Vous êtes sur la page 1sur 1

894 Dziennik Vsła\v. Poz. 527, 528, 529 i 530. Nr. 66.

dów, że ratyfikacja Międzynarodowej Konwencji dów, że ratyfikacja Konwencji o traktowaniu pra-


o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych cowników obcych narówni z krajowymi wz,a kresie .
w przemyśle , podpisanej w Bernie dnia 26 września odszkodowań za niesz, częśliwe wypadki przy pracy,
1906 r. (Dz. U. R. P. z 1922 r. Nr. 19, poz. 158), przyjętej jako projekt na Ogólnej Konferencji Mię­
zarejestrowana została w dzynarodowej Organizacji Pracy dnia 5' czerwca
Sekretarjacie Ugi Naro- 1925 roku w Genewie (Dz. U. R. P: z 1928 r. Nr. 63,
dokonana prze·z:
dów w dn1u: poz . 576),
Węgry 19 kwietnia 1928 r. zarejestrowana została w
Luksemburg 16 kwietnia 1928 r. dokonana przez: Sekretarjaci,e Ligi Naro-
dów w dniu:
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski Jugosławję 1 kwietnia 1927 r.,
Irlandję 5 lipca 1930 r.
528. Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski
OśWIADCZENIE RZĄDOWE

:Z dnia 3 września 1930 roku


W sprawie podpisania przez Peru i Nikaraguę Proto-
kółu podpisania Statutu Stałego Trybunału Sprawie-
dliwości Międzynarodowej z dnia 16 grudnia 1920 r.

Podaje sięniniejszem do wiadomości,z.godnie


530.
·z odnośnemi komunikatami Sekretarjatu Ligi Naro- OśWIADCZENIE RZĄDOWE
dów, że dnia 14 września 1929 r.został podpisany
. w imieniu Rządów Peru i Nikaraguy Protokół podpi- z dnLa 3 wr, ześnia 1930 roku
sania Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości
Międzynarodowej iZ dnia 16 grudnia 1920 r. (Dz. U. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanję Deklaracji do-
R. P . .z 1923 roku Nr. 106, poz. 838). tyczącej uznania praWa do bandery Państw, pozba-
Minister Spraw Zagrankz·n ych: August Zaleski wionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barce-
lonie dn. 20 kwietnia 1921 r.

529. Podaje się niniejs1z em do wiadomości, zgodnie


z komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów, że
OśWIADCZENIE RZĄDOWE W dniu 1 lipca 1929 r. złożony został przez Hiszpanję
z dnia 3 września 1930 roku w Sekretarjacie Ligi Nar odów dokument ratyfi'ka-
cyjny Deklaracji w sprawie uz,nania prawa do ban-
w sprawie ratyłikacj1i przez Rządy Jugoslawji i Irlan- dery Państw pozbawionych wybrzeża morskiego,
dji Konwencji o traktowaniu pracown,ików obcych pod~isanej w Barcelonie dn. 20 kwietnia 1921 r. (Dz.
narówni z krajowymi w zakresie odszkodowań za U. R. P. .z 1925 r. Nr. 47, poz. 328).
nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej jako
projekt na Ogólnej Konferencji Międzyna.rodowej Minister Spraw Zagranicznych : August Zaleski
Organizacji Pracy dnia 5 czerwca 1925 roku w Ge-
newie.
Podaje się niniejg,zem do wiadomości, z,g odnie
Z odnośnem-i k,o munikat.ami Sekretarjatu Ugi Naro,·

Warszawa. Drukarnia Państwowa. Tłoczono E polecenia Ministra Sprewiedllwości. 52174 P


- - - - -- -- -
Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności Nl! 30130. Cena 25 gr.
OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi 8 zł. kwartalnie. Urzędy i instytucje państwowe opłacaj.
6 zl. Prenumerata winna być opłacana najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdego kwartału.
ReklamacJe z powodu nieotrzymania poszczel1ólnych numerów Dz. U. R. P. należy wDosić do właściwych urzędów
. pocztowych niezwłoczDie po olrzymaaiu na.lVllejo koleiDejo DlIm.rll.