Vous êtes sur la page 1sur 14

f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ


SÁwæ AiÉÆÃd£É
2011-12 £Éà ¸Á°£À

QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É

UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ : ©d£ÀUÉÃgÁ


vÁ||f|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
£ÀªÀÄÆ£É – 1

2011-12£Éà ¸Á°£À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄQæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É.


UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ : ©d£ÀUÉÃgÁ
vÁ®ÆPÀ : gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

PÁªÀÄUÁj PÁªÀÄUÁjUÉ
ºÉ¸ÀgÀÄ vÀUÀ®ÄªÀ CAzÁdÄ
ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀ PÀªÀÄUÁj ªÉÆvÀÛ
PÁªÀÄUÁj PÁªÀÄU
(d®¸ÀAgÀPÀëuÉ ¥ÀÆtðUÉÆ (gÀÆ.UÀ¼À°è)
PÀ PÁªÀÄUÁj AiÀÄ Áj
ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãj£À ½¸À®Ä
æ. UÁæªÀÄzÀ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ ¸ÀASÉå ( 18 PÉÊUÉƼÀî ¥ÀæªÀiÁt PÉÊUÉ µÀ
PÉÆAiÀÄÄè ¨ÉÃPÁUÀĪ
¸À ªÁå¦Û CAQUÀ¼À°è ) ¨ÉÃPÁzÀ (PÀÆå.«Ä ¸ÁªÀi ƼÀÄî gÁ
PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ À ªÀiÁ£ÀªÀ
A ¸ÀܼÀ ÃUÀ¼À°è PÀÆ° ÁVæ ªÀ
-ºÉƸÀ PÉgÉ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ
) ªÉZÀÑ ªÉZÀ E¯ÁSÉ
¤ªÀiÁðt.ZÉPÀqÁå ¸ÀASÉå
Ñ
AUÀ¼À ¤ªÀiÁðt)
¥Áæw¤zsÀå -1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AiÀiÁªÀÅzÉÃ
PÁªÀÄUÁjUÀ¼À£ÀÄß
vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅ¢¯Áè

PÁAiÀÄðzÀ²ð CzsÀåPÀëgÀÄ
PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ
vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ
©d£ÀUÉÃgÁ ©d£ÀUÉÃgÁ
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
£ÀªÀÄÆ£É – 2

2011-12£Éà ¸Á°£À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄQæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É.


UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ : ©d£ÀUÉÃgÁ vÁ®ÆPÀ :
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
PÁªÀÄUÁj ºÉ¸ÀgÀÄ PÁªÀÄUÁjUÉ vÀUÀ®ÄªÀ
PÁªÀÄUÁj
ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀ CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ PÁªÀÄU
PÁªÀÄUÁj ¥ÀÆtðUÉƽ¸
PÀ ( §gÀUÁ® (gÀÆ.UÀ¼À°è) Áj
PÁªÀÄUÁj AiÀÄ À®Ä
æ. UÁæªÀÄzÀ vÀqÉUÀlÄÖ«PÉ- PÁªÀÄUÁjAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ ¸ÀASÉå ( 18 PÉÊUÉ µÀ
PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ «¹ÛÃtð ¨ÉÃPÁUÀĪÀ
¸À ªÁå¦Û CgÀtÂåÃPÀgÀt CAQUÀ¼À°è ) ¸ÁªÀiÁV ƼÀÄî gÁ
¸ÀܼÀ (ºÉPÀÖgÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¢ PÀÆ°
A ªÀÄvÀÄÛ VqÀ æ MlÄÖ ªÀ
UÀ¼À°è) £ÀUÀ¼ÀÄ ªÉZÀÑ
£ÉqɪÀÅzÀÄ ) ªÉZÀÑ E¯ÁSÉ
¸ÀASÉå
¥Áæw¤zsÀå - 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
UÁæ.
¥ÀA.ªÁå¦ÛAi
UÁæ.¥ÀA.ªÁå¦ÛAiÀÄ CgÀtå
1 ÀÄ CgÀtÂåÃPÀgÀt 1440 180000.00 120000.00 300000.00
UÁæªÀÄUÀ¼À°è E¯ÁSÉ
UÁæªÀÄUÀ
¼À°è
£ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ
zÀħâtÚ EªÀgÀ
vÉÆÃlU
ºÉÆ®zÀ ¸À.ªÀA
2 LeÁ¥ÀÄgÀ vÉÆÃlUÁjPÉ 4 240 30000.00 20000.00 50000.00 ÁjPÉ
114gÀ°è
E¯ÁSÉ
vÉÆÃlUÁjPÉ
ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ
210000.00 140000.00 350000.00

PÁAiÀÄðzÀ²ð CzsÀåPÀëgÀÄ
PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ
vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ
©d£ÀUÉÃgÁ ©d£ÀUÉÃgÁ
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
£ÀªÀÄÆ£É – 3

2011-12£Éà ¸Á°£À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄQæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É.


UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ : ©d£ÀUÉÃgÁ
vÁ®ÆPÀ : gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

PÁªÀÄUÁjAiÀÄ PÁªÀÄUÁjUÉ vÀUÀ®ÄªÀ


ºÉ¸ÀgÀÄ CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ
ªÀÄvÀÄÛ (gÀÆ.UÀ¼À°è)
«ªÀgÀ ( QgÀÄ PÁªÀÄU
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ÁjAiÀÄ PÀªÀÄUÁj
PÁªÀÄU
¤ÃgÁªÀj ¥ÀæªÀi ¥ÀÆtðUÉÆ
PÀ Áj
PÁªÀÄUÁjUÀ¼ PÁªÀÄUÁj Át ½¸À®Ä
æ. UÁæªÀÄzÀ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ ¸ÀASÉå ( 18 PÉÊUÉ µÀ
ÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ (¸ÀASÉå ¨ÉÃPÁUÀĪ
¸À ªÁå¦Û CAQUÀ¼À°è ) ¸ÁªÀiÁV ƼÀÄî gÁ
PÁªÀÄUÁjUÀ¼ ¸ÀܼÀ ºÁUÀÆ À ªÀiÁ£ÀªÀ PÀÆ°
A æ MlÄÖ ªÀ
ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ GzÀÝ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉZÀÑ
ªÉZÀÑ E¯ÁSÉ
¤ÃgÁªÀj Q.«ÄÃU ¸ÀASÉå
PÁ®ÄªÉUÀ¼À À¼À°è)
Ä) -
¥Áæw£ÀzsÀå
-3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ©d£ÀUÉà PÁ®ÄªÉ UÀAlÄ dA§tÚ 960 120000. 80000.0 200000. P.R.E.D
gÁ ¤ªÀiÁðt ªÀģɬÄAzÀ 00 0 00
PÉgÉAiÀĪÀgÉUÉ
ªÀļÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ
ºÀjAiÀÄ®Ä PÁ®ÄªÉ
¤ªÀiÁðt
PÁ±À¥ÀàºÉÆ®¢AzÀ
zÀfðUÉÆÃ¥Á®
©d£ÀUÉà PÁ®ÄªÉ 60000.0 40000.0 100000.
2 ºÉÆ®zÀªÀgÉUÉ ªÀÄ¼É 480 P.R.E.D
gÁ ¤ªÀiÁðt 0 0 00
¤ÃgÀÄ ºÀjAiÀÄ®Ä
PÁ®ÄªÉ ¤ªÀiÁðt
18000 12000 30000
MlÄÖ 0.00 0.00 0.00

PÁAiÀÄðzÀ²ð CzsÀåPÀëgÀÄ
PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ
vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ
©d£ÀUÉÃgÁ ©d£ÀUÉÃgÁ
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

£ÀªÀÄÆ£É – 4

2011-12£Éà ¸Á°£À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄQæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É.


UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ : ©d£ÀUÉÃgÁ
vÁ®ÆPÀ : gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ« PÁªÀÄUÁjUÉ vÀUÀ®ÄªÀ
UÀ¼À CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ
ºÉ¸ÀgÀÄ (gÀÆ.UÀ¼À°è)
ªÀÄvÀÄÛ
«ªÀgÀ
PÁªÀÄU
(J¸ï.¹/J¸ï.n/LJªÉÊ ¥sÀ¯Á£ÀÄ
ÁjAiÀÄ PÁªÀÄUÁj
¨sÀƸÀÄzsÁg ¨sÀ«AiÀÄ PÁªÀÄU
¥ÀæªÀi ¥ÀÆtðUÉÆ
PÀ Àt ªÀUÀð Áj
PÁªÀÄUÁj Át ½¸À®Ä
æ. UÁæªÀÄzÀ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ« (SC/ST/IA PÁªÀÄUÁjAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ ¸ÀASÉå PÉÊUÉ µÀ
PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ (¸ÀASÉå ¨ÉÃPÁUÀĪ
¸À ªÁå¦Û UÀ¼À Y ( 18 CAQUÀ¼À°è ) ƼÀÄî gÁ
¸ÀܼÀ ºÁUÀÆ À ªÀiÁ£ÀªÀ PÀÆ° ¸ÁªÀiÁV
A d«ÄãÀÄUÀ½ ¨sÀƸÀÄ MlÄÖ ªÀ
GzÀÝ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉZÀÑ æ ªÉZÀÑ
UÉ ¤ÃgÁªÀj zsÁgÀuÉ) E¯ÁSÉ
Q.«ÄÃU ¸ÀASÉå
¸Ë®¨sÀå
À¼À°è)
MzÀV¸ÀĪÀÅz
ÀÄ PÀȶ
ºÉÆÃAqÀ.
¸ÀtÚ PÁ®ÄªÉ
¤ªÀiÁðt ) – 4
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
wªÀÄä¥Àà
vÀAzÉ
£ÀgÀ¸À¥Àà d®£ÁAi
40000.0 10000.0 50000.0
1 LeÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ J¸ï.¹ ¸ÀªÉð £ÀA. 253gÀ°è 320 ÀÄ£À
0 0 0
ºÉÆ®zÀ°è E¯ÁSÉ
PÀȶºÉÆAqÀ
¤ªÀiÁðt

PÁAiÀÄðzÀ²ð CzsÀåPÀëgÀÄ
PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ, ©d£ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ©d£ÀUÉÃgÁ
vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
£ÀªÀÄÆ£É – 5

2011-12£Éà ¸Á°£À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄQæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É.


UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ : ©d£ÀUÉÃgÁ
vÁ®ÆPÀ : gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
PÁªÀÄUÁjAiÀÄ
ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁªÀÄUÁj PÁªÀÄUÁjUÉ vÀUÀ®ÄªÀ CAzÁdÄ
«ªÀgÀ PÁªÀÄUÁ ¥ÀÆtðUÉ ªÉÆvÀÛ (gÀÆ.UÀ¼À°è)
jAiÀÄ PÁªÀÄ
( ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ƽ¸À®Ä
PÁªÀÄUÁj ¥ÀæªÀiÁ UÁj
PÀ ¤ÃgÀÄ ¨ÉÃPÁUÀÄ
UÁæªÀÄzÀ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ ¸ÀASÉå ( 18 PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ t PÉÊUÉ
æ.¸ ¸ÀªÀÄZÀ¬ÄUÀ¼À ªÀ µÀgÁ
ªÁå¦Û CAQUÀ¼À°è ) ¸ÀܼÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÉð £ÀA ( PÀÆå© Æ¼ÀÄî
ÀA fÃuÉÆÃðzÁÝgÀ – Pï ªÀiÁ£ÀªÀ PÀÆ° ¸ÁªÀiÁVæ
ºÁUÀÆ ºÁ° «¹ÛÃtð MlÄÖ ªÀ
PÉgÉ PÀmÉÖUÀ¼À «ÄÃ.UÀ ¢ ªÉZÀÑ ªÉZÀÑ E¯ÁSÉ
ºÀƼÀÄ ¼À°è) £ÀUÀ¼ÀÄ
vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ) ¸ÀASÉå
¥Áæw¤zsÀå-5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GAqÁæ¼ÀzÉÆrØ
GAqÁæ¼À PÁ®ÄªÉ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ
1 960 120000.00 80000.00 200000.00 P.R.E.D
zÉÆrØ ºÀƼÉvÀÄÛªÀÅzÀÄ PÉgÉAiÀÄ PÁ®ÄªÉ
ºÀƼÉvÀÄÛªÀÅzÀÄ
PÉgÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ¥ÀÄgÀ PÉgÉ
2 gÁd®§AqÁ 960 120000.00 80000.00 200000.00 P.R.E.D
ºÀƼÉvÀÄÛªÀÅzÀÄ ºÀƼÉvÀÄÛªÀÅzÀÄ
¨ÉÆüÀªÀi PÀÄAmÉ ¨ÉÆüÀAzÉÆrØ PÀÄAmÉ
3 480 60000.00 40000.00 100000.00 P.R.E.D
Á£ÀzÉÆrØ ºÀƼÉvÀÄÛªÀÅzÀÄ ºÀƼÉvÀÄÛªÀÅzÀÄ
MlÄÖ 2400 300000.00 200000.00 500000.00 P.R.E.D

PÁAiÀÄðzÀ²ð CzsÀåPÀëgÀÄ
PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ©d£ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ©d£ÀUÉÃgÁ
vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
£ÀªÀÄÆ£É – 6

2011-12£Éà ¸Á°£À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£ÉaiÀÄ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É.

UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ : ©d£ÀUÉÃgÁ


vÁ®ÆPÀ : gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

PÁªÀÄUÁjAiÀÄ PÁªÀÄUÁjUÉ vÀUÀ®ÄªÀ


ºÉ¸ÀgÀÄ CazÁdÄ ªÉÆvÀÛ
PÁªÀÄU
ªÀÄvÀÄÛ (gÀÆ.UÀ¼À°è)
Áj
«ªÀgÀ ( SC/ST PÁªÀÄUÁj
¸ÀégÀÆ PÁªÀÄU
¨sÀÆ ¸ÀÄzÁgÀt PÁªÀÄU ¥ÀÆtðUÉÆ
PÀ ¥À ÁjAiÀÄ Áj
¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ« ½¸À®Ä
æ. UÁæªÀÄzÀ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ ¸ÀASÉå ( 18 PÁªÀÄUÁj PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ ¨sÀÆ«Ä ¥ÀæªÀi PÉÊUÉ µÀ
UÀ¼À Át ¨ÉÃPÁUÀĪ
¸À ªÁå¦Û CAQUÀ¼À°è ) ¸ÀܼÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÉð £ÀA. AiÀÄ (ºÉPÉÖà ¸ÁªÀiÁ ƼÀÄî gÁ
e«ÄãÀÄUÀ¼À gÀÄUÀ À ªÀiÁ£ÀªÀ PÀÆ°
A ¸ÀªÀiÁ¥ Væ MlÄÖ ªÀ
£ÀÄß C©üªÀÈ ¼À°è) ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉZÀÑ
ÀvÁ½ ªÉZÀÑ E¯ÁSÉ
¢Þ ¸ÀASÉå
ªÀiÁqÀÄ
¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ)
ªÀÅzÀÄ
- ¥Áæw£ÀzsÀå
-6
6
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

AiÀiÁªÀÅzÉÃ
PÁªÀÄUÁjUÀ¼À£ÀÄ
ß
vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪ
ÀÅ¢¯Áè
PÁAiÀÄðzÀ²ð CzsÀåPÀëgÀÄ
PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ
vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ
©d£ÀUÉÃgÁ ©d£ÀUÉÃgÁ
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

£ÀªÀÄÆ£É – 7

2011-12£Éà ¸Á°£À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄQæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É.

UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ : ©d£ÀUÉÃgÁ


vÁ®ÆPÀ : gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

PÁªÀÄUÁjAiÀÄ PÁªÀÄUÁjUÉ vÀUÀ®ÄªÀ


ºÉ¸ÀgÀÄ CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ
ªÀÄvÀÄÛ PÁªÀÄU (gÀÆ.UÀ¼À°è)
«ªÀgÀ ( ¤ÃgÀÄ ÁjAiÀÄ PÁªÀÄUÁj
PÁªÀÄU
¤AvÀ ¥ÀæªÀi ¥ÀÆtðUÉÆ
PÀ Áj
¥ÀæzÉñÀUÀ PÁªÀÄUÁj Át ½¸À®Ä
æ. UÁæªÀÄzÀ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ ¸ÀASÉå ( 18 PÉÊUÉ µÀ
¼À°è ZÀgÀAr PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁz (¸ÀASÉå ¨ÉÃPÁUÀĪ
¸À ªÁå¦Û CAQUÀ¼À°è ) ¸ÁªÀiÁ ƼÀÄî gÁ
ºÁUÀÆ À ¸ÀܼÀ ºÁUÀÆ À ªÀiÁ£ÀªÀ PÀÆ°
A Væ MlÄÖ ªÀ
¸ÀAgÀPÀët GzÀÝ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉZÀÑ
ªÉZÀÑ E¯ÁSÉ
vÀqÉUÉÆÃqÉU Q.«ÄÃU ¸ÀASÉå
À¼ÀÄ ) À¼À°è)
¥Áæw£ÀzsÀå
-7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ©d£ÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ 576 72000. 48000 12000 P.R.E.D
±Á¯ÉUÉ ±Á¯É, ©d£ÀUÉÃgÁ 00 .00 0.00
gÀPÀëuÁ
UÉÆÃqÉ
¤ªÀiÁðt
PÉÆgÀªÀgÀ
ªÀģɬÄAzÀ
90000. 60000 15000
2 LeÁ¥ÀÄgÀ ZÀgÀAr ¤ªÀiÁðt vÀ¼ÀªÁgÀÀ 720 P.R.E.D
00 .00 0.00
ªÀģɪÀgÉUÉ
ZÀgÀAr ¤ªÀiÁðt
¸ÀgÀPÁj
¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ
±Á¯ÉUÉ 180000 12000 30000
3 LeÁ¥ÀÄgÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, 1440 P.R.E.D
gÀPÀëuÁUÉÆÃ .00 0.00 0.00
LeÁ¥ÀÄgÀ
qÉ ¤ªÀiÁðt
ªÀiÁgɪÀÄä
UÀÄr¬ÄAzÀ
¹zÁæA¥ÀÄg 120000 80000 20000
4 ZÀgÀAr ¤ªÀiÁðt zÉÆqÀØ 960 P.R.E.D
À .00 .00 0.00
ªÉÆÃjªÀgÉUÉ
ZÀgÀAr ¤ªÀiÁðt
¸ÀgÀPÁj
±Á¯ÉUÉ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ
¹zÁæA¥ÀÄg 120000 80000 20000
5 gÀPÀëuÁ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, 960 P.R.E.D
À .00 .00 0.00
UÉÆÃqÉ ¹zÁæA¥ÀÄgÀ
¤ªÀiÁðt
58200 3880 97000
MlÄÖ 4656
0.00 00.00 0.00

PÁAiÀÄðzÀ²ð CzsÀåPÀëgÀÄ
PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ
vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ
©d£ÀUÉÃgÁ ©d£ÀUÉÃgÁ
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

£ÀªÀÄÆ£É – 8

2011-12£Éà ¸Á°£À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄQæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É.

UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ : ©d£ÀUÉÃgÁ


vÁ®ÆPÀ : gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
PÁªÀÄUÁjAiÀÄ PÁªÀÄUÁjUÉ vÀUÀ®ÄªÀ
ºÉ¸ÀgÀÄ CazÁdÄ ªÉÆvÀÛ
ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀ PÁªÀÄU (gÀÆ.UÀ¼À°è)
( J¯Áè jÃwAiÀÄ ÁjAiÀÄ PÁÀªÀÄUÁj
PÁªÀÄU
ºÀªÁªÀiÁ£À ¥ÀæªÀi ¥ÀÆtðUÉÆ
Áj
¥Àj¹ÛwAiÀÄ°è PÁªÀÄUÁj Át ½¸À®Ä
PÀæ UÁæªÀÄzÀ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ ¸ÀASÉå ( 18 PÉÊUÉ µÀ
G¥ÀAiÉÆÃV¸À PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ (¸ÀASÉå ¨ÉÃPÁUÀĪ
.¸ÀA ªÁå¦Û CAQUÀ¼À°è ) ¸ÁªÀiÁ ƼÀÄî gÁ
§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀܼÀ ºÁUÀÆ À ªÀiÁ£ÀªÀ PÀÆ°
Væ MlÄÖ ªÀ
UÁæ«ÄÃt GzÀÝ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉZÀÑ
ªÉZÀÑ E¯ÁSÉ
¸ÀA¥ÀPÀð Q.«ÄÃU ¸ÀASÉå
gÀ¸ÉÛUÀ¼À À¼À°è)
¤ªÀiÁðt) -
¥Áæw¤zÀå-8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
£ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ ºÉÆ®
¢AzÀ §eÁgÀ¥Àà 12000 80000 200000
1 ©d£ÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛ ¤ªÀiÁðt 960 PRED
ºÉÆ®zÀªÀgÉUÉ gÀ¸ÉÛ 0.00 .00 .00
¤ªÀiÁðt
¤Ãj£À mÁåAPÀ¤AzÀ
60000. 40000 100000
LeÁ¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛ ¤ªÀiÁðt ªÀĹâªÀgÉUÉ gÀ¸ÉÛ 480 PRED
00 .00 .00
¤ªÀiÁðt
¨ÉÆüÀªÀiÁ gÀ¸ÉÛ wªÀÄä¥ÀàUÀÄr ºÀwÛgÀ 60000. 40000 100000
480 PRED
£ÀzÉÆrØ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ gÀ¸ÉÛ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ 00 .00 .00
gÁd®§AqÁ¢AzÀ
60000. 40000 100000
gÁd®§AqÁ gÀ¸ÉÛ ¤ªÀiÁðt §¸Áì¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ 480 PRED
00 .00 .00
¤ªÀiÁðt
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ
12000 80000 200000
gÁd®§AqÁ gÀ¸ÉÛ ¤ªÀiÁðt UÀÄqÀØPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ 960 PRED
0.00 .00 .00
gÀ¸ÉÛ ¤ªÀiÁðt
42000 2800 70000
MlÄÖ
0.00 00.00 0.00

PÁAiÀÄðzÀ²ð CzsÀåPÀëgÀÄ
PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ
vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ
©d£ÀUÉÃgÁ ©d£ÀUÉÃgÁ
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
WÉÆõÁégÀ
¨ÉÃPÁUÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À

CAzÁdÄ ( gÀÆ.®PÀëUÀ¼À°è )
æ.¸ PÁªÀÄUÁj ¸ÀégÀÆ¥À
ªÉÆvÀÛ ¸ÁªÀiÁVæ
ÀA PÀÆ° ªÉZÀÑ MlÄÖ
ªÉZÀÑ
1 d®¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆAiÀÄÄè PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ-ºÉƸÀ PÉgÉ ¤ªÀiÁðt, ¥Áæw¤zsÀ
00.00 00.00 00.00 00.00
ZÉPï qÁåA ¤ªÀiÁðt å –1
2 §gÀUÁ® vÀqÉUÀlÄÖ«PÉ-DgÀtÂåÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ VqÀ £ÉqÀĪÀÅzÀÄ ¥Áæw¤zsÀ
350000.00 210000.00 140000.00 350000.00
å –2
3 QgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ¤ÃgÁªÀj PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ ¤ÃgÁªÀj ¥Áæw¤zsÀ
300000.00 180000.00 120000.00 300000.00
PÁ®ÄªÉUÀ¼ÀÄ å –3
4 S.C/S.T/IAY ¨sÀÆ ¸ÀÄzsÁgÀt ¥sÀ¯Á£ÀÄ©ü«UÀ½UÉ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå ¥Áæw¤zsÀ
50000.00 40000.00 10000.00 50000.00
MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀȶºÉÆAqÀ ¸ÀtÚ PÁ®ÄªÉ ¤ªÀiÁðt å –4
5 ¸ÀA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀAZÀ¬ÄUÀ¼À fÃuÉÆÃðzÁÝgÀ – PÉgÉ PÀmÉÖUÀ¼À ¥Áæw¤zsÀ
500000.00 500000.00
ºÀƼÀÄ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ å –5 300000.00 200000.00
6 S.C/S.T ¨sÀÆ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À£ÀÄß d«ÄãÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Áæw¤zsÀ
00.00 00.00 00.00 00.00
C©üêÀÈ¢Þ ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ å –6
8 ¤ÃgÀÄ ¤AvÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ZÀgÀAr ¥ÀæªÁºÀ ¤AiÀÄAvÀæt ºÁUÀÆ ¥Áæw¤zsÀ
970000.00 582000.00 388000.00 970000.00
¸ÀAgÀPÀëuÁ vÀqÉUÉÆÃqÉUÀ¼ÀÄ å –7
9 J¯Áè jÃwAiÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÁzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Áæw¤zsÀ
700000.00 420000.00 280000.00 700000.00
¸ÀA¥ÀPÀð gÀ¸ÉÛUÀ¼À ¤ªÀiÁðt å –8
MlÄÖ 1732000.00 1138000.00 2870000.00

“ zsÀÈrüÃPÀgÀt “

1) PÁªÀÄUÁjUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ _____________ gÀAzÀÄ dgÀÄVzÀ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¥ÀqÉAiÀįÁVzÉ.

2) ¢£ÁAPÀ : _______________ gÀAzÀÄ dgÀÄVzÀ vÁæ.¥ÀA.¸ÁªÀiÁ£Àå-«±ÉõÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è QæÃAiÀiÁ AiÉÆÃd£É C£ÀĪÉÆâ¸À¯ÁVzÉ.

¥ÀAZÁAiÀÄvï C©üªÀÈ¢Þ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,


CzsÀåPÀëgÀÄ
UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ©d£ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ
¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ©d£ÀUÉÃgÁ
1) N.R.E.G ªÀiÁUÀð¸ÀÆa ¥ÁæPÁgÀ Qæ.AiÉÆÃ.AiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÝ¥Àr¸À¯ÁVzÀÄÝ MmÁÖgÉ QæÃ.AiÉÆÃ.PÀÆ° PÀ¤µÀÖ ±ÉÃ.60 ¸ÁªÀiÁVæ ªÉZÀÑ UÀjµÀÖ ±ÉÃ. 40
gÀµÀÄÖ EzÉ JAzÀÄ ¥Àj²Ã°¹ F ªÀÄÆ®PÀ zÀÈrüÃPÀj¸À¯ÁVzÉ.

2) 2011-12£Éà ¸Á°£À. N R.E.G QæÃAiÀiÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ _________________ gÀAzÀÄ dgÀÄUÀĪÀ vÁ.¥ÀA.¸ÁªÀiÁ£Àå // «±ÉõÀ C¨sÉAiÀÄ°è
C£ÀĪÉÆâ¸À¯ÁVzÉ.

PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

£ÀªÀÄÆ£É – 4

2010-11£Éà ¸Á°£À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄQæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É.


UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ : ©d£ÀUÉÃgÁ
vÁ®ÆPÀ : gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ« PÁªÀÄUÁjUÉ vÀUÀ®ÄªÀ


UÀ¼À CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ
ºÉ¸ÀgÀÄ (gÀÆ.UÀ¼À°è)
ªÀÄvÀÄÛ
«ªÀgÀ
PÁªÀÄU
(J¸ï.¹/J¸ï.n/LJªÉÊ ¥sÀ¯Á£ÀÄ
ÁjAiÀÄ PÁªÀÄUÁj
¨sÀƸÀÄzsÁg ¨sÀ«AiÀÄ PÁªÀÄU
¥ÀæªÀi ¥ÀÆtðUÉÆ
PÀ Àt ªÀUÀð Áj
Át ½¸À®Ä
æ. UÁæªÀÄzÀ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ« (SC/ST/IA PÁªÀÄUÁjAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ ¸ÀASÉå PÁªÀÄUÁj PÉÊUÉ µÀ
(¸ÀASÉå ¨ÉÃPÁUÀĪ
¸À ªÁå¦Û UÀ¼À Y ( 18 CAQUÀ¼À°è ) PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀܼÀ ƼÀÄî gÁ
ºÁUÀÆ À ªÀiÁ£ÀªÀ PÀÆ° ¸ÁªÀiÁV
A d«ÄãÀÄUÀ½ ¨sÀƸÀÄ MlÄÖ ªÀ
GzÀÝ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉZÀÑ æ ªÉZÀÑ
UÉ ¤ÃgÁªÀj zsÁgÀuÉ) E¯ÁSÉ
Q.«ÄÃU ¸ÀASÉå
¸Ë®¨sÀå
À¼À°è)
MzÀV¸ÀĪÀÅz
ÀÄ PÀȶ
ºÉÆÃAqÀ.
¸ÀtÚ PÀ®ÄªÉ
¤ªÀiÁðt ) – 4
1 2 3 4 5 6 8 13 14
£ÉÆúÀ£À vÀAzÉ
d¯Á£ÀA
©d£ÀUÉÃg PÀȶºÉÆAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ EªÀgÀ 40,000.0 10,000.0 50,000.0
1 400 iÀÄ£À
Á ¤ªÀiÁðt ºÉÆ®zÀ°è PÀȶºÉÆAqÀ 0 0 0
E¯ÁSÉ
¤ªÀiÁðt
±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ
d¯Á£ÀA
PÀȶºÉÆAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå EªÀgÀ 40,000.0 10,000.0 50,000.0
2 400 iÀÄ£À
¤ªÀiÁðt ºÉÆ®zÀ°è PÀȶºÉÆAqÀ 0 0 0
E¯ÁSÉ
¤ªÀiÁðt
¸ÀtÚ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ d¯Á£ÀA
PÀȶºÉÆAqÀ 40,000.0 10,000.0 50,000.0
3 £ÁUÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è 400 iÀÄ£À
¤ªÀiÁðt 0 0 0
PÀȶºÉÆAqÀ ¤ªÀiÁðt E¯ÁSÉ
¥ÁªÀðw UÀAqÀ ªÀÄÄzÀÝtÚ d¯Á£ÀA
PÀȶºÉÆAqÀ 40,000.0 10,000.0 50,000.0
4 EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀȶ 400 iÀÄ£À
¤ªÀiÁðt 0 0 0
ºÉÆAqÀ ¤ªÀiÁðt E¯ÁSÉ
zÉÆqÀØ wªÀÄä¥Àà EªÀgÀ d¯Á£ÀA
PÀȶºÉÆAqÀ 48,000.0 32,000.0 80,000.0
5 ºÉÆ®zÀ°è PÀȶºÉÆAqÀ 480 iÀÄ£À
¤ªÀiÁðt 0 0 0
¤ªÀiÁðt E¯ÁSÉ
gÁªÀÄ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ
d¯Á£ÀA
PÀȶºÉÆAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ EªÀgÀ 48,000.0 32,000.0 80,000.0
6 480 iÀÄ£À
¤ªÀiÁðt ºÉÆ®zÀ ¸À.£ÀA 146gÀ°è 0 0 0
E¯ÁSÉ
PÀȶºÉÆAqÀ ¤ªÀiÁðt
AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ FzÀ¥Àà
d¯Á£ÀA
GAqÁæ¼Àz PÀȶºÉÆAqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸À.£ÀA 48,000.0 32,000.0 80,000.0
7 480 iÀÄ£À
ÉÆrØ ¤ªÀiÁðt 160gÀ°è PÀȶºÉÆAqÀ 0 0 0
E¯ÁSÉ
¤ªÀiÁðt
zÉÆqÀØ wPÀÌtÚ vÀA/ d¯Á£ÀA
¹zÁæªÀÄ¥À PÀȶºÉÆAqÀ 40,000.0 10,000.0 50,000.0
8 £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ 400 iÀÄ£À
ÆgÀÄ ¤ªÀiÁðt 0 0 0
¸À.£ÀA 1000gÀ°è E¯ÁSÉ
FgÀtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå d¯Á£ÀA
PÀȶºÉÆAqÀ 40,000.0 10,000.0 50,000.0
9 EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸À.£ÀA 400 iÀÄ£À
¤ªÀiÁðt 0 0 0
111gÀ°è E¯ÁSÉ
£ÁqÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ d¯Á£ÀA
PÀȶºÉÆAqÀ 48,000.0 32,000.0 80,000.0
10 ¸À.£ÀA 126gÀ°è 480 iÀÄ£À
¤ªÀiÁðt 0 0 0
PÀȶºÉÆAqÀ ¤ªÀiÁðt E¯ÁSÉ
CªÀÅ®AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ
d¯Á£ÀA
PÀȶºÉÆAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ 48,000.0 32,000.0 80,000.0
11 480 iÀÄ£À
¤ªÀiÁðt ¸À.£ÀA 126gÀ°è 0 0 0
E¯ÁSÉ
PÀȶºÉÆAqÀ ¤ªÀiÁðt
²æäªÁ¸À vÀA/ £ÀgÀ¸À¥Àà d¯Á£ÀA
LeÁ¥ÀÆgÀ PÀȶºÉÆAqÀ 48,000.0 32,000.0 80,000.0
12 ¸À.£ÀA 248 gÀ°è 480 iÀÄ£À
Ä ¤ªÀiÁðt 0 0 0
PÀȵÉƺÉÆAqÀ ¤ªÀiÁðt E¯ÁSÉ
5,28,000.0 2,52,000.0 7,80,000.0
5280
0 0 0

PÁAiÀÄðzÀ²ð CzsÀåPÀëgÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C


¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ©d£ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ©d£ÀUÉÃgÁ
vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ