&& bmoH$Û` gå~ÝYr {hV Ho$ ZmeH$ V¥îUm Am¡a H«$moY _| Hw$N> ^r AÝVa Zht h¡Ÿ&
IyZ go _{bZ hþAm dó IyZ go hr YmoZo na {Z_©b> Zht hmoVmŸ& 275. bmoH$_mbmoH$gmËHw$d©Þ {h {dñ_`Vo a{d: &&6/37Ÿ&&
266. amJÛofm{X VoZd¡ ~{bð>Zo {h ~mÜ`Vo &&8/50Ÿ&& g§gma H$mo àH$me_` H$aVm hþAm gy`© Jdm©pÝdV Zht hmoVmŸ&
A{V ~bdmZ amJm{X go hr gm_mÝ` amJ-Ûof Am{X ~m{YV hmoVo h¢Ÿ& 276. bmoH$mo ø{^Zd{à`: &&4/3Ÿ&&
267. amJmÝYmZm§ dgÝVmo {h ~ÝYwa¾o[adm{Zb: &&4/2Ÿ&& bmoJ ZB© dñVw go ào_ H$aZodmbo hmoVo h¢Ÿ&
amJ go AÝYo nwéfm| Ho$ {bE dgÝV F$Vw A{¾ H$mo àÁÁd{bV H$aZo _| "d'
ndZ H$s Vah {_Ì h¡Ÿ& 277. dŠÌ§ d{º$ {h _mZg_² &&1/27Ÿ&&
268. amJmÝYo {h Z OmJ{V© `m#mmX¡Ý`{dVH©$U_² &&9/28Ÿ&& _wI H$s AmH¥${V _Z Ho$ ^md H$mo àH$Q> H$a XoVr h¡Ÿ&
ào_ go AÝYo àmUr _| XrZVm H$m {dMma ^r Zht ahVmŸ& 278. dMZr`m{Õ ^réËd§ _hVm§ _hZr`Vm &&7/53Ÿ&&
269. amOdÝVr gVr ^y{_: Hw$Vmo dm Z gwIm`Vo &&10/54Ÿ&& {ZÝXmOZH$ H$m`m] _| ^réVm hmoZm _hmnwéfm| H$s _hmZVm h¡Ÿ&
279. dËgbofw M _moh: ñ`mÛmËgë`§ {h _Zmoha_² &&8/2Ÿ&&
32 gy{º$g§J«h "d' 33
ñZohrOZm| na ào_^md hmo hr OmVm h¡, Š`m|{H$ ào_^md _Zmoha hmoVm h¡Ÿ& 290. {dMm`£doVa¡: H$m`ª H$m`ª ñ`mËH$m`©do{X{^: &&8/60Ÿ&&
280. dËgb¡: gh g§dmgo dËgamo {h jUm`Vo &&8/3Ÿ&& H$m`©H$w eb _Zwî` H$mo Xygam| Ho$ gmW {dMma H$aHo$ hr H$m`© H$aZm Mm{hEŸ&
{à`OZm| Ho$ gmW ahZo na df© ^r jU Ho$ g_mZ bJVm h¡Ÿ& 291. {d{YpËgVo øZwËnÞo {da_pÝV Z npÊS>Vm: &&10/6Ÿ&&
281. dnwd{© º$ {h _mhmËå`§ Xm¡amËå`_{n V{ÛXm_² &&5/47Ÿ&& O~VH$ BpÀN>V H$m`© Zht hmoVm, V~VH$ ~w{Õ_mZ nwéf {dam_ Zht boVŸo &
eara Ho$ bjUm| H$mo OmZZodmbo eara H$mo XoIH$a hr _Zwî` H$s g‚mZVm 292. {d{YK©Q>`Vrï>mW£: ñd`_od {h Xo{hZ: &&7/71Ÿ&&
Am¡a XwOZ© Vm H$m {ZU©` H$a boVo h¢Ÿ& H$_© Bï> nXmWm] H$m àm{U`m| go gå~ÝY ñd`_od H$am XoVm h¡Ÿ&
282. dnwd{© º$ {h gwì`º$_Zw^md_Zja_² &&7/73Ÿ&& 293. {dÛmZ² gd©Ì nyÁ`Vo &&2/26Ÿ&&
eãXmoƒmaU Ho$ {~Zm hr eara H$s ~ZmdQ> _Zwî` Ho$ à^md H$mo ~VmVr {dÛmZ g~ OJh nyOm OmVm h¡Ÿ&
h¡Ÿ& 294. {dÛof: njnmVíM à{Vnm̧ M {^ÚVo &&8/24Ÿ&&
283. d{eZm§ {h _Zmod{¥ Îm: ñWmZ Ed {h Om`Vo &&8/66Ÿ&& àË`oH$ dñVw gå~ÝYr amJ Am¡a Ûof^md {^Þ-{^Þ hmoVm h¡Ÿ&
{OVopÝÐ` nwéfm| Ho$ _Z H$s àd¥{Îm C{MV ñWmZ _| hr hmoVr h¡Ÿ& 295. {dZ`: Ibw {dÚmZm§ Xmo½Y«r gwa{^aÄOgm &&7/77Ÿ&&
284. ì`dñWm {h gVm§ e¡br gmhmæ`o@ ß`Ì qH$ nwZ: &&11/81Ÿ&& Jwé H$s gƒr {dZ` {dÚmAm| H$mo XoZdo mbr H$m_YoZw h¡Ÿ&
_hmnwéfm| H$s e¡br ì`dpñWV hmoVr h¡, Bg_| ghm`Vm {_b OmE Vmo {\$a 296. {dnƒ gånXo {h ñ`mØm½`§ `{X nMo{b__² &&8/19Ÿ&&
H$hZm hr Š`m ? `{X nwÊ` H$m CX` hmo Vmo {dn{Îm> ^r gån{Îm H$m H$maU ~Z OmVr h¡Ÿ&
285. dmpÄNVmW}@ {n H$mV`ª d{eZm§ Z {h Ñí`Vo &&8/72Ÿ&& 297. {dnXmo@ {n {h VØr{V_©Ty >mZm§ hÝV ~m{YH$m &&4/29Ÿ&&
{OVopÝÐ` _Zwî` BpÀN>V nXmW© H$mo nmZo _§o ^r AYra Zht hmoVŸo & _yI© _Zwî`m| H$mo {dn{Îm H$m ^` {dn{Îm go ^r A{YH$ Xw:IXm`H$ hmoVm h¡Ÿ&
286. dmpÄNVm `{X dmÄN>`o :w ggma¡d {h g§g{¥ V: &&9/1Ÿ&& 298. {dnXmo drVnwÊ`mZm§ {Vð>ÝË`od {h n¥ð>V: &&10/34Ÿ&&
{OZH$mo h_ MmhVo h¢, `{X do ^r h_| Mmh| Vmo g§gma ^r gma^yV ^m{gV nwÊ`hrZ _Zwî`m| Ho$ nrN>o {dn{Îm`m± bJr hr ahVr h¡Ÿ§ &
hmoZo bJVm h¡Ÿ& 299. {dnmHo$ {h gVm§ dmŠ`§ {dídgÝË`{ddo{H$Z: &&1/35Ÿ&&
287. dm{Y©_do YZmWu qH$ JmhVo nm{W©dmZ{n &&3/11Ÿ&& A{ddoH$s ì`{º$ g§H$Q> AmZo na g‚mZm| H$s ~mV H$m {dídmg H$aVo h¢Ÿ&
YZ H$m BÀNw>H$ _Zwî` g_wÐ H$s hr `mÌm H$aVm h¡ Š`m ? Aao dh Vmo Ûrn- 300. {ddoH$^y{fVmZm§ {h ^yfm Xmofm` H$ënVo &&7/5Ÿ&&
ÛrnmÝVam| Am¡a amOm-_hmamOmAm| H$mo ^r àmá H$aVm h¡ Ÿ& {ddoH$ go emo^m`_mZ {ddoH$sOZm| H$mo Am^yfU Xmofê$n hr àVrV hmoVo h¡Ÿ§ &
288. {d{H«$`m {h {d_yT>mZm§ gånXmn„dmX{n &&5/33Ÿ&& 301. {deoVo {h {deofkmo {deofmH$madrjUmV² &&8/34Ÿ&&
_yIm] H$mo hr AË`ën gån{Îm Am¡a {dn{Îm _| hf©-{dfmX hþAm H$aVo h¢ & {deofk nwéf {deofVmAm| H$mo XoIH$a gÝXoh H$aZo bJVo h¢Ÿ&
289. {dMmaê$T>H$¥ Ë`mZm§ ì`{^Mma: Hw$Vmo ^doV² &&9/31Ÿ&& 302. {deofkm {h ~wÜ`ÝVo gXgÝVm¡ Hw$VíMZ &&9/24Ÿ&&
{dMmanydH© $$ H$m`© H$aZodmbm| Ho$ H$m`© _| hm{Z H¡$go hmo gH$Vr h¡ ? ~w{Õ_mZ {H$gr Z {H$gr H$maU go gË`-AgË` H$mo OmZ boVo h¢Ÿ&
34 gy{º$g§J«h "g' 35
303. {dûm¥’bm Z {h Šdm{n {Vð>ÝVrpÝÐ`XpÝVZ: &&8/63Ÿ&& H$ë`mUH$maH$ H$m`m] _| {d¿Z ~hþV AmVo h¢ - `h {Z`_ AmO H$m
~ÝYZa{hV BpÝÐ`ê$nr hmWr {H$gr ^r EH$ ñWmZ na pñWa Zht ahVo & Zht, AZm{X H$m h¡Ÿ&
304. {dñ\w${b“oZ qH$ eŠ`§ X½Yw_mЩ_nrÝYZ_² &&2/12&& "g'
Š`m A{¾ H$s qMJmar _mÌ go Jrbo B©ÝYZ H$mo Obm`m Om gH$Vm h¡ ? 314. gMoVZ: H$W§ Zw ñ`mXHw$d©Ýà«Ë`wn{H«$`m_² &&5/14Ÿ&&
305. {df`mgº${MÎmmZm§ JwU: H$mo dm Z Zí`{V &&1/10Ÿ&& àË`wnH$ma Zht H$aZodmbm gMoVZ H¡$go hmo gH$Vm h¡ ?
{df` _| Amgº$ nwéfm| Ho$ H$m¡Z-go JwU Zï> Zht hmoVo ? 315. gË`m_ß`{^f“mVm£ OmJË`}d {h nm¡éf_² &&1/28Ÿ&&
306. {dñ_¥V§ {h {Ma§ ^wº$§ Xw:I§ ñ`mËgwIbm^V: &&8/11Ÿ&& AH$ñ_mV² X¡dm{XOÝ` nr‹S>m hmoZo na nwéfmW© OJVm hr h¡Ÿ&
~hþV H$mb VH$ ^moJm J`m _hmXw:I gwI H$s àm{á hmoVo hr {dñ_¥V> hmo OmVm h¡Ÿ& 316. gË`m`w{f {h Om`oV àm{UZm§ àmUajU_² &&3/19Ÿ&&
307. draoU {h _hr ^mo½`m `mo½`Vm`m§ M qH$ nwZ: &&10/30Ÿ&& Am`wH$_© eof ahZo na àm{U`m| Ho$ àmUm| H$s ajm hmo hr OmVr h¡Ÿ&
`h n¥Ïdr dra nwéfm| Ûmam hr ^moJZo `mo½` h¡ Am¡a `{X CZ_| {deof `mo½`Vm 317. gVm§ {h àˆVm§ emÝË`¡ IbmZm§ Xn©H$maU_² &&5/12Ÿ&&
hmo Vmo {\$a H$hZm hr Š`m ? g‚mZm| H$s empÝV H$m H$maU hmoZdo mbr Z_«Vm XwOZ© m| Ho$ {bE K_ÊS> H$m
308. d¥fbm: qH$ Z Vwî`pÝV embo`o ~rOdm{nZ: &&11/5Ÿ&& H$maU ~ZVr h¡Ÿ&
IoV _| ~rO ~moZodmbo {H$gmZ Š`m gÝVwï> Zht hmoVoŸ? 318. gVm§ {h àˆVm§ empñV embrZm{_d nŠdVm_² &&6/48Ÿ&&
"e' YmÝ`m| Ho$ g_mZ _hmnwéfm| H$s {dZ_«Vm CZH$s `mo½`Vm H$m n[aM` XoVr h¡Ÿ&
309. eaÊ`§ gd©OrdmZm§ nwÊ`_od {h Zmna_² &&7/33Ÿ&& 319. g{V hoVm¡ {dH$mañ` VX^mdmo {h YraVm &&2/40Ÿ&&
Ordm| H$m ajH$ EH$_mÌ nyd~© Õ nwÊ` hr h¡; Am¡a H$moB© ZhtŸ& {dH$ma Ho$ H$maU {dÚ_mZ hmoZo na ^r {dH$mar Z hmoZm hr YraVm h¡Ÿ&
310. eñV§ dñVw {h ^y^O w m_² &&3/49Ÿ&& 320. gXgÎd§ {h dñVyZm§ g§gJm©Xdo Ñí`Vo &&5/39Ÿ&&
amÁ` H$s gdm}Îm_ dñVw amOmAm| H$s hr hmoVr h¡Ÿ& dñVwAm| H$m AÀN>m-~wamnZm, AÀN>-o ~wao nXmWm] Ho$ g§gJ© go hr hmoVm h¡Ÿ&
311. e¡Ë`o OmJ«{V qH$ Zw ñ`mXmVnm{V©: H$XmMZ &&2/60Ÿ&& 321. g{ÞYmd{n Xrnñ` qH$ V{_ò§ Jwhm_wI_² &&10/60Ÿ&&
erV Ho$ OmJ¥V hmoZo na Š`m H$^r J_u H$m Xw:I hmoVm h¡Ÿ? XrnH$ H$s g_rnVm hmoZo na ^r Š`m Jw\$m H$m _wI AÝYH$ma go `wº$ ah
312. emoÀ`m: H$W§ Z amJmÝYm `o Vw dmÀ`mÞ {~ä`{V &&7/50Ÿ&& gH$Vm h¡ ?
Omo amJmÝY nwéf AndmX Ed§ {ZÝXm go Zht S>aVo, CZH$s Xem emoMZr` 322. g{ÞYmZo g_Wm©Zm§ damH$mo {h namo OZ: &&7/66Ÿ&&
Š`m| Z hmodo ? g_W© ì`{º$ Ho$ gm_Zo AÝ` ì`{º$ XrZ hmo OmVm h¡Ÿ&
"l' 323. g{ÞYm¡ {h ñd~ÝYyZm§ Xw:I_wÝ_ñVH§$ ^doV² &&1/90Ÿ&&
313. lo`m§{g ~hþ{d¿ZmZrË`oVÞøYwZm^dV² &&2/13Ÿ&& {hV{MÝVH$m| H$m gm_rß` hmoZo na Xw:I ~‹T> hr OmVm h¡Ÿ&
324. gn©e‘>m{d^rVm: qH$ gnm©ñ`o H$aXm{`Z: &&3/16Ÿ&&
36 gy{º$g§J«h "g' 37
gn© go ^`^rV bmoJ Š`m gn© Ho$ _w±h _| hmW S>mbVoŸh¢ ? 337. gm_J«r{dH$b§ H$m`ª Z {h bmoHo$ {dbmo{H$V_² &&8/56Ÿ&&
325. g{n©înmVoZ gám{M©éX{M©: gwVam§ ^doV² &&5/3Ÿ&& g§gma _| Amdí`H$ gm_J«r Ho$ {~Zm H$m`© Zht XoIm OmVmŸ&
A{¾ _| Kr S>mbZo go A{¾ ^‹S>H$ CR>Vr h¡Ÿ& 338. gwH$¥ VrZm_hmo dmÄN>m g\$b¡d {h Om`Vo &&5/36Ÿ&&
326. g^`ñZohgm_Ï`m©: ñdmå`YrZm {h {H$‘>am: &&9/19Ÿ&& nwÊ`embr Ordm| H$s BÀN>m g\$b hr hmoVr h¡Ÿ&
Zm¡H$a AnZo ñdm_r go S>aVo h¢ Am¡a CZgo ñZoh H$s ^mdZm ^r aIVo h¢Ÿ& 339. gwOZoVabmoH$mo@ `_YwZm Z {h Om`Vo &&10/36Ÿ&&
327. gånXm_mnXm§ Mm{áì`m©OZo d¡ {h Ho$Z{MV² &&8/65Ÿ&& g§gma _| Hw$N> _Zwî` g‚mZm| Ho$ Am¡a Hw$N> _Zwî` XwOZ© m| Ho$ njnmVr gXm go h¢Ÿ&
gån{Îm Am¡a {dn{Îm H$s àm{á {H$gr Z {H$gr ~hmZo go hr hmoVr h¡Ÿ& 340. gwVàmUm {h _mVa: &&8/54Ÿ&&
328. g_r{hVmW©g{§ gÕm¡ _Z: H$ñ` Z Vwî`{V &&1/101Ÿ&& _mVmAm| Ho$ àmU nwÌ hr hmoVo h¢Ÿ&
BpÀN>V H$m`© {gÕ hmoZo na {H$gH$m _Z gÝVwï> Zht hmoVm ? 341. gwYmgyVo: gwYmoËn{Îma{n bmoHo$ {H$_ØþV_² &&3/52Ÿ&&
329. g_r{hVo@ {n gmhmæ`o à`ËZmo {h àH¥$î`Vo &&6/40Ÿ&& MÝÐ_m go A_¥V H$s CËn{Îm hmoVr h¡, Š`m Bg_| {H$gr H$mo AmíM`©
BpÀN>V H$m`© _| ghm`H$ {_bZo na CËgmh ~‹T> OmVm h¡Ÿ& h¡Ÿ?
330. g_m¡ {h ZmQ>çgä`mZm§ gånXm§ M b`moX`m¡ &&10/40Ÿ&& 342. gm¡JpÝYH$ñ` gm¡JÝÜ`§ enWmpËH§$ àVr`Vo &&6/47Ÿ&&
a§J_§M na hmoZdo mbr hm{Z-bm^ H$m AÀN>m-~wam à^md Xe©H$m| na hmoVm gwJpÝYV ZrbH$_b H$s gwJÝY Ho$ {bE enW ImZo H$s Oê$aV Zht hmoVr&
hr Zht & 343. gm¡^m½`§ {h gwXb w ^© _² &&1/8Ÿ&&
331. gd©Wm X½Y~rOm^m: Hw$Vmo OrdpÝV {ZK©U ¥ m: &&9/18Ÿ&& gX²^m½` H$s àm{á hmoZm Xwb^© h¡Ÿ&
Obo hþE ~rO Ho$ g_mZ H$mpÝVdmbo gd©Wm X`ma{hV Ord H¡$go Or gH$Vo h¢ ? 344. gm¡^m« ̧ {h XwamgX_² &&1/107Ÿ&&
332. gd©Xm ^wÁ`_mZmo {h nd©Vmo@ {n n[aj`r &&3/5Ÿ&& gƒm ^mB© {_bZm ~hþV H${R>Z h¡Ÿ&
h_oem ^moJm OmZodmbm nd©V ^r Zï> hmo OmVm h¡Ÿ& 345. órUm_od {h Xw_{© V: &&3/40Ÿ&&
333. g§gma{df`o gÚ: ñdVmo {h _Zgmo J{V: &&8/8Ÿ&& {ó`m| Ho$ Xw~{©w Õ hr hmoVr h¡Ÿ&
g§gma Ho$ {df`m| _| _Z H$s àd¥{Îm ñd`_od hmoVr h¡Ÿ& 346. órUm§ _m¡T>ç§ {h ^yfU_² &&9/33Ÿ&&
334. g§gmao@ {n `Wm`mo½`mX²^mo½`mÞZw gwIr OZ: &&4/1Ÿ&& _yIV© m {ó`m| H$m Am^yfU h¡Ÿ&
g§gma _| AZwH$y b ^moJ-gm_J«r go _Zwî` gwIr hmoVm h¡Ÿ& 347. óramJoUmÌ Ho$ Zm_ OJË`m§ Z àVm[aVm: &&3/43Ÿ&&
335. g§gmamo@ {n {h gma: ñ`mÔånË`moaHo $H$ÊR>`mo: &&9/35Ÿ&& g§gma _| Eogo H$m¡Z nwéf h¢, Omo {ó`m| Ho$ amJ go Zht R>Jm`o J`o h¢ ?
n{V-nËZr Ho$ _V¡Š` go g§gma ^r gma^yV bJVm h¡Ÿ& 348. órîddkm {h Xw:ghm &&1/56Ÿ&&
336. g§gV¥ m¡ ì`dhmañVw Z {h _m`m{dd{O©V: &&3/27Ÿ&& {ó`m| H$s Adkm nwéfm| Ho$ {bE Agø hmoVr h¡Ÿ&
g§gma _| _m`mMma a{hV ì`dhma Zht hmoVm & 349. ñWmZo {h H¥${VZm§ {Ja: &&10/27Ÿ&&
38 gy{º$g§J«h "h-Ì-k' 39
~w{Õ_mZ nwéf C{MV ñWmZ _|/g_`na hr ~mobVo h¢Ÿ& 361. ñd`§ d¥ÊdpÝV {h {ó`: &&1/110Ÿ&&
350. ñWmZo {h ~rOdÔÎm_oH$§ Mm{n ghòYm &&7/6Ÿ&& {ó`m± AÀN>o da H$mo ñd`§ da boVr h¢Ÿ&
AÀN>o ñWmZ _| ~mo`m J`m EH$ hr ~rO ghòJwZm \$b XoVm h¡Ÿ& 362. ñddYm` {h _yT>mË_m H¥$Ë`moËWmnZ{_ÀN>{V &&10/32Ÿ&&
351. ñZohnmemo {h OrdmZm_mg§gma§ Z _w#m{V &&8/22Ÿ&& _yI© ì`{º$ ñd`§ AnZo Zme Ho$ {bE ~oVmb H$mo OJmZo H$s BÀN>m H$aVm h¡Ÿ&
O~VH$ g§gma h¡, V~VH$ àm{U`m| H$m ñZohê$nr ~ÝYZ Zht Ny>Q>Vm & 363. ñdmñÏ`o øÑîQ>ndy m©íM H$ën`ÝË`od ~ÝYwVm_² &&4/35Ÿ&&
352. ñdXoeo {h eeàm`mo ~{bð>: Hw$ÄOamX{n &&2/64Ÿ&&
nhbo Z XoIo hþE _Zwî` gwI Ho$ g_` ^«mV¥Ëd OVmZo bJVo h¢Ÿ&
AnZo ñWmZ na IaJmoe O¡gm VwÀN> new ^r hmWr go ^r ~bdmZ hmoVm h¡Ÿ&
353. ñdH$m`}fw {h VmËn`ª ñd^mdmXod Xo{hZm_² &&9/25Ÿ&& "h'
_Zwî`m| H$mo AnZo H$m`m] _| VËnaVm ñd^md go hr hþAm H$aVr h¡Ÿ& 364. hÝV H$mn{Q>H$m bmoH$o ~wYm`ÝVo {h _m``m &&10/21Ÿ&&
354. ñd^mdmo Z {h dm`©Vo &&10/51Ÿ&& IoX h¡ {H$ H$nQ>r _Zwî` N>b-H$nQ> go {dÛmZm| Ho$ g_mZ ì`dhma H$aVo
ñd^md H$^r ^r ~Xbm Zht Om gH$VmŸ& h¢Ÿ!
355. ñd_Zr{fV{ZînÎmm¡ qH$ Z Vwî`pÝV OÝVd: &&6/38Ÿ&& 365. hÝV H«$y aV_mo {d{Y: &&1/63Ÿ&&
{Ma àVr{jV H$m`© H$s g\$bVm na Š`m àmUr AmZpÝXV Zht hmoVo ? IoX h¡ {H$ ^m½` ~hþV H$R>mao hmoVm h¡ &
356. ñdm_rÀN>mà{VHy$bËd§ Hw$bOmZm§ Hw$Vmo ^doV² &&10/2Ÿ&& 366. hñVñWoß`_¥Vo H$mo dm {Vº$godmnam`U: &&11/82Ÿ&&
Hw$brZ {ó`m± AnZo n{V H$s BÀN>m Ho$ {déÕ àd¥{Îm Zht H$aVrŸ& hmW _| A_¥V Am OmZo na H$‹S>dr dñVw Ho$ godZ H$s Mmh H$m¡Z H$aVmŸ h¡ ?
367. hÝVmË_mZ_{n ¿ZÝV: H«$w Õm: qH$ qH$ Z Hw$d©Vo &&2/38Ÿ&&
357. ñd`§ Xo`m gVr {dÚm àmW©Zm`m§ Vw qH$ nwZ: &&7/75Ÿ&&
AnZo Amn H$mo ^r Zï> H$a XoZdo mbo H«$moYr OZ Š`m-Š`m Zht H$a S>mbVo ?
{ZXm}f {dÚm {~Zm _m±Jo hr Xygam| H$mo XoZm Mm{hE; {\$a `mMZm H$aZo na Vmo
368. {hVH¥$Îd§ {h {_ÌVm &&5/31Ÿ&&
XoZm hr Mm{hEŸ&
{_Ì Ho$ à{V {hV~w{Õ hr {_ÌVm h¡Ÿ&
358. ñd`§ Zmer {h ZmeH$: &&10/50Ÿ&&
369. hoVÀw N>bmonbå^oZ O¥å^Vo {h XwamJ«h: &&9/9Ÿ&&
Xygao H$m Zme H$aZodmbm AnZm hr Zme H$aVm h¡Ÿ&
H$moB© ~hmZm/{Z{_Îm {_b OmZo go _Zwî` H$m XwamJ«h ~‹T> hr OmVm h¡Ÿ&
359. ñd`§ n[aUVmo XÝVr ào[aVmo@ Ý`oZ qH$ nwZ: &&10/9Ÿ&&
hmWr ñd^mdV: d¥j Am{X CIm‹S>Zo _| VËna ahVm h¡, {\$a `{X H$moB© Cgo "Ì'
CÎmo{OV H$ao Vmo {\$a CgH$m H$hZm hr Š`m ? 370. {ÌH$mbkm {h {ZO©am: &&5/30Ÿ&&
360. ñdñ`¡d g\$bmo `ËZ: àrV`o {h {deofV: &&4/43Ÿ&& XodJ{V Ho$ Xod ^yV-^{dî` gå~ÝYr KQ>ZmAm| H$mo Ad{YkmZ Ûmam OmZVo h¢Ÿ&
ñd`§ H$m g\$b à`ËZ {deofê$n go AmZÝXH$mar hmoVm h¡Ÿ& 371. {ÌbmoH$s_yë`aËZoZ Xwb^ © : qH$ VwfmoËH$a: &&2/32Ÿ&&
Omo aËZ VrZ bmoH$ H$s gånXm IarXZo _| g_W© h¡, Cg aËZ go Š`m ^ygo
H$m T>oa Zht IarXm Om gH$VmŸ?
gy{º$g§J«h bå~ 1 41
lwV|eodIoH§o $o V[oH$o Ho$H$
bå~-1 Zht H$aZm Mm{hE, {\$a Am¡am| H$s Vmo ~mV hr Š`m ? {\$a ^r Cgo Eogm àXe©Z
1. {df`mg{º$ gX²JwUm| H$s ZmeH$ -
H$aZm Mm{hE {H$ dh g~ na {dídmg H$aVm h¡Ÿ& amOm bmoJ Vmo ZQ> Ho$ g_mZ
AmMaU H$aVo h¢Ÿ&
{df`mgº${MÎmmZm§ JwU: H$mo dm Z Zí`{VŸ&
Z d¡Xîw `§ Z _mZwî`§ Zm{^OmË`§ Z gË`dmH²$Ÿ&&10&& 5. {ÌdJ© gmYZ H$s gmW©H$Vm -
n§Mpo ÝÐ`m| Ho$ {df` _| Amgº$ _Zwî`m| Ho$ H$m¡Z-go gX²JUw Zï> Zht hmoVo h§?¡ nañnam{damoYoZ {ÌdJm} `{X goì`VoŸ&
Aao ! CZHo$ Vmo g^r gX²JwU Zï> hmo OmVo h¢; Š`m|{H$ {df`m| H$s Amg{º$ Am¡a AZJ©b_V: gm¡»`§ AndJm}@ ß`ZwH$« _mV²Ÿ&&16&&
gX²JUw m| _| nañna gXm go hr d¡a h¡Ÿ& AV: {df`mgº$ _Zwî`m| _| {dÛÎmm, _mZdVm, `{X EH$-Xygao Ho$ gmW A{damoYnyd©H$ Y_©, AW© Am¡a H$m_ - BZ VrZm|
Hw$brZVm, gË`{Zð>m, {ddoH$ Am{X H$moB© ^r JwU Zht ahVmŸ& nwéfmWm] H$m godZ {H$`m OmE Vmo BhbmoH$ _| Vmo gm§gm[aH$ gwI H$s àm{á hmoVr hr
2. H$m_mgº$ _Zwî` H$s AXyaX¥{ï> - h¡; naånam go _moj ^r àmá hmoVm h¡Ÿ&
6. H$m`m©aå^ Ho$ nyd© A{V Amdí`H$ {dMma -
namamYZOmX² X¡Ý`mËn¡eyÝ`mËn[admXV:Ÿ&
nam^dmpËH$_Ý`oä`mo Z {d^o{V {h H$m_wH$:&&11&& Zm{eZ§ ^m{dZ§ àmß`§ àmáo M \$bgÝV{V_²Ÿ&
O~ H$m_mgº$ bmoJ Xygam| H$s godm H$aZo go CËnÞ XrZVm, MwJbr, {ZÝXm {dMmæ`£d {dYmVì`_ZwVmnmo@ Ý`Wm ^doVŸ² &&18&&
Am¡a {VañH$ma go ^r Zht S>aVo; Vmo {\$a AÝ` gm_mÝ` Xw:IX pñW{V`m| go do {Og nXmW© Ho$ {bE h_ nwéfmW© H$a aho h¢, dh {dZmer h¡ `m A{dZmer ?
H¡$go S>a|Jo ? dh h_| ^{dî` _| àmá hmo gH$Vm h¡ `m Zht ? àmá hmoZo na dh \$b XoJm, Cggo
3. H$m_mgº$ nwéf _¥Ë`w go ^r Zht S>aVo - bm^ hmoJm `m Zht ? - BË`m{X ~mVm| H$m {dMma H$aHo$ hr nwéfmW© H$aZm
Mm{hEŸ; AÝ`Wm níMmÎmmn hr hmoJmŸ&
nmH§$ Ë`mJ§ {ddoH§$ M d¡^d§ _m{ZVm_{nŸ&
H$m_mVm©: Ibw _w#mpÝV {H$_Ý`¡: ñd#m Or{dV_²Ÿ&&12&& 7. AkmZr H$mo A{Zï> H$s AmHw$bVm {ZaÝVa -
O~ {df`-^moJm| H$s BÀN>m go nr{‹S>V bmoJ ^moOZ, Ë`mJ (d«V-{Z`_), nwÌ{_ÌH$bÌmXm¡ gË`m_{n M gån{XŸ&
_mZ-gå_mZ, d¡^d Am¡a {ddoH$ H$mo ^r N>mo‹S> XoVo h¢, V~ AÝ` {df`m| H$s Vmo AmË_r`mnm`e‘>m {h e‘x> àmU^¥Vm§ ö{XŸ&&24&&
~mV hr Š`m? Aao, H$m_-dmgZm H$s ny{V© Ho$ {bE Vmo do AnZm A_yë` OrdZ ^r nwÌ, {_Ì, nËZr Am{X gmW _| hmoZo na ^r _Zwî` H$mo ñd`§ Ho$ {dZme H$s
Zï> H$a XoVo h¢Ÿ& e§H$m öX` _| H$sb Ho$ g_mZ Mw^Vr ahVr h¡ AWm©V² {H$VZo hr BîQ> g§`moJ {_b
4. amOZr{V H$m ñdê$n - OmE± Vmo ^r _Zwî` H$mo AnZo _aU H$s {MÝVm H$m±Q>o Ho$ g_mZ gmbVr ahVr h¡Ÿ&
öX`§ M Z {dídmñ`§ amO{^: qH$ namo Za:Ÿ& 8. g§H$Q> n[ahma Ho$ {bE emoH$ Ag_W© -
{H$ÝVw {dídñVdX²Ñí`mo ZQ>m`ÝVo {h ^y^O w :&&15&& {dnX: n[ahmam` emoH$: qH$ H$ënVo Z¥Um_²Ÿ&
_ÝÌr amOm H$mo nam_e© Xo aho h¢ - amOm H$mo Vmo AnZo öX` na ^r {dídmg nmdHo$ Z {h nmV: ñ`mXmVnŠboeemÝV`oŸ&&30&&
42 gy{º$g§J«h bå~ 1 43
{dnXmAm| H$mo Xya H$aZo Ho$ {bE Š`m _Zwî` H$m emoH$ g_W© h¡ ? {~bHw$b 12. amOm, àOm H$m àmU hmoVm h¡ -
Zht h¡Ÿ& O¡g J_u go hmoZodmbo Xw:I H$mo Xya H$aZo Ho$ {bE A{¾ _| Hy$XZmŸ/ amOmZ: àm{UZm§ àmUmñVofw gËñdod OrdZmV²Ÿ&
àdoe H$aZm C{MV Cnm` Zht h¡; d¡go hr emoH$ H$aZm g§H$Q> Ho$ n[ahma H$m VÎmÌ gXgËH¥$Ë`§ bmoH$ Ed H¥$V§ ^doV²Ÿ&&46&&
Cnm` Zht h¡Ÿ& amOm bmoJ hr àOm Ho$ àmU hmoVo h¢, Š`m|{H$ CZHo$ H$maU hr àOm H$m
9. g§H$Q> n[ahma H$m ghr Cnm` - OrdZ gwa{jV ahVm h¡, Bg{bE amOmAm| Ho$ à{V {H$`m J`m AÀN>m-~wam
H$m`© àOm Ho$ à{V hr hmoVm h¡Ÿ& AV: h_| H$^r ^r amOm H$m ~wam Zht gmoMZm
VVmo ì`mËàVrH$ma§ Y_©_od {d{ZpíMZwŸ&
àXrn¡Xu{nVo Xoeo Z øpñV V_gmo J{V:Ÿ&&31&& Mm{hEŸ&
{OgàH$ma XrnH$m| go àH$m{eV ñWmZ na AÝYH$ma Zht R>ha gH$Vm; 13. amOÐmoh _| nm±Mmo§ nmn g_m{hV -
CgràH$ma Ohm± Y_© h¡, dhm± {dn{Îm`m± ^r Zht R>ha gH$VtŸ& AV: `h Ñ‹T> {ZíM` Ed§ amOÐþhm§ hÝV gd©Ðmo{hËd-gå^doŸ&
H$aZm Mm{hE {H$ {dn{Îm`m| H$m n[ahma Y_© go hr hmoVm h¡Ÿ& amOY«Jw do qH$ Z ñ`mV² n#mnmVH$^mOZ_²Ÿ&&47&&
10. níMmÎmmn H$s {ZaW©H$Vm -
M±{y H$ amOm Ho$ à{V {H$`m J`m H$m`© àOm Ho$ à{V hr hmoVm h¡, AV: amOÐmoh
_| nyar àOm Ho$ à{V Ðmoh g_m{hV hmoZo go amOm Ho$ gmW Ðmoh/YmoIm H$aZodmbm
Z øH$mbH¥$Vm dmÄN>m gånwîUm{V g_r{hV_²Ÿ& ì`{º$ nm±Mm| hr nmnm| H$mo H$aZodmbm hmoVm h¡Ÿ&
qH$ nwînmdM`: eŠ`: \$bH$mbo g_mJVoŸ&&36&&
{OgàH$ma \$bmoËn{Îm H$m H$mb AmZo na Cgg_` \y$bm| H$s àm{á gå^d 14. nwÊ` g_má hmoZo na nmn H$m CX` -
Zht h¡ AWm©V² {Ogg_` d¥j _| \$b bJZodmbo hmoVo h¢, Cgg_` d¥j go \y$bm| emoHo$Zmb_nwÊ`mZm§ nmn§ qH$ Z \$bàX_²Ÿ&
XrnZmeo V_moam{e: {H$_mˆmZ_nojVoŸ&&58&&
H$s àm{á gå^d Zht hmoVr; CgràH$ma Ag_` _o§ H$s JB© BÀN>m ^r BpÀN>V H$m`©
H$mo nyam Zht H$aVr h¡Ÿ& VmËn`© `h h¡ {H$ `{X JbV g_` _| ghr H$m`© ^r {H$`m nwÊ`a{hV Ordm| Ho$ {bE Š`m nmn \$b Zht XoVm ? XoVm hr h¡Ÿ& {OgàH$ma
XrnH$ Ho$ ~wP OmZo na AÝYH$ma H$m g_yh Am_ÝÌU H$s Anojm Zht aIVm;
OmVm h¡ Vmo Cg_| g\$bVm Zht {_bVrŸ&
CgràH$ma nwÊ` jrU hmo OmZo na nmn ^r Am_ÝÌU H$s Anojm Zht aIVm,
11. namYrZ OrdZ go _aU loð> - A{nVw dh \$b XoZo Ho$ {bE ñd`_od CnpñWV hmo OmVm h¡ŸAWm©V² nmn H$m CX`
Or{dVmÎmw namYrZmÁOrdmZm§ _aU§ da_²Ÿ& hmoVm h¡Ÿ&
_¥JÝo Ðñ` _¥JÝo ÐËd§ {dVrUª Ho$Z H$mZZoŸ&&40&& 15. YZm{X ^mo½` dñVwAmo§ H$s ñdm^m{dH$ jU^§JwaVm -
namYrZ ahH$a OrdZ OrZo H$s Anojm Ordm| H$mo _aU hr loîR> h¡; dZ _|
`m¡dZ§ M eara§ M gånƒ ì`o{V ZmØþV_²Ÿ&
{g§h H$mo dZMam| H$m ñdm_r {H$gZo ~Zm`m ? {H$gr Zo ZhtŸ& qgh Vmo ñd`_od Ob~wX~wX{² ZË`Ëdo {MÌr`m Z {h VËj`o &&59&&
AnZo nwéfmW© go hr ñdm_r ~Z J`m h¡Ÿ& OdmZr, eara Am¡a gån{Îm Ho$ Zï> hmo OmZo _| Š`m AmíM`© h¡; Š`m|{H$
BZH$m Vmo ñd^md hr Zï> hmoZo H$m h¡, R>rH$ CgràH$ma O¡go ~wb~wbo Ho$ Xoa VH$
44 gy{º$g§J«h bå~ 1 45
R>haZo _| AmíM`© hmoVm h¡, Z {H$ CgHo$ VËjU Zï> hmo OmZo _|Ÿ& 19. ^moJ go g§gma Am¡a Ë`mJ go _moj -
16. g§`moJ H$m {d`moJ gw{ZpíMV - Adí`§ `{X Zí`pÝV pñWËdm{n {df`mpíMa_²Ÿ&
g§`ºw $mZm§ {d`moJíM ^{dVm {h {Z`moJV:Ÿ& ñd`§ Ë`mÁ`ñVWm {h ñ`mÝ_w{º$: g§g{¥ VaÝ`WmŸ&&68&&
{H$_Ý`¡a“Vmo@ß`“r {Z:g“mo {h {ZdV©V>o&&60&& `{X nm±Mmo BpÝÐ`m| Ho$ {df` ~hþV H$mb VH$ pñWa ahZo Ho$ ~mX ^r Zï> hmo
{OZ nXmWm] H$m g§`moJ hþAm h¡, CZH$m {d`moJ hmoZm {ZpíMV h¡, Š`m|{H$ OmVo h¢ Vmo$ h_o§ CZHo$ ZîQ> hmoZo Ho$ nhbo hr CZH$m Ë`mJ H$a XoZm Mm{hE;
g§`moJ H$hVo hr Cgo, {OgH$m {Z`_ go {d`moJ hmoŸ& Xygam| H$s Vmo ~mV hr Š`m Š`m|{H$ `{X CZHo$ Zme hmoZo Ho$ nhbo hr h_ CZH$m Ë`mJ H$a XoVo h¢ Vmo _w{º$
H$a|, `hm± Vmo OÝ_ go hr AmË_m Ho$ gmW ahZodmbo eara H$m ^r {d`moJ hmo hr hmoVr h¡Ÿ& `{X h_ Ë`mJ Zht H$aVo Vmo H$_m] H$m ~ÝYZ hmoJm hr, {Oggo g§gma
OmVm h¡Ÿ& hr ~‹T>Jo mŸ&
17. eÌw-{_ÌVm Ho$db H$ënZm - 20. Ë`mJ H$s _{h_m -
AZmXm¡ g{V g§gmao Ho$Z H$ñ` Z ~ÝYwVm & Ë`Á`Vo aÁ`_mZo amÁ`oZmÝ`oZ dm OZ:Ÿ&
gd©Wm eÌw^mdíM gd©_Vo {ÕŸ H$ënZm&&61&& ^Á`Vo Ë`Á`_mZoZ VÎ`mJmo@ñVw {ddo{H$Zm_²Ÿ&&69&&
1. `h g§gma AZm{XH$mbrZ h¡, AV: `hm± na {H$gr H$s ^r {H$gr Ho$ gmW amÁ`, d¡^d, ór-nwÌm{X Bï> nXmW© _Zwî` H$mo MmhZo _mÌ go àmá Zht
gd©Wm AZm{XH$mbrZ {_ÌVm `m eÌwVm Zht hmo gH$VrŸ& {H$gr Ho$ gmW {_ÌVm `m hmoVŸo & Omo BZ nXmWm] H$m Ë`mJ H$ao, CZHo$ à{V amJ^md N>mS‹o >o Vmo do hr Ano{jV
eÌwVm _mZZm H$ënZm _mÌ h¡Ÿ& AV: h_| nañna {_ÌVm `m eÌwVm H$m ^md H$aHo$ dñVwE± Cg Ë`mJ H$aZodmbo H$mo ghO àmá hmoVr h¢Ÿ& AV: ^oX{dkm{Z`m| H$mo
ì`W© Ho$ amJ-Ûof Zht H$aZm Mm{hEŸ& Ë`mJ^md ñdrH$ma H$aZm Mm{hEŸ&
2. g§gma AZm{X H$mb H$m hmoZo go {H$gH$m {H$gHo$ gmW ^«mV¥Ëd Zht hþAm 21. Zmar gå~ÝYr amJ H$s H«y$aVm -
AWm©V² {H$gr Z {H$gr ^d _| g^r Ord nañna EH$-Xygao Ho$ ^mB©-~hZ Am{X A{Y{ó amJ: H«$y amo@ `§ amÁ`§ àmÁ`_gyZ{nŸ&
~Zo h¢Ÿ& AV: {H$gr Ho$ gmW gd©Wm eÌwVm H$m ^md aIZm H$ënZm hr h¡Ÿ& VÛ{ÄMVm {h _w#mpÝV qH$ Z _w#mpÝV am{JZ:&&72&&
18. amÁ`m{X g_ñV ^mo½` dñVw CpÀN>îQ> - {ó`m| Ho$ à{V hmoZodmbm amJ AË`ÝV ^`§H$a hmoVm h¡; Š`m|{H$ ór go amJ
^wº$nyd{© _X§ gdª Ëd`mË_Ý^wÁ`Vo VV:Ÿ& H$aZodmbm ì`{º$ O~ amÁ` Am¡a àmUm| H$mo ^r N>mS‹o > XoVm h¡ AWm©V² BZH$s nadmh
CpÀN>ï>§ Ë`Á`Vm§ amÁ`_ZÝVm øgw^Ø ¥ dm:Ÿ&&67&& Zht H$aVm Vmo BZgo ~‹T>H$a Bg g§gma _| CgHo$ {bE Š`m h¡, {OZH$s dh nadmh
ho AmË_Z² ! M±{y H$ Ord H$s n`m©`| AZÝV hmoVr h¢Ÿ& Bg{bE Bg g§gma H$s H$aoJm ?
g_ñV dñVwE± Vwåhmao Ûmam nhbo hr ^moJr hþB© h¢ Am¡a Vw_ A~ nwZ: CÝht dñVwAm| 22. ór Ho$ ^moJ _| Amgº$ _Zwî` gyH$a Ho$ g_mZ -
H$m ^moJ H$a aho hmo; {H$ÝVw {Og dñVw H$m EH$ ~ma ^moJ H$a {b`m OmVm h¡, dh ZmarOKZaÝY«ñW - {dÊ_yÌ_`M_©UmŸ&
OyR>r hmo OmVr h¡Ÿ& Bg{bE Vw_ OyR>Z Ho$ g_mZ BZ amÁ`m{XH$ H$mo N>mS‹o moŸ& damh Bd {dS²^jr hÝV _yT>: gwIm`Vo&&73&&
46 gy{º$g§J«h bå~ 2 47
IoX H$s ~mV h¡ {H$ _yI© _Zwî` _b-_yÌm{X go ^ao hþE ór Ho$ Jwám§J _| ho AmË_Z² ! A_wH$ nXmW© Bï>/gwIXm`H$ h¡ Am¡a A_wH$ nXmW© A{Zï>/
{dbmgH$a {dï>m ImZodmbo gyH$a Ho$ g_mZ AnZo H$mo gwIr _mZVo h¢Ÿ& Xw:IXm`H$ h¡ - BgàH$ma H$ënZm H$aVm hþAm Vy ~mø nanXmWm] _| ì`W© Š`m|
23. ór godZ go CËnÞ gwI A{dMm[aVaå` - _w½Y hmo ahm h¡? AnZo _Z H$mo AnZo AmYrZ H$aŸ&
qH$ H$sÑe§ {H$`ËŠdo{V {dMmao g{V Xw:gh_²Ÿ& 27. AemÝV _Z A{hVH$mar -
A{dMm[aVaå`§ {h am_mgånH©$O§ gwI_² &&74&& bmoH$Û`m{hVmoËnm{X hÝV ñdmÝV_empÝV_V²Ÿ&
ór godZ go Omo gwI hmoVm h¡; dh V~ VH$ hr gwIê$n bJVm h¡, O~ Z Ûo{j Ûo{j Vo _m¡T>çmXÝ`§ g‘>ëß` {d{Ûf_² &&82&&
VH$ {H$ CgHo$ ~mao _| "`h gwI Š`m h¡, H¡$gm h¡, {H$VZm h¡ Am¡a H$hm± h¡ ?' ho AmË_Z² ! ~‹S>o IoX H$s ~mV h¡ {H$ Vw_ BhbmoH$ Am¡a nabmoH$ _| Xw:I
- Eogm {dMma Zht {H$`m OmVm, {H$ÝVw Eogm {dMma H$aZo na dhr gwI Agø CËnÞ H$aZodmbo AempÝV_` AnZo _Z go Ûof Zht H$aVo; A{nVw _yI©Vm Ho$
hmo OmVm h¡ AWm©V² ór {df`H$ gwI {~Zm {dMma Ho$ hr AÀN>m bJVm h¡Ÿ& H$maU Xygam| H$mo eÌw/Xw:IXm`H$ _mZH$a CZgo hr Ûof H$aVo hmo &
24. {ZOmË_m H$m kmZ hr H$_© Zï> H$aZo H$m Cnm` - 28. AnZo Xmof XoIZm hr _w{º$ H$m Cnm` -
H$mo@h§ H$sѽJwU: ŠdË`: qH$ àmß`: qH$ {Z{_ÎmH$:Ÿ& AÝ`Xr`{_dmË_r`_{n Xmof§ àní`VmŸ&
BË`yh: àË`h§ Zmo MoXñWmZo {h _{V^©dVo ² &&78&& H$: g_: Ibw _wº$mo@`§ `wº$: H$m`oZ MoX{n &&83&&
_¢ H$m¡Z h±ÿ ? _wP_| H¡$go JwU h¢ ? _¢ {H$g J{V go Am`m hÿ± ? Bg ^d _| _wPo Xygam| Ho$ Xmofm| H$o g_mZ AnZo Xmofm| H$mo XoIZodmbo _hmnwéf Ho$o g_mZ Xygam
Š`m àmá H$aZm h¡ ? Am¡a _oam gmÜ` Š`m h¡ ? - BgàH$ma Ho$ {dMma à{V{XZ H$m¡Z h¡ ? Aao, dmñVd _| {dMma {H$`m OmE Vmo dh _Zwî` Vmo eara g{hV hmoZo
Z hm| Vmo ~w{Õ A`mo½` H$m`mªo _| àd¥Îm hmoVr h¡Ÿ& na ^r {gÕ Ho$ g_mZ h¡Ÿ!
25. kmZr H$m ñdê$n gå~moYZ - bå~-2
{H§ Zw H$Vwª Ëd`maãY§ qH$ Zw dm {H«$`Vo@YwZmŸ& 29. kmZXmZ hr gdm}Îm_ XmZ -
AmË_ÞmaãY_wËg¥Á` hÝV ~møoZ _wø{g&&80&& AmË_H¥$Ë`_H¥$Ë`§ M g\$b§ àrV`o Z¥Um_²Ÿ&
ho AmË_Z² ! VyZo Š`m H$aZm àmaå^ {H$`m Wm Am¡a A~ Vy Š`m H$a ahm qH$ nwZ:íbm¿`^yV§ VV²qH$ {dÚmñWmnZmËna_²&&4&&
h¡ ? _hmZ IoX H$s ~mV h¡ {H$ àmaå^ {H$E hþE AmË_H$ë`mUê$n _moj_mJ© AnZo Ûmam {H$`m J`m ImoQ>m H$m`© ^r g\$b hmoZo na _Zwî`m| H$mo AÀN>m
H$mo N>mo‹S>H$a ~mø _mZ-gå_mZ Am¡a n§MopÝÐ` Ho$ {df`m| _| _moh H$a ahm h¡Ÿ& bJVm h¡Ÿ& Cg na ^r `{X dh H$m`© AÀN>m hmo Vmo CgH$s àgÞVm H$m H$hZm hr
26. na nXmWm] _| Bï>m{Zï> H$s {_Ï`mH$ënZm - Š`m ? Am¡a kmZXmZ go CËH¥$ï> H$m`© Am¡a Xygam Š`m hmo gH$Vm h¡ ? AWm©V²
BX>{_ï>_{Zï>§ doË`mË_Ýg‘>ën`Ý_wYmŸ& kmZXmZ hr gdm}ËH¥$îQ> H$m`© h¡Ÿ&
qH$ Zw _mo_ø
w go ~møo ñdñdmÝV§ ñdder Hw$é &&81&& 30. à{VHy$bVm H$m H$maU -
48 gy{º$g§J«h bå~ 2 49
Z {h dma{`Vw§ eŠ`§ XwîH$_m©ënVnñ``mŸ& 35. gƒo Jwé H$m ñdê$n -
{dñ\w${b“oZ qH$ eŠ` § X½Yw_mЩ_nrÝYZ_² &&12&&
aËZÌ`{dewÕ: gÝnmÌñZohr namW©H¥$V²Ÿ&
O¡go A{¾ H$s Aën qMJmar Jrbo B©ÝYZ H$mo ObmZo _| g_W© Zht h¡; d¡go hr n[anm{bVY_m} {h ^dmãYoñVmaH$mo Jwé: &&30&&
Aën VníM`m© _hmZ nmnH$_© H$m {ZdmaU H$aZo _| g_W© ZhtŸ&
Omo gå`½Xe©Z-kmZ-Mm[aÌê$n "aËZÌ`' Ho$ YmaH$ h¢, g‚mZ h¢, {Zîn¥h
31. Y_m©Ë_m hr Y_m©Ë_mAm| Ho$ ghm`H$ - ^md go `mo½` {eî`mo§ na ñZoh aIVo h¢, namonH$mar h¢, Y_© H$m nmbZ H$aVo h¢ VWm
Ym{_©H$mUm§ eaÊ`§ {h Ym{_©H$m Ed ZmnaoŸ& g§gmaê$nr g_wÐ go nma bJmVo h¢; do hr gƒo Jwé h¢Ÿ&
AhoZH© $w bdÎmofm§ àH¥$Ë`mÝ`o {h {d{Ûf: &&17&& 36. gƒo {eî` H$m ñdê$n -
Y_m©Ë_m hr Y_m©Ë_mAm| Ho$ ghm`H$ hmoVo h¢, AÝ` ZhtŸ& O¡go Zodbm gn©
Jwé^º$mo ^dmØrVmo {dZrVmo Ym{_©H$: gwYr:Ÿ&
H$m ñd^md go hr d¡ar hmoVm h¡, d¡go hr AYm{_©H$, Ym{_©H$ OZm| Ho$ d¡ar hmoVo h¡Ÿ§ & emÝVñdmÝVmo øVÝÐmbw: {eï>: {eî`mo@`{_î`Vo &&31&&
32. kmZXmZ H$m ñdê$n Am¡a \$b - Omo Jwé^º$, g§gma go ^`^rV, {dZ`erb, Y_m©Ë_m, Vrd«~w{Õ,
{dÚm {h {dÚ_mZo`§ {dVrUm©{n àH¥$î`VoŸ& emÝV{MÎm, Ambñ`a{hV Am¡a CÎm_ AmMaUdmbm hmoVm h¡, Cgo hr gƒm {eî`
ZmH¥$î`Vo M Mm¡amÚ¡: nwî`Ë`od _Zr{fV_² &&25&& H$hVo h¢Ÿ&
{H$gr H$mo ^r {dÚm XoZo go dh KQ>Vr Zht h¡; A{nVw ~‹T>Vr hr h¡Ÿ& Cg {dÚm 37. Jwé-^{º$ _w{º$ H$m ^r H$maU -
H$mo Mmoa byQ> Zht gH$Vo, ~ÝYw-~mÝYd Cg_| go {hñgm Zht ~m±Q> gH$Vo; dh
{dÚm Vmo AnZo BpÀN>V H$m`mªo H$mo nyU© hr H$aVr h¡Ÿ& Jwé^{º$: gVr _wŠË`¡ jwЧ qH$ dm Z gmY`oVŸ² &
{ÌbmoH$s_yë`aËZoZ Xwb^ © : qH$ VwfmoËH$Q>a:&&32&&
33. {dÛÎmm go bm¡{H$H$ AZwHy$bVmE± -
{OgàH$ma VrZ bmoH$ H$s H$s_V dmbo A_yë` aËZ go ^ygo H$m T>ao IarXZm
d¡Xwî`oU {h d§í`Ëd§ d¡^d§ gXwnmñ`VmŸ& H$moB© ~‹S>r ~mV Zht h¡; CgràH$ma Omo gƒr Jwé-^{º$ naånam go _w{º$ H$s à{á H$am
gXñ`Vmb_wº$o Z {dÛmZ² gd©Ì nyÁ`Vo &&26&&
{dÛÎmm go _Zwî` H$mo Hw$brZVm, YZ-gån{Îm, g‚mZVm Am¡a g‚mZ nwéfm| XoVr h¡, Cggo AÝ` bm¡{H$H H$m`m] H$s {g{Õ hmo OmZm H$moB© ~‹S>r ~mV Zht h¡Ÿ&
Ûmam gå_mZ {_bVm h¡Ÿ& A{YH$ H$hZo go Š`m bm^ ? {dÛmZ g~ OJh nyOm 38. JwéÐmoh go {dÚm H$m Zme$-
OmVm h¡Ÿ& JwéÐþhm§ JwU: H$mo dm H¥$V¿ZmZm§ Z Zí`{VŸ&
34. {dÛÎmm _moj H$m ^r H$maU - {dŸÚm{n {dÚwXm^m: ñ`mX_ybñ` Hw$V: pñW{V:&&33&&
d¡npíMË`§ {h OrdmZm_mOr{dV_{ZpÝXV_²Ÿ& {OgàH$ma {~Zm O‹S> Ho$ d¥j H$s pñW{V gå^d Zht h¡; CgràH$ma Jwé go
AndJ}@ {n _mJm}@ `_X: jra{_dm¡fY_² &&27&& Ðmoh H$aZodmbo Am¡a Jwé H$m CnH$ma Z _mZZodmbo Ho$ g^r JwU Zï> hmo OmVo h¡§Ÿ&
{dÛÎmm _Zwî`m| Ho$ {bE OrdZ^a à{Vð>m XoZdo mbr Vmo hmoVr hr h¡; gmW hr CZH$s Vmo {dÚm ^r {~Obr H$s Vah jUñWm`r hmo OmVr h¡; Š`m|{H$ `h na_
{OgàH$ma XyY eara Ho$ {bE nm¡{ï>H$ hmoZo Ho$ gmW hr Am¡f{Yñdê$n h¡; CgràH$ma gË` h¡ {H$ {~Zm O‹S>dmbo nXmW© H$s pñW{V Zht ahVrŸ&
{dÛÎmm bm¡{H$H$ H$m`m] H$mo gmYVr hþB© _moj Ho$ H$maUñdê$n ^r h¡Ÿ&
50 gy{º$g§J«h bå~ 2 51
39. JwéÐmoh gd© gX²JwUm| H$m ZmeH$ - nmUm¡ H¥$VoZ XrnoZ qH$ Hy$no nVVm§ \$b_² &&45&&
{OgàH$ma hmW _| XrnH$ hmoZo na ^r Hw$E± _| {JaZodmbo ì`{º$ Ho$ {bE
JwéÐmohmo Z {h Šdm{n {dídmñ`: {dídKm{VZ:Ÿ&
A{~ä`Vm§ JwéÐmohmXÝ`ÐmohmËHw$Vmo ^`_² &&34&& XrnH$ ì`W© hr h¡; CgràH$ma VÎdkmZ hmoZo na ^r VÎd Ho$ {déÕ àd¥{Îm H$aZodmbo
nwéfm| H$m VÎdkmZ ì`W© hr h¡Ÿ&
Omo _Zwî` Jwé Ho$ gmW Ðmoh H$aVm h¡, {dídmgKmV H$aVm h¡; dh H$^r ^r
H$ht na ^r {dídmg H$aZo `mo½` Zht hmoVm; Š`m|{H$ Jwé Ho$ Ðmoh go Z S>aZodmbo H$mo 44. VÎdkmZ Ho$ AZwgma hr àd¥{Îm `mo½` -
AÝ` bmoJm| go Ðmoh H$aZo H$m ^` H¡$go ahoJm ? VÎdkmZmZwHy$b§ VXZwð>mVw§ Ëd_h©{gŸ&
40. H«$moY na H«$moY H$aZo H$m CnXoe - _w{fV§ YrYZ§ Z ñ`mŸÚWm _mohm{XXñ`w{^: &&46&&
Vwåho§ Vmo VÎdkmZ Ho$ AZwgma hr àd¥{Îm H$aZm Mm{hE; {Oggo {H$ _moh-
AnHw$d©{V H$moníMopËH¨$ Z H$monm` Hw$ß`{gŸ&
{ÌdJ©ñ`mndJ©ñ` Or{dVñ` M Zm{eZo &&42&& amJ-Ûof Am{X Mmoam| Ho$ Ûmam ~w{Õê$nr YZ Z byQ>m Om gHo$Ÿ&
`{X AnH$ma H$aZodmbm| na hr H«$moY H$aZm MmhVo hmo Vmo Y_©, AW©, H$m_ 45. XwO©Zê$nr gn© go Xya ahZm hr C{MV -
Am¡a _moj Ho$ nwéfmW© H$m Ed§ dV©_mZ _Zwî` OrdZ H$m ^r Zme H$aZodmbo H«$moY ór_wIZo H¥$VÛmamÝñdnWmoËgwH$_mZgmZ²Ÿ&
na Amn H«$moY Š`m| Zht H$aVo ? XwOZ© mhrÄOhr{h Ëd§ Vo {h gd©‘>fm: Ibm: &&47&&
41. H«$moYr ñd`§ hr Xw:Ir - Omo ór Ho$ _mÜ`_ go Hw$nW _| àdoe H$amZodmbo h¢, Omo ñd`§ Hw$nW na
XhoËñd_od amofm{¾Zm©na§ {df`§ VV:Ÿ& MbZo-MbmZo _| CËH$pÊR>V _Zdmbo h¢ - Eogo XwO©Zê$nr gnm] H$mo Vw_ Xya go
Hw$« Ü`{Þ{jn{V ñdm“o d{•_Ý`{X{Yj`m &&43&& hr N>mo‹S> Xmo; Š`m|{H$ do XwîQ> g~ bmoJm| H$m gd©Zme H$aZodmbo hmoVo h¢Ÿ&
H«$moYê$nr A{¾ ñd`§ H$mo hr ObmVr h¡; Xygao H$mo ZhtŸ& Bgr{bE dmñVd _| 46. XwO©Z H$m g_mJ_ A{hVH$mar -
Vmo H«$moY H$aZodmbm nwéf AnZo eara H$mo hr A{¾ _| ObmVm h¡Ÿ& ñn¥ï>mZm_{h{^Z©í`oV² Jm̧ IbOZoZ VwŸ&
42. emó-ñdmÜ`m` H$m \$b - d§ed¡^dd¡Xîw `jmpÝVH$sË`m©{XH§$ jUmV² &&48&&
ho`monmXo`{dkmZ§ Zmo MoX² ì`W©: l_: lwVm¡Ÿ& gn© Ho$ H$mQ>Zo go Vmo Ho$db O‹S> eara H$m hr Zme hmoVm h¡; {H$ÝVw XwOZ© m| H$m
qH$ d«r{hIÊS>Zm`mg¡ñVÊS>b w mZm_gå^do &&44&& g_mJ_ H$aZo go Vmo d§e, d¡^d, nmpÊS>Ë`, empÝV, H$s{V© BË`m{X gd© JwUm| H$m
{OgàH$ma Mmdb {ZH$mb boZo Ho$ níMmV² _mÌ Vwf H$mo Hy$Q>Zo go H$moB© bm^ Zme jU^a _| hr hmo OmVm h¡Ÿ&
Zht h¡ AWm©V² Hy$Q>Zo H$m n[al_ ì`W© h¡; CgràH$ma ho`-CnmXo` H$m kmZ Z hmo Vmo 47. Xygam| H$mo XwO©Z ~ZmZm gab -
emó Ho$ AÜ``Z H$aZo H$m n[al_ ì`W© h¡Ÿ& Ib: Hw$`m©ËIb§ bmoH$_Ý`_Ý`mo Z H$#mZŸ&
43. VÎdkmZ H$m \$b {_bZm Amdí`H$ - Z {h eŠ`§ nXmWm©Zm§ ^mdZ§ M {dZmedV² &&49&&
VÎdkmZ§ M _moK§ ñ`mÎm{ÛéÕàd{V©Zm_²Ÿ& XwO©Z _Zwî` Xygao _Zwî` H$mo Wmo‹S>o hr g_` _| XwO©Z ~Zm boVm h¡; {H$ÝVw
52 gy{º$g§J«h bå~ 2 53
g‚mZ _Zwî` Xygao _Zwî` H$mo VËH$mb g‚mZ Zht ~Zm nmVm; Š`m|{H$ nXmWmªo O¡go Jm` Ho$ Iwaà_mU Ob H$mo Va§{JV Ed§ _¡bm H$aZodmbm N>moQ>m-gm
Ho$ {dZme Ho$ g_mZ CZH$m CËnÞ H$aZm gab Zht h¡Ÿ& _o§T>H$ g_wÐ Ho$ Ob H$mo Va§{JV Ed§ _¡bm Zht H$a gH$Vm; d¡go hr {dH$ma Ho$
48. g‚mZm| H$m g_mJ_ VWm gå_mZ H$aZm C{MV - {Z{_Îm CnpñWV hmoZo na ^r do {Z{_Îm g‚mZ/gå`½Ñ{ï> Ho$ {MÎm H$mo jmo{^V
gÁOZmñVw gVm§ nydª g_mdÁ`m©: à`ËZV:Ÿ& H$aZo /{dH$mar ~ZmZo _| g_W© Zhr§ h¢Ÿ&
qH$ bmoH$o bmoï>dËàmß`§ íbm¿`§ aËZ_`ËZV:&&50&& 52. ApñWa ~w{Õ hr OrdZ _| ~mYH$ -
{OgàH$ma {_Å>r, H§$H$‹S> Am{X {~Zm à`mg Ho$ gabVm go {_b OmVo h¢, XoeH$mbIbm: qH$ V¡íMbm Yraod ~m{YH$mŸ&
{H$ÝVw _yë`dmZ aËZ Zht {_bVo; CgràH$ma g‚mZ nwéfm| H$m g_mJ_ ~‹S>r Xwb^© Vm Ad{hVmo@ Ì Y_} ñ`mXdYmZ§ {h _wº$`o &&54&&
go hmoVm h¡, AV: g‚mZm| H$mo à`ËZnyd©H$ g‚mZm| H$m gå_mZ, AmXa-gËH$ma à{VHy$b Xoe, à{VHy$b H$mb Am¡a XwO©Z _Zwî`m| go Hw$N> ^r hm{Z Zht
H$aZm Mm{hEŸ& hmoVr; A{nVw AnZr M§Mb ~w{Õ hr hm{ZH$maH$ hmoVr h¡Ÿ& Bgr{bE AmË_ñd^md
49. g‚mZm| Ho$ dMZ A_¥V go ^r loð> - _| gmdYmZ ahmo;ŸŠ`m|{H$ AmË_brZVm hr _w{º$ H$m H$maU h¡Ÿ&
OmJ«Ëd§ gm¡_Zñ`§ M Hw$`m©ËgÛmJb§ na¡:Ÿ& 53. AmË_m hr AmË_m H$m gƒm Jwé -
AObme`gå^yV__¥V§ {h gVm§ dM: &&51&& {ejmdM: ghò¡dm© jrUnwÊ`o Z Y_©Yr:Ÿ&
g‚mZ nwéfm| Ho$ dMZ gmdYmZ H$aZodmbo, _Z H$mo n{dÌ H$aZodmbo Ed§ nmÌo Vw ñ\$m`Vo Vñ_mXmË_¡d JwéamË_mZ: &&55&&
A_¥V Ho$ g_mZ h¢Ÿ& A_¥V Vmo g_wÐ go CËnÞ _mZm J`m h¡; {H$ÝVw g‚mZ nwéfm| Ho$ nwÊ`hrZ _Zwî`m| H$mo hOmam| {hVH$mar CnXoem| go ^r Y_©~w{Õ CËnÞ Zht
dMZ CZHo$ n{dÌ öX` go CËnÞ hmoVo h¢Ÿ& hmoVr; {H$ÝVw nmÌ _Zwî`m| _| CnXoe Ho$ {~Zm ^r Y_©~{w Õ ~‹T>Vr h¡Ÿ& Bggo {gÕ
hmoVm h¡ {H$ AmË_m hr AmË_m H$m gƒm Jwé h¡Ÿ&
50. A{dH$mar ahZm hr `mo½` h¡ -
54. YZ go CÝ_Îm Ordm| H$m ñdê$n -
`m¡dZ§ gÎd_¡íd`©_oH¡$H§$ M {dH$maH¥$V²Ÿ&
g_dm`mo Z qH$ Hw$`m©X{dH$mamo@ ñVw V¡a{n &&52&& Z ûm¥ÊdpÝV Z ~wÜ`pÝV Z à`mpÝV M gËnW_²Ÿ&
à`mÝVmo@{n Z H$m`m©ÝV§ YZmÝYm B{V {MÝË`Vm_² &&56&&
`m¡dZ, gÎmm, A{YH$ma, YZ-d¡^d - BZ_| go EH$ ^r hmo Vmo dh
YZ go AÝYo hþE ì`{º$ H$ë`mUH$mar Y_© Ho$ _mJ© H$mo Z Vmo gwZVo h¢, Z
AkmZr _Zwî` H$mo {dH$mar ~Zm XoVm h¡, {\$a BZ g~H$m g_yh _Zwî` H$mo
g_PVo h¢ Am¡a Z hr Cg na MbVo hr h¢Ÿ& `{X H$Xm{MV² gÝ_mJ© na Mb| Vmo ^r
{dH$mar Š`m| Zht ~ZmEJm ? Adí` ~ZmEJm, {H$ÝVw Eogo {Z{_Îm ~rM _| hr éH$ OmVo h¢, nyUV© m VH$ Zht nhþM
± nmVoŸ&
{_bZo na ^r A{dH$mar ahZm hr g‚mZm| Ho$ {bE `mo½` h¡Ÿ&
55. YZ H$m ñdê$n -
51. g‚mZ nwéf gXm A{dH$mar -
YZmO©ZmX{n jo_o jo_mX{n M VËj`oŸ&
Z {h {d{H«$`Vo MoV: gVm§ VÕoVg
w {ÞYm¡Ÿ& CÎmamoÎmad¥Õm: {h nrS>m Z¥Um_ZÝVe: &&67&&
qH$ JmoînXObjmo^r jmo^`o‚mbYoOb© _² &&53&&
54 gy{º$g§J«h bå~ 3 55
_Zwî`m| H$mo YZ H$_mZo go A{YH$ CgH$s ajm H$aZo _| VWm ajm H$aZo go hr Zht, IoX H$s ~mV Vmo `h h¡ {H$ CgH$s {dÚ_mZ, ñnï> Am¡a àJQ> {dÚmE±
^r A{YH$ CgHo$ Zme hmoZo na CÎmamoÎma AZÝVJwZr nr‹S>m hmoVr h¡Ÿ& ^r emo^m`_mZ Zht hmoVr§Ÿ&
56. YZajm H$m Cnm` - 60. X[aÐr H$s X`Zr` Xem -
`Wme{º$: à{VH$ma: H$aUr`ñVWm{n MoVŸ² & ñ`mX{H${#mËH$a: gmo@`_m{H$#mÝ`oZ d{#mV:Ÿ&
ì`W©: {H$_Ì emoH$o Z `XemoH$: à{V{H«$`m: &&68&& Ab_Ý`¡: g gmHy$V§ YÝ`dŠÌ§ M ní`{V &&8&&
_Zwî` H$mo AnZr e{º$ Ho$ AZwgma Eogm Cnm` H$aZm Mm{hE {H$ YZ H$m {ZY©ZVm Ûmam R>Jm`m J`m _Zwî` qH$H$V©ì`{d_yT‹ > hmo OmVm h¡Ÿ& AÝ` ~mVm|
Zme Z hmo; {H$ÝVw `{X Cnm` Ag\$b hmo OmE Vmo emoH$ Zht H$aZm Mm{hE; H$s Vmo Š`m MMm© H$ao§ ? dh {ZY©Z _Zwî` Hw$N> {_boJm - Bg Amem go
Š`m|{H$ emoH$ H$m à{VH$ma emoH$ Zht H$aZo _| h¡ & YZdmZ _Zwî`m| H$m _w±h VmH$Zo bJVm h¡Ÿ&
bå~-3 61. YZ H$s gmW©H$Vm -
57. YZ H$s gÎmm Am¡a d¥{Õ Ho$ {bE H$_mZm Amdí`H$ - gån„m^\$b§ nw§gm§ g‚mZmZm§ {h nmofU_²Ÿ&
H$mH$mW©\$b{Zå~mo@{n íbm¿`Vo Z {h MyVdV² &&9&&
ñdmnVo`_Zm`§ MoËgì``§ ì`o{V ^y`{© nŸ&
gd©Xm ^wÁ`_mZmo {h nd©Vmo@ {n n[aj`r &&5&& {OgàH$ma H$m¡E Ho$ {bE {hVH$mar hmoZo na ^r AÝ` àm{U`m| Ho$ H$m_ H$m Z
hmoZo go Zr_ H$m d¥j Am_ Ho$ g_mZ àe§gZr` Zht hmoVm; CgràH$ma XwOZ© m| H$mo
{OgàH$ma h_oem ^moJm OmZodmbm nd©V ^r Zï> hmo OmVm h¡; CgràH$ma
YZm{XH$ XoZm CZHo$ {bE Vmo {hVH$a h¡ , {H$ÝVw dh g‚mZm| H$mo YZ XoZo Ho$ g_mZ
{Og_| Am_XZr {~bHw$b Zht h¡, {H$ÝVw IM© hr IM© h¡; dh YZ ~hwV hmoZo na
àe§gZr` Zht h¡Ÿ&
^r Zï> hmo OmVm h¡Ÿ&
62. YZ H$s {ZaW©H$Vm -
58. X[aÐVm H$m Xw:I -
bmoH$Û`{hV§ Mm{n gwH$a§ dñVw ZmgVm_²Ÿ&
Xm[aÐçmXna§ ZmpñV OÝVyZm_ß`éÝVwX_²Ÿ& bdUmpãYJV§ {h ñ`mÞmXo`§ {d\$b§ Ob_² &&10&&
AË`º§$ _aU§ àmU¡: àm{UZm§ {h X[aÐVm &&6&&
{OgàH$ma Z{X`m| H$m _rR>m Ob ^r g_wÐ _| OmH$a Imam hmo OmVm h¡, nrZo
_Zwî` H$mo X[aÐVm go ~‹T>H$a AÝ` H$moB© ~‹S>m Xw:I Zht h¡; Š`m|{H$ X[aÐVm
`mo½` Zht ahVm; CgràH$ma BhbmoH$ Am¡a nabmoH$ _| {hVH$mar dñVw XwO©Z Ho$
_Zwî` H$mo àmUm| Ho$ {ZH$bo {~Zm hr Or{dV _aU h¡Ÿ&
nmg OmH$a ~oH$ma hmo OmVr h¡Ÿ&
59. {ZY©Z Ho$ JwU Am¡a {dÚm H$s pñW{V -
63. AkmZr ^mdr {dn{Îm go Xw:Ir -
[aº$ñ` {h Z OmJ{V© H$sV©Zr`mo@{Ibmo JwU:Ÿ&
hÝV qH$ VoZ {dÚm{n {dÚ_mZm Z emo^Vo &&7&& ^m{dÝ`m {dnXmo `y`§ {dnÞm:qH$ ~wYm: ewMmŸ&
gn©e‘>m{d^rVm: qH$ gnm©ñ`o H$aXm{`Z: &&16&&
{ZY©Z ì`{º$ Ho$ OJËàe§gZr` JwU ^r àH$m{eV/à{gÕ Zht hmoVŸo & BVZm
{OgàH$ma gn© go S>aZodmbo bmoJ H$^r ^r gn© Ho$ _wh± _| hmW Zht S>mbVo,
56 gy{º$g§J«h bå~ 5 57
Cggo Xya hr ahVo h¢; CgràH$ma ^mdr {dn{Îm Ho$ Xw:I go Xw:Ir hmoZm g_PXma _¥Ë`w Ho$ g_` {Og _ÝÌ H$mo gwZZo _mÌ go Hw$Îmm ^r Xod hmo J`m, dh U_moH$ma
nwéfm| H$m H$m_ Zht, A{nVw ^{dî`H$mbrZ {dn{Îm Ho$ Xw:I go AkmZr hr Xw:Ir _ÝÌ {H$g {ddoH$dmZ Ho$ Ûmam OnZo `mo½` Zht h¡Ÿ?
hmoVo h¢Ÿ& 68. {_Ì H$m gƒm ñdê$n -
64. {dn{Îm go ~MZo H$m ghr Cnm` - g_Xw:IgwIm Ed ~ÝYdmo øÌ ~mÝYdm:Ÿ&
{dnXñVw àVrH$mamo {Z^©`Ëd§ Z emo{H$VmŸ& XyVm Ed H¥$VmÝVñ` ÛÝÛH$mbo nam¶xIm &&32&&
Vƒ VÎd{dXm_od VÎdkm: ñ`mV² VX²~Y w m: &&17&& Bg g§gma _| gwI _| Am¡a Xw:I _| g_mZê$n go gmW ahZodmbo hr gƒo {_Ì
{dn{Îm go ~MZo H$m Cnm` {Z^©`nZm hr h¡, emoH$ H$aZm Zht; Am¡a dh Am¡a ~ÝYw h¢; {H$ÝVw Amn{Îm Am OmZo na gmW N>mo‹S>H$a ^mJ OmZodmbo bmoJ Vmo
{Z^©`Vm VÎdkm{Z`m| _| hmoVr h¡Ÿ& AV: g^r H$mo VÎdkmZr hmoZm Mm{hEŸ& _mZmo gmjmV² `_ Ho$ hr XyV h¢Ÿ&
65. Amem hr gwIZmeH$ - bå~-5
bmoH$Û`{hVm`mË_Þ¡amí`{ZaVmo ^dŸ& 69. _mZ{gH$nr‹S> m H$m H$maU -
Y_©gm¡»`pÀN>Xmem Vo VéÀN>Xo : \$bm{W©Zm_² &&23&&
JwUm{YŠ`§ M OrdmZm_mYoaod {h H$maU_²Ÿ&
{Og d¥j go \$b MmhVo h¢, Cgr d¥j H$mo H$mQ>Zo Ho$ g_mZ Amem Y_© Am¡a ZrMËd§ Zm_ {H§ Zw ñ`mXpñV MoX² JwUam{JVm &&5&&
gwI H$s ZmeH$ h¡Ÿ& AVEd ho AmË_Z² ! AmË_H$ë`mU Ho$ {bE XmoZm| bmoH$m| _| JwUrOZm| Ho$ JwU ZrM ì`{º$`m| Ho$ {bE _mZ{gH$ nr‹S>m H$m H$maU hmoVo h¢;
{df`-^moJ Ed§ YZ H$s BÀN>m H$mo N>mS‹o >mŸo & {H$ÝVw `{X JwUJ«hUVm H$m ^md hmo Vmo ZrMVm {Q>H$ hr ZhtŸgH$VrŸ&
70. ZrM _Zwî` H$s _Zmod¥{Îm -
bå~-4 CnH$mamo@ {n ZrMmZm_nH$mam` H$ënVoŸ&
66. Y_©hrZ Ordm| H$s nmnàd¥{Îm - nÞJoZ n`: nrV§ {dfñ`¡d {h dY©Z_² &&6&&
{Z{Z©{_Îm_{n ¿ZpÝV hÝV OÝVyZYm{_©H$m:Ÿ& O¡go gn© H$mo {nbm`m J`m XyY {df H$s hr d¥{Õ H$aVm h¡; d¡go hr ZrM
qH$ nwZ: H$maUm^mgo Zmo MoXÌ {ZdmaH$: &&5&& _Zwî`m| Ho$ à{V {H$`m J`m CnH$ma AnH$ma Ho$ {bE hr hmoVm h¡Ÿ&
Y_© Ho$ ñdê$n H$mo Z g_PZodmbo nmnr bmoJ AH$maU hr àm{U`m| H$mo _ma 71. gÁOZ Am¡a XwO©Z H$m ñd^md -
S>mbVo h¢& Bg na ^r CÝh| `{X H$moB© PyR>m hr H$maU {_b OmE Am¡a H$moB© amoH$Zodmbm dm[a h§g Bd jra§ gma§ J¥†m{V gÁOZ:Ÿ&
^r Z hmo, V~ Vmo {\$a H$hZm hr Š`m ? `WmlwV§ `WméÀ`§ emoÀ`mZm§ {h H¥${V_©Vm &&18&&
67. U_moH$ma _hm_ÝÌ H$m Omn Cn`moJr - {OgàH$ma h§g {_bo hþE XyY Am¡a nmZr _| go _mÌ XyY H$mo J«hU H$a boVm
_aUjUbãYoZ `oZ ídm XodVmO{ZŸ& h¡; CgràH$ma g‚mZ ^r gma^yV A§e H$mo J«hU H$aVm h¡; {H$ÝVw XwO©Z bmoJ
n#m_ÝÌnX§ Oß`{_X§ Ho$Z Z Yr_Vm &&10&& OZlw{V Am¡a AnZr é{M Ho$ AZwgma hr H$m`© H$aVo h¢Ÿ&
58 gy{º$g§J«h bå~ 6 59
72. g‚mZVm H$m bjU - g‚mZ nwéf AnZo gwI-Xw:I _| hf©-{dfmX Zht H$aVo; A{nVw g_Vm^md
hoËdÝVaH¥$Vmonojo JwUXmofàd{V©VoŸ& YmaU H$aVo h¢ Am¡a Xygam| Ho$ gwI-Xw:I _| ñdm^m{dH$ê$n go gwIr-Xw:Ir
ñ`mVm_mXmZhmZo MoÎm{Õ gm¡OÝ`bjU_² &&19&& hmoVo h¡§Ÿ&
AÝ` H$maUm| H$s Anojm {~Zm _mÌ bm^ Am¡a hm{Z H$m {dMma H$aHo$ {H$gr 77. Y_m©Ë_m nwéfm| H$s nyOm -
^r dñVw H$mo J«hU H$aZm `m N>mS‹o >Zm g‚mZVm H$m bjU h¡Ÿ& X¡dVoZm{n nyÁ`ÝVo Ym{_©H$m: qH$ nwZ: na¡:Ÿ&
73. kmZnyd©H$ AmMaU hr loîR> - AVmo Y_©aV: gÝVw e_©Uo ñn¥h`mbd: &&41&&
`wº$m`wº${dVH}$@{n VH©$ê$T>{dYmd{VŸ& XodJ{V Ho$ Xod ^r Y_m©Ë_m nwéfm| H$s nyOm H$aVo h¢, Vmo AÝ` gm_mÝ` bmoJm|
namL>_² I
w mË\$b§ {H$ådm d¡Xîw `mÛ¡^dmX{n &&20&& H$s Vmo ~mV hr Š`m ? Bg{bE gwI H$s H$m_Zm H$aZodmbo ì`{º$`m| H$mo Y_© _|
C{MV Am¡a AZw{MV Ho$ {dMma Ho$ níMmV² C{MV {gÕ hþE H$m`© Ho$ bJ OmZm Mm{hEŸ&
{dnarV AZw{MV H$m`© _| àd¥{Îm H$aZodmbm| H$s {dÛÎmm Am¡a Eoíd`© ì`W© hr 78. nyÁ`-nyOH$ H$m ghO gw_ob -
h¢Ÿ& nyÁ`m A{n ñd`§ gÝV: gÁOZmZm§ {h nyOH$m:Ÿ&
74. {dn{Îm ^r gån{Îm ~Z OmVr h¡ - nyÁ`Ëd§ Zm_ qH$ Zw ñ`mËnyÁ`nyOmì`{VH«$_o &&45&&
{dnƒ gånXo nwÊ`mpËH$_Ý`ÎmÌ JÊ`VoŸ& ñd`§ Xygam| Ûmam nyOZr` hmoZo na ^r g‚mZ nwéf AÝ` g‚mZ nwéfm| Ho$
^mZwbm}H$§ VnÝHw$`m©{ÛH$mg{l`_å~wOo &&25&& nyOH$ hmoVo h¢; Š`m|{H$ nyÁ` nwéfm| H$s nyOm H$m C„§KZ H$aZo na nyÁ`nZm ^r
O¡go Omo gy`© g_ñV g§gma H$mo gÝVá H$aVm h¡, dhr gy`© H$_b H$mo {dH${gV H$m`_ Zht ah gH$VmŸ&
H$aVm h¡; d¡go hr nwÊ`H$_© H$m CX` hmo Vmo {dn{Îm ^r gån{Îm ~Z OmVr h¡, {\$a 79. ~w{Õ_mZm| H$s Z_«Vm \$bXm`H$ -
AÝ` AZwH$y bVm H$m Vmo H$hZm hr Š`m ? àmkofw àˆVmdí`_mË_dí`mo{MVm _VmŸ&
75. Y_m©Ë_m H$m ñd^md - àˆVm@{n YZwîH$mUm§ H$m_©Hw $ñ`¡d H$m_Xm&&46&&
Y_m} Zm_ H¥$nm_yb: gm Vw OrdmZwH$ånZ_²Ÿ& O¡go YZwî` H$s Z_«Vm YZwYm©[a`m| Ho$ _ZmoaW H$mo {gÕ H$aZodmbr hmoVr h¡,
AeaÊ`eaÊ`Ëd_Vmo Ym{_©H$bjU_² &&35&& d¡go hr ~w{Õ_mZm| H$s Z_«Vm go CZHo$ _ZmoaWm| H$s {g{Õ ghO hr hmoVr h¡; AV:
X`m hr Y_© H$m _yb h¡ Am¡a dh X`m Ordm| H$s ajm H$aZoê$n h¡; Bg{bE ~w{Õ_mZm| _| Z_«Vm hmoZm Amdí`H$ h¡Ÿ&
Aa{jV Ordm| H$s X`m H$aZm Y_m©Ë_m H$m bjU h¡Ÿ& bå~-6
76. gÁOZm| H$m ghO ñd^md - 80. _hmnwéfm| Ho$ g§gJ© go ^y{_ H$m VrW©joÌ ~Z OmZm -
gånXmnX²Û`o ñdofm§ g_^mdm {h gÁOZm:Ÿ& g{ØaÜ`w{fVm YmÌr gånyÁ`o{V {H$_ØþV_²Ÿ&
naofm§ Vw àgÞmíM {dnÞmíM {ZgJ©V: &&38&&
60 gy{º$g§J«h bå~ 6 61
H$mbm`g§ {h H$ë`mU§ H$ënVo ag`moJV: &&5&& _w_wjyUm§ {h H$m`mo@ {n ho`: {H$_na§ nwZ: &&16&&
g‚mZ AWm©V² loð> _hmnwéfm| Ho$ {Zdmg go ^y{_ `{X nyOZr` VrW©jÌo ~Z ~mø Am¡a AÝVa§J n[aJ«h go a{hV _w{ZnZm hr gƒm Vn h¡Ÿ& Bgo N>mS‹o >H$a
OmVr h¡ Vmo Bg_| Hw$N> AmíM`© Zht h¡; Š`m|{H$ H$mbm bmohm ^r agm`Z Ho$ AÝ` Vn g§gma Ho$ hr H$maU h¢Ÿ& dmñVd _| Vmo _moj MmhZodmbo nwéfm| H$mo eara
gå~ÝY go gmoZm ~Z OmVm h¡Ÿ& H$m __Ëd ^r N>mo‹S>Zo `mo½` h¡, {\$a AÝ` n[aJ«h H$m Vmo H$hZm hr Š`m ?
81. g§J{V H$m à^md - 85. n[aJ«h hr g§gma -
gXgËg“_mXod gXgÎdo Z¥Um_{nŸ&
Vñ_mËgËg“Vm: gÝVw gÝVmo XwOZ© XyaJm: &&6&& J«ÝWmZw~ÝYr g§gmañVoZ¡d Z n[aj`rŸ&
aºo$Z Xy{fV§ dó§ Z {h aŠVoZ ewÜ`{V &&17&&
g‚mZm| Am¡a XwO©Zm| H$s g§J{V go hr _Zwî` H$mo g‚mZVm Am¡a XwO©ZVm H$s
{OgàH$ma IyZ go _{bZ hþAm dó IyZ go hr gm\$ Zht hmo gH$Vm;
àm{á hmoVr h¡; AV: g‚mZ nwéfm| H$mo XwOZ© m| go Xya ahZm Mm{hE VWm g‚mZ nwéfm|
H$s g§J{V H$aZm Mm{hEŸ& CgràH$ma amJ-Ûofm{X n[aJ«hm| go ~‹T>Zdo mbm g§gma BÝht n[aJ«hm| H$mo J«hU H$aZo
82. gƒo Vn H$m ñdê$n - go H¡$go Zï> hmo gH$Vm h¡ ?
86. VÎdkmZ a{hV Z½ZVm \$bXmVm Zht -
VÎmnmo `Ì OÝVyZm§ gÝVmnmo Z¡d OmVw{MV²Ÿ& VÎdkmZ{dhrZmZm§ Z¡JÝ©« Ï`_{n {Zî\$b_²Ÿ&
Vƒmaå^{Zd¥Î© mm¡ ñ`mÞ ømaå^mo {d{hog § Z: &&14&& Z {h ñWmë`m{X{^: gmÜ`_Þ_Ý`¡aVÊSw>b:¡ &&18&&
{Og_| {H$gr ^r Ord H$mo qH${MV _mÌ ^r gÝVmn/Šboe/Xw:I Zht hmoVm O¡go Mmdbê$n CnmXmZ H$maU {~Zm _mÌ ~Q>bmoB©, Ob, A{¾, agmoB`m
h¡, dhr gƒm Vn h¡Ÿ& dh Vn Amaå^ Ho$ gd©Wm Ny>Q> OmZo na hr hmoVm h¡; Š`m|{H$ Am{X {Z{_Îm H$maUm| go gmÜ`^yV ^mV/nH$m Mmdb àmá Zht hmo gH$Vm; d¡go hr
H$moB© ^r Amaå^ qhgm go a{hV Zht hmoVmŸ& `WmW© VÎdkmZ go a{hV _mÌ Z¾Vm {Zî\$b h¡, _moj-àXmVm Zht h¡Ÿ&
83. _w{Z-AdñWm _| hr Amaå^ H$m A^md - 87. gå`½kmZ Am¡a {_Ï`mkmZ H$m `WmW© ñdê$n -
Amaå^{d{Zd¥{ÎmíM {ZJ«Ý© Woîdod Om`VoŸ& VÎdkmZ§ M Ordm{XVÎd`mWmËå`{ZíM`:Ÿ&
Z {h H$m`©namMrZ¡_½¥© `Vo ^w{d H$maU_² &&15&& AÝ`WmYrñVw bmoH$o @pñ_Z² {_Ï`mkmZ§ Vw H$Ï`Vo &&19&&
Amaå^ H$m A^md n[aJ«ha{hV _w{Z`m| _| hr hmoVm h¡; Š`m|{H$ {OÝh| g§gma Bg bmoH$ _| Ordm{X gmV VÎdm| H$m `WmW© {ZU©` hmoZm gå`½kmZ h¡ Am¡a
_| ahVo hþE ^r gm§gm[aH$ H$m`m] go H$moB© à`moOZ Zht h¡, do CZHo$ H$maUm| H$s ImoO BÝht gmV VÎdm| H$m A`WmW© {ZU©` hmoZm {_Ï`mkmZ h¡Ÿ&
Zht H$aVoŸ& 88. gå`½Xe©Z-kmZ-Mm[aÌ H$m ñdê$n -
84. gå`H²$ Vn {ZJ«©ÝW AdñWm _| hr - AmámJ_ - nXmWm©»`VÎddoXZVÐþMrŸ&
d¥Îm§ M VX²Û`ñ`mË_ÝÝ`ñIbX²d{¥ ÎmYmaU_² &&20&&
Z¡JÝ©« Ï`§ {h Vnmo@ Ý`Îmw g§gmañ`¡d gmYZ_²Ÿ& Amá, AmJ_ Am¡a gË`mW© nXmWm] H$m `WmW© kmZ hmoZm gå`½kmZ h¡, BZH$s
62 gy{º$g§J«h bå~ 6 63
`WmW© é{M AWm©V² lÕm hmoZm gå`½Xe©Z h¡ VWm gå`½Xe©Z Am¡a gå`½kmZ H$^r Xygam| H$mo g§gma go nma CVmaZodmbm Zht hmo gH$VmŸ&
H$m AmË_m _| AQ>bê$n go YmaU H$aZm gå`H²$Mm[aÌ H$hbmVm h¡Ÿ& 93. gƒo Xod ZmZm àH$ma H$s H«$s‹S>mE± H$aZodmbo Zht hmo gH$Vo -
89. aËZÌ` hr gƒm _moj_mJ© - Z M H«$sS>m {d^moñVñ` ~m{beoîdod Xe©ZmV²Ÿ&
B{V Ì`r Vw _mJ©: ñ`mXndJ©ñ` Zmna_²Ÿ& AV¥áíM ^doÎm¥qá H«$sS>`m H$Vw_© Ú w V: &&26&&
~mø_Ý`Îmn: gdª VËÌ`ñ`¡d gmYZ_² &&21&& gƒo Xod H$mo H«$s‹S>mAm| go Š`m à`moOZ ? H«$s‹S>mE± Vmo ~mbH$m| Am¡a Akm{Z`m|
gå`½Xe©Z, gå`½kmZ Am¡a gå`ŠMm[aÌ H$s EH$Vm hr _moj H$m _mJ© h¡, Ho$ OrdZ _| XoIZo H$mo {_bVr h¢Ÿ& AV¥á AWm©V² Xw:Ir Ord hr ZmZm àH$ma H$s
Xygam H$moB© ^r _moj H$m _mJ© Zht h¡ VWm AÝ` g^r ~mø Vn BZ VrZm| Ho$ hr H«$s‹S>mE± H$aHo$ gwI àmá H$aZo H$m à`mg H$aVo ahVo h¢Ÿ&
gmYZ h¢Ÿ& 94. gƒo Xod H$s ñdÀN>ÝX àd¥{Îm Zht hmo gH$Vr -
90. {_Ï`mXe©Zm{X _moj H$m Cnm` Zht - ñd¡amMmñd^mdmo@ {n Z¡ídañ`¡í`hm{ZV:Ÿ&
VËÌ`§ M Z _mojmW©_mám^mgm{XJmoMa_²Ÿ& Aß`ñ_Xm{X{^Û}î`§ gdm}ËH$f©dV: Hw$V: &&27&&
Ü`mVmo JéS>~moYZo Z {h hpÝV {df§ ~H$: &&23&& gƒo Xod Ho$ ñdoÀN>mMma H$s àd¥{Îm Zht hmo gH$Vr, AÝ`Wm CZ_| à^wËdnZo
{OgàH$ma gn© H$m {df Jé‹S> H$m Ü`mZ H$aZo go hr Zï> hmoVm h¡, ~Jwbo H$mo
H$s hm{Z hmoJr; Š`m|{H$ O~ h_ O¡go gm_mÝ` ì`{º$ ^r ñdoÀN>mMma H$s àd¥{Îm
Jé‹S> _mZH$a CgH$m Ü`mZ H$aZo go Zht; CgràH$ma gƒo Xod, emó Am¡a VÎdm| H$m
H$mo AÀN>m Zht _mZVo Vmo gdm}ËH$f©embr B©ída Ho$ ñdoÀN>mMma H$s àd¥{Îm H¡$go
lÕmZ, kmZ Am¡a AmMaU hr _moj Ho$ gmYZ h¢; Hw$Xod, Hw$emó Am¡a Hw$VÎdm| Ho$
hmo gH$Vr h¡ ?
lÕmZ, kmZ Am¡a AmMaU ñdê$n {_Ï`mXe©Z, {_Ï`mkmZ Am¡a {_Ï`mMm[aÌ ZhtŸ&
95. B©ída OJV H$m H$Vm© Zht -
91. gd©k H${WV Vn hr H$aZo `mo½` -
AXmofíMoXH¥$Ë`§ M H¥${VZ: {H$_w H¥$Ë`V:Ÿ&
gd©Xmof{d{Z©_wº§$ gd©kmonk_ÄOgmŸ& ñd¡amMma{d{YÑ©ï>mo _Îm Ed Z MmoÎm_o &&28&&
Vß`Üd§ VÎmnmo `y`§ qH$ _wYm VwfIÊS>Z:¡ &&23&&
`{X B©ída gd© Xmofm| go a{hV {ZXm}f h¡ AWm©V² gd© gwI gånÞ Am¡a n[anyU© h¡
g^r bmoJm| H$mo qhgm{X Xmofm| go a{hV VWm gd©k Ûmam Cn{Xï> Vn hr H$aZm
Vmo Cgo H$aZo `mo½` H$m`© Š`m ahm ? Hw$N> ^r ZhtŸ& Xygar ~mV `h ^r h¡ {H$ ñdoÀN>mMma
Mm{hE; Š`m|{H$ Mmdb a{hV ^ygo H$mo Hy$Q>Zo Ho$ g_mZ {_Ï`mVn H$aZo go Š`m bm^ ?
H$s àd¥{Îm CÝ_Îm nwéfm| _| hr XoIr OmVr h¡, CÎm_ {dMmadmZ nwéfm| _| ZhtŸ&
92. ñd`§ Xw:Ir ì`{º$ Xygam§o H$mo gwIr Zht ~Zm gH$Vm -
96. g§gma H$s gdm}Îm_ gån{Îm -
amJm{XXmofg§`wº$: àm{UZm§ Z¡d VmaH$:Ÿ&
nVÝV: ñd`_Ý`ofm§ Z {h hñVmdbå~Z_² &&25&& ~mo{Ybm^mËnam nwg § m§ ^y{V: H$m dm OJËÌ`oŸ&
{H$ånmH$\$bg‘>me¡: qH$ na¡éX`ÀN>b:¡ &&31&&
{OgàH$ma ñd`§ {JaVm hþAm ì`{º$ Xygam| H$m ghmam Zht hmo gH$Vm;
_Zwî`m| Ho$ {bE VrZm| bmoH$m| _| aËZÌ` H$s àm{á go ~‹T>H$a Am¡a Š`m gån{Îm
CgràH$ma amJm{X go `wº$ hmoZo Ho$ H$maU ñd`§ g§gma g_wÐ _| Sy>~Zodmbm ì`{º$
h¡Ÿ? Š`m|{H$ \$bH$mb _| {dfd¥j Ho$ \$b gÑe AË`ÝV Xw:IXm`H$ YZ, nwÌm{XH$
64 gy{º$g§J«h bå~ 7 65
go Hw$N> ^r bm^ Zht {_bVmŸ& VX{n ñdnakmZo `mWmËå`é{M_mÌHo$Ÿ&
97. {OZoÝÐ ^JdmZ go gå`½kmZê$nr Xrn H$s H$m_Zm - n[aË`mJo M nyU} ñ`mËna_§ nX_mË_Z: &&14&&
^JdÝXwU©`ÜdmÝV¡amH$sU} n{W _o g{VŸ& AmË_m H$m dh na_nX _moj AmË_m H$s `WmW© é{Mê$n gå`½Xe©Z,
gÁkmZXr{nH$m ^y`mËg§gmamd{Yd{Y©Zr &&33&& ^oX{dkmZê$n gå`½kmZ Am¡a AmË_a_UVmê$n gå`ŠMm[aÌ Ho$ n[anyU© hmoZo na
ho ^JdZ² ! _oam _mJ© XwZ`© ê$nr AÝYH$ma go ì`má h¡, AV: AmnHo$ àgmX àmá hmoVm h¡Ÿ&
go _wPo _w{º$_mJ© {XIbmZodmbm gå`½kmZê$nr XrnH$ àmá hmodŸo & 102. ñd-na ^oXkmZ H$m ñdê$n -
98. ^JdmZ h_mao _Z H$mo empÝV àXmZ H$a| - ñd_{n kmZÑŠgm¡»`gm_Ï`m©{XJwUmË_H$_²Ÿ&
ñdmÝVempÝV¨ __¡H$mÝVm_ZoH$mÝV¡H$Zm`H$:Ÿ& na§ nwÌH$bÌm{X {d{Õ JmÌ_b§ na¡: &&15&&
empÝVZmWmo {OZ: Hw$`m©Ëg§g{¥ VŠboeemÝV`o &&35&& Amn AnZr AmË_m H$mo AZÝVkmZ, AZÝVXe©Z, AZÝVgwI Am¡a
AZoH$mÝV Ho$ A{ÛVr` Zm`H$ ho empÝVZmW ^JdZ² ! g§gma Ho$ Xw:Im| H$mo Xya AZÝVdr`© JwUmË_H$ OmZmo; nwÌ, {_Ì, ór Am{X H$mo na OmZmoŸ& A{YH$ H$hZo go
H$aZo Ho$ {bE Amn _oao _Z H$mo empÝV àXmZ H$aoŸ§ & Š`m bm^ ? OÝ_ go hr gXm gmW ahZodmbo eara H$mo ^r na dñVw hr OmZmoŸ&
bå~-7 103. Xohmg{º$ go ~maå~ma Xoh àm{á -
99. fQ²>H$_m}ËnÞ gwI H$m ñdê$n - Ed§ {^Þñd^mdmo@ `§ Xohr ñdËdoZ XohH$_²Ÿ&
~wÜ`Vo nwZakmZmXVmo XohZo ~Ü`Vo &&16&&
fQ²>H$_m}npñWV§ ñdmñÏ`§ V¥îUm~rO§ {dZída_²Ÿ& BgàH$ma nwÌ, {_Ì, H$bÌ Am¡a Xoh go {^Þ ñd^md H$mo YmaU H$aZodmbm
nmnhoV:w namno{j XwaÝV§ Xw:I{_{lV_² &&12&&
`h AmË_m AkmZ Ho$ H$maU Xoh H$mo hr AmË_m _mZVm h¡; AV: Xoh {_bZo `mo½`
A{g, _{g, H¥${f, godm, {eën Am¡a dm{UÁ` - BZ N>h àH$ma Ho$ H$_moª
H$_© H$mo ~m±YVm h¡ AWm©V² nwZ: Xoh YmaU H$aVm h¡Ÿ&
go CËnÞ gwI V¥îUm H$m H$maU, Zída, nmn H$m H$maU, Xygam| H$s Anojm
104. AkmZ hr g§gma ^«_U H$m H$maU -
aIZodmbm, AÝV _| Xw:I XoZodmbm Am¡a Xw:I go {_bm hþAm h¡Ÿ&
AkmZmËH$m`hoV:w ñ`mËH$_m©kmZ{_hmË_Zm_²Ÿ&
100. AmË_moËnÞ gwI H$m ñdê$n - àVrHo$ ñ`mËà~ÝYmo@ `_Zm{X: g¡d g§g{¥ V: &&17&&
AmË_moËW_mË_Zm gmÜ`_ì`m~mY_ZwÎma_²Ÿ& Bg g§gma _| AmË_m H$mo AkmZ go eara Ho$ H$maU^yV H$_© H$m ~ÝY hmoVm h¡
AZÝV§ ñdmñÏ`_mZÝX_V¥îU_ndJ©O_² &&13&& Am¡a {\$a eara H$s àm{á hmoZo na AkmZ hmoVm h¡Ÿ& BgàH$ma AkmZ Am¡a H$_©~ÝY
AmË_m Ho$ Ûmam àmá H$aZo `mo½`, AmË_m go CËnÞ, ~mYma{hV, V¥îUma{hV, H$s naånam AZm{XH$mb go Mbr Am ahr h¡ Am¡a Bgr naånam H$m Zm_ g§gma h¡Ÿ&
AZÝV, gdm}ËH¥$ï> Am¡a _moj _| hmoZdo mbm AmZÝX hr gƒm gwI h¡Ÿ&
105. {ZOmË_VÎd H$m ñdrH$ma hr H$V©ì` -
101. _moj-àm{á H$m Cnm` -
66 gy{º$g§J«h bå~ 7 67
ñd§ ñdËdoZ VV: ní`ÝnaËdoZ M VËna_²Ÿ& A“magÑer Zmar ZdZrVg_m Zam:Ÿ&
naË`mJo _qV Hw$`m©: H$m`£aÝ`¡: {H$_pñWa¡: &&18&& VÎmËgm{ÞÜ`_mÌoU ÐdoËnwgm§ {h _mZg_²Ÿ&&41&&
kmZ-Xe©Zñdê$nr AmË_m H$mo {ZOê$n go VWm AmË_m go {^Þ AÝ` dñVwAm| ór ObVo hþE H$mo`bo Ho$ g_mZ h¡ Am¡a nwéf _ŠIZ Ho$ g_mZ h¡Ÿ&ŸO¡go
H$mo naê$n OmZVo hþE nadñVwAm| H$m Ë`mJ H$amo; Š`m|{H$ na dñVwAm| go gå~pÝYV A{¾ Ho$ g_j _ŠIZ ghO hr {nKb OmVm h¡; d¡go hr ór Ho$ g_rn hmoZo na
AÝ` Zída H$m`m] go AmË_m H$m Hw$N> ^r à`moOZ {gÕ hmoZdo mbm Zht h¡Ÿ& nwéf ghO hr H$m_mVwa hmo OmVm h¡; AV: nwéfm| H$mo {ó`m| go Xya ahZm hr
106. eara H$m {ZÝÚ ñdê$n Am¡a AkmZr H$m _moh - C{MV h¡Ÿ&
n¥WŠMoX“{Z_m©U§ M_©_m§g_bm{XH$_²Ÿ& 110. {ó`m| Ho$ g§gJ© go Xya hr ahZm -
gOwJßw go@Ì VËnwÄOo _yT>mË_m hÝV _wø{V &&37&& g§bmndmghmgm{X VÛÁ`ª nmn^réUmŸ&
~mha go gwÝXa {XIZodmbo Bg eara H$s aMZm `{X AbJ-AbJ H$s ~mb`m d¥Õ`m _mÌm Xw{hÌm dm d«VñW`mŸ&&42&&
OmE Vmo Bg_| M_‹S>m, _m§g Am¡a _bm{X An{dÌ nXmWm] Ho$ hr Xe©Z hm|J;o ŸnaÝVw nmn go ^`^rV {ddoH$erb nwéfm| H$mo ~m{bH$m, `wdVr, d¥Õ ór hr Zht;
AË`ÝV IoX H$s ~mV h¡ {H$ Bg M_‹S>m, _m§g Ed§ _bm{X Ho$ {nÊSê$n> eara na AnZr _mVm, nwÌr VWm d«VYm[aUr ~«÷Mm[aUr, Am{`©H$m{X go ^r EH$mÝV _|
AkmZr Ord _mo{hV hmoVm h¡Ÿ& {ZaW©H$ dmVm©bmn, h±gr-_OmH$m{X Zht H$aZm Mm{hEŸ&
107. eara gå~ÝYr _moh na {dMma - 111. {dÛmZ-A{dÛmZ H$m ñdê$n -
XwJÝ© Y_b_m§gm{Xì`{V[aº§$ {ddoMZoŸ& Z^íMa H$píMËñ`m{ÛnpíMX{dnpíMVmo:Ÿ&
ZojVo OmVw Xoh@o pñ_Ý_moho H$mo hoVaw mË_Zm_² &&38&& {d{ZíMbewMmo^X} mo `VíMZ Hw$VíMZ &&56&&
AmË_m Ho$ AbJ hmoZo na Bg eara _| XwJp© ÝYV _b-_m§gm{XH$ Ho$ A{V[aº$ OrdÝYaHw$_ma Amgº$ {dÚmYa H$mo g_PmVo h¢ - ho {dÚmYa !
AÝ` Hw$N> ^r XoIZo _| Zht AmVm; {\$a ^r àm{U`m| H$mo eara go _moh Š`m| hmoVm 1){dÛÁOZ {dn{Îm AmZo na ^r Y¡`© YmaU H$aVo h¢ Am¡a {deof bm^ hmoZo na
h¡ ? BgH$m {dMma H$aZm Mm{hEŸ& Jd© Zht H$aVo h¢Ÿ& 2) _yI© bmoJ Aën Amn{Îm go hr AYra hmo OmVo h¢ Am¡a
108. eara gå~ÝYr _moh H$m H$maU - Aën bm^ _| hr \y$b OmVo h¢Ÿ& {dÛmZ Am¡a A{dÛmZ _| `hr AÝVa h¡Ÿ&
AkmZ_ewMo~uO§ kmËdm ì`yh§ M XohH$_²Ÿ& 112. nm{Vd«Ë` H$s Xwb©^Vm -
AmË_mÌ gñn¥hmo d{º$ H$_m©YrZËd_mË_Z: &&39&&
`h eara kmZa{hV, An{dÌVm H$m H$maU Am¡a {hVm{hV Ho$ {dMma go na§ ghòYr^m{O órdJ} H$m n{Vd«VmŸ&
nm{Vd«Ë`§ {h ZmarUm§ JË`^mdo Vw Hw$Ì{MV²Ÿ&&57&&
a{hV h¡ - Eogm OmZH$a ^r AmË_m eara go amJ H$aVm h¡, Bggo Vmo AmË_m
hOmam| àH$ma H$s {dbjU ~w{Õ H$s YmaH$ órg_yh _| nm{Vd«Ë` H$hm±
H$m H$_m©YrZnZm hr à{Vb{jV hmoVm h¡Ÿ&
ahoJm ? AWm©V² Eogr pñW{V _| nm{Vd«Ë` AË`ÝV Xwb^© h¡Ÿ& dmñVd _| XoIm OmE
109. ór-nwéf Ho$ gm{ÞÜ` H$m gm_mÝ` ñdê$n - Vmo gabVm go ^«ï> hmoZo Ho$ Adga Z {_bZo Ho$ H$maU hOmam| {ó`m| _| nm{Vd«Ë`
68 gy{º$g§J«h bå~ 11 69
H$ht-H$ht na nm`m Om gH$Vm h¡Ÿ& 117. gm§gm[aH$ gwI-Xw:I Ho$ _yb H$maU -
113. ór H$m ê$n - nwÊ`nmnmÑVo ZmÝ`ËgwIo Xw:Io M H$maU_²Ÿ&
_X_mËg`©_m`oî`m©amJamofm{X - ^y{fVm:Ÿ& VÝVdmo {h Z byVm`m: Hy$nnmV{Zamo{YZ: &&48&&
AgË`mew{ÕH$m¡{Q>ë`emR>ç_m¡Tç > YZm: {ó`:Ÿ&&58&& O¡go _H$‹S>r Ho$ Omb Ho$ VÝVw Hw$E± _| {JaVo hþE àmUr H$mo ~MmZo _| H$maU Zht
{ó`m| _| K_ÊS>, _mËg`©, B©î`m©, _m`mMmar, Ûof, _moh, H«$moY, PyR>, hmo gH$Vo, d¡go hr nwÊ` Am¡a nmnH$_© Ho$ {~Zm gwI Am¡a Xw:I _| AÝ` H$moB© ~mø
An{dÌVm, Hw${Q>bVm Am¡a _yIV© m Am{X Xmof ñd^md go hr hmoVo h¢Ÿ& dñVw H$maU Zht hmo gH$VrŸ&
118. dñVw H$m ñd^md An[adV©Zr` -
114. ór Ho$ ñdê$n H$m nwZ: H$WZ -
AnH$mamonH$mamä`m§ gXgÝVm¡ Z ^o{XZm¡Ÿ&
{ZK¥©Uo {ZX©`o H«y$ao {Zì`©dñWo {Za‘x>eoŸ& X½Y§ M ^m{V H$ë`mU§ Ho$Zm“ma{dewÕVmŸ&&52&&
nmno nmn{Z{_Îmo M H$bÌo Vo Hw$V: ñn¥hmŸ&&59&&
O¡go ñdU© Vnm`o OmZo na ^r AnZr H$mpÝV Am¡a ~hþ_ëy `Vm H$mo Zht N>mS‹o >Vm;
K¥Uma{hV, {ZX©`, Xwï>, ì`dñWma{hV, ñdVÝÌ, nmnê$n Am¡a nmn H$r d¡go hr AnZm A{Zï> {H$`o OmZo na ^r g‚mZ _Zwî` AnZr g‚mZVm Zht
H$maU^yV ór go ào_ Am¡a CgH$m {dídmg ^r Zht aIZm Mm{hEŸ& N>mo‹S>Vm & VWm O¡go H$mo`bm {H$gr ^r àH$ma go Am¡a H$^r ^r AnZr H$m{b_m
bå~-9 Zht N>mo‹S> gH$Vm; d¡go hr XwO©Z _Zwî` _hmZ CnH$ma nmH$a ^r AnZr XwO©ZVm
115. eara Ho$ gm¡ÝX`© H$m dmñV{dH$ ñdê$n - Zht N>mS‹o > gH$VmŸ&
_{jH$mnjVmo@ß`ÀN>o _m§gmÀN>mXZM_©{UŸ& 119. YZ go g‚mZVm Am¡a XwO©ZVm H$m gå~ÝY Zht -
bmdÊ`§ ^«mpÝV[aË`oVÝ_yTä>o `mo d{º$ dmY©H$_²Ÿ&&12&& [aº$m[aŠVXem`m§ M gXgÝVm¡ Z ^o{XZm¡Ÿ&
_m§g-_‚mm H$mo T>H$Zodmbo, _ŠIr Ho$ n§I go ^r nVbo Am¡a ñdÀN> M_‹S>o ImVm@{n {h ZXr XÎmo nmZr`§ Z n`mo{Z{Y:Ÿ&&53&&
_| gwÝXaVm _mZZm _yIV© m h¡, Bg ~mV H$mo ~wT‹ >mnm gy{MV H$aVm h¡Ÿ& O¡go ZXr gyI OmZo na ^r Cgo ImoXZo go dh ß`mgo n{WH$ H$mo _rR>m Ob
116. AkmZ H$m ñnï> ñdê$n - XoVr h¡, d¡go hr g‚mZ _Zwî` {ZY©Z hmoZo na ^r Xygam| H$s `Wme{º$ _XX hr
à{VjU{dZmerX_m`w: H$m`_hmo OS>m:Ÿ& H$aVo h¢Ÿ& VWm O¡go An[a{_V Imao Ob go ^am hþAm g_wÐ ß`mgo n{WH$ H$s
Z¡d ~wÜ`m_ho {H$ÝVw H$mb_od j`mË_H$_²Ÿ&&13&& ß`mg Zht ~wPm gH$Vm, d¡go hr XwO©Z _Zwî` YZdmZ hmoZo na ^r Xygam| H$s
g§gmar Ord H$s Am`w Am¡a eara jU-jU _| n[ad{V©V Ed§ Zï> hmo aho h¡,§ H$^r ghm`Vm Zht H$aVo h¢Ÿ&
{H$ÝVw AmíM`© H$s ~mV h¡ {H$ h_ A{ddoH$s bmoJ Am`w Am¡a eara H$mo jU-jU 120. gwI-Xw:I H$m nañna gå~ÝY -
_| {dZï> hmoZdo mbo Zht _mZVo h¢; A{nVw H$mb H$mo hr {dZída _mZVo h¢Ÿ& {MañWmæ`{n Zï>§ ñ`m{ÛéÕmW} {h dr{jVoŸ&
g{ÞYmd{n Xrnñ` qH$ V{_ò§ Jwhm_wI_²Ÿ&&60&&
bå~-10
70 gy{º$g§J«h bå~ 11 71
O¡go AÝYH$ma go n[anyU© ì`má Jw\$m Ho$ g_rn XrnH$ bmZo na AÝYH$ma ~mYH$ Zht ~ZVoŸ&
ñd`_od hr {ZH$b H$a ^mJ OmVm h¡, d¡go hr {MaH$mb go CnpñWV dñVw ^r 124. {OZXrjm boZm {ddoH$s OZm| H$m H$V©ì` -
CgHo$ {damoYr nXmW© Ho$ AmZo go ñd`_od Zï> hmo OmVr h¡Ÿ& d`ñ`ÝVo@ {n dm Xrjm àojmd{Øanoú`Vm_²Ÿ&
^ñ_Zo aËZhmamo@`§ npÊS>VZ¡ © {h XøVoŸ&&18&&
bå~-11 {ddoH$sOZm| H$mo H$_ go H$_ AnZr _Zwî` Am`w H$o$ ApÝV_ ^mJ AWm©V²
121. gÁOZ/~w{Õ_mZ _Zwî` H$s {deofVmE± - d¥ÕmdñWm _| Vmo {OZXrjm H$mo ñdrH$ma H$aZm hr Mm{hE; Š`m|{H$ npÊS>V OZ
amI Ho$ {bE aËZhma H$mo ObmZo H$m {ZH¥$ï> H$m`© Zht H$aVoŸ&
H¥${VZm_oH$ê$nm {h d¥{Îm: gånXgånXmo:Ÿ&
125. km{Z`m| H$m {dH$ma jUñWm`r -
Z {h ZmXo`Vmo`oZ Vmo`YoapñV {d{H«$`m &&3&&
{OgàH$ma hOmam| Z{X`m| Ho$ Ob H$mo àmá H$aHo$ ^r g_wÐ H$^r AnZr Z {Mam{Õ nX§ XÎmo H¥${VZm§ ö{X {d{H«$`mŸ&
`{X aËZo@{nŸ _m{bÝ`§ Z {h VËH¥$ÀN> emoYZ_²&&20&&
_`m©Xm H$m C„§KZ Zht H$aVm; CgràH$ma ~hþV Á`mXm gån{Îm `m {dn{Îm H$mo àmá
O¡go aËZ na AmB© hþB© _{bZVm gabVm go hr Zï> hmo OmVr h¡; d¡go hr
H$a ~w{Õ_mZ nwéf ^r IoX {IÞ Zht hmoVŸo & ~w{Õ_mZm| Ho$ öX` _| ~hþV g_` VH$ {dH$ma ^md Zht R>haVoŸ&
122. amÁ`emgZ Am¡a Vn H$s g_mZVm -
Vngm {h g_§ amÁ`§ `moJjo_àn#mV:Ÿ& 126. _ÝÌ`ÝÌmX`mo@ß`mË_ÝñdVÝ̧ eaU§ Z VoŸ&
à_mXo gË`Y: nmVmXÝ`Wm M _hmoX`mV² &&8&& {H$ÝVw gË`od nwÊ`o {h Zmo MoËHo$ Zm_ V¡: pñWVm: &&35&&
amÁ`emgZ `moJ Am¡a jo_ Ho$ {dMma go Vn Ho$ g_mZ h¡; Š`m|{H$ amÁ` Am¡a ho AmË_Z² ! nwÊ`H$_© Ho$ CX` Ho$ {~Zm _ÝÌ-VÝÌm{XH$ ñdVÝÌê$n go Vwåhmar
Vn Ho$ `moJ-jo_ Ho$ {df` _| à_mX H$aZo go XmoZm| H$m AY:nVZ hmoVm h¡ Am¡a ajm Zht H$a gH$Vo; {H$ÝVw nwÊ` H$m CX` hmo Vmo hr _ÝÌm{XH$ ghm`H$ {gÕ hmoVo
à_mX N>mS‹o >Zo go XmoZm| H$m _hmZ CËH$f© hmoVm h¡Ÿ& h¢Ÿ& `{X nwÊ`moX` Ho$ {~Zm hr _ÝÌm{XH$ ajH$ hmo gH$Vo Vmo AmO VH$ H$moB© _aVm
H$^r Zht àmá dñVw Ho$ nmZo H$mo `moJ H$hVo h¢ Am¡a àmá H$s ajm H$aZm jo_ hr Zht, g^r Ord A_a hmo OmVoŸ&
H$hbmVm h¡Ÿ& 127. VÞmpñV `Þ d¡ ^wº§$ nwX²Jbofw _whþñËd`mŸ&
amÁ`emgZ H$s Anojm "`moJ' eãX H$m AW© Aàmá dñVw H$s àm{á Am¡a V„oeñVd qH$ V¥ßË`¡ {~ÝXw: nrVmå~wY[o ad &&38&&
"jo_' H$m AW© àmá H$s hþB© dñVw H$s gwajm h¡Ÿ& ho AmË_Z² ! Bg g§gma _| Omo AZÝVmZÝV nwXJ² b Ðì` h¢, CZH$mo Vw_ ~ma-~ma
123. nÙm Am{`©H$m H$m CnXoe - ^moJ MwH$o hmoŸ& Bg{bE O¡go g_wÐ ^a nmZr nrZo Ho$ BÀNw>H$ ì`{º$ H$mo EH$ ~±Xy nmZr
àd«Á`m: OmVw{MËàmk¡: à{VfoÕ§þ Z `wÁ`VoŸ& nrZo H$mo {_bo Vmo Cgo H$^r gÝVmof Zht hmo gH$Vm; d¡go hr dV©_mZH$mbrZ Hw$N>
Z {h ImXmnVÝVr MoÐËZd¥{ï>{Z©dm`©VŸo &&17&& nwXJ² bm| H$m godZ H$aZo go Vwåh| ^r gÝVmof Zht hmo gH$VmŸ&
{OgàH$ma AnZo Amn AmH$me go ~agVr hþB© aËZ-am{e H$mo H$moB© {JaZo go 128. ^wº$mopÁPV§ VXwpÀN>ï>§ ^moº$w _odmoËgwH$m`goŸ&
Zht amoH$Vm; CgràH$ma ~w{Õ_mZ bmoJ {OZXrjm YmaU H$aZo _| {H$gràH$ma ^r A^wº$§ _w{º$gm¡»`§ Ëd_VwÀN>§ hÝV ZoÀN>{g &&39&&
72 gy{º$g§J«h bå~ 11 55
ho AmË_Z² ! IoX h¡ {H$ Vw_ {OZ nwX²Jbm{X dñVwAm| H$mo AZoH$ ~ma
^moJH$a CpÀN>ï> ~Zm MwHo$ hmo; CÝht H$mo ~ma-~ma ^moJZo Ho$ {bE CËH$pÊR>V
hmo aho hmo; {H$ÝVw {Og AZÝV AmZÝXXm`H$ _mojgwI H$m Vw_Zo EH$ ~ma ^r
ñdmX Zht {b`m, Cg _hmZ gwI H$s BÀN>m ^r Zht H$aVo hmoŸ&
129. BÀN>m H$m A^md hr gwI -
n[aUm_{dew{ÕíM ~møo ñ`m{Þ:ñn¥hñ` VoŸ&
{Z:ñn¥hËd§ Vw gm¡»`§ VX²~møo _wø{g qH$ _wYm &&67&&
ho AmË_Z² Ÿ! ~mø nXmWm] _| BÀN>m Z H$aZo go, __Ëd Z H$aZo go Vwåhmao
n[aUm_m| _| {Z_©bVm Am`oJr VWm BÀN>m go a{hV hmoZm hr gwI h¡; Bg{bE Vw_
~mø nXmWm] _| ì`W© hr _moh Š`m| H$aVo hmo ?
130. AmË_kmZ H$m _hÎd -
gË`kmZo nwZíMmË_Ýnydd© Ëg§g[aî`{gŸ&
H$maUo O¥å^_mUo@ {n Z {h H$m`©n[aj`: &&72&&
ho AmË_Z² ! AmË_kmZ Z hmoZo go Vw_ Bg Xw:I_` g§gma _| h_oem H$s
Vah n[a^«_U H$aVo hr ahmoJo; Š`m|{H$ H$maU Ho$ {dÚ_mZ ahZo na H$m`© H$m
{dZme Zht hmoVmŸ&
131. Y_©~w{Õ H$m _hÎd -
ì`W©: g g_dm`mo@ {n VdmË_ÝY_©YrZ© MoVŸ² &
H${UemoX²J_d¡Yw`} Ho$Xmam{XJwUoZ {H$_² &&75&&
ho AmË_Z² ! H$Xm{MV ^ì`Ëd Am{X Xwb©^ nm±Mm| g_dm`m§o H$s EH$gmW
àm{á ^r hmo OmE; naÝVw `{X Vwåhmar `WmW© Y_© _| é{M Zht h¡ Vmo CZ nm±Mmo§
H$m EH$gmW nmZm ^r ì`W© h¡Ÿ& O¡go IoV dJ¡ah AÀN>o ^r ah|; na CZ_| ~rO
~moZo na AZmO H$s CËn{Îm Z hmo Vmo CZH$s AÀN>mB© go ^r Š`m bm^ ?
132. VXmË_ÝXwb^ © § Jm̧ Y_m©Wª _yT> H$ëß`Vm_²Ÿ&
^ñ_Zo XhVmo aËZ§ _yT>: H$: ñ`mËnamo OZ: &&76&&
Aao _yI© ! Bg Xwb©^ eara H$mo Y_© H$s àm{á Ho$ {bE bJmZm Mm{hE;
Š`m|{H$ {OgàH$ma amI H$s àm{á Ho$ {bE aËZ H$mo ObmZm _yIV© m h¡; CgràH$ma