Vous êtes sur la page 1sur 1

Greek Modes

Arranged by Paul Boyd at


Morningside School of Music, Edinburgh, UK.

Same as Major
Ionian Scale

& œ œ œ œ œ œ
œ œ

Minor Mode -
Dorian b3 and b7

& œ œ bœ œ
œ œ bœ œ

Minor Mode -
Phrygian b2, b3, b6 & b7

& œ œ œ bœ bœ œ
bœ bœ

Major Mode -
Lydian Sharpened 4th

& œ #œ œ œ œ œ
œ œ

Dominant Mode -
Mixolydian Flattened 7th

& œ œ œ bœ œ
œ œ œ

Romantic Minor Mode - b3, b6 & b7 -


Aeolian Same as Natural Minor Scale

& œ œ œ bœ bœ œ
œ bœ

Diminished Mode -
Locrian b2, b3, b5, b6 & b7

& œ œ bœ bœ bœ œ
bœ bœ

Copyright © Polar Flame Music Ltd 2011