Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΕΎϴϨϘΗ

ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ϦϴϤΜΗ ΕΎϴϨϘΗ
áϦϳϮϜΘϟ΍ ΔϗΎτΑ
áΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΕΎϴϨϘΗ : ϻ
˱ ϭ΃
á ΔϳΪϠΒϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϣ ϞϜϴϫ

Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϖ΋ΎΛϭ 
 ΔϴϟϭϷ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ - ΃ 

ΔλΎΨϟ΍ ΕΎμϴΧήΘϟ΍ ϭ  ΔϘΒδϤϟ΍ Ε΍ΩΎϤΘϋϹ΍ ΢Θϓ - Ώ 

ΔϴϓΎοϹ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ -Ν

ΔϴϘϴΒτΗ ΔϠΜϣ΃
Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϯϮΘΤϣ 
ήϴϴδΘϟ΍ Ϣδϗ - ΃
έΎϤΜΘγϻ΍ϭ ΰϴϬΠΘϟ΍ Ϣδϗ - Ώ
ΔϴϠΤϤϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϠϟ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ Ώ΍ϮΑ΃ ΔψϓΎΣ -Ν
ΔϴϘϴΒτΗ ΔϠΜϣ΃
á Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ άϴϔϨΗϭ ˬ ΔϗΩΎμϤϟ΍ ˬ ΖϳϮμΘϟ΍ ˬ ήϴπΤΘϟ΍ 
á Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ήϴπΤΗ 

Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ήϴπΤΗ Ϊϋ΍Ϯϗ - ΃
Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ήϴπΤΗ ϲϓ ϥϮϠΧΪΘϤϟ΍ - Ώ
Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΔθϗΎϨϣ ϭ ΖϳϮμΘϟ΍ 
Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϗΩΎμϤϟ΍ 
Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ άϴϔϨΗ 
άϴϔϨΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϲϓ ϥϮϠΧΪΘϤϟ΍ - ΃ 
ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ) ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ βϴ΋έ --΃ 

ϲϣϮϤόϟ΍ ΐγΎΤϤϟ΍ ) ϱΪϠΒϟ΍ ΔϨϳΰΨϟ΍ Ϧϴϣ΃ - -΃

Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ άϴϔϨΗ ϞΣ΍ήϣ - Ώ
ΕΎϘϔϨϟ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ --Ώ
Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ - -Ώ
ΔϴϘϴΒτΗ ΔϠΜϣ΃
Δϳέ΍ΩϹ΍ ΔΒγΎΤϤϟ΍ 
ΔϳΪϠΒϟ΍ ΔΒγΎΤϤϟ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ϚδϤϟ΍ -΃ 
˴ϱέ΍ΩϹ΍ ΏΎδΤϟ΍ -Ώ 
ήϴϴδΘϟ΍ ΏΎδΣ -Ν

ΔϴϘϴΒτΗ ΔϠΜϣ΃
áΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϰϠϋ ΔΑΎϗήϟ΍ 

Δϳέ΍ΩϹ΍ ΔΑΎϗήϟ΍ 
ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ΔΑΎϗέ -΃
ΔϳΎλϮϟ΍ ΔΑΎϗέ -Ώ
ϱΪϠΒϟ΍ ΔϨϳΰΨϟ΍ Ϧϴϣ΃ ΔΑΎϗέ -Ν
ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϮϟ ΔϣΎόϟ΍ ΔϴθΘϔϤϟ΍ ΔΑΎϗέ -Ω
ΔϴϟΎϤϠϟ ΔϣΎόϟ΍ ΔϴθΘϔϤϟ΍ ΔΑΎϗέ - ϩ 
ΔϴϤϴϠϗϹ΍ Δϓήϐϟ΍ ) Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΔΑΎϗήϟ΍ 
áΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ϦϴϤΜΗ ΕΎϴϨϘΗ : Ύ˱ ϴϧΎΛ
á ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ΔόΑΎΘϣϭ ΪϳΪΤΗ

ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ΪϳΪΤΗ
ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ΔόΑΎΘϣ 
 ΕϻϮϘϨϤϟ΍ ΩήΟ ϞΠγ -΃ 

  ϙϼϣϷ΍ ΕΎϧϮϜϣ ϞΠγ -Ώ

ΔϴϘϴΒτΗ ΔϠΜϣ΃
á ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ 

ϞϴΧ΍ΪϤϠϟ ΔΠΘϨϣ ΕΎϜϠΘϤϣ 
ϞϴΧ΍ΪϤϠϟ ΔΠΘϨϣ ήϴϏ ΕΎϜϠΘϤϣ 
ΔϴϘϴΒτΗ ΔϠΜϣ΃
á ΔϳΪϠΒϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ϦϴϤΜΗ 

ϞΧΪΘϠϟ ΔϴϨϘΘϟ΍ ϕήτϟ΍ 
ΔϳΪϠΑ ΔΤϠμϤϟ ήηΎΒϤϟ΍ ϝϼϐΘγϻ΍ - ΃
ΔϳϮϨόϤϟ΍ ΔϴμΨθϟ΍ ϥϭΩ ΎϴϟΎϣ ΔϠϘΘδϣ ΔϟΎϛϮϟ ήηΎΒϤϟ΍ ϝϼϐΘγϻ΍ -Ώ
ΔϳΪϠΒϟ΍ Ϧϋ ϒϠΘΨϣ ϱϮϨόϣ κΨη ϖϳήσ Ϧϋ ϝϼϐΘγϻ΍ - Ν
ήϴϐϟ΍ ΓΪ΋Ύϔϟ ϝίΎϨΘϟ΍ -Ω
ήϴΟ΄Θϟ΍ - ϩ
ΔϟϭΎϘϤϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ϝϼϐΘγϻ΍ - ϭ
ΔϴϘϴΒτΗ ΔϠΜϣ΃
ΔϳΪϠΒϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ϦϴϤΜΗ ΐϴϟΎγ΃ 
ΔϴϠΤϤϟ΍ ΕΎσΎθϨϟ΍ ΔϴϗήΗ  
ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ϊΟ΍ήϤϟ΍ Ϣϫ΃

ΪϴϬϤΗ
ΔλΎΧ ΔϣΎϋ ΔϔμΑ ΔϴϠΤϤϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΐϧΎΠΑ ΔϳΪϠΒϟ΍ ΔϴΒόθϟ΍ βϟΎΠϤϟ΍ ˯Ύγ΅έ ΢ϟΎμϟ ϦϳϮϜΘϟ΍ ΍άϫ ϖϠόΘϳ
ΎϬΘϔμΑ ΓήϴΧϷ΍ ϩάϫ ˬΔϳΪϠΒϠϟ ΔόΑΎΘϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ΔϴϤϨΗ ϭ ϦϴϤΜΗ ΕΎϴϨϘΗ ϭ ΔϴϠΤϤϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ήϴϴδΗ ΕΎϴϨϘΗ
ϦϴϨσ΍ϮϤϠϟ ΔϴγΎγϷ΍ ΔΟΎΤϟ΍ ϲΒϠΗ ϥ΃ϭ ˬ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔϣΪΨϟ΍ ϡΎϬϤΑ ϞϔϜΘΗ ϥ΃ ΎϬϴϠϋ ΐΠϳ ΔϳΪϋΎϗ ΔϴϠΤϣ ΔϋΎϤΟ
Ϧϣ ΎϫέϮτΗ ϥ΃ϭ ΔϴϟΎϣ Ωέ΍ϮϤΑ ΩϭΰΗ ϥ΃ ΎϬϴϠϋ ϲϐΒϨϴϓ ˬϊϓΪϟ΍ ΔΒΟ΍ϭ ΕΎϘϔϧ ΎϬϟ Ϛϟάϟ ΎϬϤϴϠϗ· ϲϓ ϦϴϤϴϘϤϟ΍ 
ϥϮϧΎϘϟ΍ ΎϬϟ ϪϟϮΨϳ Ύϣ ΐδΣ ϚϟΫ Ϟϛ ϭ ΎϬΗΎϘϔϧ ΔϴτϐΗ ϞΟ΃
ϝϭΪΟ Ύπϳ΃ ϲϫ ϭ ΔϳΪϠΒϠϟ ΔϳϮϨδϟ΍ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ϭ ΕΎϘϔϨϟΎΑ ιΎΧ ΕΎόϗϮΗ ϒθϛ ΔϳΪϠΒϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϣ ήΒΘόΗ
ϪϨϣ ϭ ."#-!" ϥϮϧΎϘϟ΍ Ϧϣ ! ΓΩΎϤϟ΍ ± ΔϳΪϠΒϟ΍ ΢ϟΎμϤϠϟ ϞπϓϷ΍ ήϴδϟΎΑ ΢Ϥδϳ ήϴϴδΗ ϭ κϴΧήΗ
áΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ 

ΔϳϮϨδϟ΍ ΔϳΪϠΒϟ΍ Ε΍Ω΍ήϳ· ϭ ΕΎϘϔϨΑ ΕΎόϗϮΘϟ΍ ϝϭΪΟ ϞΜϤΗ) Ξϣ΍ήΑ ήϴτδΗ ϝϼΧ Ϧϣ Ύ˱ϴγΎϴγ ϼ
˱ Ϥϋ 
ΔϳΪϠΒϟ΍ ΢ϟΎμϣ ήϴγ ϦδΣ Ϧϣ ϦϜϤϳ Γέ΍ΩϹ΍ϭ ϥΫϹΎΑ ΍ήϣ΃

ΎϬΘϳέϭΩ ϲϓ ϊπΨΗ ΎϬϧ΃ ϰϠϋ ΓΩΎϳί Ϫϟ ΔϠϤϜϤϟ΍ ιϮμϨϟ΍ϭ ΔϳΪϠΒϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ ϊπΨΗ ΎϬϧϷ ϢψϨϣ ϞϤϋ 
ΔϴϤϴψϨΗϭ Δϴϋήη ϡΎϜΣϷ ΎϫάϴϔϨΗϭ ΎϬϴϠϋ ΖϳϮμΘϟ΍ϭ ΎϫΩ΍Ϊϋ·ϭ ΎϬϤϳΪϘΗϭ
ϱ΃ (ϲϠΒϘΘδϣ) ϱήϳΪϘΗ ΞϣΎϧήΑ Ω΍ΪϋΈΑ ϡϮϘΗ ϥ΃ ˯ϲη Ϟϛ ϞΒϗ ΔϳΪϠΒϟ΍ ϰϠϋ ϲϐΒϨϳ ΚϴΣ ϱήϳΪϘΗ ϞϤϋ 
ΕΎϘϔϨϟ΍ϭ Ωέ΍ϮϤϟ΍ Δϓήόϣ
ϩ΍ήϳ ΎϤΑ ϲπϘϳϭ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ϭ ΕΎϘϔϨϟ΍ Ϟ΋Ύδϣ ϲϓ ΚΒϳ ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϥ΃ ΚϴΣ ϲμϴΧήΗ ϞϤϋ 
ϚϟάΑ κΧήϳ ϱ΃ Ύ˱ΒγΎϨϣ
ϭ ΎϬΗΎϜϠΘϤϣ ϦϴϤΜΗ ϰϠϋ ΓήΒΠϣ ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ βϴ΋έ ϖϳήσ Ϧϋ ΔϳΪϠΒϟ΍ ϥΎϓ ˬΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϰϟ· ΔϓΎο·
ϪόγϮΑ ϱάϟ΍ ΞΘϨϤϟ΍ έΎϤΜΘγϻ΍ ϞΒγ ϞϜϟ Ϣ΋ϼϣ ϮΟ ϖϠΧ ϰϠϋ ϞϤόϟ΍ ϊϣ ΎϬΗ΍Ω΍ήϳ· Ϧϣ ϊϓήϟ΍ ϰϠϋ ήϬδϟ΍ 
ΔϳΪϠΒϟ΍ ΔϨϳΰΧ ΢ϟΎμϟ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ ΓΩΎϳί

áΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΕΎϴϨϘΗ -ϻϭ΃
á ΔϳΪϠΒϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϣ ϞϜϴϫ

ΔϬΟ Ϧϣ ϭ ˬΔϬΟ Ϧϣ ΎϬϟ ΔϧϮϜϤϟ΍ ϖ΋ΎΛϮϟ΍ ϒϠΘΨϣ ϰϟ· ϕήτΘϟ΍ ϞπϓϷ΍ Ϧϣ ϪϧΎϓ ˬΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϞϜϴϫ ϝϼΧ Ϧϣ 
Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϯϮΘΤϤϟ νήϋ ϯήΧ΃
áΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϖ΋ΎΛϭ
á ϲϓ ϖ΋ΎΛϮϟ΍ ϩάϫ ϞΜϤΘΗ 
ΔϴϟϭϷ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ - ΃ 
ΔϘΒδϤϟ΍ Ε΍ΩΎϤΘϋϹ΍ ΢Θϓ -Ώ 

ΔϴϓΎοϹ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ -Ν 

ΔλΎΨϟ΍ ΕΎμϴΧήΘϟ΍ -Ω 
"#- !" ΔϳΪϠΒϟ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ " ΓΩΎϤϟ΍
áΔϴϟϭϷ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ -΃

ϭ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ ˯ΪΑ ϞΒϗ ϊοϮΗ ϲϫϭ ΔϴϨόϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ ϝϼΧ ΔϳΪϠΒϟ΍ ΎϫΪόΗ Δϴϧ΍ΰϴϣ ϝϭ΃ ΎϬϧϷ ΔϴϟϭϷΎΑ ΖϴϤγ
ϱΆΒϨΗ ϒθϛ Ϧϋ ΓέΎΒϋ ΔϴϟϭϷ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϭ .ΎϫάϴϔϨΗ ΔϨγ ϖΒδΗ ϲΘϟ΍ ΔϨδϟ΍ Ϧϣ -"- ϞΒϗ ςΒπϟΎΑ 
Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ήϴπΤΗ ήμϨϋ ϰϟ· Ϊϋ ) ϖ΋ΎΛϮϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϰϠϋ ϰϨΒΗ ϲΘϟ΍ ΔϳΪϠΒϟ΍ Ε΍Ω΍ήϳ· ϭ ΕΎϘϔϨΑ 

áΔλΎΨϟ΍ ΕΎμϴΧήΘϟ΍ ϭ  ΎϘΒδϣ ΔΣϮΘϔϤϟ΍ Ε΍ΩΎϤΘϋϻ΍ -Ώ

ΎϫΪόΑ ϭ΃ ΔϴϓΎοϹ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϞΒϗ ϥϮϜΗ Ϊϗϭ ˬΓέϭήπϟ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ Ω΍ήϔϧ΍ ϰϠϋ ΎϬϴϠϋ ϕΩΎμϳ Ε΍ΩΎϤΘϋ΍ ϲϫ
ϻ· ΎϬΗέϭήο ήϬψΗ Ϣϟϭ ΔϴϟϭϷ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϲϓ ϞΧΪΗ Ϣϟ ϲΘϟ΍ Ε΍ΩΎϤΘϋϹ΍ ϚϠΗ ΎϬϧ΃ ϱ΃ .ΎϬΌϴΠϣ ΐδΣ ϱ΃
ΏΎδΤϟ΍ ϭ΃ ΔϴϓΎοϹ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϲϓ ΎϬΘϳϮδΗ έΎψΘϧ΍ ϲϓ Εϻϭ΍ΪϤΑ ΎϫΩΎϤΘϋ΍ ϢΗϭ ˬΔϴϟϭϷ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ Ω΍Ϊϋ· ΪόΑ 
ϱέ΍ΩϹ΍

áΔϴϓΎοϹ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍-Ν

ΎόΒΗ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ ϝϼΧ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ϭ ΕΎϘϔϨϟ΍ ϞϳΪόΘΑ ΢ϤδΗ Δϴϧ΍ΰϴϣ ϲϫϭ 
"#-!" ϥϮϧΎϘϟ΍ Ϧϣ " ΓΩΎϤϟ΍ .ΔϘΑΎδϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ Ξ΋ΎΘϨϟ

ϲϓ Ε΍ήϴϴϐΘϟ΍ϭ ϱέ΍ΩϹ΍ ΏΎδΤϟ΍ ϲϗ΍ϮΑ ϞϴΣήΗ ΎϬϴϟ· ΎϓΎπϣ ΔϴϟϭϷ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϲϫ ΔϴϓΎοϹ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍
ΔϴϠϴΣήΗ ΔϴϓΎοϹ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ήΒΘόΗ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ΔϴϨόϤϟ΍ ΔϨδϠϟ Δϳέϭήο βϠΠϤϟ΍ Ύϫ΍ήϳ ϲΘϟ΍ ΕΎϘϔϨϟ΍ϭ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍
áϦϤπΘΗ ΎϬϧϷ 
ΔϣήμϨϤϟ΍ ΔϨδϠϟ ΔϴϘΒΘϤϟ΍ ΕΎϘϔϨϟ΍ ΕϼϴΣήΗ Ϟϛ 
ΔϣήμϨϤϟ΍ ΔϨδϠϟ ΔϴϘΒΘϤϟ΍ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ΕϼϴΣήΗ Ϟϛ 
ΔϨϳΪϣ ϭ΃ ΔϨ΋΍Ω ΖϧΎϛ ˯΍Ϯγ ΓΪλέϷ΍ Ϟϛ ϞϴΣήΗ

ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΔϴϟϭϷ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϲϓ ΎϬϴϠϋ ϕΩΎμϤϟ΍ϭ ΔϠΠδϤϟ΍ ΕΎϘϔϨϟ΍ ξϴϔΨΗ ϭ΃ ΓΩΎϳί ϦϜϤϳ ϪϧϷ ΔϟΪόϣ ήΒΘόΗϭ 
ΔϴϨόϤϟ΍ ΔΒδϨϟΎΑ
αΎγ΃ ϰϠϋ Δϴϣ΍ΰϟ· ΔϔμΑϭ ΎϬϟϼΧ ΔϘΒτϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ Ϧϣ ϥ΍ϮΟ ϞΒϗ ΔϴϓΎοϹ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϰϠϋ ΖϳϮμΘϟ΍ ϢΘϳ 
ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ϥί΍ϮΘϟ΍
ϯήΠϳ Δϟϭ΍Ϊϣ ϖϳήσ Ϧϋ ϢΘΗ ΎϬϧΈϓ ΔϴϓΎοϹ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϗΩΎμϤϟ΍ ΪόΑ ΔϴϠϳΪόΗ ΕΎϘϔϧ ϙΎϨϫ ΖϧΎϛ ΍Ϋ·ϭ 
ϱέ΍ΩϹ΍ ΏΎδΤϟ΍ ϲϓ ΎϬΘϳϮδΗ ϢΘϳϭ ϞϳΪόΘϟ΍ ΍άϫ ΎϬϟϼΧ Ϧϣ
áΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϯϮΘΤϣ 

Ϧϣ ΓΩΎϤϟ΍ .έΎϤΜΘγϻ΍ ϭ ΰϴϬΠΘϟ΍ Ϣδϗ ϭ ήϴϴδΘϟ΍ Ϣδϗ :ΎϤϫ (Ϧϴϋήϓ) ϦϴϘη ϰϠϋ ΔϳΪϠΒϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϣ ϱϮΘΤΗ 
"#-!" ΔϳΪϠΒϟ΍ ϥϮϧΎϗ

ϞϗϷ΍ ϰϠϋ %" ϱέΎΒΟ· ωΎτΘϗ΍ ϊϣ ΎϳέΎΒΟ· ϥί΍ϮΘϣ ϥϮϜϳ ϭ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ϭ ΕΎϘϔϨϟ΍ ϰϠϋ ϱϮΘΤϳ Ϣδϗ Ϟϛ 
έΎϤΜΘγϻ΍ ϭ ΰϴϬΠΘϟ΍ Ϣδϗ ϞϳϮϤΘϟ κμΨϣ ήϴϴδΘϟ΍ Ϣδϗ Ϧϣ

áήϴϴδΘϟ΍ Ϣδϗ -΃
áϞϤθΗϭ ˬΔϳΪϠΒϟ΍ ΢ϟΎμϤϟ ϦδΤϟ΍ ήϴϴδΘϟ΍ ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ βϴ΋ήϟ ϦϤπϳ ϱάϟ΍ ωήϔϟ΍ Ϯϫϭ
%ΔϳΪϠΒϟ΍ ϕ Ϧϣ $" ΓΩΎϤϟ΍" ΕΎϘϔϨϟ΍ "ΔϳΪϠΒϟ΍ ϕ $ ΓΩΎϤϟ΍" Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ 
ΔϳΪϠΒϟ΍ ϲϔχϮϣ ϒϴϟΎϜΗϭ έϮΟ΃ ΕΎϘϔϧ - .Δϴ΋ΎΒΠϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ ϞϴλΎΤϣ 
ΓέήϘϤϟ΍ ΕΎϤϫΎδϤϟ΍ - .ΔϟϭΪϟ΍ ΎϬΤϨϤΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϤϫΎδϤϟ΍ 
ΔϳέΎϘόϟ΍ϭ ΔϟϮϘϨϤϟ΍ ϝ΍ϮϣϷ΍ ΔϧΎϴλ ΕΎϘϔϧ - .ΕΎϣΪΨϟ΍ ϕϮϘΣϭ έϮΟ΃ϭ ϡϮγέ 
ΕΎϗήτϟ΍ ΔϧΎϴλ - .ΔϳΪϠΒϟ΍ ϙϼϣ΃ϭ ϞϴλΎΤϣ 
ΔϳΪϠΒϟ΍ ϰϠϋ ΔΒΗήΘϤϟ΍ ρΎδϗϷ΍ϭ κμΤϟ΍ &' ϙήΘθϤϟ΍ ϕϭΪϨμϟ΍ ΔμΣ 
΢ϟΎμϤϟ΍ ήϴϴδΗ ΕΎϘϔϧ - .ϝϼϐΘγϻ΍ ΞΗ΍Ϯϧ 
ϥϮϳΪϟ΍ Ϊ΋΍Ϯϓ - .Δϴ΋ΎϨΜΘγ΍ ΞΗ΍Ϯϧ 
ΰϴϬΠΘϟ΍ ΕΎϘϔϨϟ ωΎτΘϗϻ΍ 
έΎϤΜΘγϻ΍ ΕΎϘϔϨϟ ωΎτΘϗϻ΍

áϡΎδϗ΃ ΙϼΛ ϰϟ· ΔϤδϘϣ ήϴϴδΘϟ΍ ΕΎϘϔϧ ϥ΃ ΚϴΣ 
έϮΟϷ΍ ϞΜϣ ΔϳέΎΒΟϹ΍ ΕΎϘϔϨϟ΍( 
ΐΘϜϤϟ΍ Ε΍ϭΩ΃ ϭ ϒΗΎϬϟ΍ ϞΜϣ ΢ϟΎμϤϠϟ Δϳέϭήπϟ΍ ΕΎϘϔϨϟ΍( 
ΕΎϧΎϋϹ΍ ϞΜϣ ΔϳέΎϴΘΧϻ΍ ΕΎϘϔϨϟ΍(

á ήϴϴδΘϟ΍ ΕΎϘϔϧ ϞϜϴϫ --΃ 
ϡί΍Ϯϟ ϭ ϊϠγ $" 
ϦϴϣΪΨΘδϤϟ΍ ϒϳέΎμϣ $ 

ϡϮγέ ϭ ΐ΋΍ήο $ 
ϙϼϣϷ΍ ϰϠϋ ϒϳέΎμϣ$ 
κμΣ ϭ ΕΎϤϫΎδϣ $ 
ΕΎϧΎϋ· ϭ ΢Ϩϣ $ 
ϡΎόϟ΍ ήϴϴδΘϟ΍ ϒϳέΎμϣ $$ 
ΔϴϟΎϣ ϒϳέΎμϣ $) 
ΓήηΎΒϤϟ΍ ΐ΋΍ήπϠϟ ϥΎϤπϟ΍ ϕϭΪϨλ ϲϓ ΔϤϫΎδϣ $# 
Δϴ΋ΎϨΜΘγ΍ ˯ΎΒϋ΃ $! 
έΎϤΜΘγϻ΍ ϭ ΰϴϬΠΘϟ΍ ΕΎϘϔϨϟ ωΎτΘϗϻ΍ # 
ΔϘΑΎγ ΔϴϟΎϣ Ε΍ϮϨγ ˯ΎΒϋ΃ #
áήϴϴδΘϟ΍ Ε΍Ω΍ήϳ· ϞϜϴϫ - -΃ 
ϝϼϐΘγϻ΍ ΕΎΟϮΘϨϣ)" 
ΔϴϣϮϤόϟ΍ ϙϼϣϷ΍ ΞΗΎϧ ) 
ϲϟΎϣ ΞΗΎϧ ) 
ΕΎϧΎϋ· ϭ ΕϼϴμΤΗ ) 
ϱΪϠΒϟ΍ ϦϣΎπΘϟ΍ ϕϭΪϨλ ΕΎΣϮϨϤϣ ) 
ΓήηΎΒϣ ήϴϏ ΐ΋΍ήο ) 
ΓήηΎΒϣ ΐ΋΍ήο )$ 
ΔϓΎπϤϟ΍ ΔϤϴϘϟ΍ ϰϠϋ Ϣγήϟ΍ )) 
ϲ΋ΎϨΜΘγ΍ ΞΗΎϧ )! 
ΔϘΑΎδϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍ϮϨδϟ΍ ΞΗΎϧ #
áέΎϤΜΘγϻ΍ϭ ΰϴϬΠΘϟ΍ Ϣδϗ -Ώ

ΎϬϟΎΣ ϰϠϋ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔϳΪϠΒϟ΍ ϙϼϣ΃ ϰϠϋ υΎϔΤϟΎΑ ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ βϴ΋ήϟ ΢Ϥδϳ ϱάϟ΍ ωήϔϟ΍ Ϯϫ 
ΔϳέΎϘόϟ΍ ϭ΃ ΔϟϮϘϨϤϟ΍ ˯΍Ϯγ

ΰϴϬΠΘϟ΍ ΕΎϘϔϧ ϞΟ΃ Ϧϣ ωΎτΘϗϻ΍) ϲΗ΍άϟ΍ ϞϳϮϤΘϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΍άϫϭ ΎϤϫήϛΫ ϖΑΎδϟ΍ Ϧϴϋήϔϟ΍ ϦϴΑ ΔϠλ ϙΎϨϫ
΢ϟΎμϟ ήϴϴδΘϟ΍ Ε΍Ω΍ήϳ· ϲϓ ϱέΎΧΩ΍ ΩϮϬΠϣ ϝάΑ ΔϳΪϠΒϠϟ ϦϜϤϳ ˬ(ϞϗϷ΍ ϰϠϋ %" ΩϭΪΣ ϲϓ ϲϣϮϤόϟ΍ 
ΔϳΪϠΒϟ΍ ϕ Ϧϣ $ ΓΩΎϤϟ΍) έΎϤΜΘγϻ΍ϭ ΰϴϬΠΘϟ΍ 
"#- !" ϥϮϧΎϘϟ΍ Ϧϣ $ ΓΩΎϤϟ΍ :έΎϤΜΘγϻ΍ϭ ΰϴϬΠΘϟ΍ ωήϓ ϞϤθϳϭ

ΕΎϘϔϨϟ΍ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ 
ϲϣϮϤόϟ΍ ϙϼϬΘγϻΎΑ ΔλΎΨϟ΍ ˯ΎΒϋϷ΍ - .ήϴϴδΘϟ΍ Ε΍Ω΍ήϳ· Ϧϣ ΔϠλΎΤϟ΍ ΕΎϋΎτΘϗϻ΍ 
ϲϣϮϤόϟ΍ ΰϴϬΠΘϟ΍ ΕΎϘϔϧ &'  ϙήΘθϤϟ΍ ϕϭΪϨμϟ΍ Ϧϣ ΔϳΪϠΒϟ΍ ΔμΣ

ΔϤϫΎδϤϟ΍ ΕΎϘϔϧ - .ϱέΎΠΗϭ ϲϋΎϨλ ϊΑΎσ Ε΍Ϋ ΔδγΆϣ ϞϜη ϰϠϋ ΓήϴδϤϟ΍ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΢ϟΎμϤϟ΍ ξ΋Ύϓ 
έΎϤΜΘγϻ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ ϝΎϣ α΃ήΑ 
ΔϴϠΤϤϟ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ Ξϣ΍ήΑ έΎσ· ϲϓ ΔϟϭΪϟ΍ ΕΎϧΎϋ· 
ΔϳϻϮϟ΍ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ΕΎμϴμΨΗϭ νϭήϘϟ΍ ϞϴλΎΤϣ 
Ε΍ΪϋΎδϤϟ΍ϭ ΕΎϤϫΎδϤϟ΍ 
ΎϳΎλϮϟ΍ϭ ΕΎΒϬϟ΍

áΰϴϬΠΘϟ΍ ΕΎϘϔϧ ϞϜϴϫ --Ώ 
ΓήΧ΄Θϣ ΕΎϧΎϋ· " 
ν΍ήΘϗϻ΍ Ω΍Ϊγ $" 
Ε΍έΎϘόϟ΍ ˯ΎϨΘϗ΍ 
ήϴΒϜϟ΍ ΩΎΘόϟ΍ ϭ ΕϻϮϘϨϤϟ΍ ˯ΎϨΘϗ΍ 
ΓΪϳΪΟ ϝΎϐη΃ " 
ϯήΒϛ ΕΎΤϴϠμΗ 
ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔδγΆϤϟ΍ ϭ΃ ΔϟϭΪϟ΍ Ε΍ΪϨγ ˯ΎϨΘϗ΍ $"
áΰϴϬΠΘϟ΍ Ε΍Ω΍ήϳ· ϞϜϴϫ - -Ώ 
ϞΣήϤϟ΍ ξ΋Ύϔϟ΍ "# " 
ήϴϴδΘϟ΍ Ϣδϗ Ϧϣ ωΎτΘϗϻ΍ "" 

ΎϳΎλϭ ϭ ΕΎΒϫ " 
ϙήΘθϤϟ΍ ϕϭΪϨμϟ΍ ΔϧΎϋ· " ˬΔϳϻϮϟ΍ ΔϧΎϋ· " ˬΔϟϭΪϟ΍ ΔϧΎϋ· "" ΎϬϨϣ ΕΎϧΎϋϹ΍ " 
ν΍ήΘϗϻ΍ ΞΗΎϧ $" 
Ε΍έΎϘόϟ΍ ϲϓ ϑήμΘϟ΍ 
ήϴΒϜϟ΍ ΩΎΘόϟ΍ ϭ ΕϻϮϘϨϤϟ΍ ϲϓ ϑήμΘϟ΍ 
Ιέ΍ϮϜϟ΍ έ΍ήο΃ ξϳϮόΗ " 
ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϭ ΔϟϭΪϟ΍ Ε΍ΪϨγ ϲϓ ϑήμΘϟ΍ $"
* *+ ,+-á ΔϳΪϠΒϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϣ ΔψϓΎΣ -Ν

ΔϛήΘθϤϟ΍ ϡΎδϗϷ΍ Ϟϛ ϢψΗ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϭ ˬΕΎϋϮϤΠϣ ") ΔόΒγ ΎϨϟ ϞϜθΗ ΔϳΪϠΒϟ΍ ΕΎΑΎδΤϟ΍ ΔψϓΎΣ ϢϴδϘΗ 
ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϰϠϋ ϲϟΪϳ ϝϭϷ΍ Ϣϗήϟ΍ ϥ΃ ΚϴΣ 
ϡϮγέ ϭ ΐ΋΍ήο $ Ϟμϔϟ΍ ± "$ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ :ϝΎΜϣ
áϲϫ ΔϳΪϠΒϟ΍ ΔΒγΎΤϣ ςτΨϣ ϲϓ ΔϠϤόΘδϤϟ΍ ΕΎϋϮϤΠϤϟΎϓ ϪϨϣϭ 
έΎϤΜΘγϻ΍ ϭ ΰϴϬΠΘϟ΍ Ϣδϗ κΨΗ ˬ ˬ" ΕΎϋϮϤΠϤϟ΍( 
ήϴϴδΘϟ΍ Ϣδϗ κΨΗ # ˬ) ˬ$ ΕΎϋϮϤΠϤϟ΍( 
Ύόϣ ϦϴϤδϘϟ΍ κΨΗ ! ΔϋϮϤΠϤϟ΍( 
˯ΎμΣϹ΍ κΨΗ " ΔϋϮϤΠϤϟ΍(
áϥ΃ ΚϴΣ 
Ε΍έΎϤΜΘγϻ΍ ϭ Ε΍ΰϴϬΠΘϟ΍ ϞϳϮϤΗ έΩΎμϤϛ ΕΎΑΎδΣ βϤΧ ϢπΗ ϭ ΔλΎΨϟ΍ ϝ΍ϮϣϷ΍ " ΔϋϮϤΠϤϟ΍

ΔϧΎϴλ ϭ ˯Ύθϧ· ˬ˯ΎϨΘϗ΍ ˬϑήμΘϟΎΑ ϖϠόΘΗ ΕΎΑΎδΣ "$ Ζγ ϢπΗ ϭ ˬΕ΍έΎϤΜΘγϻ΍ " ΔϋϮϤΠϤϟ΍ 
ΔϳΪϠΒϠϟ ΔόΑΎΘϟ΍ ΔϟϮϘϨϤϟ΍ ϭ ΔϳέΎϘόϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍
ϭ ϒϴϟΎϜΘϟ΍ ϞΠδΗ ΕΎΑΎδΣ ήθϋ " ΔϋϮϤΠϣ Ϟϛ ϢπΗ ϭ ΞΗ΍ϮϨϟ΍ ϭ ϒϴϟΎϜΘϟ΍ ") ϭ "$ ϦϴΘϋϮϤΠϤϟ΍ 
έΎϤΜΘγϻ΍ ϭ ΰϴϬΠΘϟ΍ ΕΎϴϠϤόΑ ϖϠόΘΗ ϻ ϭ ΔϳΪϠΒϟ΍ ήϴϴδΘΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ ΞΗ΍ϮϨϟ΍
ϭ ϱέΎΒΟϹ΍ ωΎτΘϗϻ΍ # ˬΔϘΑΎγ Ε΍ϮϨγ Ξ΋ΎΘϧ # ΕΎΑΎδΣ " ΙϼΛ ϢπΗ ϭ ˬΞ΋ΎΘϨϟ΍ "# ΔϋϮϤΠϤϟ΍ 
ΔϳΪϠΒϠϟ ΔϴϟΎϤϟ΍ Δϣάϟ΍ ϲϓ ϥΎμϘϨϟ΍ ϭ΃ ΓΩΎϳΰϟ΍ ϞΜϤϳ #

ϢΘΗ Ϟμϓ Ϟϛ ϞΧ΍Ω ˬΞϣ΍ήΒϟ΍ ΝέΎΧ Ϯϫ Ύϣ ϭ Ξϣ΍ήΒϟΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΕΎϴϠϤόϟ΍ ϢπΗ ϭ ˬΔϴϠϴϠΤΗ "! ΔϋϮϤΠϤϟ΍
) ˬ $ ˬ ˬ ˬ " ΕΎϋϮϤΠϤϟ΍ ΏΎδΤϟ ϡΎϗέ΃ ΔΛϼΜΑ ϡΎδϗ΃ ϲϓ ΎϬΘόϴΒσ ΐδΣ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ϭ ΕΎϘϔϨϟ΍ ϊϳίϮΗ 
Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ Ω΍Ϯϣ ϰϤδΗ ϭ # ϭ
áΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ άϴϔϨΗϭ ΔϗΩΎμϤϟ΍ ˬΖϳϮμΘϟ΍ϭ ήϴπΤΘϟ΍ 

ˮήϴπΤΘϟ΍ ϢΘϳ ϒϴϛϭ ˮήϴπΤΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϲϫ ΎϤϓ ˬήϴπΤΘϟ΍ ΔϠΣήϣ ϲϫϭ ϞΣ΍ήϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΔϠΣήϣ Ϣϫ΃ ϥ· 
ˮΎϫήϴπΤΗ ϢΘϳ ϦϤϟϭ ˬˮήϴπΤΘϟ΍ ϲϓ ϢϫΎδϳ Ϧϣϭ
á ήϴπΤΘϟ΍ Ε΍˯΍ήΟ· 
áήϴπΤΘϟ΍ Ϊϋ΍Ϯϗ -΃

Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ άϴϔϨΗ ΕΎϗϮόϣ Δϓήόϣϭ ΎϬΘΠϟΎόϣϭ ˬΔϣίϼϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϊϤΟ ϝϼΧ Ϧϣ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ήϴπΤΗ ϢΘϳ
ωϭήθϣ ΔϏΎϴλ ϢΘΗ ΎϤϛ ˬΡήΘϘΗ ϲΘϟ΍ Ε΍έΎϴΘΧϻ΍ϭ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎΒϠτΘϤϟ΍ ΪϳΪΤΗ ϢΘϴϓ ˬϼΒϘΘδϣ ΎϬΒϨΠΗϭ ΔϘΑΎδϟ΍
ϖ΋ΎΛϮϟ΍ ϰϟ· ΪϨΘδϳ ήϴπΤΘϟ΍ ϥ΄Α ϝϮϘϟ΍ ϦϜϤϳ ϥΫ· ˬΕΎϘϔϨϟ΍ϭ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ΐϧΎΟ κΨϳ ΎϤϴϓ ΍άϫϭ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍
áΔϴϟΎΘϟ΍
áΕ΍Ω΍ήϳϺϟ ΔΒδϨϟΎΑ --΃

ΐ΋΍ήπϟ΍ ΢ϟΎμϣ Ϧϣ ΔϨγ Ϟϛ Δϳ΍ΪΑ ϲϓ ΔϳΪϠΒϟ΍ ΎϬϴϠϋ ϞμΤΘΗ :ΐ΋΍ήπϟ΍ ΏΎδΣ ΔϗΎτΑ " Ϣϗέ ϖΤϠϤϟ΍(
ϞΠδΗ ϲϜϟ ΓήηΎΒϤϟ΍ ήϴϏ ΐ΋΍ήπϟ΍ ϭ ΓήηΎΒϤϟ΍ ΐ΋΍ήπϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ Δϴ΋ΎΒΠϟ΍ Ε΍ΆΒϨΘϟ΍ ΩΪΤΗ ϲΘϟ΍ ϭ ΔϳϻϮϠϟ
áήλΎϨόϟ΍ ϩάϫ ϢπΗ ϭ ΔϳΪϠΒϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϣ ϲϓ 
ϱέΎϘόϟ΍ Ϣγήϟ΍ 
ήϴϬτΘϟ΍ Ϣγέ 
ϲϨϬϤϟ΍ ρΎθϨϟ΍ ϰϠϋ Ϣγήϟ΍ 
ΔϓΎπϤϟ΍ ΔϤϴϘϟ΍ ϰϠϋ Ϣγήϟ΍ 
Δϴϓ΍ΰΠϟ΍ ΓΪϴΣϮϟ΍ ΔΒϳήπϟ΍ 
ϙήΘθϤϟ΍ ϕϭΪϨμϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ΡϮϨϤϤϟ΍ ϭ ϲϓ΍ΰΠϟ΍ ϊϓΪϟ΍ Ϧϣ ΔϳΪϠΒϟ΍ ΔμΣ 
ΔϳΪϠΒϟ΍ ϲϟϮΌδϣ ϑήσ Ϧϣ ϢϴϘΗ ϲΘϟ΍ ΔϳΪϠΒϟ΍ ϞϴΧ΍ΪϤΑ Ε΍ΆΒϨΘϟ΍ ˬΓήϛ΍άϠϟ ϭ

áΔϴΟέΎΨϟ΍ ϞϳϮϤΘϟ΍ έΩΎμϣ(
&'ΔϴϠΤϤϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϠϟ ϙήΘθϤϟ΍ ϕϭΪϨμϟ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ Ε΍Ω΍ΪϣϹ΍ 

ΔϳϻϮϟ΍ ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ΕΎϧΎϋ· 
ΕΎΒϬϟ΍ ϞϴΧ΍Ϊϣ 
ν΍ήϗϹ΍ ϞϴΧ΍Ϊϣ 
ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ϲϓ ϑήμΘϟ΍ ϞϴΧ΍Ϊϣ
á ΕΎϘϔϨϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ - -΃

ϢϴδϘΗ ϖϳήσ Ϧϋ ΔϳΪϠΒϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ΓΩΪΤϤϟ΍ Ξϣ΍ήΒϟ΍ ϭ ϑ΍ΪϫϷ΍ αΎγ΃ ϰϠϋ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ κϴμΨΗ ϢΘϳ
ϞΜϣ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ ϞϳϮϤΗ ϞϜη ϲϓ ΔϤΟήΘϣ ΔϨϴόϣ ϒϴϟΎϜΗ ϭ ϞϴϠΤΗ Ε΍ΪΣϭ ϰϟ· ΔϴϠΤϤϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍
ϭ .ΎϫήϴϏ ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϥϭΆθϟ΍ ϭ ΔϴοΎϳήϟ΍ ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ϖϓ΍ήϤϟ΍ˬΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕΎΣΎδϤϟ΍ ˬΔϴϧΪϤϟ΍ ΔϟΎΤϟ΍ ϞϳϮϤΗ
áϲϠϳΎϤϛ ΔϋίϮϣ ΕΎϘϔϨϟ ϥΎϓ ΎϨϫ Ϧϣ
˯ΎΒϋϷ΍ ϭ ϦϴϣΪΨΘδϤϟ΍ ϒϳέΎμϣ :ΔλΎΧ ΎϬϨϣ ϭ ΎϬϳΩΎϔΗ ϦϜϤϳ ϻ ϲΘϟ΍ ϭ ˬΔϳέΎΒΟϹ΍ ˯ΎΒϋϷ΍( 
ΔϗΎτϟ΍ ϭ ϒΗΎϬϟΎΑ ΩϭΰΘϟ΍ ϭ ΔϳέΎΒΟϹ΍ ΕΎϤϫΎδϤϟ΍ ˬϱέΎΒΟϹ΍ ϲΗ΍άϟ΍ ϞϳϮϤΘϟ΍ ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ΍
ˬΩϮϗϮϟ΍ ΔλΎΧ ϢπΗ ϭ ΔϳΪϠΒϟ΍ ΢ϟΎμϣ ήϴγ ϦδΤϟ Δϣίϼϟ΍ ˯ΎΒϋϷ΍ ϞϤΠϣ ϲϫ ϭ ˬΔϳέϭήπϟ΍ ˯ΎΒϋϷ΍( 
ΔϧΎϴμϟ΍ Ω΍Ϯϣ ϭ ΔϴΒΘϜϤϟ΍ ϡί΍ϮϠϟ΍ ϭ Ω΍Ϯϣ
ΎϬϨϣ ϭ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ ήϓϮΗ ΩϭΪΣ ϲϓ ΎϬϠϤΤΗ ΔϳΪϠΒϟ΍ ϥΎϜϣΈΑ ϲΘϟ΍ ˯ΎΒϋϷ΍ ϲϫ ϭ ˬΔϳέΎϴΘΧϻ΍ ˯ΎΒϋϷ΍( 
ΎϫήϴϏ ϭ ΕΎϴόϤΠϟ΍ ϰϟ· ΔΣϮϨϤϤϟ΍ ϢϋΪϟ΍ ϭ ΕΎϧΎϋϹ΍
áήϴπΤΘϟ΍ ϲϓ ϥϮϠΧΪΘϤϟ΍-Ώ

΢ϟΎμϤϟ΍ ˯Ύγ΅έϭ ΔϳΪϠΒϠϟ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ΓΪϋΎδϤΑ ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ βϴ΋έ ϰϟ· Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ήϴπΤΗ ΩϮόϳ 
ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ϰϠϋ ϚϟΫ ΪόΑ νήόΗ ϲΘϟ΍ ϭ 
ήϴπΤΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϲϓ ϢϫΎδΗ Ύϫ΍ϮΘδϣ ϰϠϋ ΔϴϟΎϣ ΔϨΠϟ ΐϴμϨΗ ΎϬϧΎϜϣΈΑ ΔϣΎϬϟ΍ ΕΎϳΪϠΒϟ΍ ϥΎϓ ΓέΎηϺϟ
á Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΔθϗΎϨϣ ϭ ΖϳϮμΘϟ΍ 

ΎϬϨϜϤϳ ϲΘϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔϨΠϟ ϰϠϋ Δγ΍έΪϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ νήόΗ ˬ ΔϳΪϠΒϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ Δγ΍έΩ ϭ Ω΍Ϊϋ· ϢΘϳ Ύϣ ΪόΑ
ΔϘϠόΘϤϟ΍ ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ Εϻϭ΍Ϊϣ .ΔλΎΨϟ΍ Ε΍ΩΎϤΘϋϻΎΑ αΎδϤϟ΍ ϥϭΩ ΕϼϳΪόΘϟ΍ ξόΑ ϝΎΧΩ· 
Εϻϭ΍ΪϤϟ΍ ϲϗΎΑ Ϧϋ ϒϠΘΨΗ ϻ Δϴϧ΍ΰϴϤϟΎΑ
ϭ΃ ΎϬπϓέ ϭ΃ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϝϮΒϗ βϠΠϤϠϟ ϦϜϤϳ ΍άϬΑ Δϴϣ΍ΰϟ· Δϟ΄δϣ βϠΠϤϟ΍ ϑήσ Ϧϣ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΔϨϳΎόϣ ϥ·
ϥ΃ ΐΠϳ ΖϳϮμΘϟ΍ ϥ΃ ΎϤϛ .ΖϳϮμΘϟ΍ Ξ΋ΎΘϧ ξόΒϟ΍ ϪϴϠϋ ϖϠτϳ Ύϣ ΍άϫϭ ήΧ΁ ωϭήθϤΑ ΔΒϟΎτϤϟ΍ ϭ΃ ΎϬϠϳΪόΗ
ΓΩΎϤϟ΍ ) ΓΩΎϣ ϭ Ϟμϓ Ϟϛ ϰϠϋ Ύπϳ΃ ϢΘϳ ϭ (ΕΎϘϔϨϟ΍ ϭ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ϱϭΎδΘΑ) Δϧί΍ϮΘϣ Δϴϧ΍ΰϴϣ ϰϠϋ ϥϮϜϳ 
"#-!" ϥϮϧΎϘϟ΍ Ϧϣ 

ϰϠϋ ΕϮμϳ ϭ ΎϬϘϴΒτΗ ΔϨγ ϖΒδΗ ϲΘϟ΍ ΔϨδϟ΍ ϲϓ ήΑϮΘϛ΃ ϞΒϗ ΔϴϟϭϷ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϰϠϋ Ύϣϭΰϟ ΕϮμϳ
Ζδϣ ϲΘϟ΍ Ε΍ήϴϴϐΘϟ΍ ϰϠϋ ςϘϓ (ΎϬϴϓ ϖΒτΗ ϲΘϟ΍) ΔϴϨόϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ Ϧϣ ϥ΍ϮΟ ϞΒϗ ΔϴϓΎοϹ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ 
"#-!" ϥϮϧΎϘϟ΍ Ϧϣ ΓΩΎϤϟ΍ ) ΔϴϟϭϷ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍
áΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϗΩΎμϤϟ΍ 

ΔϤδϧ """" Ϧϣ ϞϗϷ΍ ΕΎϳΪϠΒϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ˬΔμΘΨϤϟ΍ ΔϴλϮϟ΍ ΔτϠδϟ΍ ϰϟ· ΎϬϴϠϋ ΔϗΩΎμϤϠϟ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϡΪϘΗ
ΔϳϻϮϟ΍ ήΒΘόΗ ΔϤδϧ """" ΎϬϧΎϜγ ΩΪϋ ϕϮϔϳ ϲΘϟ΍ ΔϳΪϠΒϠϟ ΔΒδϨϟΎΑϭ ΔϴλϮϟ΍ ΔτϠδϟ΍ ϲϫ Γή΋΍Ϊϟ΍ ήΒΘόΗ
ΎϬΘϴόϗ΍ϭ ϯΪϣϭ ΕϼϳΪόΘϟ΍ ϲϓ ϖϴϗΪΘϟΎΑ ΔμΘΨϤϟ΍ ΔϴλϮϟ΍ ΔτϠδϟ΍ ϡϮϘΗ έΎσϹ΍ ΍άϫ ϲϓ ˬΔϴλϮϟ΍ ΔτϠδϟ΍
áΎϬϨϣ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ξόΑ ϲϓ ΔλΎΧ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΰΠϋ ϲϓ ΐΒδΘΗ ϻ ϰΘΣ 
ϝϼϐΘγϻ΍ ΞΗ΍Ϯϧ :)" ΏΎΒϟ΍ 
ϙϼϣϷ΍ ΞΗ΍Ϯϧ :) ΏΎΒϟ΍ 
Δϴ΋ΎϨΜΘγ΍ ΞΗ΍Ϯϧ :)! ΏΎΒϟ΍

ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ΎϬΟ΍έΩ· ϡΪϋ ΔϟΎΣ ϲϓ ΔϳέΎΒΟϹ΍ ΕΎϘϔϨϟ΍ Ύϴ΋ΎϘϠΗ ϞΠδϳ ϥ΃ ϲϟ΍ϮϠϟ ϦϜϤϳ 
ϱΪϠΒϟ΍
ΎϣϮϳ () ήθϋ ΔδϤΧ ϝϼΧ ΎϬόΟήϳ ϲϟ΍Ϯϟ΍ ϥΈϓ Δϧί΍ϮΘϣ ήϴϏ Δϴϧ΍ΰϴϣ ϰϠϋ βϠΠϤϟ΍ ΕϮμϳ ΎϣΪϨϋ 
ϡΎϳ΃ (") Γήθϋ ϲϓ ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϰϠϋ ΪϳΪΟ Ϧϣ ΎϬΣήτϳ ϱάϟ΍ ˬΎϬϣϼΘγ΍ ϲϠΗ ϲΘϟ΍ 
"#-!" ϥϮϧΎϘϟ΍ Ϧϣ ) ΓΩΎϤϟ΍ Ύϴ΋ΎϘϠΗ ΎϬτΒο ϲϟ΍Ϯϟ΍ ϰϟϮΘϳ ϥί΍ϮΗ ϥϭΩ ΎϬϴϠϋ ΖϳϮμΘϟ΍ ΔϟΎΣ ϲϓϭ

ΔΒδϨϟΎΑ ( /) Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϡΎψϧ ϖϴΒτΗ ϯήΠϳ ϪϧΈϓ ΏΎΒγϷ΍ Ϧϣ ΐΒδϟ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΩΎϤΘϋ΍ ήΧ΄Η ΔϟΎΣ ϲϓ 
ΔϴοΎϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ ΔϠΠδϤϟ΍ Ε΍ΩΎϤΘϋϻ΍ ΩϭΪΣ ϲϓ ΕΎϘϔϨϟ΍ ϑήλϭ ϡ΍ΰΘϟϼϟ
"#/!" ϥϮϧΎϗ Ϧϣ ΓΩΎϤϟ΍ )ΔϴοΎϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϣ ϡΎϜΣ΃ άϴϔϨΗ Ϟλ΍Ϯϳ ϪϧΈϓ Ε΍Ω΍ήϳϺϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃ 
ΔϳΪϠΒϟΎΑ ϖϠόΘϤϟ΍
á Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ άϴϔϨΗ 
á άϴϔϨΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϲϓ ϥϮϠΧΪΘϤϟ΍ -΃

ϥϮϜϳ ΎϨϫ ϭ ˬΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ άϴϔϨΘϟ ΍ήμΣ Ύ˱ϧϮϧΎϗ ϢϬϟ κΧήϤϟ΍ ϥ΍ϮϋϷ΍ άϴϔϨΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϲϓ ϦϴϠΧΪΘϤϟΎΑ ΩϮμϘϤϟ΍
Ϯϫ βϴϟ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΕΎϴϠϤϋ ϊΑΎΘϳ ϭ έήϘϳ ϱάϟΎϓ ˬϲϣϮϤόϟ΍ ΐγΎΤϤϟ΍ Ϧϋ ϪϣΎϬϣ ϲϓ ϒϠΘΨϳ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍
ΐγΎΤϤϟ΍ ϭ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ϲΘϔϴχϭ ϦϴΑ Ϟμϔϟ΍ ΃ΪΒϤϟ ΎϘϓϭ ΍άϫ ϭ ΕΎϘϔϨϟ΍ ΪϳΪδΗ ϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϚδϤΑ ϒϠϜϤϟ΍ 
ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔΒγΎΤϤϟΎΑ ϖϠόΘϤϟ΍ -!" ϥϮϧΎϘϟ΍ ιϮμϨϟ ΎϘϴΒτΗ ϲϣϮϤόϟ΍
á ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ --΃

ΎϬγ΃έ ϰϠϋ ϥϮϜϳ ϲΘϟ΍ ˬΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔδγΆϤϟ΍ ϭ΃ ΔΤϠμϤϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ˬΔϟϭΪϟ΍ ϞϴΜϤΗ Δϔλ Ϫϟ κΨη Ϟϛ Ϯϫ
ΓΩΎϤϟ΍ ."ϪόϓΪϳ ήϣϵ΍ ϭ ϪΘϴϔμΗϭ ΔϴϣϮϤϋ ΔΌϴϬϟ (ϖΣ) ϦϳΩ ΕΎΒΛϹ ϞϫΆϣ κΨη Ϟϛ " :Ϫϧ΃ ϝϮϘϟ΍ ϦϜϤϴϓ 
/!" ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔΒγΎΤϤϟ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ
Ύϣ΃ ϭ ˬϱέ΍ΩϹ΍ ςτΨϤϟ΍ ΐδΣ ϱϮϧΎΛ ϭ΃ ϲδϴ΋έ ήϴδϣ Ϯϫ ϞΑ ϲϟΎϣ ήϣ΁ ήΒΘόϳ ϻ ϑήμϟΎΑ ήϣϵΎϓ 
ΐΨΘϨϳ ϭ΃ Ϧϴόϳ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ϭ ˬϯήΧϷ΍ ϒ΋ΎχϮϠϟ ΔϠϤϜϣ ϻ· ϲϫ Ύϣ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔϔϴχϮϟ΍
ΓΩΎϤϟ΍ ϑήμϟΎΑ ήϣ΁ ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ βϴ΋έ ήΒΘόϳ :(ΔϳΪϠΒϟ΍) ΔϴϠΤϤϟ΍ ΔϋΎϤΠϟΎΑ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍
ϮϬϓ ˬ ΐΨΘϨϣ ˬ ( /!" ) ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔΒγΎΤϤϟ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ $ ΓΩΎϤϟ΍ ˬ ( "#/!" ) ΔϳΪϠΒϟ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ )
ήϣϷ΍ϭ ΔϴϔμΘϟ΍ϭ ΕΎΒΛϹ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ΓέήϘϤϟ΍ ΎϬΗ΍Ω΍ήϳ· ϊϤΠϣ ϞϴμΤΘΑ ˬ ΔϳΪϠΒϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϣ άϴϔϨΘΑ ϡϮϘϳ 
ϊϓΪϟΎΑ ήϣϷ΍ϭ ΔϴϔμΘϟ΍ϭ (ϦϳΪϠϟ ˯ΎθϧϹ΍) ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ΎϬΗΎϘϔϧ ωϮϤΠϣ (ϑήλ) άϴϔϨΗϭ ˬϞϴμΤΘϟΎΑ 
áϲϣϮϤόϟ΍ ΐγΎΤϤϟ΍) ϱΪϠΒϟ΍ ΔϨϳΰΨϟ΍ Ϧϴϣ΃ - -΃

ϝΎΠϣ ϲϓ ϡϮϘϳϭ ˬΔϴϟΎϤϟ΍ ήϳίϭ ϑήσ Ϧϣ Ϧϴόϣ Ϯϫϭ ΔϳΪϠΒϟΎΑ ϲϣϮϤϋ (ΐγΎΤϣ) ΔϨϳΰΨϟ΍ Ϧϴϣ΃ ήΒΘόϳ 
ϊϓΪϟΎΑ ΕΎϘϔϨϟ΍ ϝΎΠϣ ϭ ϞϴμΤΘϟΎΑ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍
áΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ άϴϔϨΗ ϞΣ΍ήϣ -Ώ

ϞϴμΤΘΑ ϡΎϴϘϟ΍ ϲϫ ΎϨϫ ΓΪϋΎϘϟΎϓ ˬΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ άϴϔϨΗ ΕΎϴϠϤϋ Ϧϣ ΔϴϠϤϋ ϲϫ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ άϴϔϨΗ ΔϴϠϤϋ
ΓΪϋΎϘϟΎϓ (ήϴπΤΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ) Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΏΎδΣ βϜϋ ˬ(ΕΎϘϔϨϟ΍ άϴϔϨΗ) ΕΎϘϔϨϟΎΑ ϡΎϴϘϟ΍ ϢΛ ˬΎϫάϴϔϨΗϭ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍
á ϰϟ· ϞΣ΍ήϤϟ΍ ϪΗΎϫ ϢδϘϧ ϑϮγ ΎϨϫϭ (ϞϳϮϤΘϟ΍ έΩΎμϣ ϱ΃) Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ΏΎδΣ ϢΛ ΕΎϘϔϨϟ΍ ΏΎδΣ ϲϫ
á ΕΎϘϔϨϟ΍ ϝΎΠϣ --Ώ 
áϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ έϭΩ ) ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ---Ώ

Ϊϗϭ ϦϳΪϟ΍ ˯Ϯθϧ ϪΒΟϮϤΑ ΖΒΜϳ ϱάϟ΍ ήϣϷ΍ Ϯϫϭ ˬήϴϐϟ΍ ϩΎΠΗ΍ ϡ΍ΰΘϟ΍ ˯Ϯθϧ ϰϟ· ϱΩΆϳ ϱάϟ΍ ϑήμΘϟ΍ Ϯϫ
á ϥϮϜϳ
έ΍ήϗ ϭ΃ ΪϘϋ ϭ΃ ΔϘϔλ ˯ΎπϣΈϛ ˬ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ˯Ϯθϧ ϰϟ· ϯΩ΃ ϲϧϮϧΎϗ ϑήμΘΑ ϡΎϴϘϟ΍ Ϯϫ :ϲϧϮϧΎϗ ϡ΍ΰΘϟ΍( 
ϲ΋Ύπϗ 
ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΔϴϠϤόϠϟ Ε΍ΩΎϤΘϋ· κϴμΨΗ Ϯϫϭ :ϲΒγΎΤϣ ϡ΍ΰΘϟ΍(
á ΔψΣϼϣ

ϚϟΫ ΙΪΣ ΍Ϋ·ϭ ΎϬϴϠϋ ϕΩΎμϤϟ΍ϭ ΓέΪϘϤϟ΍ Ε΍ΩΎϤΘϋϹ΍ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ίϭΎΠΘϳ ϥ΃ ϝ΍ϮΣϷ΍ Ϧϣ ϝΎΣ ϱ΄Α ϦϜϤϳ ϻ 
!!)- ")- ϡϮϴϟ !)- $# ϱάϴϔϨΘϟ΍ ϡϮγήϤϟ΍ )ΔϴϟΎϤϟ΍ϭ ΔϴμΨθϟ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ϞϤΤΘϳ 
˯ΎϨΜΘγΎϛ / ϭ ΓΪϋΎϘϛ ΔϨγ Ϟϛ Ϧϣ / " ˰Α ΩΪΤϣ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ΦϳέΎΗ 

áϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ έϭΩ) ΔϴϔμΘϟ΍ --Ώ

ϦϳΪϟ΍ ΩϮΟϭ Ϧϣ ϖϘΤΘϟ΍ ϲϫϭ .(ΐδΘϜϤϟ΍ ϖΤϟ΍ ΓΪϋΎϘΑ) Ϛϟάϛ ϰϤδϳ Ύϣ ϭ΃ (ΔϣΪΨϟ΍ ˯΍Ω΃ ΓΪϋΎϗ) Ϧϋ ήΒόϳ 
ΔλΎΧ ρϭήθϟ ϊπΨΗ ϲϬϓ "ΕΎϘϔμϟ΍ ΍ΪϋΎϣ" ϪϐϠΒϣ ςΒοϭ ϩΪϳΪΤΗ ϢΗϭ ϪΑ (ϡΰΘϟ΃) 
áϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ έϭΩ) ϑήμϟΎΑ ήϣϷ΍ - --Ώ

ϊϓΪϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ΐγΎΤϤϠϟ ϪΟϮϣ Ϯϫϭ ϦϳΪϤϟ΍ ΓΪ΋Ύϔϟ ϑήμϟΎΑ ήϣϷ΍ ϞΜϤϳϭ ˬϊϓΪϠϟ Δϟ΍ϮΣ έ΍ΪλΈΑ ϥϮϜϳϭ 
ϑήμϟΎΑ ήϣ϶ϟ ϞΟ΃ ήΧ΂ϛ Δϴϟ΍ϮϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ Ϧϣ " / ΦϳέΎΗ ήΒΘόϳϭ 
á ϱΪϠΒϟ΍ ΔϨϳΰΨϟ΍ Ϧϴϣ΃) Ϯϫϭ (ΐγΎΤϤϟ΍ έϭΩ) :ϊϓΪϟ΍ - --Ώ

ΔϘϔϨϟ΍ ΔϴϧϮϧΎϗ ΔΒϗ΍ήϣ ϲϓ ϢϬϣ έϭΩ ΎϨϫ ΐγΎΤϤϟ΍ ΐόϠϳϭ .ϲϣϮϤόϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ˯΍ήΑ· Δτγ΍ϮΑ ϢΘϳ ˯΍ήΟ· Ϯϫϭ 
ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔΒγΎΤϤϟΎΑ ϖϠόΘϤϟ΍ -!" ϥϮϧΎϘϟ΍) :Ϧϣ Ϊϛ΄Θϟ΍ ϪϴϠϋ ΐΠϳ ΍άϟϭ 
ΎϬΑ ϝϮϤόϤϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϠϟ ΔϴϠϤόϟ΍ ΔϘΑΎτϣ 
Ϫϟ νϮϔϤϟ΍ ϭ΃ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ Δϔλ 
ΕΎϘϔϨϟ΍ ΔϴϔμΗ ΕΎϴϠϤϋ Δϴϋήη 
ΩΎϤΘϋϻ΍ ήϴϓϮΗ 
ΔϣΪΨϟ΍ ˯΍Ω΃ ήϳήΒΗ 
ΔοέΎόϣ ϞΤϣ ΎϬϧ΃ ϭ ΎϬϟΎΟ΁ ςϘδΗ Ϣϟ ϥϮϳΪϟ΍ 
ϊϓΪϠϟ ϲ΋΍ήΑϻ΍ ϊΑΎτϟ΍ $ 
ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔϨδϠϟ Δϴϟ΍ϮϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ Ϧϣ " / ˰Α ϊϓΪϟ΍ ΦϳέΎΗ ΩΪΤϳϭ

ήϣϵ΍ ϦϴΑ Ϟμϔϟ΍ ΃ΪΒϣ ϰϟ· ΓέΎηϹ΍ ΪΑ ϻ ϲϣϮϤόϟ΍ ΐγΎΤϤϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ϭ ˬΕΎϘϔϨϟ΍ άϴϔϨΗ ϝΎΠϣ ϲϓ
κϨϳ ϲΘϟ΍ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔΒγΎΤϤϟ΍ Ϊϋ΍ϮϘϟ ΎϘϓϭ ΔϨϳΰΨϟ΍ Ϧϴϣ΃ ϭ ΔϳΪϠΒϟ΍ βϴ΋έ ϦϴΑ ϱ΃ ΐγΎΤϤϟ΍ ϭ ϑήμϟΎΑ
ΎϬΒΟϮϤΑ ϞμΤΘϳ ϲΘϟ΍ ΕΎϘϔϨϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϭ΃ ΔϘϔϧ ϊϓΩ ξϓέ ϪϧΎϜϣΈΑ ΐγΎΤϤϟΎϓ . -!" ϥϮϧΎϘϟ΍ ΎϬϴϠϋ 
ΔϘϔϨϟ΍ ϊϓΪϟ ΐγΎΤϤϟ΍ ήϴΨδΗ ϪϧΎϜϣΈΑ ήϴΧϷ΍ ΍άϫ ϭ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ϑήσ Ϧϣ ΪϳΪδΘϟΎΑ ήϣ΃ ϰϠϋ
ΔΤϴΤλ Ε΍έήΒϣ ϢϳΪϘΗ ϊϣ ΪϳΪδΘϟ΍ ξϓέ ΐγΎΤϤϟ΍ ϥΎϜϣΈΑ ΕΎϘϔϨϟ΍ ϰϠϋ ΔΑΎϗήϟ΍ ΪόΑá* . ξϓήϟ΍( 
ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ϰϟ· Ϟγήϳϭ ΎϴΑΎΘϛ ξϓήϟ΍ ϢΟήΘϳ ϭ ˬΎϬΘϤ΋ϼϣ ϡΪϋ βϴϟ ϭ ΔϘϔϨϟ΍ ΔϴϧϮϧΎϗ ϡΪόΑ ϖϠόΘΗ
ϰϠϋ ΔοϮϓήϤϟ΍ ΔϘϔϨϟ΍ άϴϔϨΘΑ ˬϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ϪΘϔμΑ ΔϳΪϠΒϟ΍ βϴ΋ήϟ ΢Ϥδϳá * /+ ήϴΨδΘϟ΍(
ϡΎϳ΃ " ϞΟ΃ ϲϓ ΐγΎΤϤϟ΍ ϡϮϘϳ ΔϘϔϨϟ΍ ΔϴϧϮϧΎϗ ϡΪϋ ϚϟΫ ΪόΑ ϦϴΒΗ Ύϣ ΍Ϋ· .ϚϟΫ ϲϓ ϪΘϴϟϭΆδϣ ϞϤΤΘϳ ϥ΃ 
ϱέ΍ΩϹ΍ ϢϠδϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ΔϴϟΎϤϟ΍ Γέ΍ίϭ ϰϟ· ήϳήϘΗ ϝΎγέΈΑ 
á -!" ϥϮϧΎϘϟ΍ Ϧϣ # ΓΩΎϤϟ΍ )ΔϴϟΎΘϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ ϲϓ ήϴΨδΘϟ΍ ξϓέ ΐγΎΤϤϠϟ ϖΤϳ 

0 +  0ΔϣΪΨϟ΍ ˯΍Ω΃ ΩϮΟϭ ϡΪϋ 
ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍ΩΎϤΘϋϻ΍ ήϓϮΗ ϡΪϋ 
ΔϟϮϴδϟ΍ ήϓϮΗ ϡΪϋ 
ΕΎϘϔμϟ΍ ϰϠϋ Γήϴη΄Η ΩϮΟϭ ϡΪϋ 
ϊϓΪϠϟ ϲ΋΍ήΑϻ΍ ϊΑΎτϟ΍
áΕ΍Ω΍ήϳϹ΍ ϝΎΠϣ - -Ώ 
ϞϴμΤΘϟ΍ϭ ϞϴμΤΘϟΎΑ ήϣϷ΍ ˬΔϴϔμΘϟ΍ ˬΕΎΒΛϹ΍ ϲϫϭ ϞΣ΍ήϣ (" ) ΔόΑέ΃ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ΔϴϠϤϋ ϞϤθΗ 
áϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ έϭΩ )ΕΎΒΛϹ΍ -- -Ώ 
ϲΒϳήπϟ΍ ˯ΎϋϮϟ΍ ΪϳΪΤΗ :ϞΜϣ ΎϴϧϮϧΎϗ ϖΤϟ΍ βϳήϜΗ ϱ΃ ˬϲϣϮϤόϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ϖΣ βϳήϜΗ ΔϴϠϤϋ Ϯϫ 
áϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ έϭΩ )ΔϴϔμΘϟ΍ - - -Ώ

(Δϣ΍ήϐϟ΍ ˬϢγήϟ΍ ϭ΃ ΔΒϳήπϟ΍ ΔΒδϧ ˬΔΒϳήπϟ΍ ώϠΒϣ ϞΜϣ) ϪϠϴμΤΗ ΐΟ΍Ϯϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ώϠΒϣ ΪϳΪΤΗ ΔϴϠϤϋ ϲϫ
áϖ΋ΎΛϮϟ΍ ϩάϫ ϦϴΑ Ϧϣϭ ϞϴμΤΘϟΎΑ ήϣϷ΍ έ΍ΪλϹ ΔϳΪϴϬϤΗ ΔϴϠϤϋ ϲϫϭ ϚϟΫ ΩΪΤΗ ϖ΋ΎΛϭ έ΍ΪλΈΑ ϚϟΫϭ 
ΔϴϨΒϣ ήϴϐϟ΍ ϭ ΔϴϨΒϤϟ΍ ΔόοΎΨϟ΍ Ε΍έΎϘόϟ΍ ϞΜϣ άϴϔϨΘϠϟ ϝϭ΍ΪΟ 
Ε΍ήϫΎψΘϟ΍ ϰϠϋ Ϣγήϟ΍ ϞΜϣ ΞΗ΍ϮϨϟ΍ ϑϮθϛ 
ΕϻΎϔΘΣϻ΍ ϕϮϘΣ ϞΜϣ ϊϓΪϟΎΑ ήϣϷ΍ 
Ε΍Ϊϳ΍ΰϤϟ΍ ήπΤϣ ϭ έΎΠϳϹ΍ ΪϘϋ ϞΜϣ ΩϮϘόϟ΍ 
ΎϫήϴϏ ϭ ρϭήθϟ΍ ήΗΎϓΩ ϭ Ε΍έήϘϤϟ΍ ˬΕϻϭ΍ΪϤϟ΍ ήοΎΤϣ 
áϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ έϭΩ )ϞϴμΤΘϟΎΑ ήϣϷ΍ - - -Ώ

ΔϨδϟ΍ Ϧϣ " / ΔϳΎϏ ϰϟ· ϞϴμΤΘϟ΍ ϢΘϳϭ .(ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ βϴ΋έ) ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ϩέΪμϳϭ 
Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ άϴϔϨΘϟ Δϴϟ΍ϮϤϟ΍
ΔϨδϟ΍ ΐδΣ ϲϠδϠδΗ Ϣϗέ ϞϤΤϳϭ ΔϘΤΘδϤϟ΍ ΔϤϴϘϟ΍ ΪϨγϭ ΏΎδΤϟ΍ αΎγ΃ ˬΩ΍ήϳϹ΍ ΔόϴΒσ ΩΪΤϳ ήϣϷ΍ ΍άϫϭ 
έΎϤΜΘγ΍ϭ ΰϴϬΠΗ ˬήϴϴδΗ) ϡΎδϗϷ΍ ΐδΣϭ 
áϲϣϮϤόϟ΍ ΐγΎΤϤϟ΍ έϭΩ )ϞϴμΤΘϟ΍ - - -Ώ

ϦϳΪϤϟ΍ έΎόη· Ϯϫϭ :ϱΩϮϟ΍ ϞϴμΤΘϟ΍ :ϙΎϨϫϭ (ϱΪϠΒϟ΍ ΔϨϳΰΨϟ΍ Ϧϴϣ΃) ΐγΎΤϤϟ΍ ϪΑ ϡϮϘϳ ˯΍ήΟ· Ϯϫϭ
ϞϴμΤΘϟ΍ ϲϓ ΓΩΪΤϤϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ ϲϓ ϦϳΪϤϟ΍ ΔΑΎΠΘγ΍ ϡΪϋ :ϱήΒΠϟ΍ ϞϴμΤΘϟ΍ - ϪϴϠϋ Ύϣ ΪϳΪδΗ ΔϠϬϣ ϩ˯Ύτϋ·ϭ 
ϱάϴϔϨΗ ΪϨγ ) ΔϳάϴϔϨΘϟ΍ ΕΎϧΎϴΒϟΎΑ ϰϤδΗϭ ϱάϴϔϨΗ ήϣ΃ ΎϨϫ ήϣϷ΍ ΢Βμϳϭ ˬ(ΪϳΪδΘϟ΍ Ϧϋ ϲϠΨΘϟ΍ ϱ΃) ϱΩϮϟ΍
ϰϤδϳ ϒθϛ ϲϓ ϞϴμΤΘϟ΍ Ε΍ΪϨδϟ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ϞϴΠδΗ Ϧϣ Ύϗϼτϧ΍ ΐγΎΤϤϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ϞϴμΤΘϟ΍ ϢΘϳ
ΓΩΎϣ ϞϜϟ Ε΍ΪϨδϠϟ ϲϟΎϤΟϹ΍ ώϠΒϤϟ΍ ˬΪϨγ Ϟϛ ώϠΒϣ ˬΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ Ω΍Ϯϣ ϞδϠδΘΑ Ϫϴϓ Ϟμϔϳ ϱάϟ΍ Ϣϗέ ϖΤϠϤϟ΍
ΔΑΎϗήϟ΍ ΪόΑ ϱάϟ΍ ϲϣϮϤόϟ΍ ΐγΎΤϤϠϟ Φδϧ ΔΛϼΛ ΎϬϨϣ ϞγήΗ Φδϧ ϊΑέ΄Α ϒθϜϟ΍ Ω΍Ϊϋ· ϢΘϳ ϭ .ΎϫήϴϏ ϭ 
ΕΎΒΛϹ΍ Ϊμϗ ΐ΋΍ήπϟ΍ ΔϳήϳΪϤϟ ΔΨδϧ ϭ ϑήμϟΎΑ ήϣ϶ϟ ΔΨδϧ ϝΎγέ· Ϊϴόϳ ΎϬϴϠϋ
áΔϴϟΎΘϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ ϰϟ· ϕήτΘϟ΍ Ϧϣ ΪΑϻ ˬϞϴμΤΘϟ΍ Ε΍ΪϨδΑ ϖϠόΘϳ Ύϣ ϲϓ

ϰϠϋ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ϞΠδϳ ΚϴΣ έΎΠϳϹ΍ ϞΜϣ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΩϮϘόϟΎΑ ϖϠόΘΗ ϭ :Ε΍ϮϨγ ΓΪϋ ϰϠϋ Ε΍ΪϨγ(
ϰϠϋ ΔϴϠϜϟ΍ ώϟΎΒϤϟ΍ ϊϤΟ ϰϠϋ ΔϨγ Ϟϛ Δϳ΍ΪΑ ϲϓ ΐγΎΤϤϟ΍ ϞϤόϳ ϭ ΔϴϨόϤϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ ώϠΒϣ ϒθϜϟ΍ 
Ϣϗέ ιΎΧ ϒθϛ
ϑήσ Ϧϣ ΪϨδϟ΍ έ΍Ϊλ· ϞΒϗ ΐγΎΤϤϟ΍ ΎϬϠμΤϳ Ε΍Ω΍ήϳ· ϙΎϨϫ :ΪϨδϟ΍ έ΍Ϊλ· ϞΒϗ ΔϠμΤϣ Ε΍Ω΍ήϳ· (
ϡϮϘϳ ωϮΒγ΃ Ϟϛ ΔϳΎϬϧ ϲϓϭ .ϦϛΎϣϷ΍ ϭ ϕήτϟ΍ ϰϠϋ ϡϮγήϟ΍ ϭ ΕΎϧΎϋϹ΍ ˬΕΎΒϬϟ΍ - :ΎϬϨϣ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍
ΕΎΒΛϺϟ ϑήμϟΎΑ ήϣ϶ϟ ϪϨϣ ΔΨδϧ Ϟγήϳ ϭ Ϣϗέ ιΎΧ ϒθϛ ϰϠϋ ΔϠμΤϤϟ΍ ώϠΒϤϟ΍ ϞϴΠδΘΑ ΐγΎΤϤϟ΍ 
ϲϟ΍ϮϤϟ΍ ϒθϜϟ΍ ϰϠϋ ΪϨδϟ΍ έ΍Ϊλ· ϭ
κΨη ϒϴϠϜΘΑ ΐγΎΤϤϟ΍ ϡϮϘϳ ϪϓήμΗ ϭ ϪΘϴϟϭΆδϣ ΖΤΗ * -+á ϦϴϠϛϮϤϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ϞϴμΤΘϟ΍( 
ΔϳΪϠΒϟ΍ Ε΍Ω΍ήϳ· ξόΑ ϞϴμΤΘϟ Ϧϴόϣ
áΎϬϨϣ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ϰϠϋ ΕϼϳΪόΗ ˯΍ήΟ· ϥΎϜϣΈΑ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϞΒϗ :Ε΍ΪϨδϟ΍ ϰϠϋ ΕϼϳΪόΗ( 
ϲϓΎο· ϞϴμΤΗ ΪϨγ έ΍ΪλΈΑ Ω΍ήϳϹ΍ ώϠΒϣ ϊϓέ

ϥΎϛ ΍Ϋ· ϭ ΔϴϨόϤϟ΍ ΔϨδϟΎΑ ιΎΨϟ΍ ϞϳΪόΘϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ϒθϜϟ΍ ϰϠϋ ϞΠδΘϓ Ω΍ήϳϹ΍ ˯Ύϐϟ· ϭ΃ ξϴϔΨΗ
ΏΎδΤϟ΍ ΎϬϨϣ Δϟ΍ϮΣ έ΍Ϊλ· ϖϳήσ Ϧϋ ϥϮϜϳ ˯ΎϐϟϹ΍ ϭ΃ ξϴϔΨΘϟΎΑ ϞϳΪόΘϟΎϓ ˬΔϘΑΎγ Ε΍ϮϨγ κΨϳ ϞϳΪόΘϟ΍ 
  ΔϤϴϘϟ΍ ΔϤϳΪϋ Ε΍ΪϨγ " -# # ΏΎδΤϟ΍ ϭ ΔϘΑΎγ Ε΍ϮϨγ ϰϠϋ ˯Ύϐϟ· ""-# # 
*+
ϞΣ΍ήϣ Ϟϛ ΔόΑΎΘϣ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔϤψϨϣ Δϳέ΍Ω· ΔΒγΎΤϣ ϲϣϮϤόϟ΍ ΐγΎΤϤϟ΍ϭ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ Ϧϣ Ϟϛ ϚδϤϳ
ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ϩΪόϳϭ ϱέ΍ΩϹ΍ ΏΎδΤϟ΍ ΎϤϫΪΣ΃ ϦϴΑΎδΣ ϊοϮΑ ήϴΧϷ΍ ϲϓ ΝϮΘΗ ϲΘϟ΍ϭ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ άϴϔϨΗ 
ΔϳΪϠΒϟ΍ ΔΒγΎΤϤϟ ϱέΎΒΟ· Ϛδϣ ϰϠϋ ΓΩΎϳί ϲϣϮϤόϟ΍ ΐγΎΤϤϟ΍ ϩΪόϳϭ ήϴϴδΘϟ΍ ΏΎδΣ ήΧϷ΍ϭ
áΔΒγΎΤϤϠϟ ϱέΎΒΟϹ΍ ϚδϤϟ΍ -΃
áΏ ΢ϤδΗ (ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ )ΔϳΪϠΒϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ΔΒγΎΤϤϟ΍ Ϛδϣ 
ϊϳέΎθϤϟ΍ ϡΪϘΗ ϯΪϣ Δϓήόϣ 

ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍ΩΎϤΘϋϻ΍ ϙϼϬΘγ΍ ΔΒδϧ Δϓήόϣ 
Ε΍ίΎΠϧϻ΍ ϭ Ε΍ΆΒϨΘϟ΍ ϦϴΑ ϕέΎϔϟ΍ ΪϳΪΤΗ 
ΔϨϳΰΨϠϟ ΔϳέϭΪϟ΍ ΔϴόοϮϟ΍ 
ΔϨδϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ϱέ΍ΩϹ΍ ΏΎδΤϟ΍ Ω΍Ϊϋ·
áϲϫ ΔϳΪϠΒϠϟ ϲϟΎϤϟ΍ ήϴϴδΘϟ΍ ϦδΣ Ϧϋ ήΒόΗ ϭ ϚδϤΗ ϲΘϟ΍ ΔϴΒγΎΤϤϟ΍ ϖΣϼϤϟ΍ ϦϴΑ Ϧϣ 
$ ϖΤϠϤϟ΍ ˬ Ε΍Ω΍ήϳϺϟ ΔΒδϨϟΎΑ ϞϴμΤΘϟ΍ Ε΍ΪϨγ ϒθϛ ϭ ΕΎϘϔϨϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ Εϻ΍ϮΤϟ΍ ϒθϛ ϖΤϠϤϟ΍(
ϒθϛ ) ϖΤϠϤϟ΍ ϭ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ΔΒδϨϟΎΑ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ϞϴμϔΗ ήΘϓΩ ϭ ΕΎϘϔϨϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΕΎϘϔϨϟ΍ ϞϴμϔΗ ήΘϓΩ 
Ε΍Ω΍ήϳϺϟ ΔΒδϨϟΎΑ ϞϴμΤΘϠϟ ϲϗΎΒϟ΍ ϭ ΕΎϘϔϨϟΎΑ ϖϠόΘϳ ΍άϫ ϭ ίΎΠϧϼϟ ϲϗΎΒϟ΍ 
Ξϣ΍ήΒϟ΍ ΔϗΎτΑ ϭ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ΔϗΎτΑ ) ϖΤϠϤϟ΍ ΎϬϨϣ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ϑήσ Ϧϣ ΔΣϮΘϔϤϟ΍ ΕϼΠδϟ΍( 
ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ΕΎϧϮϜϣ ϞΠγ ! ϖΤϠϤϟ΍ ϭ ΩήΠϟ΍ ϞΠγ ϖΤϠϤϟ΍ ΎϬϨϣ ϭ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ΔϗΎτΑ(

ϭ Ε΍Ω΍ήϳϺϟ Ϟμϔϣ ήΘϓΩ ˬϊϓΪϟ΍ Εϻ΍ϮΣ ήΘϓΩ ˬϞϴμΤΘϟ΍ Ε΍ΪϨγ ήΘϓΩ ΎϬϨϣ ΔϣΎϬϟ΍ ϯήΧϷ΍ ήΗΎϓΪϟ΍( 
νϭήϘϟ΍ ϭ ϥϮϳΪϟ΍ ήΗΎϓΩ ϭ Ξϣ΍ήΒϟ΍ ΕΎϗΎτΑ ϭ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ΕΎϗΎτΑ ˬΩ΍ϮϤϟ΍ ϭ ϝϮμϔϟ΍ ΐδΣ ΕΎϘϔϨϟ΍
áϱέ΍ΩϹ΍ ΏΎδΤϟ΍ -Ώ

ϕΩ΃ ΓέϮμΑ ΕΎϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ άϴϔϨΗ ϦϴΒϳ ΏΎδΣ Ϫϧ΃ ϱ΃ ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ βϴ΋έ ϩΪόϳ Δϴϧ΍ΰϴϣ ΏΎδΣ Ϯϫ
Δτγ΍ϮΑ νήόϳϭ ˬϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ϪϴϠϋ ΕϮμϤϟ΍ ϲϓ΍ΰΠϟ΍ ήϳΪϘΘϟ΍ ίΎΠϧ· ϯϮΘδϣϭ 
Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ Ω΍Ϯϣϭ ϝϮμϓ ϞδϠδΗ ΐδΣ ϝϭ΍ΪΟ
ϰϠϋ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΔΑΎϗήϟ΍ ΕΎϴϠϤϋ ϞϬδΗ ΔϳέΎΒΟ· ΔϘϴΛϭ Ϧϋ ήΒόϳ ϭ Δϴϟ΍ϮϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ Ϧϣ - " - ϞΒϗ ϩΩ΍Ϊϋ· ϢΘϳ
ϭ ΔλΎΨϟ΍ ΕΎμϴΧήΘϟ΍ ϭ ΔϴϓΎοϹ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ˬΔϴϟϭϷ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ )ϯήΧϷ΍ ϖ΋ΎΛϮϟ΍ ϥ΃ ϭ ΔλΎΧ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍
ΔϴϘϴϘΤϟ΍ ΔΠϴΘϨϟ΍ Ϧϋ ήΒόϳ ϱέ΍ΩϹ΍ ΏΎδΤϟ΍ ϥ΃ ϦϴΣ ϲϓ ΔϳΆΒϨΗ ϖ΋ΎΛϭ ϻ· ϲϫΎϣ ˬ(ΔϘΒδϤϟ΍ Ε΍ΩΎϤΘϋϻ΍ 
ΔϳΪϠΒϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ΓΰΠϨϤϟ΍
áήϴϴδΘϟ΍ ΏΎδΣ -Ν

ˬϱέ΍ΩϹ΍ ΏΎδΤϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϲϟΎϤϟ΍ ΏΎδΤϟ΍ Ϧϣ ΏήΘϘϳ Ϯϫϭ ϱΪϠΒϟ΍ ΔϨϳΰΨϟ΍ Ϧϴϣ΃ ϩΪόϳ ΏΎδΣ Ϯϫϭ
ςΒπϟ΍ ΔϧΎϣϷ ϡΪϘϳ ϭ ΐ΋΍ήπϟ΍ Γέ΍ΩϹ ΔϘΒδϤϟ΍ ΔΑΎϗήϠϟ ϊπΨϳ Ϯϫ ϭ Ϟμϔϣ Δϴϧ΍ΰϴϣ ΏΎδΣ ϰϠϋ Ϫ΋΍ϮΘΣϻ 
Δϴϟ΍ϮϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ Ϧϣ -"$- " ϞΒϗ ΎϴϤϴϠϗ· κΘΨϤϟ΍ ΔΒγΎΤϤϟ΍ βϠΠϣ ϯΪϟ
áΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϰϠϋ ΔΑΎϗήϟ΍ 

ΕΎϣΪΧ ϭ Ξϣ΍ήΑ )ΕΎϘϔϧ ϞϜη ϲϓ ϢΟήΘΗ ΔϴϣϮϤϋ ϝ΍Ϯϣ΃ ϞΜϤΗ ΎϫέΎΒΘϋΎΑ ΔΑΎϗήϠϟ Ύ˱ϣ΍ΰϟ· Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϊπΨΗ
ΎϬϨϣ ϝϮόϔϤϟ΍ ΔϳέΎγ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ έΎσ· ϲϓ Ϛϟ΍Ϋ Ϟϛ ϭ ϡΎόϟ΍ ϝΎϤϟ΍ ϞϴμΤΗ ϞϜη ϲϓ ϢΟήΘΗ Ε΍Ω΍ήϳ· ϭ ˬ(ΔϣΎϋ

ΔΑΎϗήϟ΍ ϩάϫ ϥϮϜΗ ϭ .ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔΒγΎΤϤϟΎΑ ιΎΨϟ΍ -!" ϥϮϧΎϘϟ΍ ϭ ΔϳΪϠΒϟΎΑ ιΎΨϟ΍ "#- !" ϥϮϧΎϘϟ΍ 
Δϴ΋Ύπϗ ϭ΃ Δϳέ΍Ω·
áΔϳέ΍ΩϹ΍ ΔΑΎϗήϟ΍ 
áϑήσ Ϧϣ Δϳέ΍ΩϹ΍ ΔΑΎϗήϟ΍ αέΎϤΗ
áϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ -΃

΍Ϋϭ ϲϧϮϧΎϗ άϴϔϨΗ ϞΟ΃ Ϧϣ (ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍) ϦϴΒΨΘϨϤϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ώϟΎΑ ϡΎϤΘϫ΍ ΔΑΎϗήϟ΍ ϩάϫ ϲδΘϜΗϭ
ϭ Ε΍ήϴδϔΘΑ Ϫδϴ΋έ ΐϟΎτϳ ϥ΃ ϦϴΣ Ϟϛ ϲϓ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϊϴτΘδϳ ΕϻΎΤϟ΍ Ϟϛ ϲϓ ˬΔϴϧ΍ΰϴϤϠϟ ΔϴϓΎϔη 
ΔϴϟΎϤϟ΍ ϪΗΎσΎθϧ Ϧϋ Ε΍ήϳήΒΗ
áΔϳΎλϮϟ΍ ΔΑΎϗέ -Ώ

ϥϮϜΗϭ (Γή΋΍Ϊϟ΍ βϴ΋έ ϭ΃ ϲϟ΍Ϯϟ΍) Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϰϠϋ ΖϗΩΎλ ϲΘϟ΍ ΔϬΠϟ΍ ΎϫέΎΒΘϋΎΑ ΔϳΎλϮϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ϥϮϜΗ
ΕΎϴϠϤόϠϟ ϖΑΎτϣϭ Δϴϧ΍ΰϴϤϠϟ ϑΎϔηϭ ϲϧϮϧΎϗ άϴϔϨΗ ϥΎϤο ϞΟ΃ Ϧϣ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ϰϠϋ ΔΑΎϗήϟ΍ ϩάϫ 
ΓήτδϤϟ΍ ϑ΍ΪϫϷ΍ϭ ΓΩΪΤϤϟ΍ Ξϣ΍ήΒϟ΍ϭ
áϱΪϠΒϟ΍ ΔϨϳΰΨϟ΍ Ϧϴϣ΃ ΔΒϗ΍ήϣ -Ν

ΕΎϴϠϤόϟ΍ ϒϠΘΨϣ ΔϴϧϮϧΎϗϭ ΔΤλ ϥΎϤπϟ ΍άϫϭ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ϑήσ Ϧϣ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ άϴϔϨΗ ϝϼΧ Ϧϣ ϥϮϜΗϭ 
ϕΎϔϧϹ΍ ϭ΃ ϞϴμΤΘϟ΍ ϲϓ ˯˱ ΍Ϯγ 

áΔΒγΎΤϤϟ΍ βϠΠϤϟ ΔϴϤϴϠϗϹ΍ Δϓήϐϟ΍) Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΔΑΎϗήϟ΍ 

ήϴϴδΘϟ ϲϣϮϤόϟ΍ ϩήϳΪϘΗ Ϧϣ ˯ΰΟ ΔϨγ Ϟϛ αήϜϳ ΔμΘΨϤϟ΍ ΔϴϤϴϠϗϹ΍ ΔϓήϐϟΎΑ ϞΜϤϤϟ΍ ΔΒγΎΤϤϟ΍ βϠΠϣ
Ϧϣ Ύϗϼτϧ΍ ΕΎΑΎδΤϠϟ ΔϳϮϬΠϟ΍ Δϓήϐϟ΍ ΕΎψΣϼϣ αΎγ΃ ϰϠϋ Ύ˱λϮμΧ ήϳΪϘΘϟ΍ ΍άϫ έήΤϳϭ ΕΎϳΪϠΒϟ΍ 
ΕΎϳΪϠΒϠϟ Δϳέ΍ΩϹ΍ ΕΎΑΎδΤϟ΍
ϲΌΗήΗ ϱάϟ΍ ήϴϴδΘϟΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΕΎψΣϼϤϟ΍ ϰϠϋ ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ βϴ΋έ ΔΒγΎΤϤϟ΍ βϠΠϣ ϊϠτϳ
ϡϮϘϳ ϲΘϟ΍ ΕΎψΣϼϤϠϟ Ύ˱όΒΗ ΎϫήθϨϟ ϚϟΫ Ϧϋ ΎϬΘΑϮΟ΃ ϢϳΪϘΗ ϰϟ· ΕΎϳΪϠΒϟ΍ ΍ϮϋΪΗϭ ήϳήϘΘϟ΍ ΍άϫ ϦϤο ϪΟ΍έΩ·
ϲϟΎϤϟ΍ ήϴϴδΘϟ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ κΘΨϤϟ΍ ϝϮΌδϤϟ΍ Δϧ΍Ω· ϭ΃ Γ˯΍ήΑ Ϧϣ ϖϘΤΘϟ΍ ϢΘϳ ϰΘΣ ΔΒγΎΤϤϟ΍ βϠΠϣ ΎϬΑ 
ΔϘΣϼϟ΍ ΔΑΎϗήϟ΍ έΎσ· ϲϓ ΔϣήμϨϤϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ ϝϼΧ ϲΒγΎΤϤϟ΍ϭ

áΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ϦϴϤΜΗ ΕΎϴϨϘΗ -ΎϴϧΎΛ

á ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ΔόΑΎΘϣϭ ΪϳΪΤΗ
áΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ΪϳΪΤΗ

ϲϓ ΓΩΪΤϤϟ΍ ρϭήθϠϟ ΎϘΒσ ΎϬϴϓ ϑήμΘΗϭ ΔϟϮϘϨϤϟ΍ ϭ ΔϳέΎϘόϟ΍ ϙϼϣϷ΍ ΪϳΪΤΗ ϭ ˯ΎμΣ· ΔϳΪϠΒϟ΍ ϰϠϋ 
ΎϬΑ ϝϮϤόϤϟ΍ ΕΎϤϴψϨΘϟ΍ϭ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍
ϊϴϤΠΑ ϡϮϘϳ ϥ΃ ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ βϴ΋ήϟ ΢ϤδΗ ΔϳΪϠΒϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϤϟ ϞϣΎϜϟ΍ ϭ ϢϴϠδϟ΍ ΩήΠϟ΍ ϥ· 
Ύϫήϴδϳ ϲΘϟ΍ ϞϴΧ΍ΪϤϟ΍ ϭ ΎϬϴϠϋ ΔψϓΎΤϤϠϟ Ε΍˯΍ήΟϹ΍
áΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ΔόΑΎΘϣ 

ϭ ( Ϣϗέ ϖΤϠϤϟ΍) ΩήΠϟ΍ ϞΠγ :ϦϴϴϟΎΘϟ΍ ϦϳήΘϓΪϟ΍ Ϛδϣ ΔϳΪϠΒϟ΍ ϰϠϋ ΐΠϳ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ΔόΑΎΘϣ ϞΟ΃ Ϧϣ 
! Ϣϗέ ϖΤϠϤϟ΍) ϙϼϣϷ΍ ΕΎϧϮϜϣ ϞΠγ
áϙϼϣϷ΍ ΕΎϧϮϜϣ ϞΠγ -΃

ϦϴϴόΗ ΓΪϤϋ΃ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϰϠϋ ϱϮΘΤϳ ϭ ΔϳΪϠΒϟ΍ βϴ΋έ ϞΒϗ Ϧϣ ΍ήηΆϣ ϭ ΎϤϗήϣ ήΘϓΪϟ΍ ΍άϫ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ
á ΔλΎΧ ΎϬϨϣ ϭ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ 
ΔϗΎτΒϠϟ ϲϠδϠδΘϟ΍ Ϣϗήϟ΍(

ϲΣΎδϤϟ΍ ςτΨϤϟ΍ Ϣϗήϟ΍(
á ϞϴμϔΘΑ ΔϳέΎϘόϟ΍ ϙϼϣϷ΍ ϦϴϴόΗ( 
Ε΍έΎϘόϟ΍ ϦϴϴόΗ ϭ ΔόϴΒσ 
ϊϗϮϤϟ΍ 
ϱϮΘΤϤϟ΍ 
˯ΎϨΒϟ΍ ΦϳέΎΗ( 
ϡ΍ΪΨΘγϻ΍( 
ΔϴϜϠϤϟ΍ Ε΍ΪϨγ ΦϳέΎΗ( 
ΔϴϟΎΤϟ΍ ΔϴΒϳήϘΘϟ΍ ΔϤϴϘϟ΍( 
ΔϴΒγΎΤϤϟ΍ ϊΟ΍ήϤϟ΍( 
ΕΎψΣϼϣ(
á ΩήΠϟ΍ ήΘϓΩ -Ώ

ϊϗϮϣ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ ΚϴΤΑ ϝϮϘϨϤϟ΍ ϊΑΎτϟ΍ Ε΍Ϋ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ήΘϓΪϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϞΠδϳ Ϣϗέ ϖΤϠϤϟ΍ Ϯϫ ϭ
Ϣϗέ ϞϴΠδΗ ΐΠϳ ϪϧΎϓ ΩήΠϟ΍ ήΘϓΩ ϲϓ ϞΠδΗ ΕϻϮϘϨϤΑ ήϣϷ΍ ϖϠόΘϳ ΎϣΪϨϋ .ΔϳΎλϮϟ΍ ΔτϠγ ϢΘΧ ϪϴϠϋϭ
ΐΠϳ ΎϤϛ ˬΔϣΪΨϟ΍ ˯΍Ω΃ ϦϴϴόΗ ΪόΑ ΓέϮΗΎϔϟ΍ ήϬχ ϰϠϋ ϭ΃ ΓΩΎϣ Ϟϛ ϡΎϣ΃ ˯΍Ϯγ ΔϴϨόϤϟ΍ ΓέϮΗΎϔϟ΍ ϰϠϋ ΩήΠϟ΍
ΔϨϳΰΨϟ΍ Ϧϴϣ΃ϭ ϦϴΒΨΘϨϤϟ΍ Ϧϣ ΔϧϮϜΘϣ ΔϨΠϟ ϝϼΧ Ϧϣ ϞϗϷ΍ ϰϠϋ ΔϨδϟ΍ ϲϓ Γήϣ ΔΑέΎϘϤϟ΍ ΔϴϠϤόΑ ϡΎϴϘϟ΍ 
ΔϳΪϠΒϠϟ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ˬϱΪϠΒϟ΍
ήοΎΤϤΑ ϊΒΘΗ ϥ΃ ΐΠϳ ΓήϴΧϷ΍ ϩάϫ ϥΎϓ ΕϻϮϘϨϤϟ΍ ξόΑ ωΎϴο ϭ΃ ϒϠΗ ΕϻΎΣ ΔΑέΎϘϤϟ΍ Ϧϋ ΞΘϧ ΍Ϋ· 
ϭ ϖΣϼϤϟ΍ ) ϒϠΘϟ΍ ϭ ωΎϴπϟ΍
ϒϳέΎμϤϟ΍ ΪϳΪΤΘΑ ΢ϤδΗ ΔΒϛήϣ ϞϜϟ ΔόΑΎΘϣ ΕΎϗΎτΑ ϙΎδϣ· ϢΘϴϓ ΕΎΒϛήϤϟ΍ ϭ Ε΍έΎϴδϟ΍ ΓήϴψΤϟ ΔΒδϨϟΎΑ
ήϴδϟ΍ ˬΓέϮΗΎϔϟ΍ ώϠΒϣ ϭ ΓίΎϴΤϟ΍ ΦϳέΎΗ :ΔϴϟΎΘϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ΔϠΠδϤϟ΍ Ε΍ήΘϣϮϠϴϜϟ΍ ϭ ΎϬϨϣ ϞϜϟ 
ΔϧΎϴμϟ΍ ϭ ϲϣϮϴϟ΍

á ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ 
á" Ϣϗέ ϙήΘθϤϟ΍ ϱέ΍ίϮϟ΍ έϮθϨϤϟ΍ ΐδΣ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ Ϧϣ ϦϴϋϮϧ ϦϴΑ ΰϴϤϧ
áϞϴΧ΍ΪϤϠϟ ΔΠΘϨϤϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ 
á ϲϠϳ Ύϣ ΔΠΘϨϤϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ϦϤπΘΗ
áΔϳέΎϘόϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ -΃
á ϲϫϭ 
ΕΎϨϜδϟ΍ 
ϱέΎΠΘϟ΍ ϝΎϤόΘγϼϟ ΔμμΨϤϟ΍ ϦϛΎϣϷ΍ 
ΦϟΎδϤϟ΍ 
Ε΍έΎϴδϟ΍ ή΋ΎψΣ 
ϙΎθϛϷ΍
á ΔϟϮϘϨϤϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ -Ώ 
ΕΎΒϛήϤϟ΍ 
ΔϴϣϮϤόϟ΍ ϝΎϐηϷ΍ ΩΎΘϋ 
ΩΪόΘϤϟ΍ ΩΎΘόϟ΍ 

á ΔϳΪϠΒϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϣ ΕΎϘΤϠϣ -Ν 
ϱΪϠΒϟ΍ ϦϴϣϭΪϟ΍) ΔϳΪϠΒϟ΍ ϙϼϣ΃ ϝϼϐΘγ΍ Ε΍ϭΎΗ· 
ΕΎϗήτϟ΍ ϕϮϘΣ 
ΔϔλέϷ΍ ϰϠϋ ϡϮγήϟ΍ ϭ νέΎόϤϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϒϗϮΘϟ΍ ϕϮϘΣ 

ΐϠτΗ ϥ΃ ΔϳΪϠΒϟ΍ ϥΎϜϣΈΑ Ϫϧ΃ ϰϟ· ΔϓΎο· ΕΎϳΪϠΒϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϲϓ ϞϴΧ΍ΪϤϟ΍ ϩΪϫ ϝΎϤϫ· ϢΗ Ϫϧ΃ φΣϼϤϟ΍
ΔϔλέϷ΍ ΢ϴϠμΗϭ ΔϧΎϴλ κΨϳ ΎϤϴϓ %" ϰϟ· ϞμΗ ΔΒδϨΑ έΎΠΘϟ΍ϭ ΕϼΤϤϟ΍ ΏΎΤλ΃ ΔϤϫΎδϣ 
ΕΎϬΟ΍Ϯϟ΍ϭ
ˬ(«ϒΗΎϬϟ΍ ϭ ϩΎϴϤϟ΍ ΕΎϛήη ˬίΎϐϠϧϮγ ) ΔϴϨόϤϟ΍ ΕΎΌϴϬϟ΍ ϥΎϓ ΕΎϗήτϟ΍ ϰϠϋ ΓΰΠϨϤϟ΍ ϝΎϐηϸϟ ΔΒδϨϟΎΑ
ώϟΎΒϤϟΎΑ ωΎτΘϗ΍ ΪϨγ έ΍Ϊλ· ϊϣ ϢϴϣήΘϟΎΑ ϡϮϘΗ ΔϳΪϠΒϟ΍ ϥΎϓ Ϛϟάϟ ΎϓϼΧ ϭ .ΎϬϤϴϣήΗ ΓΩΎϋ· ϰϠϋ ϥϮϣΰϠϣ 
Ϛϟάϟ ΔϘΑΎτϤϟ΍
á ϞϴΧ΍ΪϤϠϟ ΔΠΘϨϤϟ΍ ήϴϐϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ 
á ϲϠϳ Ύϣ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ϩάϫ ϦϤπΘΗ
á ΔϳέΎϘόϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ -΃ 
αέ΍ΪϤϟ΍ 
Νϼόϟ΍ ΕΎϋΎϗ 
ΏΎΒθϟ΍ ΕϮϴΑ 
ΐΗΎϜϤϟ΍ 
ΪΟΎδϤϟ΍ 
ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ϭ ΔϳέΎϛάΘϟ΍ ΐμϨϟ΍$
á ΔϴϨΒϤϟ΍ ήϴϏ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ - Ώ 
ΔϳΪϠΒϟ΍ ΕΎϗήτϟ΍ ΔϜΒη 
˯΍ήπΨϟ΍ ΕΎΣΎδϤϟ΍ 
ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΓέΎϧϹ΍ 
á ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ϦϴϤΜΗ 
áϞΧΪΘϟ΍ Ε΍ϭΩ΃ϭ ϕήσ 

%ήηΎΒϤϟ΍ ήϴϴδΘϟ΍ " ΔϳΪϠΒϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ ήηΎΒϤϟ΍ ϝϼϐΘγϻ΍ 
ΔϳϮϨόϤϟ΍ ΔϴμΨθϟ΍ ϰϠϋ βϴϟϭ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΔϴϟϼϘΘγ΍ ϰϠϋ ϲϨΒϣ ϝϼϐΘγ΍ 
ϲϟΎϤϟ΍ ϝϼϘΘγϻ΍ϭ ΔϳϮϨόϤϟ΍ ΔϴμΨθϟΎΑ ϊΘϤΘΗ ΔϳΪϠΑ ΕΎδγΆϣ ϝϼΧ Ϧϣ 
ήϴϐϟ΍ ΓΪ΋Ύϔϟ ϝίΎϨΘϟ΍ 
ήϴΟ΄Θϟ΍
á ΔϳΪϠΒϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ ήηΎΒϤϟ΍ ϝϼϐΘγϻ΍ -΃

.ΰ΋ΎϨΠϟ΍ ήϴϴδΗ ΢ϟΎμϣϭ ΢Α΍άϤϟ΍ ϭ ΦϟΎδϤϟ΍ ΓήηΎΒϣ ΎϬϨϤπΗ ϥ΃ ΔϳΪϠΒϟ΍ ϥΎϜϣΈΑ ϲΘϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ ϦϴΑ Ϧϣ
Ϧϴϣ΃ ϲϓ ϞΜϤΘϤϟ΍ ϭ ϲϣϮϤόϟ΍ ΐγΎΤϤϟ΍ ϭ ΔϳΪϠΒϟ΍ βϴ΋έ ϲϓ ϞΜϤΘϤϟ΍ϭ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ΔΤϠμϤϟ΍ ϪΘϫ ϢπΗϭ 
ΔτϴδΑ ΔϟΎϛϭ ϖϳήσ Ϧϋ ϪϟϼϐΘγ΍ ϦϜϤϳ ΎϤϛ ˬΔϳΪϠΒϟ΍ ΔϨϳΰΧ
áΔϳϮϨόϤϟ΍ ΔϴμΨθϟ΍ ϰϠϋ βϴϟϭ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΔϴϟϼϘΘγ΍ ϰϠϋ ϲϨΒϣ ϝϼϐΘγ΍ -Ώ

Ϧϣ ΎϬϴϠϋ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ϢΘϳ ΚϴΣ ˬΔϳΪϠΒϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤΑ ΔϘΤϠϤϟ΍ϭ ΔλΎΨϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΔϴϨϘΗ ϝϼΧ Ϧϣ ϚϟΫ ˯΍ήΟ· ϦϜϤϳ 
Ε΍Ω΍ήϳϺϟ ) ˬ ΕΎϘϔϨϠϟ $) ϦϴΒϧΎΠϟ΍ ϲϓ ΕΎϘϔϨϟ΍ϭ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ΎϬϴϓ άΨΘΗ Δϟϭ΍Ϊϣ ϝϼΧ
á ϲϟΎϤϟ΍ ϝϼϘΘγϻ΍ϭ ΔϳϮϨόϤϟ΍ ΔϴμΨθϟΎΑ ϊΘϤΘΗ ΔϳΪϠΒϟ΍ ΕΎδγΆϣ ϝϼΧ Ϧϣ -Ν

Δϴϧ΍ΰϴϣ ϲϓ ή΋ΎδΨϟ΍ ϭ΃ ΡΎΑέϷ΍ έΎϬχ· ρήθΑ ϝϼϐΘγϻΎΑ ϡϮϘΗ ΔϠϘΘδϣ ΕΎδγΆϣ ˯ΎθϧΈΑ ϡΎϴϘϟ΍ ΔϳΪϠΒϠϟ ϦϜϤϳ 
ΔϳΪϠΒϟ΍
áήϴϐϟ΍ ΓΪ΋Ύϔϟ ϝίΎϨΘϟ΍ ± Ω

ήΧ΁ ϑήσ ϞϤΤΘϳ ϪϟϼΧ Ϧϣ Δϟϭ΍ΪϤϠϟ ϊπΨϳ ρϭήη ήΘϓΩ ϖϓϭ ϩΩ΍Ϊϋ· ϢΘϳ ΪϘϋ ϝϼΧ Ϧϣ ϚϟΫ ϦϜϤϳ
#ΐϋϼϤϟ΍ ήϴϴδΗ ˬ Ώήθϟ΍ ϩΎϴϣ ΔϜΒη ˬ ΦϟΎδϤϟ΍ ϞΜϣ ϞΑΎϘϤΑ ΔϣΪΨϟ΍ ήϴϴδΗ ήσΎΨϣ
á ήϴΟ΄Θϟ΍ - ϩ

Ϊ΋΍Ϯόϛ ρϭήη ήΘϓΩ ϖϓϭ ΓΩϭΪΤϣ ΓΪϤϟ ΔϳήϬη Ε΍ϭΎΗ· ΪϳΪδΗ ϰϠϋ ϕΎϔΗϻ΍ ϭ ΓΪϳ΍ΰϤϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϚϟΫ ϥϮϜϳϭ 
ΔϴϋϮΒγϷ΍ϭ ΔϴϣϮϴϟ΍ ϕ΍ϮγϷ΍
áΔϳΪϠΒϟ΍ ΕΎδγΆϣ ϝϼΧ Ϧϣ ϝϼϐΘγϻ΍ ± ϭ

βϜϋ ΎϬϟ ΕΎϘΤΘδϤϟ΍ ϊϓΪΑ ΔϳΪϠΒϟ΍ ϡΰΘϠΗ ϞΑΎϘϤϟΎΑ ϭ ΔϴϣϮϤϋ ΔϣΪΧ ϥΎϤπΑ Ύϣ ΔδγΆϣ ϡϮϘΗ ϪΒΟϮϤΑ ΪϘϋ 
ΔϠϐΘδϤϟ΍ ΔδγΆϤϟ΍ ΢ϟΎμϟ ϊϓΪϟΎΑ ϒϠϜϤϟ΍ Ϯϫ ΪϴϔΘδϤϟ΍ Ϧϳ΃ ήϴϐϟ΍ ΓΪ΋Ύϔϟ ϝίΎϨΘϟ΍
á ΔϳΪϠΒϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϣ ϦϴϤΜΗ 
á ϝϼΧ Ϧϣ ϥϮϜϳ ϦϴϤΜΘϟ΍ ϥ΄Α ϝϮϘϟ΍ ϦϜϤϳ

ϭ ˬ!! / Ϣϗέ ΔϤϴϠόΘϟ΍ ΐδΣ) ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ Ϧϋ ϝίΎϨΘϟ΍ ΪϨϋ Ε΍Ϊϳ΍ΰϤϟ΍ ΃ΪΒϤϟ ϡέΎμϟ΍ ϖϴΒτΘϟ΍( 
!!)/ ! Ϣϗέ ΔϤϴϠόΘϟ΍
Ϣϗέ ΔϤϴϠόΘϟ΍) ήϴΟ΄Θϟ΍ϭ ήϴϐϟ΍ ΓΪ΋Ύϔϟ ϝίΎϨΘϟΎΑ ήϣϷ΍ ϖϠόΘϳ ΎϣΪϨϋ Ύ˱ϘΒδϣ ΓΩΪΤϣ ρϭήη ήΗΎϓΩ ϖϓϭ ΪϗΎόΘϟ΍( 
!! /# 
ϲϣϮϤόϟ΍ ϱΪϠΒϟ΍ ϦϴϣϭΪϠϟ ΖϗΆϣ ϝΎϤόΘγ΍ Ϟϛ ΪϨϋ ϕΎϔΗ΍ ϞϜη ϲϓ κΧήϟ΍ ΩΎϤΘϋ΍( 
ΔϟϭΪϟ΍ ϙϼϣ΃ ϭ΃ ΐ΋΍ήπϟ΍ ΢ϟΎμϤΑ ΔϧΎόΘγϻ΍ ϦϜϤϳ) έΎΠϳϹ΍ έΎόγ΃ ϦϴϴΤΗ(

ΦϟΎδϤϟ΍ ϭ ϕ΍ϮγϷ΍ ϲϓ ϒϗϮΘϟ΍ ϡϮγέ ϭ ϕϮϘΣ ϞϴμΤΗ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ ϭ ΓΪϳ΍ΰϤϟ΍ ϰϟ· ΓΩϮόϟ΍( 
!!$ Εϭ΃ $ ϡϮϴϟ $! Ϣϗέ ΔϤϴϠόΘϟ΍ ϖϴΒτΘΑ ϚϟΫ ϭ ϦϛΎϣϷ΍ ϒϠΘΨϣ ϭ
ΩΎϤΘϋ΍ ϭ΃ ˬΎϬΑ ΖϣΎϗ ϝΎϐη΃ ΪόΑ ΕΎϗήτϟ΍ ϢϴϣήΗ ΪϴόΗ Ϣϟ ΔΌϴϫ ϭ΃ ΔδγΆϣ Ϟϛ ϰϟ· Ε΍έ΍άϋ΍ ϝΎγέ·( 
ϢϴϣήΘϟ΍ ΓΩΎϋΈΑ ΔϳΪϠΒϟ΍ ΖϣΎϗ Ύϣ ΍Ϋ· ωΎτΘϗ΍ Ε΍ΪϨγ 
ϲγέΪϤϟ΍ ϞϘϨϟ΍ ϞΜϣ ήϴϐϟ΍ ΢ϟΎμϟ ΔϣΪϘϤϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ ΔϔϠϜΗ αΎγ΃ ϰϠϋ ϭ ΔϟΩΎϋ ΕΎϔϳήόΗ ΩΎϤΘϋ΍( 
ϞϴΧ΍ΪϤϠϟ ΔΠΘϨϤϟ΍ ΔϳΪϠΒϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϤϟ Ϊϴηέϭ ϞΜϣ΃ ϡ΍ΪΨΘγ΍(
á ΔτθϧϷ΍ ΔϴϗήΗϭ ΔϳΪϠΒϟ΍ Ωέ΍Ϯϣ ϦϴδΤΗ 

ϭ .ΔϋϮϨΘϤϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ Ε΍Ω΍ήϳ· ϭ Δϴ΋ΎΒΠϟ΍ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ϦϴδΤΗ ΐϠτΘϳ ΔϳΪϠΒϠϟ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ ϦϴδΤΗ ϥ·( 
ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ϡϮγήϟ΍ ϭ ϕϮϘΤϟ΍ ϞϴμΤΗ ϲϓ ΐ΋΍ήπϟ΍ ΢ϟΎμϣ ΓΪϋΎδϣ ΔϳΪϠΒϟ΍ βϴ΋έ Ϧϣ ΐϠτΘϳ ΍άϬϟ
Ε΍Ϋ Δϴ΋ΎΒΠϟ΍ ΔϴϋϭϷΎΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ ΔόΑΎΘϤϟ΍ϭ ˯ΎμΣϹ΍ ΕΎϴϠϤϋ ˯΍ήΟ· ϲϓ ϱΪϠΒϟ΍ αήΤϟ΍ ϥ΍Ϯϋ΃ ΔϤϫΎδϣ( 
ΔϴϠΤϤϟ΍ ΔϬΟϮϟ΍
ΐϠΠϟ Ϣ΋ϼϣ ΥΎϨϣ ϖϠΧ ΔϳΪϠΒϟ΍ βϴ΋έ Ϧϣ ΐϠτΘϳˬ ϱΪϠΒϟ΍ ϱέΎϤΜΘγϻ΍ ΥΎϨϤϟ΍ Δγ΍έΩ ϝϼΧ Ϧϣ *
.ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ ϭ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ϊϓήΑ ΢ϤδΗ ΔϴϓΎο· ϞϴΧ΍ΪϤϟ ΔΠΘϨϤϟ΍ Ε΍έΎϤΜΘγϻ΍