Vous êtes sur la page 1sur 130

A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|

|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn


1
SZAADOS ADAM
A SZINTLILIK AIANDIKAI
VAZLAT
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
2
1. A LILKI AIANDIKOKRL ALTALAAN
BEVEZETE5
A. Mirt Inntns cz a tma szmunkra?
i. Islen nem akar|a, hogy ludalIanok Iegynk a IeIki a|andekokkaI kapcso-
Ialban
(1) 1Kor 12,1 ,A |c|ki aj4n!ckckra ncztc pc!ig. icsitcrcin. ncn szcrcincn. na iu!ai|anck |cnnc-
ick.
ii. a gyIekezel epIesenek fonlos eszkze a IeIki a|andekok hasznaIala
(1) 1Kor 12,7 ,A Ic|ck ncgnui|t4nu|4sa pc!ig nin!cnkinck azcri a!aiik. ncgu naszn4|jcn tc|c.
iii. sokkaI halekonyabban ludunk szoIgaIni, ha megerl|k, hogy miIyen le-
rIeleken adoll neknk szoIgaIali a|andekol a SzenlIeIek
(1) Rm 12,6 ,Mcri a nckunk a!aicii kcguc|cn szcrini ku|cn|cz5 aj4n!ckaink tannak. cszcrini
szc|g4|unk is
iv. ma sok vila van a IeIki a|andekokrI (pnksdi mozgaIom, karizmalikus
mozgaIom, ,harmadik huIIam)
1. MIK A LELKI AJANDEKOK?
A. Mit jc!cnt az, hngy ,!c!ki ajndk"?
i. a IeIki a|andek a grg ,karizma sz fordilasa, meIy oIyasmil |eIenl,
hogy aj4n!ck, kcguc|ni aj4n!ck, szcrcici-aj4n!ck
ii. a IeIki a|andekok a Ic|ck crcjcnck a gyIekezel lag|ain kereszlIi ncgnui|-
t4nu|4sai, meIyek a gyIekezelel epil szc|g4|aickka| vannak kapcsoIalban
(1) 1Kor 12,4-7 ,A kcguc|ni aj4n!ckck kczcii uguan ku|cn|scgck tannak. !c a Ic|ck uguanaz.
Ku|cn|scgck tannak a szc|g4|aick|an is. !c az r uguanaz. |s ku|cn|scgck tannak az isicni
cr5 ncgnui|t4nu|4sai|an is. !c |sicn. aki nin!czi tcgncztiszi nin!cnki|cn. uguanaz. A Ic|ck
ncgnui|t4nu|4sa pc!ig nin!cnkinck azcri a!aiik. ncgu naszn4|jcn tc|c.
iii. ,Ic|ki aj4n!ck nin!cn a Szcni|c|ck 4|ia| ncgcr5siicii cs a guu|ckczci |4rnc|u
szc|g4|ai4|an naszn4|i kcpcsscg. (Wayne Grudem)
B. A !c!ki ajndknk c!ja
i. a IeIki a|andekok ceI|a a gyIekezel megersilese, epilese
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
3
(1) 1Kor 1,7-8 ,Azcri nincs ni4nucick scnnijc|c kcguc|ni aj4n!ck|an. nikcz|cn a ni Urunk jc-
zus Kriszius ncgjc|cncsci t4rj4ick. aki ncg is cr5sii iiickci nin!tcgig. ncgu jc!!ncici|cnck |c-
gucick a ni Urunk jczus Kriszius napj4n.
(2) 1Kor 14,12 ,|zcri ii is. nitc| rajcngick a |c|ki aj4n!ckckcri. arra iguckczzcick. ncgu gaz!agc-
!4scick a guu|ckczci cpiicsci szc|g4|ja.
(3) If 4,7-13 ,A kcguc|cn pc!ig nin!cguikunknck a Kriszius aj4n!ck4nak ncrickc szcrini a!aicii.
|zcri ncn!ja az r4s. .|c|ncni a nagass4g|a. jcg|uckai tiii nag4ta|. aj4n!ckci a!cii az cn|c-
rcknck. Az pc!ig. ncgu .jc|ncni. ni n4si jc|cni. nini azi. ncgu |c is sz4||i crrc a jc|!rc. Aki
|csz4||i. az .jc| is ncni. jc|jc|| nin!cn cgnc|. ncgu |cic|isc a nin!cnscgci. |s 5 .a!cii nc-
nc|uckci apcsic|cku|. n4sckai prcjci4ku|. isnci n4sckai ctangc|isi4ku|. tagu p4szicrcku| cs
ianiicku|. ncgu jc|kcsziisc a szcnickci a szc|g4|ai tcgzcscrc. a Kriszius icsicnck cpiicscrc. nig
c|juiunk nin!nu4jan a niinck cs az |sicn |ia ncgisncrcscnck cguscgcrc. a jc|n5iikcrra. a Krisz-
ius ic|jcsscgci c|cr5 nagukcrus4gra
ii. nem minden ,kepesseg IeIki a|andek lehal, csak az, amil a SzenlIeIek
ere|e Kriszlus lesle szoIgaIalara ad (vagy feIhasznaI)
C. Tcrmszctcsck vagy csndsak az ajndknk?
i. a vaIasz nagyban allI fgg, hogy a ,csoda fogaIman mil erlnk:
(1) ha a csoda fogaIman oIyasmil erlnk, hogy ,Islen kzvelIen leve-
kenysege a viIagban, vagy ,Islen beavalkozasa a viIag foIyamalai-
ba, akkor minden IeIki a|andek ,csodas, hiszen mindegyik a LeIek
megnyiIvanuIasa (de akkor gyakorIaliIag minden csodanak szamil,
ami a viIagban van, merl Islen gondviseIese foIylan semmi nem lr-
lenik az vegzese es szandeka neIkI)
(2) ha a csoda fogaIman oIyasmil erlnk, hogy ,Islen szokalIan leve-
kenysege, meIy az emberekbI amuIalol vaIl ki, akkor nem minden
IeIki a|andek ,csodas
(a) vannak csodasa|| a|andekok (pI. gygyilas, csodalev erk)
(b) vannak kctcs|c csodas a|andekok (pI. balorilas, segiles, lanilas, adakozas)
ii. a csodas/lermeszeles megkInbzleles nem luI szerencses, merl
(1) Islen az, aki a lermeszeles doIgokban ugyanugy |eIen van, minl a
lermeszelfeIelli doIgokban
(a) 1Kor 12,4 ,A kcguc|ni aj4n!ckck kczcii uguan ku|cn|scgck tannak. !c a Ic|ck ugua-
naz.
(2) Islen megszenleIheli es feIhasznaIhal|a lermeszeles kepessegeinkel is
a gyIekezel epilesere
(a) 2Mz 35,30-35 ,Akkcr czi ncn!ia Mczcs |zr4c| jiainak. Nczzcick! Az | nct szcrini
c|nitia Bcca|c|i. Hur ji4nak. rinak a ji4i ju!a icrzsc|5|. Bcic|iciic isicni |c|ckkc|. |c|-
cscsscggc|. cric|cnnc| cs kcpcsscggc| nin!cnjc|c nunk4ra. ncgu icrtckci kcsziiscn az
aranu. az czusi cs a rcz jc|!c|gcz4s4ra. a jcg|a|ai|a ta|c kctck tcscscrc. jajarag4sra cs
nin!cnjc|c icrtcz5nunka c|tcgzcscrc. Azza| a kcpcsscggc| is jc|run4zia. ncgu ianiiscn a
O4n icrzsc|5| ta|c Onc|i4||a|. Anisz4n4k ji4ta| cguuii. Nagu nczz4cricssc| aj4n!ckczia
ncg 5kci. ncgu c| iu!janak kcsziicni nin!cnjc|c jaragc. szct5. ninz5 cs iak4csnunk4i kck
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
4
cs pircs |i|cr|c|. karnazsin jcn4||c| cs |cnjcn4||c|. cs c|tcgczzcnck nin!cn nunk4i cs
icrtckci kcsziiscnck.
(3) a megkInbzleles miall a lermeszeles a|andekoknak kisebb |eIen-
lsegel luIa|donilhalunk, minl a ,csodas a|andekoknak, es ezaIlaI
IeerlekeI|k Islen helkznapibb munka|al, es a ,lesl gyengebbnek
Ialsz reszeil eselIeg kevesbe hasznosnak mond|uk
(a) 1Kor 12,22 ,|||cnkcz5|cg. a icsi gucngc||nck |4iszc rcszci nagucn is szukscgcsck
(4) az is meglrlenhel, hogy a ,csodas a|andekokkaI szemben bizaI-
malIanokka vaIunk, es ezerl mar nem vagyunk azokra es nem imad-
kozunk azokerl
(a) 1Kor 14,1 ,Tcrckc!jcick a szcrcicirc. |uzgcn kcrjcick a |c|ki aj4n!ckckai. !c |cgink4||
azi. ncgu prcjci4|jaick.
(5) egyes a|andekoknaI nehez meghalarozni, hogy meIyik kalegriaba
larloznak (pI. prfelaIas, nyeIvekenszIas, hil, bIcsesseg beszede,
ismerel beszede, IeIkek megkInbzlelese, slb.)
(6) IaI nem hasznaI|a ezl a kInbsegleleIl
D. A !c!ki ajndknk szn!g!ati cszkzk, ncm az rcttsg jc!ci
i. vaIamiIyen IeIki a|andeka minden hivnek van, fggelIenI allI, hogy
miIyen erell a hilben
(1) 1Kor 12,7 ,A Ic|ck ncgnui|t4nu|4sa pc!ig nin!cnkinck azcri a!aiik. ncgu naszn4|jcn tc|c.
(2) 1Il 4,10 ,Ki ni|ucn |c|ki aj4n!ckci kapcii. ugu szc|g4|jaick azza| cgun4snak. nini |sicn sck-
jc|c kcguc|ncnck jc s4j4rai
ii. oIyanoknak is voIl IeIki a|andeka, akik meg erelIenek voIlak a hilben es
ismerelben, vagy akik egyes heIyzelekben lesliesen viseIkedlek
(1) ApCseI 10,46 ,Ha||cii4k uguanis. anini nuc|tckcn szc|iak. cs nagaszia|i4k az |sicni
/Kcrnc|iuszck/
(2) ApCseI 19,6 ,|s anikcr P4| r4juk iciic a kczci. |csz4||i r4juk a Szcni|c|ck. uguncgu ku|cn|cz5
nuc|tckcn szc|iak. cs prcjci4|iak /az cjczusi ianiit4nuck/
(3) 1Kor 1,7 ,Azcri nincs ni4nucick scnnijc|c kcguc|ni aj4n!ck|an. nikcz|cn a ni Urunk jczus
Kriszius ncgjc|cncsci t4rj4ick (v. 1Kor 3,1 ,|n icn4i. icsitcrcin. ncn szc|naiian nczz4ick
ugu. nini |c|kickncz. nancn csak ugu. nini icsiickncz. nini a Kriszius|an kiskcruakncz.)
iii. arrI is oIvasunk, hogy nemhivk gyakoroIhalnak bizonyos IeIki a|ande-
kokal
(1) Ml 7,22-23 ,Sckan ncn!j4k naj! nckcn ana napcn. Uran. Uran. ncn a ic nctc!|cn prcjc-
i4|iunk-c. ncn a ic nctc!|cn uziunk-c ki cr!cgckci. cs ncn a ic nctc!|cn iciiunk-c sck csc!4i?
|s akkcr kijc|cnicn nckik. Scnascn isncric|ck iiickci. i4tczzaick i5|cn. ii gcncszict5k!
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
5
2. HOGYAN MUKDNEK A LELKI AJANDEKOK?
A. A !c!ki ajndknk s a szcrctct
i. a IeIki a|andekok ceI|a a gyIekezel epilese, nem az nmagunk megvaI-
silasa vagy kileI|esilese
(1) 1Kor 14,12 ,|zcri ii is. nitc| rajcngick a |c|ki aj4n!ckckcri. arra iguckczzcick. ncgu gaz!agc-
!4scick a guu|ckczci cpiicsci szc|g4|ja.
ii. a IeIki a|andekok gyakorIasaban az egyelIen heIyes molivaci a szerelel
(1) 1Kor 12,31 - 13,13 ,Oc icrckc!jcick a jcnicsa|| kcguc|ni aj4n!ckckra. |zcn jc|u| ncgnuiaicn
nckick a |cgkit4|c|| uiai. Ha cn|crck tagu angua|ck nuc|tcn szc|ck is. szcrcici pc!ig nincs
|cnncn. c|uann4 |ciicn. nini a zcng5 crc tagu pcng5 cin|a|cn. |s na prcjci4|ni is iu!ck. na
nin!cn iiikci isncrck is. cs nin!cn |c|cscsscgnck |irick4|an taguck. cs na ic|jcs niicn tan is.
uguncgu ncguckci ncz!iinaick c|. szcrcici pc!ig nincs |cnncn. scnni taguck. |s na szcicsz-
icn az cgcsz tagucncnai. cs icsicn iuzna|4|ra sz4ncn. szcrcici pc!ig nincs |cnncn. scnni
naszncn a||c|. A szcrcici iurc|ncs. jcs4gcs. a szcrcici ncn irigukc!ik. a szcrcici ncn kcrkc!ik.
ncn juta|kc!ik jc|. Ncn tisc|kc!ik |4nican. ncn kcrcsi a naga naszn4i. ncn gcrjc! naragra.
ncn rcja jc| a rcsszai. Ncn cru| a naniss4gnak. !c cguuii cru| az igazs4gga|. Min!cni c|jc!cz.
nin!cni nisz. nin!cni rcnc|. nin!cni c|iur. A szcrcici scna c| ncn nu|ik. Oc |cgucn |4r prcjc-
i4|4s. c| jcg icrc|icini. |cgucn nuc|tckcn ta|c szc|4s. ncg jcg szunni. |cgucn isncrci. c| jcg ic-
rc|icini. Mcri icrc!ckcs az isncrciunk cs icrc!ckcs a prcjci4|4sunk. Anikcr pc!ig c|jcn a ickc|c-
ics. c|icrc|iciik a icrc!ckcs. Anikcr gucrnck tc|ian. ugu szc|ian. nini gucrnck. ugu crczicn.
nini gucrnck. ugu gcn!c|kczian. nini gucrnck. anikcr pc!ig jcrjit4 |ciicn. c|naguian a
gucrncki !c|gckai. Mcri ncsi iukcr 4|ia| ncn4|ucsan |4iunk. akkcr pc!ig szinr5| szinrc. ncsi
icrc!ckcs az isncrcicn. akkcr pc!ig ugu jcgck isncrni. ancguan cngcn is ncgisncri az |sicn.
Mcsi azcri ncgnara! a nii. a rcncnu. a szcrcici. c n4rcn. czck kczu| pc!ig a |cgnaguc|| a szc-
rcici.
(2) 1Kor 14,1 ,Tcrckc!jcick a szcrcicirc. |uzgcn kcrjcick a |c|ki aj4n!ckckai
B. A !c!ki ajndknkat Krisztus adja Lc!kc !ta!
i. Kriszlus ad|a a IeIki a|andekokal, hogy az Igyhaz be lud|a lIleni kIde-
lesel ebben a viIagban
(1) If 4,8.11-12 ,|zcri ncn!ja az r4s. .|c|ncni a nagass4g|a. jcg|uckai tiii nag4ta|. aj4n!ckci
a!cii az cn|crcknck.... |s 5 .a!cii ncnc|uckci apcsic|cku|. n4sckai prcjci4ku|. isnci n4sc-
kai ctangc|isi4ku|. tagu p4szicrcku| cs ianiicku|. ncgu jc|kcsziisc a szcnickci a szc|g4|ai tcgzc-
scrc. a Kriszius icsicnck cpiicscrc
ii. a SzenlIeIek sa|al lelszese szerinl oszl|a szel kinek-kinek ezekel az a|an-
dekokal
(1) 1Kor 12,11 ,Oc nin!czi cgu cs uguanaz a Ic|ck nunk4|ja. aki ugu cszija szci kinck-kinck
aj4n!ck4i. anini akarja.
C. Mcnnyirc birtnkn!juk czckct az ajndknkat?
i. az U|szvelseg szhasznaIala aIap|an |ogos az a|andekokra ugy gondoIni,
minl ameIyek egy-egy (vagy aIlaIaban lbb) hivhz szorosan kldnek
(1) a lesl lag|ainak hasonIala ezl az aIIandsagol sugaII|a
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
6
(a) 1Kor 12,14-20 ,Mcri a icsi scn cgu iag|c| 4||. nancn sck|c|. Ha czi ncn!an4 a |4|.
.Mitc| ncn taguck kcz. ncn taguck a icsi rcszc. tajcn azcri ncn a icsi rcszc-c? |s na
czi ncn!an4 a ju|. .Mitc| ncn taguck szcn. ncn taguck a icsi rcszc. tajcn azcri ncn a
icsi rcszc-c? Ha a icsi csupa szcn. nc| |cnnc a na||4s? Ha az cgcsz icsi na||4s. nc| |cnnc a
szag|4s? M4rpc!ig az |sicn rcn!czic c| a iagckai a icsi|cn. cgucnkcni nin!cguikci. anc-
guan akaria. Ha pc!ig ta|ancnnui cgu iag tc|na. nc| tc|na a icsi? gu |4r sck a iag. nc-
gis cgu a icsi.
(2) a ,lanil, ,prfela, ,evangeIisla, buzdil, slb. meg|eIIesek azl
se|lelik, hogy a ,lanilas, ,prfelaIas, ,evangeIizaIas, ,balorilas,
slb. a|andekai egyes hivkhz szorosan es larlsan kldhelnek
(3) IaI lbbszr is ugy beszeI, minlha bizonyos erleIemben birlokoInank
IeIki a|andekokal, vagyis azok viszonyIag aIIand mdon |eIen Ien-
nenek a szoIgaIalainkban
(a) Rm 12,6 ,Mcri a nckunk a!aicii kcguc|cn szcrini ku|cn|cz5 aj4n!ckaink tannak. cszc-
rini szc|g4|unk is
(b) 1Tim 4,14 ,Nc nanuagc|! c| a |cnnc! |ct5 kcguc|ni aj4n!ckci. anc|uci prcjccia 4|ia| kap-
i4| a tcnck kczr4icic|ctc|.
ii. bar az a|andekok kldnek egyes hivkhz, ez nem azl |eIenli, hogy azok
ne nyiIvanuIhalnanak meg mas hivkn kereszlI, akikneI az adoll a|an-
dek nem mukdik aIIandan vagy rendszeresen
(1) oIyan is prcjci4|nai, akil senki nem nevezne prfelanak
(2) oIyan is |4icriinai, aki nem kife|ezellen egy buzdil
(3) oIyan imadsagara is ncggucguu|nai vaIaki, akinek nincs gygyil
a|andeka
(4) oIyan is tcn!cgu| |4inai n4sckai, akinek a vendegszerelel nem kife|e-
zellen a|andeka
(5) slb.
iii. vannak a|andekok, meIyek lermeszelkneI fogva nem ugy kldnek
szemeIyekhez, minl mas a|andekok, es inkabb a LeIek sponlan megnyiI-
vanuIasaikenl mukdnek, minl aIIandsuIl a|andekokkenl
(1) a prcjci4|4s nem aulomalikusan lrlenik, hanem csak akkor, ha az iI-
Iel kapoll egy ,ki|eIenlesl IslenlI (de ez egyesekkeI gyakrabban
meglrlenhel, minl masokkaI, es kel akar prfelaknak is Iehel ne-
vezni)
(2) a gucguii4s sem akkor lrlenik, amikor akar|uk, hanem csak akkor, ha
Islen megvaIaszoI|a az imadsagol, es ugy dnl, hogy meggygyil|a a
belegel (de ez egyesekkeI gyakrabban meglrlenhel, minl masokkaI,
es kel akar gygyilknak is Iehel nevezni)
(3) slb.
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
7
iv. a Ieglbb a|andek eseleben a viszonyIagos aIIandsag eIIenere ingadozas
figyeIhel meg
(1) az ctangc|isia nem bizlos, hogy mindig ugyanazl a halekonysagol la-
paszlaI|a az evangeIizaciban
(2) a nuc|tckcnszc|4s nem bizlos, hogy mindig ugyanoIyan knnyen
megy annak, aki lud nyeIveken imadkozni
(3) a |c|cscsscg neha leI|esen eIhagyhal|a azl is, akinek az eIeleben nyiI-
vanvaI ez az a|andek
(4) slb.
v. az a|andekok mukdese meggyengIhel vagy akar leI|esen meg is szun-
hel a hiv eIeleben
(1) 1Tim 4,14 ,Nc nanuagc|! c| a |cnnc! |ct5 kcguc|ni aj4n!ckci. anc|uci prcjccia 4|ia| kapi4| a
tcnck kczr4icic|ctc|.
(2) a Rm 11,29 (,niszcn az |sicn aj4n!ckai cs c|nit4sa tisszatcnnaiai|anck) nem aIkaImaz-
hal a IeIki a|andekokra, merl oll IaI leI|esen mas lemarI beszeI!
vi. Islen adhal u| a|andekokal is, annak eIIenere, hogy vannak mar a|ande-
kaink es regla szoIgaIunk is azokkaI
(1) 1Kor 14,1 ,Tcrckc!jcick a szcrcicirc. |uzgcn kcrjcick a |c|ki aj4n!ckckai. !c |cgink4|| azi. ncgu
prcjci4|jaick.
(2) 1Kor 14,13 ,|zcri aki nuc|tckcn szc|. in4!kczzck azcri. ncgu naguar4zaici is iu!jcn a!ni.
D. Az ajndknk crssgc v!tnz !chct
i. a IeIki a|andekok megnyiIvanuIasa kInbz erssegu Iehel egyik vagy
masik hiv eseleben
(1) Rm 12,6 ,Mcri a nckunk a!aicii kcguc|cn szcrini ku|cn|cz5 aj4n!ckaink tannak. cszcrini
szc|g4|unk is. na prcjci4|4s a!aicii. akkcr a nii sza|4|ua szcrini prcjci4|junk /Csia. aki prcjci4-
|4si kapcii. naszn4|ja azi. ancgu a nii ncrickc cngc!i
(2) 1Tim 4,14 ,Nc nanuagc|! c| a |cnnc! |ct5 kcguc|ni aj4n!ckci. anc|uci prcjccia 4|ia| kapi4| a
tcnck kczr4icic|ctc|.
(3) 2Tim 1,6 ,|zcri cn|ckczici|ck icgc!. ncgu gcrjcsz! jc| az |sicn kcguc|ni aj4n!ck4i. anc|u kc-
zcin r4! icic|c 4|ia| tan |cnnc!.
(4) 1Kor 14,18 ,H4|4i a!ck az |sicnnck. ncgu nin!nu4jaickn4| jc||an iu!ck nuc|tckcn szc|ni
ii. minden a|andek megnyiIvanuIhal kisebb-nagyobb merlekben minden
hivn kereszlI
(1) akinek nincs meg a ianii4s a|andeka, az is lapaszlaIhal|a ezl az a|an-
dekol, mikor eImond egy bibIiai lrlenelel vaIakinek
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
8
(2) akinek nincs meg a gucguii4s a|andeka, az is lapaszlaIhal imameg-
haIIgalasl, mikor egy beleg ismerseerl imadkozik
(3) akinek nincs meg a prcjci4|4s a|andeka, az is kaphal oIyan ki|eIenlesl,
ami a prfelaIas a|andekanak egy megnyiIvanuIasa
(4) akinek nincs ctangc|iz4|4s a|andeka, az is bizonysagol lehel a
szomszedainak
(5) akinek nincs meg a nuc|tckcnszc|4s a|andeka, az is lapaszlaIhal meIy-
rI feIlr beIs ,sha|lasl vagy ,nygesl, minl a LeIek aIlaI ihIelell
imadsagol
(6) slb.
iii. amikor azl mond|uk, hogy vaIakinek ,megvan ez-es-ez az a|andek, ak-
kor ezaIall azl erl|k, hogy ra|la kereszlI inlenzivebben nyiIvanuI meg
az adoll a|andek, minl mason kereszlI, akiknek ,nincs meg
iv. az a|andekok a gyakorIal segilsegeveI es az id muIasavaI aIlaIaban er-
sdnek
(1) 2Tim 1,6 ,|zcri cn|ckczici|ck icgc!. ncgu gcrjcsz! jc| az |sicn kcguc|ni aj4n!ck4i. anc|u kc-
zcin r4! icic|c 4|ia| tan |cnnc!.
v. egy nagy gyIekezelben viszonyIag gyengenek lun a|andek rendkivI
hasznos es ers Iehel egy kisebb gyIekezelben
vi. vannak oIyanok, akiknek az a|andekai az egesz Igyhazal (sok gyIeke-
zelel vagy egyeni hivl) megaIdanak, masok a|andekai inkabb heIyi |eI-
Ieguek
(1) nem minden ctangc|isia a|andeka oIyan ers, minl IaIe, WhilefieIde,
WesIey-e, David Walsone vagy Zimanyi Izsefe
(2) nem minden ianiic oIyan halasos, minl Spurgeon, Marlyn LIoyd-
Iones vagy Iohn Iiper
(3) nem minden cnckirc enekei oIyan ,ihIelellek, minl IauI Gerhardei,
WiIIiam Covperei, Graham Kendrickei vagy MichaeI Cardei
(4) nem mindenki prcjci4| ugy, minl Knox, Wisharl vagy IauI Cain
(5) slb.
E. Lc!ki ajndknk: mcgnyi!vnu!snk, szcrcpck, tisztsgck
i. a IeIki a|andekok nem feIlelIenI |eIenlenek gyIekezeli liszlsegel
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
9
(1) a Ieglbb a|andek gyakorIasahoz nincs szkseg liszlseggeI |ar nyiI-
vanos eIismeresre
(a) pI. segiles, prfelaIas, balorilas, knyrIel, adakozas)
(2) de vannak (voIlak) liszlsegek, meIyekhez szkseg van (voIl) bizo-
nyos a|andekokra
(a) apcsic|: aposloIi a|andek
(b) prcs|iicr: paszlor-lanili a|andek, vezeles, bIcsesseg, ismerel
ii. ugyanazok az a|andekok az egyik hivneI eselIeges megnyiIvanuIaskenl
Iehelnek |eIen, a masiknaI lermeszeles szoIgaIalkenl, a harmadiknaI pe-
dig liszlseggeI is |arhalnak
(1) bizonyos a|andekok egyes hivkneI aIkaImi megnyiIvanuIasokkenl
vannak |eIen (hil, knyrIel, prfelaIas, adakozas, slb.)
(2) mas hivkneI ugyanannak az a|andeknak a hasznaIalavaI kiaIakuIhal
egy ,szerep (lanil, prfela, evangeIisla, buzdil, slb.)
(3) bizonyos a|andekokhoz gyIekezeli liszlseg is kapcsoIdik (aposloI,
paszlor-lanil, vezeles),
F. Hngyan Icdczhctjuk Ic! !c!ki ajndkainkat?
i. IaI es Ieler magalI erleldnek veszik, hogy a gyIekezeli lagok isme-
rik IeIki a|andekaikal
(1) Rm 12,6 ,Mcri a nckunk a!aicii kcguc|cn szcrini ku|cn|cz5 aj4n!ckaink tannak. cszcrini
szc|g4|unk is. na prcjci4|4s a!aicii. akkcr a nii sza|4|ua szcrini prcjci4|junk
(2) 1Il 4,10 ,Ki ni|ucn |c|ki aj4n!ckci kapcii. ugu szc|g4|jaick azza| cgun4snak. nini |sicn sck-
jc|c kcguc|ncnck jc s4j4rai
ii. ha vaIaki nem lud|a bizlosan, hogy mi(k) az a|andeka(i), vannak md|ai
annak, hogy feIfedezze azl, amil Islen neki adoll
(1) keressen szoIgaIali Iehelsegekel a gyIekezelben (hoI van oIyan ur,
amil belIlhel), es prbaI|a ki magal kInbz heIyzelekben
(2) vizsgaI|a meg magal, hogy miIyen vagyai vannak, iIIelve mi az a le-
vekenyseg, ami erdekIi, vagy amiben hasznosnak erzi magal
(3) kerdezzen meg masokal (eIssorban naIa erellebb kereszlenyekel),
hogy mil Ialnak benne
(4) prbaI|on visszaemIekezni oIyan eselekre, amikor egy szoIgaIalal
megaIdolla Islen, es maga is rmel laIaIl benne
(5) imadkozzon bIcsessegerl
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
10
G. Kc!!-c / szabad-c / !chct-c imdknzni a !c!ki ajndknkrt?
i. az a|andekokal a SzenlIeIek oszl|a szel kinek-kinek sa|al szuveren akarala
szerinl
(1) 1Kor 12,11 ./a Ic|ck/ ugu cszija szci kinck-kinck aj4n!ck4i. anini akarja
ii. ezzeI egyll IaI arra baloril, hogy buzgn imadkozzunk a gyIekezelel
epil IeIki a|andekokerl
(1) 1Kor 12,31 ,Oc icrckc!jcick a jcnicsa|| /a gyIekezelel |obban epil/ kcguc|ni aj4n!ckck-
ra.
(2) 1Kor 14,1 ,Tcrckc!jcick a szcrcicirc. |uzgcn kcrjcick a |c|ki aj4n!ckckai. !c |cgink4|| azi. ncgu
prcjci4|jaick /merl az |obban epili a gyIekezelel, minl pI. a nyeIvekenszIas/
(3) 1Kor 14,13 ,|zcri aki nuc|tckcn szc|. in4!kczzck azcri. ncgu naguar4zaici is iu!jcn a!-
ni./merl kInben nem epili a lbbiekel/
iii. oIyan IeIki a|andekerl imadkozzunk a magunk szamara, amiveI a gyIe-
kezeli szksegekel |obban be lud|uk lIleni
(1) ha ugy Ialom, hogy lanilasra van szkseg, a ianii4s a|andekaerl
(2) ha ugy Ialom, hogy a prfelaIas hianyzik, a prcjci4|4s a|andekaerl
(3) ha kevesnek Ialom a segill, a scgiics a|andekaerl
(4) ha keves kapcsoIal van nemhivkkeI, az ctangc|iz4cic a|andekaerl
(5) ha halekonyabban akarok imadkozni, a nuc|tckcnszc|4s a|andekaerl
(6) slb.
iv. amikor imadkozunk IeIki a|andekerl, vizsgaI|uk meg a molivacinkal
(1) nem nmagamal akarom-e ervenyesileni`
(2) nem masok fIe akarok-e kerekedni`
(3) nem akarok-e fonlosnak Ialszani`
(4) a masok iranli szerelel iranyil-e`
(5) a gyIekezel epIesel larlom-e ceInak`
(6) Islen dicssegel keresem-e`
(7) husegesen szoIgaIok-e a mar megIev a|andekaimmaI`
(8) kesz vagyok-e eIfogadni azl, amil Islen ad`
2. KONKRIT LILKI AIANDIKOK
1. HANYFELE LELKI AJANDEK VAN?
A. Az ajndknk ku!nbzck
i. Islen kInbz a|andekokal ad a gyIekezel lag|ainak
(1) 1Kor 12,4-30 ,A kcguc|ni aj4n!ckck kczcii uguan ku|cn|scgck tannak. !c a Ic|ck uguanaz.
Ku|cn|scgck tannak a szc|g4|aick|an is. !c az r uguanaz. |s ku|cn|scgck tannak az isicni
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
11
cr5 ncgnui|t4nu|4sai|an is. !c |sicn. aki nin!czi tcgncztiszi nin!cnki|cn. uguanaz. A Ic|ck
ncgnui|t4nu|4sa pc!ig nin!cnkinck azcri a!aiik. ncgu naszn4|jcn tc|c. Mcri ncnc|uik a Ic|ck
4|ia| a |c|cscsscg igcjci kapia. a n4sik az isncrci igcjci. uguanazcn Ic|ck 4|ia|. |guik uguanai-
ic| a Ic|cki5| a niici. a n4sik uguanazcn Ic|ck 4|ia| a gucguii4sck kcguc|ni aj4n!ckaii. Van. aki
az isicni cr5k nunk4ii tagu a prcjci4|4si kapia. tan. aki |c|kck ncgku|cn|czicicsci. a nuc|tckcn
ta|c szc|4si. tagu pc!ig a nuc|tckcn ta|c szc|4s naguar4z4s4i kapia. Oc nin!czi cgu cs ugua-
naz a Ic|ck nunk4|ja. aki ugu cszija szci kinck-kinck aj4n!ck4i. anini akarja. Mcri ancguan a
icsi cgu. |4r sck iagja tan. !c a icsi ta|ancnnui iagja. ncna sckan tannak. ncgis cgu icsi.
uguanugu a Kriszius is. Hiszcn cgu Ic|ck 4|ia| ni is nin!nu4jan cgu icsiic kcrcszic|iciiunk.
ak4r zsi!ck. ak4r gcrcgck. ak4r ra|szc|g4k. ak4r sza|a!ck. cs nin!nu4jan cgu Ic|ckkc| iiaiiai-
iunk ncg. Mcri a icsi scn cgu iag|c| 4||. nancn sck|c|. Ha czi ncn!an4 a |4|. .Mitc| ncn ta-
guck kcz. ncn taguck a icsi rcszc. tajcn azcri ncn a icsi rcszc-c? |s na czi ncn!an4 a ju|.
.Mitc| ncn taguck szcn. ncn taguck a icsi rcszc. tajcn azcri ncn a icsi rcszc-c? Ha a icsi
csupa szcn. nc| |cnnc a na||4s? Ha az cgcsz icsi na||4s. nc| |cnnc a szag|4s? M4rpc!ig az |sicn
rcn!czic c| a iagckai a icsi|cn. cgucnkcni nin!cguikci. ancguan akaria. Ha pc!ig ta|ancnnui
cgu iag tc|na. nc| tc|na a icsi? gu |4r sck a iag. ncgis cgu a icsi. Ncn ncn!naija a szcn a
kcznck. .Nincs r4! szukscgcn. tagu a jcj a |4|aknak. .Nincs r4ick szukscgcn! |||cnkcz5|cg.
a icsi gucngc||nck |4iszc rcszci nagucn is szukscgcsck. cs anc|uckci a icsi iiszicsscgic|cn rc-
szcinck iariunk. azckai naguc|| iiszicsscggc| tcsszuk kcru|. cs anc|uck ckcsscg nc|ku| ta|ck.
azck naguc|| ncg|ccsu|cs|cn rcszcsu|nck. az ckcscknck azcn|an nincs crrc szukscguk. |sicn
szcrkcsziciic igu a icsici cgu|c. az a|acscnua|| rcn!unck naguc|| iiszicsscgci a!ta. ncgu nc |c-
gucn ncgnascn|4s a icsi|cn. nancn kc|cscncscn gcn!cskc!janak cgun4src| a iagck. |s igu na
szcntc! az cguik iag. tc|c cguuii szcntc! ta|ancnnui. na !ics5scg|cn rcszcsu| az cguik iag.
tc|c cguuii cru| ta|ancnnui. Ti pc!ig Kriszius icsic taguick. cs cgucnkcni annak iagjai. |zck
kczu| pc!ig ncnc|uckci c|5szcr apcsic|ckk4 rcn!c|i az |sicn az cgun4z|an. n4sc!szcr prcjci4k-
k4. narna!szcr ianiickk4. Azui4n a!cii csc!aict5 cr5kci. kcguc|ni aj4n!ckckai. gucguii4sra.
gu4nc|ii4sra. tczcicsrc. ku|cnjc|c nuc|tckcn szc|4sra. Min!nu4jan apcsic|ck? Min!nu4jan
prcjci4k? Min!nu4jan ianiick? Min!cnki|cn tan csc!aict5 cr5? Min!cnki rcn!c|kczik a guc-
guii4s kcguc|ni aj4n!ck4ta|? Min!nu4jan szc|nak nuc|tckcn? Min!nu4jan ncg iu!j4k azi
naguar4zni?
ii. a kInbzsegnek rInnk keII, merl a gyIekezel nem akkor mukdik
|I, ha mindenki ugyanazl a szoIgaIalol csinaI|a, hanem akkor, ha min-
denki a sa|al eIhivasa es a|andekai szerinl szoIgaI|a a lbbiekel
(1) If 4,16 ,Az cgcsz icsi pc!ig az 5 nai4s4ra cgu|ci||cszkc!tc cs csszcjcgta. a ku|cnjc|c kapcsc|a-
ick scgiiscgctc|. cs nin!cn cgucs rcsz saj4i a!ciis4g4nak ncgjc|c|5cn nkc!tc gcn!cskc!ik
cnnaga nctckc!cscr5|. ncgu cpu|jcn szcrcici|cn.
iii. a IeIki a|andekok kInbzsege miall a gyIekezel lag|ai egymasra szo-
ruInak es kIcsnsen fggnek egymaslI
(1) 1Kor 12,24-26 ,|sicn szcrkcsziciic igu a icsici cgu|c. az a|acscnua|| rcn!nck naguc|| iisz-
icsscgci a!ta. ncgu nc |cgucn ncgnascn|4s a icsi|cn. nancn kc|cscncscn gcn!cskc!janak cgu-
n4src| a iagck. |s igu na szcntc! az cguik iag. tc|c cguuii szcntc! ta|ancnnui. na !ics5scg|cn
rcszcsu| az cguik iag. tc|c cguuii cru| ta|ancnnui..
B. Ku!nbz !istk
i. Rm 12,6-8 ,Mcri a nckunk a!aicii kcguc|cn szcrini ku|cn|cz5 aj4n!ckaink tannak. cszcrini szc|-
g4|unk is. na rfetuIus a!aicii. akkcr a nii sza|4|ua szcrini prcjci4|junk. na ta|ani|ucn n4s szoI-
guIut a!aicii. akkcr a||an a szc|g4|ai|an nunk4|kc!junk. a tunt a ianii4s|an. a buzdt a |uz!i-
i4s|an. az udukoz szcrcnuscg|cn. az eII]ur iguckczciic|. a knrI pc!ig jckc!ttc|.
ii. 1Kor 7,7 ,Szcrcincn uguanis. na nin!cn cn|cr ugu tc|na. nini cn nagan is. tiszcni nin!cnkinck
saj4i kcguc|ni aj4n!cka tan |sicni5|. kinck igu (egedIuIIsug). kinck anugu (huzussug).
iii. 1Kor 12,8-10 ,Mcri ncnc|uik a Ic|ck 4|ia| a bIcsesseg lge]et kapia. a n4sik az lsmeret lge]et.
uguanazcn Ic|ck 4|ia|. |guik uguanaiic| a Ic|cki5| a hltet. a n4sik uguanazcn Ic|ck 4|ia| a gg-
tusok kegeIml u]undekult. Van. aki az lstenl erk munkult tagu a rfetuIust kapia. tan. aki
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
12
IeIkek megkInbzteteset. a neIteken tuI szIust. tagu pc!ig a neIteken tuI szIus
muguruzusut kapia.
iv. 1Kor 12,28 ,|zck kczu| pc!ig ncnc|uckci c|5szcr uostoIokk4 rcn!c|i az |sicn az cgun4z|an. n4-
sc!szcr rfetukk4. narna!szcr tuntkk4. Azui4n a!cii csodutet erkci. kcguc|ni aj4n!ckckai.
ggtusra. gumoItusra. tezetesrc. kInfeIe neIteken szIusra.
v. If 4,11 ,|s 5 .a!cii ncnc|uckci uostoIoku|. n4sckai rfetuku|. isnci n4sckai etungeIlstu-
ku|. tagu usztoroku| cs tuntku|
vi. 1Il 4,11 ,Ki ni|ucn |c|ki aj4n!ckci kapcii. ugu szc|g4|jaick azza| cgun4snak. nini |sicn sckjc|c kc-
guc|ncnck jc s4j4rai.. na ta|aki redlkuI /szc| - sckjc|c aj4n!ckra tcnaikcznai/. ugu ncn!ja szataii.
nini |sicn igcii. na ta|aki szoIguI /sckjc|c aj4n!ckra tcnaikcznai/. ugu szc|g4|jcn. nini aki azi az |s-
icni5| kapcii cr5tc| tcgzi
C. Mi!ycn kvctkcztctsckct vnnhatunk !c czckb! a !istkb!?
i. nincs kel egyforma Iisla, ami vaIszinuIeg arra is ulaI, hogy IaI (es Ieler)
nem akarl kimeril feIsoroIasl adni az sszes Ielez karizmarI
ii. mas-mas neven szerepeInek hasonI a|andekok kInbz Iislakon (pI.
eII|ar /Rm 12/, vezeles /1Kor 12/, paszlor-lanil /If 4/), ami arra ulaI-
hal, hogy IaI (es Ieler) nem egy korIalozoll szamu es vaIlozalIan meg-
nyiIvanuIasu a|andek-Iislara gondoIl, hanem inkabb a kInbz a|ande-
koknak es azok megnyiIvanuIasanak szeIes skaIa|ara es sokfeIe arnyaIa-
lara
iii. nincs oIyan a|andek, ameIyik mindegyik Iislan szerepeIne (Ieginkabb
meg a prfelaIasra Ienne ez igaz), ami azl vaIszinusili, hogy IaI (es Ie-
ler) oIyan a|andekokal emIilell, amik eppen eszebe |ulollak
iv. a kInbz a|andekok kInbz mdokon nyiIvanuIhalnak meg k-
Inbz szemeIyekneI es heIyzelekben (pI. lanilas, segiles, evangeIizaci)
v. IaI neha az a|andekol (pI. prfelaIas, lanilas, gyamoIilas), neha viszonl az
a|andekol gyakorI szemeIyl (prfela, lanil, buzdil) nevezi meg, ami
arra ulaIhal, hogy egy-egy a|andekhoz gyIekezeli szoIgaIal vagy szerep
is kapcsoIdhal
vi. az a leny, hogy IaI nem emIil az a|andekok kzll lbb oIyan kepessegel,
meIyek minden korban nagy aIdasl |eIenlellek Kriszlus lesle szamara (pI.
vendegszerelel, enekiras, dicsiles-vezeles, kzben|aras, knyviras, szer-
vezes, slb.) nem azl |eIenli, hogy ezek nem IeIki a|andekok, hanem pusz-
lan azl lamaszl|ak aIa, hogy IaI nem akarl kimeril feIsoroIasl adni az
a|andekokrI
vii. csszcjcg|a|ta: nem Iehel ponlosan meghalarozni az a|andekok szamal, a
megnevezell kb. 22 a|andek pedig inkabb csak egy szeIes skaIanak egy-
egy kiemeIl arnyaIalai
D. Lchct-c csnpnrtnstani czckct az ajndknkat?
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
13
i. kInbz csoporlosilasi |avasIalok:
(1) a |cszc! aj4n!ckai (prfecia, lanilas, balorilas, ismerel beszede, bI-
csesseg beszede), jc|aj4n!ckck (nyeIvekenszIas, magyarazal, csodale-
v erk, gygyilas), szc|g4|aii aj4n!ckck (knyrIel, segiles, hil, ada-
kozas, IeIkek megkInbzlelese, vezeles, szoIgaIal)
(2) prcjciai (minden, ami a lanilassaI es balorilassaI kapcsoIalos), papi
(minden, ami a knyrIelleI es az Islen eIlli kzben|arassaI kap-
csoIalos), kir4|ui (minden, ami a vezelesseI kapcsoIalos) aj4n!ckck
(3) a jc|kcsziics szc|g4|aii aj4n!ckai (aposloI, prfela, evangeIisla, paszlor-
lanil) es a jc|kcsziicii nit5k szc|g4|aii aj4n!ckai (a lbbi a|andek)
(4) az isncrci (IeIkek megkInbzlelese, ismerel beszede, bIcsesseg be-
szede), az cr5 (gygyilas, csodalev erk, hil) es a |cszc!
(nyeIvekenszIas, magyarazal, pefecia) aj4n!ckai
(5) az inspir4|c tagu kczcsscgc|5ncz!iic aj4n!ckck (nyeIvekenszIas, ma-
gyarazal, prfelaIas), az cr5 aj4n!ckai (gygyilas, csodaleves, hil), a ki-
nui|aikcziai4s aj4n!ckai (IeIkek megkInbzlelese, ismerel, bIcses-
seg)
ii. az U|szvelsegben vaIszinuIeg az egyelIen csoporlosilas Ielere:
(1) 1Il 4,10-11 ,Aszcrini. ncgu ki-ki ni|ucn |c|ki aj4n!ckci kapcii. |cgucick cgun4snak szc|g4|ai4-
ra. ncgu az |sicn sckjc|c kcguc|ncnck jc |cicicncnucsci |cgucick. Akl beszeI. az |sicn szataii
kcztciiisc. Hu tuIukl szoIguI. azza| az cr5tc| szc|g4|jcn. anc|uci az |sicn a! ncki. ncgu igu
nin!cn az |sicn !ics5scgcrc t4|jck jczus Kriszius 4|ia|. akic a !ics5scg cs a naia|cn crckkcn-
crckkc. Ancn.
(2) de Ieler hangsuIya ill sem a ponlos kalegorizaIas, hanem a sokfeIe-
seg hangsuIyozasa (,az |sicn sckjc|c /sokoIdaIu/ kcguc|ncnck jc |cicic-
ncnucsci)
2. NEHANY KONKRET AJANDEK JELENTE5E
A. Apnstn!sg
i. sokan aposloIsag aIall az ullr misszionariusok u| gyIekezelekel aIa-
pil szoIgaIalal erlik (pI. Hudson TayIor, a kinaiak aposloIa)
(1) vaIszinuIeg lenyIeg Ielezik egy iIyenfa|la a|andek, es Iehel szamilani
arra, hogy egyes hivknek ennek megfeIeI kInIegesebb es
szeIesebbkru szoIgaIala Iesz
(2) ezzeI egyll vaIszinuIeg nem szerencses ezl aposloIsagnak nevezni,
merl az aposloIsaghoz eIssorban az aposloIi liszlseg kapcsoIdik,
meIy az egyhaz aIapozasanak voIl resze, es igy mara megszunl
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
14
ii. az aposloIsag eIssorban nem a|andek, hanem iisziscg, meIyel ma az u|-
szvelsegi irasok leslesilenek meg szamunkra
(1) az aposloIok lekinleIye egyedIaII voIl:
(a) az aposloIok az egyhaz aIap|ai (If 2,20 ,Mcri r4cpu|icick az apcsic|ck cs a prcjci4k
a|apj4ra. a sarckk5 pc!ig naga Kriszius jczus)
(b) az aposloIoknak nem engedeImeskedni egyenI voIl az Islennek vaI engedelIen-
seggeI (1Kor 14,37-38 ,Ha ta|aki azi iarija nag4rc|. ncgu prcjcia tagu Ic|cki5| ncgra-
ga!cii cn|cr. iu!ja ncg. ncgu anii nckick irck. az az r parancsc|aia. |s na ta|aki czi
ncn isncri c|. nc isncricssck c|.)
(c) az aposloIok irasai Islen Ige|enek szamilollak (2Il 3,15-16 ,A ni Urunk ncsszu iu-
rcsci pc!ig u!tcsnck iaris4ick. ancguan szcrcicii icsitcrunk. P4| is ncgiria nckick - a nc-
ki a!cii |c|cscsscg szcrini - szinic nin!cn |ctc||cn. anikcr czckr5| szc|. |zck|cn tan nc-
n4nu ncnczcn crinci5 !c|cg. anc|uckci a ianu|ai|anck cs az 4||naiai|anck kijcrgainak.
mlnt mus rusokut ls a naguk tcszicrc.)
(2) az aposloIi liszlsegnek kel feIleleIe voIl:
(a) szemeIyesen lanu|a keIIell Iegyen Iezus feIlamadasanak
(i) ApCseI 1,21-22 ,Szukscgcs icn4i. ncgu... ncg ta|aki ianuja |cgucn tc|unk cguuii
az 5 jc|i4na!4s4nak.
(ii) 1Kor 9,1 ,Ncn taguck apcsic|? Ncn |4iian jczusi. a ni Urunkai?
(iii) 1Kor 15,7-9 ,Azui4n ncgjc|cni jaka|nak. naj! ta|ancnnui apcsic|nak. Icguic|j4ra
pc!ig. nini cgu icrzszu|ciinck. ncgjc|cni nckcn is. Mcri cn a |cgkisc|| taguck az
apcsic|ck kczcii. aki arra scn taguck nc|ic. ncgu apcsic|nak nctczicsscn. ncri u|-
!czicn |sicn cgun4z4i.
(b) Kriszlus szemeIyesen keIIell hogy eIhiv|a aposloIanak
(i) Ml 10,2-4 ,A iizcnkci apcsic| nctc pc!ig cz. az c|s5 Sincn. akii Pcicrnck nitnak. cs
icsitcrc. An!r4s. jaka|. a Zc|c!cus jia. cs icsitcrc. j4ncs. |u|cp cs Bcria|an. Tan4s
cs M4ic. a t4nszc!5. jaka|. az A|jcus jia cs Ta!!cus. Sincn. a Kanancus. cs ju!4s.
az |sk4ricics. aki c| is 4ru|ia 5i.
(ii) ApCseI 1,24-25 ,|kkcr jc|4||iiciiak kcii5i. jczscjci. n4s nctcn Barsa||4si. akinck
nc||cknctc jusziusz tc|i. cs M4iu4si. cs igu in4!kcziak. .Urunk. nin!cn szit
isncr5jc. ic jc|c|! ki c kcii5 kczu| az cguikci. uklt kltuIusztottuI mugudnuk. ncgu
ncgkapja c||cn a szc|g4|ai|an cs apcsic|s4g|an azi a nc|uci. anc|uci ju!4s c|na-
gucii. ncgu az 5i ncgi||ci5 nc|urc jusscn.
(iii) ApCseI 26,16-17 ,Oc kc|j jc|. cs 4||j a |4|a!ra. ncri azcri jc|cnicn ncg nckc!. ncgu
szc|g4nn4 icguc|ck. ncgu ianu|izcnus4gci icguc| arrc|. anikci |4ii4|. cs arrc|. anii
czui4n jcgck nckc! naganrc| kijc|cnicni. Mcgc|ia|naz|ak c ncpi5| cs a pcg4nuckic|.
uklkhez kIdeIek.
(iv) Rm 1,1 ,P4|. Kriszius jczus szc|g4ja. c|nitcii apcsic|. akii az |sicn kit4|aszicii ar-
ra. ncgu nir!cssc ctangc|iun4i'' (v. GaI 1,1: 1Tim 1,12: 2,7: 2Tim 1,11)
(3) az aposloIok szama korIalozoll voIl:
(a) a lizenkel aposloI (MalyassaI kiegeszIve) szimboIikus |eIenlse-
gel is hordoz: Islen u|szvelsegi nepenek leI|essegel |eIkepezi
(ahogy IzraeInek lizenkel lrzse voIl)
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
15
(i) IeI 21,14 ,A t4rcs ja|4nak iizcnkci a|apkctc tc|i. cs azckcn a B4r4nu iizcnkci apcs-
ic|4nak iizcnkci nctc.
(b) a lizenkelln kivI voIl meg egy szuk szamu aposloIi releg, akik
a lizenkellveI azonos lekinleIIyeI birlak
(i) P! ,P4|. a ni ncgiaric |sicnunknck. cs Kriszius jczusnak. a ni rcncnuscgunknck
rcn!c|csc|5| Kriszius jczus apcsic|a (1Tim 1,1)
(ii) Barnabs: ,Anikcr ncgna||cii4k czi az apcsic|ck. Barna|4s cs P4|... (ApCseI
14,14)
(iii) Jakab: ,Oc az apcsic|ck kczu| ncn |4iian n4si. csak jaka|ci. az r icsitcrci.
(GaI 1,19):: ,|s anikcr jaka| cs Kcj4s ncg j4ncs. akikci csz|cpcknak ickinicnck.
jc|isncrick a nckcn a!cii kcguc|nci. ncg4||apc!4su| kczci a!iak nckcn cs Barna-
|4snak. ncgu ni a pcg4nuckncz ncnjunk. 5k pc!ig a kcru|ncic|ickncz. (GaI 2,9)::
,Azui4n ncgjc|cni jaka|nak. naj! ta|ancnnui apcsic|nak. (1Kor 15,7)
(iv) 5zi!sz (5zi!vnusz)? ,P4|. Szi|t4nusz cs Tincicus... Mini Kriszius apcsic|ai c|-
nciiunk tc|na ickinic|uunkkc|.. cs c|ku|!iuk Tincicusi (1Thessz 1,1: 2,7: 3,2) -
nem viIagos, hogy a T/1-be csak IaI larlozik beIe, vagy SziIasz is
(v) Junisz s Andrnniknsz? ,Kcszcniscick An!rcnikcszi cs juni4szi. rckcnainai cs
jcgc|ui4rsainai. akikci nagura |ccsu|nck az apcsic|ck kcrc|cn (Rm 16,7) - vaI-
szinubb, hogy nem k az aposloIok
(vi) ms tantvnynk, akik lanui voIlak Kriszlus feIlamadasanak, es akikel
Kriszlus eIhivoll, de akikrI nem ludunk`
(c) IaI aposloI ulan masl nem hivoll eI Kriszlus erre a liszlsegre
(i) 1Kor 15,8-9 ,Icguic|j4ra pc!ig. nini cgu icrzszu|ciinck. ncgjc|cni nckcn is. Mcri
cn a |cgkisc|| taguck az apcsic|ck kczcii
(ii) az I-II. szazadi kereszleny irk viIagosan Iallak, hogy az aposloIok ide|e
eImuIl (KeIemen, Ignaliusz),
(iii) az egyhazlrleneIl soran az erre Ieginkabb eseIyes vezelk sem gondoIlak
magukrI, hogy aposloIok Iennenek: (Alhanasziosz, Auguszlinusz, Lulher,
KaIvin, WhilefieId, WesIey, Zinzendorf, slb.)
(4) az aposloIok lekinleIyel ma az U|szvelseg kzvelili a szamunkra
B. PrIt!s
i. a prfelaIas a|andeka kepesse leszi a hivl arra, hogy az IslenlI kzvel-
IenI kapoll ki|eIenlesekel feIfog|a es lovabbad|a (1Kor 14,29-30).
ii. errI az a|andekrI reszIelesen Iesz sz kesbb
C. Tants
i. a lanilas a|andeka az a kepesseg, amikor vaIaki Islen Ige|el viIagosan es
erlhelen eI lud|a magyarazni es kepes azl emberek eIelere aIkaImazni
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
16
(1) az a|andek Islen Ige|eveI kapcsoIalos
(a) ApCseI 15,35 ,P4| cs Barna|4s pc!ig Aniickni4|an iariczkc!cii ic||ckkc| cguuii. ianii-
ta cs nir!citc az r igcjci.
(b) ApCseI 18,11 ,|rrc cii nara!i cgu ctig cs nai ncnapig. cs ianiiciia kczciiuk az |sicn
igcjci.
(c) Rm 15,4 ,Mcri anii kcr4||an ncgiriak. a ni ianii4sunkra iri4k ncg. ncgu az r4sck|c|
iurc|nci cs tigaszia|4si ncriitc rcncnukc!junk.
(d) 2Tim 3,16 ,A ic|jcs r4s |sicni5| in|cicii. cs naszncs a ianii4sra
(2) IaI maga is ezl lelle es masokal is erre buzdiloll
(a) 1Kor 4,17 ,|zcri ku|!icn c| nczz4ick Tincicusi. aki szcrcicii cs nu gucrnckcn az r-
|an. aki cn|ckczicini jcg iiickci arra. ncguan c|ck Kriszius jczus|an. cs ncguan ianiick
nin!cn guu|ckczci|cn.
(b) 1Tim 4,11 ,|cn!c|! c| czckci. cs ianiis!.
(c) 1Tim 6,2 ,|zckci ianiis! cs nir!cs!!
(3) a gyIekezelek vezelinek kepeseknek keII Iennik a lanilasra
(a) 2Tim 2,2 ,|s anii i5|cn na||cii4| sck ianu c|5ii. azckai a!! 4i ncg|iznaic cn|crcknck.
akik n4sck ianii4s4ra is a|ka|nasak |csznck.
(b) Til 1,7.9 ,A puspck uguanis. nini |sicn s4j4ra |cgucn... aki ragaszkc!ik a ianii4ssa| ncg-
cgucz5 igaz |cszc!ncz. ncgu az cgcszscgcs ianii4ssa| iu!jcn |4icriiani. cs ncg iu!ja
gu5zni az c||cnszcgu|5kci.
ii. a lanilas a|andeka nem korIalozdik a gyIekezeli igehirdelesekre, sok-
feIe formaban (beszeIgeles, lanfoIyam, eIadas, bibIialanuImanyozas,
kalekezis, slb.) es krnyezelben (csaIad, gyerekszoIgaIal, negyszemkzli
beszeIgeles, slb.) megnyiIvanuIhal minden hivn kereszlI
(1) KoI 3,16 ,A Kriszius |cszc!c |akjck |cnncick gaz!agcn ugu. ncgu ianiis4ick cgun4si ic|jcs
|c|cscsscggc|
(2) 5Mz 11,19 ,Vcgucick azcri a szitcickrc cs |c|kcickrc czckci az igckci. kcsscick jc|u| a kczcickrc.
cs |cgucnck jcj!iszkcni a ncn|ckcickcn. Taniis4ick ncg czckci a jiaiicknak is. |cszc|j rc|uk. na
ciincn tagu. cs na uicn j4rsz. na |cjckszc|. cs na jc|kc|sz..
iii. manapsag sokal vilaloll kerdes a nk es a lanilas a|andekanak a viszo-
nya, de kel doIog viIagosnak lunik:
(1) a leremles rend|e miall Islen a gyIekezeli aIkaImakon vaI rendsze-
res lanilasl, minl a gyIekezel kormanyzasanak egyik Iegfonlosabb
eszkzel, ferfiakra bizza
(a) 1Kor 14,33-34 ,Mini ancguan cz a szcnick ta|ancnnui guu|ckczcic|cn icricnik. az
asszcnuck na||gassanak a guu|ckczcick|cn. ncri nincs ncgcngc!tc nckik. ncgu |cszc|jc-
nck. nancn cngc!c|ncskc!jcnck. ancguan a icrtcnu is ncn!ja.
(b) 1Tim 2,12 ,A ianii4si azcn|an az asszcnunak ncn cngc!cn ncg. scn azi. ncgu a jcrjin
ura|kc!jck. nancn |cgucn cscn!|cn.
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
17
(2) ezzeI egyll nknek ugyanugy Iehel a|andeka lanilasra, minl ferfiak-
nak, es azl sokfeIe heIyzelben gyakoroIhal|ak is
(a) ApCseI 18,26 ,Anikcr ncgna||gaiia 5i /ApoIIsl/ Akti|a cs Priszci||a. naguk nc||c tci-
ick. cs ncg a|apcsa||an ncgnaguar4zi4k ncki az |sicn uij4i.
(b) Til 2,3-4 ,uguanigu az i!5s asszcnuck is... ianiisanak a jcra. nctc|jck... a jiaia| asszcnuc-
kai
(c) 2Tim 1,5 ,|szcn|c juicii uguanis a |cnnc! c|5 kcpnuiai4s nc|ku|i nii. anc|u c|5szcr
naguanu4!|an. Icisz|an cs anu4!|an. |unikc|cn |akcii. !c ncg taguck gu5z5!tc arrc|.
ncgu |cnnc! is ncgtan. (v. 2Tim 3,14 ,Oc ic nara!j ncg a||an. anii ianu|i4|. cs
anir5| ncg|izcnucsc!i4|. iu!t4n. kiki5| ianu|ia!. nitc| gucrnckscgc!i5| isncrc! a szcni
ir4sckai)
(d) IeId 31,10.26 ,Ocrck asszcnui kicsc!a ia|4|nai?... Sz4ja |c|cscsscgrc nui|ik. cs nuc|tc
szcrcicirc ianii.
D. Csndatcv crk
i. a csodalev erk a|andekanak |eIenlesel nem lud|uk bizlosan, de miveI a
gygyilas(ok) a|andeka(i) kIn szerepeI, ezerl eIssorban nem gygyu-
IasokkaI, hanem vaIszinuIeg a kvelkez doIgokkaI Iehel kapcsoIalban:
(1) veszeIybI vaI megszabaduIas
(a) Mk 16,18 ,kiguckai tcsznck kczuk|c. cs na ta|ani na|4|csai isznak. ncn 4ri nckik
(b) ApCseI 5,19-20 ,Oc az r angua|a cjszaka ncgnuiiciia a |cricn ajiaj4i. cs kitczcitc
5kci (v. 12,6-11)
(c) ApCseI 28,3-6 ,Anikcr P4| csszcguujicii cgu cscnc r5zsci. cs a iuzrc iciic. cgu tipcra
jcii c|5 a nc|cg|5|. cs a kczc|c nari. Anikcr a |ar|4rck ncg|4ii4k a kczcr5| |ccsung5 ncr-
gcs kiguci. igu szc|iak cgun4sncz. .Bizcnu4ra gui|kcs cz az cn|cr. aki a icngcr|5| kinc-
ncku|i uguan. !c az isicni |csszu4||4s ncn naguja c|ni. O azcn|an |cr4zia a kiguci a
iuz|c. cs scnni |aja scn cscii.
(2) vaIamiIyen fizikai szksegIel csodas belIlese:
(a) kenyerszaporilas, oIa|oskors nem fogy ki, a viz ihalva vaIik,
hoIIk hoznak kenyerel, slb.
(3) ileIel az evangeIium eIIensegei vagy kepmulal gyIekezeli lagok
feIell:
(a) ApCseI 5,5.9-10 ,Anini ncgna||ciia An4ni4s czckci a szatakai. csszccscii. cs ncgna|i.
|rrc nagu jc|c|cn sz4||ia ncg nin!azckai. akik czi na||cii4k.... Pcicr crrc igu szc|i nczz4.
.Micri cguczicick ncg a||an. ncgu ncgkiscriiick az r Ic|kci? nc. azck. akik a jcrjc!ci
c|icnciick. az ajic c|5ii 4||nak. cs kitisznck icgc!. Az asszcnu pc!ig azcnna| csszccscii a
|4|a c|5ii. cs ncgna|i. Anikcr |cjciick az ijjak. na|ta ia|4|i4k. kitiiick 5i is. cs c|icnciick a
jcrjc nc||c.
(b) ApCseI 13,9-12 ,Sau| pc!ig. akii P4|nak is nitnak. ncgic|tc Szcni|c|ckkc| cr5scn r4nc-
zcii. cs igu szc|i. .Tc nin!cnjc|c csa|4ssa| cs gcncszs4gga| ic|c cn|cr. ic cr!cgjajzai. ic
nin!cn igazs4g c||cnscgc. ncn szunsz ncg c|jcr!iicni az | cgucncs ujaii? Mcsi inc. az
r kczc rajia! tan. cs tak |cszc|. ncn |4ic! a napci cgu i!cig! |rrc niric|cn ncn4|u cs
sciciscg sz4||i r4. cs |cicrk4|ta kcrcscii tczci5kci. Mikcr a nc|uiaric |4iia a icricnickci.
niii. c|4nu|ta az r ianii4s4n.
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
18
(4) demoni erk feIelli gyzeIem:
(a) ApCseI 16,18 ,|zcri ncgjcr!u|i. cs czi ncn!ia a |c|cknck. .Parancsc|cn nckc! jczus
Kriszius nctc|cn. ncgu ncnj ki |c|5|c! |s az ncg a||an az cr4|an kincni |c|5|c.
ii. a csodalev erk a|andeka minden oIyan megnyiIvanuIasra vonalkozhal,
amikor egy emberen kereszlI Islen halaIma es ere|e ugy vaIik Ialhalva,
hogy az masokbI amuIalol es csodaIalol vaIl ki, a gyIekezel epI aIlaIa,
Islen nevere pedig dicssegel hoz
E. Gygyts(nk)
i. a gygyilas(ok) a|andeka(i) Islennek egyik eszkze arra, hogy heIyreaIIil-
sa emberek lesli egeszsegel (1Kor 12,28-30)
ii. errI az a|andekrI reszIelesen Iesz sz kesbb
F. 5cgts
i. a segiles a|andeka azon a|andekok egyike, meIyek IegIalvanyosabban
mulal|ak, hogy Islen IegaIabb annyira a helkznapi doIgok Islene minl a
rendkivIieke
(1) Rm 16,6.12 ,Kcszcniscick M4ri4i. aki sckai j4ra!czcii cricick.... Kcszcniscick Trujain4i cs
Trujcsz4i. akik j4ra!cznak az rcri. Kcszcniscick a szcrcicii Pcrsziszi. aki sckai j4ra!czcii az
rcri.
(2) IiI 2,25 ,Szukscgcsnck iariciian azcn|an. ncgu tisszaku|!jcn nczz4ick |pajrc!iicsz icsitc-
rcnci. nunkai4rsanai cs |aji4rsanai. akii ii ku|!icick. ncgu szukscgcn|cn szc|g4|aicnra |c-
gucn
ii. erre az a|andekra nagyon nagy szksege van minden gyIekezelnek, es
vaIszinuIeg az egyik Ieghasznosabb a|andek, merl a leslveri szerelel n-
vekedesehez vezel, es annak egy csodaIalos kife|ezdese
(1) 1In 3,18 ,Gucrnckcin. nc szcta| szcrcssunk. nc is nuc|ttc|. nancn csc|ckc!ciic| cs ta|cs4gc-
san.
iii. a segiles a|andekanak megnyiIvanuIasa az, amikor egy hiv kIns
kedvel IeIi abban, ha masoknak segilhel akar egeszen helkznapi mdon
is (gyerekvigyazas, fzes, sles, lakarilas, aulszereIes, bevasarIas, slb.)
iv. a segiles a|andekanak megnyiIvanuIasa Iehel a IeIkipaszlor vagy a pres-
bilerek vaIIarI Ievenni a gyIekezel praklikus de eIengedhelelIen feIa-
dalainak eIvegzesel (szervezes, gyinlezes, fenymasoIas, leremrendezes,
urvacsora eIkeszilese, bevasarIas, slb.)
(1) ApCseI 6,2-4 ,|kkcr csszcnitia a iizcnkcii5 a ianiit4nuck cgcsz guu|ckczcici. cs czi ncn!i4k
nckik. .Ncn nc|ucs az. ncgu az |sicn igcjci c|nanuagc|ta ni szc|g4|junk az aszia|ckn4|. Hancn
t4|asszaick ki nagaick kczu|. aiu4njiai. nci jcrjii. akikr5| jc |izcnus4gci icsznck. akik ic|tc
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
19
tannak Ic|ckkc| cs |c|cscsscggc|. cs 5kci 4||iisuk |c c||c a nunk4|a. ni pc!ig ncgnara!unk az
in4!kcz4s cs az igc szc|g4|aia nc||cii.
(2) IiIem 10-13 ,Kcr|ck pc!ig icgc! az cn jiancri. akii a jcgs4g|an szu|icn. Onczincszcri. aki
cgukcr nckc! naszcnia|an tc|i. ncsi pc!ig nckc! is. nckcn is naszncs. Visszaku|!cn nckc! 5i.
taguis az cn szitcnci. pc!ig nagann4| szcrciicn tc|na iariani. ncgu nc|uciic! szc|g4|jcn nc-
kcn az ctangc|iuncri szcntc!cii jcgs4gcn|an.
v. a segiles a|andeka aIlaIaban mindenfeIe liszlseg neIkIi sponlan szoIga-
Ialokban mukdik Ieghalekonyabban, de neha sszekapcsoIdhal a dia-
knusi liszlseggeI is
(1) ApCseI 6,2-4 (I. fenl)
(2) Rm 16,1 ,Aj4n|cn nckick n5icsitcrunkci. |c|ci. aki jc|cn|cg a kcnknrcai guu|ckczci szc|g4ja
G. Vczcts/knrmnyzs
i. IaI lbbfeIe vezeli a|andekol is megemIil a rmaiakhoz, a korinlhusiak-
hoz es az efezusiakhoz irl IeveIeiben
(1) Rm 12,7-8 ,na ta|ani|ucn n4s szc|g4|ai a!aicii. akkcr a||an a szc|g4|ai|an nunk4|kc!junk.
a ianiic a ianii4s|an. a |uz!iic a |uz!ii4s|an. az a!akczc szcrcnuscg|cn. az eII]ur iguckc-
zciic|. a kcnucru|5 pc!ig jckc!ttc|.
(2) 1Kor 12,28 ,Azui4n a!cii csc!aict5 cr5kci. kcguc|ni aj4n!ckckai. gucguii4sra. gu4nc|ii4sra.
tezetesre /iranyilas, kormanyzas/. ku|cnjc|c nuc|tckcn szc|4sra.
(3) If 4,11 ,|s 5 .a!cii ncnc|uckci apcsic|cku|. n4sckai prcjci4ku|. isnci n4sckai ctangc|isi4-
ku|. tagu usztorokuI es tuntkuI
ii. a vezeles a|andekanak ezek a kInbz megnyiIvanuIasai (vezeles,
eII|ar, paszlor-lanil) mas es mas szoIgaIalokhoz vezelhelnek, de van
bennk lbb kzs doIog:
(1) akinek megvan ez az a|andeka, az alIagosnaI nagyobb feIeIssegel
erez egy csoporl sorsaerl es iranyvonaIaerl
(2) ez az a|andek kepesse lesz egy-egy hivl arra, hogy egy csoporl ceI-
|ail es erdekeil megfogaImazza, es azokkaI kapcsoIalban imadkoz-
zon, lervezzen
(3) a vezeles a|andekanak megIelel Ieginkabb az bizonyil|a, ha egy hivl
aulomalikusan kvelnek mas hivk, a veIemenyere adnak es aIlaIa-
ban rmmeI veszik a kezdemenyezeseil
iii. a presbileri liszlseghez szkseg van a vezeles a|andekanak megIelere
(1) ha a vezelknek nincs a|andekuk a vezelesre, a gyIekezel
bizonylananna vaIik, megoszIik, szeleshel
(a) Iz 34,5 ,Szciszcrc!iak. nini akiknck nincs p4szicruk. nin!cnjc|c nczci ta! c|c!c|ctc
|ciick. ugu szciszcrc!iak.
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
20
(b) 2Tim 2,2 ,|s anii i5|cn na||cii4| sck ianu c|5ii. azckai a!! 4i ncg|iznaic cn|crcknck.
akik n4sck ianii4s4ra is a|ka|nasak |csznck.
iv. a vezeles a|andeka nem csak a presbileri liszlsegen kereszlI mukdhel
(1) iIyen Iehel imara vezelese, kiranduIas IebonyoIilasa, hazicsoporl-
vezeles, szoIgaIali lerIelek iranyilasa, mas hivk sponlan feIkaroIa-
sa, slb.
(2) azokbI Iesznek a Ieg|obb presbilerek, akik mar amugy is vezelkenl
funkcionaIlak a gyIekezelben
H. Psztnr!s
i. a paszlorIas a|andeka a vezeles a|andekanak egy masik megnyiIvanuIasa,
amil erdemes kIn is megemIileni
(1) 4Mz 26,16-17 ,Az |. a nin!cn cn|crnck |c|kci a!c |sicn rcn!c|jcn cgu jcrjii a kczcsscg c|c-
rc. Az |cgucn c|5iiuk j4riuk|an-kc|iuk|cn. tczcssc narc|a. cs tczcssc naza 5kci. ncgu nc |cgucn
c|uan az | kczcsscgc. nini a p4szicr nc|ku| ta|c nu4j.
ii. a paszlorIas a|andeka eIssorban a csoporlon beIIi emberekkeI vaI fe-
IeIs lrdesl |eIenli
(1) Iz 34,12-16 ,Ancguan a p4szicr gcn!j4i tisc|i a nu4jnak. anikcr cii 4|| junai kczcii. anc|uck
szci tc|iak szcrc!ta. ugu tisc|cn gcn!j4i junainnak. Kisza|a!iicn 5kci nin!cnunncn. anct4
csak szciszcrc!iak cgu jc|n5s. |crus napcn. Kitczcicn 5kci a ncpck kczu|. cs csszcguujicn az
crsz4gck|c|. azui4n |ctiszcn 5kci a saj4i jc|!jukrc. Icgc|icini jcgcn 5kci |zr4c| ncgucin. a tc|-
guck|cn cs az crsz4g nin!cn |akcnc|ucn. jc |cgc|5n |cgc|icicn naj! 5kci. cs |zr4c| nagas nc-
gucin jcgnak ianu4zni. jc ianu4juk |csz. cii nctcrcsznck. cs kctcr |cgc|5n |cgc|csznck |zr4c| nc-
gucin. |n |cgc|icicn junainai. cs cn kcrcsck nckik pincn5nc|uci - igu szc| az cn Uran. az |.
Az c|tcszciici ncgkcrcscn. az c|ictc!ici tisszaicrc|cn. a scru|ici |ckciczcn. a gucngci cr5si-
icn. a kctcrrc cs az cr5src tigu4zck. ugu |cgc|icicn 5kci. ancgu kc||.
(2) ApCseI 21,28-31 ,Visc|jcick gcn!ci icn4i nagaickra cs az cgcsz nu4jra. anc|unck 5riz5itc icii
iiickci a Szcni|c|ck. ncgu |cgc|icsscick az |sicn cgun4z4i. anc|uci iu|aj!cn tcrctc| szcrzcii. Tu-
!cn. ncgu i4tcz4scn ui4n !uncs jarkasck jcnnck kczcick. akik ncn kinc|ik a nu4jai. s5i kczu-
|cick is i4na!nak naj! jcrjiak. akik jcn4k !c|gckai |cszc|nck. ncgu nagukncz tcnzz4k a ianii-
t4nuckai. Vigu4zzaick azcri...
iii. a paszlorIas a|andekanak Ieghalekonyabb md|a a IeIkipaszlori iIIelve
presbileri iisziscg, meIy a gyIekezel aIlaI eIismerl es eIfogadoll paszlori
szoIgaIalol |eIenli
(1) If 4,11 ,|s 5 .a!cii ncnc|uckci... p4szicrcku| cs ianiicku|
(2) 1Il 5,1-4 ,A kczciicick |ct5 prcs|iicrckci icn4i kcrcn cn. a prcs|iicri4rs cs Kriszius szcntc!c-
scnck ianuja. ta|anini c|jctcn!5 !ics5scgcnck is rcszcsc. |cgc|icsscick az |sicn kczciicick |ct5
nu4j4i. nc kcnuszcr|5|. nancn cnkcni. nc nucrcszkc!cs|5|. nancn kcszscgcscn. nc is ugu. nini
akik ura|kc!nak a r4juk |izciiakcn. nancn nini akik pc|!akcpci a nu4jnak. |s anikcr ncgjc|c-
nik a j5p4szicr. c|nucriick a !ics5scg ncrta!naiai|an kcszcruj4i.
iv. a paszlorIas Iegfonlosabb eszkze a szemeIyes lrdes meIIell az IgeveI
vaI huseges lapIaIas (a paszlor feIeIssege, hogy IegeIl laIaI|on a nya|
szamara!), ezerl szorosan sszekapcsoIdik a lanilas a|andekavaI is
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
21
(1) Mk 6,34 ,Anikcr jczus kisz4||i. cs ncg|4iia a nagu sckas4gci. ncgsz4nia 5kci. ncri c|uanck
tc|iak. nini a p4szicr nc|ku| ta|c junck. es kezdte ket sok mlndenre tuntunl.
(2) If 4,11 ,|s 5 .a!cii ncnc|uckci... p4szicrcku| cs ianiicku| /paszlor-lanilkuI/
(3) 2Tim 4,2 ,nir!cs! az igci. 4||j c|5 tc|c. ak4r a|ka|nas. ak4r a|ka|nai|an az i!5. jc!!j. inis. |iz-
iass ic|jcs iurc|cnnc| cs ianii4ssa|.
I. Nyc!vckcnsz!s (s annak magyarzata)
i. a nyeIvekenszIas a|andeka a SzenlIeIeknek az az a|andeka, meIy kepesse
leszi a hivl arra, hogy szamara ismerelIen (es Ieglbbszr erlhelelIen)
szavakkaI imadkozzon Islenhez (1Kor 14,2)
ii. a nyeIvekenszIas magyarazalanak a|andeka az a kepesseg, hogy a nyeI-
veken eImondoll imadsag larlaImal vaIaki meg lud|a magyarazni a k-
zsseg szamara
iii. errI a kel a|andekrI reszIelesen Iesz sz kesbb
J. B!cscssg igjc (bcszdc) s ismcrct igjc (bcszdc)
i. a kel a|andek egyedI az 1Kor 12,28-ban szerepeI: ,Mcri ncnc|uik a Ic|ck
4|ia| a |c|cscsscg igcjci kapia. a n4sik az isncrci igcjci. uguanazcn Ic|ck 4|ia|.
ii. ezeknek az a|andekoknak kelfeIe erleImezese is eIler|edl:
(1) az egyik nezel szerinl ezek oIyan ki|eIenlesek, meIyekre lermeszeles
ulon nem |ulhalnank eI (pI. Ieler ludla, hogy Ananias hazudik neki)
(2) a masik nezel szerinl inkabb lermeszeles a|andekokrI van sz (bar
Ialluk, hogy ez a megkInbzleles nem mindig szerencses), es egy-
szeruen ,bIcs beszed vagy ,ismerelleI leIi beszed a |eIenlesk
iii. a ,lermeszelfeIelli erleImezes meIIelli ervek:
(1) ezek az a|andekok a LeIek megnyiIvanuIasai, lehal nem vaIami ler-
meszeles foIyamal eredmenyei (minl az egyszeruen bIcs beszed
vagy ismerelleI rendeIkez beszed)
(2) az 1Kor 12,7-11-ben szerepI lbbi hel a|andek ,lermeszelfeIelli, le-
hal vaIszinuIeg ill is inkabb lermeszelfeIelli |eIIegrI van sz
iv. a ,lermeszeles erleImezes meIIelli ervek:
(1) az, hogy az a|andekok a LeIek megnyiIvanuIasai, meg nem zar|a ki
azl, hogy egeszen lermeszelesnek hasson a mukdese (pI. segiles, la-
nilas, adakozas, slb.)
(2) az 1Kor 12,7-11 a|andek-Iisla akkor szoIgaI|a igazan IaI erveIesel, ha
vannak kzlk ,csodasabb es ,egeszen lermeszeles a|andekok, hi-
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
22
szen igy lud|a eIoszIalni azl a levhilel, hogy a Ialvanyosabb a|ande-
kok inkabb a LeIeklI vannak, minl a kevesbe Ialvanyosak
(3) a szavak (bIcsesseg, ismerel, ige /beszed, sz/) nem hordoznak ma-
gukban semmiIyen ulaIasl arra, hogy vaIamiIyen lermeszelfeIelli fo-
IyamalrI Ienne sz a kel a|andek eseleben
(a) |c|cscsscg: bIcsesseg aIall az evek soran az Igen es az IslenneI |a-
rason kereszlI szerzell lapaszlaIalokal erl|k, meIyek heIyes
dnlesekhez vezelnek
(b) isncrci: a ibIiaban semmi nem ulaI arra, hogy a grg gnzis
(ismerel) szl mashogy erlsk, minl ami a lermeszeles |eIenlese:
ludas
(c) igc /|cgcsz. szc. |cszc!/: lbb minl 300 aIkaIommaI szerepeI az U|-
szvelsegben, minden aIkaIommaI egyszeruen beszedel, szl,
megnyiIalkozasl |eIenl
(4) arra, amil bizonyos krkben ,ismerel beszede aIall erlenek, van
egy masik kife|ezes az U|szvelsegben: ,prfecia
(a) ha a |eIensegre az ,ismerel beszede kife|ezesl hasznaI|uk, nincs
ulmulalasunk arra, hogy hogyan lud|uk ezl az a|andekol bizlon-
sagosan hasznaIni
v. az ,ismerel beszede es a ,bIcsesseg beszede lehal ma|dnem bizlosan a
szokasosnaI nagyobb bIcsesseg vagy ismerel epil megnyiIvanuIasa
(1) az isncrci |cszc!cnck a|andeka magaban fogIaI|a a lanuIasra es az is-
merelek eIsa|alilasara vaI nagyfoku kepessegel (lenyek gyu|lese es
rendszerezese, aIapos bibIialanuImanyok keszilese, leoIgiaban vaI
|arlassag, hilvedeIem, bibIiai kommenlarok es segedirodaIom keszi-
lese, slb.) , es ezek epil aladasal
(2) a |c|cscsscg |cszc!cnck a|andeka magaban hordozza a bibIiai lanilasok
heIyenvaI aIkaImazasal a gyakorIali hileIelben: egyll|ar sok la-
paszlaIal Islen szerinli feIdoIgozasavaI es azoknak a heIyes idben es
aIkaImakkor vaI feIhasznaIasavaI (kiscsoporlos beszeIgeles, szeme-
Iyes beszeIgeles, predikaci, IeIkigondozas, lanacs, inles, slb.)
K. Hit
i. a hilnek IegaIabb negy fa|la|al kInbzlelhel|k meg egymaslI az u|-
szvelsegi szhasznaIal aIap|an
(1) icricncii nii: bizonyos doIgok eIhivese, szemeIyes bevondas neIkI
(oka Iehel ennek hagyomany, neveIleles, a lenyek moraIis szepsege,
slb.)
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
23
(a) ApCseI 26,27-28 ,Hiszc|-c Agrippa kir4|u a prcjci4knak? Tu!cn. ncgu niszc|. Agrippa
igu szc|i P4|ncz. .Maj!ncn r4tcszc| cngcn is. ncgu kcrcsziucnnuc |cguck!
(b) Ml 7,26 ,Aki pc!ig na||ja i5|cn czckci a |cszc!ckci. !c ncn csc|ckszi. nascn|c |csz a |c-
|cn! cn|crncz. aki ncnckra cpiiciic a n4z4i.
(c) Iak 2,19 ,Tc niszc!. ncgu cgu az |sicn. jc| icszc!. Az cr!cgck is niszik cs rciicgnck.
(2) csc!aict5 nii: hil abban, hogy egy bizonyos doIog Islen akaralabI
meg fog lrlenni (ez feIeI meg Ieginkabb a hil a|andeka megnyiIva-
nuIasanak)
(a) akliv csodalev hil:
(i) Ml 17,19-20 ,Akkcr a ianiit4nuck ku|cn c!ancnick jczusncz. cs ncgkcr!czick.
.Mi nicri ncn iu!iuk kiuzni? O igu t4|aszc|i. .Kisniiuscgcick niaii. Bizcnu
ncn!cn nckick. na akkcra niicick tc|na. nini cgu nusi4rnag. cs azi ncn!an4ick
cnnck a ncgunck. Mcnj inncn c!a! - c!ancnnc. cs scnni scn tc|na nckick |cncici-
|cn.
(b) passziv csodalev hil:
(i) Ml 8,6-10 ,Oc a sz4za!cs czi jc|c|ic r4. .Uran. ncn taguck nc|ic arra. ncgu naj|c-
kcn|a jcjj. nancn csak cgu szci szc|j. cs ncggucguu| a szc|g4n. Mcri cn is naia|cn
a|aii 4||c cn|cr taguck. cs nckcn is tannak a|4rcn!c|i kaicn4in. Mcn!cn az cguik-
nck. Mcnj c|! - cs c|ncgu. a n4siknak. jcjj i!c! - cs i!cjcn. tagu szc|ck a szc|g4nnak.
ic!! ncg czi! - cs ncgicszi. Anikcr jczus czi na||ciia. c|csc!4|kczcii. cs igu szc|i
kiscr5incz. .Bizcnu. ncn!cn nckick. scnki|cn scn ia|4|ian i|ucn nagu niici
|zr4c||cn."
(ii) ApCseI 14,9 ,O na||gaiia P4| |cszc!ci. aki r4ickinicii. cs |4iia. ncgu tan niic an-
ncz. ncgu ncggucguu|jcn.
(3) i!cigta|c nii: oIyan hil, meIy nem az u||aszIelesben gykerezik (a
lrleneli hillI a szemeIyessege kInbzleli meg)
(a) Ml 13,20-21 ,Akinc| pc!ig szik|4s ia|ajra nu||cii. az na||ja az igci. cs azcnna| crcnnc|
jcga!ja. !c ncn guckcrczik ncg |cnnc. czcri csak i!cig ta|c. s anini nucncrus4g tagu
u|!czcs i4na! az igc niaii. azcnna| c|i4nicrc!ik.
(4) u!tczii5 nii: oIyan hil, meIy az u| szivben gykerezik, es Islen dv-
zil igereleire lamaszkodik
(a) kInbzik a lrleneli hillI, merl szemeIyes bizaImal |eIenl
(b) kInbzik a csodalev hillI, merl nem feIlelIenI kveli csoda
(c) kInbzik az ideigvaI hillI, merl az u||aszIelesbI fakad
ii. a hil a|andeka az Islenben vaI bizaIom SzenlIeIeklI |v rendkivIi
megnyiIvanuIasa, meIy aIlaI egyes hivk a IehelelIensegek eIIenere is ke-
pesek Ialni Islen eIre nem Ialhal kInIeges lervel es gondviseIesel, es
kepesek eszerinl is cseIekedni
(1) Iak 5,14-15 ,Bcicg-c ta|aki kczciicick? Hitassa nag4ncz a guu|ckczci tcncii. ncgu in4!kczza-
nak cric. cs kcnjck ncg c|ajja| az r nctc|cn. |s u hltbI fukud lmudsug ncgsza|a!iija a
szcntc!5i. az r jc|scgiii 5i. s5i na |uni kctcicii is c|. |ccs4naici nucr.
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
24
(2) 1Kor 16,8-9 ,|jczus|an punkcs!ig nara!ck. ncri nagu cs sckai igcr5 kapu nui|i cii c|5iicn.
!c az c||cnjc| is sck.
(3) Ml 8,5-10 ,Anikcr jczus Kapcrnaun|a crkczcii. c!ancni nczz4 cgu sz4za!cs. cs kcric.
.Uran. a szc|g4n |cn4n jckszik ciincn. cs szcrnuu kinjai tannak. jczus igu szc|i nczz4. .||-
ncguck. cs ncggucguiicn. Oc a sz4za!cs czi jc|c|ic r4. .Uran. ncn taguck nc|ic arra. ncgu
naj|ckcn|a jcjj. nancn csak cgu szci szc|j. cs ncggucguu| a szc|g4n. Mcri cn is naia|cn a|aii
4||c cn|cr taguck. cs nckcn is tannak a|4rcn!c|i kaicn4in. Mcn!cn az cguiknck. Mcnj c|! - cs
c|ncgu. a n4siknak. jcjj i!c! - cs i!cjcn. tagu szc|ck a szc|g4nnak. ic!! ncg czi! - cs ncgic-
szi. Anikcr jczus czi na||ciia. c|csc!4|kczcii. cs igu szc|i kiscr5incz. .Bizcnu. ncn!cn nckick.
scnki|cn scn ia|4|ian i|ucn nagu niici |zr4c||cn.
(4) Ml 14,28-29 ,Pcicr ckkcr igu szc|i nczz4. .Uran. na ic tagu. parancsc|! ncg. ncgu ncnjck
c!a nczz4! a tizcn. Mirc 5 igu szc|i. .jcjj! Pcicr crrc kisz4||i a najc|c|. c|in!u|i a tizcn. cs
jczus jc|c ncni.
ii. az egyhaz lrlenele leIe van oIyan emberekkeI, akiken kereszlI a hil
a|andeka nyiIvanuIl meg
(5) MIIer Gyrgy, Hudson TayIor, IsobeI Khun, Corrie len oom, Loren
Cunningham, Iackie IuIIinger, CarI Medearis, slb.
L. Evang!izci
i. az evangeIizaci a|andeka kInIeges kepessegel |eIenl az evangeIium
lovabbadasara
(1) az evangeIisla kife|ezes haromszor forduI eI az U|szvelsegben:
(a) ApCseI 21,8 ,M4snap c|in!u|iunk. cs ncgcrkcziunk Ccz4rc4|a. Bcncniunk |u|cp ctan-
gc|isia n4z4|a. aki a nci kczu| ta|c tc|i. cs n4|a nara!iunk.
(b) If 4,11 ,|s 5 .a!cii ncnc|uckci apcsic|cku|. n4sckai prcjci4ku|. isnci n4sckai ctangc-
|isi4ku|...
(c) 2Tim 4,5 ,Tc azcn|an |cgu jczan nin!cn|cn. a |ajckai szcntc!! c|. tcgcz! az ctangc|isia
nunk4j4i. ic|is! |c szc|g4|aic!ai.
(2) az evangeIium hirdelese minden hiv feIadala, de vannak hivk,
akikel ebben Islen |obban hasznaI masoknaI
(a) ennek lermeszelesen Iehel oka a SzenlIeIek ere|enek |eIenIele vagy hianya is, de
az evangeIizaIas a|andekanak Iele azl igazoI|a, hogy a SzenlIeIek leI|essege nem
az egyelIen dnl lenyez ennek a szoIgaIalnak a halekonysagaban
(b) az egyhaz lrlenele soran sok kiemeIked evangeIisla voIl (IaI, IIp, I. unyan,
G. WhilefieId, I. WesIey, H. Harris, D. RovIands, I. Idvards, W. Tennenl, S.
Davies, H. TayIor, C.H. Spurgeon, D.L. Moody, C.T. Sludd, I. Sloll, M. Green, D.
Walson, I. Schaeffer, Warmer R., Zimanyi I., Cseri K., slb.), de az a|andek muk-
dik oIyan egyszeru hivkn kereszlI is, akikrI soha senki nem haIIoll
ii. az evangeIizaIas a|andekal nem a meglerlek szamabI, hanem az evan-
geIium lovabbadasaerl mulaloll |uzgcs4gbI es az evangeIium liszla
kcnnunik4|4sabI Iehel Iemerni
iii. az evangeIizaci a|andekanak f eszkze az evangeIium zenele (eIs-
sorban Islen Iezusban megmulalkoz kegyeIme es szerelele)
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
25
(1) az evangeIizaIas vaIlozalIan eIeme az uzcnci
(2) az evangeIizaIas vaIloz eIeme az zenel ict4||a!4s4nak nc!ja
iv. az evangeIizaIas a|andeka is a gyIekezel epilesel szoIgaI|a
(1) az evangeIizacinak ezerl nem szabad eIszakadnia a gyIekezeli
eIellI: a Iegegeszsegesebb a gyIekezelkzponlu evangeIizaci
(2) a gyIekezelek feIfrissInek, amikor u| megleresekel Ialnak
M. Lc!kck mcgt!sc
i. a IeIkek megileIesenek (megkInbzlelesenek) a|andeka az a kInIeges
kepesseg, meIIyeI egy hiv feIismerheli a SzenlIeIek vagy demoni IeIkek
halasal egy szemeIyben, egy lanilasban vagy egy prfeciaban
(1) ez szkseges, merl nem csak a viIag, de a kereszleny gyIekezelek is
szamoIhalnak demoni |eIenIelleI, demoni lanilasokkaI es demonoklI
megszaIIl (gylrl) emberekkeI
(a) 1Kor 12,2-3 ,Tu!j4ick. ncgu anikcr pcg4nuck tc|iaick. c||cn4||naiai|anu| tiii cs sc!cri
ta|ani |cnncickci a ncna |4|t4nuckncz. |zcri iu!icickra a!cn. ncgu scnki scn ncn!ja.
.jczus 4ikczcii. aki |sicn Ic|kc 4|ia| szc|. cs scnki scn ncn!naija. .jczus r. csakis a
Szcni|c|ck 4|ia|.
(b) 1Tim 4,1 ,A Ic|ck pc!ig ti|4gcsan ncgncn!ja. ncgu az uic|sc i!5k|cn ncnc|uck c|sza-
ka!nak a niii5|. ncri ncgictcszi5 |c|kckrc cs cr!cgi ianii4sckra na||gainak
(c) 1In 4,1 ,Szcrciicin. nc niggucick nin!cn |c|cknck. nancn tizsg4|j4ick ncg a |c|kckci.
ncgu azck az |sicni5| ta|ck-c. ncri sck nanis prcjcia jcii c| a ti|4g|a.
(2) a IeIkek megkInbzlelese (es a demoni |eIenIel feIismerese) Iehel
ob|ekliv leszlek es szub|ekliv benyomasok egyllese
(a) az ob|ekliv megileIes resze Iehel a nyiIvanvaIan hamis lanilas
vagy az erszakos es bizarr viseIkedes (eIssorban az igehirdeles,
enekek vagy imadsag halasara) mgll az rdgi levekenyseg
feIismerese
(b) demoni |eIenIel eselen a szub|ekliv benyomasok kzll Iehel pI.
furcsa es ers nyuglaIansag, hidegseg erzele, slb.
(i) ahogy a SzenlIeIek |eIenIelel is neha erleI|esebben erzekeIni
lud|uk, ugy a demoni |eIenIel is halassaI Iehel IeIknkre
(3) Ieler nyiIvanvaIan birlokoIla ezl az a|andekol:
(a) ApCseI 5,3 ,Pcicr azcn|an igu szc|i. .An4ni4s. nicri sz4||ia ncg a S4i4n a szitc!ci.
ncgu nazu!j a Szcni|c|cknck. cs jc|rcicguc| naga!nak a jc|! 4r4|c|?
(b) ApCseI 8,9.13.20-21 ,M4r rcgc||cn c|i a||an a t4rcs|an cgu Sincn nctu jcrji. aki ta-
r4zs|4ssa| jcg|a|kczcii. cs 4nu|ai|a cjiciic San4ria ncpci. ncri ta|ani igcn nagunak 4||i-
iciia nag4i.... Sincn naga is nit5 |cii. naj! niui4n ncgkcrcszic|kc!cii. |u|cp nc||c szc-
g5!cii. cs anikcr |4iia. ncgu jc|ck cs nagu csc!4k icricnnck. cgcszcn c|4nu|i... Pcicr
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
26
azcn|an czi ncn!ia ncki. .Vcsszcn c| a pcnzc! tc|c! cguuii. anicri azi gcn!c|ia!. ncgu
pcnzcn ncgszcrczncic! az |sicn aj4n!ck4i! Ncn rcszcsu|ncisz. cs ncn is crckc|ncisz c|-
|5|. ncri a szitc! ncn cgucncs az |sicn c|5ii.
ii. a IeIkek megkInbzlelesenek a|andeka egyll |arhal demonok kiuze-
seveI is
(1) ApCseI 16,16-18 ,Tcricni pc!ig cguszcr. ncgu anikcr az in4!kcz4s nc|ucrc ncniunk. cgu
szc|g4|c|c4nu jcii tc|unk szcn|c. aki|cn jctcn!5ncn!c |c|ck tc|i. cs jcs|4s4ta| nagu nasznci
najicii gaz!4inak. Kctciic P4|i cs ninkci. cs igu ki4|iczcii. .|zck az cn|crck a Magass4gcs |s-
icn szc|g4i. akik az u!tcsscg uij4i nir!ciik nckick! |zi ic|| napcn 4i is nutc|ic. P4|i azcn|an
|csszaniciia cz. |zcri ncgjcr!u|i. cs czi ncn!ia a |c|cknck. .Parancsc|cn nckc! jczus Kriszius
nctc|cn. ncgu ncnj ki |c|5|c! |s az ncg a||an az cr4|an kincni |c|5|c.
(2) Iehelseges, hogy a IeIkek megkInbzlelese magaban fogIaIhal|a a
kInbz demoni megnyiIvanuIasok kzlli kInbsegleleIl is
(a) Lk 13,11 ,nc. tc|i cii cgu asszcnu. aki|cn betegseg IeIke |akcii iizcnnuc|c ctc. cs
annuira ncggcrnuc!i. ncgu cgu4|ia|4n ncn tc|i kcpcs jc|cgucncsc!ni.
(b) Mk 9,25.29 ,Anikcr ncg|4iia jczus. ncgu csszcjui a sckas4g. r4parancsc|i a iiszi4ia|an
|c|ckrc czi ncn!ta ncki. .Tc nemu es sket IeIek. ncgparancsc|cn nckc!. ncnj ki |c|5|c.
cs nc ncnj |c|c ic||c!... O pc!ig czi ncn!ia nckik. .Lz u fu]tu scnnitc| scn uznci5 ki.
csak in4!s4gga|.
(c) ApCseI 16,16 ,Tcricni pc!ig cguszcr. ncgu anikcr az in4!kcz4s nc|ucrc ncniunk. cgu
szc|g4|c|c4nu jcii tc|unk szcn|c. aki|cn ]tendmond IeIek tc|i. cs jcs|4s4ta| nagu
nasznci najicii gaz!4inak.
(d) 1In 4,6 ,Mi |sicni5| ta|ck taguunk. aki isncri |sicni. az na||gai r4nk. aki ncn |sicni5|
tan. az ncn na||gai r4nk. |rr5| isncrjuk ncg az igazs4g |c|kci cs a teteIges IeIket.
iii. szerepe Iehel a IeIkek megkInbzlelese a|andekanak a gyIekezelben
eIhangz prfeciak megileIeseben is
(1) 1Kor 14,29 ,A prcjci4k pc!ig kciicn tagu n4rnan szc|janak. a ic||ick pc!ig iic|jck ncg.
N. Btnrts
i. a balorilas (buzdilas) a|andeka vaIszinuIeg ugyanabbI a szlbI ered,
minl a SzenlIeIekre es Iezus Kriszlusra aIkaImazoll Parak|cicsz (aloril,
Iarlfog) sz
(1) In 14,16.26 ,cn pc!ig kcrni jcgcn az Aiu4i. cs n4sik Purtfogt a! nckick. ncgu tc|cick |cgucn
nin!crckkc... A Purtfog pc!ig. a Szcni|c|ck. akii az cn nctcn|cn ku|! az Aiua. 5 ianii naj!
ncg iiickci nin!cnrc. cs cszcick|c juiiai nin!cni. anii cn ncn!ian nckick.
(2) In 16,7 ,|n azcn|an az igazs4gci ncn!cn nckick. jc|| nckick. na cn c|ncguck. ncri na ncn
ncguck c|. a P4rijcgc ncn jcn c| nczz4ick. na pc!ig c|ncguck. c|ku|!cn 5i nczz4ick.
(3) 1In 2,1 ,Gucrnckcin. czi azcri ircn nckick. ncgu nc tcikczzcick. na pc!ig tcikczik ta|aki. tan
urtfognk az Aiu4n4|. az igaz jczus Kriszius
ii. a balorilas a|andeka eIssorban mas hivk feIkaroIasavaI, buzdilasavaI,
figyeImezleleseveI, inleseveI, szlnzeseveI van kapcsoIalban
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
27
(1) Iehel ez szcnc|ucs |eIIegu: vaIaki feIkaroI egy masik hivl, es ludalo-
san segili a hilben vaI nvekedesben
(a) bevezeli a gyIekezeli eIelbe
(b) egyll imadkozik veIe
(c) knyvekel a|anI neki, amil megbeszeInek
(d) kzsen lanuImanyozzak a ibIial
(e) segil neki a lanilvanysag ul|ara Iepni
(f) szeIiden meginli, ha szkseg van ra
(2) Iehel ez kczcsscgi |eIIegu: buzdil gondoIal megoszlasa, igehirdeles,
prfecia
iii. peIdak a balorilas a|andekara:
(1) arnabas:
(a) a |eruzsaIemi gyIekezelben: ApCseI 4,34-37 ,Ncn tc|i kczciiuk cguci|cn
szukc|kc!5 scn. ncri akiknck jc|!juk tagu n4zuk tc|i. c|a!i4k azckai. az c|a!cii jatak
4r4i pc!ig c|nczi4k. cs |ciciick az apcsic|ck |4|a c|c. azui4n szcicszicii4k nin!cnkinck
ugu. ancguan szukscgc tc|i r4. jczscj pc|!4u|. akinck az apcsic|ck a Barna|4s nc||cknctci
a!i4k. ani azi jc|cnii. VlgusztuIus /alorilas, Iarlfogas/ flu. cgu ciprusi sz4rnaz4su
|ctiia. nitc| jc|!jc tc|i. szinicn c|a!ia. c|nczia a pcnzi. cs |ciciic az apcsic|ck |4|a c|c.
(b) IaI kezdeli feIkaroIasa: ApCseI 9,26-27 ,Anikcr Sau| ncgcrkczcii jcruzs4|cn-
|c. csai|akczni prc|4|i a ianiit4nuckncz. !c nin!cnki jc|i i5|c. ncri ncn niiick. ncgu ia-
niit4nu. Barna|4s azcn|an naga nc||c tciic. c|tiiic az apcsic|ckncz. cs c|ncn!ia nckik.
ncguan |4iia az Urai az uicn. cs ncgu |cszc|i tc|c. cs ni|ucn nui|ian szc|i Oanaszkusz-
|an jczus nctc|cn.
(c) Anlikhiaban: ApCseI 11,19-24 ,Azck. akik az |sit4n niaii i4na!i u|!czcs kctci-
kczic|cn szciszcrc!iak. c|juiciiak |cnici4ig. Ciprusig cs Aniickni4ig. !c scnki n4snak
ncn nir!ciick az igci. csak a zsi!cknak. Vc|i azcn|an kczciiuk ncn4nu ciprusi cs circnci
jcrji. Mikcr 5k c|juiciiak Aniickni4|a. a gcrcgckncz is szc|iak. cs nir!ciick az r jczusi.
|s az r kczc tc|uk tc|i. uguncgu sckan niiick. cs icrick ncg az rncz. |nnck a nirc c|ju-
icii a jcruzs4|cni guu|ckczci ju|c|c. czcri kiku|!ick Barna|4si Aniickni4|a. Anikcr ncg-
crkczcii. cs |4iia az |sicn kcguc|nci. ncgcru|i. cs |4icriiciia nin!nu4jukai. ncgu szituk
sz4n!cka szcrini nara!janak ncg az r|an. nitc| !crck cn|cr tc|i. ic|tc Szcni|c|ckkc| cs
niiic|. |s igcn nagu sckas4g csai|akczcii az rncz.
(d) IaI bevonasa a szoIgaIalba: ApCseI 11,25-26 ,Barna|4s azui4n c|ncni
Tarzusz|a. ncgu jc|kcrcssc Sau|i. Anikcr ncgia|4|ia. nag4ta| tiiic Aniickni4|a. gu icr-
icni. ncgu cgu ic|jcs cszicn!cig !c|gcziak cguuii a guu|ckczci|cn. cs igcn nagu sckas4gci
ianiiciiak.
(e) Ianos MarkkaI kapcsoIalban:
(i) ApCseI 12,25 ,Barna|4s cs Sau|. niui4n c|tcgczick szc|g4|aiukai. tisszaicrick jc-
ruzs4|cn|5|. cs nagukka| tiiick j4ncsi. akii M4rknak is nitiak. (va|on kinek az
lIele Iehelell`)
(ii) ApCseI 13,13 ,Azi4n P4| cs kiscr5i c|najcziak P4jcsz|c|. cs c|juiciiak a panji|iai
Pcrgc|c. j4ncs azcn|an c|t4|i i5|uk. cs tisszaicri jcruzs4|cn|c. (meghalraIl a ne-
hezsegek eII` nem fogadla eI IaI lekinleIyenek nvekedesel`)
(iii) ApCseI 15,36-41 ,Ncn4nu nap nu|ta pc!ig czi ncn!ia P4| Barna|4snak. .Tcr-
junk tissza. |4icgassuk ncg a icsitcrckci ta|ancnnui t4rcs|an. anc| nir!ciiuk az r
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
28
igcjci. cs |4ssuk. ncgu ncgu a scruk? Barna|4s azi akaria. ncgu tiguck nagukka|
j4ncsi is. akii M4rknak nitiak. P4| azcn|an ugu iariciia nc|ucsnck. ncgu nc tiguck
nagukka| azi. aki c|t4|i i5|uk Panji|i4n4|. cs ncn ncni tc|uk cguuii a nunk4|a.
|niaii ncgnascn|4s /sz szerinl: ingerIl vila/ i4na!i kcziuk. cs czcri ku|cnt4|-
iak cgun4sic|. Barna|4s nag4ta| tiiic M4rkci. cs c|najczcii Ciprus|a. P4| pc!ig
Szi|4szi t4|asziciia i4rsu|. cs niui4n az r kcguc|nc|c aj4n|cii4k 5i a icsitcrck.
uinak in!u|i. |cj4ria Sziri4i cs Ci|ici4i. cs cr5siiciic a guu|ckczcickci.
(iv) nehez eIdnleni, hogy meIyikknek voIl igaza:
1. IaI vaIszinuIeg a gyIekezelek es a szoIgaIal szemponl|ail larlolla
szem eIll, es nem akarl kockazlalni
2. arnabas a baloril szemszgebI nezle a doIgokal, es Ianos Mark
szemeIyes fe|Idesel larlolla szem eIll
(v) |I Ialszik, hogy ami a baloril erssege, az Iehel a gyenge|e is:
1. lbbel kockazlal egyes emberekerl, es ezzeI sokakal feI lud karoIni es
szoIgaIalba lud aIIilani
2. ha|Iamos Iehel az eIfoguIlsagra, es ezzeI karl okozhal a szoIgaIalban, es
akadaIyozhal|a a szkseges fegyeImezesl es megliszluIasl
(2) a Zsidkhoz irl IeveI szerz|e
(a) az egesz IeveI egy buzdilas a hilben vaI megmaradasra
(i) 2,1 ,|zcri icn4i ncg jc||an kc|| jiguc|nunk a na||ciiakra. ncgu ta|anikcppcn c| nc
sc!rc!junk.
(ii) 2,18 - 3,1 ,Mitc| naga is kiscricsi szcntc!cii. scgiicni iu! azckcn. akik kiscrics|c
csnck. |zcri. szcni icsitcrcin. ncnnuci c|nit4s rcszcsci. jiguc|jcick niita||4sunk
apcsic|4ra cs j5papj4ra. jczusra
(iii) 3,7-8 ,|zcri. anini a Szcni|c|ck ncn!ja. .Ma. na az 5 szat4i na||j4ick. nc kcnc-
nuiiscick ncg a szitcickci
(iv) 3,12-13 ,Vigu4zzaick. icsitcrcin. scnkinck nc |cgucn kczu|cick niici|cn cs gcncsz
szitc. ncgu c|szaka!jcn az c|5 |sicni5|. S5i |uz!iis4ick cgun4si nin!cn cgucs na-
pcn. anig iari a na. ncgu ncg nc kcncnuc!jck kczu|cick ta|aki a |un cs4|ii4s4ic|.
(v) 4,11 ,|guckczzunk icn4i |cncnni a||a a nuuga|cn|a. ncgu scnki c| nc cssck
(vi) 4,14-16 ,Mitc| icn4i nagu j5papunk tan. aki 4inaic|i az cgckcn. jczus. az |sicn |ia.
ragaszkc!junk niita||4sunkncz. Mcri ncn c|uan j5papunk tan. aki nc iu!na ncg-
in!u|ni cr5i|cnscgcinkcn. nancn c|uan. aki nczz4nk nascn|can kiscricsi szcntc!cii
nin!cn|cn. kitctc a |uni. j4ru|junk icn4i |iza|cnna| a kcguc|cn ircnus4ncz. ncgu
irga|nai nucrjunk. cs kcguc|nci ia|4|junk. anikcr scgiiscgrc tan szukscgunk.
(vii) 6,1 ,|zcri c|naguta a Krisziusrc| szc|c c|cni ianii4si. icrckc!junk a ickc|cicsscg-
rc.
(viii) 6,9 ,|c|5|cick azcn|an szcrciicin. jc||ai gcn!c|unk. ani u!tcscggc| j4r. ncg na
igu |cszc|unk is.
(ix) 6,18 ,gu c kci t4|icznaiai|an icnu 4|ia|. anc|uck|cn |cncici|cn. ncgu |sicn nazu!-
jcn. cr5s |4icrii4sunk tan nckunk. akik c!ancncku|iunk. ncgu |c|ckapaszkc!junk az
c|5iiunk |ct5 rcncnuscg|c.
(x) 10,19-23 ,Mitc| pc!ig. aiu4njiai. ic|jcs |iza|nunk tan a szcnic|u|c ta|c |cncnc-
ic|ncz jczus Kriszius tcrc 4|ia|. azcn az uj cs c|5 uicn. anc|uci 5 nuiicii ncg c|5i-
iunk a k4rpii. taguis az 5 icsic 4|ia|. cs nitc| nagu papunk tan az |sicn n4za jc|cii.
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
29
j4ru|junk azcri c!a igaz szittc| cs ic|jcs niiic|. nini akiknck a szitc ncgiisziu|i a
gcncsz |c|kiisncrcii5|. a icsici pc!ig ncgncsi4k iiszia tizzc|. A rcncnuscg niita||4-
s4ncz szi|4r!an ragaszkc!junk. ncri nu az. aki igcrcici icii.
(xi) 10,24-25 ,Uguc|junk arra. ncgu cgun4si kc|cscncscn szcrcicirc cs jc csc|ckc!circ
|uz!iisuk. Saj4i guu|ckczciunkci nc nagujuk c|. ancguan cgucsck szcki4k. nancn |4-
icriisuk cgun4si. annuita| is ink4||. nitc| |4ij4ick. ncgu kczc|c!ik az a nap.
(xii) 10,32 ,Oc cn|ckczzcick a kcr4||i napckra. anc|uck|cn niui4n ncgti|4gcsc!iaick.
sck szcntc!cssc| ic|jcs kuz!c|nci 4||ciiaick ki.
(xiii) 12,1-3 ,|zcri icn4i ni is. akikci a |izcnus4gict5knck akkcra jc||cgc tcsz kcru|. ic-
guunk |c nin!cn r4nk ncnczc!5 icrnci. cs a |cnnunkci ncgkcrnuckcz5 |uni. cs 4||-
naiaicss4gga| jussuk ncg az c|5iiunk |ct5 p4|u4i. Nczzunk jc| jczusra. a nii szcrz5-
jcrc cs |cic|jcsii5jcrc. aki az c|5iic |ct5 crcn nc|ucii - a gua|4zaiia| ncn icr5!tc -
t4||a|ia a kcrcszici. cs az |sicn ircnj4nak a jc||j4ra u|i. Gcn!c|jaick r4. aki i|ucn c|-
|cnc ir4nuu|c i4na!4si szcntc!cii c| a |uncscki5|. ncgu |c|kcick|cn ncgj4ra!ta c|
nc csuggc!jcick.
(xiv) 12,12-15 ,|zcri icn4i a |anka!i kczckci cs a ncgrcska!i icr!ckci cr5siiscick ncg.
cs cgucncs cstcnucn j4rjaick. ncgu a s4nia ncg nc |cic|jcn. nancn ink4|| ncgguc-
guu|jcn. Tcrckc!jcick nin!cnki ir4ni a |ckcsscgrc cs a szcni c|circ. anc|u nc|ku|
scnki scn |4ija ncg az Urai. Uguc|jcick arra. ncgu scnki sc najc|jcn c| |sicn kcguc|-
nci5|. ncgu a kcscruscgnck a guckcrc jc|nctckc!tc k4ri nc ckczzcn. cs sckakai ncg
nc jcri5zzcn.
(xv) 12,25 ,Vigu4zzaick. ncgu c| nc uiasiis4ick azi. aki szc|!
(xvi) 13,6 ,|zcri |izakc!ta ncn!juk. .Vc|cn tan az r. ncn jc|ck. cn|cr nii 4rinai
nckcn?
(xvii) 13,13-14 ,Mcnjunk ki icn4i 5nczz4 a i4|crcn kitu|rc. az 5 gua|4zai4i ncr!czta.
Mcri nincscn iii nara!an!c t4rcsunk. nancn az c|jctcn!5i kcrcssuk.
iv. a gyIekezeli eIelben riasi szkseg van a buzdilas a|andekara, merl a
hivk eIele leIe van nehezsegekkeI, kiserlesekkeI, szomorusaggaI, bunneI
O. Adaknzs
i. az adakozas bibIiai parancs az adakozas a|andekalI fggelIenI is
(ahogy a Ieglbb a|andekra is igaz ez: segiles, evangeIizaIas, slb.)
(1) ZsoIl 37,21 ,Kc|cscni kcr a |uncs. cs ncn a!ja tissza. !c az igaz kcnucru|cics cs a!akczc.
(2) ZsoIl 112,5-9 ,A jc cn|cr kcnucru|cics. cs kc|cscni a!. ugucii icrtcnucscn iniczi... B5tcn a!a-
kczik a szcgcnucknck
(3) Lk 6,38 ,A!jaick. cs a!aiik nckick. jc. ncgnucncii. ncgr4zcii. ncgiciczcii ncrickkc| a!nak
c|cick|c. Mcri ani|ucn ncrickkc| ii ncrick. c|uan ncrickkc| ncrnck tiszcnz4su| nckick.
(4) 1Tim 6,18 ,A gaz!agck icgucnck jci. |cgucnck gaz!agck a jc csc|ckc!cick|cn. a!akczzanak szi-
tcscn. jataikai cssz4k ncg n4sckka|
(5) Zsid 13,16 ,A jcickcnus4grc| cs az a!akcz4src| pc!ig c| nc jc|c!kczzcick. ncri i|ucn 4|!czaick-
|an gucnucrkc!ik az |sicn.
(6) 1In 3,17-18 ,Aki pc!ig ti|4gi jatakka| rcn!c|kczik. !c c|nczi. ncgu a icsitcrc szukscgci szcntc!.
cs |cz4rja c|5iic a szitci. a||an ncguan |cncinc az |sicn szcrcicic? Gucrnckcin. nc szcta| szc-
rcssunk. nc is nuc|ttc|. nancn csc|ckc!ciic| cs ta|cs4gcsan.
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
30
ii. az adakozas aIapeIvei:
(1) bibIikusnak Ialszik az az aIlaIanosan aIkaImazoll aIapeIv, hogy a |-
vedeImnk lizedreszel a gyIekezelnek ad|uk
(a) a lized a mzesi lrveny eIll:
(i) 1Mz 14,20 ,A|r4n pc!ig iizc!ci a!cii ncki /MeIkisedeknek/ nin!cn|5|.
(ii) 1Mz 28,22 ,|z a k5 pc!ig. anc|uci szcni csz|cpkcni 4||iiciian jc|. |sicn n4za |csz.
cs |4rnii a!sz nckcn. a iizc!ci nckc! a!cn. (Iakb)
(b) a lized a mzesi lrvenyben:
(i) 3Mz 27,30 ,A jc|! nin!cn iizc!c az |c. a jc|!nck a szcncs icrncsc|5| cs a ja
guunc|csc|5|. az | szcni iu|aj!cna az.
(ii) MaI 3,7-12 ,Aiu4iick i!cjci5| jcgta c|icricick rcn!c|kczcscini5|. ncn iaricii4ick
ncg azckai. Tcrjcick ncg nczz4n. cs cn is nczz4ick icrck! - ncn!ja a Scrcgck U|a.
Oc ii czi kcr!cziick. Mi|5| icrjunk ncg? - Bccsapnaija-c az cn|cr az |sicni? Ti nc-
gis |c akarick csapni cngcn! |zi kcr!cziick. Mitc| akarunk |ccsapni? - A iizc!!c| cs
a jc|aj4n|4sckka|! Aick suji |cnncickci. az cgcsz ncpci. ncri |c akarick csapni cn-
gcn! Hczz4ick |c a raki4r|a az cgcsz iizc!ci. na!! |cgucn c|cscg a n4zan|an. cs igu
icgucick prc|4ra cngcn - ncn!ja a Scrcgck U|a. Mcg|4ij4ick. ncgu ncgnuiicn az
cg csaicrn4ii. cs |5scgcs 4|!4si 4raszick r4ick. ||riaszicn i5|cick a s4sk4kai. ncn
pusziiij4k c| jc|!cick icrncsci. ncn icszik icnkrc sz5|5ickci a nai4r|an - ncn!ja a
Scrcgck U|a. Bc|!cgnak ncn! |cnncickci nin!cn ncp. ncri gucnucru |csz crsz4gc-
ick - ncn!ja a Scrcgck U|a.
(c) a lized es a Ievilak:
(i) 4Mz 18,11 ,Icti jiainak pc!ig crckscgu| a!ian nin!cn iizc!ci |zr4c||cn. Mun-
k4jukcri kapj4k czi. ncri 5k tcgzik a szc|g4|aici a kijc|cnics s4ir4n4|.
(ii) 4Mz 18,26 ,Bcszc|j a |ctii4kka|. cs ncn!! ncg nckik. Anikcr ncgkapj4ick |zr4c|
jiaiic| a iizc!ci. anc|uci crckscgu| a!ian nckick. aj4n|j4ick jc| a iizc!nck a iizc!ci
aj4n!cku| az |nak.
(iii) Neh 13,10-12 ,Mcgiu!ian azi is. ncgu a |ctii4knak j4rc rcszi ncn a!i4k ncg. cs
czcri a szc|g4|aira kcic|czcii |ctii4k cs cnckcsck c|szck!csick a naguk nczcjcrc.
|zcri ncgszi!ian az c|c|j4rckai. cs czi ncn!ian. Micri i|ucn c|naguaicii az |sicn
n4za?! Azui4n csszcguujiciicn cs nc|uukrc 4||iiciian 5kci. Az cgcsz ju!a pc!ig |c-
szc|g4|iaiia a raki4rak|a a ga|cn4nak. a nusinak cs az c|ajnak a iizc!ci.
(d) a Ievilak es az evangeIium szoIgai kzli parhuzam:
(i) 1Kor 9,7-14 ,Ki kaicn4skc!cii ta|ana is a saj4i zsc|!j4n? Ki u|ici sz5|5i ugu. ncgu
ncn cszik a icrncs|5|? Vagu ki az. aki nu4jai |cgc|ici. cs ncn iszik a nu4j icjc-
|5|?Vajcn csak cn|cri nc!cn ncn!cn-c czckci. tagu ncn uguanczi ncn!ja-c a
icrtcnu is? Mcri Mczcs icrtcnuc|cn ncg tan irta. .A nucniaic ckcr sz4j4i nc
kcs! |c. Vajcn az ckcrr5| gcn!cskc!ik-c igu az |sicn? Ncn ic|jcs cgcszc|cn criunk
ncn!ja czi? Bizcnu. criunk iraicii ncg. ncgu aki sz4ni. rcncnuscggc| kc|| sz4nia-
nia. cs aki cscpc|. azza| a rcncnuscggc| cscpc|jcn. ncgu rcszcsc!ik a icrncs|5|. Ha ni
nckick a |c|ki jatakai tciciiuk. nagu !c|cg-c az. na jc|!i jataiick|c| jcgunk araini?
Ha n4sck rcszcsc!ncinck czck|5|. nicri ncn ink4|| ni? Oc ni ncn c|iunk czzc| a
sza|a!s4gga|. nancn nin!cni c|tisc|unk. ncgu scnni aka!4|ui nc gcr!iisunk a
Kriszius ctangc|iuna c|c. Ncn iu!j4ick. ncgu akik a icnp|cni szc|g4|aickai tcgzik.
a szcninc|u|5| sz4rnazc c|c!c||c| c|nck. cs akik az c|i4r kcru| jcrgc|c!nak. az c|i4rra
tiii a!cn4nuck|c| rcszcsc!nck? gu rcn!c|ic az r is. ncgu akik az ctangc|iunci
nir!ciik. az ctangc|iun|c| c|jcnck.
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
31
(ii) GaI 6,6 ,Akii pc!ig az igcrc ianiianak. az nin!cn jat4|c| rcszcsiisc ianiicj4i.
(iii) 1Tim 5,17-18 ,A tczcics|cn |ct4|i prcs|iicrck kciszcrcs ncg|ccsu|csi cr!cnc|nck.
c|s5scr|an azck. akik az igcnir!cics|cn cs a ianii4s|an j4ra!cznak. Mcri azi ncn!ja
az r4s. .Nucniaic ckcrnck nc kcs! |c a sz4j4i. cs .Mc|ic a nunk4s a naga |crc-
rc
(2) ami a |vedeImnk lizedresze fIll van, azzaI kapcsoIalban szeme-
Iyes dnlesl keII hoznunk
(a) Iezus es az aposloIok feIszIilasa az adakozasra nem a lizedre,
hanem az afIlli |avainkra vonalkozik
(b) az adakozas a|andeka a lized fIlli adakozas!
iii. az adakozas a|andeka abban nyiIvanuI meg, hogy aki rendeIkezik ezzeI
az a|andekkaI, az alIagnaI nagyobb rml erez afeIell, ha masokal anya-
giIag megaIdhal, es ezl rendszeresen leszi is
(1) ApCseI 4,34-37 ,Ncn tc|i kczciiuk cguci|cn szukc|kc!5 scn. ncri akiknck jc|!juk tagu n4zuk
tc|i. c|a!i4k azckai. az c|a!cii jatak 4r4i pc!ig c|nczi4k. cs |ciciick az apcsic|ck |4|a c|c. azui4n
szcicszicii4k nin!cnkinck ugu. ancguan szukscgc tc|i r4. jczscj pc|!4u|. akinck az apcsic|ck a
Barna|4s nc||cknctci a!i4k. ani azi jc|cnii. Vigaszia|4s jia. cgu ciprusi sz4rnaz4su |ctiia. ni-
tc| jc|!jc tc|i. szinicn c|a!ia. c|nczia a pcnzi. cs |ciciic az apcsic|ck |4|a c|c.
(2) 2Kor 8,1-4 ,Hiri a!unk nckick. icsitcrcin. |sicnnck arrc| a kcguc|ncr5|. anc|uci Macc!cnia
guu|ckczcicinck a!cii. Mcri a nucncrus4g sck prc|4ja kczcii |5scgcs az 5 crcnuk. cs nagu szc-
gcnuscguk|5| a iisziaszituscg gaz!ags4ga |cii. Tanuskc!cn arrc|. ncgu crcjuk szcrini. s5i crc-
jukcn jc|u| is cnkcni a!akcziak. cs cr5scn surgcitc kcrick i5|unk. ncgu a szcnick ir4nii szc|g4-
|ai|an a!akcz4ssa| rcszi tcncsscnck.
(3) rengeleg peIda az egyhazlrlenelben es ma (pI. az asszony, aki
sokszaz misszionariusl larloll eI, bar maga egyszeru krImenyek
kzll eIl es kicsi voIl a keresele)
iv. bibIiai ulmulalas az adakozasra
(1) az adakozasl ne sa|al kegyessegnk igazoIasara vagy a magunk di-
cssegere, hanem masok |avara vegezzk
(a) Rm 12,7-8 ,na ta|ani|ucn n4s szc|g4|ai a!aicii. akkcr a||an a szc|g4|ai|an nunk4|-
kc!junk. a ianiic a ianii4s|an. a |uz!iic a |uz!ii4s|an. az a!akczc szcrcnuscg|cn. az
c|c|j4rc iguckczciic|. a kcnucru|5 pc!ig jckc!ttc|.
(b) Ml 6,1-4 ,Vigu4zzaick. a kcgucsscgcickci nc az cn|crck c|5ii guakcrc|j4ick. ncgu |4ssa-
nak iiickci. ncri igu ncn kapick juia|nai ncnnuci Aiu4ickic|. Anikcr icn4i a!cn4nui
a!sz. nc kuric|icss naga! c|5ii. ancguan a kcpnuiaick icszik a zsinagcg4k|an cs az uic4-
kcn. ncgu !icscrjck 5kci az cn|crck. Bizcnu. ncn!cn nckick. ncgkapi4k juia|nukai. Tc
pc!ig anikcr a!cn4nui a!sz. nc iu!ja a |a| kczc!. nii icsz a jc||. ncgu a!akcz4sc! iiick-
|an icricnjck. a ic Aiu4! pc!ig. aki |4ija. ani iiick|an icricnik. ncgjizci nckc!.
(2) az adakozasl rmmeI vegezzk
(a) 2Kor 9,5-7 ,Szukscgcsnck iariciian icn4i. ncgu ncgkcrjcn a icsitcrckci. ncnjcnck c|5rc
nczz4ick. cs kcsziisck c|5 a n4r ncgigcri a!cn4nuckai. ncgu az ugu |cgucn kcszcn. nini
n4|a4|!czai. ncn pc!ig nini kcnuszcru a!cn4nu. Tu!juk pc!ig. ncgu aki szukcn tci. szu-
kcn is arai. cs aki |5tcn tci. |5tcn is arai. Min!cnki ugu a!jcn. ancguan c|5rc c|!cniciic
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
32
szitc|cn. nc kc!tci|cnu| tagu kcnuszcruscg|5|. ncri .a jckc!t a!akczci szcrcii az |s-
icn.
P. Knyru!ct
i. a masokon vaI knyrIel minden hiv feIadala es kleIessege, fggel-
IenI allI, hogy van-e erre kInIeges a|andeka
(1) IeId 14,21 ,Aki cn|cri4rs4i ncgtcii. tcikczik. !c jc| j4r. aki kcnucru| a szcgcnucn.
(2) IeId 14,31 ,Aki c|nucnja a nincsic|cni. gua|4zza A|kcicj4i. aki pc!ig kcnucru| a szcgcnucn. az
!ics5iii.
(3) IeId 19,17 ,Aki kcnucru| a nincsic|cncn. az |nak a! kc|cscn. ncri 5 ncgicriii jcicicncnu-
ci.
(4) Ier 15,5 ,Uguan. ki kcnucru| rajia!. jcruzs4|cn. cs ki sz4nakczik rajia!? Ki icr |c nczz4!.
ncgu ncgkcr!czzc. jc| tagu-c? (Ialszik, hogy mi a knyrIel)
(5) Lk 6,36 ,Icgucick irga|nasck. anini Aiu4ick is irga|nas.
(6) Lk 10,30-37 ,V4|aszu| jczus czi ncn!ia ncki. .|gu cn|cr ncni |c jcruzs4|cn|5| jcrikc|a. cs
ra||ck kczc|c cscii. akik kijcszicii4k. ncg is tcrick. azui4n jc|nc|ian ciinaguta c|ncnick. Tcric-
ncicscn cgu pap ncni azcn az uicn. !c anikcr ncg|4iia. c|kcru|ic. Hascn|ckcppcn cgu |ctiia is
c!acri arra a nc|urc. cs anikcr ncg|4iia. 5 is c|kcru|ic. |gu uicn |ct5 sanarii4nus pc!ig. ani-
kcr c!acri nczz4 cs ncg|4iia. ncgsz4nia. c!ancni. c|ajai cs |cri cnicii sc|circ. cs |ckciciic azc-
kai. Azi4n jc|iciic 5i a saj4i 4||ai4ra. c|tiiic cgu jcga!c|a. cs 4pc|ia. M4snap c|5tcii kci !cn4ri.
c!aa!ia a jcga!csnak. cs azi ncn!ia ncki. Visc|j r4 gcn!ci. cs na ta|anii ncg r4kc|icsz. anikcr
tisszaicrck. ncga!cn nckc!. Mii gcn!c|sz. c n4rcn kczu| ki tc|i a jc|c|ar4ija a ra||ck kczc|c
cscii cn|crnck? O igu jc|c|i. .Az. aki irga|nas tc|i nczz4. jczus crrc czi ncn!ia ncki. .Mcnj
c|. ic is nascn|ckcppcn csc|ckc!j.
(7) Iak 1,27 , Tiszia cs szcp|5i|cn kcgucsscg az |sicn cs Aiua c|5ii cz. ncg|4icgaini az 4rt4kai cs az
cztcguckci nucncrus4guk|an. cs iiszi4n ncg5rizni az cn|crnck cnnag4i a ti|4gic|.
ii. a knyrIel a|andeka az, ha egy hivnek kInIegesen ers keszlelese
van arra, hogy eIeselleken, ba|ba |ulollakon segilsen, erlk imadkozzon,
szamukra vigaszlaIasl nyu|lson
(1) a knyrIel szoIgaIalanak sokfeIe megnyiIvanuIasa Iehel:
(a) egyll siras a sirkkaI
(b) masok probIemainak, lerheinek a feIveleIe
(c) IeIkigondozas, masok meghaIIgalasa
(d) belegek megIalogalasa
(e) idsek megIalogalasa, segilese
(f) szegenyek feIruhazasa
(g) arvak feIkaroIasa
(h) arva gyerek rkbefogadasa
(i) eleIoszlas
(|) brlnmisszi
(k) drogosokkaI, aIkohoIislakkaI vaI fogIaIkozas
(I) Ieanyanyak feIkaroIasa
(m) prosliluaIlak feIe vaI szoIgaIal
(n) AIDS-esek feIe vaI szoIgaIal
(o) szeIIemi fogyalekosokkaI vaI fogIaIkozas
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
33
(p) slb.
(2) kInbz hivknek a knyrIel mas es mas lerIele vaIhal hang-
suIyossa
iii. az egyhaz lrlenele soran szamlaIan emberl hasznaIl Kriszlus ebben a
szoIgaIalban a knyrIel a|andekan kereszlI
(1) 1Tim 5,9-10 ,Az cztcguasszcnuck kczc csak c|uai sza|a! |cjcguczni. aki ncn jiaia|a|| naitan
ctcsnc|. aki cgu jcrji jc|cscgc tc|i. aki nc||cii jc csc|ckc!cici ianuskc!nak. na gucrnckckci nctc|i
jc|. na tcn!cgszcrci5 tc|i. na a szcnick |4|4i ncgncsia. hu nomoruItukon segtett. na nin-
!cnjc|c jc csc|ckc!circ kcsz tc|i.
(2) a diakonissza rendek laIan ebbI aIakuIlak: "|zcri ncn!juk. ncgu a !iakcnissza szc|g4|aia
szukscgcs cs jcnics. niszcn Urunkai cs u!tczi5nkci is szc|g4|c asszcnuck |4ii4k c|. iu!nii||ik
Mag!a|ai M4ria. M4ria. jaka| |c4nua. jczscj anuja cs Zc|c!cus jiainak anuja sck n4s
asszcnnua| cguuii. Nckc! is scknin!cn|cn szukscgc! tan a !iakcnissza szc|g4|ai4ra. Mcri a
!iakcnissz4nak kc|| ncnnic a pcg4nuck n4z4|a. anc| nt5 n5k tannak. ncgu ncg|4icgassa a |c-
icgckci cs c||4ssa 5kci nin!cnnc|. anirc szukscguk tan. Azckai pc!ig. akik kcz!cnck jc|cpu|ni
|cicgscguk|5|. ncki kc|| ncgncsnia." / DidaszkaIia, in kereszleny rk 5. 188.o/
(3) Assisi Szenl Ierenc, Szenl KIara, CaIcullai Terez anya, Iackie IuIIinger
(4) Udvhadsereg, Tear Iund, WorId Vision, YWAM ha|
(5) a mai misszis larsasagok egyre inkabb ,hoIiszlikusan aIInak a harmadik viIagban
vegzell misszihoz: az evangeIium hirdelesal egybekapcsoI|ak a knyrIel szoIgaIa-
lavaI is
Q. Hzassg s cgycdu!!!sg
i. IaI aposloI szerinl Islen egyesekel a hazassagra, masokal az egyedIaII-
sagra keszil feI a|andekkaI
(1) Iezus harom f okal nevezi meg az egyedIaIIsagnak: Ml 19,11 ,Mcri
tannak ncnzcsrc a|ka|nai|anck. akik igu szu|ciick. cs tannak ncnzcsrc a|ka|nai|anck. akikci
az cn|crck iciick i|ucnckkc. cs tannak c|uanck. akik cnnagukai iciick ncnzcsrc a|ka|nai|ann4.
a ncnnuck crsz4g4cri. Aki c| iu!ja jcga!ni. jcga!ja c|!
(2) |ogosan feIleleIezhel|k, hogy az egyedI maradlakal Islen lamogal|a
ezzeI az a|andekkaI, es ra|uk is igaz a Rma 8,28 (,Azi pc!ig iu!juk.
ncgu akik |sicni szcrciik. azcknak nin!cn jatukra szc|g4|)
ii. peIdak az egyedIaIIsag a|andekara:
(1) Iezus, IaI, CharIes Simeon, Iohn WesIey (!), Corrie len oom, Iohn
Sloll, Irouk|e de Hoop, slb.
R. P!dk cgyb !chctsgcs ajndknkra, mc!yckct az Ujszvctsg cgy!ta!n
ncm cm!t, vagy ncm cm!t knnkrt ajndkknt
i. szervezes
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
34
(1) Lk 9,14-15 ,Uguanis ninicgu ciczcr jcrji tc|i cii. jczus crrc igu szc|i ianiit4nuaincz. .U|ics-
scick |c 5kci cscpcrick|a citcncnkcni! gu iciick. cs |cu|iciick ta|ancnnuii.
(2) ApCseI 6,1-4 ,Azck|an a napck|an pc!ig. nitc| n5ii a ianiit4nuck sz4na. zugc|c!4s i4na!i
a gcrcgu| |cszc|5 zsi!ck kczcii a nc|crck c||cn. ncgu nc||5zik a kczu|uk ta|c cztcguasszcnuckai
a nin!cnnapi szc|g4|ai|an. |kkcr csszcnitia a iizcnkcii5 a ianiit4nuck cgcsz guu|ckczcici. cs
czi ncn!i4k nckik. .Ncn nc|ucs az. ncgu az |sicn igcjci c|nanuagc|ta ni szc|g4|junk az aszia-
|ckn4|. Hancn t4|asszaick ki nagaick kczu|. aiu4njiai. nci jcrjii. akikr5| jc |izcnus4gci icsz-
nck. akik ic|tc tannak Ic|ckkc| cs |c|cscsscggc|. cs 5kci 4||iisuk |c c||c a nunk4|a. ni pc!ig
ncgnara!unk az in4!kcz4s cs az igc szc|g4|aia nc||cii. (a bIcsesseg vaIszinuIeg eIs-
sorban a szervezesre vonalkozik, amiben az aposloIok hibakal velellek, merl mar nem
ludlak odafigyeIni mas leendik miall)
(3) a szervezes a|andeka resze Iehel a kormanyzas/vezeles a|andekanak, de allI fggelIe-
nI is meg|eIenhel (irodai szoIgaIal, esemenyek megszervezese, IebonyoIilasa, slb.)
ii. vendegszerelel
(1) Rm 12,13 ,A szcnickkc| t4||a|jaick kczcsscgci szukscgcik|cn. guakcrc|j4ick a tcn!cgszcrcic-
ici.
(2) Zsid 13,2 ,A tcn!cgszcrcicir5| ncg nc jc|c!kczzcick. ncri cz4|ia| cgucsck - iu!iukcn kitu| -
angua|ckai tcn!cgc|ick ncg.
(3) 1Il 4,9 ,Icgucick cgun4ssa| tcn!cgszcrci5k zugc|c!4s nc|ku|.
iii. kzben|aras
(1) IerSir 3,48-50 ,Kcnnu paiakzcii a szcncn|5| ncpcn csszccn|4sa niaii. Szcncn szunic|cn
kcnnuczik. ncg4||4s nc|ku|. nig |c ncn ickini. cs ncg ncn |4ija a ncnnuck|5| az |.
(2) Iz 22,30 ,Kcrcsicn kcziuk ta|akii. aki cpiicnc a ja|ai. cs c!a4||ana a rcsrc szincn c|c az crsz4-
gcri. ncgu nc pusziiisan c|. !c ncn ia|4|ian.
(3) Lk 2,36-37 ,Vc|i cii cgu prcjcian5 is. Anna. |4nuc| |c4nua. Ascr icrzsc|5|. Nagucn c|5rcna|a-
!cii kcru tc|i. csak nci ctig c|i jcrjctc| naja!cnkcra ui4n. cs n4r nuc|ctanncgu ctc cztcgu-
asszcnu tc|i. Ncn i4tczcii c| a icnp|cn|c|. ncri |cjic|cssc| cs in4!kcz4ssa| szc|g4|i cjjc| cs
nappa|.
(4) Rm 1,9-10 ,Mcri ianun az |sicn. akinck ic|jcs |c|kcnnc| szc|g4|ck az 5 |ia ctangc|iun4ta|.
ncgu szunic|cnu| ncgcn|ckczcn rc|aick. cs szunic|cnu| kcrcn in4!s4gain|an. ncgu |sicn aka-
rai4|c| cguszcr n4r c| iu!jak ncnni nczz4ick.
(5) If 6,18-20 ,Min!cn in4!s4gcick|an cs kcnucrgcscick|cn in4!kczzaick nin!cnkcr a Ic|ck 4|-
ia|. |ppcn azcri |cgucick c|crck. ic|jcs 4||naiaicss4gga| kcnucrcgtc az csszcs szcnickcri. cs cncr-
icn is. ncgu a!assck nckcn az igc. na szcra nuiicn a sz4nai. ncgu |4iran isncricsscn ncg az
ctangc|iun iiik4i. anc|unck kctcic taguck a |i|incs|cn is. ncgu |4icrs4gcn |cgucn azi ugu
nir!cini. ancguan kc||.
(6) 1Tim 5,5 ,A ta|c|an cztcgu cs nag4ra nara!i asszcnu pc!ig |sicn|cn rcncnukc!ik. cs kiiari a
kcnucrgcs|cn cs in4!kcz4s|an cjjc| cs nappa|.
(7) ebredesek mgll gyakran agyhozklll leslverek imadsagai voIlak (nem szkseges
iIyenkor sem levezni egesz nap!)
iv. dicsiles-vezeles
(1) 1Krn 15,22 ,Kcnanj4nu tc|i a |ctii4k tczci5jc az cnck|cs|cn. 5 ir4nuiiciia az cnck|csi. nitc|
cricii nczz4.
(2) 1Krn 16,4-5 ,|cn!c|i az | |4!4j4ncz szc|g4|aiict5 |ctii4kai. ncgu nir!cssck. nagaszia|j4k
cs !icscrjck |zr4c| |sicnci. az U|ai. Asz4j tc|i a tczci5juk. a nc|uciicsc Zckarj4. ict4||4 jcic|.
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
35
Scnir4nci. jcnic|. Maiiiij4. ||i4|. Bcn4j4nu cs O|c!-|!cn. jcic| a |anicn cs a ciicr4n. Asz4j
pc!ig a cini4nucrcn j4iszcii.
(3) 1Krn 6,16-18.24.29 ,|zckci 4||iiciia |c O4ti! az | n4z4|a az cnck|cs tczcicscrc. niui4n a
|4!4i cii c|nc|uczic. ncgu tcgczzck az cnck|cs szc|g4|ai4i a kijc|cnics s4ir4nak a naj|cka c|5ii.
anig Sa|ancn jc| ncn cpiiciic az | n4z4i jcruzs4|cn|cn. szc|g4|ai|an 4||iak rcn!iari4suk
szcrini. |zck 4||iak szc|g4|ai|an jiaikka| cguuii. a kcn4iiak jiai kczu| Hcn4n. az cnckcs.
...Tcsitcrc. Asz4j 4||i a jc||j4n. ...Tcsitcrcik. Mcr4ri jiai. |a| jc|5| tc|iak
(4) Neh 12,46 ,Mcri igcn rcgcia. O4ti! cs Asz4j i!cjci5| jcgta tc|iak az cnckcscknck tczci5i. cs
tc|iak |sicni !icscr5 cs n4|aa!c cnckck.
(5) Graham Kendrick, Kevin Irosch, Graham Kendrick, rian Doerksen, slb.
v. islenliszleIelen zeneIes (dicsil csoporlban, krusban)
(1) 1Krn 15,16 ,O4ti! ncgparancsc|ia a |ctii4k tczci5inck. ncgu 4||iis4k jc| aiujukjiaii. az cnc-
kcsckci nangszcrckkc|. |anickka|. ciicr4kka| cs cini4nucrckka|. cs zcn!iiscnck nangcs crcncnck-
rc.
(2) 1Krn 15,19-21 ,Az cnckcsck. Hcn4n. Asz4j cs |i4n a cini4nucrckai szc|a|iaii4k ncg.
Zckarj4. Azic|. Scnir4nci. jcnic|. Unni. ||i4|. Maaszcj4nu cs Bcn4j4nu a nagas nangu |anic-
kai. Maiiiij4nu. ||ij|cnu. Mikncj4nu. O|c!-|!cn. jcic| cs Azazj4nu a nc|uc|| nangu ciicr4kai
kczc|ick.
(3) 2Krn 5,13-14 ,A narscn4scknak ncg az cnckcscknck cguar4ni az tc|i a iisziuk. ncgu csszc-
nangc|ta zcngjck az | !icscrcici cs nagaszia|4s4i. Anikcr nangcsan szc|iak a narscn4k. a
cini4nucrck cs a nangszcrck. cs !icscrick az U|ai. ncri 5 jc. cs crckkc iari szcrcicic. akkcr a n4-
zai. az | n4z4i jc|n5 ic|iciic |c. uguncgu a papck a jc|n5 niaii ncn iu!iak c!a4||ni. ncgu
szc|g4|aiukai tcgczzck. ncri az | !ics5scgc |cic|iciic az |sicn n4z4i.
(4) Neh 12,31 ,Azui4n jc|ku|!icn ju!a tczci5 cn|crcii a ja| icicjcrc. cs jc|4||iiciian kci nagu n4-
|aa!c cnckkari cs ncncici.
(5) Neh 12,40 ,Maj! jc|4||i a kci n4|aa!c cnckkar az |sicn n4z4|an
vi. enekiras es verskIles
(1) 4Mz 21,16-18 ,Onnan Bccr|c ncnick. Oii tan az a kui. anc|unc| czi ncn!ia az | Mczcs-
nck. Guujis! csszc a ncpci. ncri tizci a!ck ncki. |kkcr cnckc|ic |zr4c| czi a !a|i. Buzcgj jc|.
kui. zcngjcick !a|4i! Kui. jcjc!c|nck 4si4k. ncp tczcrci t4ji4k kcrn4nup4|c4jukka|. tczcr|cija-
ikka|. puszia aj4n!ck4i.
(2) 2Krn 35,25 ,jcrcni4s siraic!a|i szcrzcii jcsi4src|. az cnckcsck cs az cnckcsn5k pc!ig n4ig is
ncgcnck|ik jcsi4si siraiccnckcik|cn. || is rcn!c|ick czi |zr4c||cn. Ic is tannak irta czck a sira-
iccnckck kczcii.
(3) ZsoIl 4,1 ,A karncsicrnck. Hurcs nangszcrrc. O4ti! zsc|i4ra.
(4) ZsoIl 5,1 ,A karncsicrnck. |utcs nangszcrrc. O4ti! zsc|i4ra.
(5) ZsoIl 6,1 ,A karncsicrnck. Mc|unangu nurcs nangszcrrc. O4ti! zsc|i4ra.
(6) ZsoIl 8,1 ,A karncsicrnck. .A sz5|5iapcsck kcz!ciu cnck !a||an4ra. O4ti! zsc|i4ra.
(7) ZsoIl 9,1 ,A karncsicrnck. .A jiu na|4|a kcz!ciu cnck !a||an4ra. O4ti! zsc|i4ra.
(8) ZsoIl 12,1 ,A karncsicrnck. Mc|u nangra. O4ti! zsc|i4ra.
(9) ZsoIl 22,1 ,A karncsicrnck. .A najna|i szartas kcz!ciu cnck !a||an4ra. O4ti! zsc|i4ra.
(10) ZsoIl 39,1 ,A karncsicrnck. jc!uiunnak. O4ti! zsc|i4ra.
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
36
(11) ZsoIl 45,1 ,A karncsicrnck. .A |i|icnck kcz!ciu cnck !a||an4ra. Kcran jiainak
ianiickc|icncnuc. A szcrcici cnckc.
(12) ZsoIl 53,1 ,A karncsicrnck. .A |cicgscg kcz!ciu cnck !a||an4ra. O4ti! ianiickc|icncnuc.
(13) ZsoIl 56,1 ,A karncsicrnck. .A ncsszi j4k ga|an|ja kcz!ciu cnck !a||an4ra. O4ti! |izcnu-
s4gicic|c a||c| az i!5|5|. anikcr a ji|iszicusck c|jcgi4k G4i|an.
(14) ZsoIl 57,1 ,A karncsicrnck. A .Nc tcsziis c| kcz!ciu cnck !a||an4ra. O4ti! |izcnus4gicic|c
a||c| az i!5|5|. anikcr Sau| c|5| a |ar|ang|a ncncku|i.
(15) ZsoIl 60,1 ,A karncsicrnck. A .Ii|icnck kcz!ciu cnck !a||an4ra. |nic|cn. O4ti! ianiic |i-
zcnus4gicic|c
(16) ZsoIl 80,1 ,A karncsicrnck. A .Ii|icnck kcz!ciu cnck !a||an4ra. |nic|cn. Asz4j zsc|i4ra.
(17) ZsoIl 81,1 ,A karncsicrnck. .A sz5|5iapcsck kcz!ciu cnck !a||an4ra. Asz4jc.
(18) ZsoIl 84,1 , A karncsicrnck. .A sz5|5iapcsck kcz!ciu cnck !a||an4ra. Kcran jiainak zsc|i4-
ra.
(19) ZsoIl 88,1 ,Kcran jiainak zsc|i4rcnckc. A karncsicrnck. A .Bcicgscg kcz!ciu cnck !a||an4ra
cnck|cn!5. Az czr4ni Hcn4n ianiickc|icncnuc.
(20) 1Kir 5,11-13 ,Bc|csc|| tc|i Sa|ancn nin!cn cn|crnc|. az czr4ni |i4nn4|. Hcn4nn4|.
Ka|kc|n4| cs Oar!4n4|. M4nc| jiain4| is. uguncgu nircs |cii ta|ancnnui ncp kcrc|cn. H4rcn-
czcr pc|!a|cszc!ci ncn!cii cs czcrci cnckci szcrzcii. Bcszc|i a j4krc|. a |i|4ncni cc!rusic| kcz!-
tc a ja||c| kinct5 izscpig. cs |cszc|i az 4||aickrc|. a na!arakrc|. a csuszcn4szckrc| cs a na|ak-
rc|.
(21) iIyen kIlk es enekirk azla is gyakran megaIdollak es epilellek Islen nepel: Szenl
Ambrus, Nagy Szenl GergeIy, CIairvaux-i Szenl ernal, Lulher Marlon, eza Tdor,
Szenci MoInar AIberl, Iohn MiIlon, George Herberl, IauI Gerhardl, CharIes WesIey,
Iohn Nevlon, WiIIiam Covper, NichoIaus von Zinzendorf, Horalius onar, Gerhadl
Tersleegen, Ira Sankey, Keilh Green, MichaeI Card, Don Irancisco, T.S. IIiol, slb.
vii. zeneszerzes
(1) 1Krn 25,1-3 ,O4ti! cs a na!scrcg parancsnckai a szc|g4|aira ku|cnt4|aszicii4k Asz4j.
Hcn4n cs jc!uiun jiai kczu| azckai. aki prcjciai in|ciic| j4iszciiak ciicr4kcn. |anickcn cs cini4-
nucrckcn. |z tc|i azcknak a jcrjiaknak a jcguzckc. akik czi az isicniiszic|cii szc|g4|aici tcgcz-
ick. Asz4j jiai kczu| Zakkur. jcszcj. Ncianj4 cs Aszarc|4. Asz4j jiai. Okci az in|cicii nc!cn j4i-
szc Asz4j ir4nuiiciia. aki a kir4|u jc|uguc|cic a|4 iariczcii. A jc!uiuniak kczu| jc!uiun nai jia.
Gc!a|j4nu. Ccri. jcsaj4nu. Sinci. Hasa|j4nu cs Maiiiij4nu. akik apjuknak. jc!uiunnak az ir4-
nuii4s4ta| in|cicii nc!cn j4iszciiak ciicr4n. n4|4i cs !icscrcici a!ta az |nak.
(2) I.S. ach, G.I. HandeI, H. IurceII, I. Orlega, IaIhegyi D., slb.
viii. a hivk epIesel szoIgaI muveszeli aIkolasok Ielrehozasa
(1) 2Mz 26,1.36 ,A naj|ckci iiz s4icr|ap|c| kcsziiics!. sc!rcii |cnjcn4||c|. kck cs pircs |i|cr|c| cs
karnazsin jcn4||c| nutcszi nc!cn |c|csz5ii kcru|ckka| kcsziiics! azckai! ...Kcsziiicss jug-
gcnui a s4icr |cj4rai4ra kck cs pircs |i|cr|c|. karnazsin jcn4||c| cs sc!rcii |cnjcn4||c|. nutc-
szi nc!cn kinincztc.
(2) 2Mz 28,3 ,Bcszc|j nin!cn nczz4cri5 cn|crrc|. akinck nutcszi kcpcsscgci a!ian. cs kcsziisck
c| Arcn run4j4i. ncgu papcnn4 szcnic|nci5 |cgucn!
(3) 2Mz 31,1-11 ,Azui4n igu |cszc|i Mczcsncz az |. I4s!. nct szcrini c|nitian Bcca|c|i. Hur
ji4nak. rinak a ji4i a ju!a icrzsc|5|. Bcic|iciicn 5i isicni |c|ckkc|. |c|cscsscggc|. cric|cnnc| cs
kcpcsscggc| nin!cnjc|c nunk4|aira. ncgu icrtckci kcsziiscn az aranu. az czusi cs a rcz jc|!c|gc-
z4s4ra. jcg|a|ai|a ta|c kctck tcscscrc. jajarag4sra cs nin!cnjc|c nunka c|tcgzcscrc. |n ncsi
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
37
nc||cjc 4||iicn Onc|i4|ci. Anisz4n4k ji4i a O4n icrzsc|5|. Bc|cscsscgci a!ck nin!cn nczz4cri5
cn|cr szitc|c. ncgu c| iu!j4k kcsziicni nin!azi. anii ncgparancsc|ian nckc!. a kijc|cnics s4i-
r4i. a |izcnus4g |4!4j4i. a r4 ta|c jc!c|ci cs a s4icr cgcsz jc|szcrc|csci. az aszia|i cs jc|szcrc|csci.
a szinaranu |4npaiarici cs annak cgcsz jc|szcrc|csci. az i||ai4|!czaii c|i4ri. az cg54|!czaii c|i4ri
cs cgcsz jc|szcrc|csci. a nc!cncci cs 4||t4nu4i. ncg a !iszcs run4kai. Arcn j5pap szcni run4ii cs
jiainak a papi run4ii. tcgu| a jc|kcncsrc ta|c c|ajai cs az 4|!czaii jszcrjc|ckci a szcnic|u sz4n4-
ra. Min!cni ugu kcsziiscnck. ancguan ncgparancsc|ian nckc!.
(4) 2Mz 35,30-35 , Akkcr czi ncn!ia Mczcs |zr4c| jiainak. Nczzcick! Az | nct szcrini c|nitia
Bcca|c|i. Hur ji4nak. rinak a ji4i ju!a icrzsc|5|. Bcic|iciic isicni |c|ckkc|. |c|cscsscggc|. cric-
|cnnc| cs kcpcsscggc| nin!cnjc|c nunk4ra. ncgu icrtckci kcsziiscn az aranu. az czusi cs a rcz
jc|!c|gcz4s4ra. a jcg|a|ai|a ta|c kctck tcscscrc. jajarag4sra cs nin!cnjc|c icrtcz5nunka c|tcg-
zcscrc. Azza| a kcpcsscggc| is jc|run4zia. ncgu ianiiscn a O4n icrzsc|5| ta|c Onc|i4||a|.
Anisz4n4k ji4ta| cguuii. Nagu nczz4cricssc| aj4n!ckczia ncg 5kci. ncgu c| iu!janak kcsziicni
nin!cnjc|c jaragc. szct5. ninz5 cs iak4csnunk4i kck cs pircs |i|cr|c|. karnazsin jcn4||c| cs
|cnjcn4||c|. cs c|tcgczzcnck nin!cn nunk4i cs icrtckci kcsziiscnck.
(5) 2Mz 38,23 ,Vc|c cguuii !c|gczcii a O4n icrzsc|5| ta|c Onc|i4|. Anisz4n4k jia. aki ncsicri
icrtcz5 cs nutcsz tc|i a kck cs pircs |i|cr. a karnazsin cs |cnjcn4| jc|!c|gcz4s4|an.
(6) 2Mz 39,29 ,Az ctci is sc!rcii |cnjcn4||c|. kck cs pircs |i|cr|c| ncg karnazsin jcn4||c| kcszi-
iciick nutcszi ninzcssc|. ancguan ncgparancsc|ia az | Mczcsnck.
(7) epileszek, lervezk, designerek, borillervezk, lrdeIk, grafikusok, feslk, iparmu-
veszek, es a krealivilas mindenfeIe forma|a aIdasl |eIenlhelnek gyIekezelek es hivk
szamara
(8) arra lermeszelesen mindig figyeIni keII, hogy az u|szvelsegi hil f hagsuIya a sziv, es
ez mindig eIrebbvaI a kIs minsegneI (pI. az emberek az epIelneI, a IeIki islen-
liszleIel a kIs formaknaI, a molivaci a kIssegekneI, a larlaIom a kerelneI)
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
38
3. MIGSZUNTIK-I MARA IZONYOS
AIANDIKOK`
1. KLNBZO NEZETEK EVANGELIUMI KERE5ZTENYEK KZTT
A. A punksdi-karizmatikus nzct szcrint a 5zcnt!!ck ajndkai ma ppgy
mukd(hct)nck, mint az apnstn!i knrban
i. eszerinl a nezel szerinl a nyeIvekenszIas, prfelaIas es gygyilas a|an-
deka soha nem szunl meg, a 20. szazadban pedig kIns merlekben is
mukdll
B. K!vinista s diszpcnzacinna!ista krkbcn c!tcrjcdt az a Ic!Ings, hngy
cgycs ajndknk az apnstn!i knr utn mcgszuntck
i. a kaIvinislak (KaIvin, Idvards, .. WarfieId, slb.) eIssorban az Ige le-
kinleIyel akarlak ezzeI megersileni a kaloIikus babonakkaI es a fanali-
kus mozgaImakkaI szemben
ii. a diszpenzacionaIislak szemIeIele eIeve arra epIl, hogy Islen a kInb-
z korszakokban (igy az aposloIi korban iIIelve a mai korban) mas-mas
mdon cseIekszik nepeveI: a pnksdi mozgaIom meg|eIenesekor ez a
nezelk csak feIersdll
iii. vannak kzlk nezelkInbsegek azzaI kapcsoIalban, hogy meIy a|ande-
kok szunlek meg mara, de aIlaIaban a nyeIvekenszIasra, gygyilasra es
prfelaIasra gondoInak
C. Az cvang!iumi kcrcsztnyck jc!cnts rszc cgyik tbnrba scm tartnzik
i. sokan kzIk eIvben nem zar|ak ki, hogy a fenli a|andekok mukdhel-
nek, de a gyakorIalban inkabb eIzarkznak azok hasznaIalalI
ii. masok eIvben is es gyakorIalban is nyilollak, de a pnksdi-
karizmalikusoknaI |vaI valosabban aIInak a kerdeshez
2. ERVEK BIZONYO5 AJANDEKOK MEG5ZUNE5E MELLETT
A. Trtncti rvck
i. ibIian beIIi ervek:
(1) az AposloIok cseIekedeleiben egyre kevesebb a csoda
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
39
(2) mig Iezus minden belegel meggygyiloll, Ieler is rendszeresen gy-
gyiloll IeruzsaIemben, addig IaI kesbb mar nem lud|a meggygyi-
lani Trofimoszl, Ipafrdiloszl es nmagal
ii. ibIian kivIi ervek:
(1) az aposloIi kor ulan leI|esen hallerbe szoruIlak a karizmalikus meg-
nyiIvanuIasok
(2) ha voIlak iIyenek, azok mindig vaIamiIyen szeIsseges mozgaIomhoz
(monlanislak, francia kamiszardok, irvingianusok, pnksdiek,
karizmalikusok) vagy a kaloIikus egyhaz erekIyeihez, szenl|eihez,
babonaihoz kapcsoIdlak
B. Tcn!giai rvck
i. egy erveIes szerinl a csodak harom dvlrleneli peridushoz kapcso-
Idlak, es minden eselben az isleni ki|eIenlesl hileIesilellek
(1) az IgyiplombI vaI kivonuIas ide|e: Mzes l knyvenek hileIesile-
se
(2) IIIes es IIizeus ide|e: a prfelai ki|eIenlesek hileIesilese
(3) Iezus es az aposloIok ide|e: az u|szvelsegi iralok hileIesilese
ii. egy masik erveIes aIap|an a csodas a|andekok az egyhazlrlenel kezdelen
Iezus es az aposloIok szemeIyel hileIesilellek
(1) Iezus voIl Islen Iia
(2) az aposloIok kepezlek az Igyhaz aIap|al
iii. a nyeIvekenszIas a|andekavaI kapcsoIalban szIelell egy sa|alos
diszpenzacionaIisla erveIes is
(1) ez az a|andek |eI voIl a zsidk szamara, es miveI a |eI belIllle dv-
lrleneli szerepel, az aposloIi kor ulan megszunl
iv. a prfelaIas a|andekavaI kapcsoIalban az az erv hangzik eI gyakran, hogy
az a bibIiai kanon Ielre|lleveI megszunl, merl ulana megkerd|eIezne a
ibIia eIegsegessegel
C. Egzcgctikai rvck
i. 1Kor 13,8-10 ,A szcrcici scna c| ncn nu|ik. Oc |cgucn |4r prcjci4|4s. c| jcg icrc|icini. |cgucn nuc|-
tckcn ta|c szc|4s. ncg jcg szunni. |cgucn isncrci. c| jcg icrc|icini. Mcri icrc!ckcs az isncrciunk cs
icrc!ckcs a prcjci4|4sunk. Anikcr pc!ig c|jcn a ickc|cics. c|icrc|iciik a icrc!ckcs. (erv: a semIeges
nemben aII ,lkeIeles sz a ibIial |eIIi)
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
40
ii. 2Kor 12,12 ,Apcsic|s4gcn isncrici5jcguci a ic|jcs 4||naiaicss4g|an. a jc|ck|cn. csc!4k|an cs isicni
cr5k|cn nui|t4nu|iak ncg kczciicick. (erv: a karizmalikus a|andekok az aposloIok ismerlel-
|eIei voIlak)
iii. 1Il 4,10-11 ,Aszcrini. ncgu ki-ki ni|ucn |c|ki aj4n!ckci kapcii. |cgucick cgun4snak szc|g4|ai4ra.
ncgu az |sicn sckjc|c kcguc|ncnck jc |cicicncnucsci |cgucick. Aki beszeI. az |sicn szataii kcztciiisc.
Ha ta|aki szoIguI. azza| az cr5tc| szc|g4|jcn. anc|uci az |sicn a! ncki. ncgu igu nin!cn az |sicn !i-
cs5scgcrc t4|jck jczus Kriszius 4|ia|. akic a !ics5scg cs a naia|cn crckkcn-crckkc. Ancn. (erv: Ieler
nem emIili mar az a|andekok harmadik csoporl|al, a jc|a|andekokal, lehal azok ekkora meg-
szunlek mar)
iv. If 2,20 ,Mcri r4cpu|icick az apcsic|ck cs a prcjci4k a|apj4ra. a sarckk5 pc!ig naga Kriszius jczus
(erv: a prfelaIas a|andeka az aposloIokkaI egyll megszunl, miveI az az Igyhaz aIap|al ke-
pezle)
D. Tapaszta!ati rvck
i. ezek az a|andekok mindig kaoszl hoznak
ii. ezek az a|andekok mindig megoszIasl hoznak
iii. ezek az a|andekok mindig eIlavoIilanak az IgelI
iv. ezek az a|andekok vaI|aban nem mukdnek
3. ERVEK AMELLETT, HOGY AZ AJANDEKOK NEM 5ZUNTEK MEG
A. Az ajndknk mcgszunsc mc!!ctti trtncti rvck cIn!ata
i. ibIian beIIi ervek:
(1) az az aIIilas, hogy az AposloIok cseIekedeleiben egyre kevesebb a
csoda, leI|esen eIhibazoll
(a) egyreszl nem heIyes a ,haIIgalasbI ervel kovacsoIni
(b) masreszl a knyv uloIs harmada IaI fogsagba eseseveI es lar-
gyaIasaivaI fogIaIkozik
(c) harmadreszl a knyv uloIs fe|ezeleben azl oIvassuk: ,Tcricni
pc!ig. ncgu Pu||iusz apja |4zrcnanckic| cs tcrnasic| gucicrtc 4gunak
cscii. P4| |cncni nczz4. cs niui4n in4!kczcii. r4iciic a kczci. cs ncg-
gucguiiciia. Miui4n cz ncgicricni. a ic||i |cicg szigci|akc is c!ancni
nczz4. cs 5 ncggucguiiciia 5kci. (28,8-9)
(2) Iezus vaIban nagyobb halekonysaggaI gygyiloll, minl IaI, de ez
nem a csodak visszahuzdasavaI van kapcsoIalban, hanem azzaI,
hogy Iezusban az Islen orszaganak KiraIya voIl |eIen!
ii. ibIian kivIi ervek:
(1) reszben igaz az, hogy az aposloIi kor ulan ismereleink szerinl haller-
be szoruIlak a karizmalikus megnyiIvanuIasok, de erre lbb magya-
razalol is Iehel mondani azon kivI, hogy ezek vegIeg megszunlek
voIna:
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
41
(a) a IeIki a|andekok mukdeserI keves a dokumenlaci, reszben
merl a korai kereszlenyek varlak Iezus kzeIi eI|veleIel, reszben
pedig azerl, merl azok az egyszeru gyIekezeli eIelhez kapcso-
Idlak
(b) sok feI|egyzes eIveszell (lbbnek ludunk az eredeli IelezeserI,
de feIleleIezhelen voIlak oIyanok is, meIyekrI nem ludunk)
(c) a lekinleIy kerdese az inlezmenyesIes feIe szorilolla a gyIeke-
zelekel, ahoI a sponlaneilasnak egyre kisebb szerep |uloll
(d) az inlezmenyesIesseI egyll a SzenlIeIek munka|aba velell hil is
cskkenl (erre es az eIz lendenciara mar a masodik szazadban
is sokan feIhivlak a figyeImel (pI. TerluIIianusz)
(e) Islen ugy dnlhelell, hogy kisebb merlekben nli ki LeIkel az
Igyhazra, minl korabban (az a|andekok rilkuIasa megis mas,
minl az a|andekok leI|es megszunese!)
(f) KaIvin szerinl az egyhaz haIalIansaga voIl az oka a IeIki a|ande-
kok visszaszoruIasanak
(2) az a gyakran hangozlaloll aIIilas nem aII|a meg a heIyel, hogy a
nyeIvekenszIas, gygyilas, prfelaIas nin!ig szeIsseges mozgaI-
makhoz kapcsoIdoll
(a) a korai egyhazalyak es apoIogelak a karizmakrI Ieglbbszr ak-
kor irlak, amikor visszaeIesl lapaszlaIlak, ami nveIi azl a be-
nyomasl, hogy a karizmak mindig szeIssegekkeI kapcsoIdlak
ssze
(b) szamlaIan poziliv eIIenpeIdal Iehel azonban hozni, meIyek csak
reszei annak a (vaIszinuIeg) megszamIaIhalalIan eselnek, ami-
kor az egyhaz lrlenele soran megnyiIvanuIlak ezek az a|ande-
kok
(3) peIdak az egyhazlrlenelbI a ,csodas karimak megnyiIvanuIasaira
(a peIdakban szerepIk kzll nagy kInbsegek vannak - Assisi
Szenl IerenclI Spurgeonig szeIes a skaIa -, mosl csak a csodas a|an-
dekok |eIenIeleveI kapcsoIalos hilk vagy lapaszlaIaluk miall aIInak
ill, nem egyeb doklrinaIis meggyzdesk miall):
(a) Ignatiusz (Kr. u. 35-110), akilI hel fonlos IeveI maradl fenn, es
aki marlirhaIaIl haIl Kriszlusba velell hileerl, sa|al eImondasa
szerinl kapoll a LeIeklI ki|eIenlesekel:
(i) ,Ha cgucsck jc|rc is akariak tczcini cngcn icsi szcrini. a Ic|kci ncgscn iu!i4k
ncgictcszicni. ncri |sicni5| tan. |gucsck ncggunusiiciiak. ncgu azcri ncn!ian
czckci. ncri c|5z5|cg ncgiu!ian ta|anii ncn4nu szcnc|u c|szaka!4s4rc|. ianun
azcn|an az. akicri ncg taguck |i|incsc|tc. ncgu czi ncn cn|cri icsii5| iu!ian ncg!
A Ic|ck nui|aikcziaiia ki. (Szenl Ignac IeveIe a IiIadeIfiakhoz, VII.2)
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
42
(b) Lugdunum s Vicnna gyu!ckczctci IeveIel irlak Azsia es Irgia
gyIekezeleinek, meIyben megemIilenek egy AIexander nevu
frgiai orvosl, aki ,ncn kis ncrick|cn rcszcsu|i az apcsic|i karizn4-
|an
(c) Papiasz (Kr. u. 60-130), aki vaIszinuIeg szemeIyesen ismerle Ia-
nos aposloIl, beszamoI egy haIoll ember feIlamaszlasarI (az
eselel IIp IanyailI haIIolla)
(d) Jusztinnsz (Kr. u. 100-165), a kereszleny hilel ved apoIogela a
kvelkezkel ir|a:
(i) ,A ni cn|crcink kczu|. a kcrcszicnuck kczu| sckan. cs az cgcsz ti|4gcn. ncg a ii t4-
rcscick|an is. sck !cncnckic| ncgsz4||ciiai. azza|. ncgu jczus Kriszius nctci jc|ci-
iuk kincn!j4k. ncggucguiianak. annak a nctc|cn. akii Pcniius Pi|4ius a|aii kc-
rcszirc jcsziiciick. cs czckci a !cncnuz5k. a r4c|tasck cs tar4zs|ck kczu| scnki scn
iu!ia ncggucguiiani. !c a nicink ncg na is gucguiianak. c|kcrgciik cs kiuzik az
cn|crckci jcgtaiaric !cncnckai. (II. ApoIgia, VI.6)
(ii) ,5 isnci ncga!ia azckai az aj4n!ckckai. nini azi c|5rc ncgncn!ciia. uguanannak a
Ic|cknck crcjc|5| cs kcguc|nc|5| azcknak a!ia. akik |cnnc nisznck. cs cz nin!cnki
sz4n4ra |c|4inaic. Mcri ncgjctcn!c|ick azi is. ncgu nin!cz 54|ia|a jcg |cic|jcsc!ni.
azui4n. ncgu jc|ncgu a ncnnu|c. nini azi n4r ncn!ciian. cs ujra ncn!cn. |zi
ncn!ja uguanis. |c|ncni a nagass4g|a. jcgta tiiic a jcg|uckai. cs az cn|crck jiai-
nak aj4n!ckci cszicii (tc. Zsc|i 67.19). Vagu n4suii cgu n4sik jctcn!c|cs|cn nir-
!ciic. Min!czck |ckctcikczictc| ki4raszicn Ic|kcnci nin!cn icsirc. az cn szc|g4in-
ra cs szc|g4|cinra. cs jctcn!c|ni jcgnak (tc. jcc| 2.28). N4|unk iapaszia|naij4ick.
ncgu nin! jcrjiak. nin! n5k ncgkapi4k a karizn4kai a Szcni|c|cki5|. (Iarbeszed
a zsid TrifnnaI, LXXXVII,4 - LXXXVIII.1)
(e) Irncusz (Kr. u. 130-200), a masik |eIenls apoIogela ezl ir|a:
(i) ,M4sck ncn jcga!j4k c| a Szcni|c|ck aj4n!ckaii cs tisszauiasiij4k a prcjciai kariz-
n4i. anc|uck 4|ia| az cn|cr. anikcr az ncgcniczi. |sicn c|cicnck guunc|cscii icrni.
|zckr5| ncn!ia |zsai4s. ncri (czck) - ncn!ja - c|uanck |csznck. nini cgu
icrc|inius. anc|u |cnu||ajiciia |ctc|cii. cs nini cgu kcri. nc|u|cn nincs tiz. |s az
i|ucn jajia cn|crck scnnii scn crnck |sicnnck. ncri kcpic|cnck |4rni|ucn guunc|-
csci icrcnni. (Az aposloIi igehirdeles feIlarasa, 99.)
(ii) ,|gucsck ta|c|an cr!cgckci uznck ki. uguannuira. ncgu a ncgsza|a!u|iak kczu| sc-
kan az cgun4zncz csai|akcznak. M4sck jctcn!5i ncn!anak. |4icn4saik tannak cs
prcjci4|nak. Mcgini n4sck |cicgckci gucguiianak. |4juk icszik kczukci. cs sckan
ncggucguu|nak. S5i. ncg ict4|| ncguck - anini n4r ncn!ciian - ncg na|ciiak is
i4na!iak jc| cs ctckig kcziunk c|ick. Mii ncn!jak ncg? Icncici|cn csszcsz4nc|ni
azckai az aj4n!ckckai. anc|uckci a ti|4g|an szciszcrta c|5 cgun4z jczus Kriszius
nctc|cn |sicni5| kapcii. (Az erelnekek eIIen, V.)
(iii) Ireneusz megemIili a nyeIvekenszIas |eIenIelel is (Az erelnekek eIIen,
II.32.4)
(f) Hippn!utnsz nevehez kapcsoIdik a Tra!iiic Apcsic|ica, meIy Kr.
u. 215 krI irdhaloll, Rmaban, es a kereszleny gyIekezelek
eIelerI rendkivI fonlos informacikal larlaImaz, ezl ir|a a gy-
gyilas a|andekarI:
(i) ,A gucguii4s a!cn4nu4rc|. Ha ta|aki azi ncn!ja. Kinui|aikcziai4s|an ncgkapian
a gucguii4s karizn4j4i. nc rcszcsu|jcn kczr4icic||cn. Maguk a icnuck jcgj4k ncg-
nuiaini. ncgu igazai ncn!cii-c. (Tradilio AposloIica, XIV.)
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
43
(ii) HippoIlosz egyebkenl egy egesz knyvel irl a karizmalikus a|andekokrI,
de a knyv eIveszell
(g) Tcrtu!!inusz (Kr. u. 160-215) az egyik Ieghalasosabb apoIogela
es leoIgus voIl, sok erlekes es nagyhalasu erlekezese maradl
fenn (lbbek kzll a SzenlharomsagrI)
(i) egy helkleles muvel irl az ckszi4zisrI, ameIy azonban eIveszell
(ii) a rmai gyIekezelel megvadoI|a, hogy formaIilasukkaI ,c|uzick a
Parak|cicszi
(iii) ,A nckunk |ckcic|czcii nitaia|nckckic| nitaia|csan ia|4n n4r cricsu|ick a icricnick-
r5|. jc||cnci 5k a |ircs4g c|5ii n4skcni nui|aikcziak. iu!nii||ik ancgu cz nckik kc!tc-
z5. Az cguik ugutc! irncka. akii guakran kinzcii a gcncsz |c|ck. ncgsza|a!u|i |aj4-
|c|. O rckcna tc|i cgu n4sik ugutc!nck. cs jia cgu narna!iknak. Oc ncnnui nctcs
cs rangcs cn|cr (ncn is |cszc|tc a kczcnscgcsckr5|) sza|a!u|i ncg !cncnckic| cs
|cicgscgcki5|. P|. Szctcrusz. Anicniusz apja. szinicn a kcrcszicnucknck iariczik
n4|4ta|. O jc|kcrcsic Prccu|usi. tagu n4s nctcn Tcrpacicni. |ucnc!i4sz iisziiaric-
j4i. |z ncgkcnic 5i c|ajja|. s a |cicg azcnna| ncggucguu|i.Szctcrusz azi4n na|4|4ig
pa|ci4j4|a jcga!ia czi az cn|cri. (ScapuIahoz, 5.)
(iv) ir egy hIgyrI, aki islenliszleIelek aIall gyakran kapoll Ialomasokal, me-
IyekrI - az aIkaIom vegel megvarva - be is szamoIl, ma|d hozzaleszi: ,Mitc|
c|isncrjuk a |c|ki aj4n!ckckai tagu karizn4kai. c|nucriuk czzc| a prcjciai aj4n!ck |c-
nci5scgci is (Iras a IeIekrI, 9.)
(v) kesbbi beszamoIiban megvedi es baloril|a a nyeIvekenszIas a|andekanak
hasznaIalal (Markion eIIen, 5.8)
(vi) idveI csalIakozik a szeIssegesnek szamil monlanisla mozgaIomhoz
(h) Nnvatiusz (Kr. u. 210-280), a hilkel meglagadk iranl szigorubb
eIbanasl srgel rmai iranyzal fe|e, ezl ir|a egyik knyveben:
(i) ,O /a Szcni|c|ck/ a! prcjci4kai az cgun4znak. a ianiickai 5 igazgaija. a
nuc|tckcnszc|4s aj4n!cka i5|c sz4rnazik. cr5i cs gucguu|4si i5|c t4rnaiunk. csc!4kai
is 5 icsz. a |c|kck ncgiic|csc i5|c jcn. a kcrn4nuzc naia|nai i5|c kapjuk. ian4csci i5|c
kcrunk. s 4|ia|a tan nin!cn aj4n!ck. anc|uckci karizn4knak nctczunk. ||u nc!cn
igazgaija nin!cnuii jczus az 5 cgun4z4i. cs igu tczcii tcgu| ic|jcsscgrc. (A Szenl-
haromsagrI, 9.)
(i) Jcruzs!cmi Kuri!!nsz (Kr. u. 310-386) Iehelsegesnek larlolla,
hogy a megkereszleIl szemeIyek a vizbI vaI ki|veleI ulan pr-
felaI|anak (Kalekelikai eIadasok 16.12 es 17.37)
(|) az arianusok eIIen lizenkel knyvel ir Hi!riusz (Kr. u. 291-371)
nevehez sok csoda is fuzdik, meIyekrI Szenl Ieromos szamoI
be:
(i) ,|aci!ia az cguipicni |nincccrura t4rcs cguik c|5t4rcsa. |||5| a t4rcs|c| Hi|4ri-
uszncz tiiick cgu asszcnui. aki iiz ctc tak tc|i. ncgu 4|!ja ncg. Anikcr a i4rsai |c-
nuiaii4k ncki az asszcnui. az c|ncn!ia. ncgu n4r cgcsz tagucn4i az crtcsckra kc|-
iciic. A szcni igu t4|aszc|i. na nin!czi a szcgcnuckrc kc|iciic! tc|na. jczus n4r
ncggucguiicii tc|na. |rrc az asszcnu jc|ki4|icii. s kcric. ncgu kcnucru|jcn rajia.
|zui4n Hi|4riusz az U!tczii5 pc|!4j4i kctcitc sarai kcni az asszcnu szcncrc. s az
ncnicn ncggucguu|i. (Szenl HiIariusz eIele, 15.254-255)
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
44
(ii) ,Ncn |cnnc c|cg i!5n Hi|4riusz csszcs jc|ci cs csc!4ii c|ncsc|ncn. (Szenl HiIari-
usz eIele, 15.262-263)
(k) Ambrziusz (Kr. u. 339-397), miIani pspk, aki Auguszlinusz
meglereseben nagy szerepel |alszoll, ezl ir|a:
(i) ,Ncz!. ancgu az Aiua a gucguii4s aj4n!ck4i a!ja. ugu a |iu is. ancgu az Aiua a
nuc|tckcnszc|4s aj4n!ck4i a!ja. ugu a |iu is (A SzenlIeIek)
(I) Augusztinusz (Kr. u. 354-430) eIele vegehez kzeIedve egyre na-
gyobb hileIl ad a csodakrI szI korabeIi beszamoIknak
(i) a Visszatcn4sck c. knyveben lbbek kzll a korabbi larlzkod aIIasponl|al
revideaI|a, mikor azl mond|a: ,Anii /kcr4||an/ ncn!ian. azi ncn sza|a! ugu
cricni. ncgu a Kriszius nctc|cn a jc|cn i!5|cn icii csc!4kai ncn sza|a! c|ninni.
Mcri nikcr azi a kcnutci irian. kctcssc| azc|5ii na||ciian cppcn arrc|. ncgu cgu tak
cn|cr tisszanucric |4i4s4i. cs iu!ck n4s cscickr5| is. c|uan sckrc| ncg a ncsiani
i!5k|cn is. ncgu ncn is iu!naiunk nin!cguikr5|. !c ncg azckai scn iu!juk c|scrc|-
ni. nc|uckr5| iu!unk. (Visszavonasok, 1.13.7)
(ii) Auguszlinusz szamos konkrel eselrI szamoI be, amikor csodak lrlenlek (I.
Wimber: TeI|halaImu evangeIizaci, 139.o.):
1. egy vak ferfi meggygyuIl
2. Innocence karlhagi pspk sipoIybI gygyuIl meg
3. a karlhagi Innonecia meIIrakbI gygyuIl meg
4. egy karlhagi orvos kszvenybI gygyuIl meg
5. egy vaIamikori curcubiszi szinesz benasagbI es hereservbI gygyuIl meg
6. szomszed|a, Heszperiusz gonosz IeIkeklI szabaduIl meg
7. egy hippi vak asszony meggygyuIl
8. LuciIIusz, Synily pspke sipoIybI gygyuIl meg
9. Inkariusz, spanyoI pap feIlamadl
10. egy gyerek, akil eIlll egy kocsi, meggygyuIl, sebei nyomlaIanuI eIlunlek
11. egy apaca feIlamadl
12. egy szir ember Ianya feIlamadl
13. Auguszlinusz baral|anak fia feIlamadl
14. slb.
(m) Tnurs-i Gcrgc!y (Kr. u. 538-594) sok csodarI szamoI be irasai-
ban, ezek kzI az egyik igy lrlenl:
(i) ,||cuincriusz. a spc|cic nc||ciii Szcni M4rk kc|csicr ap4ija sck4ig cguuii c|i tc|cn
rcnai kc|csicrcn|an. cs iii is na|i ncg. Taniit4nuai ncsc|ik. ncgu in4!s4ga cguszcr
jc|i4naszicii cgu na|ciiai. |guszcruscgcr5| cs a|4zaics szitcr5| tc|i kczisncri. Kci-
scgic|cn. ncgu cnnck a jcrjinak a|4zaics. gucrncki |c|kc kc!tcsscgci ia|4|i |sicnnc|.
|guik csc!4j4i szcrcincn nckick c|ncsc|ni. anii saj4i cguszcru szataita| ncn!cii c|
nckcn. |guik uiaz4sa a|ka|n4ta| r4sz4||i az csi. nic|5ii ncg sz4||4s ui4n nczncicii
tc|na. Vcgu| cgu ap4ca-kc|csicrncz cri. Vc|i iii cgu kisjiu is. akii cjszak4nkcni a
Gcncsz gucicri. Miui4n az ap4c4k |cjcga!i4k |sicn cn|crci. kcrick. ncgu tcguc na-
ga nc||c a jiui cjszak4ra. Bc|ccguczcii c||c. s ncgcngc!ic a jiunak. ncgu kcztci|cnu|
nc||ciic a|u!jck. |cggc| nagu jc|c|cnnc| kcr!czick i5|c az ap4c4k. icii-c ta|anii a
jiuta|. O ncg|cpcitc ncnnc| t4|aszc|i. |kkcr ti|4gcsiicii4k jc| a jiu 4||apci4rc|. s
kcrick. tiguc nag4ta| kc|csicr4|a. ncri n4r ncn ncznciik szcntc!csci. |sicn cn|crc
|c|ccguczcii. A jiu sck4ig nara!i a kc|csicr|an. anc|ku|. ncgu kinczia tc|na a Gc-
ncsz. rcnc|cn az ap4i igu |cszc|i. Tcsitcrck. az cr!cg j4ickci uzcii a n5tcrckkc|.
Oc anini a jiu |sicn igaz szc|g4incz kcru|i. ncn ncri ic||c a jiuncz kczc|c!ni.
Uguanc||cn a pi||anai|an az cr!cg cr5i tcii a jiun. s c|kcz!ic kinczni nin!annuiuk
jc|cn|cic|cn. A jc|cncs nc|ucn c|szcncriiciia az crcg cn|cr szitci. S nikcr szcrzcics
i4rsai tigaszia|ni prc|4|i4k. igu szc|i. Szatanai a!cn! |guikunk sc kap na kcnuc-
rci a!!ig. nig czi a jiui ki ncn sza|a!iijuk az cr!cg naia|n4|c|. T4rsaita| cguuii
jc|!rc |cru|iak. s a!!ig in4!kcziak. nig a gcncsz c| ncn naguia a jiui. A gucguu|4s
ic|jcs tc|i. s az cr!cg ncn |4niciia ic||c a gucrnckci. (Wimber, TeI|halaImu
evangeIizaci, 140.o.)
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
45
(n) a va!dcnsck (a reformacil evszazadokkaI megeIz, de megIe-
pen bibIikus aIapokon aII mozgaIom hivei) a belegekel oIa||aI
megkenlek, es hillek, hogy ez Islen ere|e aIlaI hasznos Iehel a
szamukra (A.I. Gordon: ,The Minislry of HeaIing, 1802:65): va-
Iaminl lrleneszek szerinl hillek a Ialomasok es prfeciak szere-
peben is (Wimber, 142.o.)
(o) Assisi 5zcnt Fcrcnc (Kr. u. 1181-1226) nevehez sok gygyuIas
fuzdik ezek kzI egyrI igy szamoI be Hermann.:
(i) ,|guszcr. anikcr Szcni |crcnc uicn tc|i. ncgu |sicn crsz4g4rc| prc!ik4|jcn. c|cri
Tcscanc||a t4rcs4|a. Miui4n cii a szck4scs nc!cn ncgiciic a naga nagtcicsci. az
cguik kaicna jc|kin4|ia ncki tcn!cgszcrcicici. akinck cguci|cn jia |cna tc|i. s icsic is
n4r igcn ncgcr5i|cnc!cii. A jiui n4r c|t4|aszicii4k anuj4ic|. !c ncg nin!ig a |c|-
cs5|cn jcku!i. Anikcr az apa jc|isncric. ncgu szcni cn|crrc| tan !c|ga. a|4zaicsan
|4|ai c|c |cru|i. cs kcric. gucguiisa ncg a ji4i. Oc |crcnc. aki nc|iai|annak iariciia
nag4i ckkcra kcguc|cnrc. sck4ig tcnakc!cii aiic|. ncgu c|cgci icgucn a kcrcsnck.
Vcgu| ncgis ncgnaiciia az 4||naiaics csc!czcs. in4!kczcii a jiucri. r4ictc kczcii.
ncg4|!ciia cs jc|cnc|ic. |||cn a pi||anai|an - nin!cn jc|cn|ct5 |4inaiia - a jiu ic|jc-
scn jc|cpu|i. cs c|kcz!cii |c-jc| sza|a!g4|ni a n4z|an. (Wimber, 142.o.)
(p) Luthcr Mrtnn (Kr. u. 1483-1546) hill a prfelaIasban, de azl csak
a hil halarain beII larlolla eIfogadhalnak: a gygyilassaI kap-
csoIalban Wimber idezi egy IeveIel:
(i) ,A icrgani t4nszc!5 cs a |c|gcrni ugucsz |ctc||cn jcr!u|iak nczz4n. ncgu aj4n|jak
gucguszcri Kcrncrs asszcnu jcnanncs nctu jcrjcnck kinjaira. Ncn iu!ian scnni-
jc|c cti|4gi crtcss4grc|. Ha az crtcsck ncn ia|4|nak r4 gucguszcri. ugu |izics |c-
ncisz. ncgu ncn a szck4scs nc|ankc|i4rc| tan szc. Va|cszinu|cg az cr!cg kinczza azi
az cn|cri. Vc|c szcn|cn pc!ig csak Kriszius nctc|cn |cpnciunk jc| nii|5| jaka!c
in4!s4gga|. |n arrc| irck nckc!. anii ni icszunk cs iciiunk i|ucn csci|cn. Mcri p|.
cgu aszia|cs n4|unk nascn|c 4||apci|a kcru|i. cs ncggucguiiciiuk a Kriszius nctc-
|cn ncn!cii in4!s4g crcjctc|. Az a|4||iak szcrini j4rj c|. A !iakcnussa| cs kci-
n4rcn n4sik jc jcrjita| kcrcs! jc| a |cicgci. A||an a nii|cn. ncgu ic. nini a nc|ui
guu|ckczci |c|kcszc. nitaia|c! ic|jnaia|n4ta| |irsz. ic!! r4 kczc!ci cs ncn!!. Kc!-
tcs icsitcrcn. |sicnunk. nin!cnnaic Aiu4nk cs az r jczus Kriszius |ckcsscgc |c-
gucn ictc|c!. Azi4n nangcs szcta| ncn!! c| jc|ciic a niita||4si cs a Miaiu4nkci. cs
tcgu| jcjcz! |c czckkc| a szatakka|. |sicnunk. nin!cnnaic Aiu4nk. aki |ia! 4|ia| czi
ncn!ciia!. Bizcnu. |izcnu ncn!cn nckick. na ta|anii az cn nctcn|cn kcrick az
Aiu4ic|. ncga!aiik nckick - aki azi parancsc|ia! nckunk. ncgu a ic nctc!|cn igu
in4!kczzunk - Kcrjcick cs a!aiik nckick! - s aki nascn|ckcppcn azi ncn!ia!. Hitj
scgiiscgu| cngcn a nucncrus4g i!cjcn. cs cn ncgsza|a!ii|ak icgc!. cs ic !ics5iicsz
cngcn. s ni nc|iai|an |uncsck niszunk szatai!|an cs igcrcici!|cn. cs arra kcrunk
icgc! ic|jcs niiic|. najc|j |c nczz4nk kcguc|ncscn. cs sza|a!iis! ncg czi a jcrjii nin-
!cn gcncszic|. cs rcnis! |c |cnnc a S4i4n nin!cn nunk4j4i. a ic nagu nctc! !ics5-
scgcrc cs gucrnckci! niicnck cr5siicscrc. |ia! a ni Urunk jczus Kriszius nctc|cn.
aki n4|a! tan cs ura|kc!ik ncsi cs nin!crckkc. Ancn. S nic|5ii c|ncnnc|. ujra
ic!! kczc!ci a |cicgrc cs ncn!!. |zck a jc|ck kiscrik azckai. akik nisznck. Bcicgrc
icszik kczukci. s azck ncggucguu|nak. Csc|ckc!! nin!czi n4rcn cgun4si kctci5
napcn. (id. Wimber, 144.o.)
(q) a skl presbilerianus 5amuc! RuthcrInrd (Kr. u. 1660-1661), a
Weslminsleri HilvaIIas egyik megszvegez|e, egyik knyveben
a prfelai a|andek hasznaIala kapcsan lbbek kzll a kvelke-
zkel ir|a:
(i) ,Ncnc|u cn|crnc| a |i||iai k4ncn |cz4ru|4sa cia is ia|4|kczunk a kijc|cnicsnck azza|
a jcn4j4ta|. ncgu c|jctcn!5 !c|gckai ncgjctcn!c|ick. ||ucn tc|i Husz j4ncs.
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
46
Wuc|ijjc. Iuincr. akik ncgjctcn!c|ick !c|gckai. nc|uck |izicsan |c is kctcikczick.
tagu a ni skci ncnzciunk|5| ta|c Mr. Gccrgc Wisnari. aki c|5rc ncgncn!ia. ncgu
Bcaicn |i|crcs ncn jcg c|tc kijcnni a Szcni An!r4s t4r kapuin. nancn szcgucnic|-
jcs na|4|i jcg na|ni - cs ta|c|an. azcn az a||akcn 4i akaszicii4k jc|. nc|ucn kcrcsziu|
az |sicn cn|crc ncgcgcicsci nczic tcgig. Mr. Kncx Grangc |cr!j4nak jc|akaszi4s4i
prcjci4|ia ncg. Mr. |can. Oati!scn a kir4|us4g|an nin!cnjc|c kcziu!ciian prcjcci4-
kai ncn!cii. cs rajiuk kitu| sck ku|cn|cz5 szcni igcnir!ci5 is Ang|i4|an. (Iohn
Hovie, The Scols Worlhies, 130.)
(r) Jnhn Gnndwin (17. sz.) az Arnhemi independens purilan gyIe-
kezel IeIkipaszlora voIl, ahoI gyakoroIlak a belegekerl vaI
imadkozasl:
(i) ,|||cn a guu|ckczci|cn az uic|sc kcnci ian4i. tisszanczi4k. ancnnui|cn a kczci-
iuk |ct5 |cicgckci ncgkcnick c|ajja|. nini Kriszius rcn!c|csc. cs cgujajia
sakrancniuna a ncpnck. tagu |cga|4||is szcni szcriari4s. ncn kctcs|c isicni rcn-
!c|cs. nini a iiszitisc|5k jc|szcnic|csc tagu a tc|uk kapcsc|aics kczr4icic|. (H.
Davies, The Worship of lhe Iurilans, 245.o.)
(ii) Goodvin eIvelelle a rmai kaloIikus lanl, de a Iakab 5,14-15-re hivalkozva
hille, hogy Islen a belegek gygyuIasara es aIdaskenl feIhasznaI|a a belegek
oIa||aI vaI megkenesenek a szokasal
(s) Jnhn Wcs!cy (Kr. u. 1703-1791) a NapI|aban ir|a a kvelkezkel:
(i) 1746. |uniusaban Thomas Churchnek ir|a: ,Ncn iu!cn c|jcga!ni. ncgu |sicn c|-
4||i tc|na aiic|. ncgu nin!cnnaic crcjci nin!cnjc|c nc!cn a ti|4g tcgczcicig nun-
k4|kc!ni naguja. Ncn iu!ck |i||iai tcrsr5|. nc|u azi ianiian4. ncgu a csc!4k az
apcsic|ck tagu Cuprianus i!cjcrc kcr|4iczc!iak. tagu |4rnc|uik n4s kcrszakra.
(ii) ,1750. auguszius 15. szcr!a - uiaz4s kcz|cn cgu nagucn cr!ckcs kcnutci c|tasian.
Tnc Gcncra| Oc|usicn cj Cnrisiians uiin |cgar! ic Prcpnccu (A kcrcszicnuck cguc-
icncs ictc!csc a prcjcci4ta| kapcsc|aicsan). ||gcn!c|kc!ta az c|tasciiakcn. igazc|-
ta crczicn ta|anii. anii n4r kcr4||an is scjiciicn. Mcsi n4r ic|jcscn ncggu5z5!-
icn arrc|. ncgu 1. a 2-3. sz4za!i ncnianisi4k ta|c!i kcrcszicnuck tc|iak. cs 2. ncg-
criciicn. nicri szcru|iak c|uan gucrsan tissza a icrncszcijc|ciii aj4n!ckck. ||5szcr
is ncn tc|i nczz4 c|cgcn!5 nii cs szcniscg. S cnncz jcii ncg. ncgu jcrn4|isan gcn-
!c|kc!c cric!cxck nin!azckai a csc!4kai. anc|uckkc| 5k ncn rcn!c|kczick. c|kcz!ick
gunuc|ni. cs 5ru|iscgnck tagu csa|4snak 4||iicii4k |c.
(iii) ,Anii a |4icn4sckrc| cs 4|nckrc| ncn!naick. az a kctcikcz5. iu!ck ic|| cn|crr5|.
aki|cn cz az 4ia|aku|4s tagu 4|cn nai4sa a|ii kctcikczcii |c. tagu ugu. ncgu c|cnkcn
|c|ki szcnci c|c kcpzc|ic tagu a kcrcszicn jugg5 tagu a ncg!ics5u|i Krisziusi. |z a
icnu. iic|jc ncg |4rki ugu. ancgu akarja. |s ncgu cz a t4|icz4s ncgicricni. azi |izc-
nuiija (ncn csup4n a paiakzc kcnnuck tagu az cnkitu|cii 4||apci tagu a jajki4|i4s.
ncn czck a guunc|csck. anc|uckr5| ncgisncrcn 5kci. nancn). c|ciuk cgcsz ir4-
nua. anc|u a!!ig az i!cig sck ickinici|cn gcncsz tc|i. aiic| az i!5i5| kcz!tc szcni
igaz cs jc |cii. Muiainaick cnnck c|uani. aki crcsz|4n tc|i. s ncsi |4r4nu. aki isz4-
kcs tc|i. s ncsi pc|!aa!can jczanc|ciu. aki par4zna tc|i. s ncsi iriczik a icsiiscgnck
ncg a gcn!c|ai4ic| is. |zck az cn c|5 crtcin anc||cii. anii 4||iick. azaz. ncgu |sicn
ncsi is. nini kcr4||i i!5k|cn - a!ja a |unck |ccs4nai4i cs a Szcni|c|ck aj4n!ck4i
nckunk cs gucrnckcinknck. igcn. cs - pc!ig nin!cn csci|cn niric|cn. ancnnuirc cn
|4icn. s5i. guakran 4|nck|an cs isicni |4icn4sck|an. Ha ncn igu tan. nanis |i-
zcnus4g taguck |sicn c|5ii. (Iarkiam az egesz viIag - WesIey Ianos napI|a,
53.o.)
(l) C.H. 5purgcnn (Kr. u. 1834-1892) sza|abI |nehany ponlos pr-
fecia hangzoll eI lbb evlizedes igehirdeli szoIgaIala soran (I.
kesbb), az azonban kevesbe ismerl, hogy a gygyilas a|andeka
is mukdll ra|la kereszlI
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
47
(i) ,Tc||sz4z c|uan cn|cr ia|4|naic a Mcircpc|iian Ta|crnac|c iagjai kczcii. aki c|cic
ncgncssza||c!4s4i Spurgccn szcnc|ucs in4!s4g4nak iu|aj!cniija. Bcicgck tc|iak.
kczc| j4riak a na|4|ncz. anikcr 5 ncgjc|cni. |cicr!c|i az 4guuk nc||c. cs in4!kczcii
jc|cpu|csukcri. Az cgcszscguk azcnna| tisszaicri. |4zas pu|zusuk |ccsi||apc!cii. |4-
zuk c|naguia 5kci. cs ncg|cp5cn rcti! i!5 a|aii nin!cn c|cijunkcicjuk tisszaicri a
ncrn4|is kcrckt4g4s|a. Ha cgu csszcjctcic|i iarian4nak azck rcsztcic|ctc|. akik
Spurgccnnck iu|aj!cniij4k gucguu|4sukai. c|uan naia|nas cn|ckci 4||iian4nak ncki.
ani|ucn naia|nasai cgu4|ia|4n c| iu!unk kcpzc|ni. (RusseI H. ConveII, Life of
CharIes Haddon Spurgeon, 178.)
(ii) masik eIelra|zir|a, A. DaIIimore ezl ir|a: ,Spurgccn kijc|cniciic. ncgu az isicni
gucguu|4s icn4ja cgu iiick a sz4n4ra. Azi 4||iiciia. ncgu a |cicgscgckkc| kapcsc|ai-
|an uguanugu in4!kczcii. nini n4s !c|gckcri. cs cgucs cscick|cn |sicn a!cii guc-
guu|4si. n4s cscick|cn tiszcni. az cric|nci ncgna|a!c ckck|c| kijc|uc|ag. naguia.
ncgu a szcntc!cs jc|uiaic!jcn. (DaIIimore, Spurgeon - A Nev iography,
141.)
(u) C.T. 5tudd (Kr. u. 1860-1931) s Ic!csgc lbbszr lapaszlaIlak,
hogy imadsag halasara haIaIos belegsegekbI gygyuIlak meg,
mikzben Islenl szoIgaIlak a misszis lerIeleken (Normann I.
Grubb: Sludd T. KaroIy - Islen kvele)
(v) Christnphcr B!umhardt, evangeIikus IeIkesz szoIgaIalan ke-
reszlI (20. szazad eIs feIe) sok beleg ember lerl meg es gy-
gyuIl meg fizikai belegsegeibI (ez meg a neves leoIgusnak,
KarI arlh-nak is feIkeIlelle a figyeImel)
(v) Cnrric tcn Bnnm az Ur sok csoda|arI szamoIl be, es nyiIvanvaI,
hogy hill a LeIek ,karizmalikus a|andekaiban
(i) ,A rcnigcn jc|tcic| kinuiaiia. ncgu a csip5n ncn icri c|. Mcgis. annuira ncgscru|i.
ncgu ncn4nu nciig 4gu|an kc||cii nara!ncn. |sicn tczcicscrc t4rian. a gucguu|4s
|assan ncni. Ncn tc|ian iurc|ncs |cicg. |guc|kcni cgcszscgcs tc|ian. ic|c cncrgi-
4ta|. cs ci nap nu|ta cgu ijjus4gi kcnjcrcnci4ra tc|ian nitaia|cs Ncncicrsz4g|a.
ncgu cii |cszc|jck. Scgiiscg nc|ku| azcn|an cgu |cpcsi scn iu!ian icnni. ja|| |i-
zcnuia|ans4g n5ii |cnncn. Van-c Haar|cn|cn c|uan icsitcr. akinc| ncgtan a guc-
guii4s a!cn4nua? - kcr!czicn cgu rcggc| |ar4iainai. Ok isncrick ta|akii. cs c|ncz-
i4k nczz4n. Icu|i nc||cn. cs cz tc|i az c|s5 kcr!csc. Vannak-c ncg c|uan |unck az
c|cic|cn. anii ncn isncri |c cs ncn |4ni ncg? Micsc!a |a|ga kcr!cs. gcn!c|ian.
Azi t4rian. ncgu in4!kczik jc|ciicn. s 5 azcn kcz!i. ncgu |uncin ui4n kcr!cz5skc-
!ik. Oc ncn kc||cii sck4ig kcrcsgcincn. Maga c iurc|nci|cnscg cs kctcic|5z5 naga-
iari4s a |cicg4pc|c icsitcrck cs |ar4iain jc|c. n4r |un tc|i. |gcn. cz |un tc|i! Ma-
ganncz kcrciicn 5kci. ncgta||ciian c|5iiuk |uncnci. kcricn |sicni cs 5kci. ncgu
|ccs4ssanak ncg. A jc cn|cr c|cgc!cii tc|i. |c|cn najc|i. cs kczci a jcjcnrc iciic.
Mcsi ta|ani icricni. (.) Anikcr cz a nagu. |ar4is4gcs cn|cr r4n nc|uczic kczci s
in4!kczcii. cr5 4ran|cii 4i rajian. gu iu!n4n czi |cgia|4|c||an tisszaa!ni. ncgu
cz cgu nagu szcrcici crzcsc tc|i. Ncn tc|i panasz ic||c |cnncn! Haia|nas crcn ic|-
icii |c. (.) |rczicn. ancguan kcru|tcsz jczus jc|cn|cic. rcncn n5ii. nini !ag4|u
i!cjcn a icngcr. annuira. ncgu tcgu| kcricn. Tc||ci n4r nc Uran. ic||ci n4r nc!
Szitcn cscr!u|iig tc|i nangcs crcnnc|. |c|nczicn a jcrjirc. aki jc|ciicn in4!kczcii.
s kcr!czicn. Mcsi ujra iu!ck naj! j4rni? Mcsc|ugcii. Ncn iu!cn. Csak azi iu-
!cn. ncgu cn cgu ic|c pcn4rcri in4!kczcii. cs |sicn cnnck cgu cgcsz ccc4ni aj4n!c-
kczcii. (Corrie len oom: IslenneI mindenen al, 39-40.)
(ii) Corrie len oom beszamoI egy eselrI, amikor egy asszony IeprabI gy-
gyuIl meg kezraleleIes imadsaga halasara
(x) Martyn L!nyd-Jnncs (1899-1981) nem oszlolla azoknak a kaIvi-
nislaknak az aIIasponl|al, akik a LeIek ,csodas a|andekai meg-
szunese meIIell erveIlek
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
48
(i) ,Azi gcn!c|cn. ncgu igci|cg ic|jcscn ncga|apczai|an azi ncn!ani. ncgu nin!czck
az aj4n!ckck ncgszunick az apcsic|ckka| tagu az apcsic|i kcrra|. Hiszcn. ncgu
ncgkcr!5jc|czncici|cn csc!4k icricnick azcia is. (Iain Murray, D. Marlyn LIoyd-
Iones: The Iighl of Iailh, 786.)
(ii) ,A Szcniir4s scnc| ncn ncn!ja. ncgu czck csak i!cig|cncs !c|gck |ciick tc|na - sc-
nc|! Nincs i|ucn 4||ii4s scnc|. (LIoyd-Iones, The Sovereign Spiril, 31-32.)
(iii) ,Tc|jcscn cgucric|nu. ncgu |sicn cn|crci kcrncinck cs kapnainak tczcicsi. uinu-
iai4si. jc|zcsi arra tcnaikczcan. ncgu nii csin4|janak. A Szcni|c|ck ncnc|ucknck
ncgncn!ja. ncgu nii icgucnck. cs 5k iu!j4k. ncgu a Szcni|c|ck |cszc|i nczz4juk. cs
tcgu| ki is !cru|. ncgu ta|c|an az 5 tczcicsc tc|i. |gucric|nu a sz4ncnra. ncgu na
iaga!juk cnnck a |cnci5scgci. a Ic|ck ncgc|i4s4|an taguunk tcikcsck. (LIoyd-
Iones, The Sovereign Spiril, 89-90.)
(iv) sa|al maga is aleIl iIyen prfelikus ki|eIenlesekel: pI. 1940. |anuar 19-en su-
Iyos szivbeleg baral|a feIesegenek irla ,Hai4rczcii cs csa|naiai|an crzcscn tan
ajc|5|. ncgu /Ocug|as/ ic|jcscn jc| jcg cpu|ni. Az i|ucsni - ancgu 5 is iu!ja - ncn
guakcri n4|an. Csak azcri sz4nc|ck |c rc|a. ncri annuira nai4rczcii crzcs. (Iain
Murray, David Marlyn LIoyd-Iones: The Iighl of Iailh, 45.)
(y) Jnhn Wimbcr (a Vineyard mozgaIom nemreg meghaIl vezel|e)
a IeIki a|andekok gyIekezeli hasznaIalara baloriloll, es lbbek
kzll a kvelkez eselrI lesz bizonysagol, meIy az angIikan
pspk, David Iylches, es a hires evangeIiumi angIikan IeIkesz,
David Walson gyIekezeleben lrlenl:
(i) ,A kctcikcz5 rcggc|cn. isnci in4!kczian a |cicgckcri. |zuiia| rcn!kitu|i !c|gck
icricnick. c|uan !c|gck. anikci ncg scna ncn iapaszia|ian ncg azc|5ii. Mcgguc-
guu|i cgu jc| szcncrc tak asszcnu. ncg cgu. a nu|iip|cx sc|crcsis niaii ic|cszckncz
kcicii jcrji. . Cncr|cuucc!|c| Oati! Waiscn guu|ckczcic|c uiaziunk. Ycrk|a. |ii is
4ic|iunk sz4ncs gucguu|4si. sza|a!u|4si. ncgicrcsi. |aniasziikus nci tc|i. ic|c
c|uan cscncnuckkc|. anikci azc|5ii scna ncn iariciian |cnciscgcsnck. Ycrki iaricz-
kc!4sunk ui4n Oati! Waiscn cs cguik |c|kcszi4rsa kiscrick ki |cnnunkci a p4|uau!-
tarra. Oii iciic jc| a kcr!csi Oati! |ar4ija. Ncs. nii jcgsz irni a puspcknck az c|-
nu|i ncir5|? (Ncn iu!ian. ncgu az ang|ik4n |c|kcszck kcic|csck ir4s|c|i |csz4nc|ci
a!ni puspckciknck a ku|cn|cgcs guu|ckczcii a|ka|nak ui4n.) Oati! ncn4nu pi||anaiig
r4nczcii a jcrjira. cs igu szc|i. Ncn niszcn. ncgu a |csz4nc|c gcn!ci ckczna. Azi
ircn. a takck |4inak. a |cn4k j4rnak. cs a szcgcnucknck az ctangc|iun nir!ciiciik
(Mi 11.5). (I. Wimber: Konkrel kriszluskveles, 4.o.)
(z) az evangeIiumi viIagban ismerl angIikan kanonok, Michac!
Grccn lbb knyveben is beszamoI a ,karizmalikus a|andekok-
kaI kapcsoIalos lapaszlaIalairI
(i) ,A guu|ckczci n4r rcgcn c|ncni. !c cn ncg nin!ig cii u|icn a guu|ckczci|cn. |s-
icnnck cniciicn ki a szitcnci. Mc|ucn |cicri kcrcszicnu c|cicn szcgcnucsscgc. az.
ncgu kcpic|cn taguck ncgicrni rcgi szck4sckai. kcpciias in4!s4gain cs a Bi||ia
ir4nii kczcnucn. Ncn tc|i cr5 az c|cicn|cn. cs csak nagucn kctcs crcn. Ncn t4gu-
ian arra. ncgu ncgcsszan n4sckka| a niicn. Kisz4ra!ian. cs czi iu!ian naganrc|.
.Azi4n ancgu cscn!|cn t4rian |sicnrc. ta|ani csc!4|aics !c|cg icricni. O|uan kc-
zc|r5| crczicn jczus jc|cn|cici. ninina ncgcrinincincn 5i a kczcinnc|. Kcru|tcii
szcrcicictc| cs nc|cgscgctc|. Tu!ian. ncgu ncgna||gaiia in4!s4gainai. rcncn-
|cn sirta jaka!ian. cs c|uan szatak jciick a sz4nra. nc|uckci ncn az cric|ncn jcr-
n4|i ncg. cgujajia uj nuc|tkcni. |z az in4!s4g cs !icscrci uj !incnzicj4|a tczcicii
cngcn. Mig c|5iic csak ncn4nu pcrcig iu!ian in4!kczni. ncsi nin!cn i!5|cn
in4!kczni akarian. Azcn kapian nagan. ncgu auictczcics cs ncscgai4s kcz|cn is
czcn az uj nuc|tcn !icscricn |sicni. A kctcikcz5 napck|an azi iapaszia|ian. ncgu
n4s !c|gck is !r4naian ncgt4|icziak. A jcjcn|cn kcpck jc|cnick ncg. nc|uck guak-
ran cn|crckci 4|r4zc|iak ku|cn|cz5 nc|uzcick|cn. Mikcr tc|i |4icrs4gcn c|ncn!ani
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
49
cguci-cguci. naj!ncn nin!cn csci|cn jcjcn ia|4|ian a szcgci. cs cppcn azi a scgiisc-
gci a!ian czzc|. anirc szukscguk tc|i. !c anir5| nckcn jcga|nan scn tc|i. Azi4n
cn|ckszcn cgu cscirc. anikcr c!csanu4nnak cgu n4iscru|cssc| jcku!nic kc||cii. Na-
gucn |izcnuia|anu|. !c ncgkcr!czicn i5|c. ncgu szcrcinc-c. na in4!kcznck cric. cs 5
ncg|cpcicscnrc igcnnc| t4|aszc|i. |n ncgiciicn. cs uguanazck a jurcsa szatak ic-
|u|iak a sz4nra. ancgu in4!kczian. O ncg|cp5!cii czcn. !c azcn ncg ink4||. ncgu
nc|cgscgci crzcii 4ra!ni a kczcn|5|. anc| a gcrincc |cicg rcszcrc iciicn. Anikcr |c-
jcjczicn az in4!s4gci. jc|u|i - c|5szcr |assan. naj! naga|izicsan. Azi4n jc|4||i. |c-
najc|i. ku|cn|cz5 nc|uzcick|cn prc|4|gaiia a n4i4i. cs csc!4|kczc nangcn szc|a|i
ncg. Mcsi ic|jcscn jc. Ncn j4j. cs icrncszcicscn iu!ck nczcgni. |z janiasziikus.
Ma|d Green hozzaleszi: ,|nncz nascn|c !c|gck az uic||i ctck|cn ni||ickka| icr-
icnnck. (aplism, 127-128.)
B. Az ajndknk mcgszunsc mc!!ctti tcn!giai rvck cIn!ata
i. az az erv, hogy a csodas a|andekok a ki|eIenles harom nagy idszakahoz
kapcsoIdnak, lbb okbI sem aII meg:
(1) nincs kieIegil vaIasz arra a kerdesre, hogy mierl larlozik IIIes es
IIizeus kora ebbe a harom kalegriaba
(a) semmiIyen Ienyeges bibIiai ki|eIenles nem szIelell ekkor (ssze-
hasonIilva a lrveny adasavaI vagy az u|szvelsegi ki|eIenlesseI)
(b) a Ieglbb csoda kis krben lrlenl, nem a nep szeme Iallara, hogy
vaIban hileIesilhelle voIna a ki|eIenlesl (1Kir 17,22-23: 2Kir 2,11-
14. 19-22: 4,32-37: 5,14: 6,5-7: 13,21)
(c) ugy lunik inkabb az eImeIel voIl eIbb, es ebbe igyekezlek beIe-
erIlelni IIIes es IIizeus meghkkenl csodail
(2) a csodas a|andekoknak nyiIvanvaIan nem csak a bibIiai ki|eIenles
hileIesilese voIl a ceI|a
(a) az a|andekok ceI|ai kzll Iehelell a szoIgaIal, irgaIom, Islen or-
szaga ere|enek megnyiIvanuIasa, az evangeIium hirdelesenek
megersilese, Islen dicssegenek megIallalasa, hil ebreszlese, slb.
(3) a ,csodas a|andekok az emIilell harom idszakon kivI is |eIen voI-
lak (pI. az salyaknaI, a birak idszakaban, babiIoni fogsag ide|en, az
eIs szazadi gyIekezelekben, slb.), ami vegkepp erIlelelle es meg-
kerd|eIezhelve leszi a semal
ii. az az erv, hogy a ,karizmalikus a|andekok Iezus es az aposloIok sze-
meIyel hileIesilellek - es ezerl az aposloIi kor ulan megszunlek -, szinlen
nem aII|a meg a heIyel
(1) az egyelIen igeheIyel, meIy egyesek szerinl erre ulaIhal (2Kor 12,12),
kIn nezzk meg az egzegelikai ervekneI
(2) az U|szvelseg mas heIyeibI nyiIvanvaI, hogy a nyeIvekenszIas,
prfelaIas, gygyilas a|andeka nem korIalozdoll Iezusra es az
aposloIokra
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
50
(a) a helvenkel lanilvany gygyiloll
(i) Lk 10,1.9 ,|zck ui4n az r szc|g4|ai|a 4||iicii n4sckai is. ncitcnkci ianiit4nui. cs
c|ku|!ic 5kci naga c|5ii kciicsctc| nin!cn t4rcs|a cs nc|uscg|c. ancta ncnni kc-
szu|i. Gucguiis4ick az cii |ct5 |cicgckci. cs ncn!j4ick nckik. ||kczc|iicii az |sicn
crsz4ga.
(b) Islvan es IIp diaknusok gygyilollak
(i) ApCseI 6,8 ,|sit4n pc!ig - kcguc|cnnc| cs cr5tc| ic|tc - nagu csc!4kai cs jc|ckci
icii a ncp kczcii.
(ii) ApCseI 8,5-8 ,|u|cp |cncni San4ria t4rcs4|a. cs cii nir!ciic nckik a Krisziusi. A
sckas4g cgu szittc| cs cgu |c|ckkc| jiguc|i arra. anii |u|cp ncn!cii. nitc| na||cii4k
cs |4ii4k azckai a jc|ckci. anc|uckci icii. A iiszi4ia|an |c|kck uguanis sck ncgsz4|-
|cii|c| nangcsan ki4|iczta kincnick. sck |cna cs s4nia is ncggucguu|i. cs nagu
crcn tc|i a||an a t4rcs|an.
(c) IIp Ieanyai prfelaIlak
(i) ApCseI 21,8-9 ,M4snap c|in!u|iunk. cs ncgcrkcziunk Ccz4rc4|a. Bcncniunk |u-
|cp ctangc|isia n4z4|a. aki a nci kczu| ta|c tc|i. cs n4|a nara!iunk. Ncki tc|i ncgu
naja!cn |c4nua. akik prcjci4|iak.
(d) a gaIaciabeIi gyIekezelekben lrlenlek csodak
(i) GaI 3,5 ,Tcn4i az. aki a Ic|kci a!ja nckick. cs naia|nas cr5kkc| nunk4|kc!ik kczci-
icick. tajcn a icrtcnu csc|ckc!cici. tagu a nii igcjcnck na||4sa 4|ia| icszi-c czi?
(e) a korinlhusi gyIekezel egyszeru lag|ai gyakoroIlak ezekel az
a|andekokal (1Kor 12-14)
iii. a SzenlIeIek a|andekainak eIsdIeges funkci|a nem egyes szemeIyek hi-
leIesilese, hanem Kriszlus leslenek szerelel aIlaIi epilese, ezerl az egyhaz
egesz korszakaban szamilhalunk ra|uk
(1) 1Kor 14,4-5 ,Aki nuc|tckcn szc|. cnnag4i cpiii. aki pc!ig prcjci4|. a guu|ckczcici cpiii. Szcrci-
ncn uguan. na nin!nu4jan szc|n4ick nuc|tckcn. !c ncg ink4||. na prcjci4|n4ick. ncri na-
guc|| az. aki prcjci4|. nini az. aki nuc|tckcn szc|. kitctc. na ncg is naguar4zza. ncgu a guu|c-
kczci is cpu|jcn |c|5|c.
(2) 1Kor 14,12 ,|zcri ii is. nitc| rajcngick a |c|ki aj4n!ckckcri. arra iguckczzcick. ncgu gaz!agc-
!4scick a guu|ckczci cpiicsci szc|g4|ja.
iv. a prfelaIas es nyeIvekenszIas a|andekavaI kapcsoIalos ervekrI Iesz
meg sz kIn
C. Az ajndknk mcgszunsc mc!!ctti cgzcgctikai rvck cIn!ata
i. az 1Kor 13,8-10 nem hasznaIhal erv az a|andekok megszunese meIIell
(,A szcrcici scna c| ncn nu|ik. Oc |cgucn |4r prcjci4|4s. c| jcg icrc|icini. |cgucn nuc|tckcn ta|c
szc|4s. ncg jcg szunni. |cgucn isncrci. c| jcg icrc|icini. Mcri icrc!ckcs az isncrciunk cs icrc!ckcs a
prcjci4|4sunk. Anikcr pc!ig c|jcn a ickc|cics. c|icrc|iciik a icrc!ckcs.)
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
51
(1) a prfelaIas es a nyeIvekenszIas akkor szunik meg, amikor eI|n a
lkeIeles:
(a) akkor szinrI szinre fogunk Ialni (12a. ,Mcri ncsi iukcr 4|ia| nc-
n4|ucsan |4iunk. akkcr pc!ig szinr5| szinrc)
(b) akkor mar nem Iesz lredekes az ismerelnk (12b. ,ncsi icrc!ckcs
az isncrcicn. akkcr pc!ig ugu jcgck isncrni. ancguan cngcn is ncgis-
ncri az |sicn)
(2) ez az esemeny nyiIvanvaIan Iezus Kriszlus vissza|veleIe Iesz
(a) 1 Korinlhus 1,7 ,Azcri nincs ni4nucick scnnijc|c kcguc|ni aj4n!ck|an. nikcz|cn a ni
Urunk jczus Kriszius ncgjc|cncsci t4rj4ick
(b) 1 Ianos 3,2 ,Szcrciicin. ncsi |sicn gucrnckci taguunk. !c ncg ncn |cii nui|t4nta|c.
ncgu nitc |cszunk. Tu!juk. ncgu anikcr cz nui|t4nta|ct4 |csz. nascn|ct4 |cszunk nczz4.
cs c|uannak jcgjuk 5i |4ini. ani|ucn ta|cj4|an.
(c) IeIenesek 22,3-4 ,Ncn |csz ic||c 4ick a t4rcscn. nancn az |sicn cs a B4r4nu ircnusa
|csz |cnnc. szc|g4i in4!j4k 5i. cs |4ini jcgj4k az 5 arc4i. cs az 5 nctc |csz a ncn|ckukcn.
(3) ha a ,lkeIeles aIall a ibIial erl|k, akkor egy komoIy nehezsegbe
lkznk:
(a) a mi IslenrI vaI ismerelnkhz kepesl IaI es a lbbi aposloI
ismerele csak lredekes es lkeIelIen Ienne!
(b) ,.cguci|cn szcta| jc||cnczncijuk csak czi a nczcici. ncnszcnsz!
(Marlyn LIoyd-Iones)
(c) ,Bc|cn!s4g czi az cgcsz crtc|csi cgu kcz|ctcicii i!5szakra a|ka|nazni.
(KaIvin)
ii. a 2Kor 12,12 nem lamaszl|a aIa azl a nezelel, hogy a karizmalikus a|an-
dekok kizarIag az aposloIokal hileIesilellek voIna (,Apcsic|s4gcn
isncrici5jcguci a ic|jcs 4||naiaicss4g|an. a jc|ck|cn. csc!4k|an cs isicni cr5k|cn
nui|t4nu|iak ncg kczciicick..)
(1) 1. prc||cna: IaI nem az aposloIokal es a lbbi kereszlenyl aIIil|a egy-
massaI szembe, hanem az aposloIokal es 4|aposloIokal
(a) a |eIek arrI szInak, hogy honnan ludhal|ak, hogy igazi apos-
loI, nem arrI, hogy apcsic| (es nem helkznapi kereszleny)
(b) az ismerlel|egyei |eIIemzk Iehelnek minden kereszlenyre (de
nem az aIaposloIokra, akik nem kereszlenyek)
(2) 2. prc||cna. IaI aposloIsaganak |eIei nem maguk a |eIek es csodak
(a) a |eIek es csodak kiserik az aposloIsaganak ismerlel|eIeil
(b) hogy mik ezek a |eIek, arrI a IeveI korabbi reszeiben beszeIl:
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
52
(i) halaIommaI Iep feI a gonoszsaggaI szemben (10,3-4: 8-11: 13,2-4.10)
(ii) feIl szerelel a gyIekezel iranl (11,1-6)
(iii) az evangeIium ismerele es nyiIl hirdelese (11,6)
(iv) nzelIen lrdes a gyIekezelekkeI, ami neIIalasban is megmulalkozoll
(11,7-11)
(v) a gyIekezelel nem hasznaIla ki, nem lll arcuI senkil (11,20-21)
(vi) Kriszluserl vaIIaIl szenvedes es nehezsegek (11,23-29)
(vii) Ialomasok es kinyiIalkozlalasok (12,1-6)
(viii) megeIegedellseg es hil a lesleben Iev lvis hordozasara (12,7-9)
(ix) er az erlIensegben (12,10)
(c) ezek az ismerlel|egyek kInbzlelik meg l az aIaposloIoklI,
a |eIek, csodak es isleni erk csak kiserik aposloIsaganak ismer-
lel|egyeil
(3) 3. prc||cna. annak nincs sok erleIme, hogy a |eIekel es csodakal leI|es
aIIhalalossaggaI mulalla be kzllk
(a) a leI|es aIIhalalossag aposloIsaganak |eIeire ulaI (I. fenli Iisla)
iii. az 1Il 4,10-11 semmikeppen nem eIfogadhal erv az a|andekok egy cso-
porl|anak (a ,|eIa|andekoknak) megszunese meIIell (,Aszcrini. ncgu ki-ki
ni|ucn |c|ki aj4n!ckci kapcii. |cgucick cgun4snak szc|g4|ai4ra. ncgu az |sicn
sckjc|c kcguc|ncnck jc |cicicncnucsci |cgucick. Aki beszeI. az |sicn szataii kcz-
tciiisc. Ha ta|aki szoIguI. azza| az cr5tc| szc|g4|jcn. anc|uci az |sicn a! ncki.
ncgu igu nin!cn az |sicn !ics5scgcrc t4|jck jczus Kriszius 4|ia|. akic a !ics5scg
cs a naia|cn crckkcn-crckkc. Ancn)
(1) eIszr is az erv (meIyel pI. G. Gardiner lbb heIyen is aIkaImazoll)
azl feIleleIezi, hogy az aposloIok fe|eben az a|andekoknak harom
csoporl|a (fa|la|a) Ielezell
(a) erre azonban semiIyen ulaIasl nem laIaIunk az U|szvelsegben
(b) egy rossz igemagyarazali mdszerrI van sz:
(i) eIszr aIkolunk harom kalegrial
(ii) azokal beIevelil|k az aposloIok irasaiba
(iii) az aIlaIunk megaIkololl kalegriak kzI csak kelll Ialunk egy IeveIben
(iv) Ievon|uk a kvelkezlelesl: Ieler ide|eben az a kalegria mar nem Ielezell!
(2) az un. ,|eIa|andekok gond neIkI beiIIeszlhelk a Ieler aIlaI emIilell
kel csoporl vaIameIyikebe:
(a) ,aki |cszc|: ez vonalkozhal a nyeIvekenszIasra es prfelaIasra is
(b) ,aki szc|g4|: ez vonalkozhal a gygyilasra is
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
53
iv. az If 2,20-rI kIn Iesz sz a prfelaIas a|andeka kapcsan (,Mcri r4cpu|-
icick az apcsic|ck cs a prcjci4k a|apj4ra. a sarckk5 pc!ig naga Kriszius jczus)
(1) sokan ezl a prfelaIas a|andekanak az aposloIi korraI vaI megszune-
se meIIell hozzak ervkenl
(2) ez az erv nem aII meg az 1Kor 13,8-10 fenyeben, a gygyilas es a
nyeIvekenszIas a|andekal pedig eIeve nem erinli
D. Az ajndknk mcgszunsc mc!!ctti tapaszta!ati rvck cIn!ata
i. ezek az a|andekok mindig kaoszl hoznak`
(1) sok oIyan doIog van, ami egy gyIekezel eIeleben rendelIensegel
okozhal es veszeIyl |eIenlhel (pI. erIlelell evangeIizaci, szelapr-
zdoll szoIgaIalok, nem megfeIeI vezelk, nem kezben larloll aI-
kaImak, doklrinaIis vilak)
(2) a feIadal soha nem az, hogy kiiklassunk minden Iehelseges veszeIyl
(hiszen azzaI az eIelel is megfo|l|uk), hanem hogy a foIyamalokal
egeszseges mederben larlsuk, es a vezelk az Islen Ige|ebI szerzell
ismereleik es a LeIeklI kapoll bIcsessegk aIap|an kezkben larl-
sak azokal
ii. ezek az a|andekok mindig megoszIasl hoznak`
(1) megoszIasl nmagukban | vagy semIeges doIgok is hozhalnak:
(a) pI. lanilas, vezelk, sliIus, Iilurgia, gyakorIal, szoIgaIalok
(b) allI, hogy a IeIki a|andekok sokszor megoszIasl hozlak, meg
nem bizlos, hogy nem az UrlI vannak
(2) minden eselben arra keII lrekedni, hogy megrizzk a szerelel k-
leIekel, mikzben Ieg|obb meggyzdesnkkeI lesszk az Ur akara-
lal
(a) a IeIki a|andekok gyakorIasanaI is vigyazni keII a gyIekezel egy-
segere es a lagok kzlli szerelelre
iii. ezek az a|andekok mindig eIlavoIilanak az IgelI`
(1) ez meginl igaz Iehel sok nmagaban | vagy semIeges doIogra is (pI.
enekIes, szoIgaIalok, evangeIizaci)
(2) de sok oIyan gyIekezel van, ahoI a IeIki a|andekok gyakorIasa eges-
zseges mdon lrlenik, es az Ige lanilasa is megfeIeI hangsuIyl kap
a gyIekezelben es az egyes lagok hileIeleben
iv. ezek az a|andekok vaI|aban nem mukdnek
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
54
(1) ha nem is mukdnenek, az sem Ienne ok arra, hogy oIyal aIIilsunk,
amil a ibIia nem aIIil (vagyis hogy az a|andekok megszunlek)
(2) a lenyIeges kerdes inkabb az Iehel, hogy mierl nem mukdnek c|uan
ncrick|cn, minl az eIs szazadban
(a) sokan azl vaIaszoInak erre, hogy az a|andekok igenis oIyan mer-
lekben mukdnek, minl az eIs szazadban
(b) masok szerinl ha kisebb Ienne is a halekonysega az a|andekok-
nak ma, az sem |eIenlene azl, hogy ezek ne IslenlI Iennenek
(3) mierl nem ba| az sem, ha az a|andekok kevesbe halekonyak ma`
(a) egyreszl nagyon kevesel ludunk arrI, hogy az AposloIok cseIe-
kedeleiben szerepI rendkivIi csodak meIIell a heIyi gyIeke-
zelekben miIyen mdon nyiIvanuIlak meg a LeIek a|andekai az
egyszeru hivk kzll
(b) amikor Iezus vagy az aposloIok ,minden belegsegel (pI. Ml
9,35) meggygyilollak, abban voIlak kisebb belegsegek is, me-
Iyek nem szamilollak Ialvanyos csodaknak
(c) a IeIki a|andekok ere|e es halekonysaga vaIloz, ezerl a gyengebb
es kevesbe halekony megnyiIvanuIasokal is IslenlI |vnek
larlhal|uk
(d) feIlehel|k a kerdesl, hogy ha ma csak husz ember ler meg egy
evangeIizacis ssze|veleIen (es nem haromezer - v. ApCseI
2,41), akkor oll nem az evangeIizaci a|andeka mukdik` mierl
Ienne ez maskepp peIdauI a gygyilas a|andekavaI, ha nem min-
den beleg, hanem csak egy-kell gygyuI meg, es nem a rakosok
es benak, hanem az aszlhmasok es a gyomorfekeIyesek kzI`
(e) amennyiben igaz, hogy kisebb erveI vagy halekonysaggaI nyiI-
vanuInak meg ma a karizmalikus a|andekok, minl kelezer evveI
ezeIll, akkor sem az a heIyes hozzaaIIas, hogy lagad|uk ezek is-
leni eredelel, hanem az, hogy haIal ad|unk erlk, es ker|nk meg
lbbel!
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
55
4. A NYILVIKINSZLAS AIANDIKA
1. MI EZ A JELEN5EG?
A. A jc!cnsg c!Inrdu!sai az Ujszvctsgbcn
i. Mk 16,17 ,Azckai pc!ig. akik nisznck. czck a jc|ck kctciik. az cn nctcn|cn cr!cgckci uznck ki. uj
nuc|tckcn szc|nak.
ii. ApCseI 2,4 ,Min!nu4jan ncgic|ick Szcni|c|ckkc|. cs ku|cnjc|c nuc|tckcn kcz!ick |cszc|ni. ugu. anc-
guan a Ic|ck a!ia nckik. ncgu szc|janak.
iii. ApCseI 10,44-46 ,Mig czckci a szatakai ncn!ia Pcicr. |csz4||i a Szcni|c|ck nin!azckra. akik na||-
gaii4k az igci. |s c|4nu|iak a zsi!c sz4rnaz4su nit5k. akik Pcicrrc| cguuii jciick. ncgu a pcg4nuckra
is kiic|icicii a Szcni|c|ck aj4n!cka. Ha||cii4k uguanis. anini nuc|tckcn szc|iak. cs nagaszia|i4k az
|sicni.
iv. ApCseI 19,6 ,|s anikcr P4| r4juk iciic a kczci. |csz4||i r4juk a Szcni|c|ck. uguncgu ku|cn|cz5 nuc|-
tckcn szc|iak. cs prcjci4|iak.
v. 1Kor 12,10 ,Van. aki az isicni cr5k nunk4ii tagu a prcjci4|4si kapia. tan. aki |c|kck ncgku|cn|czic-
icsci. a nuc|tckcn ta|c szc|4si. tagu pc!ig a nuc|tckcn ta|c szc|4s naguar4z4s4i kapia.
vi. 1Kor 12,28-30 ,|zck kczu| pc!ig ncnc|uckci c|5szcr apcsic|ckk4 rcn!c|i az |sicn az cgun4z|an. n4-
sc!szcr prcjci4kk4. narna!szcr ianiickk4. Azui4n a!cii csc!aict5 cr5kci. kcguc|ni aj4n!ckckai. guc-
guii4sra. gu4nc|ii4sra. tczcicsrc. ku|cnjc|c nuc|tckcn szc|4sra. Min!nu4jan apcsic|ck? Min!nu4jan
prcjci4k? Min!nu4jan ianiick? Min!cnki|cn tan csc!aict5 cr5? Min!cnki rcn!c|kczik a gucguii4s
kcguc|ni aj4n!ck4ta|? Min!nu4jan szc|nak nuc|tckcn? Min!nu4jan ncg iu!j4k azi naguar4zni?
vii. 1Kor 13,1 ,Ha cn|crck tagu angua|ck nuc|tcn szc|ck is. szcrcici pc!ig nincs |cnncn. c|uann4 |ci-
icn. nini a zcng5 crc tagu pcng5 cin|a|cn.
viii. 1Kor 13,8-10 ,A szcrcici scna c| ncn nu|ik. Oc |cgucn |4r prcjci4|4s. c| jcg icrc|icini. |cgucn
nuc|tckcn ta|c szc|4s. ncg jcg szunni. |cgucn isncrci. c| jcg icrc|icini. Mcri icrc!ckcs az isncrciunk
cs icrc!ckcs a prcjci4|4sunk. Anikcr pc!ig c|jcn a ickc|cics. c|icrc|iciik a icrc!ckcs.
ix. 1Kor 14,1-28 ,Tcrckc!jcick a szcrcicirc. |uzgcn kcrjcick a |c|ki aj4n!ckckai. !c |cgink4|| azi. ncgu
prcjci4|jaick. Mcri aki nuc|tckcn szc|. ncn cn|crckncz szc|. nancn |sicnncz. Ncn is crii ncg 5i scn-
ki. ncri a Ic|ck 4|ia| szc| iiikckai. Aki pc!ig prcjci4|. cn|crckncz szc|. cs czzc| cpii. |4icrii. tigaszia|.
Aki nuc|tckcn szc|. cnnag4i cpiii. aki pc!ig prcjci4|. a guu|ckczcici cpiii. Szcrcincn uguan. na
nin!nu4jan szc|n4ick nuc|tckcn. !c ncg ink4||. na prcjci4|n4ick. ncri naguc|| az. aki prcjci4|.
nini az. aki nuc|tckcn szc|. kitctc. na ncg is naguar4zza. ncgu a guu|ckczci is cpu|jcn |c|5|c. Ha
pc!ig. icsitcrcin. c|ncguck nczz4ick. cs nuc|tckcn szc|ck. nii naszn4|ck nckick. na ncn szc|ck ncz-
z4ick cguuiia| kinui|aikcziai4s|an tagu isncrci|cn. prcjci4|4s|an tagu ianii4s|an? Az c|ciic|cn
nangszcrck. ak4r jutc|a. ak4r |ani. na ncn a!nak ku|cn|cz5 nangckai. ncguan isncrjuk jc|. anii a
jutc|4n tagu a |anicn j4iszanak? Ha pc!ig a ircn|iia |izcnuia|an nangci a!. ki jcg a narcra kcszu|-
ni? gu tan tc|cick is. anikcr nuc|tckcn szc|ick. na ncn szc|ick ti|4gcsan. ncguan jcgj4k ncgcricni.
anii |cszc|ick? Csak a |ctcg5|c jcgick |cszc|ni. Ki iu!ja. n4nujc|c nuc|t tan czcn a ti|4gcn. cs cguik
scn cric|nci|cn. Ha icn4i ncn isncrcn a nuc|tci. a |cszc|5nck i!cgcn nara!ck. cs a |cszc|5 is i!cgcn
|csz nckcn. |zcri ii is. nitc| rajcngick a |c|ki aj4n!ckckcri. arra iguckczzcick. ncgu gaz!agc!4scick a
guu|ckczci cpiicsci szc|g4|ja. |zcri aki nuc|tckcn szc|. in4!kczzck azcri. ncgu naguar4zaici is iu!-
jcn a!ni. Mcri na nuc|tckcn szc|ta in4!kczcn. a |c|kcn uguan in4!kczik. !c az cric|ncnci ncn
naszn4|cn. Hcguan is tan icn4i cz a !c|cg? |n4!kczcn |c|ckkc|. !c in4!kczcn cric|cnnc| is. !icsc-
rcici cnck|ck |c|ckkc|. !c !icscrcici cnck|ck cric|cnnc| is. Mcri na csak |c|ckkc| ncn!asz !icscrcici.
akkcr aki az ataiai|anck nc|uci jcg|a|ja c|. ncguan jcg 4ncni ncn!ani a ic n4|aa!4sc!ra. anikcr ncn
is iu!ja. nii |cszc|sz? Mcri ic uguan szcpcn a!sz n4|4i. !c a n4sik ncn cpu| |c|5|c. H4|4i a!ck az |s-
icnnck. ncgu nin!nu4jaickn4| jc||an iu!ck nuc|tckcn szc|ni. !c a guu|ckczci|cn ink4|| akarck ci
szci kincn!ani cric|cnnc|. ncgu n4sckai is ianiisak. niniscn iizczcr szci nuc|tckcn. Tcsitcrcin. nc
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
56
|cgucick gucrnckck a gcn!c|kcz4s|an. nancn a rcssz|an |cgucick kiskcruak. a gcn!c|kcz4s|an c||cn-
|cn crciick |cgucick. A icrtcnu|cn ncg tan irta. .|!cgcn nuc|tckcn cs i!cgcnck ajk4ta| jcgck szc|ni
cnncz a ncpncz. cs igu scn na||gainak r4n. czi ncn!ja az r. guncgu a nuc|tckcn ta|c szc|4s jc|.
!c ncn a nit5knck. nancn a niici|cncknck. a prcjci4|4s pc!ig ncn a niici|cncknck. nancn a nit5knck
szc|. Ha icn4i csszcjcn az cgcsz guu|ckczci. cs nin!nu4jan nuc|tckcn szc|nak. cs kcz|cn |cncnnck
c!a az ataiai|anck tagu a niici|cnck. ncn azi jcgj4k-c ncn!ani. ncgu 5rjcngick? Oc na ta|ancnnui-
cn prcjci4|nak. cs |cncgu cgu niici|cn tagu |c ncn ataicii. annak nin!cnki a |c|kcrc |cszc|. azi
nin!cnki ncgtizsg4|ja. cs igu szitcnck iiikai nui|t4nta|ct4 |csznck. uguncgu arcra |cru|ta in4!ja
az |sicni. cs nir!cii. ncgu az |sicn ta|c|an kczciicick tan. Mi kctcikczik nin!czck|5|. icsitcrcin?
Anikcr csszcjciick. kinck-kinck tan zsc|i4ra. ianii4sa. kinui|aikcziai4sa. nuc|tckcn szc|4sa. nagua-
r4zaia. nin!cn cpu|cscickci szc|g4|ja! Ha nuc|tckcn szc| is ta|aki. kciicn tagu |cgjc|jc|| n4rnan
szc|janak. ncgpc!ig cgun4s ui4n. cgu ta|aki pc!ig naguar4zza ncg. Ha pc!ig nincs naguar4zc.
na||gasscn a guu|ckczci|cn. csak cnnag4ncz szc|jcn cs az |sicnncz.
x. 1Kor 14,39 ,|zcri. icsitcrcin. icrckc!jcick a prcjci4|4sra. !c a nuc|tckcn ta|c szc|4si sc aka!4|ucz-
z4ick.
B. A ,g!nsszn!!ia" jc!cntsc
i. eredeli grg kife|ezes: g|cssza |a|cin (nyeIv szIni)
(1) |eIenlese: nyeIv (a beszedszerv) vagy nyeIv (amil beszeInk)
ii. Varga Zsigmond a kvelkez meghalarozasl ad|a a kife|ezes |eIenlese-
kenl:
(1) ,A nuc|tckcn szc|4s. gcr. nukijcjczcssc| g|csszc|4|ia az ujsz. ianii4s|an a kctcikcz5 kcr!csckci
tcii jc|. u) P4| ianii4sa cs az ApCsc| kci i!ct4gc nc|uc szcrini cguar4ni kciscgic|cn. ncgu a kcr.
g|csszc|4|ia a Ic|ck aj4n!cka. A karizn4k crickrcn!jc|cn azcn|an a |cga|acscnua|| nc|ucn 4||.
ncri cksziaiikus icrncszcicnc| jcgta a |cgkczc|c|| 4|| az cn|cr icrncszcii (pszicnikai) ti|4g4-
ncz. b) |z cnnan crc!. ncgu a g|csszc|4|ia jcrn4j4|an ncgnui|aikczc pncunaiikus. azaz |c|ki
cn|cr cgcsz cric|nc. inic||ckiusa ncg kitu| 4|| a ncgti|4gcsc!4s jc|uanai4n. a ncgszc|a|c |c|ki
cn|cr ncgnui|aikcz4sa cgurcszi ic|jcscn cgucni. n4srcszi az cric|cn cszkczcitc|. ncciikusan
ncg 4|ia|4|an a ic||i |c|ki cn|crnck scn jc|ici|cnu| crinci5. ncg a nii|cn scn. Csak az crii ncg
a |c|ki cn|crck kczu| is. akinck crrc ku|cn |c|ki aj4n!cka. karizn4ja tan. a ncgcricscn a|apu|c
naguar4z4sc. c) A g|csszc|4|i4nak cz a saj4icsan kcztci|cn cs cric|cn jc|ciii jc||cgc icszi kit4-
naicss4 azi. ncgu a guu|ckczcick|cn ninc| ic||cn. cppcnscggc| nin!cnki 4||jcn |sicnnc| c|uan
n5jcku cs 4iui5 crcju kapcsc|ai|an. nini ani|ucn a nuc|tckcn szc|4si c|5i!czi. Oc a g|csszc|4|ia
jc||cgc icszi kit4naicss4 azi is. ncgu a guu|ckczci|cn. anc| a (|c|ki) cpiics a nin!cn n4si ncg-
c|5z5 cs nin!cn n4s jc|cii 4||c cr!ck. scnki nc szc|nasscn nuc|tckcn. csak akkcr. na tan c|uan.
aki cric|ncs. ncciikus nuc|trc. crinci5 cn|cri |cszc!rc ic|n4csc|ja (1Kcr 12.10. 14.26) |sicni
!ics5ii5. jc||uz!u|i. tisszaiarinaiai|an cs c||cn4||naiai|an crcju ncgnui|aikcz4s4i. |sicnnc|
nin!cnki nin!ig csak ckszi4zis|an ia|4|kcznai. ncn az cric|nc rctcn cs kcztciiicsctc|. tiszcni
cgun4ssa| nin!ig csak ncciikus kcz|csck (injcrn4cick) uij4n crinikcznciunk. cgun4sncz nin-
!ig csak cric|cnnc| szc|naiunk. scnnikcppcn scn ckszi4zis|an. d) A g|csszc|4|ia n4r cn|iicii
jc||cgc azcn|an ncg su|ucsa|| kctcikczncnuckci is tcn naga ui4n. Uguancz a ncgnui|aikcz4si
jcrna ciincncs a pcg4nu |4|t4nuin4!c kczcsscgck kcgucsscgc|cn cs isicniiszic|cicin is. uguan-
i|ucn cnkitu|ci|cn |ct5. cksziaiikus jcrn4|an. icn4i jcrn4j4i ickinitc nuc|tckcn szc|4ssa| !i-
cs5iiik a |4|t4nuin4!ck is a naguk isicncii. Taria|n4|an g|csszc|4|i4juk a kcrcsziucnck szcnc-
|cn cs a kcrcsziucn isicniiszic|cicn isicnk4rcn|4s. ||aszjcnia. nitc| ncn az cgu igaz |sicn !i-
cs5iicsci szc|ja. nancn c|uan isicnckci. akikci a kcrcsiucn nii a !cncnck kaicgcri4j4|a scrc|.
|crn4j4|an - csak nuc|tckcn szc|4s. uguanugu nini a kcrcsziucn g|csszc|4|ia. csup4n nujaji
kcr!csr5| tan iii szc. M4rncsi a kcrcsziucn guu|ckczci ic|jcscn nuiicii a||an. ncgu ki akar rcszi
tcnni isicniiszic|cicn. ki ncn. Scn ncn ii|i tagu aka!4|ucz. scn ncn kcnuszcrii. A |4|t4nu-
in4!c pcg4nu is nuugc!ian jc|cn |cnci a kcrcsziucn isicniiszic|cicn. cgucncscn azi |cnci ncn-
!ani. ncgu a guu|ckczci kit4naicsnak is iarija az i|ucsnii. |ii kctcikczik |c azui4n a kcii5s ncg-
ictc!cs. A |4|t4nuin4!c pcg4nu cguszcrrc ciincn crzi nag4i a kcrcsziucn isicniiszic|cicn.
anikcr azi na||ja. ncgu a guu|ckczci iagjai nuc|tckcn szc|nak. Tctc!cii. cz ncn az 5 nanis isic-
nci !ics5iiciic. A nit5 kcrcsziucn azi niszi. ncgu a guu|ckczci|cn nuc|tckcn szc|c pcg4nu. |4|-
t4nuin4!c a kcrcsziucnck |sicncnck. az cgu igaz |sicnnck a nagaszia|4s4i szc|ja (ApCsc|
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
57
10.46). !c ictc!cii. ncri cz az cn|cr !cncni |c|kck nai4s4ra az igaz |sicni k4rcnc|ia. Tiszia
nc|uzcici csak az cn|iicii ic|n4csc|4s icrcninci. anc|u iu|aj!cnkcppcn a prcjciai szc cric|ncs
nuc|tcrc jcr!iiciia |c a nuc|tckcn szc|c pncunaiikus kcrcsziucn cn|cr jcrrc |c|ku. !c crincici-
|cn szatu in4!s4g4i -. na uguan szcnak |cnci nctczni cgu4|ia|4n |cszc!cnck a|kaic|cncii. e) A
nuc|tckcn szc|4s czcnkitu| jc|iun5. a guu|ckczci ncikcznapi |cszc!ci5| cs c|cici5| c|ui5. annak
|4iszc|ag jc|c|c cnc|kc!5 jc|cnscg. gu azui4n icrncszcics. ncgu a guu|ckczcick|cn sckan azi
iarij4k. ncn is igazi kcrcsziucn. ncn is kapnaiia a Ic|ck kcrcsziscgci az. aki ncn szc| nuc|tc-
kcn a guu|ckczci|cn. |z a kiz4rc|agcss4gra iaricii igcnu |4rnc|u n4s karizna cscic|cn ictc|u-
gcs tc|na (tc. 1Kcr 12.27). !c ku|cncscn tcszc|ucs a ncn!ciiak niaii a nuc|tckcn szc|4s cscic-
|cn. f) Mi a ncgc|!4s? |guckczzck nin!cnki arra. ncgu szcnc|ucs kcgucsscgc|cn az |sicnnc|
ta|c ia|4|kcz4si ninc| inicnzitc||cn c|jc 4i. nc jc|jcn aiic|. ncgu cric|ncnck kikapcsc|4s4ta|.
ckszi4zis|an icricnik cs icricnnci cz csup4n. Oc a guu|ckczci|cn az cpiics niaii a sza|4|u cz.
icrckc!jck nin!cnki a naguc|| karizn4kra. n4rpc!ig a |cgnaguc||. a |cgnagasa|| rcn!u kc-
guc|ni aj4n!ck a prcjci4|4s. |zcri. ink4|| ci szci cric|cnnc| (a prcjccia nuc|tcn cs nc!j4n).
nini iizczrci nuc|tckcn (az cksziaiikus 4||apci kcztci|cn. |ciisziu|ai|an jcrn4j4|an). (Varga
Zs.: U|szvelsegi grg-magyar szlar)
iii. Varga Zsigmond meghalarozasa a |eIenseg ekszlalikus |eIIegeveI kap-
csoIalban megkerd|eIezhel, de ramulal arra, hogy ez az a|andek eIs-
sorban az IslenneI vaI kapcsoIal megeIesenek egyik eszkze, es az er-
leImel megeIz (iIIelve meghaIad) foIyamal eredmenye
C. A nyc!vckcnsz!s tcrmszctc
i. a nyeIvekenszIas |eI a zsidknak`
(1) Gardiner ervei az 1Kor 14,21-22 aIap|an (,A icrtcnu|cn ncg tan irta.
.|!cgcn nuc|tckcn cs i!cgcnck ajk4ta| jcgck szc|ni cnncz a ncpncz. cs igu
scn na||gainak r4n. czi ncn!ja az r. guncgu a nuc|tckcn ta|c szc|4s
jc|. !c ncn a nit5knck. nancn a niici|cncknck. a prcjci4|4s pc!ig ncn a ni-
ici|cncknck. nancn a nit5knck szc|.):
(a) a nyeIvekenszIas |eIkenl szoIgaIl a zsidknak IeruzsaIem pusz-
luIasa eIll (k a ,hilelIenek, akiknek |eI a nyeIvekenszIas)
(b) mara megszunl ez az a|andek, merl belIllle ceI|al (Islen a zsi-
dklI a poganyok feIe forduIl)
(c) a korinlhusiak visszaeIlek az a|andekkaI, merl magukal epilellek
veIe, nem a zsidk feIe hasznaIlak |eIkenl (14,4 ,Aki nuc|tckcn
szc|. cnnag4i cpiii. aki pc!ig prcjci4|. a guu|ckczcici cpiii.)
(2) az 1Kor 14,21-25 heIyes magyarazala:
(a) az az aIapeIv, hogy ha erlhelelIen nyeIven szIunk vaIakihez, az
nem epili l
(b) IaI peIdanak hoz erre egy szvelsegi figyeImezlelesl, meIyben
az asszirok erlhelelIen nyeIvel az ileIel |eIekenl ad|a Islen a hi-
lelIen zsidknak
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
58
(c) a nyeIvekenszIas erlhelelIensege a gyIekezelben lehal nem aI-
das a haIIgalknak, hanem inkabb oIyan, minl mikor Islen az
ileIel |eIel ad|a hilelIeneknek
(d) eppen ezerl: aki nyeIveken szI, legye ezl magaban, vagy csak
akkor, ha van, aki megmagyarazza
ii. Ielez nyeIvekrI van sz`
(1) ervek ameIIell, hogy igen:
(a) a nyeIvekenszIas Ielez nyeIvekkenl vaI besoroIasa |eIIemz
voIl nem csak a diszpenzacionaIisla (|eI a zsidknak), de a ha-
gyomanyos pnksdi (evangeIizacis ceIu csoda) erleImezesekre
is
(b) egyik erv az, hogy a g|cssza a helkznapi szhasznaIalban ismerl
nyeIvel |eIenl
(c) pnksdkor a haIIgalk sa|al nyeIvkn haIIollak beszeIni az
aposloIokal, lehal isncri nyeIvekrI voIl sz, amil k nem lanuI-
lak, hanem a|andekkenl kaplak
(d) az a|andek Ielez nyeIveken vaI beszedel |eIenl, merl az asszi-
rok nyeIve is az voIl, amire IaI - iIIelve Izsaias - ulaIasl lesz
(1Kor 14,21)
(2) ervek ameIIell, hogy nem:
(a) IaI emberek tagu angua|ck nyeIverI beszeI (1Kor 13,1)
(b) a korinlhusi gyIekezelben egyerleImuen ,erlhelelIenek voIlak
ezek a nyeIvek (pedig IaI mondhalla voIna azl is, hogy
,amennyiben vaIakinek nem ,Ielez nyeIve van, az nmagaban
imadkozzon, a lbbiek viszonl imadkozhalnak hangosan is)
(c) a nyeIvekenszIas naguar4zaia is a LeIek a|andeka, ami azl vaI-
szinusili, hogy mas mdon (pI. nyeIvismerelleI) nem Iehel meg-
ludni a beszeI imadsagal
(d) ha Korinlhusban Ielez emberi nyeIveken imadkozlak voIna, mi-
erl gondoIla voIna barki is, hogy ,r|ngenek (14,23), fIeg,
hogy egy kozmopoIila varosrI voIl sz, ahoI nem voIl szokalIan
az idegen nyeIv`
(e) a pnksdi |eIenseg a nyeIvekenszIasnak egy kInIeges for-
ma|a voIl, oll lbb csoda lrlenl egyszerre
(3) meIyik nezel az igaz`
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
59
(a) a bibIiai ervek kevesbe lamaszl|ak aIa azl a nezelel, hogy Ielez
emberi nyeIvekrI Ienne sz
(b) a nyeIvekenszIas |eIensegenek lbb aIapos nyeIveszeli vizsga-
Iala is azl ersili meg, hogy nem kIasszikus emberi nyeIvekrI,
hanem egy azoklI sok mindenben eIler nyeIvi |eIensegrI van
sz
(c) a pnksdi es a korinlhusi nyeIvek kzlli kInbseg nyilva
hagy|a annak a Iehelsegel, hogy akar mindkellrI sz Iegyen,
de inkabb a korinlhusi |eIenseg lekinlhel aIlaIanosabbnak
iii. a nyeIvekenszIas lermeszelenek megerlesere IaI lbb mondalavaI is ra-
vezel bennnkel:
(1) 1Kor 13,1 ,Ha cn|crck tagu angua|ck nuc|tcn szc|ck is
(a) Iehelseges, hogy angyaIi nyeIvekrI van sz, bar ez nem bizonyilhal IaI szavai-
bI
(2) 1Kor 14,2 ,Mcri aki nuc|tckcn szc|. ncn cn|crckncz szc|. nancn |sicnncz. Ncn is crii ncg 5i
scnki. ncri a Ic|ck 4|ia| szc| iiikckai.
(a) a nyeIvekenszIas Islenhez szI (az imadsag egy fa|la|a)
(b) a nyeIvekenszIas nem erlhel masok szamara (a pnksdi esemeny a kiveleI!)
(c) a nyeIveken vaI imadkozas kzben egyebkenl erinlelIen meIysegek laruInak feI
a SzenlIeIek munka|akenl (bensseges imadsag a LeIek aIlaI)
(3) 1Kor 14,4 ,Aki nuc|tckcn szc|. cnnag4i cpiii. aki pc!ig prcjci4|. a guu|ckczcici cpiii.
(a) a lbbi a|andeklI eIleren ez eIssorban a szemeIyes epIesnkel szoIgaI|a
(4) 1Kor 14,13 ,|zcri aki nuc|tckcn szc|. in4!kczzck azcri. ncgu naguar4zaici is iu!jcn a!ni.
(a) a magyarazal a|andeka neIkI meg az imadkoznak is erlhelelIen marad az, amil
mond
(5) 1Kor 14,14-15 ,Mcri na nuc|tckcn szc|ta in4!kczcn. a |c|kcn uguan in4!kczik. !c az cric|-
ncnci ncn naszn4|cn. Hcguan is tan icn4i cz a !c|cg? |n4!kczcn |c|ckkc|. !c in4!kczcn cr-
ic|cnnc| is. !icscrcici cnck|ck |c|ckkc|. !c !icscrcici cnck|ck cric|cnnc| is.
(a) a nyeIveken vaI imadkozas soran nem az erleIem, hanem a IeIek szIaI meg (ill
lehal egy erleIem c|5iii vagy jc|ciii vagy nc||ciii imadkozasrI van sz)
(b) fonlos, hogy a nyeIvekenszIas meIIell az erleIemmeI vaI imadkozas is megfe-
IeI hangsuIyl kap|on
(6) 1Kor 14,18 ,H4|4i a!ck az |sicnnck. ncgu nin!nu4jaickn4| jc||an iu!ck nuc|tckcn szc|ni
(a) Iehel ebben az imadkozasi formaban is fe|Idni
(7) 1Kor 14,27-28 ,Ha nuc|tckcn szc| is ta|aki. kciicn tagu |cgjc|jc|| n4rnan szc|janak. ncgpc!ig
cgun4s ui4n. cgu ta|aki pc!ig naguar4zza ncg. Ha pc!ig nincs naguar4zc. na||gasscn a guu-
|ckczci|cn. csak cnnag4ncz szc|jcn cs az |sicnncz.
(a) a gyIekezelben csak magyarazallaI egyll |eIenl aIdasl
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
60
(b) van heIye annak, hogy vaIaki a szemeIyes imaeIeleben hasznaI|a ezl a nyeIvel
(sl, ez az eIsdIeges heIye az a|andeknak)!
iv. a nyeIvekenszIas |eIensegenek megerleseben fonlos az a kel leny, hogy
1) az imadkoz a LeIek indilasara beIs lilkokal lar feI Islen eIll, es 2)
mikzben igy imadkozik, az erleIme reszben lelIen marad
(1) George MaIIone definici|a ezekel veszi figyeIembe: ,Sanarin kctci-
kczicicsc /WiIIiam I. Samarin kimeril lanuImanyl keszilell a
nyeIvekenszIas |eIensegenek magyarazalarI: W. Samarin, Tongues
of Men and AngeIs/ az. ncgu a g|csszc|4|ia a rcgicnzcii pszcu!c-nuc|t cgu
jcrn4ja. A Sanarin 4|ia| jc||cnzcii pszcu!c-nuc|t ta|cszinu|cg cgujajia
prckcgniiit |cszc!. nc|u ncn ncni kcrcsziu| az cric|cn szur5jcnck rcn!cz5
nai4s4n. cs anc|u ncgjc|cncsc|cn nuc|tszcrunck nai. !c ta|cj4|an ni4nuzik
|c|5|c a jcrna. a ncn!aiian cs a saj4ics szckcsz|ci. B4r a nuc|tckcnszc|4s
kcz|cn jc|cn |cnci crzc|cn is. !c a|aptci5cn ncn cksziaiikus jc|cnscg. Az cr-
ic|cn nukc!cs|cn tan. !c ncn az ir4nuiija a jc|uanaici. A |cszc|5 iu!ja.
ncgu nii csin4|. !c ncn jc|ici|cnu| iu!ja az cric|nci annak. anii ncn!. |z
c|uan |cszc!. nc|u ncn csak cn|crcknck a!aiik. nancn angua|cknak is.
ncgu az in4!ai|an naszn4|j4k (1Kcr 13.1. 14.2). |z az in4!s4gnak cgu
szcntc!c|ucs jcrn4ja. nc|u|cn a szitunkci cs |c|kunkci cnijuk ki |sicn
c|5ii.: MaIIone egy masik leoIgusl idezve hozzafuzi: ,Maga cz a ia-
gc|ai|an t4guakcz4s |sicn nunk4ja |cnnunk. cs |4r ni ncn |izics. ncgu iu-
!ai4|an taguunk a jc|cnicscnck. !c |sicn iu!ja. ncgu az nii jc|cni. cs t4|a-
szc| az in4!s4gra. (G. MaIIone, Those ConlroversiaI Gifls, p. 84)
(2) az evangeIikus Larry Chrislenson hasonIan fogaImaz: ,Anikcr
anuanuc|tunkcn tagu |4rnc|u n4s ianu|i nuc|tcn |cszc|unk. az cric|nunk
c||cn5rzi azi. anii ncn!unk. A nuc|tckcnszc|4s cscic|cn azcn|an ncn az
cric|cn. nancn a Ic|ck in!ii4s4ra szc|a|unk ncg. Ncn a |cszc|5 !cnii c|.
ncgu ni|ucn nang jcjjcn ki a sz4j4n. 5 cguszcrucn csak jc|cnc|i a nangj4i. cs
a Ic|ck a!ja a ncgnui|aikcz4si (ApCsc| 2.4). (L. Chrislenson, Speaking
in Tongues, p. 20)
(3) CharIes HummeI is ezl a megkzeIilesl vaII|a: ,A nuc|tckcnszc|4s |c-
nucgc|cn cgu ina-aj4n!ck. nc|uci ncn csc!akcni kap a nit5. !c a Ic|ck in!i-
i4s4ra icricnik. Gccrgc Mcniaguc nczcic szcrini cz ncn cgu nuc|t. nancn
cgu prckcnccpiu4|is /a fogaImi szinlel megeIz/ in4!s4g. Annak az csz-
kczc. ncgu a jcga|ni nuc|tczcicn iu|i szatak nc|ku|i nangckka| in4!kcz-
zunk. |sicn jc|c ncn racicn4|is nc!cn jcjczzuk ki nagunkai. (HummeI,
Iire in lhe IirepIace, p. 202)
(4) ezek fenyeben inkabb feIrevezelnek lunik az a veIemeny, hogy a
gIosszoIaIia eseleben Ielez emberi nyeIvekrI van sz, hiszen eppen
az erleIem rendez szerepe hianyzik beIIe, es az erleIem szur|e
eIlli szivbeIi rezdIesek LeIek aIlaI segilell eIrelreseinek lekinl-
helk (ami azonban nem zar|a ki annak a Iehelsegel, hogy minl
pnksdkor is, ez a ,prekoncepluaIis nyeIv egy csoda reven vaIa-
miIyen Ielez emberi nyeIv forma|aban lr|n eI)
D. Vcsz!yck a nyc!vckcnsz!ssa! kapcsn!atban
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
61
i. nem szabad az erellseg (vagy IeIki feIsbbrenduseg) |eIenek larlanunk
(1) a ibIia szerinl a |eIIem az erellseg |eIe, nem az a|andekok
(2) az a|andekok gyakran erelIenseggeI parosuIlak (I. Korinlhus)
ii. ne Iegyen ,pszichoIgiai rahalas eredmenye
(1) lermeszelesen Iehel kedvez Iegkrl leremleni az a|andekok meg-
nyiIvanuIasara (Iezus nem lell csodal oll, ahoI nem voIl hil, ahoI
azonban szom|usag es hil voIl, oll viragozlak a karizmak)
(2) de mas megfeIeI Iegkrl leremleni, es mas manipuIaIni, vagy cso-
porlnyomasl aIkaImazni
(3) ha egy gyIekezelben eIvaras, hogy eIbb-ulbb mindenki nyeIveken
szI|on, feI, hogy az eredmeny inkabb ,pszichoIgiai minl a Le-
IeklI |v Iesz
iii. van demoni eredelu nyeIvekenszIas is
(1) vaIszinuIeg ezerl mond|a IaI az 1Kor 12,1-3-ban:
(a) ,A |c|ki aj4n!ckckra ncztc pc!ig. icsitcrcin. ncn szcrcincn. na iu!ai|anck |cnncick.
Tu!j4ick. ncgu anikcr pcg4nuck tc|iaick. c||cn4||naiai|anu| tiii cs sc!cri ta|ani |cnnc-
ickci a ncna |4|t4nuckncz. |zcri iu!icickra a!cn. ncgu scnki scn ncn!ja. .jczus 4ikc-
zcii. aki |sicn Ic|kc 4|ia| szc|. cs scnki scn ncn!naija. .jczus r. csakis a Szcni|c|ck
4|ia|.
(b) az eIs szazadban a Dionszosz kuIluszban es a deIfi |sdaban
gyakori voIl az ekszlalikus nyeIvekenszIas, es ezeknek a po-
gany rilusoknak a kveli kzI is |llek a korinlhusi gyIeke-
zelbe (voIl kzlk oIyan, aki demoni halas aIall Iezusl alkozla az
islenliszleIelen)
(2) ma is eIforduIhal, hogy vaIaki demoni halas aIall szI nyeIveken, es
fonlos, hogy ezl a gyIekezel kiszur|e
(a) azonban ez nem vaIszinu oIyan hivk eseleben, akik az Ur ul|an
|arnak, ezerl nem keII allI feIni, hogy ez gyakori |eIenseg Ienne a
gyIekezelekben (az rdg okos, vannak sokkaI eIler|edlebb es
veszeIyesebb mdszerei, ahoI az erleIem nagyon is akliv!)
(b) oIyan eselekben keII ebernek Ienni, mikor kivIaIIk beszeInek
nyeIveken, es nem liszla, hogy miIyen hallerbI |nnek
2. A NYELVEKEN5ZOLA5 HA5ZNA
A. A hitbcn va! szcm!ycs pu!s cszkzc
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
62
i. IaI ramulal, hogy a nyeIvekenszIas a|andeka a szemeIyes epIes eszk-
ze
(1) 1Kor 14,4 ,Aki nuc|tckcn szc|. cnnag4i cpiii. aki pc!ig prcjci4|. a guu|ckczcici cpiii.
(2) 1Kor 14,15 ,Ha pc!ig nincs naguar4zc. na||gasscn a guu|ckczci|cn. csak cnnag4ncz szc|jcn
cs az |sicnncz.
ii. a szemeIyes epIes oka Islen |eIenIelenek aleIese, az IslenneI vaI IeIki
egyesIes es a sziv Islen eIlli kinlese Iehel
(1) Islen kzeIsegenek |eIe az, ha egy hiv a LeIek indilasara eIre nem
algondoIl szavakkaI kiaIl Islenhez
(2) amikor nem erleIemmeI, hanem IeIekkeI imadkozunk, az IslenneI
vaI laIaIkozas meIysegei laruInak feI
(3) a beleI|esedellseg erzese fakadhal abbI, ha Ienynk meIyebI lrnek
feI szavak, meIyek meIyebben vannak, minlhogy azokal fogaImakba
nlhelnenk
iii. laIan ezerl is mond|a IaI: ,Szcrcincn.. na nin!nu4jan szc|n4ick nuc|tckcn
B. Eszkz a 5tn c!!cn vvntt !c!ki harcban
i. a Salan lamadasail nem mindig Ial|uk liszlan, es nem minden eselben
lud|uk racionaIisan megfogaImazni annak forrasal, md|al es ceI|al, ezerl
IaI fonlosnak mond|a, hogy vegyk feI az Islen fegyverzelel eIIene
(1) ennek egyik darab|a: ,Min!cn in4!s4gcick|an cs kcnucrgcscick|cn
in4!kczzaick nin!cnkcr a Ic|ck 4|ia|. (If 6,18)
ii. a LeIek aIlaIi imadsag vonalkozhal a nyeIveken vaI imadsagra is, meIy
egyerleImuen a LeIek indilasara lrlenik
(1) az erleIemmeI feIfoghal relegekneI meIyebbrI (vagy magasabbrI)
induI imadsagok halekony eszkzei Iehelnek a IeIki harcnak
C. Eszkz a kzbcnjrsban
i. sokszor van ugy, hogy szerelnenk vaIamierl (vagy vaIakierl) imadkozni,
de nem lud|uk, hogy mil ker|nk
(1) oIyan is van, hogy hirleIen eIenk hoz vaIakil Islen, es keszlelesl er-
znk arra, hogy imadkozzunk, de nem ismer|k a heIyzelel, vagy
hogy mierl van szksege imadsagra
ii. iIyen heIyzelekre is mond|a IaI a kvelkezl: ,Uguanigu scgii a Ic|ck is a
ni cr5i|cnscgunkcn. Mcri anicri in4!kcznunk kc||. ncn iu!juk ugu kcrni. anc-
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
63
guan kc||. !c naga a Ic|ck csc!czik criunk kincn!naiai|an jcn4szkc!4sckka|
/kal. ford.: szavakba nem nlhel sha|lozasokkaI/. (Rm 8,26)
(1) ez bizlos, hogy nem csak a nyeIveken vaI imadkozasl |eIenlheli, de
bizlos, hogy azl is magaban fogIaI|a
(2) a nyeIveken imadkoz eIll nem ismerl, hogy mil ker, de a LeIek
ponlosan azl az imadsagol ad|a a szivebe (es a sza|ara), amire az
adoll heIyzelben szkseg van
D. Eszkz az imdat s dicsrct kiIcjczsrc
i. a nyeIvekenszIas a dicserel kife|ezesenek eszkze (laIan ezerl is nevezik
sokan ekszlalikus imadsagnak):
(1) ApCseI 2,4.11 ,Min!nu4jan ncgic|ick Szcni|c|ckkc|. cs ku|cnjc|c nuc|tckcn kcz!ick |cszc|ni.
ugu. ancguan a Ic|ck a!ia nckik. ncgu szc|janak. |cszc|nck az |sicn jc|scgcs !c|gairc|.
(2) ApCseI 10,46 ,Ha||cii4k uguanis. anini nuc|tckcn szc|iak. cs nagaszia|i4k az |sicni.
ii. ez a gyIekezeli ssze|veleIeken is epil Iehel, ha van magyarazal
(1) 1Kor 14,26-27 ,Mi kctcikczik nin!czck|5|. icsitcrcin? Anikcr csszcjciick. kinck-kinck tan
zsc|i4ra. ianii4sa. kinui|aikcziai4sa. nuc|tckcn szc|4sa. naguar4zaia. nin!cn cpu|cscickci szc|-
g4|ja! Ha nuc|tckcn szc| is ta|aki. kciicn tagu |cgjc|jc|| n4rnan szc|janak. ncgpc!ig cgun4s
ui4n. cgu ta|aki pc!ig naguar4zza ncg.
iii. a nyeIveken vaI imadal egyik forma|a Iehel a nyeIveken enekIes (!) is
(1) 1Kor 14,14-15 ,Mcri na nuc|tckcn szc|ta in4!kczcn. a |c|kcn uguan in4!kczik. !c az cric|-
ncnci ncn naszn4|cn. Hcguan is tan icn4i cz a !c|cg? |n4!kczcn |c|ckkc|. !c in4!kczcn cr-
ic|cnnc| is. !icscrcici cnck|ck |c|ckkc|. !c !icscrcici cnck|ck cric|cnnc| is.
iv. sokan laIaIlak segilsegnek a nyeIvekenszIas a|andekal akkor, amikor a
szivk leIe voIl dicserelleI Islen feIe, de nem laIaIlak szavakal arra, hogy
azl kife|ezzek
(1) iIyenkor aladlak sza|ukal a LeIeknek, es a lIe kapoll szavakkaI di-
cserlek Islenl
(2) sokszor a szivkben megszIel daIIamokkaI egyll |llek ki a Le-
IeklI |v szavak is a sza|ukon, es ez az Islen iranli haIa egyik Ieg-
meIyebb kife|ezdese Iell szamukra
E. A nyc!vckcnsz!s ajndka kihangs!ynzza, hngy a kcrcsztnysg a!apvc-
tcn a szv va!!sa, s az Istcnnc! va! kapcsn!at tbb mint amit az rtc!cm
Ic!Inghat
i. a nyeIvekenszIas a|andeka ramulal arra, hogy Ienynk IegmeIyeig keII
haloInia a SzenlIeIek munka|anak, es imadsagainkban egesz szemeIyise-
gnknek benne keII Iennie
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
64
(1) ZsoIl 62,9 ,Bizzaick |cnnc nin!cnkcr. ii ncpck. cniscick ki c|5iic szitcickci. |sicn a ni c|ia|-
nunk!
(2) IerSir 2,18-19 ,Szituk az rncz ki4|icii Sicn |c4nu4nak t4rja|a niaii. Paiakkcni 4ra!jcn
kcnnuc! cjjc|-nappa|! Nc csi||apc!j |c. nc nuugc!jcn ncg a szcnc!! Kc|j jc|. jajgass az cjszak4-
|an. az 5rkc!cs kcz!cicn! nis! ki szitc!ci. nini a tizci. az r szinc c|5ii! |nc|! jc| nczz4 kc-
zci!ci gucrnckci! c|ciccri. akik c|a|c|iak az cnscgi5| nin!cn uicasarkcn.
ii. a nyeIveken eImondoll dicserel a gyermekek, a szereImesek es a kIlk
nyeIvehez hasonIil abban, hogy eIssorban nem informaliv nyeIv, hanem
a sziv beszede
(1) ZsoIl 8,2-3 ,O. U|unk. ni Urunk! Mi|u jc|scgcs a ic nctc! az cgcsz jc|!cn. az cgcn is ncg-
nuiaiia! jcnscgc!ci! Gucrnckck cs csccscn5k sz4ja 4|ia| is cpiic! naia|na!ai c||cnjc|ci!!c|
szcn|cn. ncgu c|ncniis! az c||cnscgci cs a |csszu4||ci.
(2) Ml 21,15-16 ,Anikcr pc!ig a j5papck cs az ir4siu!ck |4ii4k azckai a csc!4kai. anc|uckci icii.
cs a gucrnckckci. akik a icnp|cn|an czi ki4|icii4k. .Hczs4nna a O4ti! |i4nak! - naragra |c|-
|aniak. cs igu szc|iak nczz4. .Ha||c!. nii ncn!anak czck? jczus pc!ig igu t4|aszc|i nckik.
.Ha||cn. Scnascn c|tasi4ick. Gucrnckck cs csccscn5k sz4ja 4|ia| szcrczic| !icscrcici?
iii. nem unlal|a Islenl az res ismeleIgeles es bbeszeduseg (Ml 6,7-8 ,Ani-
kcr pc!ig in4!kczick. nc szapcriis4ick a szci. nini a pcg4nuck. akik azi gcn!c|-
j4k. ncgu |5|cszc!uscgukcri na||gaiiainak ncg. Nc |cgucick icn4i nczz4juk na-
scn|ck. ncri iu!ja a ii Aiu4ick. nirc tan szukscgcick. nic|5ii ncg kcrncick i5-
|c.)`
(1) ha a nyeIveken vaI imadkozas magikus-babonas ismeleIgeles, akkor
az nem kInbzik a poganyok bbeszedusegelI es az res vaIIa-
sossaglI
(2) de ha az a ,csecsemk, szereImesek es kIlk szivverese, akkor Is-
len szamara mindenneI kedvesebb hang!
(3) Islen a szavainkon es az okosan megkomponaIl imadsagainkon luI a
szivnkel akar|a haIIani!
3. HOGYAN KAPHATJUK MEG EZT AZ AJANDEKOT?
A. Ncm mindcnki kapja czt mcg
i. bar IaI szerelne, hogy mindenki - hozza hasonIan - beszeI|en nyeIveken,
merl egy | es hasznos a|andekrI van sz, viIagossa leszi, hogy ezl nem
minden hiv kap|a meg
(1) 1Kor 12,28-30 ,|zck kczu| pc!ig ncnc|uckci c|5szcr apcsic|ckk4 rcn!c|i az |sicn az cgun4z|an.
n4sc!szcr prcjci4kk4. narna!szcr ianiickk4. Azui4n a!cii csc!aict5 cr5kci. kcguc|ni aj4n!c-
kckai. gucguii4sra. gu4nc|ii4sra. tczcicsrc. ku|cnjc|c nuc|tckcn szc|4sra. Min!nu4jan apcsic-
|ck? Min!nu4jan prcjci4k? Min!nu4jan ianiick? Min!cnki|cn tan csc!aict5 cr5? Min!cnki
rcn!c|kczik a gucguii4s kcguc|ni aj4n!ck4ta|? Min!nu4jan szc|nak nuc|tckcn? Min!nu4jan
ncg iu!j4k azi naguar4zni?
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
65
ii. ezzeI egyll, nem rossz doIog vagyakozni egy a|andek ulan, es heIyes
imadkozni is azerl
(1) 1Kor 12,31 ,Oc icrckc!jcick a jcnicsa|| kcguc|ni aj4n!ckckra.
(2) 1Kor 14,1 ,Tcrckc!jcick a szcrcicirc. |uzgcn kcrjcick a |c|ki aj4n!ckckai.
B. Ncm cgy ,msndik !ds" (5zcnt!!ck-kcrcsztsg) jc!c
i. a hagyomanyos pnksdi feIfogas szerinl a nyeIvekenszIas a SzenlIeIek-
kereszlseg eInyeresenek egyelIen bizlos |eIe
ii. ez a lanilas inkabb karl okozoll a nyeIvekenszIas es a SzenlIeIek mun-
ka|anak megileIeseben
(1) sokan emiall ugy erezlek, hogy ha nem szInak nyeIveken, akkor
masodrendu kereszlenyek
(2) sokan azerl kezdlek ,nyeIveken szIni, merl nagy nyomas neheze-
dell ra|uk ezzeI kapcsoIalban
(3) sokakal ez a lanilas eIlavoIiloll a SzenlIeIek ulani szom|usaglI is es a
nyeIvekenszIas a|andeka eInyeresenek IehelsegelI is
iii. a LeIek kiaradasanak egyik Iehelseges kvelkezmenye a nyeIvekenszIas,
de az aleIhel nyeIvekenszIas neIkI is
(1) ApCseI 4,31 ,Anini kcnucrcgick. ncgrcn!u|i az a nc|u. anc| cguuii tc|iak. ncgic|ick nin!-
nu4jan Szcni|c|ckkc|. cs |4iran nir!ciick az |sicn igcjci.
(2) ApCseI 13,52 ,A ianiit4nuck azcn|an ncgic|ick crcnnc| cs Szcni|c|ckkc|.
iv. a nyeIvekenszIas nem keII, hogy feIlelIenI a LeIek egy nagyobb kiara-
dasahoz (SzenlIeIek kereszlseg) kapcsoId|on
(1) az 1Kor 12-14 nem ulaI arra, hogy ezek az a|andekok egy masodik
aIdaskenl adalnanak
(2) sokan arrI lesznek bizonysagol, hogy kInsebb erzeImek neIkI
kaplak meg az a|andekol, mikor egyedI voIlak es imadkozlak
C. A nyc!vckcnsz!s ajndknak c!nycrsbcn a kvctkcz a!apc!vck
jtszhatnak szcrcpct
i. aki nem hisz az a|andekban, kevesbe vaIszinu, hogy megkap|a
(1) ez igy van mas a|andekokkaI is: pI. aki nem hisz az evangeIizaci
szksegessegeben, az nem fog evangeIizaIni, es nem vaIszinu, hogy
al fog|a eIni az evangeIizaci a|andekanak ere|el
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
66
(2) Iakab 1,6-7 ,Oc niiic| kcrjc. scnnii scn kcic|kc!tc. ncri aki kcic|kc!ik. az c|uan. nini a icn-
gcr nu||4na. anc|uci a szc| sc!cr cs i!c-c!a naji. Nc gcn!c|ja icn4i az i|ucn. ncgu |4rnii is
kapnai az ric|
(3) persze Iehelnek kiveleIek, amikor Islen ugy ad, hogy arra egyaIlaIan
nem szamilunk
ii. aki vagyik a nyeIvekenszIas a|andekara, es imadkozik erle, az nagyobb
eseIIyeI fog|a megkapni, minl az, aki nem vagyik ra, es nem keri
(1) 1Kor 12,31 ,Oc icrckc!jcick a jcnicsa|| kcguc|ni aj4n!ckckra.
(2) 1Kor 14,1 ,Tcrckc!jcick a szcrcicirc. |uzgcn kcrjcick a |c|ki aj4n!ckckai.
iii. szamil az, hogy mil gondoIok magarI az a|andekrI:
(1) Ielez emberi nyeIv`
(2) pszichoIgiai |eIenseg, meIy erzeImiIeg IabiIis emberekre |eIIemz`
(3) rdgi megnyiIvanuIas`
(4) vagy a fenl krIirl ,prekogniliv imanyeIv, meIy a LeIek munka|a`
iv. nem eIhanyagoIhal szemponl, hogy van-e egyebkenl imaeIelem
(1) a nyeIvekenszIas az imadsag a|andeka, lehal akkor fog csak mu-
kdni, ha egyebkenl is szoklam imadkozni
v. a SzenlIeIkel megszomorilhal|a es munka|al megoIlhal|a az ileIkez es
lrvenyesked Iegkr, a szerelel, szabadsag es hil viszonl eIsegilheli a
LeIek a|andekainak megnyiIvanuIasal
(1) a nyeIvekenszIas eInyeresel eIsegilheli oIyan aIkaIom, ahoI Ialom,
hogy masoknaI hogyan nyiIvanuI meg ez az a|andek
(a) 1Kor 14,26-27 ,Anikcr csszcjciick. kinck-kinck tan zsc|i4ra. ianii4sa. kinui|aikcziai4sa.
nuc|tckcn szc|4sa. naguar4zaia. nin!cn cpu|cscickci szc|g4|ja! Ha nuc|tckcn szc| is ta-
|aki. kciicn tagu |cgjc|jc|| n4rnan szc|janak. ncgpc!ig cgun4s ui4n. cgu ta|aki pc!ig
naguar4zza ncg.
(2) segilseg Iehel a szabadabb dicsiles, ahoI erezhel a LeIekben vaI
szabadsag, es Iehelseg van a sziv sponlan kife|ezdesere
(a) ZsoIl 62,9 ,Bizzaick |cnnc nin!cnkcr. ii ncpck. cniscick ki c|5iic szitcickci. |sicn a ni
c|ia|nunk!
(b) ZsoIl 149,1-6 ,Oicscrjcick az U|ai! |nckc|jcick az |nak uj cnckci. !icscrcici a nitck
guu|ckczcic|cn! ru|jcn a|kcicj4nak |zr4c|. Sicn |akci crtcn!czzcnck kir4|uuknak! Oi-
cscrjcick nctci kcri4ncci j4rta. cnckc|jcick ncki !c| cs n4rjakiscrciic|! Mcri gucnucrkc!ik
ncpc|cn az |. gu5zc|cnnc| ckcsiii jc| az c|nucnciiakai. Viga!nak a nitck c !ics5scg|cn.
ujjcnganak pincn5nc|uukcn. Sz4juk |sicni nagaszia|ja. kczuk|cn kcic|u kar! tan.
(3) a hilel es Islen feIe vaI bizaImal ersilheli a kezraleleIes imadsag is
(a) ApCseI 9,17 ,An4ni4s pc!ig c|ncni. cs |cncni a||a a n4z|a. r4iciic kczci. cs czi ncn!ia.
.Aiu4njia. Sau|. az r ku|!cii cngcn. az a jczus. aki ncgjc|cni nckc! az uicn. anc|ucn
jciic|. cs azcri ku|!cii. ncgu ujra |4ss. cs ncgic|j Szcni|c|ckkc|.
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
67
(b) ApCseI 19,6 ,|s anikcr P4| r4juk iciic a kczci. |csz4||i r4juk a Szcni|c|ck. uguncgu ku-
|cn|cz5 nuc|tckcn szc|iak. cs prcjci4|iak.
vi. a nyeIvekenszIas megnyiIvanuIasa Iehel a LeIek nagyobb kiaradasanak
kvelkezmenye is
(1) ApCseI 10,44-46 ,Mig czckci a szatakai ncn!ia Pcicr. |csz4||i a Szcni|c|ck nin!azckra. akik
na||gaii4k az igci. |s c|4nu|iak a zsi!c sz4rnaz4su nit5k. akik Pcicrrc| cguuii jciick. ncgu a
pcg4nuckra is kiic|icicii a Szcni|c|ck aj4n!cka. Ha||cii4k uguanis. anini nuc|tckcn szc|iak. cs
nagaszia|i4k az |sicni.
4. MI A NYELVEKEN5ZOLA5 MAGYARAZATA?
A. A nyc!vckcnsz!s csak akknr pti a gyu!ckczctct, ha van magyarzat is
i. magyarazal neIkI a gyIekezelben inkabb romboI minl epil (kInsen
a kivIaIIk miall)
(1) 1Kor 14,23.27-28 ,Ha icn4i csszcjcn az cgcsz guu|ckczci. cs nin!nu4jan nuc|tckcn szc|nak. cs
kcz|cn |cncnnck c!a az ataiai|anck tagu a niici|cnck. ncn azi jcgj4k-c ncn!ani. ncgu 5rjcng-
ick?.Ha nuc|tckcn szc| is ta|aki. kciicn tagu |cgjc|jc|| n4rnan szc|janak. ncgpc!ig cgun4s
ui4n. cgu ta|aki pc!ig naguar4zza ncg. Ha pc!ig nincs naguar4zc. na||gasscn a guu|ckczci-
|cn. csak cnnag4ncz szc|jcn cs az |sicnncz.
ii. a nyeIvekenszIas eIsdIeges haszna a szemeIyes imaeIelben van, az sem
ba|, ha a gyIekezeli islenliszleIelen egyaIlaIan nem |eIenik meg
(1) 1Kor 14,18-19 ,H4|4i a!ck az |sicnnck. ncgu nin!nu4jaickn4| jc||an iu!ck nuc|tckcn szc|ni.
!c a guu|ckczci|cn ink4|| akarck ci szci kincn!ani cric|cnnc|. ncgu n4sckai is ianiisak.
niniscn iizczcr szci nuc|tckcn.
iii. magyarazal eselen a nyeIvekenszIas egyenerleku Iehel a prfelaIassaI
abban, hogy erlhel mdon |aruI hozza az islenliszleIelhez
(1) 1Kor 14,5 ,Szcrcincn uguan. na nin!nu4jan szc|n4ick nuc|tckcn. !c ncg ink4||. na prcjci4|-
n4ick. ncri naguc|| az. aki prcjci4|. nini az. aki nuc|tckcn szc|. kitctc. na ncg is naguar4zza.
ncgu a guu|ckczci is cpu|jcn |c|5|c.
B. A nyc!vckcnsz!s magyarzata
i. a nyeIvekenszIas magyarazala szinlen egy IeIki a|andek, lehal nem va-
IamiIyen idegen nyeIv ismerelerI van sz
(1) 1Kor 12,9-10 ,|guik uguanaiic| a Ic|cki5| a niici. a n4sik uguanazcn Ic|ck 4|ia| a gucguii4sck
kcguc|ni aj4n!ckaii. Van. aki az isicni cr5k nunk4ii tagu a prcjci4|4si kapia. tan. aki |c|kck
ncgku|cn|czicicsci. a nuc|tckcn ta|c szc|4si. tagu pc!ig a nuc|tckcn ta|c szc|4s naguar4z4s4i
kapia.
ii. a nyeIvekenszIas magyarazala nem feIlelIenI |eIenl sz szerinli loIma-
csoIasl
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
68
(1) a grg sz, amil IaI hasznaI (diermeneu) |eIenlhel loImacsoIasl is,
de |eIenlheli egyszeruen egy erlhelelIen szveg erlhelve leleIel,
megmagyarazasal is
(a) pI. Lk 24,27 ,|s Mczcsi5| ncg ta|ancnnui prcjci4ic| kcz!tc c|naguar4zia
(!icrncncuszcn) nckik nin!azi. ani az r4sck|an rc|a szc|i.
(2) miveI a nyeIvekenszIas maga nem az erleIem megnyiIvanuIasa
(szemben egy idegen nyeIven vaI beszeddeI), ezerl annak magyara-
zasa sem vaIszinu, hogy egy erleImes szveg sz szerinli fordilasa
Ienne
iii. a nyeIvekenszIas magyarazala a nyeIveken eImondoll imadsag beIs
larlaImanak es erzIelenek masok szamara erlhel nyeIven vaI kzIese
(1) ,A nuc|tckcnszc|4s naguar4zai4nak aj4n!cka. az a kcpcsscg. ncgu ta|aki a
guu|ckczci|cn isncrci|cn nuc|tckcn c|nangzciiak cric|nci tisszaa!ja. Ancgu
a Ic|ck az cguik szcnc|ui arra tczcii. ncgu c|uan nuc|tcn |cszc|jcn. anii
ncn cri. ugu uguanaz a Ic|ck 5i tagu cgu n4sik szcnc|ui pc!ig arra tczci-
ncii. ncgu naguar4zza azi. ani szc|an tagu cnck|cn c|nangzcii. |z ncn
cgu pcnics jcr!ii4s. A naguar4zc 4|ia|4|an uguanugu ncn crii a nuc|tci.
nini a guu|ckczci ic||i rcszc. Mcgis ugu crzi. ncgu a Ic|ck szc|4sra in!iija.
ncn ncgu ic|n4csc|ja. nancn ncgu naguar4zza az c|nangzciiakai. |z nin-
!cnkcppcn nii|c|i |cpcs. A naguar4zai ncn nin!ig szatak|an crkczik.
||5jcr!u|ai. ncgu cgu kcp jcrn4j4|an jcn. (MichaeI Green, I eIieve in
lhe HoIy Spiril, p. 205, 207)
iv. IaI arra baloril, hogy aki megkapla a nyeIvekenszIas a|andekal, imad-
kozzon a magyarazaserl is
(1) 1Kor 14,13 ,|zcri aki nuc|tckcn szc|. in4!kczzck azcri. ncgu naguar4zaici is iu!jcn a!ni.
(2) a nyeIvekenszIas gyIekezeli hasznaIalaban is Iegkezenfekvbb la-
Ian az Iehel (fIeg eIeinle), ha a nyeIveken imadkoz maga prbaI
magyarazalol is adni (ehhez azlan masok magyarazala is kapcsoId-
hal)
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
69
5. A IRIITALAS AIANDIKA
1. ,BARC5AK AZ UR EGE5Z NEPE PROFETA VOLNA!"
A. Oszvctsgi grct
i. Mzes es a helven prfelaI ven:
(1) 4Mz 11,24-29 ,Mczcs kincni cs c||cszc|ic a ncpnck az | szataii. naj! csszcguujicii ncitcn
jcrjii a ncp tcnci kczu|. cs a s4icr kcrc 4||iiciia 5kci. Az | pc!ig |csz4||i jc|n5|cn. cs |cszc|i
nczz4. Maj! c|tcii a||c| a |c|ck|5|. anc|u Mczcs|cn tc|i. cs annak a ncitcn tcnnck a!ia. Ani-
kcr a |c|ck rajiuk nuugc!cii. akkcr prcjci4|iak. !c n4skcr ncn. Kci jcrji azcn|an a i4|cr|an
nara!i. az cguiknck ||!4!. a n4siknak Mc!4! tc|i a nctc. |ajiuk is ncgnuugc!cii a |c|ck.
ncri 5k is az csszcirciiak kczcii tc|iak. Oc 5k ncn ncnick ki a s4icrncz. nancn a i4|cr|an
prcjci4|iak. |gu szc|ga ncg c|juicii cs jc|cniciic Mczcsnck. ncgu ||!4! cs Mc!4! prcjci4|nak a
i4|cr|an. Akkcr ncgszc|a|i jczsuc. Nun jia. aki ijjukcr4ic| jcgta Mczcs szc|g4ja tc|i. cs czi
ncn!ia. Uran. Mczcs. ii|is! ncg nckik! Oc Mczcs czi ncn!ia ncki. Micri tagu i|ucn jc|ic-
kcnu? B4rcsak az | cgcsz ncpc prcjcia tc|na. cs nckik is a!n4 |c|kci az |!
ii. IeI prfecia|a az uloIs idkrI:
(1) IeI 3,1-2 ,Azui4n kiic|icn naj! |c|kcnci nin!cn cn|crrc. |iaiick cs |c4nuaiick prcjci4|ni
jcgnak. tcnciick 4|nckai 4|nc!nak. ijjaiick |4icn4sckai |4inak. Mcg a szc|g4kra cs szc|g4|ckra
is kiic|icn |c|kcnci a||an az i!5|cn.
iii. IzekieI prfecia|a:
(1) Iz 39,29 ,Tc||c ncn rcjicn c| crc4nai c|5|uk. ncri kicnicn |c|kcnci |zr4c| n4z4ra - igu szc|
az cn Uran. az |.
B. A punksdi bctc!jcscds
i. az szvelseg a LeIek karizmalikus kiaradasanak egyik |eIekenl fogla feI
a prfelaIasl
(1) iIyenkor az Ur kzeIebb |n nepehez
(2) iIyenkor az Ur beszeI az veihez
ii. pnksdkor a LeIeknek ez a kiaradasa lrlenl meg:
(1) ApCseI 2,14-18 ,|kkcr c|54||i Pcicr a iizcncgguc|. jc|cnc|ic a nangj4i. cs igu szc|i nczz4juk.
.Zsi!c jcrjiak. cs jcruzs4|cn nin!cn |akcja! Vcgucick czi iu!cn4su|. cs jiguc|jcick szatainra!
Mcri ncn rcszcgck czck. ancguan ii gcn!c|j4ick. niszcn a nap narna!ik cr4ja tan. Hancn cz
az. anir5| jcc| igu prcjci4|i. Az uic|sc napck|an. igu szc| az |sicn. kiic|ick Ic|kcn|5| nin!cn
na|an!cra. cs prcjci4|nak jiaiick cs |c4nuaiick. cs ijjaiick |4icn4sckai |4inak. tcnciick pc!ig 4|-
nckai 4|nc!nak. ncg szc|g4inra cs szc|g4|c|c4nuainra is kiic|ick azck|an a napck|an Ic|kcn-
|5|. cs 5k is prcjci4|nak.
C. PrIt!s az Ujszvctsg idcjn
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
70
i. az AposloIok cseIekedeleiben
(1) 11,28 ,||54||i cguikuk. nct szcrini Aga|csz. cs a Ic|ck 4|ia| ncgjctcn!c|ic. ncgu nagu cninscg
|csz az cgcsz jc|!cn. |z |c is kctcikczcii K|au!iusz i!cjc|cn.
(2) 13,2 ,Aniickni4|an. az ciiani guu|ckczci|cn tc|i ncn4nu prcjcia cs ianiic. Barna|4s cs Sinccn.
akii Nigcrnck is nitiak. circnci Iucius cs Manacn. aki Hcrc!cs ncguc!cs jcjc!c|cnnc| cguuii
nctc|kc!cii. ta|anini Sau|. |guszcr. anikcr czck az rnak szc|g4|iak cs |cjic|ick. czi ncn!ia a
Szcni|c|ck. .V4|assz4ick ki nckcn Barna|4si cs Sau|i arra a nunk4ra. anc|urc c|nitian 5kci.
(abban az eselben prfecia, ha vaIameIyikkn kereszlI hangzoll eI a ki|eIenles)
(3) 19,6 ,|s anikcr P4| r4juk iciic a kczci. |csz4||i r4juk a Szcni|c|ck. uguncgu ku|cn|cz5 nuc|tc-
kcn szc|iak. cs prcjci4|iak.
(4) 21,4 ,|c|kcrcsiuk a ianiit4nuckai. cs cii nara!iunk nci napig. 5k a Ic|ck in!ii4s4ra azi ncn!-
i4k P4|nak. ncgu nc ncnjcn jc| jcruzs4|cn|c.
(5) 21,8-9 ,M4snap c|in!u|iunk. cs ncgcrkcziunk Ccz4rc4|a. Bcncniunk |u|cp ctangc|isia n4z4-
|a. aki a nci kczu| ta|c tc|i. cs n4|a nara!iunk. Ncki tc|i ncgu naja!cn |c4nua. akik prcjci4|-
iak.
(6) 21,10-11 ,Tc|| napcn 4i iariczkc!iunk cii. nikcz|cn |cjcii ju!c4|c| cgu Aga|csz nctu prcjc-
ia. O!ajcii nczz4nk. |ctciic P4| ctci. ncgkciczic tc|c saj4i kczci cs |4|4i. cs czi ncn!ia. .gu
szc| a Szcni|c|ck. Azi a jcrjii. akic cz az ct. igu kciczik ncg jcruzs4|cn|cn a zsi!ck. cs pcg4-
nuck kczc|c a!j4k.
ii. az 1 Korinlhusban
(1) 11,4-5 ,Min!cn jcrji. aki jc!cii j5tc| in4!kczik tagu prcjci4|. szcgucni ncz a jcjcrc. Oc nin!cn
asszcnu. aki jc!ci|cn j5tc| in4!kczik tagu prcjci4|. szinicn szcgucni ncz a jcjcrc. ncri ugua-
nc|uan. ninina ncgnuiri4k tc|na.
(2) 12,10 ,Van. aki az isicni cr5k nunk4ii tagu a prcjci4|4si kapia. tan. aki |c|kck ncgku|cn|czic-
icsci. a nuc|tckcn ta|c szc|4si. tagu pc!ig a nuc|tckcn ta|c szc|4s naguar4z4s4i kapia.
(3) 12,28-29 ,|zck kczu| pc!ig ncnc|uckci c|5szcr apcsic|ckk4 rcn!c|i az |sicn az cgun4z|an. n4-
sc!szcr prcjci4kk4. narna!szcr ianiickk4. Azui4n a!cii csc!aict5 cr5kci. kcguc|ni aj4n!ckckai.
gucguii4sra. gu4nc|ii4sra. tczcicsrc. ku|cnjc|c nuc|tckcn szc|4sra. Min!nu4jan apcsic|ck?
Min!nu4jan prcjci4k? Min!nu4jan ianiick? Min!cnki|cn tan csc!aict5 cr5?
(4) 13,2 ,|s na prcjci4|ni is iu!ck. na nin!cn iiikci isncrck is. cs nin!cn |c|cscsscgnck |irick4-
|an taguck. cs na ic|jcs niicn tan is. uguncgu ncguckci ncz!iinaick c|. szcrcici pc!ig nincs
|cnncn. scnni taguck.
(5) 13,8-9 ,A szcrcici scna c| ncn nu|ik. Oc |cgucn |4r prcjci4|4s. c| jcg icrc|icini. |cgucn nuc|tc-
kcn ta|c szc|4s. ncg jcg szunni. |cgucn isncrci. c| jcg icrc|icini. Mcri icrc!ckcs az isncrciunk
cs icrc!ckcs a prcjci4|4sunk.
(6) 14,1-6 ,Tcrckc!jcick a szcrcicirc. |uzgcn kcrjcick a |c|ki aj4n!ckckai. !c |cgink4|| azi. ncgu
prcjci4|jaick. Mcri aki nuc|tckcn szc|. ncn cn|crckncz szc|. nancn |sicnncz. Ncn is crii ncg
5i scnki. ncri a Ic|ck 4|ia| szc| iiikckai. Aki pc!ig prcjci4|. cn|crckncz szc|. cs czzc| cpii. |4ic-
rii. tigaszia|. Aki nuc|tckcn szc|. cnnag4i cpiii. aki pc!ig prcjci4|. a guu|ckczcici cpiii. Szcrci-
ncn uguan. na nin!nu4jan szc|n4ick nuc|tckcn. !c ncg ink4||. na prcjci4|n4ick. ncri na-
guc|| az. aki prcjci4|. nini az. aki nuc|tckcn szc|. kitctc. na ncg is naguar4zza. ncgu a guu|c-
kczci is cpu|jcn |c|5|c. Ha pc!ig. icsitcrcin. c|ncguck nczz4ick. cs nuc|tckcn szc|ck. nii nasz-
n4|ck nckick. na ncn szc|ck nczz4ick cguuiia| kinui|aikcziai4s|an tagu isncrci|cn. prcjci4|4s-
|an tagu ianii4s|an?
(7) 14,22-40 , guncgu a nuc|tckcn ta|c szc|4s jc|. !c ncn a nit5knck. nancn a niici|cncknck. a
prcjci4|4s pc!ig ncn a niici|cncknck. nancn a nit5knck szc|. Ha icn4i csszcjcn az cgcsz guu|c-
kczci. cs nin!nu4jan nuc|tckcn szc|nak. cs kcz|cn |cncnnck c!a az ataiai|anck tagu a niici|c-
nck. ncn azi jcgj4k-c ncn!ani. ncgu 5rjcngick? Oc na ta|ancnnuicn prcjci4|nak. cs |cncgu
cgu niici|cn tagu |c ncn ataicii. annak nin!cnki a |c|kcrc |cszc|. azi nin!cnki ncgtizsg4|ja.
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
71
cs igu szitcnck iiikai nui|t4nta|ct4 |csznck. uguncgu arcra |cru|ta in4!ja az |sicni. cs nir!cii.
ncgu az |sicn ta|c|an kczciicick tan. Mi kctcikczik nin!czck|5|. icsitcrcin? Anikcr csszcjci-
ick. kinck-kinck tan zsc|i4ra. ianii4sa. kinui|aikcziai4sa. nuc|tckcn szc|4sa. naguar4zaia. nin-
!cn cpu|cscickci szc|g4|ja! Ha nuc|tckcn szc| is ta|aki. kciicn tagu |cgjc|jc|| n4rnan szc|janak.
ncgpc!ig cgun4s ui4n. cgu ta|aki pc!ig naguar4zza ncg. Ha pc!ig nincs naguar4zc. na||gas-
scn a guu|ckczci|cn. csak cnnag4ncz szc|jcn cs az |sicnncz. A prcjci4k pc!ig kciicn tagu n4r-
nan szc|janak. a ic||ick pc!ig iic|jck ncg. Oc na kcz|cn az cii u|5k kczu| cgu n4sik kap kinui-
|aikcziai4si. az c|5z5 na||gasscn c|. Mcri cgucnkcni nin!nu4jan prcjci4|naiick. ncgu nin!cnki
ianu|jcn. cs nin!cnki |4icrii4si kapjcn. A prcjci4k|an |ct5 |c|ck pc!ig a|4rcn!c|i nag4i a prc-
jci4knak. Mcri |sicn ncn a zurzatarnak. nancn a |ckcsscgnck |sicnc. Mini ancguan cz a szcn-
ick ta|ancnnui guu|ckczcic|cn icricnik. az asszcnuck na||gassanak a guu|ckczcick|cn. ncri
nincs ncgcngc!tc nckik. ncgu |cszc|jcnck. nancn cngc!c|ncskc!jcnck. ancguan a icrtcnu is
ncn!ja. Ha pc!ig ncg akarnak iu!ni ta|anii. ciincn kcr!czzck ncg a jcrjukci. ncri i||ci|cn az
asszcnunak a guu|ckczci|cn |cszc|nic. Vajcn i5|cick in!u|i ki az |sicn igcjc. tagu cguc!u| ncz-
z4ick juicii c|? Ha ta|aki azi iarija nag4rc|. ncgu prcjcia tagu Ic|cki5| ncgraga!cii cn|cr.
iu!ja ncg. ncgu anii nckick irck. az az r parancsc|aia. |s na ta|aki czi ncn isncri c|. nc is-
ncricssck c|. |zcri. icsitcrcin. icrckc!jcick a prcjci4|4sra. !c a nuc|tckcn ta|c szc|4si sc aka-
!4|uczz4ick. Azcn|an nin!cn i||cn!5cn cs rcn!|cn icricnjck.
iii. az 1 ThesszaIonikaban
(1) 5,19-22 ,A Ic|kci nc c|is4ick ki. a prcjci4|4si nc tcsscick ncg. !c nin!cni tizsg4|jaick ncg. a
jci iaris4ick ncg. a gcncsz nin!cn jaji4j4ic| iariczkc!jaick.
D. Es utna?
i. a |eIi prfecia az egesz korszakra vonalkozik
(1) szamilanunk keII arra, hogy a LeIek |eIenIele miall kapunk aImokal,
Ialomasokal, ki|eIenlesekel, meIyekel lovabb keII adnunk
ii. peIdak az egyhazlrlenelbI:
(1) 5zrdcszi Mc!itn egy igehirdeleseben (A nustcirc|, in Vany L: A II.
szazadi grg apoIogelak) KriszlusrI beszeI, amikor hirleIen az ige-
hirdeles alvaIl egy prfeciaba, meIyben Kriszlus maga szIaI meg:
(a) ,O azcn|an jc|i4na! na|ciiai|c|
cs jc|ncgu az cg jcnscgc|c.
Az r. aki nag4ra c|iciic az cn|cri.
cs szcntc!cii a szcntc!5kcri.
cs ncgkciczick az c|nucnciicri.
c|iic|ick az c|iic|icri.
cs c|icnciick az c|icnciciici.
na|ciiai|c| jc|i4na!ta i|u szcta| ki4|icii. (es ekkor |n a prfecia: )
,|c|ciicn ki iic|.
4||jcn c|cn!
Az c|iic|ici cn sza|a!cn cngc!icn.
A nc|iai cn c|circ i4nasziciian.
Az c|icnciciici cn jc|i4nasziciian.
Ki ncn! c||cni nckcn?
|n taguck - ncn!ja - Kriszius.
|n. aki |crcn|c|ian a na|4|i.
cn gu5zicn az c||cnscgcn.
az a|ti|4gci ncgtcricn.
ncgkciczicn az cr5si.
cs jc|raga!ian az cn|cri
az cg jcnnscgc|c.
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
72
|n. - ncn!ja -. a |c|kcni.
,jcjjcick n4i nin! cn|criscg csa|4!jai. ki-
kci ncgrcnicii a |un.
cs tcgucick |unciick |ccs4nai4i!
Mcri cn taguck a ncg|ccs4ji4sick.
cn taguck u!tcsscgick nustcija.
cn taguck az cricick |ct4gcii |4r4nu.
cn taguck t4|is4gcick.
cn taguck c|cicick.
cn taguck jc|i4na!4sick.
cn taguck ti|4gcss4gcick.
cn taguck u!tcsscgcick.
cn taguck kir4|ucick.
|n az cg jcnnscgc|c tczci|ck iiickci.
|n az crck Aiu4i nuiaicn ncg nckick.
|n jc||cn 4|ia| jc|i4naszi|ak iiickci.
(2) Jusztinnsz (Kr. u. 100-165):
(a) ,N4|unk nin!czc!!ig ncgiapaszia|naic a prcjciai a!cn4nu. ani|5| nckick nagaicknak is
ncg kc|| cricncick. ncgu ani cgukcr a ii 5sciickc tc|i. ncsi nckunk a!aicii. (Iarbeszed
a zsid TrifnnaI, LXXXII,1)
(3) a monlanisla mozgaIomban mukdll a prfelai a|andek, de nem
egeszseges es igei mdon
(a) Monlanus, MaximiIIa es IriszciIIa - hirdelell meggyzdesk szerinl - a SzenlIe-
Iek megleslesIesekenl a ibIiavaI egyenerleku prfeciakal mondlak, de ezek k-
zI lbb hamisnak bizonyuIl
(b) a monlanisla szeIsseg az egyhaz nagy reszeben a prfelai a|andek visszahuz-
dasahoz vezelell (eIeinle a pspkhz kapcsoIlak, ma|d egyre inkabb eIlunl)
(4) Amrziusz (Kr. u. 339-397), MiIan pspke 390-ben IeveIel irl I.
Theodosius csaszarnak, meIyben nyiIvanos megleresre szIilolla feI a
lhesszaIonikai verfrd miall: a IeveIben ki|eIenlelle, hogy Islen egy
aIomban figyeImezlelle: addig ne reszesilse a csaszarl az euchariszli-
aban, amig az meg nem lerl
(a) ,Saj4i kczcnnc| ircn azi. anii csak ic jcgsz c|c|tasni. Ncn cn|cr. nancn ti|4gcsan |s-
icn jiguc|nczicicii. ncgu ncn sza|a! czi icnncn. Mitc| aggc!a|nain kczcpciic. ncg
azcn az cjszak4n. nikcr in!u|4sra kcszu|icn. 4|ncn|an ncgjc|cnic|. |cjciic| a icnp|cn-
|a. cs cn ncn nuiainaiian |c az 4|!czaici. A ni |sicnunk sckjc|ckcppcn a! jiguc|nczic-
icsi. cgi jc|ckkc|. prcjci4k szataita|. ncg |uncs cn|crck |4icn4sain kcrcsziu| is azi akarja.
ncgu ncgcrisuk. kcrnunk kc|| Oi. ncgu tcguc c| a zatarc kcru|ncnui. ncgu az cgun4z
niic cs |ckcsscgc jc|uiaic!nasscn! (idezel in G. MaIIone, Those ConlroversiaI Gifls,
p. 51)
(5) Gcnrgc Wishart (1513-1546) az eIs skl reformalorok egyike voIl,
erleI|es evangeIisla es bibIialanil (eIelelra|zal lbben is megirlak)
(a) lanilvanya, a meg ismerlebb Iohn Knox ezl irla rIa: ,Ncn csak ncgu
ku|cn|cgcscn j4raics tc|i ugu az isicncs isncrcick|cn. nini a |ccsu|cics nun4n iu!cn4-
nuck|an. !c c|uannuira iiszia ncgti|4gcsc!4s|an is rcszcsu|i a prcjciai |c|ck 4|ia|. ncgu
ncn csak cnnag4ra ncztc. !c c|uanckra ncztc is ncg|4icii !c|gckai. nc|uck cgcsz t4rcsc-
kai cs ti!ckckci criniciick. |zckr5| ncn iiick|an. nancn sckak ju|c na||ai4ra |cszc|i.
(Iohn Knox, The Reformalion in ScolIand, p. 52)
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
73
(b) a reformalorl gyuIIle es Idzle ealon biboros
(i) egy aIkaIommaI Wisharl Dundee-ban larloll eIadasokal a
Rmai IeveIrI, meIyel nagy lmegek haIIgallak, de a biboros
beliIlalla az ssze|veleIekel, es ezl ki is hirdelle a varos
eII|ar|a
1. Wisharl ekkor a mennyre lekinlell, es hosszu csend ulan
megszIaIl: ,|sicn a ianun. cn ncn akarian a |ajcickai. nancn cppcn a
jataickai. .!c |izcnucs taguck ajc|5|. ncgu |sicn |gcjcnck az c|uiasii4sa cs az
5 nirtit5jcnck c|zatar4sa ncn a |aj c|kcru|cscnck az uija. nancn cppcn annak
ta|c ajicnuii4s. Miui4n c|ncnicn. ncn a Ic|ck tczci cngcn. na ncsszu
i!cig jc| |csz !c|gcick. !c na niric|cn |aj jcn r4ick. cn|ckczzcick. ncgu cz az
cka. cs icrjcick ncg |sicnncz. ncri 5 kcnucru|cics.
2. negy nappaI kesbb suIyos |arvany lrl ki: mikor
Wisharlhoz eI|uloll a hir, visszalerl a varosba, es eIele
kockazlalasavaI reszl vell a belegek vigaszlaIasaban
(ii) kelszer is lermeszelfeIelli kinyiIalkozlalas menlelle meg az
eIfogalaslI
(iii) 1545-ben megprfelaIla, hogy Haddinglon varosal suIyos
dgvesz fog|a su|lani, meIyel idegen hdilas fog kvelni
1. 1548-49-ben a varosl eIpuszlilollak az angoIok, es oIyan
suIyos |arvany lrl ki, hogy meg a haIollakal sem ludlak
eIlemelni
(iv) Wisharl ki|eIenlesl kapoll arrI, hogy a biboros vegI eI fog|a
l puszlilani
1. nem sokkaI eIfogalasa eIll megerezle, hogy marlirhaIaIa
eIkvelkezell
2. ez a ki|eIenles menlelle meg Iohn Knox eIelel, aki eI
akarla kiserni Wisharlol Ormislonba, de azl mondla:
,|gu c|cg cgu 4|!czainak.
(v) 1546. marcius 1-|en Wisharl a magIyan |I haIIhalan a k-
velkezkel mondla a paIola eIlli emeIvenyrI Ielekinl bi-
borosrI:
1. ,A |4ng ncgpcrzsc|ic a icsicnci. !c ncn rcniiciic ncg a |c|kcnci. Az. aki
ncsi cnnan jcnir5| |uszkcn ickini |c r4n. kctcs nap nu|ta uguanazcn a nc-
|ucn jcg gua|4zaicsan jcku!ni. anc| ncsi kctc|ucn icrpcszkc!ik.
2. 1546. ma|us 28-an ealon biborosl ugyanazon a heIyen
gyiIkoIlak meg, ahonnan a kivegzesl vegignezle
(6) Jnhn Knnx (1514-1572), a skl nep reformalora szinlen rendeIkezell
prfelai a|andekkaI
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
74
(a) egyik Iegismerlebb prfecia|al lbb eIelra|zir|a is feI|egyezle
(i) haIaIos agyan a kvelkezl zenle Grange Iord|anak, W.
KirkaIdy-nek, akil nagyon szerelell:
1. ,.na ncn naguja c| a gcncsz uiai. nc|urc icri. scn az /|!in|urgn-i/ cr5!
ncn a! ncki scgiiscgci. scn annak az cn|crnck /Wi||ian Maii|an!. skci M4ria
kcr4||i ku|uguniniszicrc/ icsiics |c|cscsscgc. akii szinic jc|isicnnck iari. na-
ncn ki |csz r4nita a||c| a jcszck|5|. cs a ja|cn 4i |csz szcgucnszcnrc |cnczta
cnnan. cs a nc|iicsici a napcn jcgj4k kiakasziani. |sicn crr5| a!cii nckcn |izc-
nucss4gci.
(i) KirkaIdy figyeImen kivI hagyla az zenelel, es 1573. ma|us
29-en az angoIok eIfogIaIlak a varal
1. l a faIon al engedlek Ie (miveI a kapu eI voIl kivIrI
lorIaszoIva)
2. a varos piacleren feIakaszlollak, leslel ugyan keIel feIe
akaszlollak, de haIaIa eIll rviddeI a lesl a nap feIe for-
duIl (igy beleI|esedell Knox prfecia|a)
(b) sokan ugy ulaIlak ra, minl ,a skl nep aposloIa es prfela|a
(7) Jnhn Wc!sh (1570-1622) a skl reformalorok kze larlozoll (Knox Ia-
nyal is velle feIesegI), es szinlen prfelai a|andekkaI rendeIkezell
(a) rendkivIi voIl a kegyessege:
(i) aIIilIag haszonlaIannak lekinlell minden oIyan napol, ami-
kor 7-8 ranaI kevesebbel lIlll imadsagban
(ii) mikor IeIkipaszlor Iell, gyakran lIllle az egesz e|szakal
imadsagban
(b) prfeciai kzI sokal feI|egyezlek (beleI|esedeskkeI egyll)
(i) mikor Kirkcudbrighlban voIl IeIkipaszlor, egyszer egy fialaI-
embernek azl mondla, hogy kezd|e eI lanuImanyozni a ib-
Iial, merl Iesz az ulda abban a gyIekezelben
1. a fialaIember semmi |eIel nem mulalla paszlori eIhivas-
nak, es WeIsh sem ludoll lbbel rIa
2. a prfecia megis be|ll, Iell az uld
(ii) WeIsh egy aIkaIommaI Idinburgh varaban voIl fogsagban,
es az aszlaInaI Islen Ige|erI beszeIl
1. mindenki epIl a beszedebI, kiveve egy fialaIemberl,
aki nevelell es neha gunyoIdoll ra|la
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
75
2. WeIsh lurle ezl egy ideig, de azlan eIhaIIgaloll, eIkomo-
rodoll az abrazala, es azl mondla: ,Mara!jaick cscn!|cn.
cs jiguc|jcick az r nunk4j4i a gunuc|c!cn!
3. a fialaIember abban a piIIanalban az aszlaI aIa esell, es
meghaIl (lbb hasonI eselrI van meg feI|egyzes)
(iii) a Iegismerlebb lrlenel arrI az eselrI szI, mikor az Idin-
burgh-i varparancsnok (egy fialaIember) megIalogalla l, de
megbelegedell es meghaIl
1. WeIsh-nek bizonyossaga voIl afeII, hogy eIni fog, ezerl
negy leI|es napig nem engedle, hogy eIlemessek
2. vegI az egyre mergesebb baralok orvosl hivallak, es a
haIoll Iabail csipkedlek, iIIelve a fe|en egy i|al lrlek eI,
hogy bizonyilsak: a beleg vaIban meghaIl
3. WeIsh meg egy ral kerl, a fIdre velelle magal, es leI|es
ere|ebI az Urhoz kiaIloll
4. a haIoll feIkeIl, es a Iabal es a fe|el fa|IaIla, ahoI a haIoll-
kemi vizsgaIalol foIylallak (egyebkenl makk egeszseges
voIl!)
5. a fialaIemberbI CaslIesluarl Iord|a Iell, egy gazdag fI-
desur Irorszagban
(8) Rnbcrt Brucc (1554-1631) voIl az, akinek a halasara a reformaci
megsziIarduIl Skciaban
(a) bar egyhazi vezel voIl Idinburgh-ben, ismerl voIl prfelai es
gygyil a|andekarI is
(b) egyik eIelra|zir|a, a megbizhal Roberl IIeming 1671-ben azl
irla rIa, hogy bar sok hileIes lermeszelfeIelli eselel ludna eIso-
roIni veIe kapcsoIalban, azok annyira csodasak es furcsak, hogy
inkabb nem szamoI be rIuk (R. IIeming, The IuIfiIIing of lhe
Scriplures, p. 430)
(c) IIeming ezl is ir|a: ,A ncgiic|cs |c|kc nagu ncrick|cn tc|i |cnnc. Prcjciai nc!cn
szc|i sck !c|cgrc|. anc|uck kcs5|| |ckctcikczick. s5i. anc|uckci c|uan cn|crck igazc|iak.
akik jczan. ncg|iznaic kcrcsziucnck. cs isncrick 5i. Sck c|nc|cicg cs rcncnuic|cnnck iic|i
cpi|cpiikus. akikci nczz4 tiiick. niui4n in4!kczcii criuk. ic|jcscn ncggucguu|i. (R.
IIeming, The IuIfiIIing of lhe Scriplures, p. 431)
(9) A!cxandcr Pcdcn (1626-1686) prfelai a|andeka oIyan kimagasI voIl
a skl presbilerianus hilvaIIk kzll, hogy Pc!cn prcjci4nak (Irophel
Ieden) nevezlek
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
76
(a) a kvelkez lrlenelel, meIyrI lbb hileIes forrasbI is ludha-
lunk, Iack Deere igy mond|a eI:
(b) ,1682-|cn Pc!cn cc|c|r4|ia az isicnjc|5 jcnn Brcun cs |sa|c| Wcir n4zass4gkcicsci. A
szcriari4s ui4n azi ncn!ia |sa|c|nck. ncgu jc jcrjci kapcii. !c ncn jcgja sck4ig c|tczni 5i.
Azi ian4csc|ia. ncgu nagucn |ccsu|jc ncg a i4rsas4g4i. cs iariscn nin!ig nag4n4| cgu
|cnt4szcn na|ciii |cpc!5i. ncri anikcr |cgkctcs|c sz4niiana r4. jcrjc tcrcs na|4|i jcg na|-
ni. Naguj4|c| n4rcn cttc| kcs5||. 1685. 4pri|is 30-4n Pc!cn a Brcun n4zasp4r pricsini||i
ciincn4|an ic|iciic az cjszak4i. Pc!cn najna|i4j|an c|naguia a n4zai. Mikcz|cn in!u|i.
ic||cn is na||cii4k. anini naga c|c ncrncgta azi ncn!ia. Szcgcnu asszcnu. jc|c|ncs
rcggc|. Scici. kc!cs rcggc|. Ncn sckka| azui4n. ncgu Pc!cn c|ncni. C|atcrncus-i jcnn
Granan crkczcii ncg cgu csapai kaicn4ta|. Granan uic|sc |cnci5scgci a!cii jcnn
Brcunnak. ncgu ncgicrjcn a||c| a ncggu5z5!csc|5|. ncgu Kriszius az cgun4z jcjc. cs ncn
az angc| kir4|u. Brcun c|uiasiiciia a |cnci5scgci. Akkcr in4!kczz. ncri ncg kc|| na|nc!.
- t4|aszc|ia Granan. Brcun in4!kczcii. a jc|cscgcncz. |sa|c|ncz jcr!u|i. cs azi ncn!ia.
P4r pcrccn |c|u| |4ini jcgc!. ncgu a ncnnuci iic|5szck c|c nitaiiaicn. a Mcgt4|icnk ia-
nujakcni a skcick kir4|ua c||cnc|cn. Kcsz tagu arra. ncgu c|t4|junk cgun4sic|? Szitcn-
|5| kcsz taguck. - t4|aszc|ia |sa|c|. jcnn karjai|a tciic. |ucsucsckci a!cii ncki. naj!
ncgcsckc|ia jiugucrnckukci is. Icicr!c|i kcictcs kis|4nua c|c is. ncgcsckc|ia. cs azi ncn!-
ia ncki. Kc!tcs gucrnckcn. a!! c!a a kczc!ci |sicnnck. ncgu tczcincsscn icgc!. cs |cgu
c!csanu4! tigaszia|4sa. Mikcr jc|4||i. uic|sc szatai |sicnncz szc|iak. A|!cii |cgu Szcni-
|c|ck. ncgu naguc|| tigaszia|4si a!sz szitcnnck. nini ani|ucn nagu c|nucncin jcnucgc-
icscnck nangja a ju|cin|cn! C|atcrncus-i Granan kapii4nui c|cniciic a narag Brcun is-
icncs |4icrs4ga |4ii4n. Hai kaicn4nak azi parancsc|ia. ncgu |5jck |c cii nc|u|cn 5i. A ka-
icn4k ncz!u|ai|anu| 4||iak. cs ncn cngc!c|ncskc!ick a parancsnak. A iajickzc Granan
ckkcr c|5kapia saj4i piszic|u4i. cs azza| |5iic 4i a jcjci. P4rai|an kcguci|cnscggc| ckkcr
c!ajcr!u|i |sa|c|ncz. cs czi kcr!czic. Mii gcn!c|sz ncsi a jcrjc!r5|. asszcnu? Min!ig
nagura iariciian 5i - t4|aszc|ia az cztcgu - !c scna annuira nagura ncn. nini ncsi. A
gui|kcss4g rcggc| nai cs nci cra kczcii icricni. |kkcrra Pc!cn n4r iizcncgu ncrjc|!rc tc|i
cnnan. Bc|cpcii |ar4ij4nak. jcnn Muirnca!nck a n4z4|a. cs kcric. ncgu in4!kczzanak
cguuii. Uran. - kcz!ic az in4!s4gci - nikcr |csszu|c! ncg Brcun tcrci? O. |cgucn
Brcun tcrc !r4ga a ic szcnc!|cn. ||naguar4zia azi4n a csa|4!nak. anii |4icn4s|an |4-
icii. C|atcrncusc Pricsini|||cn tc|i na rcggc|. cs ncgc|ic jcnn Brcuni. Tcsic a n4z tcgc-
|cn jckszik. a szcgcnu jc|cscgc pc!ig a icsi nc||cii u| cs sir. cs nincs scnki. aki tigaszia|c
szci szc|na nczz4. Ma rcggc|. a napkc|ic ui4n. |4iian cgu jurcsa jc|cnscgci az cg a|j4n.
c|uan tc|i. ninina cgu ragucgc. iiszia. jcnucs csi||ag nu||cii tc|na a ncnnu|5| a jc|!rc. |s
ta|c|an. na cgu iiszia. ragucgc jcnu nu||cii |c. a |cgnaguszcru|| kcrcsziucn. akitc| ta|ana
|cszc|icn. |kcz|cn Pricsini|||cn |sa|c| jc|kc|i a |cnt4szcn na|ciii |cpc!5cri. nc|uci
ncnnucgz5juk cia crrc a pi||anaira 5rizgcicicii. sszcicri szittc| kcr|cickcric tc|c jcrjc
icsici. |s |4r szitc csszc tc|i icrtc. ncn a kcscruscg icric csszc. Ncn tc|i kcscru a n4zas-
s4g|an c|tcszicgcicii napckcri. |sicnrc scn tc|i kcscru. !c ncg |sicn c||cnscgcirc scn.
akik c|tciick jcrjc c|cici. H4rcn cttc| c iragikus nap c|5ii. |sicn szata |cjcii a ncnnu|5|
cgu cguc!u|4||c prcjci4n kcrcsziu|. cs c|kcsziiciic a szitci crrc a napra. A szitc csszcic-
rcii. !c csak c|uan nc!cn. ancguan a szitcknck csszc kc|| icrniuk. a szcrcicii5|. Ha cn|c-
rck azi kcr!ik i5|cn. Mi |cncinc a naszna prcjci4knak ncsi. nikcr n4r kczunk|cn tan a
ic|jcs Bi||ia?. nin!ig arra t4gucn. ncgu |4rcsak iii |cnnc |sa|c|. ncgu ncgt4|aszc|ja a
kcr!csi. (I. Deere, Surprised by lhe Voice of God, pp. 76-78)
(10) a Wcstminstcri hitva!!s megaIkoli hillek a prfelai ki|eIenlesekben
(a) a hilvaIIas szvege ulaIasl lesz szemeIyes ki|eIenlesekre, meIyek
egyenerlekuek a zsinalok dnleseiveI, kori irk veIemenyeveI,
es emberek lanilasaivaI, de aIa van rendeIve a Szenlirasban meg-
szIaI SzenlIeIeknek:
(i) ,A |cgj5|| !cni5|irc. aki 4|ia| nin!cnjc|c ta||4si tii4i c| kc|| !cnicni. ta|anini a
zsinaick nai4rczaiaii. az cgun4zaiu4k tc|cncnucii. az cn|crck ianii4saii cs u sze-
meIes kl]eIenteseket ncg kc|| tizsg4|ni. ncn |cnci n4s. nini a Szcniir4s|c| ncz-
z4nk szc|c Szcni|c|ck. akinck a nai4rczai4|an ncg kc|| nuugc!ni. (I.X)
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
77
(ii) yron Curlis egy lanuImanyaban megersili, hogy a Weslminsleri hilvaIIas
szvege megengedi a szemeIyes kinyiIalkozlalasokal, de a Szenlirasnak aIa-
rendeIi azokal
(b) Sanuc| |uincrjcr! (1660-1661), a hilvaIIas egyik f megszvege-
z|e rviddeI a hilvaIIas eIkeszIle ulan adla ki egyik knyvel,
meIyben a prfelaIas kInbz fa|lairI ir: ezek kzI az egyik
egyerleImuen a ,szemeIyes kinyiIalkozlalasok kalegria|a:
(i) ,Ncnc|u cn|crnc| a |i||iai k4ncn |cz4ru|4sa cia is ia|4|kczunk a kijc|cnicsnck azza|
a jcn4j4ta|. ncgu c|jctcn!5 !c|gckai ncgjctcn!c|ick. ||ucn tc|i Husz j4ncs.
Wuc|ijjc. Iuincr. akik ncgjctcn!c|ick !c|gckai. nc|uck |izicsan |c is kctcikczick.
tagu a ni skci ncnzciunk|5| ta|c Mr. Gccrgc Wisnari. aki c|5rc ncgncn!ia. ncgu
Bcaicn |i|crcs ncn jcg c|tc kijcnni a Szcni An!r4s t4r kapuin. nancn szcgucnic|-
jcs na|4|i jcg na|ni - cs ta|c|an. azcn az a||akcn 4i akaszicii4k jc|. nc|ucn kcrcsziu|
az |sicn cn|crc ncgcgcicsci nczic tcgig. Mr. Kncx Grangc |cr!j4nak jc|akaszi4s4i
prcjci4|ia ncg. Mr. |can. Oati!scn a kir4|us4g|an nin!cnjc|c kcziu!ciian prcjcci4-
kai ncn!cii. cs rajiuk kitu| sck ku|cn|cz5 szcni igcnir!ci5 is Ang|i4|an. az csc-
ncnuck. nc|uck Kriszius isicncs cs jczan ianuinak kijc|cniciick. ncn ncn!anak c|-
|cni az |gcnck. (S. Rulherford, A Survey of lhe SpiriluaII Anlichrisl.
Opening lhe Secrels of IamiIisme and Anlinomianisme in lhe Anlichrislian
Doclrine of Iohn SaIlmarsh, Iarl One, Chapler VII - 'Of ReveIalions and
Inspiralions')
(c) Gccrgc Gi||cspic (1613-1648) is a Weslminsleri gyuIes deIegaIl|a
voIl, akinek meghalaroz szerepe voIl a dokumenlum eIkeszile-
seben: GiIIespie a skl reformalorokrI (minl Knox es Wisharl)
ir|a, hogy:
(i) ,c|uan ku|cn|cgcs jcrjiak tc|iak. akik |4r p4szicrkcni cs ianiickcni scn tc|iak nci-
kcznapiak. !c c|uan szcni prcjci4k is tc|iak. akik |sicni5| ku|cn|cgcs kijc|cnicsckci
kapiak. c|5rc ncgncn!iak ku|cn|cz5 jurcsa cs ncg|cp5 !c|gckai. nc|uck pcnicsan
|c is kctcikczick. (G. GiIIespie, Trealise of MisceIIany Oueslions, p. 30)
(d) Wi||ian Bri!gc (1600-1670), aki szinlen a hilvaIIas megaIkoli k-
zll voIl, 1640 krI egy igehirdeleseben a kvelkezkel mondla
(a szvegel 1656-ban adlak ki):
(i) ,.tajcn nc szc|naina |sicn na is ku|cn|cgcs |4icn4sck|an cs kinui|aikcziai4sck-
|an?. |gcn. kciscgkitu| szc|nai. |sicni ncn |cnci kcr|4iczni. 5 c|uan nc!cn szc|-
nai. ancgu ncki iciszik. Ncn akarcn tiiaini azi. anii 5 ncgicnci. igcn. 5 |cszc|nci
igu cn|crckncz. na ncki igu iciszik. igcn. cs na niic|i a!unk az isncri icricncicknck.
az r a|ka|nankcni szc|i is i|ucn nc!cn ncnc|u szc|g4j4ncz az apcsic|ck i!cjc cia
is.
(ii) ridge azlan arrI beszeI, hogy nem szabad az iIyen kinyiIalkozlalasokal ke-
resnnk (meg ha meg is lrlenhel iIyesmi), azl azonban naIa is Ial|uk, hogy a
Weslminsleri hilvaIIas szemeIyes ki|eIenlesekre ulaI mondalal is ugy er-
lelle, hogy a prfelai ki|eIenles Iehelseges (meg ha rilka is)
(11) Richard Baxtcr (1615-1691), az egyik IegkimagasIbb purilan IeIki-
paszlor es ir, a gyakorIali kereszleny eIelrI szI alfog muveben
(Chrislian Direclory) hosszasan ir a prfelaIas IehelsegerI (meIyel
Iehelsegesnek larl, de va inl a Iehelseges luIzasoklI es veszeIyeklI
is):
(a) ,.Bizcnucs. ncgu |sicn ncn a! uj szcniir4si tagu in|cicii igci. nini csa|naiai|an. cguc-
icncs sza|4|ui a n4r ncg|ct5 igck cric|nczcscrc. Icnciscgcs. ncgu |sicn |c|s5 in|cicscn.
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
78
|4icn4scn. jc|cncscn tagu nangcn kcrcsziu| a! cgucs cn|crcknck uj kijc|cnicsckci |izc-
nucs jc|a!aickrc|. cscncnuckr5| tagu icnuckr5|. nc|uck a Szcniir4snak tannak a|4rcn!c|-
tc. nitc| scna ncn ncn!ia. ncgu ncn jcg i|uci icnni. (R. axler, Chrislian
Direclory, p. 722)
(b) I.I. Iacker, aki axlerrI irla doklori disszerlaci|al, egy Wayne Grudemnek irl
IeveIeben a kvelkezl mond|a: ,.ncn4nu ncic 4ijaxc|i4| cgu i!czcici Baxicri5|. nc|u
az |sicni5| jct5 szcnc|ucs injcrnaiit kijc|cnicsckr5| szc|i. Mcgjiguc|cscn a|apj4n cz tc|i a
sian!ar! purii4n nczci - ncn niiick. ncgu az aj4n!ckck ncgszunick tc|na. (W.
Grudem, The Gifl of Irophecy in lhe Nev Teslamenl and Today, p. 356)
(12) Char!cs H. 5purgcnn (1834-1892) neIelra|zaban szamoI be a kvel-
kez eselekrI:
(a) ,Sck ku|cn|cgcs ncgicrcs tc|i a Music Ha||-|an. cgu annuira rcn!kitu|i. ncgu guakran
uia|ian is r4. nini annak a |izcnuiick4ra. ncgu |sicn ncna arra tczcii szc|g4ii. ncgu c|uai
ncn!janak. nc|uci cgu4|ia|4n ncn icrtczick ncn!ani. cs cz4|ia| ncg4|!ja azckai a na||-
gaickai. akiknck szcnc|ucscn sz4nia az uzcncici. |guik prc!ik4cicn a|aii sz4n!ckcsan cgu
jcrjirc nuiaiian a icncg|5|. cs azi ncn!ian. Oii u| cgu cn|cr. aki cipcsz. a cip5|c|ij4i
tas4rnapcnkcni is nuiita iarija. ki|cnc pcnnu-i kapcii. a||c| ncgu pcnnu a prcjiija. c|a!ia
a |c|kci ncgu pcnnu-cri a S4i4nnak! |guszcr cgu ctangc|isia ia|4|kczcii czzc| az cn|crrc|.
cs |4iia. ncgu cguik prc!ik4cicnai c|tassa. Mcgkcr!czic i5|c. |sncri Mr. Spurgccni?
|gcn! - jc|c|ic az cn|cr - Min!cn ckcn ncgtan arra. ncgu isncrjcn. ||ncnicn cguszcr
ncgna||gaini. cs a prc!ik4cicja a|aii. |sicn kcguc|nc|5|. uj icrcnicssc |ciicn Kriszius jc-
zus|an. ||ncn!jan ncgu icricni? ||ncnicn a Music Ha||-|a. cs ta|anc| kczcpcn |cu|-
icn. Mr. Spurgccn ugu nczcii r4n. ninina isncrnc. s a prc!ik4cicja kczcpcn r4n nuia-
icii. cs c|ncn!ia a guu|ckczcinck. ncgu cn cipcsz taguck. cs ncgu a |c|icnai tas4rnapcn-
kcni is nuiita naguian. |s ta|c|an igu is tc|i. uran. |zi ncg ncn is |4nian tc|na. !c
azi is c|ncn!ia. ncgu c|5z5 tas4rnap ki|cnc pcnnu tc|i a |ctcic|cn. cs a||c| ncgu pcnnu
tc|i a nucrcscg. Va|c|an ki|cnc pcnnu tc|i a |ctcic|cn. cs a||c| ncgu tc|i a prcjii. Oc
ncgu czi 5 ncnnan iu!naiia. azi ncn iu!ian. Azi4n niric|cn szitcn uicii. ncgu rajia kc-
rcsziu| |sicn szc|i a |c|kcnncz. A kctcikcz5 tas4rnapcn |cz4rian az uz|cici. ||5szcr jc|-
icn ujra c|ncnni 5i na||gaini. ncncgu ic||ci is ncn!jcn rc|an a guu|ckczci c|5ii. !c kc-
s5|| ncgis c|ncnicn. ia|4|kczian az rra|. cs 5 ncgncniciic a |c|kcnci. Tu!nck cgu iu-
cai nascn|c cscici ncn!ani ncg. anikcr ta|akirc r4nuiaiian a icrcn|cn. akir5| a |cgna|-
t4nua|| isncrcicn scn tc|i. cs c|uai ncn!ian. anir5| jcga|nan scn tc|i. ncgu igaz-c.
kitctc. ncgu a Ic|ck in!iicii arra. ncgu ncn!jan. O|uan pcnicsak tc|iak a |cir4sain.
ncgu nikcr az cn|crck c|ncnick. azi ncn!i4k |ar4iaiknak. Gucrick. cs |4ss4ick azi az
cn|cri. aki nin!cni c|ncn!cii rc|an. anii iciicn. Kciscg nc|ku| |sicn ku|!ic 5i a |c|kcn-
ncz. ku|cn|cn ncn iu!cii tc|na i|ucn pcnics |cir4si a!ni. |s ncn csak cnnui icricni. !c
sck cscirc cn|ckszcn. anikcr cn|crck gcn!c|aiaii is kijc|cniciic nckcn |sicn a pu|piiuscn
4||ta. Ncna |4iian. ancgu cn|crck kcnuckukkc| |ck!csick a nc||ciiuk u|5kci. ncri c|uan
pcnicsi uicsi kapiak. Kijc|c ncnci na||ani |cncicii. ancgu cgun4snak ncn!i4k. A prc!ik4-
icr pcnicsan azi ncn!ia nckunk. anii |cjc|c ncnci cgun4s kczcii |cszc|iunk! (The
Aulobiography of CharIes Spurgeon, VoI. II. p. 226-227)
(b) egy aIkaIommaI ramulaloll egy fialaIemberre, es azl mondla: ,|iaia|cn|cr. az a
kcsziuu. nc|u rajia! tan. ncn a iic!. Ncn jizciic| azcri. nancn nunk4|iaic!ic| |cpia!.:
az aIkaIom vegen a fialaIember sirva vaIIolla be bunel (C.H. Spurgeon,
Aulobiography: VoIume 2. The IuII Harvesl, p. 60)
(13) Pau! Cain (1929-) Ienyugz prfeciairI Iack Deere lbb knyveben
is beszamoI (Surprised by lhe Iover of lhe Spiril: Surprised by lhe
Voice of God: The eginner's Guide for lhe Gifl of Irophecy)
(a) az egyik Iegmegdbbenlbb lrlenel egy Iean Raborg nevu
asszonyrI szI, aki eImegygyinlezelbe kerIl, es IauI Cain
egeszen reszIeles es ponlos prfeciai hozlak ki onnan es lellek
bizonysagga masok szamara is (I. Deere, Surprised by lhe Voice
of God, pp. 343-358):
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
79
iii. ezek a peIdak azl hivalollak igazoIni, hogy a prfelaIas a|andeka az egy-
haz egesz korszakaban |eIen voIl
(1) azonban szinle mindegyik peIda (laIan Szardeszi MeIilnl kiveve) a
prfelaIas a|andekanak rendkivI ers megnyiIvanuIasai, es ezerl
nem bizlos, hogy | peIdak akkor, amikor a a gyIekezel helkznapi
eIeleben gyakoroIl prfelaIasrI beszeInk
2. A PROFETALA5 TEKINTELYE
A. PrItk az Oszvctsg idcjn
i. Mzes kiemeIkedell az szvelsegi prfelak sorabI
(1) 4Mz 12,6-8 ,Az | czi ncn!ia. Ha||j4ick ncg |cszc!cnci. Ha tan az |nak prcjci4ja kcz-
icick. azza| |4icn4s|an isncricicn ncg nagan. 4|cn|an |cszc|ck nczz4. Oc ncn i|ucn Mczcs.
a szc|g4n! Or4 az cgcsz n4zan tan |izta! Szcni5| szcn|cn |cszc|ck tc|c. ti|4gcsan. ncn rcj-
ic|ucscn. az | a|akj4i is ncgpi||aninaija.
(2) 5Mz 34,10 ,Ncn is i4na!i ic||c |zr4c||cn Mczcsncz nascn|c prcjcia. akitc| szcni5| szcn|cn
crinikczcii tc|na az |.
ii. voIlak eIsdIeges, eIismerl prfelak, akik Islen csaIhalalIan ige|el hirdel-
lek es irlak Ie (pI. SamueI, IIIes, Ieremias, Izsaias, Amsz, slb.)
(1) az lekinleIyk kInIegesen nagy voIl, nekik eIIenlmondani Islen-
nek vaI engedelIenseg voIl
iii. az eIsdIeges es eIismerl prfelak meIIell voIlak prfela-csoporlok, pr-
felaiskoIak is, meIyekhez ,masodIagos lekinleIyu prfelak kapcsoIdlak
(1) ezek a prfelak is kaplak zenelekel az UrlI, de lekinleIyk nem
voIl oIyan nagy, minl az eIsdIeges, eIismerl prfelake
(a) 1Sam 10,5-6.10-13 ,Azui4n c|juisz az |sicn na|n4ra. anc| a ji|iszicusck csz|cpai tannak.
Minc|ui |cncsz az cii |ct5 t4rcs|a. cgu csapai prcjci4ra |ukkansz. akik az 4|!czcna|cnrc|
jcnnck |cjc|c. Iani. !c|. jutc|a cs ciicra |csz n4|uk. 5k naguk pc!ig prcjciai rctu|ci|cn
|csznck. Akkcr ncgsz4|| icgc! is az | |c|kc. tc|uk cguuii prcjciai rctu|ci|c kcru|sz. cs
n4s cn|crrc |cszc|. Mcri anikcr c!acrkczick a na|cnncz. cgu csapai prcjcia jcii szcn|c
tc|uk. Akkcr ncgsz4||ia az |sicn |c|kc. cs prcjciai rctu|ci|c kcru|i kczciiuk. Anikcr azck.
akik n4r c|5|| is isncrick. ncg|4ii4k. ncgu Sau| a prcjci4kka| cguuii rctu|ci|cn tan. igu
|cszc|ick cgun4s kczi. Mi icricni Kisnck a ji4ta|? H4i n4r Sau| is a prcjci4k kczcii tan?
Oc ta|aki ncgszc|a|i kczu|uk. cs czi ncn!ia. Nincs czcknck apjuk sc! gu kc|cikczcii cz a
szc|4sncn!4s. H4i n4r Sau| is a prcjci4k kczcii tan? Anikcr tcgci cri a rctu|cic. jc|-
ncni az 4|!czcna|cnra.
(b) 1Sam 19,20-24 ,Akkcr Sau| kctcickci ku|!cii ki. ncgu jcgj4k c| O4ti!ci. Oc anikcr
ncg|4ii4k a prcjci4k cscpcrij4i. akik rctu|ci|cn tc|iak. S4nuc| pc!ig cii 4||i nc||ciiuk.
akkcr |sicn |c|kc sz4||i Sau| kctcicirc. cs 5k is rctu|ci|c csick. jc|cniciick czi Sau|nak. cs 5
n4s kctcickci ku|!cii ki. !c azck is rctu|ci|c csick. Harna!szcr is ku|!cii Sau| kctcickci.
!c azck is rctu|ci|c csick. |kkcr naga is c|ncni |4n4|a. cs anikcr a Szcku|an |ct5 nagu
kuincz crkczcii. igu kcr!cz5skc!cii. Hc| tan S4nuc| cs O4ti!? |zi jc|c|ick. N4jci|an.
|4na nc||cii. ||ncni icn4i a |4na nc||cii |ct5 N4jci|a. Oc |sicn |c|kc sz4||i 5r4 is. cs
anig ncni. jc|uicn rctu|ci|cn tc|i. anig ncg ncn crkczcii a |4na nc||cii |ct5 N4jci|a.
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
80
Akkcr 5 is |c!c|ia a run4j4i. cs rctu|ci|cn tc|i 5 is S4nuc| c|5ii. cs cii jcku!i nczic|cnu|
cgcsz nap cs cgcsz cjjc|. |zcri ncn!j4k. H4i n4r Sau| is a prcjci4k kczcii tan?
(c) 1Kir 18,4 ,Mcri anikcr jcz4|c| ncgc|ciic az | prcjci4ii. O|a!j4nu nag4ncz tcii sz4z
prcjci4i. cs c|rcjiciic 5kci citcncnkcni cgu-cgu |ar|ang|a. cs c||4iia 5kci kcnucrrc| cs tiz-
zc|.
(d) 2Kir 2,3.5.7 ,A |cic|i prcjciaianiit4nuck c!ancnick ||izcusncz. cs czi ncn!i4k ncki.
Tu!c!-c. ncgu az | na c|raga!ja nc||5|c! ura!ai? O igu jc|c|i. |n is iu!cn. !c na||gas-
saick!. A jcrikci prcjciaianiit4nuck c!a|cpick ||izcusncz. cs czi ncn!i4k ncki. Tu!c!-c.
ncgu az | na c|raga!ja nc||5|c! ura!ai? igu jc|c|i. |n is iu!cn. !c na||gassaick!.
Vc|uk ncni citcn prcjciaianiit4nu is. cs anikcr 5k kciicn ncg4||iak a jcr!4nn4|. azck is
ncg4||iak i5|uk i4tc|.
(e) 2Kir 4,38 ,Anikcr ||izcus tisszaicri Gi|g4||a. cninscg tc|i az crsz4g|an. A prcjciaianii-
t4nuck cii u|ick c|5iic. 5 pc!ig igu szc|i a szc|g4j4ncz. Tc!! jc| a nagu jazckai. cs j5zz
ta|ani j5zc|ckci a prcjciaianiit4nucknak!
(2) ezeknek a prfelaknak a szoIgaIala eIrevelilelle azl az idl, amikor
az Ur egesz nepe prfelaIni fog
(a) IeI 3,1 ,.|iaiick cs |c4nuaiick prcjci4|ni jcgnak.
(3) bar nk nem Iehellek papok az szvelseg ide|en, egyes eselekben
k is prfelaIlak (Miriam /2Mz 15,20/, Debra /ir 4/, HuIda /2Kir
22,14-20: 2Krn 34,22-28/, Izsaias feIesege /Izs 8,3/)
(a) ez eIrevelili azl, amikor az u|szvelsegi idkben Islen kilIli LeIkel ferfiakra cs
n5krc egyaranl, es bar a lanili-kormanyzasi feIadalokal ferfiakra korIalozza, a
prfelaIas Iehelsegel nknek is megengedi
iv. kicsil Ieegyszerusilve azl mondhal|uk, hogy az u|szvelsegben is Ialhal
ez a harmassag:
(1) Kriszlus feIeI meg Mzesnek
(a) ApCseI 3,19-23 ,Tarisaick icn4i |un|4naici. cs icrjcick ncg. ncgu c|icrc|icsscnck a ii
|unciick. ncgu c|jcjjcn az ric| a jc|u!u|cs i!cjc. cs c|ku|!jc jczusi. akii Mcssi4su| rcn!c|i
nckick. Oi azcn|an az cgnck kc|| |cjcga!nia a!!ig. anig a nin!cnscg ujj4icrcnicsc ncg
ncn icricnik. |rr5| az |sicn crcki5| jcgta szc|i szcni prcjci4i sz4ja 4|ia|. Maga Mczcs
ncn!ia. Prcjci4i i4naszi nckick icsitcrciick kczu| az r. a ii |sicncick. c|uai. nini cn. 5i
na||gass4ick nin!cn|cn. anii csak ncn! nckick. |s aki ncn na||gai crrc a prcjci4ra. azi ki
kc|| iriani a ncp kczu|.
(2) az aposloIok feIeInek meg az eIsdIeges, eIismerl prfelaknak
(a) If 2,20 ,Mcri r4cpu|icick az apcsic|ck cs a prcjci4k a|apj4ra. a sarckk5 pc!ig naga Krisz-
ius jczus
(b) 1Kor 14,37-38 ,Ha ta|aki azi iarija nag4rc|. ncgu prcjcia tagu Ic|cki5| ncgraga!cii
cn|cr. iu!ja ncg. ncgu anii nckick irck. az az r parancsc|aia. |s na ta|aki czi ncn is-
ncri c|. nc isncricssck c|.
(3) az u|szvelsegi prfelak feIeInek meg a masodIagos prfelaknak
(a) ApCseI 2,17-18 ,Az uic|sc napck|an. igu szc| az |sicn. kiic|ick Ic|kcn|5| nin!cn na-
|an!cra. cs prcjci4|nak jiaiick cs |c4nuaiick. cs ijjaiick |4icn4sckai |4inak. tcnciick pc!ig
4|nckai 4|nc!nak. ncg szc|g4inra cs szc|g4|c|c4nuainra is kiic|ick azck|an a napck|an
Ic|kcn|5|. cs 5k is prcjci4|nak.
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
81
B. Apnstn!nk s prItk az Ujszvctsg idcjn
i. az szvelsegi iralok szerzil gyakran nevezlek prcjci4knak
(1) Ml 5,17-18 ,Nc gcn!c|j4ick. ncgu azcri jciicn. ncgu crtcnuic|cnnc icgucn a icrtcnui tagu a
prcjci4k ianii4s4i. Ncn azcri jciicn. ncgu crtcnuic|cnnc icgucn. nancn ncgu |cic|iscn azckai.
Mcri |izcnu ncn!cn nckick. ncgu anig az cg cs a jc|! c| ncn nu|ik. cgu icia tagu cgu tcssz5
scn tcsz c| a icrtcnu|5|. nig nin!cn |c ncn ic|jcsc!ik.
(2) Ml 7,12 ,Anii icn4i szcrcincick. ncgu az cn|crck tc|cick csc|ckc!jcnck. ii is uguanazi csc|c-
kc!jcick tc|uk. ncri cz a icrtcnu. cs czi ianiij4k a prcjci4k.
(3) Ml 26,56 ,Min!cz pc!ig azcri icricni. ncgu |cic|jcsc!jcnck a prcjci4k ir4sai.
(4) ApCseI 3,21 ,|rr5| az |sicn crcki5| jcgta szc|i szcni prcjci4i sz4ja 4|ia|.
(5) Rm 1,1-2 ,P4|. Kriszius jczus szc|g4ja. c|nitcii apcsic|. akii az |sicn kit4|aszicii arra. ncgu
nir!cssc ctangc|iun4i. anc|uci prcjci4i 4|ia| a szcni iraick|an c|5rc ncgigcri.
(6) 1Il 1,10 ,|zi az u!tcsscgci kcrcsick cs kuiaii4k a prcjci4k. akik a nckick sz4ni kcguc|cnr5|
prcjci4|iak
ii. az szvelsegi (,szenlir) prfelak u|szvelsegi megfeIeIi nem az u|-
szvelsegi prfelak, hanem az apcsic|ck
(1) Iezus es az aposloIok igy Iallak ezl:
(a) Lk 11,49 ,|zcri ncn!ia az |sicn |c|cscsscgc is. Ku|!ck nczz4juk rfetukut es uos-
toIokut. cs kczu|uk ncnc|uckci ncgc|nck cs u|!cznck
(b) 2Il 3,2 ,ncgu cszcick|c jussanak a szcni rfetuk c|5rc ncgncn!cii szatai. es uosto-
Iultoknak az ric| cs U!tczii5i5| kapcii parancsc|aiai
(2) a korai egyhaz is igy vaIIolla ezl:
(a) Ignalius (II. sz. IegeIe|e): ,O /Kriszius/ az Aiu4ra nuiic kapu. rajia |cpnck |c. A|ran4n.
|zs4k. j4kc|. u rfetuk es uostoIok. az cgun4z is. Az ctangc|iunnak ncgtan a naga
ku|cn|cgcsscgc. az U!tczii5. Urunk jczus Kriszius c|jciic. szcntc!csc. jc|i4na!4sa. A
szcrcicii prcjci4k is 5r4 ta|c ickiniciic| ianiiciiak. Az ctangc|iun azcn|an n4r a rcnc|-
naiai|ans4g |cic|jcsc!csc. Min!cz cguuii jc. ancnnui|cn niszick a szcrcici|cn. (LeveI a
fiIadeIfiaiakhoz, IX.1-2)
(b) IoIicarpus (II. sz. eIs feIe): ,gu szc|g4|junk n4i ncki jc|c|cnnc| cs ic|jcs iiszic|ciic|.
ancguan 5 parancsc|ia. cs az ctangc|iunci nckunk nir!ci5 uostoIok ncgnagui4k. cs a
rfetuk. akik c|5rc nir!ciick Urunk c|jctcic|ci (LeveI a fiIippiekhez, VI.3)
(c) Hermasz (vaIszinuIeg a Rm 16,14 HermaszarI van sz): ,.az a narnincci pc!ig
az |sicn rfetul.. a ncgutcn k5 ncg az uostoIokai cs az |sicn |ia ianii4s4nak nir!c-
i5ii jc|c|i (A Iaszlor, IX. IeIdazal, XV.4)
(d) Iuszlinosz (II. sz. kzepe) ir a prfelai es aposloIi kIdeles kzlli sszefggesek-
rI: az szvelsegi prfelak is Islen aposloIai voIlak, Iezus pedig a hilnk apos-
loIa es prfela|a (Iarbeszed a zsid TrifnnaI, LXXV)
iii. az u|szvelsegi prfelak lehal nem rendeIkezlek az szvelsegi prfelak
lekinleIyeveI
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
82
(1) ez a lekinleIy ugyanis az aposloIoke Iell az U|szvelsegben
(2) ma az aposloIok lekinleIyel a ibIia hordozza
(3) egyelIen prfelai a|andekkaI rendeIkez hiv sem Iephel feI az sz-
velsegi prfelak vagy az aposloIok lekinleIyeveI
iv. az If 2,20 (,Mcri r4cpu|icick az apcsic|ck cs a prcjci4k a|apj4ra. a sarckk5 pc!ig
naga Kriszius jczus) magyarazala:
(1) sokan azzaI ulasil|ak eI a mai prfelaIasl, hogy erre az igeversre hi-
valkoznak:
(a) 1. crt: nem csak az aposloIok, hanem a prfelak is az egyhaz
aIap|al kepezlek, ezerl mara megszunl ez az a|andek
(b) 2. crt: az u|szvelsegi prfelak szava is leI|es isleni lekinleIIyeI
birl (minl az szvelsegi ,szenlir prfelake), iIyen suIyu ki|e-
Ienles pedig a bibIiai kanon IezaruIasa la nincs
(2) az igevers Iehelseges mas magyarazalai, meIyek nem zar|ak ki a mai
prfelaIasl:
(a) 1. naguar4zai: a ,prfelak az szvelsegi prfelakra vonalkozik:
(i) ezzeI a magyarazallaI kel probIema van: 1. IaI az aposloIo-
kal emIili eIszr, es ulana a prfelakal: 2. az If 3,5-ben
ugyanez a szerkezel egyerleImuen u|szvelsegi prfelakal
|eII
(b) 2. naguar4zai: az aIap az aposloIok es prfelak lanilasa
(i) ez sem vaIszinu, merl IaI ill (es a 3,5-ben) emberekrI be-
szeI, akik reszei az epIelnek (ezerl szinle bizlos, hogy az
aIap naguk az aposloIok es prfelak)
(c) 3. naguar4zai: a prfelak nem az sszes u|szvelsegi prfelal, ha-
nem csak a prfelak egy csoporl|al |eIIi
(i) IaI ulaIhal eselIeg oIyan emberekre, akik nem voIlak apos-
loIok, de isleni lekinleIIyeI rendeIkezlek arra, hogy ihIelell
knyvekel ir|anak (pI. Mark, Lukacs)
(ii) ebben az eselben az ill |eIIl prfelak szoIgaIala nem a hel-
kznapi gyIekezeli prfelaIasnak feIeI meg
(d) 4. naguar4zai: az ,aposloIok es prfelak nem kel, hanem egy
csoporlol |eII: ,apcsic|-prcjci4k: W. Grudem lbb ervel is feIso-
roI emeIIell az erleImezes meIIell:
(i) a nyeIvlani szerkezel nem kel, hanem egy csoporlol |eII
1. a grg nyeIvben a prfelak eIll nincs neveI, ami azl vaIszinusili,
hogy egy csoporlrI van sz
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
83
2. hasonI peIda a IeveIben: 3,5 ,ncsi kijc|cniciic szcni apcsic|ainak cs prcjc-
i4inak a Ic|ck 4|ia|: 4,11 ,|s 5 .a!cii ncnc|uckci apcsic|cku|. n4sckai prc-
jci4ku|. isnci n4sckai ctangc|isi4ku|. tagu p4szicrcku| cs ianiicku|
3. a heIyes fordilas: ,apcsic|-prcjci4k vagy ,apcsic|ck. akik cgu|cn prcjci4k
is
(ii) a poganyok befogadasarI szI ki|eIenlesl nem a prfelak,
hanem az aposloIok (minl prfelak) kaplak
1. Ml 28,19: Lk 24,46-47: ApCseI 1,8: 10,34-35: 10,46-48: 11,2-18: 15,6-29:
22,21: 26,17-18: GaI 1,16: 2,7-8: If 2,11-3,21
2. az aposloIok ebben az erleIemben prfelak is voIlak
(iii) az ,aIap vaIami sziIard es befe|ezell doIog kepel sugaII|a, ha
viszonl IaI az If 2,20-ban az sszes u|szvelsegi prfelara
gondoIl, az aIap megIehelsen kepIekennye es befe|ezelIenne
vaIl voIna
1. minden u| hiv meglerese vagy u| gyIekezel aIapilasa az aIap kiszeIe-
silesenek es vaIlozasanak a Iehelsegel hordozla voIna (hiszen egyre
lbben prfelaIlak)
2. amikor IaI azl ir|a a korinlhusiaknak, hogy ,|uzgcn kcrjcick a |c|ki aj4n-
!ckckai. !c |cgink4|| azi. ncgu prcjci4|jaick, eIviIeg arra is ulaIl voIna,
hogy mindenkiveI, aki azulan megkap|a ezl az a|andekol, egyben az
egyhaz aIap|a is laguI es vaIlozik
3. ez azonban nehezen sszeegyezlelhel az aIap hasonIalavaI
(iv) ha az u|szvelsegi prfelak (akik nem voIlak egyben apos-
loIok is) is az egyhaz aIap|al kepezlek, hoI vannak akkor
azok a fonlos szavak, meIyek a sza|ukbI eIhangozlak`
1. mierl nincsenek oIyan dokumenlumok, hogy ,a korinlhusi prfelak
zenelei, ,a lhesszaIonikai prfelak beszedei, ,a |udeai prfelak pr-
feciai, slb.`
2. ha az aposloIok meIIell egy oIyan csoporlrI van sz, akiknek a szavai
az szvelsegi prfelak szavaivaI egyenI lekinleIIyeI birlak, es akik az
aposloIokkaI egyll az egyhaz aIap|al kepezik, mierl nincsen semmi-
Iyen feI|egyzes lIk az ulkor szamara`
(v) vaIszinuIeg Ialszik lehal, hogy az egyhaz sarokkve Krisz-
lus, aIap|a pedig az apcsic|ck. akik cgu|cn prcjci4k is
(3) egyeb ervek is kizar|ak azl, hogy az u|szvelsegi prfelaIas oIyan is-
leni lekinleIIyeI birl voIna, minl az szvelsegi prfelak vagy az
aposloIok irasai:
(a) a prfelaIasl meg keII ileIni (1Kor 14,29: 1Thessz 5,19-21), az
aposloIok lanilasa viszonl kleIez ervenyu (1Kor 14,37-38)
(b) Islen Ige|enek nem engedeImeskedni bun, prfelaIasban eIhang-
zoll ki|eIenles eseleben nem feIlelIenI az (ApCseI 21,4.10-14)
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
84
(c) csak aposloI szIhal(oll) abszoIul lekinleIIyeI, de minden hiv
prfelaIhal (1Kor 14,31)
(d) a LeIek aIlaI ihIelell aposloIi iralok menlesek a levedeseklI, a
prfecia eseleben viszonl van Iehelseg a levedesre:
(i) ezl Ial|uk Agabosz egyik prfecia|a eseleben: ApCseI 21,10-11 ,Tc|| napcn 4i
iariczkc!iunk cii. nikcz|cn |cjcii ju!c4|c| cgu Aga|csz nctu prcjcia. O!ajcii ncz-
z4nk. |ctciic P4| ctci. ncgkciczic tc|c saj4i kczci cs |4|4i. cs czi ncn!ia. .gu szc| a
Szcni|c|ck. Azi a jcrjii. akic cz az ct. igu kciczik ncg jcruzs4|cn|cn a zsi!ck. cs pc-
g4nuck kczc|c a!j4k.
(ii) Agabosz prfecia|a kel ponlon sem leI|esedell be: 1. nem a zsidk klzlek
meg IaIl, hanem a rmaiak (ApCseI 21,33: 22,29), 2. a zsidk nem adlak al
IaIl a rmaiaknak, hanem erszakkaI keIIell l kiszabadilani, hogy meg ne
IincseI|ek (ApCseI 21,32-33)
(iii) Iehelseges magyarazal a levedesre: 1. Agabosz Ialoll egy kepel arrI, hogy
IaI egy rmai brlnben van megklzve IeruzsaIemben, a brlnl pedig
egy dhs zsid lmeg veszi krI, 2. Agabosz erleImezle azl, amil Ialoll:
ezek szerinl a zsidk megklzlek IaIl, es aladlak a rmaiaknak
(e) Islen nem igeri sehoI, hogy a gyIekezeli prfeciakal mind ugya-
nazzaI az ihIelesseI veszi krI, minl a Szenliras igeil (2Tim 3,16)
C. A Bib!ia c!gsgcssgc s a prIt!s
i. a prfelaIassaI szembeni gyakori erv:
(1) miveI a ibIia eIegseges a szamunkra, es a bibIiai kanon Ie van mar
zarva, ezerl nem Iehelseges az u| prfelai ki|eIenles
ii. az ervben Iev igazs4g:
(1) a ibIiahoz vaIban nem Iehel hozzaadni, sem abbI eIvenni
(a) ezen az aIapon ulasil|uk eI peIdauI Ioseph Smilh irasail vagy
mas, azla szIelell ki|eIenlesl
(2) a ibIia eIegseges a kegyes eIelhez (2Tim 3,16)
(a) nincs lehal oIyan prfelai ki|eIenles, ameIynek ismerele neIkI az
egyhaz barmeIy lag|a ne ludna leI|es erleku kereszleny eIelel eIni
(b) ezen az aIapon ulasil|uk eI peIdauI I.G. While prfeciail
(3) semmifeIe LeIek aIlaIi megnyiIalkozas sem mondhal eIIenl a ibIia-
nak (az szvelsegi prfelak es aposloIok lanilasanak)
(a) GaI 1,8 ,Viszcni na ncg ni nagunk. tagu cgu ncnnu|5| ta|c angua| nir!cinc is nckick
ctangc|iunci azcnkitu|. anii ni nir!ciunk. 4ikczcii |cgucn! Anini n4r kcr4||an is
ncgncn!iuk. ncsi isnci ncn!cn. na ta|aki nckick n4s ctangc|iunci nir!ci. azcnkitu|.
anc|uci c|jcga!iaick. 4ikczcii |cgucn!
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
85
(4) semmifeIe prfecia nem Iehel azonos lekinleIyu, minl a ibIia, ezerl
minden megnyiIalkozasl a ibIia aIap|an meg keII ileIni
(a) 1Thessz 5,19-22 ,A Ic|kci nc c|is4ick ki. a prcjci4|4si nc tcsscick ncg. !c nin!cni tizs-
g4|jaick ncg. a jci iaris4ick ncg. a gcncsz nin!cn jaji4j4ic| iariczkc!jaick.
iii. az ervben Iev ictc!cs:
(1) a ibIia eIegsegessege nem zar|a ki azl, hogy Islen szub|ekliv mdon
vezessen bennnkel, vagy hogy kInbz eIelheIyzelekben konk-
relan lanacsoI|on
(a) ApCseI 2,17 ,Az uic|sc napck|an. igu szc| az |sicn. kiic|ick Ic|kcn|5| nin!cn na|an!c-
ra. cs prcjci4|nak jiaiick cs |c4nuaiick. cs ijjaiick |4icn4sckai |4inak. tcnciick pc!ig 4|nc-
kai 4|nc!nak
(b) ApCseI 13,2 ,|guszcr. anikcr czck az rnak szc|g4|iak cs |cjic|ick. czi ncn!ia a
Szcni|c|ck. .V4|assz4ick ki nckcn Barna|4si cs Sau|i arra a nunk4ra. anc|urc c|nitian
5kci.
(c) ApCseI 16,9-10 ,|gu cjjc| |4icn4s jc|cni ncg P4|nak. cgu nacc!cn jcrji 4||i c|5iic. cs
czckkc| a szatakka| kcr|c|ic 5i. .jcjj 4i Macc!cni4|a. |cgu scgiiscgunkrc! A |4icn4s ui4n
nucn|an iguckcziunk c|ncnni Macc!cni4|a. ncri ncgcriciiuk. c!a nitcii ninkci az |s-
icn. ncgu nir!cssuk nckik az ctangc|iunci.
(d) Rm 8,14 ,Akikci pc!ig |sicn Ic|kc tczcrc|. azck |sicn jiai.
(2) a ibIia eIegsegessege kife|ezellen megkveleIi lInk, hogy a ke-
reszleny eIelrI az u|szvelsegi lanilasok es peIdak fenyeben gondoI-
kod|unk
(a) az U|szvelseg egyerleImuen lanil a LeIek vezeleserI, es a pr-
felaIasrI
(b) aki lagad|a a prfelaIasl, az kivon|a magal a ibIia lanilasa aII
(pI. 1Thessz 5,19-20 ,A Ic|kci nc c|is4ick ki. a prcjci4|4si nc tcsscick
ncg)!
iv. az aposloIok lekinleIyel rzi a ibIia, ezl a lekinleIyl azonban soha nem
asla aIa a prfelaIas a|andeka
(1) az aposloIok a haIaIuk ulani idre ugy keszilellek a kereszlenyekel,
hogy a ibIiara iranyilollak a figyeImkel
(a) 2Tim 4,1-4 ,Kcrtc kcr|ck az |sicn cs a Kriszius jczus szinc c|5ii. aki iic|ni jcg c|5kci cs
nc|iakai. az 5 c|jctcic|crc cs crsz4g4ra kcr|ck. nir!cs! az igci. 4||j c|5 tc|c. ak4r a|ka|nas.
ak4r a|ka|nai|an az i!5. jc!!j. inis. |iziass ic|jcs iurc|cnnc| cs ianii4ssa|. Mcri |csz i!5.
anikcr az cgcszscgcs ianii4si ncn tisc|ik c|. nancn saj4i kit4ns4gaik szcrini guujicnck
naguknak ianiickai. ncri tiszkci a ju|uk. Az igazs4gic| c|jcr!iij4k a ju|ukci. !c a ncn-
!4kncz c!ajcr!u|nak.
(2) a prfelaIas a|andeka mindig az aposloIi lekinleIy meIIell es aIall Ie-
lezell
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
86
(a) az aposloIok eIeleben nem veszeIyezlelle az aposloIi lekinleIyl a
prfelaIas eIler|edl gyakorIala (pI. 1Kor 14, 1Thessz 5,20)
(b) az aposloIok haIaIa ulan, mikor Ielezlek mar az u|szvelsegi ira-
lok, ha Iehel meg veszeIyleIenebb Iell a prfecia (hiszen
egyerleImubbe vaIl, hogy meIy aposloIi lanilasok kepezik azl a
mercel, ameIy aIap|an megileIhel|k a prfeciakal)!
D. A prItk s a prcsbitcrck
i. egyes leoIgusok szerinl a korai u|szvelsegi gyIekezelekben egyfa|la
karizmalikus vezeles vaIsuIl meg
(1) a gyIekezelekel prfelak iranyilollak
(2) a presbilerek liszlsege csak kesbb Iell aIlaIanos
ii. az adalok ennek eIIenlmondanak:
(1) az U|szvelsegben mindenfeIe azl Ial|uk, hogy a presbileri (pspki,
eII|ari, vezeli) liszlseg egeszen koran |eIen voIl a kereszleny gy-
Iekezelekben (ApCseI 14,23: 15,2: 20,17: IiI 1,1: 1Thessz 5,12: 1Tim
5,17: Til 1,5: Zsid 13,17: Iak 5,14: 1Il 5,1)
(a) a vezeles-kormanyzas feIadalal vaIaszloll presbilerek Iallak eI
(2) sehoI nincs az U|szvelsegben oIyan ulaIas, hogy a prfelai a|andek
vaIakil vezelesre vagy kormanyzasra lenne aIkaImassa
(a) nincsen bizonyilek az U|szvelsegben vaIamifeIe ,prfelai-
karizmalikus vezelesre, vagy arra, hogy a prfelak (minl pr-
felak) vezelk Iellek voIna
iii. a gyIekezel vezelese nem Iesz ,IeIkibb allI, hogy a dnlesekel prfelai
ki|eIenlesekre aIapozzak, sl, vaI|aban inkabb arrI van sz, hogy iIyen
eselben a vezeles eIler az u|szvelsegi minlalI
(1) az u|szvelsegi gyIekezelek eIen bIcs es megfonloIl presbilerek
aIIlak, akik az egesz gyIekezel bizaImal eIvezlek, es vezeleskben
erell gondoIkodas |eIIemezle kel
(2) a prfelai a|andek nem lesz senkil sem aIkaImassa a vezelesre, a
presbilerek vaIaszlasanak krileriumail IaI egeszen mas doIgokban
rgzilelle (Iasd 1Tim 3,1-13: Til 1,5-9)
iv. nagyon fonlos, hogy a prfelak rendeI|ek aIa magukal a presbilereknek
(1) az eIIenkez|ere lragikus peIda Idvard Irving XIX. sz.-i gyIekezele,
ahoI Irving leI|esen a prfelak szeszeIyeinek voIl kileve (pI. csak ak-
kor predikaIhaloll, ha a prfelak megengedlek neki)
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
87
(2) a prfelakban Iev IeIek egyik leszl|e eppen az Iehel, hogy aIa lud|ak-
e rendeIni magukal egy heIyi gyIekezel vezelsegenek
E. sszcIng!a!s:
i. az u|szvelsegi prfelaIas nem az eIsdIeges szvelsegi prfelak szoI-
gaIalanak feIeI meg
(1) az eIsdIeges szvelsegi prfelak u|szvelsegi megfeIeIi az aposloIok
ii. az u|szvelsegi prfelak aIa vannak velve az aposloIok lekinleIyenek
(1) az aposloIok szavanak merIegeIes neIkI engedeImeskednnk keII, a prfelaIasl vi-
szonl meg keII ileInnk
iii. a prfelak es a prfeciak aIa vannak velve a ibIia lekinleIyenek
(1) nincsen ma mar oIyan ki|eIenles, meIy egyenerleku Ienne a bibIiai ki|eIenlesseI
(2) a prfelaIas a|andekal a ibIia aIap|an keII megileInnk
iv. a prfelak a gyIekezelben aIa vannak rendeIve a presbilereknek
(1) a prfelak is aIa keII rendeI|ek magukal egy heIyi gyIekezel vezelesenek
3. MI A PROFETALA5 AJANDEKA?
A. DcIinci
i. Wayne Grudem: ,prcjccia az. anikcr ta|aki c|ncn!ja azi. anii |sicn t4rai|a-
nu| az c|ncjc|c nc|uczcii (Syslemalic TheoIogy, p. 1049)
(1) ,P4| uia| arra. ncgu |sicn cgu szcnc|u c|ncjc|c iu! nczni c|uai. anii az azi4n prcjcciakcni sa-
j4i szataita| ict4||a!. P4| czi kinui|aikcziai4s-nak nctczi. Oc na kcz|cn az cii u|5k kczu|
cgu n4sik kap kinui|aikcziai4si. az c|5z5 na||gasscn c|. Mcri cgucnkcni nin!nu4jan prcjci4|-
naiick. ncgu nin!cnki ianu|jcn. cs nin!cnki |4icrii4si kapjcn. (1Kcr 14.30-31). A kinui|ai-
kcziai4s szci iii i4ga|| cric|cn|cn naszn4|ja. nini ancgu a icc|cgusck a Szcniir4s igcirc nu-
szckcni a|ka|nazi4k. P4| cguszcrucn c|uan !c|gckra uia|. nc|uci |sicn t4rai|anu| az cric|-
nunk|c ncz. tagu anc|uci c|uan nc!cn ncz cgu szcnc|u iu!ai4|a. ncgu az ugu crzi. |sicni5|
jcii. Icnciscgcs. ncgu a t4rai|anu| jcii gcn!c|ai ncg|cp5cn ku|cn|czik az i||ci5 saj4i gcn!c|ai-
ncncici5|. tagu ncgu surgcics tagu szunni ncn akar4s kiscri. tagu ta|ani|ucn n4s nc!cn ti-
|4gcsan |cnci crczni. ncgu az az ric| jcii. (W. Grudem, The Gifl of Irophecy in lhe Nev
Teslamenl and Today, p. 319)
(2) a prfelaIas soran a kinui|aikcziai4s (kijc|cnics) az, ami IslenlI |n, a
ict4||a!4s viszonl leI|esen emberi foIyamal (errI Iesz meg sz)
ii. prfelaIasrI akkor beszeInk, ha a ki|eIenlesl ict4||a!j4k
(1) prfecia:
(a) ApCseI 11,27-28 ,|zck|cn a napck|an prcjci4k jciick |c jcruzs4|cn|5| Aniickni4|a. ||5-
4||i cguikuk. nct szcrini Aga|csz. cs a Ic|ck 4|ia| ncgjctcn!c|ic. ncgu nagu cninscg |csz
az cgcsz jc|!cn. |z |c is kctcikczcii K|au!iusz i!cjc|cn.
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
88
(2) nem prfecia:
(a) ApCseI 18,9-11 ,Az r cgu cjjc| |4icn4s|an czi ncn!ia P4|nak. .Nc jc|j. nancn szc|j.
cs nc na||gass. ncri cn tc|c! taguck. cs scnki scn jcg r4! i4na!ni cs 4riani nckc!. ncri
nckcn sck ncpcn tan c||cn a t4rcs|an. |rrc cii nara!i cgu ctig cs nai ncnapig. cs iani-
iciia kczciiuk az |sicn igcjci.
iii. peIdak a kinyiIalkozlalas lovabbadasara (prfelaIasra)
(1) sok hivnek adla Islen a szivebe azl a gondoIalol, hogy IaI szenved-
ni fog IeruzsaIemben, es k ezl eI is mondlak
(a) ApCseI 20,22-23 ,|s ncsi. inc. cn a Ic|cki5| kcnuszcriitc ncguck jcruzs4|cn|c. cs ncgu
ni cr cii cngcn. ncn iu!cn. csak azi iu!cn. ncgu a Szcni|c|ck t4rcsrc| t4rcsra |izcnu-
s4gci icsz. ncgu jcgs4g cs nucncrus4g t4r r4n.
(b) ApCseI 21,4 ,|c|kcrcsiuk a ianiit4nuckai. cs cii nara!iunk nci napig. 5k a Ic|ck in!ii4-
s4ra azi ncn!i4k P4|nak. ncgu nc ncnjcn jc| jcruzs4|cn|c.
(c) ApCseI 21,10-11 ,Tc|| napcn 4i iariczkc!iunk cii. nikcz|cn |cjcii ju!c4|c| cgu
Aga|csz nctu prcjcia. O!ajcii nczz4nk. |ctciic P4| ctci. ncgkciczic tc|c saj4i kczci cs |4-
|4i. cs czi ncn!ia. .gu szc| a Szcni|c|ck. Azi a jcrjii. akic cz az ct. igu kciczik ncg jcru-
zs4|cn|cn a zsi!ck. cs pcg4nuck kczc|c a!j4k.
(2) Timleus es a venek kezraleleIes imadsaga
(a) 1Tim 4,14 ,Nc nanuagc|! c| a |cnnc! |ct5 kcguc|ni aj4n!ckci. anc|uci prcjccia 4|ia| kap-
i4| a tcnck kczr4icic|ctc|.
(b) 2Tim 1,6 ,|zcri cn|ckczici|ck icgc!. ncgu gcrjcsz! jc| az |sicn kcguc|ni aj4n!ck4i. anc|u
kczcin r4! icic|c 4|ia| tan |cnnc!.
(c) vaIszinuIeg a kvelkez |eIenel |alszdhaloll Ie, amire ez a kel vers ulaI: IaI es
Timleus gyIekezelenek a venei kezraleleIIeI imadkozlak Timleuserl, es kz-
ben vaIaki (laIan eppen IaI) kapoll egy ki|eIenlesl arrI, hogy Islen miIyen IeIki
a|andekol adoll (vagy akar adni) Timleusnak: es ezl eI is mondla: a venek IaIIaI
egyll pedig imadkozlak ezerl
B. Ncm aznnns a tantssa!
i. a prfecia eseleben kel doIogra van szkseg:
(1) szemeIyes ki|eIenles a SzenlIeIeklI (a prfecia forrasa)
(2) a ki|eIenles lovabbadasa (maga a prfecia)
ii. a lanilas a Szenliras (szvelsegi iralok, Iezus lanilasa es aposloIi iralok)
magyarazala es aIkaImazasa, nem szemeIyes ki|eIenles lovabbadasa
(1) ApCseI 15,35 ,P4| cs Barna|4s pc!ig Aniickni4|an iariczkc!cii ic||ckkc| cguuii. ianiita cs
nir!citc az r igcjci.
(2) ApCseI 18,11 ,|rrc cii nara!i cgu ctig cs nai ncnapig. cs ianiiciia kczciiuk az |sicn igcjci.
(3) Rm 15,4 ,Mcri anii kcr4||an ncgiriak. a ni ianii4sunkra iri4k ncg. ncgu az r4sck|c| iu-
rc|nci cs tigaszia|4si ncriitc rcncnukc!junk.
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
89
(4) 2Tim 3,16 ,A ic|jcs r4s |sicni5| in|cicii. cs naszncs a ianii4sra
iii. az U|szvelsegben gyakran kIn szerepeI a lanilas es a prfelaIas
(1) ApCseI 13,1 ,Aniickni4|an. az ciiani guu|ckczci|cn tc|i ncn4nu rfetu cs tunt
(2) Rm 12,6-8 ,Mcri a nckunk a!aicii kcguc|cn szcrini ku|cn|cz5 aj4n!ckaink tannak. cszcrini
szc|g4|unk is. na rfetuIus a!aicii. akkcr a nii sza|4|ua szcrini prcjci4|junk. na tuIumlIen
mus szoIguIut a!aicii. akkcr a||an a szc|g4|ai|an nunk4|kc!junk. a ianiic a tuntus|an. a
|uz!iic a |uz!ii4s|an. az a!akczc szcrcnuscg|cn. az c|c|j4rc iguckczciic|. a kcnucru|5 pc!ig jc-
kc!ttc|.
(3) 1Kor 12,28 ,|zck kczu| pc!ig ncnc|uckci c|5szcr apcsic|ckk4 rcn!c|i az |sicn az cgun4z|an.
n4sc!szcr rfetukku. narna!szcr tuntkku.
(4) If 4,11 ,|s 5 .a!cii ncnc|uckci apcsic|cku|. n4sckai rfetukuI. isnci n4sckai ctangc|isi4-
ku|. tagu p4szicrcku| cs tuntkuI
iv. IaI a lanilasban Ialla a gyIekezelek doklrinaIis es erkIcsi aIap|ainak a
Iefeklelesel, nem a prfelaIasban
(1) IaI maga lanilolla a gyIekezelekel (1Kor 4,17 ,|zcri ku|!icn c| nczz4ick Tincicusi. aki
.cn|ckczicini jcg iiickci arra. ncguan c|ck Kriszius jczus|an. cs ncguan tuntok nin!cn
guu|ckczci|cn.)
(2) Timleusnak szinlen lanilania keIIell (1Tim 4,11 ,|cn!c|! c| czckci. cs ianiis!.: 6,2 ,|zc-
kci ianiis! cs nir!cs!!)
(3) a lhesszaIonikaiak nem prfeciakon, hanem lanilasokon kereszlI kaplak meg a ha-
gyomanyl, meIyhez ragaszkodniuk keIIell (2Thessz 2,15 ,iaris4ick ncg a iu!cn4nui.
anc|urc ak4r |cszc!unk. ak4r |ctc|unk 4|ia| ianiiiaiiaick.)
v. a gyIekezel presbilerei eIssorban a lanilas, nem a prfelaIas feIadalal
kaplak (kInsen a leI|eside|u paszlorok)
(1) 1Tim 5,17 ,A tczcics|cn |ct4|i prcs|iicrck kciszcrcs ncg|ccsu|csi cr!cnc|nck. c|s5scr|an
azck. akik az igcnir!cics|cn cs a ianii4s|an j4ra!cznak.
(2) 1Tim 3,2 ,Szukscgcs icn4i. ncgu a puspck |cgucn .ianii4sra a|ka|nas
(3) Til 1,9 ,aki ragaszkc!ik a ianii4ssa| ncgcgucz5 igaz |cszc!ncz. ncgu az cgcszscgcs ianii4ssa|
iu!jcn |4icriiani. cs ncg iu!ja gu5zni az c||cnszcgu|5kci
(4) 1Tim 4,16 ,Icgucn gcn!c! cnnaga!ra cs a ianii4sra.
vi. az a leny, hogy a nknek nincs megengedve a nyiIvanos sszegyIekeze-
si aIkaImakon vaI lanilas, de a prfelaIas igen, mulal|a a kel levekeny-
seg kzlli lekinleIybeIi kInbsegel a gyIekezel eIeleben
(1) IaI megengedle nknek, hogy a gyIekezelben prfelaI|anak, de azl
nem, hogy lanilsanak
(a) 1Kor 11,5 ,Oc nin!cn asszcnu. aki jc!ci|cn j5tc| in4!kczik tagu prcjci4|. szinicn szc-
gucni ncz a jcjcrc. ncri uguanc|uan. ninina ncgnuiri4k tc|na.
(b) 1Tim 2,12 ,A ianii4si azcn|an az asszcnunak ncn cngc!cn ncg. scn azi. ncgu a jcrjin
ura|kc!jck. nancn |cgucn cscn!|cn.
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
90
(2) a lanilas adla a doklrinaIis es erkIcsi mercel a gyIekezel szamara
(a) W. Grudem: ,Akik nui|t4ncsan ianiiciiak a guu|ckczcick|cn ncn |cszc|ick a Szcniir4s-
sa| cgucncricku ickinic||uc|. !c a guakcr|ai|an 5k a!i4k ncg azckai a !ckirin4|is cs tisc|-
kc!cs|c|i csszcjcg|a|4saii cs a|ka|naz4saii a Szcniir4s ianii4s4nak. nc|uck a guu|ckczcici
ir4nuiicii4k. A Szcniir4s tc|i a tcgs5 ickinic|u. !c a ianiick - sckka| ink4||. nini a prcjc-
i4k tagu ctangc|isi4k. tagu |4rnc|u n4s aj4n!ckka| rcn!c|kcz5k - tc|iak jc|c|5sck azcri.
ncgu rcn!szcrcscn ncgnuiass4k. ncguan kc|| cric|nczni cs a|ka|nazni a Szcniir4s tcgs5
ickinic|uci cgu-cgu nc|ui guu|ckczci c|cic|cn. A guu|ckczci|cn ta|c ianii4s !c jacic tczc-
icsi cs ickinic|ui .jc|cnicii. anc|u cr5ic|jcs nai4ssa| tc|i cgu guu|ckczci !ckirin4|is cs
crkc|csi ncggu5z5!cscrc.. Az ujszctciscgi cric|cn|cn tcii guu|ckczcii prcjci4|4snak
azcn|an ncn tc|i ncg cz a ickinic|uc.A prcjci4|ck ncn ncn!i4k ncg a guu|ckczcinck.
ncgu ncguan kc|| cric|nczni tagu az c|circ a|ka|nazni a Szcniir4si. Ncn a guu|ckczci
ir4nuii4s4i szc|g4|c !ckirin4|is tagu crku|csi ncrcci nir!ciick. cs kcrn4nuz5 jc|c|5sscggc|
scn rcn!c|kczick a guu|ckczci|cn. Az ujszctciscgi guu|ckczcick|cn a prcjci4k cnc|ucii sa-
j4i szataikka| azi ncn!i4k c|. anir5| ugu gcn!c|i4k. ncgu |sicn a!ia az c|ncjuk|c. Az
ircii |gc ickinic|ucn a|apu|c ianii4snak icn4i sckka| naguc|| ickinic|uc tc|i. nini azcknak
az a|ka|ni prcjcci4knak. nc|uckr5| a |cszc|5 ugu tc|ic. ncgu |sicni5| tannak. A prcjcci4k
a|4 tc|iak rcn!c|tc a Szcniir4s ickinic|ui parancsc|c ianii4s4nak. cs anncz. ncgu c|jcga!-
j4k azckai. cssznang|an kc||cii |cnniuk a guu|ckczci |ctcii ianii4s4ta|. |nnck az c||cnkc-
z5jc azcn|an ncn tc|i igaz. a ianii4snak ncn kc||cii a|ka|nazkc!nia scnnijc|c guu|ckczc-
ii prcjccia-guujicncnuncz. (The Gifl of Irophecy in lhe Nev Teslamenl and
Today, p. 121)
(3) a lanilasl lehal azerl nem engedle meg Islen nknek, merl az aIap-
velen gyIekezelkormanyzasi eszkz voIl (I. 1Tim 2,12), szemben a
prfelaIassaI
vii. mierl heIyezi eIrebb IaI a prfelakal a lanilknaI az 1Kor 12,28-ban
(,|zck kczu| pc!ig ncnc|uckci c|5szcr apcsic|ckk4 rcn!c|i az |sicn az cgun4z|an.
n4sc!szcr prcjci4kk4. narna!szcr ianiickk4)`
(1) IaI ebben a feIsoroIasban nem lekinleIy, hanem aIlaIanos hasznossag
szemponl|abI aIIilolla ssze a Iislal
(a) a 14. reszbI kiderI, hogy az a|andekok nagysaga vagy kicsisege
allI fgg, hogy mennyire epilik a gyIekezelel
(i) a prfelaIas nagyobb, minl a magyarazal neIkIi
nyeIvekenszIas, ncri jc||an cpiii a guu|ckczcici (4-5)
(ii) lrekednnk keII a nagyobb a|andekokra, ncgu a icsi jc||an
cpu|jcn (12: v. 12,31)
(b) a prfelaIas azerl van eIbb, minl a lanilas, merl vaIamiIyen
szemponlbI |obban epili a gyIekezelel
(2) miIyen szemponlbI epili |obban a gyIekezelel a prfelaIas`
(a) a lanilasl egy ember vegzi, a prfelaIasl viszonl mindenki vegez-
heli, ezerl halvanyozollan epilhel
(b) ha sokan (vagy akar mindenki) nyiloll szivveI es varakozassaI
keresik Islenl, az feIfoghalalIanuI nagy aIdas a gyIekezel sza-
mara
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
91
(c) a lanilas Islen rkervenyu aIlaIanos akaralal mulal|a meg, a
prfelaIason kereszlI viszonl Islen konkrelan szIil meg, ami a
gyIekezelel a LeIek ,erlerebe emeIheli
C. A prIcia Inrrsa: kinyi!atknztats
i. a prfecia forrasa mindig az IslenlI kapoll sponlan kinyiIalkozlalas
(1) IaI egy eshelseg kapcsan enged belekinlesl abba, ahogyan a prfe-
laIas lermeszelel Ialla:
(a) 1Kor 14,29-32 ,A prcjci4k pc!ig kciicn tagu n4rnan szc|janak. a ic||ick pc!ig iic|jck
ncg. Oc na kcz|cn az cii u|5k kczu| cgu n4sik kap kinui|aikcziai4si. az c|5z5 na||gasscn
c|. Mcri cgucnkcni nin!nu4jan prcjci4|naiick. ncgu nin!cnki ianu|jcn. cs nin!cnki |4-
icrii4si kapjcn. A prcjci4k|an |ct5 |c|ck pc!ig a|4rcn!c|i nag4i a prcjci4knak.
(2) a ki|eIenles egy egyenhez erkezik, nem az egesz gyIekezelhez (,az
cii u|5k kczu| cgu)
(3) a prfecia nem eIre kigondoIl es meglervezell szveg, hanem
sponlan ki|eIenles lovabbadasa (,na kcz|cn. cgu n4sik kap kinui|aikcz-
iai4si)
(4) a prfecia nem |vendmondas, miveI az eredmeny nem praklikak-
lI fgg, hanem Islen kinyiIalkozlalasalI (.kap kinui|aikcziai4si)
(5) a kinyiIalkozlalas reven egy doIgol Islen szemszgebI Ialhalunk
meg (,a prcjci4k|an |ct5 Ic|ck)
(6) a kinyiIalkozlalas feIismerhel annak a szamara, aki kap|a (,na kcz-
|cn az cii u|5k kczu| cgu n4sik kap kinui|aikcziai4si)
(a) ez nyiIvanvaIan egy szub|ekliv erzekeIes
(b) a gyakorIallaI egyre bizonyosabba vaIhalunk benne
(7) a ki|eIenles lovabbadasa nem Iehel eIIenaIIhalalIan kenyszer (,a prcjc-
i4k|an |ct5 Ic|ck pc!ig a|4rcn!c|i nag4i a prcjci4knak)
(a) nem hivalkozhal senki se arra, hogy ,nem ludlam haIIgalni
ii. ekszalikus aIIapolra van szkseg a kinyiIalkozlalas megkapasahoz`
(1) IaI kInbsegel lesz a pogany |vendmond praklikak es a keresz-
leny meglapaszlaIasok kzll, ezerl a prfelaIas lermeszelerI nem
ludhalunk meg semmil a pogany szokasokon kereszlI
(a) 1Kor 12,1-3 ,A |c|ki aj4n!ckckra ncztc pc!ig. icsitcrcin. ncn szcrcincn. na iu!ai|anck
|cnncick. Tu!j4ick. ncgu anikcr pcg4nuck tc|iaick. c||cn4||naiai|anu| tiii cs sc!cri ta-
|ani |cnncickci a ncna |4|t4nuckncz. |zcri iu!icickra a!cn. ncgu scnki scn ncn!ja.
.jczus 4ikczcii. aki |sicn Ic|kc 4|ia| szc|. cs scnki scn ncn!naija. .jczus r. csakis a
Szcni|c|ck 4|ia|.
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
92
(2) eIvben nem Iehel kizarni, hogy a prfelai ki|eIenles nkivIeli aIIa-
polban erkezzen:
(a) az szvelsegben van erre ulaIas: a heber n4|4 (prfelaI) sz ma-
gaban fogIaI oIyan |eIenlesl, ami nludalIansagra, revIelre,
ekszlazisra ulaI
(i) 1Sam 10,5.10 ,Azui4n c|juisz az |sicn na|n4ra. anc| a ji|iszicusck csz|cpai tannak.
Minc|ui |cncsz az cii |ct5 t4rcs|a. cgu csapai prcjci4ra |ukkansz. akik az
4|!czcna|cnrc| jcnnck |cjc|c. Iani. !c|. jutc|a cs ciicra |csz n4|uk. 5k naguk pc!ig
prcjciai rctu|ci|cn |csznck /naba/.Mcri anikcr c!acrkczick a na|cnncz. cgu csa-
pai prcjcia jcii szcn|c tc|uk. Akkcr ncgsz4||ia az |sicn |c|kc. cs prcjciai rctu|ci|c
kcru|i /naba/ kczciiuk.
(ii) 1Sam 18,10 ,M4snap ncgsz4||ia Sau|i |sicnnck az a rcssz szc||cnc. cs rctu|ci|c
cscii /naba/ a n4z4|an. O4ti! pc!ig a |anici pcngciic. ancguan nin!cnnap szckia.
(iii) 1Sam 19,20-24 ,Akkcr Sau| kctcickci ku|!cii ki. ncgu jcgj4k c| O4ti!ci. Oc anikcr
ncg|4ii4k a prcjci4k cscpcrij4i. akik rctu|ci|cn tc|iak /naba/. S4nuc| pc!ig cii 4||i
nc||ciiuk. akkcr |sicn |c|kc sz4||i Sau| kctcicirc. cs 5k is rctu|ci|c csick /naba/. jc-
|cniciick czi Sau|nak. cs 5 n4s kctcickci ku|!cii ki. !c azck is rctu|ci|c csick
/naba/. Harna!szcr is ku|!cii Sau| kctcickci. !c azck is rctu|ci|c csick /naba/. |k-
kcr naga is c|ncni |4n4|a. cs anikcr a Szcku|an |ct5 nagu kuincz crkczcii. igu
kcr!cz5skc!cii. Hc| tan S4nuc| cs O4ti!? |zi jc|c|ick. N4jci|an. |4na nc||cii.
||ncni icn4i a |4na nc||cii |ct5 N4jci|a. Oc |sicn |c|kc sz4||i 5r4 is. cs anig ncni.
jc|uicn rctu|ci|cn tc|i /naba/. anig ncg ncn crkczcii a |4na nc||cii |ct5 N4jci|a.
Akkcr 5 is |c!c|ia a run4j4i. cs rctu|ci|cn tc|i /naba/ 5 is S4nuc| c|5ii. cs cii jcku!i
nczic|cnu| cgcsz nap cs cgcsz cjjc|. |zcri ncn!j4k. H4i n4r Sau| is a prcjci4k kczcii
tan?
(iv) 1Kir 18,27-29 ,Anikcr !c| |cii. |||cs gunuc|ni kcz!ic 5kci. cs czi ncn!ia. Ki4|isaick
nangcsa||an. niszcn isicn 5! Ta|4n c|nc|kc!ik. tagu jc|rcncni. tagu uicn tan. tagu
ia|4n a|szik. cs naj! jc|c|rc!. |rrc c|kcz!ick nangcsan ki4|iczni. cs szck4suk szcrini
csszctag!csi4k nagukai kar!jukka| cs !4r!4jukka|. nig c| ncn |criiciia 5kci a tcr.
Oc| c|nu|i4ta| rctu|ci|c csick /naba/. cgcszcn az 4|!czai i!cjcig. !c ncn jcii nang.
ncn jc|c|i. cs ncn jiguc|i r4juk scnki.
(b) Ieler revIelben kapoll ki|eIenlesl a poganyok befogadasarI
(i) ApCseI 10,9-11 ,M4snap. anig 5k uicn tc|iak. cs a t4rcsncz kczc|c!ick. Pcicr !c|-
i4j|an jc|ncni a n4z icicjcrc in4!kczni. Kcz|cn azcn|an ncgcnczcii. cs cnni kit4ni.
Anig az cic|i kcsziiciick. rctu|ci|c cscii. cs |4iia. ncgu az cg ncgnui|ik. cs |csz4||
ta|ani nagu |cpc!5ncz nascn|c. anc|u ncgu sark4n4| jcgta crcszkc!cii |c a jc|!rc.
(c) IaI revIelben kapoll kinyiIalkozlalasokal
(i) ApCseI 22,17-21 ,Tcricni azui4n. ncgu tisszaicricn jcruzs4|cn|c. cs a icnp|cn-
|an in4!kczian. rctu|ci|c csicn. cs |4iian 5i. aki czi ncn!ia nckcn. Sicss. cs ncnj
ki nanar jcruzs4|cn|5|. ncri ncn jcga!j4k c| a ic rc|an ta|c |izcnus4gicic|c!ci. |r-
rc igu szc|ian. Uran. 5k iu!j4k. ncgu cn tc|ian az. aki |cricn|c tciciicn. cs zsina-
gcg4rc| zsinagcg4ra j4rta ncgtcrciicn a |cnnc! nit5kci. Anikcr pc!ig kicnicii4k
|sit4nnak. a ic tcrianu!nak a tcrci. nagan is cii 4||ian. nc|ucsc|icn az 5 ncgc|c-
sci. cs 5rizicn azcknak a run4j4i. akik ncgc|ick. Oc 5 azi ncn!ia nckcn. |rc!j c|.
ncri cn ncsszc ku|!c|ck icgc!. a pcg4nuck kczc.
(ii) 2Kor 5,13 ,Ha uguanis rctu|ci|c csiunk. |sicncri icricni. na pc!ig jczanck ta-
guunk. cricick tan.
(iii) 2Kor 12,1-4 ,Oicsckc!ncn kc||. na|4r ncn naszn4|. r4icrck azcri az r ncgjc|cnc-
scirc cs kinui|aikcziai4saira. |sncrck cgu cn|cri a Kriszius|an. iizcnncgu cttc|
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
93
czc|5ii - ncgu icsi|cn-c. tagu icsicn kitu|-c. ncn iu!cn. csak az |sicn iu!ja -. c|ra-
ga!iaicii a narna!ik cgig. |n iu!cn. ncgu az az cn|cr - ncgu icsi|cn-c tagu icsicn
kitu|-c. ncn iu!cn. csak az |sicn iu!ja -. c|raga!iaicii a para!icscn|a. cs c|uan
kincn!naiai|an |cszc!ckci na||cii. anc|uckci ncn sza|a! cn|crnck c|ncn!ania.
(d) peIda a 18. szazadi melodisla ebredesbI:
(i) ,ju|ius 9-cn. ncij5n in!u|ian c| cs szcr!4n cricn c| Pciicni. .Tncrn Ann4ta| is
|cszc|icn. akinck su|ucs gucirc|nci tc|iak azcknak a |4icn4scknak kctcikczic|cn.
anc|uck|cn kcguc|cn|5| rcszcsu|i. Oc. anini ncn!ja. i!5kczcnkcni a szcrcicinck cs
crcnnck c|uan 4ra!ai4|an tc|i rcszc. ku|cncscn az urtacscrai kczcsscg|cn. ncgu
guakran cr4kcn 4i c|raga!iai4s|an jcku!i. |z cgu nuszcncgu ctcs |c4nu. Ncnsck4ra
kinitiak |cnnunkci a kcri|c. anc| az uguancsak nuszcncgu ctcs jcnkins Paiiu-i ugu
c|raga!ia |sicnnck szcrcicic. ncgu |crcgucii cs c|uan tc|i. nini aki kc||cncs 4|cn|an
tan c|ncru|tc. szcnci azcn|an nuiita iariciia. A|ig tc|i crcjc arra. ncgu i!5nkcni
az crcnnck cs c|raga!iai4snak na|k nangcn kijcjczcsi a!jcn. Szatai ncn 4ru|i4k c|.
ncgu nii crzcii. !c guakran jc|nctcicii. anikcr |4iia az 5 !ics5scgci. |z sckak sz4-
n4ra ic|jcscn crincici|cn. i!cgcn ncn crii ncg a ni crcnunk jcrr4s4i. gu tc|i cz M.
M.-nc| is. aki kcic|kc!cii. ncgu tajcn |sicn ic|iciic-c ncg 5kci szcrciciic| cs nagasz-
ia|4ssa|. s ncn az cr!cg-c. A|ig u|icn |c nc||c cn nagan is. |sicnnck a Ic|kc ugua-
nazi a |c|!cgs4gci 4rasziciia az cn |c|kcn|c is. Az ctc nin!a!!ig iaricii. anig ni
uira ncn kc|iunk Ccck-in-nai|cu jc|c. |kkcr crcjc cgu szcnpi||ani4s a|aii tisszaicri
cs cguuii ncniunk iizcnnaian. !icscrcici cnckc|tc az rnak. Auguszlus 6., hel-
f. - Hcsszasan c||cszc|gciicn Tncrn Ann4ta| s kci n4sikka|. aki szinicn ic||szcr
tc|i c|raga!iai4s|an. |gucric|cnnc| kijc|cniciick. 1. ncgu c|raga!iai4suk nin!ig
akkcr kctcikczcii |c. anikcr |cgjc||an c|cniciic 5kci |sicn szcrcicic. 2. ncgu nin!cn
c|5jc| nc|ku|. cgu pi||anai a|aii kctcikczcii |c. s cniu!aiukic| cs crcjuki5| ncgjcsz-
iciia 5kci. 3. ncgu tc|iak uguan kitcic|ck. azcn|an 4|ia|4|an a||an a pi||anai|an
cgu n4sik ti|4g|an iu!i4k nagukai. cs arrc| ncn tciick iu!cn4si. anii kcru|ciiuk
iciick. tagu ncn!iak. Oc|ui4n 5 cra kcru| azi na||ciian. ncgu !icscrcici cnckc|ick.
Kctcssc| azui4n Mr. B. jc|jcii nczz4n cs |cjc|cniciic. ncgu a iizcnci ctcs Mi||cr
A|icc c|raga!iai4s|a cscii. Azcnna| |cncnicn s |4iian. ncgu a ja|ncz i4naszkc!ta
cgu szckcn u|. nuiicii szcncii pc!ig az cgrc cnc|i. O|uan ncz!u|aici iciicn. ninina
ncg akarn4n 5i uini. azcn|an ncz!u|ai|an nara!i. Arc4n a iiszic|cinck cs szcrc-
icinck ki|cszc|ncici|cn kijcjczcsc 4ra!i c|. nikcz|cn szcnc|5| na|k kcnnuck |cpcziak
tcgig nin!kci crc4j4n. Ajkai kissc nuiita tc|iak. cs c|ukcr ninina nczcgiak tc|na.
nangci azcn|an ncn a!iak. Azi niszcn. scna ncn |4iian cn|cri arccn i|ucn csc!4s
ragucg4si. c|ukcr ncsc|ug4s 4ra!i rajia tcgig. ninina szcrciciic| cs nc!c|aiia| tc-
gucs crcn ckczia tc|na. kcnnuci azcn|an ncsi is cscrcgiak. !c ia|4n ncn c|uan |5-
tcn. Pu|zusa sza|4|ucs tc|i. |c|cra nu|ta azi jiguc|icn ncg. ncgu 4|r4zaia jc|c|cn-
rc. sz4na|cnra cs kciscg|ccscsrc t4|iczcii c|. ckkcr kcnnuck|cn icri ki cs igu ki4|icii
jc|. Or4ga Uran. c|k4rncznak! M|n!nu4jan c|k4rncznak! i pcrc nu|ta azcn|an
ncsc|ua tisszaicri s csak szcrcici cs crcn sug4rzcii arc4rc|. |c| ncikcr ugu |4iian.
ncgu isnci kciscg|ccscs |cii jc|ciic urr4. s kctcssc| czui4n kcscru sir4s|an jaka!i ki.
cs igu ki4|icii. Or4ga Uran. a pckc||a juinak! A ti|4g a pckc||a jui! Maj! igu
szc|i. Ki4|is nangcsan. nc jc|j! Ncn4nu pi||anai nu|ta arca ujra c|sinu|i. s a nc-
!c|ainak. crcnnck cs szcrcicinck ta|ani kctcrckci 4ru|ia c|. Maj! nangcsan igu
szc|i. A!jaick !ics5scgci |sicnnck! Hci crakcr tisszanucric cniu!ai4i. Mcgkcr!cz-
icn 5i. nc| tc|i. Mcgt4|icnna| tc|ian. - A ncnnu|cn tagu a jc|!cn? - Ncn iu-
!cn. !c a !ics5scg|cn tc|ian. - Akkcr nicri siri nangcsan? - Ncn cnnagancri.
nancn a ti|4gcri. ncri a pckc| kuszc|cn |4iian 5kci. - Kiknck ncn!ia. ncgu a!ja-
nak !ics5scgci |sicnnck? - A |c|kcszcknck. akik az igci nangcsan nir!ciik. ncncgu
|uszkck |cgucnck cs |sicn nagukra naguja 5kci. s cnnck kctcikczic|cn saj4i |c|kukci
is c|tcsziisck. (Iarkiam az egesz viIag: WesIey Ianos napI|a, 146-147. o.)
(3) az ekszlazis megsem voIl |eIIemz|e az u|szvelsegi prfelaIasnak,
amire a kvelkez okokbI kvelkezlelhelnk:
(a) IaI a gyIekezeli prfelaIas gyakorIalarI ugy beszeI, minl
ameIynek soran a prfelaI szemeIy nincscn kcnuszcrnck a|4tcitc.
ncgu szc|jcn
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
94
(i) 1Kor 14,30-32 ,Oc na kcz|cn az cii u|5k kczu| cgu n4sik kap kinui|aikcziai4si. az
c|5z5 na||gasscn c|. Mcri cgucnkcni nin!nu4jan prcjci4|naiick. ncgu nin!cnki ia-
nu|jcn. cs nin!cnki |4icrii4si kapjcn. A prcjci4k|an |ct5 |c|ck pc!ig a|4rcn!c|i na-
g4i a prcjci4knak. (az egyik abba lud|a hagyni, ha egy masik kap kinyiIal-
kozlalasl, a masik |eIezni lud, hogy kinyiIalkozlalasl kapoll, es egyebkenl
rendben kvelik egymasl a prfeciak)
(b) IaI a gyIekezeli prfelaIas gyakorIalarI ugy beszeI, minl
ameIynek soran a prfelaI szemeIy ncn tcsziii c| cnkcnirc||j4i. cs
ncn kcz! |izarr nc!cn tisc|kc!ni
(i) 1Kor 14,23-24 ,Ha icn4i csszcjcn az cgcsz guu|ckczci. cs nin!nu4jan nuc|tckcn
szc|nak. cs kcz|cn |cncnnck c!a az ataiai|anck tagu a niici|cnck. ncn azi jcgj4k-c
ncn!ani. ncgu 5rjcngick? Oc na ta|ancnnuicn prcjci4|nak. (a prfelaIrI
nem gondoI|ak, hogy rIl)
(ii) 1Kor 14,32-33 ,A prcjci4k|an |ct5 |c|ck pc!ig a|4rcn!c|i nag4i a prcjci4knak. Mcri
|sicn ncn a zurzatarnak. nancn a |ckcsscgnck |sicnc. (a prfelai LeIek nem
zurzavarl, hanem harmnial lereml: es nem veszi eI az emberi konlroIIl, ha-
nem aIaveli annak magal)
(iii) 1Kor 14,40 ,Azcn|an nin!cn i||cn!5cn cs rcn!|cn icricnjck. (a prfelaI nem
veszili eI nuraImal, ezerl lud gyeIni a rendre es iIIendsegre)
(c) IaI a gyIekezeli prfelaIas gyakorIalarI ugy beszeI, minl
ameIynek soran a prfelaI szemeIy iu!ai4|an tan a kcrnuczcicnck
(i) 1Kor 14,30 ,Oc na kcz|cn az cii u|5k kczu| cgu n4sik kap kinui|aikcziai4si. az c|5-
z5 na||gasscn c|. (a prfelaI eszIeIi, hogy egy masik leslver szIni akar)
iii. a ki|eIenlesl lbbfeIe mdon is kaphal|uk
(1) kep forma|aban
(a) ApCseI 10,11 ,|4iia. ncgu az cg ncgnui|ik. cs |csz4|| ta|ani nagu |cpc!5ncz nascn|c.
anc|u ncgu sark4n4| jcgta crcszkc!cii |c a jc|!rc
(b) a kep, amil Agi mondoll Zsuzsinak a laborban
(c) a kep, amil Greg es Armando Iallak (ceanon aliveI fenycsva: a kesbbi
misszi)
(2) egy sz vagy mondal forma|aban
(a) Rm 9,10-12 ,Oc ncn csak czi az cscici |cnci cn|iicni. nancn |c|ck4ci is. aki cgui5| jc-
gani. a ni aiu4nkic|. |zs4kic|. Mcg uguanis ncg scn szu|ciick gucrnckci. cs ncn iciick
scnni jci tagu rcsszai. !c ncgu az |sicnnck kit4|aszi4scn a|apu|c c|nai4rcz4sa crtcnuc-
su|jcn. nc a csc|ckc!cick a|apj4n. nancn az c|nitc akaraia szcrini. ncgncn!aicii |c|ck4-
nak. ncgu .A NAGYOBB|K SZOIGAIN| |OG A K|S|BB|KN|K
(b) a prfecia, amil IuIie-nak mondlak: ,SOKAK ANYjA
(3) egy beIs, rank nehezed erzeskenl
(a) erre ulaIhal az, hogy az szvelsegi prfeciak bevezelese gyak-
ran az, hogy ,leher:
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
95
(i) Ier 23,33 ,Mikcr pc!ig ncgkcr!cz icgc! c ncp. tagu a prcjcia. tagu a pap. ncn!-
t4n. Micsc!a az rnak icrnc? akkcr ncn!! ncg nckik azi. ni a icncr? Az. ncgu c|-
tci|ck iiickci. azi ncn!ja az r.
(ii) Nah 1,1 ,Ninitc icrnc. az c|kcsi N4nun |4i4s4nak kcnutc.
(iii) Zak 9,1 ,Az r igcjcnck icrnc a Ka!r4k jc|!c c||cn: Zak 12,1 ,Az r igcjcnck icr-
nc |zr4c| c||cn.
(iv) MaI 1,1 , Az r igcjcnck icrnc |zr4c| c||cn. Ma|aki4s 4|ia|.
(b) Iehel oIyan, hogy vaIakire gondoIva hirleIen nehez Iesz a szivem
(eselIeg siras is fog eI), es megfogaImazdik bennem vaIami
(i) TimekneI lbb IeIkipaszlor gyuIl ssze, es imadkozlunk egymaserl
(ii) engem siras fogoll eI, mikor az egyik fialaI paszlorerl imadkozlunk, es az a
sz fogaImazdoll meg bennem, hogy ,HiggyeI!
(iii) ezl eI is mondlam, is sirni kezdell, es sok beIs keseruseg es csaIdollsag
ludoll eI|nni beIIe
(4) Ialomaskenl
(a) 4Mz 12,6 ,Az | czi ncn!ia. Ha||j4ick ncg |cszc!cnci. Ha tan az |nak prcjci4ja
kczicick. azza| |4icn4s|an isncricicn ncg nagan. 4|cn|an |cszc|ck nczz4.
(i) |4icn4s: ebrenIel kzben kapoll kep
(ii) 4|cn: aIvas kzben kapoll kep
(b) peIdak:
(i) 1Mz 15,1 ,|zck ui4n az cscncnuck ui4n igu szc|i az | A|r4nncz |4icn4s|an.
Nc jc|j A|r4n! |n taguck a pajzsc!. juia|na! igcn |5scgcs.
(ii) 1Sam 3,1 ,Az ijju S4nuc| pc!ig az | szc|g4ja tc|i ||i jc|uguc|cic a|aii. A||an az
i!5|cn riikas4g tc|i az | igcjc. ncn tc|i guakran |4icn4s.
(iii) 2Kir 6,15-17 ,Anikcr az |sicn cn|crcnck a szc|g4ja kcr4n jc|kc|i cs kincni. n4r kc-
ru|tciic a t4rcsi a scrcg |ctakka|. ncg narci kccsikka|. A szc|g4ja igu szc|i nczz4.
jaj. uran! Mii icguunk? Oc 5 igu jc|c|i. Nc jc|j. ncri ic||cn tannak tc|unk. nini
5tc|uk! Maj! ||izcus igu in4!kczcii. U|an. nuis! ncg a szcnci. na!! |4sscn! |s
az | ncgnuiiciia a szc|g4nak a szcnci. cs az ncg|4iia. ncgu ic|c tan a ncgu
||izcus kcru| iuzcs |ctakka| cs narci kccsikka|.
(iv) Iz 11,24-25 , |ngcn pc!ig jc|cnc|i a |c|ck. cs c|tiii a k4|!cusck jc|!jcrc a jcgs4g-
|an c|5 ncpncz. |4icn4s|an. |sicn |c|kc 4|ia|. Azui4n c|i4tczcii i5|cn a |4icn4s.
anc|uci |4iian. |n pc!ig c|ncn!ian a jcgs4g|an c|5 ncpnck az | igcjci. anc|uci
|4icn4s|an a!cii nckcn.
(v) Amsz 8,1-2 ,|zi nuiaiia nckcn |4icn4s|an az cn Uran. az |. nc. cgu kcs4r
crcii guunc|cs! |zi kcr!czic i5|cn. Mii |4isz. Ancsz? gu jc|c|icn. |gu kcs4r crcii
guunc|csci. |kkcr azi ncn!ia nckcn az |. ||cric a tcg ncpcnci. |zr4c|i. ic||c
ncn |ccs4ick ncg ncki.
(vi) ApCseI 9,10-12 ,Vc|i Oanaszkusz|an cgu ianiit4nu. nct szcrini An4ni4s. Az r
ncgszc|iiciia 5i |4icn4s|an. .An4ni4s! O igu t4|aszc|i. .nc. iii taguck. Uran.
Az r pc!ig igu szc|i nczz4. .Kc|j jc|. ncnj c| a||a az uic4|a. anc|uci |gucncs ui-
c4nak nitnak. cs kcrcs! ncg ju!4s n4z4|an Sau|i. akii Tarzuszinak nctcznck. ncri
inc. in4!kczik. cs |4icn4s|an |4ija. ncgu cgu An4ni4s nct jcrji jcn |c nczz4. cs r4-
icszi a kczci. ncgu |4sscn.
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
96
(vii) ApCseI 16,9-10 ,|gu cjjc| |4icn4s jc|cni ncg P4|nak. cgu nacc!cn jcrji 4||i c|5iic.
cs czckkc| a szatakka| kcr|c|ic 5i. .jcjj 4i Macc!cni4|a. |cgu scgiiscgunkrc! A |4ic-
n4s ui4n nucn|an iguckcziunk c|ncnni Macc!cni4|a. ncri ncgcriciiuk. c!a nitcii
ninkci az |sicn. ncgu nir!cssuk nckik az ctangc|iunci.
(viii) ApCseI 18,9-11 ,Az r cgu cjjc| |4icn4s|an czi ncn!ia P4|nak. .Nc jc|j. nancn
szc|j. cs nc na||gass. ncri cn tc|c! taguck. cs scnki scn jcg r4! i4na!ni cs 4riani
nckc!. ncri nckcn sck ncpcn tan c||cn a t4rcs|an. |rrc cii nara!i cgu ctig cs
nai ncnapig. cs ianiiciia kczciiuk az |sicn igcjci.
(ix) a muzuImanbI kereszlennye Iell iIquis Sheikh meglerese foIyamalaban
sok Ialomasl kapoll IslenlI, meIyekel az A||an az cn Aiu4n? c. knyvebn Ie
is irl
(x) Irilz erger, a sva|ci IvangeIiumi TeslvergyIekezel egykori vezel|e szin-
len lbb IalomasarI is beszamoI: ,Ncn sckai a!ck a |4icn4sckra. na azck ncn
cgucznck a Szcniir4ssa|. Guakran tc|i |4icn4scn. |guik csszcjctcic| ui4n szc-
|4n|an in4!kczni akarian. !c ncn iu!ian. Minina ta|ani jcjicgaicii tc|na. |c|-
r4niciian az a||akci cs ncgkcnnuc||u|icn. Akkcr |4icn4s|an cgu gui|kcss4g jc|cni
ncg c|5iicn. Kctcikcz5 csic kijc|cniciicn. ncgu a |cguic||i csszcjctcic|cn jc|cn tc|i
ta|aki. akinck gui|kcss4g icrnc|i a |c|kiisncrcici. Scnki scn jc|cnikczcii. Kci nap
nu|ta |ctc|ci kapian a iciicsi5|. cgu asszcnuic|. aki kijc|cnicscnci ncn na||naiia.
ncri azcn az csicn n4r ncn tc|i jc|cn. M4sckic| iu!ia ncg. anii ncn!ian. (Irilz
erger: Islen luIarad kegyeIme az eIelemben, 102.o.)
(5) aIomban
(a) Islen akar kommunikaIni aImokon kereszlI:
(i) 4Mz 12,6 ,Az | czi ncn!ia. Ha||j4ick ncg |cszc!cnci. Ha tan az |nak prc-
jci4ja kczicick. azza| |4icn4s|an isncricicn ncg nagan. 4|cn|an |cszc|ck nczz4.
(ii) Ib 33,13-30 ,Micri pcrc|ic| tc|c. ncgu cguci|cn szcra scn a! t4|aszi? Hiszcn szI
uz lsten igu is ncg anugu is. !c ncn icr5!nck tc|c. Iombun. e]szukul Iuto-
musbun. umlkor meI uIombu merI uz ember. tug u fektheIen szende-
reg. ukkor ud kl]eIentest uz embernek. cs inic|ncirc pccscici icsz. gu icriii c| az
cn|cri a rcssz csc|ckc!cii5|. cs igu ctja ncg az cn|cri a kctc|uscgi5|. gu akarja
ncg5rizni |c|kci a siric|. cs c|cici. ncgu nc !cjjc 4i jcgutcr. gu jcguc|nczi jckt5nc-
|ucn j4j!a|cnna| cs cscnijainak szunic|cn n4|crg4s4ta|. Mcgui4|iaija tc|c az cic|i.
|c|kctc| kc!tcnc c|c!c|ci. Husa |csct4nuc!ik. a|ig |4inaic. azc|5ii ncn |4inaic
cscnijai ki4||nak. Kczc|c!ik |c|kc a sirgc!crncz cs c|cic a na|ciiakncz. Ha tan nc||ci-
ic cgu angua| a sck kczu|. aki kcztciii5kcni nc||c4||. cs ncgncn!ja az cn|crnck kc-
ic|csscgci. akkcr kcnucru| rajia |sicn. cs czi ncn!ja. V4|is! ki. ncgu nc jusscn a sir-
|a. c|jcga!cn a t4|is4g!ijai! Tcsic !uzza! az ijjus4gic|. tisszaicr jiaia|s4ga. |sicn-
ncz kcnucrcg. cs 5 kcguc|ncs |csz nczz4. ncgcngc!i. ncgu arc4i crtcn!cztc nczzc. cs
uj|c| c|jcga!ja 5i igaznak. O pc!ig cnck|cn ncn!ja c| az cn|crcknck. Vcikczicn.
ncri gcr|ctc iciicn az cgucncsi. !c |sicn ncn cszcrini jizcicii ncg nckcn. Mcgt4|-
icii cngcn. ncgu nc jussak a sir|a. cs c|cicn a ti|4gcss4g|an gucnucrkc!jck. Mln-
dezt ketszer-huromszor ls megteszl lsten uz emberreI. ncgu tisszanczza 5i a
sir|c|. cs r4ragucg az c|5k ti|4gcss4ga.
(b) peIdak:
(i) Islen aIomban szIl AbimeIekhez (1Mz 20,3.6), Iakbhoz (1Mz 28,12),
Labanhoz (1Mz 31,24), Izsefhez (1Mz 37,5-10), a fara poharnokahoz es
slmeslerehez (1Mz 40,5-11), a farahoz (1Mz 41,1-8), egy amaIeki em-
berhez (ir 7,13-15), SaIamonhoz (1Kir 3,5), Nebukadneccar (Dan 2,1: 4,2),
DanieIhez (Dan 7,1), Izsefhez (Ml 1,20: 2,19-23), a napkeIeli bIcsekhez (Ml
2,12), slb.
(ii) ApCseI 2,17-18 ,Az uic|sc napck|an. igu szc| az |sicn. kiic|ick Ic|kcn|5| nin!cn
na|an!cra. cs prcjci4|nak jiaiick cs |c4nuaiick. cs ijjaiick |4icn4sckai |4inak.
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
97
tcnciick pc!ig 4|nckai 4|nc!nak. ncg szc|g4inra cs szc|g4|c|c4nuainra is kiic|ick
azck|an a napck|an Ic|kcn|5|. cs 5k is prcjci4|nak.
(iii) IoIikarp (2. szazad eIs feIe) megaImodla, hogy magIyahaIaIl fog haIni
(iv) Iohn Nevlon meglereseben nagy szerepe voIl egy aIomnak, amil evekkeI
korabban kapoll
(c) nem minden aIom ki|eIenles:
(i) Ier 23,25-32 ,Ha||ciian. ncgu nii ncn!anak a prcjci4k. akik nazug nc!cn igu
prcjci4|nak nctcn|cn. A|nci |4iian. 4|nci |4iian! Mc!!ig iari ncg cz? Van-c ta-
|ani a nazugs4gci prcjci4|c prcjci4k szitc|cn. akik saj4i szituk csa|4r!s4g4i prcjc-
i4|j4k? gu gcn!c|j4k. ncgu c| iu!j4k jc|c!icini ncpcnnc| az cn nctcnci 4|naikka|.
anc|uckci c||cszc|nck cgun4snak. ancguan 5scik is c|jc|cjiciick nctcnci a Baa| kc!-
tccri? Az a prcjcia. aki 4|nci |4icii. ncn!ja ncg. ncgu csak 4|cn tc|i. Oc aki igci
kapcii. nir!cssc igcnci igaz4n! Mi kczc a sza|n4nak a iiszia |uz4ncz? - igu szc| az
|. Ncn c|uan-c az cn igcn. nini a iuz - igu szc| az | -. tagu nini a szik|azuzc
pcrc|u? |zcri r4i4na!ck az c|uan prcjci4kra. akik cgun4sic| |cpkc!j4k igcinci! - igu
szc| az |. |4i4na!ck az c|uan prcjci4kra - igu szc| az | -. akik csak a sz4jukai
j4raij4k. cs azi 4||iij4k. ncgu az kijc|cnics. |4i4na!ck az c|uan prcjci4kra. akik na-
zug 4|naikai |cszc|ik c| - igu szc| az | -. cs jc|rctczciik ncpcnci nazugs4gaikka| cs
kcrkc!csukkc|. Pc!ig ncn ku|!icn 5kci. ncn a!ian parancsci nckik. cs naszn4|ni
scn iu!nak cnnck a ncpnck - igu szc| az |.
(d) mierl szI Islen aImokon kereszlI`
(i) merl a kepies nyeIv sokszor erleI|esebb, minl a szavak
(ii) merl aImunkban nyilollabbak vagyunk, kevesebb doIog galoI|a a IeIki befo-
gadkepessegnkel
(iii) merl aImunkban kevesbe uraI|a a gondoIalviIagunkal a ludallaIan maleria-
Iizmusunk
(iv) a kepek es |eIkepes mozzanalok aIkaImasabbak arra, hogy egyszerre ki is
|eIenlsenek es eI is re|lsenek eIInk doIgokal (hogy eselIeg egy kesbbi id-
ben vaI|anak erlhelkke)
(6) megszIelhel a kepzeIelben
(a) a kepzeIelben megszIel ki|eIenles nem oIyan erleI|es, minl a
Ialomas, megis bizonyossag Iehel veIe kapcsoIalban, hogy az
UrlI |ll
(i) iIyenkor kepek vagy szavak cikazhalnak al a kepzeIelnkn, meIyek meg-
sem csak agyunk szIemenyei
(ii) Ieg|obban laIan az fe|ezi ki azl, ami lrlenik, hogy ,a LeIek indil vaIaminek
az eImondasara (v. ApCseI 21,4 ,|c|kcrcsiuk a ianiit4nuckai. cs cii nara!iunk
nci napig. 5k a Ic|ck in!ii4s4ra azi ncn!i4k P4|nak. ncgu nc ncnjcn jc| jcruzs4|cn-
|c.)
(b) a prfeciak |eIenls resze a kepzeIelnk viIagaban |eIenik meg,
ami nem azl |eIenli, hogy nem IslenlI van, hanem azl, hogy Is-
len hasznaI|a a kepzeIelnkel
(i) G. . Shav egyik drama|aban Ieanne d'Arc ragaszkodik ahhoz, hogy Is-
lenlI haII hangokal es kap kepekel:
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
98
1. kelked vaIIali erre azl mond|ak: ,|z a kcpzc|cic!|5| jcn!
2. Ieanne d'Arc azl vaIaszoI|a: ,|gcn. cz az. igu |cszc| |sicn nczz4n!
(ii) id es gyakorIal keII ahhoz, hogy meg lud|uk kInbzlelni az IslenlI |v
doIgokal sa|al fanlazianklI
iv. IeI prfecia|a es IaI lanilasai aIap|an szamilanunk keII arra (sl, imad-
koznunk is keII ezerl!), hogy Islen fog adni kinyiIalkozlalasokal
(1) fonlos, hogy lanuI|unk meg csendben figyeIni Islenre
(2) fonlos, hogy a gyIekezeli aIkaImakon nyilollak Iegynk erre
(3) fonlos, hogy az aposloIi ulmulalasok aIap|an kezeI|k ezekel
D. A prIcia tarta!ma
i. a prfecia larlaImal meghalarozza, hogy a bibIiai kanon IezaruIl, es eIeg-
seges a szamunkra
(1) prfecia nem Iehel dvlrleneli lermeszelu ki|eIenles, vagy oIyan,
ameIynek ismerele neIkI az egyhaz ne lIlhelne be kIdelesel
(a) ,Mosl kezddll eI a SzenlIeIek kora! (Ioachim de Iiore)
(b) ,Az egyhazban meglrlenl a vegIeges hilehagyas, es ez mar nem
is aIIilhal heIyre. (I. N. Darby)
(c) ,Iezus 1844-ben bemenl a mennyei szenlek szenl|ebe, es azla
gyu|li az advenl nepel. (I. G. While)
(d) ,Iz es ez az esemeny |eIzi az uloIs napok kezdelel! (akarki)
(e) egy voIl baralom ,kinyiIalkozlalasl kapoll Kriszlus masodik
eI|veleIenek az idponl|arI, es az azl kvel esemenyekrI
(2) a prfecia nem mondhal eIIenl a ibIia lanilasanak, es nem is adhal
ahhoz hozza
(a) ma a nagy nyomorusag eIlli eIragadlalas (igeiIeg nem igazoI-
hal) lana sok heIyen megkerd|eIezhelelIen dogmanak szamil,
de eredele egy ,prfecia voIl:
(i) S.I. TrageIIes szamoI be errI, aki a TesvergyIekezelek egyik korai vezel|e
voIl, es |eIen voIl az irvingianus ssze|veleIeken is: ,Nincs iu!cn4scn arrc|.
ncgu |4rnijc|c ianii4s |cii tc|na arrc|. ncgu Krisziusnak cgu iiikcs c|jctcic|ckcr az
|gun4z iiikcs nc!cn c|raga!iaina. nig cguszcr cgu kinui|aikcziai4s ncn nangzcii
c| Mr. |rting guu|ckczcic|cn. nc|uci a Ic|ck szatakcni jcga!iak c|. Oc ak4r gcn!c|i
ta|aki crrc kcr4||an. ak4r ncn. c||5| az 4||iic|agcs kijc|cnics|5| sz4rnazk a iiikcs
c|raga!iai4src| szc|c ianii4s cs az azza| kapcsc|aics kijcjczcsck. (TrageIIes, The
Hope of Chrisl's Second Coming)
(ii) ezl a ki|eIenlesl I.N. Darby eIfogadla, C.I. ScofieId pedig nepszerusilelle: ma
mar kevesen lud|ak, hogy mi voIl az aIap|a ennek a leves lanilasnak
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
99
(b) egy 19. szazadi islenfeI ember, Roberl axler Narraiitc cj |tcnis
c. knyveben beszamoI eselekrI, hogy hogyan erlelle feIre Islen
,vezelesel (pI. Islen ,azl mondla neki, hogy hagy|a oll a csa-
Iad|al, eI se kszn|n lIk, es szoIgaI|a l leI|es idben: -axler
vegI nem lelle meg, es ulIag nagyon haIas voIl ezerl)
(3) a prfecia nem szoIgaIhal a doklrinaIis meggyzdeseink igazoIasara
(a) a rmai kaloIikus egyhaz a csodaira hivalkozva prbaIla igazoIni
dogmail a reformaci ide|en
(b) furcsa igeerleImezesel senki sem igazoIhal|a egy prfeciavaI (pI.
,Nekem Islen ki|eIenlelle, hogy ezl es ezl az igel igy es igy keII
erleni.)
(c) nem |eIenl se igazoIasl, se cafoIalol az, ha vaIaki aImaban aleIi az
,eIragadlalasl, vagy meg|eIenik neki KaIvin, vagy Ialomasban
egy pap gyerekkenl meghinli l vizzeI, slb.
ii. a prfecia larlaImara eIssorban a funkci|abI kvelkezlelhelnk
(1) a nyeIvekenszIassaI vaI szembeaIIilasbI kiderI, hogy a prfecia
masok epilesere van, es nem a sa|al maganyos epIesnkre (1Kor 14)
(2) a prfecia larlaIma mindaz Iehel, ami masokal epil, vigaszlaI, baloril
(1Kor 14,3 ,Aki pc!ig prcjci4|. cn|crckncz szc|. cs czzc| cpii. |4icrii. ti-
gaszia|.)
(a) az epiles, balorilas, vigaszlaIas sok doIgol |eIenlhel:
(i) cpiics: a masik IeIki epIesel szoIgaIni
(ii) |4icrii4s (parakIeszisz): | szl szIni vaIakihez, IeIkel nleni
vaIakibe, vagy vaIamiIyen doIog megleleIere feIszIilani
(molivaIni) vaIakil
(iii) tigaszia|4s (paramlhia): az eredeliben nagy|abI ugyanaz,
minl a balorilas (vigaszlaIas, bizlalas)
(b) ha a kereszlenyeknek amugy is epilenik es balorilaniuk keII
egymasl, miben |eIenl akkor masl (lbbel) a prfelaIas`
(i) a prfelaIas eseleben ezek a funkcik vaIamiIyen kinui|aikcz-
iai4son aIapuInak
(ii) a prfelaIas eseleben a LeIek az cppcn szukscgcs doIgol lud|a
mondani
(iii) a prfelaIason kereszlI Islen a szitcink iiikaii is jc| iu!ja jc!ni
(1Kor 14,25)
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
100
1. a prfelaIas ramulalhal feIeImeinkre, fa|daImainkra, aggodaImainkra,
sebeinkre, es vigaszlaIasl adhal azokra
2. a prfelaIas ramulalhal muIaszlasainkra es buneinkre, es balorilhal az
eIreIepesben
(3) a prfelaIas funkcii kzll Iehel a prfelai dicsiles is (1Krn 25,1
,O4ti! cs a na!scrcg parancsnckai a szc|g4|aira ku|cnt4|aszicii4k Asz4j.
Hcn4n cs jc!uiun jiai kczu| azckai. aki prcjciai in|ciic| j4iszciiak ciicr4kcn.
|anickcn cs cini4nucrckcn)
(a) a dicsilesl vezel vagy az enekir szoIgaIala kzben vaIamiIyen
kinyiIalkozlalas is beepI a daIba vagy az enekIesbe
(b) a SzenlIeIek halasara egyes enekek egeszen szemeIyesen meg-
szIilanak es ki|eIenlenek IslenbI szamunkra vaIamil
iii. peIdak az U|szvelsegben a prfecia larlaImara
(1) Iudas es SziIasz:
(a) ApCseI 15,22.30-32 ,Akkcr az apcsic|ck cs a tcnck. az cgcsz guu|ckczciic| cguuii. jcnak
|4ii4k. ncgu jcrjiakai t4|asszanak ki naguk kczu| cs c|ku|!jck 5kci P4||a| cs Barna|4ssa|
Aniickni4|a. ncgpc!ig ju!4si. akii Barsa||4snak nitiak. cs Szi|4szi. akik tczci5 cn|crck
tc|iak a icsitcrck kczcii.. Ok icn4i. niui4n uinak in!iicii4k 5kci. |c is ncnick
Aniickni4|a. csszcniti4k az cgcsz guu|ckczcici. cs 4ia!i4k a |ctc|ci. Anikcr jc|c|tasi4k.
ncgcru|ick a |4icrii4snak. ju!4s cs Szi|4sz. akik naguk is prcjci4k tc|iak. sck |cszc!!c|
|uz!iicii4k cs cr5siiciick a icsitcrckci.
(b) a prfecia larlaIma balorilas /parakIeszisz/ voIl (minl az 1Kor 14,3)
(2) Agabosz kel prfecia|a:
(a) ApCseI 11,27-30 ,|zck|cn a napck|an prcjci4k jciick |c jcruzs4|cn|5| Aniickni4|a. ||5-
4||i cguikuk. nct szcrini Aga|csz. cs a Ic|ck 4|ia| ncgjctcn!c|ic. ncgu nagu cninscg |csz
az cgcsz jc|!cn. |z |c is kctcikczcii K|au!iusz i!cjc|cn. A ianiit4nuck pc!ig ta|a-
ncnnuicn c|nai4rczi4k. ncgu aszcrini. anini kinck-kinck nc!j4|an 4||. ta|ani scgiiscgci
ku|!cnck a ju!c4|an |akc icsitcrcknck. |zi ncg is iciick. cs c|ku|!ick Barna|4ssa| cs Sa-
u||a| a guu|ckczci c|c|j4rcincz.: 21,11 ,O!ajcii nczz4nk. |ctciic P4| ctci. ncgkciczic tc|c
saj4i kczci cs |4|4i. cs czi ncn!ia. .gu szc| a Szcni|c|ck. Azi a jcrjii. akic cz az ct. igu kc-
iczik ncg jcruzs4|cn|cn a zsi!ck. cs pcg4nuck kczc|c a!j4k.
(b) mindkell |vendIes voIl
(c) mindkell balorilas voIl a hivknek (az eIs az adomanyok gyu|lesere, a masik
IaI ersilesere)
(3) a prfecia, amil Timleus kapoll
(a) 1Tim 1,18 ,|zi a parancsci kcicn a |c|kc!rc. jian. Tincicus. ncgu a rc|a! szc|c kcr4||i
prcjcci4k a|apj4n narcc|! ncg a ncncs narcci.
(b) a prfecia vaIszinuIeg arrI szIl, hogy Timleus miIyen szoIgaIalban fog aIIni,
vagy hogy miIyen kepessegekel adoll neki Islen
(c) IaI azaIlaI baloril|a Timleusl a szoIgaIalban, hogy emIekezleli erre a korabbi
prfeciara
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
101
(4) a IeIki a|andek, amil Timleus prfecia reven kapoll
(a) 1Tim 4,14 ,Nc nanuagc|! c| a |cnnc! |ct5 kcguc|ni aj4n!ckci. anc|uci prcjccia 4|ia| kap-
i4| a tcnck kczr4icic|ctc|.
(b) vaIszinuIeg az imadsag kzben prfecia hangzoll eI, hogy Timleus vaIamiIyen
IeIki a|andekol kap IslenlI (kormanyzas` lanilas`)
(c) ez a prfecia nagy balorilas Iehelell Timleusnak abban, hogy beaII|on a szoIga-
Ialba
(5) a IeIenesek knyve prfeciai ugyan aposloIi prfeciak, es ezerl mas
|eIIeguek, minl a lbbi gyIekezeli prfecia, de funkci|ukban es lar-
laImukban Ialszik, hogy a szenvedesek kzll Iev hivknek adnak
|4icrii4si a gyzles Kriszlus bemulalasavaI
iv. sszefogIaIas a prfecia larlaImarI:
(1) a prfecia larlaIma ncn |sicn szata oIyan erleIemben, minl a ibIia
igei, hanem egy |sicni5| kapcii kinui|aikcziai4s cn|cri jc|jcg4sa cs ict4|-
|ii4sa
(2) a prfecia larlaIma Iehel |4rni|ucn kinui|aikcziai4skcni kapcii !c|cg. ani
n4sckai cpii. tigaszia|. |4icrii
(3) a prfecia larlaIma Iehel c|uan icnu tagu icnuck. nc|uc(kc)i n4s icrnc-
szcics nc!cn ncn iu!naicii tc|na ncg a prcjci4|c
(a) egy |vben bekvelkez esemeny (ApCseI 11,27-30: 21,11)
(b) vaIaki szive lilkainak a feIfedese (1Kor 14,24-25)
(c) |vbeIi IeIki a|andek vagy szoIgaIal feIismerese (1Tim 1,18: 4,14)
(4) a prfecia larlaIma Iehel isncri icnu(ck) tagu cgu |i||iai igazs4g ncgjc-
|c|5 i!5|cn cs nc|uzci|cn ta|c a|ka|naz4sa (meIyre egy beIs kinyiIal-
kozlalas indil)
(a) vaIaki azl mond|a: ,Az r azi nc|uczic a szitcnrc. ncgu c|ncn!jan. Bc|!cgck taguick.
na nin!cnjc|ci nazu!nak rc|aick az cn nctcn|cn. - es egy masik |eIenIevnek ep-
pen ez ad IslenlI |v konkrel balorilasl az adoll heIyzeleben
(b) mas azl mond|a: ,gu crzcn. az r arra in!ii. ncgu in4!kczzunk az a||4niai kcrcszic-
nuckcri. ncri szukscguk tan r4. - es kesbb kiderI, hogy eppen nagy ba|ban voI-
lak, es szksegk voIl imadsagra
v. mennyire viIagos a prfela zenele`
(1) egyedI MzesseI beszeIl Islen szemlI szembe, a prfelakkaI mindig
egy kicsil homaIyosan, re|leIyesen beszeI
(a) 4Mz 12,6-8 ,Az | czi ncn!ia. Ha||j4ick ncg |cszc!cnci. Ha tan az |nak prcjci4ja
kczicick. azza| |4icn4s|an isncricicn ncg nagan. 4|cn|an |cszc|ck nczz4. Oc ncn i|ucn
Mczcs. a szc|g4n! Or4 az cgcsz n4zan tan |izta! Szcni5| szcn|cn |cszc|ck tc|c. ti|4gc-
san. ncn rcjic|ucscn. az | a|akj4i is ncgpi||aninaija. Hcgu ncricick n4i |cszc|ni szc|-
g4n. Mczcs c||cn?!
(2) a prfelaIas lredekes
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
102
(a) 1Kor 13,8-12 ,A szcrcici scna c| ncn nu|ik. Oc |cgucn |4r prcjci4|4s. c| jcg icrc|icini.
|cgucn nuc|tckcn ta|c szc|4s. ncg jcg szunni. |cgucn isncrci. c| jcg icrc|icini. Mert t-
redekes uz lsmeretnk es tredekes u rfetuIusunk. Anikcr pc!ig c|jcn a ickc|cics.
c|icrc|iciik a icrc!ckcs. Anikcr gucrnck tc|ian. ugu szc|ian. nini gucrnck. ugu crcz-
icn. nini gucrnck. ugu gcn!c|kczian. nini gucrnck. anikcr pc!ig jcrjit4 |ciicn. c|-
naguian a gucrncki !c|gckai. Mcri most tkr uItuI homuIosun Iutunk. akkcr pc!ig
szinr5| szinrc. ncsi icrc!ckcs az isncrcicn. akkcr pc!ig ugu jcgck isncrni. ancguan cn-
gcn is ncgisncri az |sicn.
(b) a prfelaIas lkeIelIen, merl icrc!ckcs (csak reszIeges kinyiIal-
kozlalasl larlaImaz: a prfelaI csak egy kis belekinlesl kap va-
Iamibe)
(i) Agabosz nem Ialoll mindenl IaI szenvedeseirI
(ii) a venek prfecia|a nem larlaImazoll mindenl Timleus kesbbi szoIgaIalarI
(c) a prfelaIas lkeIelIen, merl csak minl egy iukcr 4|ia| tan (a pr-
felaI kinyiIalkozlalasa nem kzvelIen, hanem kzvelell)
(i) nem Ial|a a leI|es kepel, hanem csak azl, ami a lkrben van
(ii) nem beszeI IslenneI szemlI szembe, hanem csak vaIamiIyen kzvelellebb
mdon
(d) a prfelaIas lkeIelIen, merl ncn4|ucs
(i) gyakran nehez megerleni a ki|eIenlesl (v. In 11,49-53: 1Il 1,11)
(ii) neha azl is nehez eIdnleni, hogy vaIban ki|eIenlesrI van-e sz
(3) a kinyiIalkozlalas aIlaIaban nem larlaImaz minden informacil, ami
az adoll doIoggaI kapcsoIalos
(a) Iehel, hogy csak a szksegel fedi feI (aggodaIom, feIeIem, serIes, belegseg, bun,
hamis fogadaIom, slb.)
(b) Iehel, hogy csak a megoIdasl larlaImazza (amil Islen zen vaIakinek)
(c) Iehel, hogy benne van a ceIszemeIy, Iehel, hogy nincsen (es a prfelaI az egesz
gyIekezelnek mond|a eI a prfecial)
(4) Iehelseges okok arra, hogy mierl lkeIelIen a prfelaIas
(a) ha csak resz szerinl vaI es lkeIelIen a prfelaIas, akkor mindig
IslenlI fggnk ebben a szoIgaIalban
(b) ha lkeIelIen a prfelaIas, akkor senki sem ,mindenhal, ezerl
nem keII allI larlanunk, hogy a prfelak mindig beIenk Ialnak
(c) ha a prfelaIas lkeIelIen, akkor raszoruIunk egymasra, es a lesl
lag|ai vaIban kiegeszilik egymasl
(d) a prfelaIas lkeIelIensege aIazalban larl|a a prfelakal
vi. a prfecia larlaImal a szerelel leszi epilve vagy romboIva
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
103
(1) ha a prfelaI nem szerelelbI mond|a, amil mond, akkor nincs an-
nak igazi haszna se masok se a maga szamara
(a) 1Kor 13,2 ,|s na prcjci4|ni is iu!ck. na nin!cn iiikci isncrck is. cs nin!cn |c|cscsscg-
nck |irick4|an taguck. cs na ic|jcs niicn tan is. uguncgu ncguckci ncz!iinaick c|. szcrc-
ici pc!ig nincs |cnncn. scnni taguck.
(2) W. Grudem kimulal|a, hogy az 1Kor 14-ben laIaIhal szabaIyozas
mind azl szoIgaI|a, hogy a prfelaIas foIyamalaban az 1Kor 13-ban
Ieirl szerelel dominaI|on:
(a) a prfelak egy rend aIap|an prfelaI|anak egyenkenl (14,31), merl
a szcrcici ncn iapiniai|an (13,5 - kal.ford.)
(b) a prfelaI emberekhez szI, es ezzeI epil, baloril, vigaszlaI
(14,3), merl a szcrcici ncn kcrcsi a naga naszn4i (13,5)
(c) a prfelaI engedi, hogy amil mond, azl masok megvizsgaI|ak es
megileI|ek (14,29), merl a szcrcici ncn kcrkc!ik. ncn juta|kc!ik jc|
(13,4)
(d) a prfelaI szivesen eIhaIIgal, amikor vaIaki mas akar szIni
(14,30), merl a szcrcici ncn irigukc!ik. cs ncn kcrcsi a naga naszn4i
(13,4-5)
(e) a prfelaI meg ha bunrI beszeI is, azl nem ggsen es irgaI-
malIanuI leszi, ami eIidegenil, a kivIaIIl pedig eIlavoIil|a, ha-
nem oIyan knyrIelleI, ami Islen imadasara keszlel (14,24-25),
merl a szcrcici ncn gcrjc! naragra. ncn rcja jc| a rcsszai. ncn cru| a
naniss4gnak (13,5-6)
E. A prIt!s In!yamata
i. a prfelaIas foIyamalaban harom fazisl keII megkInbzlelni egymaslI:
ki|eIenles, lovabbadas, aIkaImazas
(1) eIszr is feI keII fognunk egy LeIeklI |v kinui|aikcziai4sl
(2) ulana ict4|| kc|| a!nunk azl, amil feIfoglunk
(3) ehhez eselIeg a|ka|naz4sl is fuzhelnk
ii. mindharom fazisban van Iehelseg a levedesre
(1) hibazhalunk a ki|eIenles megerleseneI
(a) ,Ha tan az |nak prcjci4ja kczicick. azza| |4icn4s|an isncricicn ncg nagan. 4|cn|an
|cszc|ck nczz4 (rcjic|ucscn).
(b) ,iukcr 4|ia|. ncn4|ucsan |4iunk
(2) hibazhalunk a ki|eIenles lovabbadasanaI
(a) sa|al szavainkkaI prbaI|uk erleImezni azl, amil Iallunk vagy erzekeIlnk
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
104
(b) Agabosz ill levedell, amikor azl mondla, hogy a zsidk klzik meg IaIl, es k
ad|ak l al a rmaiaknak (ApCseI 21,11)
(3) hibazhalunk a ki|eIenles aIkaImazasanaI
(a) oIyan feIszIilasl vagy balorilasl adunk az zenelhez, ami hibas kvelkezleles
(b) ez lrlenl azoknak a hivknek az eseleben, akik azl mondlak IaInak, hogy ne
men|en feI IeruzsaIembe (ApCseI 21,4 ,|c|kcrcsiuk a ianiit4nuckai. cs cii nara!iunk
nci napig. 5k a Ic|ck in!ii4s4ra azi ncn!i4k P4|nak. ncgu nc ncnjcn jc| jcruzs4|cn|c.:
21,12 ,Anikcr czi ncgna||ciiuk. a nc|u|c|ickkc| cguuii arra kcriuk P4|i. ncgu nc ncnjcn
jc| jcruzs4|cn|c.)
iii. IaI szabaIyok kze szoril|a a gyIekezeli prfelaIasl
(1) egyszerre csak egy ember beszeI|en (1Kor 14,31 ,Mcri cgucnkcni
nin!nu4jan prcjci4|naiick)
(2) Iegyen rend|e az ssze|veleInek (1Kor 14,33.39-40 ,Mcri |sicn ncn a
zurzatarnak. nancn a |ckcsscgnck |sicnc.. |zcri. icsitcrcin. icrckc!jcick
a prcjci4|4sra. !c a nuc|tckcn ta|c szc|4si sc aka!4|uczz4ick. Azcn|an nin-
!cn i||cn!5cn cs rcn!|cn icricnjck.)
(3) Iegyen behalaroIva, hogy mikor es hanyan prfelaIhalnak (nem a
LeIek megoIlasa, ha Ie|ar az erre megszaboll id) (1Kor 14,29 ,A prc-
jci4k pc!ig kciicn tagu n4rnan szc|janak)
(4) nk ugy prfelaI|anak, hogy ne kereked|enek ezaIlaI ferfiak fIe
(1Kor 11,5.8 ,Oc nin!cn asszcnu. aki jc!ci|cn j5tc| in4!kczik tagu prcjc-
i4|. szinicn szcgucni ncz a jcjcrc. ncri uguanc|uan. ninina ncgnuiri4k tc|-
na. Mcri ncn a jcrji tan az asszcnu|c|. nancn az asszcnu a jcrji|c|.)
(5) senki ne gondoI|a, hogy mindenaron eI keII mondania az zenelel
(1Kor 14,30.32 ,Oc na kcz|cn az cii u|5k kczu| cgu n4sik kap kinui|aikcz-
iai4si. az c|5z5 na||gasscn c|. A prcjci4k|an |ct5 |c|ck pc!ig a|4rcn!c|i na-
g4i a prcjci4knak.)
(6) Iegyen Iehelseg a prfeciak megileIesere (mindenki magaban, a ve-
zelk nyiIlan, ha szkseg van ra) (1Kor 14,29 ,A prcjci4k pc!ig kciicn
tagu n4rnan szc|janak. a ic||ick pc!ig iic|jck ncg.)
iv. egyeb szabaIyok, meIyekel a gyIekezelben aIkaImazhalunk:
(1) nc naszn4|juk prfeciak bevezelesekenl az .gu szc| az r! szatakai
(a) miveI egyelIen prfecia sem bir az szvelsegi prfeciak vagy az
aposloIi irasok lekinleIyeveI, ezerl minden prfecial aIa keII velni
a Szenliras lanilasanak es merIegeIni keII: ha viszonl a fenli be-
vezelesl hasznaI|uk, azl a benyomasl keIl|k, minlha a prfeci-
ank megis iIyen lekinleIIyeI birna
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
105
(b) heIyesebb az oIyan bevezeles, minl peIdauI ,gu crzcn azi
ncn!ja az r... vagy ,Az tan |cnncn. ncgu... vagy ,Hiric|cn az a
gcn!c|ai ci|cii jc| |cnncn. ani szcrinicn a Szcni|c|cki5| tan. ncgu...
slb.
(c) ha leI|esen bizonyos vagyok a prfeciam igazsaglarlaImal es aI-
kaImazasal iIIelen, mondhalom eselIeg azl is, hogy ,A Szcni|c|ck
azi ncn!ja. (ApCseI 21,11), de ekkor is ad|am meg annak a Ie-
helsegel, hogy masok eIvessek a prfeciamal vagy annak aI-
kaImazasal, es lud|ak, hogy ezzeI nem velkeznek (ApCseI 21,14)
(d) minden prfecia eIhangzasakor nyilva keII hagyni annak a Iehe-
lsegel, hogy a ki|eIenlesl kap a megerles, a lovabbadas vagy
az aIkaImazas foIyamalaban leved vagy nem leI|esen ponlos
(2) a jct5rc tcnaikczc prcjcci4kai ugu jcga!juk. nini ameIyek nem garanci-
ak, hanem inkabb jiguc|nczicicsck vagy vaIamiIyen cseIekedel meg-
leleIere vaI |uz!ii4sck (v. Inas prfecia|a, hogy Ninive negyven
nap muIva eIpuszluI)
(3) anikcr a jct5nkci icrtczzuk. nc iu|aj!cniisunk iu|zcii jc|cni5scgci prcjcci-
4knak (gazdasagi vaIsagrI, ebredesrI, u| munkaheIyrI egy masik
varosban, slb.)
(a) soha ne legynk radikaIis Iepesekel csak prfeciara aIapozva!
(4) a prfelaIas ncn a ncikcznapi nc!ja annak, hogy meglud|uk Islen aka-
ralal es vezelesel
(a) Islen sok mas mdol adoll arra, hogy feIismer|k a vezelesel:
(i) a ibIia lanuImanyozasa
(ii) az IslenneI vaI napi kapcsoIal
(iii) a bibIiai aIapeIvek gyakorIalba Ilelese
(iv) az erleIem hasznaIala
(v) bIcsesseg
(vi) beIs bekesseg
(vii) |zan paraszli esz
(viii) masok lanacsa
(b) a prfelaIas nem arra van, hogy megvaIlozlassa az eIelnk ira-
nyal, hanem arra, hogy megersilse bennnk azl, amil mar mas
mdon is igyekszik kzIni veInk
(i) radikaIis vaIlozashoz lbbre van szksegnk egy prfecianaI!
(ii) senki ne men|en peIdauI missziba csak azerl, merl egyszer vaIaki azl pr-
felaIla neki, hogy misszionarius Iesz!
(5) ha vaIaki oIyan prfecial mond neknk, meIyben cgucric|nu jc|szc|i-
i4si ad vaIaminek a megleleIere, kcikc!tc jcga!juk azl
(a) semmikeppen ne aIapozzuk a dnlesnkel csak arra!
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
106
(6) a guu|ckczci ir4nutcna|4i a tczci5k nai4rczz4k ncg, nem a prfelak
(7) szabad 5szinic tisszajc|zcsl kerni embereklI, es nincs lragedia, ha le-
vedlnk
(8) a gyIekezelnkben nc |cgucn prcjccia n4zass4grc| cs gucrnck4|!4src|
(Iesz-e, miIyen nemu, slb.)
(a) luI erzekenyek ezek a lerIelek, luI sok serIesl okozlak mar
gyIekezelekben, nehez erellen kezeIni
(b) ha vaIaki megis kapna iIyen |eIIegu ki|eIenlesl, az larlsa meg ma-
ganak, es eselIeg ulIag mond|a eI (,a prfelakban Iev LeIek
aIarendeIi magal.)
(9) nc icguunk .prcjciai in!iiiai4sra scnni oIyan |izarr !c|gci, amirI nincs
leI|esen viIagos es megkerd|eIezhelelIen vezelesnk
(10) a masik beIeegyezese neIkI nc icguunk prcjciai in!iiiai4sra c|uai. ani a
masik szamara zatar|acji5 vagy kinos Iehel
(11) szcnc|ucs |unckkc| kapcsc|ai|an szcnc|ucscn ncn!juk c| a prfecial
(a) IauI Cain egyszer szemeIyesen is laIaIkozoll egy igehirdelveI,
aki kemenyen es eIIensegesen krilizaIla l
(b) ,Mikcr ia|4|kcziak. kciicjukcn kitu| csak jcnn cs cn tc|iunk jc|cn. Tc|| nini nusz pcrccn
kcrcsziu| az igcnir!ci5 Pau| a!ciis4gaira ncn!cii ncgscnnisii5 kriiik4kai. Bcszc!c tc-
gcn ncgkcr!czic Pau|i. Akarsz ta|anii ncn!ani crrc?. |gcn. akarck. !c na ncn zatar
cz icgc!. ink4|| ncguszcnkczi ncn!an4n c|. |cn!|cn. Kincnick kciicn cgu n4isc szc-
|4|a. Anikcr narninc pcrc nu|ta kijciick. az cn|cr nagaiari4sa ic|jcscn ncgt4|iczcii.
Ncn tc|i n4r ncrgcs. Mcgkcnnuc||u|inck cs n4|4snak |4iszcii. /Az c|5z5 csii prcgran-
na| kapcsc|ai|an/ azi ncn!ia. ncgu az cgcsz iu|s4gcsan jc| |cii jujta. Scnni c|uan ncn
icricni. anii nc |cncinc kcnnucn c|rcn!czni. Min!cn rcn!|cn |csz. Azi4n ncgc|c|ic
Pau|i. cs ncsszu i!cig igu nara!i. Vajcn ni tc|i az cka cnnck a t4|icz4snak? Pau| azi |4i-
ia. ncgu czi a tczci5i cgu |un iarija jcgta. Azi is |4iia a |cszc|gcics a|aii. ncgu a ncgicrcs
|cnci5scgcnck i!cjc tcgcncz kczc|c!ik. |gu |cpcs t4|asziciia csak c| aiic|. ncgu |c|cp|cz5!-
jck. cs c|i4tc|iis4k a szc|g4|ai|c|. c|uan szc|g4|ai|c|. anin ctck cia !c|gczcii. cs ani sck
cn|cr sz4n4ra jc|cnicii nagu 4|!4si. Pau| jc|jc!nciic tc|na 5i. cs |sicn iic|cici nir!cinciic
tc|na jc|ciic. |nc|ucii jc|rctcnia a n4isc szc|4|a. cs ncgicrcsrc tczciic. Icnuugczcii
Pau| cnura|na. Vcgigna||gaiia. ancgu cz az igcnir!ci5 a|ka|nai|annak. csszcszc!ci|cnnck
cs !cguna|cnnak nctczic 5i. cs kcz|cn Pau|nak ncgtc|i nin!cn cszkczc (cs szcrinicn jc-
ga is) arra. ncgu csszcrcppanisa czi az cn|cri. Anikcr ncgkcr!czicn Pau|i. ncgu nicri
ncn |cp|czic |c cguszcrucn a jickci. 5 azi t4|aszc|ia. ncgu ncki is 4ijuicii az agu4n. Oc
nikcr tcgcicr az c|cic. ncn cr!ck|i. ncgu nagu prcjci4nak jcgj4k-c iariani. Szcrcinc. na
ink4|| ugu cn|ckczncnck r4. nini cgu |c|ki aiu4ra. guncgu azi iciic csak. anii az 5
Aiuja icii tc|na. |rga|cnna| kinuu|i. ncgu jc|cnc|jcn cgu ncg|ci|cii kisgucrnckci. Az
igazi prcjci4k ncn csak a szitunk iiikai|a kapnak |cickinicsi. !c ic|tc tannak irga|cnna|
is. Ta|4n a |cgjcnicsa|| prcjciai uinuiai4s. ncgu kctcssuk c||cn Pau| Cain pc|!4j4i. Pau|
csak az aranusza|4|ui kctciic. .|s anini szcrcincick. ncgu az cn|crck tc|cick |4njanak. ii
is ugu |4njaick tc|uk. (Iuk4cs 6.31). .Az igaz4n nagu prcjci4k ugu |4nnak n4sckka|.
ancgu szcrcinck. ncgu tc|uk |4njanak. Ha jiguc|nczicicsuk tagu 4|!4suk tan n4sck sz4-
n4ra. azcn gcn!c|kc!nak. ncgu ncguan a!j4k azi 4i ugu. ncgu nin!cnkinck naxin4|is
naszna |cgucn |c|5|c. Ncn csak azcn gcn!c|kc!nak. ncgu ncguan a!j4k 4i az uzcncici.
nancn azcn is. ncgu ncguan i!5ziisck azi. (I. Deere, The eginner's Guide lo lhe Gifl
of Irophecy, p. 114-116)
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
107
(12) tczci5k ncginicscrc |sicn 4|ia|4|an crcii kcrcszicnuckci cs crcii prcjci4kai
naszn4|, nem vaIszinu, hogy fialaI kereszlenyekel es prfelakal,
vagy eIkleIezelIen Ialogalkal hasznaIna ebben
(13) a nyiIvanosan eImondoll prfeciak eseleben a kvelkez aIapeIvel |
belarlani: ninc| naguc|| az a|ka|ncn rcszitct5k sz4na. i||citc az a|ka|cn
nui|t4ncss4ga. ann4| naguc|| kcnirc||ra tan szukscg
(a) inaa|ka|nak: nagyobb szabadsag: isicniiszic|cick: nagyobb konlroII
(b) ha nem larl|uk eIIenrzes aIall ezl az a|andekol, lnkelesszk!
F. Kik prIt!hatnak?
i. minden hiv prfelaIhal`
(1) ncgcngc!cii-c a prfelaIas minden hivnek`
(a) a prfelaIas a lanilassaI szemben minden hivnek megengedell
(i) ApCseI 2,17-18 ,Az uic|sc napck|an. igu szc| az |sicn. kiic|ick Ic|kcn|5| nin!cn
na|an!cra. cs prcjci4|nak jiaiick cs |c4nuaiick. cs ijjaiick |4icn4sckai |4inak.
tcnciick pc!ig 4|nckai 4|nc!nak. ncg szc|g4inra cs szc|g4|c|c4nuainra is kiic|ick
azck|an a napck|an Ic|kcn|5|. cs 5k is prcjci4|nak.
(b) a prfelaIasl csak az aIkaImak rend|e korIalozza
(i) 1Kor 14,29 ,A prcjci4k pc!ig kciicn tagu n4rnan szc|janak. a ic||ick pc!ig iic|jck
ncg.
(2) tan-c c|nc|cii |cnci5scgc annak, hogy mindenki iu! prfelaIni`
(a) az a|andekok a LeIek megnyiIvanuIasai, meIyek barkinek adal-
halnak (I. 1. A LILKI AIANDIKOKRL ALTALAAN)
(b) IaI arra bizlal, hogy mindenki lreked|en a prfelaIasra
(i) 1Kor 14,1 ,|uzgcn kcrjcick a |c|ki aj4n!ckckai. !c |cgink4|| azi. ncgu prcjci4|ja-
ick)
(3) iu!-c mindenki icnu|cgcscn prfelaIni`
(a) a IeIki a|andekok kInbzek, ezerl nem lud mindenki prfe-
laIni sem
(i) 1Kor 12,29 ,Min!nu4jan apcsic|ck? Min!nu4jan prcjci4k? Min!nu4jan ianiick?
Min!cnki|cn tan csc!aict5 cr5?
(4) iu!-c mindenki akkcr prfelaIni. amikor csak akar`
(a) a prfelaIashoz kinyiIalkozlalasra van szkseg, ezerl senki sem
lud prfelaIni, csak ha IslenlI kap kinyiIalkozlalasl
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
108
ii. kikel nevezhelnk prfelaknak`
(1) a prfelaIas a|andeka Iehel iaricsa|| cs kctcs|c iarics aj4n!ck
(a) a prfelaIas nem oIyan larls a|andek, minl a segiles vagy lanilas
(i) Iehel, hogy vaIaki csak egyszer prfelaI eIeleben
(ii) senki sem kepes arra, hogy barmikor barhoI prfelaI|on
(b) vannak ugyanakkor oIyan hivk, akik rendszeresen prfelaInak
(i) 1Kor 12,29 ,|zck kczu| pc!ig ncnc|uckci c|5szcr apcsic|ckk4 rcn!c|i az |sicn az
cgun4z|an. n4sc!szcr prcjci4kk4. narna!szcr ianiickk4. Azui4n a!cii csc!aict5
cr5kci. kcguc|ni aj4n!ckckai. gucguii4sra. gu4nc|ii4sra. tczcicsrc. ku|cnjc|c nuc|tc-
kcn szc|4sra. Min!nu4jan apcsic|ck? Min!nu4jan prcjci4k? Min!nu4jan ianiick?
Min!cnki|cn tan csc!aict5 cr5?
(ii) 1Kor 14,37 ,Ha ta|aki azi iarija nag4rc|. ncgu prcjcia tagu Ic|cki5| ncgraga!cii
cn|cr. iu!ja ncg. ncgu anii nckick irck. az az r parancsc|aia.
(iii) If 4,11 ,|s 5 .a!cii ncnc|uckci apcsic|cku|. n4sckai prcjci4ku|. isnci n4sckai
ctangc|isi4ku|. tagu p4szicrcku| cs ianiicku|
(iv) Agabosz, Iudas es SziIasz, minl prfelak (aIIandsag ebben a szoIgaIalban)
(v) a lesl hasonIala azl sugaII|a, hogy vaIamiIyen szemponlbI a prfelaIasnak
is van aIIand |eIIege a gyIekezelben
(2) a prfelaIas a|andekanak cr5sscgc t4|iczc
(a) a hil es kegyeIem merleke szerinl keII prfelaIni
(i) Rm 12,6 ,Mcri a nckunk a!aicii kcguc|cn szcrini ku|cn|cz5 aj4n!ckaink tannak.
cszcrini szc|g4|unk is. na prcjci4|4s a!aicii. akkcr a nii sza|4|ua szcrini prcjci4|-
junk
(b) a prfelaIasban Iehel nvekedni
(i) W. Grudem: ,Ha a prcjci4|4s c|uan. nini a ic||i ujszctciscgi aj4n!ck. cs a |cna
12-|cn cn|iicii nii ncrickc tcnaikczik a naszn4|ai4ra. akkcr |4rnc|u guu|ckczci|cn
a prcjciai ictckcnuscgnck szc|cs sk4|4j4i jcgjuk |4ini az cr5sc||i5| a gucngc|| ncric-
kig. A prcjci4k kczcii ku|cn|scg |csz kcpcsscgcik a|apj4n. cs i!5tc| saj4i prcjciai kc-
pcsscgcik ncrickc|cn is t4|icz4sckai jcgnak iapaszia|ni. Akiknck a prcjciai kcpcsscg
nagas ncrickc a!aiik. guakra||an cs naguc|| icrjc!c|cn|cn jcgnak prcjci4|ni. ti|4-
gcsa|| cs cr5ic|jcsc|| kinui|aikcziai4s a|apj4n. jcnicsa|| cs szcric4gazc|| icn4k-
rc|. (The Gifl of Irophecy in lhe Nev Teslamenl and Today, p. 176)
(ii) G. MaIIone: ,A prcjci4|4ssa| ncn t4|unk auicnaiikusan prcjci4kk4. !c |ciraikc-
zunk a prcjci4k kinit4sckka| ic|i iskc|4j4|a. (Those ConlroversiaI Gifls, p. 48)
(3) prfelanak azl a szemeIyl nevezzk, akinek az eseleben a prfelaIas
viszonyIag aIIand es erleI|es szoIgaIalol |eIenl
(a) a prfelaIas ncgnui|t4nu|4sckbI fokozalosan szcrcppe vaIlozhal
(ahogy a lbbi a|andek is)
(i) prcjci4|c: aki a gyIekezelben eppen prfelaI
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
109
(ii) prcjciai aj4n!ckka| rcn!c|kcz5 cn|cr: aki viszonyIag gyakran kap kinyiIalkoz-
lalasokal
(iii) prcjcia: aIIand es ers szoIgaIal
(b) a ,prfela ncn guu|ckczcii iisziscg, hanem szerep
(i) iisziscg: presbiler, diaknus
(ii) szcrcp: lanil, segil, magyaraz, evangeIisla, prfela, slb.
4. A PROFETAK E5 PROFECIAK MEGTELE5E
A. A prItk mcgt!sc
i. figyeImezlelesek a kivIrI erkez prfelak megileIesere:
(1) Iezus figyeImezlelese a hamis prfelakrI:
(a) Ml 7,15-20 ,Otakc!jaick a nanis prcjci4kic|. akik junck run4j4|an jcnnck nczz4ick. !c
|c|u| raga!czc jarkasck. Guunc|cscikr5| isncriick ncg 5kci. Tuskc|ckcrrc| szc!nck-c
sz5|5i. tagu |cg4ncskcrcrc| jugci? Tcn4i nin!cn jc ja jc guunc|csci icrcn. a rcssz ja pc-
!ig rcssz guunc|csci icrcn. Ncn ncznai a jc ja rcssz guunc|csci. rcssz ja scn ncznai jc
guunc|csci. Anc|uik ja ncn icrcn jc guunc|csci. azi kit4gj4k. cs iuzrc tciik. Tcn4i
guunc|cscikr5| isncriick ncg 5kci.
(2) a Didakhe figyeImezlelese (meIy kife|ezi a korai egyhaz valossagal):
(a) ,|zzc| szcn|cn ncn nin!cnki prcjcia. aki |c|ck|cn szc|. csak akkcr. na crkc|csci uguan-
azck. nini az rc. Az crkc|csckr5| |cnci jc|isncrni a prcjci4i cs a nanis prcjci4i. Prcjcia
ict4||4 nin!az. aki a Ic|ck|cn aszia|i kcszii. !c ncn naga cszik rc|a. c||cnkcz5 csci|cn
nanis prcjcia. Azck. akik az igazs4gci ianiij4k. nin! prcjci4k. !c na ncn csc|ckszik azi.
ani ianiianak. nanis prcjci4k. .Anc|uik c|raga!iai4s|an szc|na igu. pcnzi a!j nckcn.
tagu n4s ta|anii. arra nc na||gassaick! .Ha ncsicrscgc tan. cs |c akar ic|cpc!ni n4|a-
ick. !c|gczzck cs cguck. Ha nincs ncsicrscgc. gcn!cskc!jaick rc|a |c|4i4scick szcrini.
ncgu nc c|jcn kczicick kcrcszicnu ici|cnu|. Ha azcn|an ncn akarna igu csc|ckc!ni. Krisz-
ius-kuj4r. Az i|ucncki5| ctakc!jaick! Min!cn igaz prcjcia. aki |c akar ic|cpc!ni n4|aick.
ncgcr!cn|i kcnucrci (tc. Mi 10.10. Ik 10.7. 1Kcr 9.13-14. 1Tin 5.17-18). Hascn|ckcp-
pcn az igaz ianiic is. nini nunk4s. ncgcr!cn|i kcnucrci. (XI-XII.)
ii. lovabbi krileriumok a prfelak megileIesere:
(1) aIarendeIi-e magal az aposloIok lekinleIyenek`
(a) 1Kor 14,37-38 ,Ha ta|aki azi iarija nag4rc|. ncgu prcjcia tagu Ic|cki5| ncgraga!cii
cn|cr. iu!ja ncg. ncgu anii nckick irck. az az r parancsc|aia. |s na ta|aki czi ncn is-
ncri c|. nc isncricssck c|.
(b) 1In 4,6 ,Mi |sicni5| ta|ck taguunk. aki isncri |sicni. az na||gai r4nk. aki ncn |sicni5|
tan. az ncn na||gai r4nk. |rr5| isncrjuk ncg az igazs4g |c|kci cs a ictc|ugcs |c|kci.
(2) aIarendeIi-e magal a Szenliras lekinleIyenek`
(a) az aposloIok lekinleIyel ma az - es U|szvelseg hordozza
(3) aIarendeIi-e magal egy heIyi gyIekezel vezelesenek`
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
110
(a) a Ieglbb probIemal oIyan ,vandor-prfelak okozzak, akik
egyelIen gyIekezelnek sem eIkleIezell lag|ai
(i) egy korabbi gyIekezelemben a IeIkipaszlor bIcsen es halarozollan ,eIza-
varla a gyIekezelbI azl a prfelal, aki a gyIekezelbe Iepve masokal ra-
gaImazoll aIIilIagos kinyiIalkozlalasok aIap|an
(b) a Didakhe krileriumai is erre az aIapeIvre figyeImezlelnek, ami-
kor a vandor-prfelak IeleIepedesel kivanalosnak lekinli
(4) ad-e lerel annak, hogy megileI|ek azl, amil mond`
(a) 1Kor 14,29.32 ,A prcjci4k pc!ig kciicn tagu n4rnan szc|janak. a ic||ick pc!ig iic|jck
ncg. A prcjci4k|an |ct5 |c|ck pc!ig a|4rcn!c|i nag4i a prcjci4knak.
iii. hamis prfela az, aki akar egy leves prfecial is mond`
(1) sokan az 5Mz 18,15-22 aIap|an azl aIIil|ak, hogy ha egy ember akar
egy leves prfecial is mond, az hamis prfelanak szamil
(a) 5Mz 18,15-22 ,Prcjci4i i4naszi aiu4!jiai kczu| |sicnc!. az |. c|uani. nini cn. 5rc4
na||gassaick! |gcszcn ugu. ancguan kcric! |sicnc!i5|. az |ic| a Hcrc|cn. az csszcguu|c-
kczcs napj4n. anikcr czi ncn!ia!. Ncn iu!cn ict4|| na||gaini |sicncnnck. az |nak a
szat4i. cs ncn iu!cn ict4|| nczni czi a nagu iuzci. ncri ncgna|ck. Akkcr az | igu
szc|i nczz4n. jc| ncn!cii4k. Prcjci4i i4naszick nckik aiujukjiai kczu|. c|uani. nini ic.
Az cn igcinci a!cn a sz4j4|a. 5 pc!ig c|ncn! nckik nin!cni. anii cn parancsc|ck. |s na
ta|aki ncn na||gai igcinrc. anc|uckci az cn nctcn|cn ncn!. azi cn jc|c|5sscgrc tcncn.
Ha pc!ig cgu prcjcia c||izakc!ciian c|uan igci ncn! az cn nctcn|cn. anc|uci ncn pa-
rancsc|ian ncki. tagu (cs) na n4s isicnck nctc|cn szc|. az a prcjcia na|jcn ncg! Oc gcn-
!c|nain4! naga!|an. Mir5| isncrjuk ncg. ncgu ncn az | ncn!cii cgu igci? Ha cgu
prcjcia az | nctc|cn ncn! cgu igci. !c az ncn icricnik ncg. ncn ic|jcsc!ik |c. azi az
igci ncn az | ncn!ciia. nancn a prcjcia ncn!ia c||izakc!ciis4g4|an. nc jc|j i5|c!
(2) ez azonban lbb okbI is rossz kvelkezleles:
(a) a prfela, akirI a szakasz beszeI. ncn ta|anc|uik cszctciscgi prcjc-
ia, hanem az, aki Mzeshez hasonI Iesz, vagyis Kriszlus
(i) ez voIl a bevell zsid erleImezese is a szakasznak
(ii) a Messiasra vonalkozlal|a a szakaszl az U|szvelseg is (In 12,49)
(iii) a hamis prfelak, akikrI a szakasz szI, mas islenek neveben Mzeshez ha-
sonI lekinleIIyeI Iepnek feI
(b) a hamis prfelak nem csak leves |vendIesl mondlak, de n4s is-
icnck in4!ai4ra is |iziaiiak
(i) az eredeli szvegben nem tagu, hanem cs aII
(ii) 5Mz 13,1-6 ,Tarisaick ncg cs ic|jcsiiscick nin!cn igci. anc|uci cn parancsc|ck
nckick! Scnnii sc icgu nczz4. sc c| nc tcgu |c|5|c! Ha prcjcia tagu 4|cn|4ic i4na!
kczciic!. cs jc|ci tagu csc!4i a! iu!ic!ra. cs |ckctcikczik az a jc| tagu csc!a. anc|u-
r5| |cszc|i nckc!. cs azi ncn!ia. ncgu kctcssunk cs iiszic|junk n4s isicnckci. akikci
ncn isncric|. akkcr sc na||gass annak a prcjci4nak a |cszc!crc. tagu arra az 4|cn|4-
icra. ncri csak prc|4ra icsz |cnncickci |sicncick. az |. ncgu ncgiu!ja. ta|c|an
ic|jcs szittc| cs |c|ckkc| szcrciiick-c |sicncickci. az U|ai. Az U|ai. a ii |sicncickci
kctcsscick. cs 5i jc|jcick. az 5 parancsaii iaris4ick ncg. cs az 5 szat4ra na||gassaick.
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
111
5i iiszic|jcick. cs nczz4 ragaszkc!jaick! Annak a prcjci4nak cs annak az 4|cn|4icnak
pc!ig ncg kc|| na|nia. ncri c| akari icriicni |sicncicki5|. az |ic|. aki kinczcii |cn-
ncickci |guipicn jc|!jcr5|. cs kit4|icii a szc|gas4g n4z4|c|. || akari i4nicriiani ar-
rc| az uirc|. anc|uci ncgparancsc|i nckc! |sicnc!. az |. ncgu azcn j4rj. azcri ia-
kariis! ki a gcncszi a naga! kcrc|5|!
(c) sok eselben nem Iehel eIre megmondani, hogy be fog-e kvel-
kezni a prfecia, es nincs is Iehelseg megvarni ezl
(i) sok prfecia a messiasi korrI vagy az Ur nap|arI szIl
(ii) sok prfecia egy nagyszabasu ileIelrI szIl (pI. Izsaias vagy IeI |vendIe-
sei)
(d) nem oIvasunk peIdal arrI, hogy IzraeIben akar csak egy prfelal
is megkvezlek voIna puszlan azerl, merl levedell egy Islennek
luIa|doniloll prfecia|aban
(i) arra viszonl van peIda, hogy ezl nem lellek meg: Nalan levesen mondla Da-
vidnak, hogy epilse meg a lempIomol (2Sam 7,3-4), megsem kvezlek meg
iv. a kivIrI erkezell prfelak megileIeseben fonlos szerepe Iehel a IeIkek
megkInbzlelese a|andekanak
B. A prIcik mcgt!sc
i. a gyIekezelben eIhangz prfeciak megileIese szinlen nagyon fonlos
(meg oIyan prfelak eseleben is, akikel a gyIekezel eIfogadoll, es nyiI-
van ez az aIlaIanos)
(1) 1Kor 14,29 ,A prcjci4k pc!ig kciicn tagu n4rnan szc|janak. a ic||ick pc!ig iic|jck ncg.
ii. kik a ,lbbiek, akiknek meg keII ileInik a prfecial`
(1) nem csak azok, akiknck ncgtan a |c|kck ncgku|cn|czicicscnck aj4n!cka,
es nem is csak a ic||i prcjcia
(2) szinle bizlos, hogy IaI az cgcsz guu|ckczcire gondoIl, vagyis arra, hogy
mindenki magaban merIegeIi az eIhangzollakal
iii. hogyan lrlenik ez a megileIes`
(1) a |eIenIevk magukban merIegeIik az eIhangzollakal, a prfecia | es
epil reszeil meglarl|ak, a kevesbe |, vagy rossz es feIrevezel re-
szeil eIvelik
(a) az 1Thessz 5,19-21 errI a merIegeIesrI beszeI: ,A Ic|kci nc c|is4ick ki. a prcjci4|4si
nc tcsscick ncg. !c nin!cni tizsg4|jaick ncg. a jci iaris4ick ncg. a gcncsz nin!cn jaj-
i4j4ic| iariczkc!jaick.
(b) a diakrin (megileI) grg sz gondos merIegeIesl, megkInbzlelesl es eIva-
Iaszlasl |eIenl
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
112
(2) a megileIes vonalkozhal a prfecia aIkaImazasara, az zenel megfo-
gaImazasara, vagy akar magara a ,kinyiIalkozlalasra is
(a) | peIda az eIsre, ahogy IaI prfeciak eIIenere eImenl IeruzsaIembe
(3) a vezelk - ha szksegel Ial|ak - hangosan is erlekeIik a prfeciaban
eIhangzollakal
(a) ezzeI megersilhelik a prfecia zenelel
(b) ezzeI lovabbi merIegeIesre balorilhalnak
(c) ezzeI eIulasilhalnak oIyan zenelel, meIy eIIenlelben aII a ibIia lanilasavaI
(4) nk es a prfelaIas hangos megileIese
(a) miveI a prfeciak hangos erlekeIese a vezeles/kormanyzas halas-
krebe larlozik, nknek a lanilashoz hasonIan IaI ezl sem en-
gedi meg (hogy a leremlesbI fakad ferfi es ni szerepek meg-
feIeIen ervenyesI|enek)
(i) 1Kor 14,33b-35 ,Mini ancguan cz a szcnick ta|ancnnui guu|ckczcic|cn icricnik.
az asszcnuck na||gassanak a guu|ckczcick|cn. ncri nincs ncgcngc!tc nckik. ncgu
|cszc|jcnck. nancn cngc!c|ncskc!jcnck. ancguan a icrtcnu is ncn!ja. Ha pc!ig
ncg akarnak iu!ni ta|anii. ciincn kcr!czzck ncg a jcrjukci. ncri i||ci|cn az
asszcnunak a guu|ckczci|cn |cszc|nic.
(b) az 1Kor 14,33b-35 erleImezese sok gondoIl okozoll bibIiamagya-
razknak
(i) egyes keziralokban ezek a versek a fe|ezel vegen szerepeInek
(ii) azl parancsoI|a IaI, hogy a nk egyaIlaIan ne szI|anak`
(iii) egy korinlhusi probIemarI van csak sz`
(iv) a prfelaIas megileIeserI van sz`
(c) komoIy ervek szInak ameIIell, hogy a ,haIIgalas a prfeciak
hangos megileIeseveI van kapcsoIalban (emeIIell erveInek Don
Carson, Wayne Grudem, ruce Winler es masok)
(i) a mondalol nem Iehel leI|es haIIgalaskenl erleImezni
1. IaI megengedi nknek a prfelaIasl es imadkozasl a gyIekezelben
(1Kor 11,5 ,Oc nin!cn asszcnu. aki jc!ci|cn j5tc| in4!kczik tagu prcjci4|.
szinicn szcgucni ncz a jcjcrc. ncri uguanc|uan. ninina ncgnuiri4k tc|na.)
2. a nyeIvekenszIassaI kapcsoIalban is beszeI haIIgalasrI, de oll is nyiI-
vanvaI, hogy ez nem leI|es haIIgalas (1Kor 14,28 ,Ha pc!ig nincs na-
guar4zc. na||gasscn a guu|ckczci|cn. csak cnnag4ncz szc|jcn cs az |sicnncz.)
3. IIp Ieanyai prfelaIlak (ApCseI 21,9 ,Ncki tc|i ncgu naja!cn |c4nua.
akik prcjci4|iak.)
(ii) a parancs nem Iehel heIyi |eIIegu
1. semmi nem ulaI arra, hogy egy korinlhusi rendelIensegrI Iell voIna
sz (pI. a nk kzbekiabaIlak, hangoskodlak)
2. IaI mdszere mas voIl iIyen |eIIegu probIemak kezeIesekor:
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
113
a. nem minden beszedel, hanem csak a rendelIen beszedel liIlolla
voIna
b. nem minden asszonyl, hanem csak a rendelIensegel okozkal
feddle voIna meg
3. IaI nem korIalozza a rendeIkezesl a korinlhusi gyIekezelre (,Mini
ancguan cz a szcnick ta|ancnnui guu|ckczcic|cn icricnik. az asszcnuck na||-
gassanak a guu|ckczcick|cn)
4. IaI az szvelsegre hivalkozik (,ancguan a icrtcnu is ncn!ja)
(iii) a parancs az engedeImesseggeI van kapcsoIalban
1. a haIIgalas eIIenlele lehal vaIamifeIe lekinleIy gyakorIasa (a prfeciak
hangos megileIese)
2. a kerdezskdes ugyanennek a lekinleIynek a kevesbe nyiIvanvaI
gyakorIasa Ienne (a prfelaI nyiIl faggalasa a prfecia igazsaglarlaI-
mavaI kapcsoIalban)
3. a nk is meg keII hogy ileI|ek a prfeciakal, de magukban, es ha kerde-
seik vannak, azokal fer|kkeI ollhon beszeI|ek meg (akinek nincs, az
nyiIvan egy masik ferfiveI)
(iv) a szakasz slruklura|a erlhelve vaIik ezzeI az erleImezesseI
1. a kuIcsvers a 14,29 ,A prcjci4k pc!ig kciicn tagu n4rnan szc|janak. a ic||i-
ck pc!ig iic|jck ncg.
2. a 30-33a. versek a mondal eIs feIenek kiegeszilese (,A prcjci4k pc!ig
kciicn tagu n4rnan szc|janak)
3. a 33b-35. versek a mondal masodik feIenek kiegeszilese (,a ic||ick pc!ig
iic|jck ncg)
(v) ez az erleImezes sszhangban van IaI aIlaIanos lanilasavaI,
hogy a gyIekezel kormanyzasal Islen a nemi szerepekbI
fakadan ferfiakra bizza (1Kor 11,2-16: 1Tim 2,11-15)
iv. miIyen krileriumok aIap|an ileI|ek meg a prfeciakal`
(1) megfeIeI-e a prfecia iaria|na a fenli aIapeIveknek`
(a) prfecia nem Iehel dvlrleneli lermeszelu ki|eIenles, vagy oIyan, ameIynek is-
merele neIkI az egyhaz ne lIlhelne be kIdelesel
(b) a prfecia nem mondhal eIIenl a ibIia lanilasanak, es nem is adhal ahhoz hozza
(c) a prfecia nem szoIgaIhal a doklrinaIis meggyzdeseink igazoIasara
(d) a prfecia larlaIma epil, baloril, vigaszlaI-e`
(2) szerelelbI fakad-e a prfecia`
(a) ha nem, semmi haszna nincsen (1Kor 13,2)
(b) a prfelaIas a szerelel gymIcse keII Iegyen (1Kor 14,1)
(3) megfeIeI-e a prfecia vaIaki eIelheIyzelenek`
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
114
(a) ez Iehel, hogy rgln nyiIvanvaI
(b) ez Iehel, hogy csak id muIlavaI derI ki
(4) bizonysagol lesz-e a LeIek a |eIenIevk sziveben az zenel meIIell`
v. nem luI szub|ekliv ez`
(1) vaIszinuIeg ponl azoknak van Ieginkabb szksegk erre a ,szub-
|ekliv doIogra, akik ezl az eIIenvelesl leszik!
(a) az iIyen kereszlenyek aIlaIaban ,ob|ekliven es gondoIkodva eIik meg a keresz-
leny hilkel, ezerl szksegk Iehel az IslenneI vaI kapcsoIalnak egy eIbb, li-
lokzalosabb forma|ara is
(b) a prfelaIas es a prfelaIas megileIese Islenre vaI figyeIesseI, beIs nvizsgaIal-
laI, eIcsendesedesseI, varakozassaI, kerdesekkeI |ar egyll, es az iIyen embernek
Iehel, hogy eppen erre van szksege
(2) masreszl eppen a hilkel ,ob|ekliven es erleImesen megeI keresz-
lenyek szamara a Iegkevesbe veszeIyes a prfelaIas
(a) k a ibIia es az igazsag laIa|an aIInak, nem fog|a eIsodorni kel egy-egy leves
prfecia, kepesek arra, hogy megileI|ek az IgeveI eIIenleles zenelekel
(3) akik azerl leszik feI ezl a kerdesl, merl ,megegellek mar magukal
ezen a leren, fonlos, hogy megersd|enek a Szenliras igazsagaiban,
hogy az ileIkepessegk |obb Iegyen
(4) sokkaI kevesbe veszeIyes a prfelaIas egy oIyan gyIekezelben, ahoI
a Szenlirasl komoIyan veszik es arrI aIapos lanilas van, minl egy
oIyan gyIekezelben, ahoI eIhanyagoI|ak Islen ,ob|eklivebben meg-
ismerhel akaralal, es ugy hangsuIyozzak a prfelaIasl
5. A PROFETALA55AL JARO ALDA5
A. A prIt!ssa! jr !ds
i. a karizmak Kriszlus a|andekai az Igyhaznak
(1) Kriszlus nem ad rossz doIgol
(2) az Igyhaz |obban epI a prfelaIassaI, minl neIkIe
ii. IaI arra baloril, hogy lreked|nk a prfelaIasra
(1) ebbI ludhal|uk, hogy |obb a gyIekezelnek, ha van prfelaIas, minl
ha nincsen
iii. ha a prfelaIasban a veszeIyekel Ial|uk csak, haIalIanok vagyunk Islen
feIe, aki meg akar bennnkel aIdani ezzeI az a|andekkaI
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
115
B. Mit vcsztunk, ha mcgvctjuk a prIt!st?
i. ha megvel|k a prfelaIasl, cngc!ci|cnck taguunk |sicn |gcjcnck, aminek
mindig negaliv kvelkezmenyei vannak egyenek es gyIekezelek eIele-
ben (eIveszil|k az engedeImesseg aIdasail)
ii. ha megvel|k a prfelaIas a|andekal, az |sicnnc| ta|c kapcsc|ai kczc|scgcnck
egyik fonlos eIemel veszil|k eI
iii. ha megvel|k a prfelaIasl, |sicn nangj4ra ncn!unk ncnci, es az |eIenIel-
enek es vezelesenek egy fonlos oIdaIal eIveszil|k
iv. ha megvel|k a prfelaIasl, kinara!unk azokbI az c|ncnuck|5|, ameIyekel
azok eInek al, akik Ial|ak Islen csodaIalos munka|al a |eIenben ezen az
a|andekon kereszlI
v. ha megvel|k a prfelaIasl, az in4!aiunk cs !ics5iicsunk szcgcnucsc|| |csz,
merl kevesbe erzekeI|k, hogy ,Islen vaIban kzlnk van!
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
116
6. A GYGYITAS AIANDIKA
1. GYOGYULA5 I5TEN NEPE 5ZAMARA AZ O5ZVET5EGBEN
A. Az cgszsg vagy bctcgsg az Istcnnck va! cngcdc!mcssg Iuggvnyc vn!t
i. Islen aIdasokal igerl szvelseges nepe szamara, ha meglarl|ak lrvenyel
(1) 2Mz 15,26 ,|zi ncn!ia. Ha cngc!c|ncscn na||gaisz |sicnc!nck. az |nak szat4ra. cs azi ic-
szc!. anii 5 nc|ucsnck iari. jiguc|sz parancsc|aiaira. cs ncgiaric! nin!cn rcn!c|kczcsci. akkcr
ncn |ccs4ick r4! cguci scn azck kczu| a |ajck kczu|. anc|uckci |guipicnra |ccs4iciian. Mcri
cn. az |. taguck a ic gucguiic!.
ii. ha a nep engedelIen, Islen sokfeIe belegseggeI su|l|a kel
(1) 5Mz 28,15.21-22.27-28.35.58-61 ,Oc na ncn na||gaisz az |nak. |sicnc!nck a szat4ra. na
ncn iaric! ncg. cs ncn ic|jcsiic! nin!cn parancsc|ai4i cs rcn!c|kczcsci. anc|uckci na ncgpa-
rancsc|ck nckc!. akkcr r4! sz4||nak nin!czck az 4ikck. cs kiscrni jcgnak icgc!. .Ocgtcszi ncz
r4! az |. nig ki ncn pusziii arrc| a jc|!r5|. ancta |cncgu. ncgu |irick|a tc!! azi. Mcgtcr az
| scrta!4ssa|. |4zza| cs guu||a!4ssa|. Mcgtcr az | cguipicni jckc||uc|. kc|cssc|. tiszkcicg-
scggc| cs runcsscggc|. anc|uck|5| ncn iu!sz kigucguu|ni. Mcgtcr az | ic|c|uc!4ssa|. tak-
s4gga| cs c|nczatarra|. Mcgtcr az | ici5i5| ia|pig. rcsszin!u|aiu jckc|uckkc| icr!c!cn cs a
ccn|c!cn. anc|uck|5| ncn iu!sz kigucguu|ni. Ha ncn iaric! ncg cs ncn ic|jcsiic! cnnck a
icrtcnunck nin!cn igcjci. anc|uck ncg tannak irta c||cn a kcnut|cn. cs na ncn jc|c! |sic-
nc!nck. az |nak !ics5scgcs cs jc|c|ncs nctci. akkcr az | csc!4|aics csap4sckai ku|! r4! cs
uic!ai!ra. nagu cs iarics csap4sckai. rcsszin!u|aiu cs iarics |cicgscgckci. |4! nczza |guipicn
nin!cn |aj4i. cs r4! raga! nin!az. anii5| iriczc|. Min!cnjc|c c|uan |cicgscgci cs csap4si is ncz
r4! az |. anc|uck nincscnck ncgirta c||cn a icrtcnukcnut|cn. nig csak ki ncn pusziu|sz.
B. A bctcgsg s cgszsg mint !ds s tnk ncm vnnatknztathat cgyni kc-
rcsztnyck !ctrc
i. a ,gazdagsag-egeszseg evangeIium hirdeli szerinl az 5 Mzes 28-ban
feIsoroIl alkok es aIdasok egyeni kereszlenyek eIelere is vonalkozlalha-
lk
(1) ha egeszsegesek vagyunk, Islen aIdasa van ra|lunk
(2) ha belegek vagyunk, vaIamiIyen alok van az eIelnkben
ii. ez a lanilas azonban lbb ponlon is leves:
(1) mar az szvelseg ide|en sem voIl ez igaz cgucnckrc nezve
(a) az aIdasok az egesz nepre vonalkozlak
(b) az alkok is az egesz nepel su|lollak
(2) az aIdasok es alkok |zr4c| ncpcrc vonalkozlak, es egy nemzeli |eIIegu
szvelseg reszel kepezlek
(a) az u|szvelsegben megszunl ez a nemzeli |eIIeg
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
117
(b) az 5 Mzes 28 aIdasail es alkail nem Iehel kereszlenyekre (de
meg gyIekezelekre sem!) aIkaImazni
2. I5TEN OR5ZAGA ELJVETELE E5 A GYOGYULA5
A. Gygyts Jzus szn!g!atban
i. Iezus gygyilasai Islen orszaganak a |eIei voIlak
(1) Ml 4,23 ,Azui4n |cj4ria cgcsz Ga|i|c4i. ianiicii a zsinagcg4ik|an. nir!ciic a ncnnuck crsz4-
g4nak ctangc|iun4i. cs gucguiicii nin!cnjc|c |cicgscgci cs cr5i|cnscgci a ncp kcrc|cn.
(2) Ml 9,35 ,jczus |cj4ria a t4rcsckai cs a ja|takai nin!. ianiicii a zsinagcg4ik|an. nir!ciic a
ncnnuck crsz4g4nak ctangc|iun4i. gucguiicii nin!cnjc|c |cicgscgci cs cr5i|cnscgci.
(3) Lk 9,11 ,Oc anikcr a sckas4g cszrctciic. ui4nancni. jczus crcnnc| jcga!ia 5kci. |cszc|i nckik
az |sicn crsz4g4rc|. cs a gucguu|4sra szcru|ckai ncggucguiiciia.
ii. Iezus gygyilasai messiasi |eIek voIlak
(1) In 2,11 ,|zi iciic jczus c|s5 jc|kcni a ga|i|cai K4n4|an. igu jc|cniciic ki !ics5scgci. cs ianiit4-
nuai niiick |cnnc.
(2) In 5,36 ,Mcri a jc|a!aick. anc|uckci az Aiua r4n |izcii. ncgu ic|jcsiiscn azckai. icn4i azck a
csc|ckc!cick. anc|uckci c|tcgzck. naguk icsznck |izcnus4gci arrc|. ncgu cngcn az Aiua ku|!cii
c|.
(3) Lazar feIlamaszlasakor Iezus nem azl mondla: ,|n ic|jcs taguck Ic|ckkc|. cs nin!cn Ic-
|ckkc| ic|jsc cn|cr kcpcs i|ucsnirc., hanem: In 11,25 ,|n taguck a jc|i4na!4s cs az c|ci. aki
nisz cn|cnncn. na ncgna| is. c|. 11,42 ,|n iu!ian. ncgu nin!ig ncgna||gaisz. csak a kcru|-
4||c sckas4g niaii ncn!ian. ncgu c|nigguck. ncgu ic ku|!ic| cngcn.
iii. Iezus gygyilasainak oka sokszor egyszeru knyrIel voIl
(1) Ml 9,35-36 ,jczus |cj4ria a t4rcsckai cs a ja|takai nin!. ianiicii a zsinagcg4ik|an. nir!ciic a
ncnnuck crsz4g4nak ctangc|iun4i. gucguiicii nin!cnjc|c |cicgscgci cs cr5i|cnscgci. Anikcr
|4iia a sckas4gci. ncgsz4nia 5kci. ncri c|gucicrick cs c|csciick tc|iak. nini a junck p4szicr nc|-
ku|.
(2) Ml 14,14 ,Anikcr jczus kisz4||i. cs ncg|4iia a nagu sckas4gci. ncgsz4nia 5kci. cs ncggucgui-
iciia |cicgcikci.
(3) Ml 20,30.34 ,|s inc. kci tak u|i az ui nc||cii. cs anikcr na||cii4k. ncgu jczus arra ncgu. jc|ki-
4|iciiak. .Uran. O4ti! |ia. kcnucru|j rajiunk! . jczus ncgsz4nia 5kci. ncgcriniciic szcnu-
kci. cs azcnna| tisszanucrick |4i4sukai. cs kctciick 5i.
(4) Mk 1,40-42 ,O!ancni nczz4 cgu |cpr4s. aki kcnucrcgtc cs icr!rc |cru|ta igu szc|i nczz4. .Ha
akarc!. ncg iu!sz iisziiiani. jczus ncgsz4nia. kczci kinuujita ncgcriniciic. cs igu szc|i ncz-
z4. .Akarcn. iisziu|j ncg! |s azcnna| c|i4tczcii rc|a a |cpra. cs ncgiisziu|i.
iv. Iezus az Alya iranli engedeImessegbI gygyiloll
(1) In 5,17-21 ,jczus igu szc|i nczz4juk. .Az cn Aiu4n nin! cz i!cig nunk4|kc!ik. cn is nunk4|-
kc!cn. |zcri azui4n a zsi!ck ncg ink4|| ncg akari4k c|ni. ncri ncncsak ncgicric a szcn|a-
ici. nancn saj4i Aiuj4nak is nctczic |sicni. cs igu cgucn|5tc iciic nag4i az |sicnnc|. Mcgszc-
|a|i icn4i jczus. cs czckci ncn!ia nckik. .Bizcnu. |izcnu. ncn!cn nckick. a |iu cnnag4ic|
scnnii scn icnci. csak na |4ija. ncgu nii icsz az Aiua. ncri anii 5 icsz. azi icszi a |iu is. nczz4
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
118
nascn|c nc!cn. Mcri az Aiua szcrcii a |iui. cs nin!cni ncgnuiai ncki. anii 5 icsz. S5i ncg
naguc|| jc|a!aickai is jcg r4|izni. ncgu ii csc!4|kczzaick. Mcri ancgu az Aiua jc|i4naszija a
na|ciiakai. cs c|circ kc|ii 5kci. ugu a |iu is c|circ kc|ii azckai. akikci akar.
(2) In 5,35 ,a jc|a!aick. anc|uckci az Aiua r4n |izcii. ncgu ic|jcsiiscn azckai. icn4i azck a csc|c-
kc!cick. anc|uckci c|tcgzck. naguk icsznck |izcnus4gci arrc|. ncgu cngcn az Aiua ku|!cii c|.
(3) In 8,28-29 ,Anikcr jc|cnc|iick az |n|crji4i. akkcr iu!j4ick ncg. ncgu cn taguck. cs cnna-
ganic| ncn icszck scnnii. nancn ancguan az Aiua ianiicii cngcn. ugu ncn!cn czckci. |s aki
c|ku|!cii cngcn. tc|cn tan. ncn nagucii cguc!u|. ncri nin!ig azi icszcn. ani ncki kc!tcs.
(4) In 9,1-7 ,Anikcr jczus ict4||ncni. ncg|4icii cgu szu|cicsc cia tak cn|cri. Taniit4nuai ncg-
kcr!czick i5|c. .Mcsicr. ki tcikczcii. cz tagu a szu|ci. ncgu takcn szu|cicii? jczus igu t4|a-
szc|i. .Ncn 5 tcikczcii. ncn is a szu|ci. nancn azcri tan cz igu. ncgu nui|t4nta|ct4 |cgucnck
rajia |sicn csc|ckc!cici. Nckunk - anig nappa| tan - annak a csc|ckc!cicii kc|| tcgcznunk. aki
c|ku|!cii cngcn. Mcri c|jcn az cjszaka. anikcr scnki scn nunk4|kc!nai. Anig a ti|4g|an ta-
guck. a ti|4g ti|4gcss4ga taguck. |zi ncn!ia. cs a jc|!rc kcpcii. sarai csin4|i a nu4||a|. cs r4-
kcnic a sarai a takcn szu|cicii cn|cr szcncirc. naj! igu szc|i nczz4. .Mcnj c|. ncsakc!j ncg a
Si|c4n-iat4|an - ani azi jc|cnii. ku|!cii. Az pc!ig c|ncni. ncgncsakc!cii. cs n4r |4icii.
anikcr tisszaicri.
(5) In 10,37-38 ,Ha ncn az cn Aiu4n csc|ckc!cicii icszcn. nc niggucick nckcn. !c na azckai ic-
szcn. akkcr na nckcn ncn is ninncick. niggucick a csc|ckc!cicknck. ncgu jc|isncrjcick cs iu!j4-
ick. az Aiua cn|cnncn tan. cs cn az Aiu4|an.
(6) In 14,10-11 ,Ta|4n ncn niszc!. ncgu cn az Aiu4|an taguck. cs az Aiua cn|cnncn tan? Azc-
kai a |cszc!ckci. anc|uckci cn ncn!ck nckick. ncn cnnaganic| ncn!cn. az Aiua pc!ig |cn-
ncn |akczta tiszi tcg|c az 5 csc|ckc!cicii. Higgucick nckcn. ncgu cn az Aiu4|an taguck. cs az
Aiua cn|cnncn tan. na pc!ig n4scri ncn. nagukcri a csc|ckc!cickcri niggucick.
(7) In 14,30-31 ,M4r ncn sckai |cszc|ck tc|cick. ncri c|jcn c ti|4g jcjc!c|nc. |4r jc|ciicn nincs
naia|na. Hcgu azcn|an ncgiu!ja a ti|4g. ncgu szcrcicn az Aiu4i. cs ugu csc|ckszcn. ancguan
az Aiua parancsc|ia. kc|jcick jc|. ncnjunk c| inncn.
(8) In 17,4-5 ,|n ncg!ics5iiciic|ck icgc! a jc|!cn azza|. ncgu c|tcgczicn azi a nunk4i. anc|uci
r4n |izi4|. ncgu c|tcgczzcn. cs ncsi ic !ics5iis ncg. Aiu4n. cnnaga!n4| azza| a !ics5scggc|.
anc|u n4r akkcr az cnucn tc|i icn4|a!. nic|5ii ncg a ti|4g |cii.
v. Iezus gygyilasainak kInIegessege
(1) Iezus szaz szazaIekos halekonysaggaI gygyiloll
(a) Islen orszaga kInIeges mdon voIl |eIen az szemeIyeben ( az orszag Kira-
Iya!)
(i) nem mondhal|uk, hogy bennnk ugyanoIyan erveI van |eIen az Islen or-
szaga, minl az orszag kiraIyaban!
(ii) meg az aposloIok sem gygyilollak iIyen halekonysaggaI
(b) Iezus sem gygyiloll meg sz szerinl minden belegel, csak azokal, akikel hozza
villek, iIIelve akiknek a meggygyilasara az Alya indilolla
(i) a elesda lavanaI peIdauI csak egyelIen belegel gygyiloll meg! (In 5,1-19)
(2) Iezus maga mondla, hogy voIl vaIami kInIeges az illIeleben, ami
eImeneleIe ulan megszunik
(a) Iezus szemeIyes |eIenIele ,nnepi id voIl az Islen orszaga eI|veleIe szemponl-
|abI: a VIegeny voIl |eIen
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
119
(b) Mk 2,18-20 ,j4ncs ianiit4nuai cs a jarizcusck iaricii4k a |cjici. O!ancnick jczusncz. cs
igu szc|iak nczz4. .Micri |cjic|nck j4ncs ianiit4nuai cs a jarizcusck ianiit4nuai. a ic ia-
niit4nuai! pc!ig nicri ncn |cjic|nck? jczus czi ncn!ia nckik. .Vajcn |cjic|nci-c a
n4szncp. anig tc|uk tan a t5|cgcnu? A!!ig. anig tc|uk tan a t5|cgcnu. ncn |cjic|nci-
nck. Oc c|jcn az a nap. anikcr c|tciciik i5|uk a t5|cgcnu. cs akkcr azcn a napcn |cjic|ni
jcgnak.
B. Gygyts a tizcnkctt s a hctvcnkctt tantvny szn!g!atban
i. az szoIgaIaluk is nagyon nagy halasfoku voIl
(1) Lk 9,1-2 ,Miui4n csszcnitia a iizcnkcii5i. cr5i cs naia|nai a!cii nckik nin!cn cr!cg jc|cii. cs
a |cicgscgck gucguii4s4ra. Azi4n c|ku|!ic 5kci. ncgu nir!cssck az |sicn crsz4g4i. cs gucguiisa-
nak.... ira kc|ick icn4i. cs j4riak ja|urc| ja|ura. nir!ciick az ctangc|iunci. cs gucguiiciiak
nin!cnuii.
(2) Lk 10,1.8-9 ,|zck ui4n az r szc|g4|ai|a 4||iicii n4sckai is. ncitcnkci ianiit4nui. cs c|ku|!ic
5kci naga c|5ii kciicsctc| nin!cn t4rcs|a cs nc|uscg|c. ancta ncnni kcszu|i. Ha |cncnick
cgu t4rcs|a. cs |cjcga!nak iiickci. azi cgucick. anii c|cick icsznck. Gucguiis4ick az cii |ct5 |c-
icgckci. cs ncn!j4ick nckik. ||kczc|iicii az |sicn crsz4ga.
ii. szoIgaIaluk nagy halasfoka abban re|Iell, hogy nem ,csak SzenlIeIekkeI
leIl emberek voIlak, hanem Iezus szcnc|ucs feIhalaImazasavaI menlek
gygyilani a belegekel
(1) reszei voIlak annak, ahogy Iezus szcnc|uc|cn |eIen voIl az Islen orszaga
(2) Male meg|egyzi (10,5-6), hogy csak IzraeI hazanak eIveszell |uhaihoz mehellek (ahogy
Iezus is!)
iii. Iezus maga ulaI kesbb arra, hogy ez a kikIdeles mas voIl, minl a
misszii parancs
(1) Lk 22,35-38 ,Azui4n czi kcr!czic i5|uk. .Anikcr c|ku|!ic|ck iiickci crszcnu. iarisznua cs saru
nc|ku|. tc|i-c ni4nucick ta|ani|cn? .Scnni|cn - t4|aszc|i4k. Maj! czi ncn!ia nckik. .Mcsi
azcn|an. akinck tan crszcnuc. tcguc c|5. uguanugu a iarisznu4i is. cs akinck nincs kar!ja. a!ja
c| jc|srun4j4i. cs tcgucn. Mcri ncn!cn nckick. ncgu |c kc|| ic|jcsc!nic rajian annak. ani ncg
tan irta. |s a |uncsck kczc scrc|i4k. Mcri ani jc|5|cn c|rcn!c|icicii. az ncsi |cic|jcsc!ik. |r-
rc igu szc|iak. .Uran. inc. tan iii kci kar!. O pc!ig azi jc|c|ic. .||cg!
(2) Iezus kInIeges szemeIyes vedeIme es |eIenIele megszunik, a moslani kIdelesk (a
misszii parancs) mas |eIIegu
iv. nem szabad lehal egy az egyben magunkra aIkaImazni a lizenkell es a
helvenkell kikIdesel (bar vannak hasonIsagok)
C. Gygyts az apnstn!nk szn!g!atban
i. az aposloIok szoIgaIalaban nem Ial|uk Iezus szoIgaIalanak a halasfokal
(1) mar Iezus illIelekor sem voIl kimagasI
(a) pI. a demonmegszaIIoll fiu esele (Lk 9,40)
(2) IaI nem ludoll aulomalikusan gygyilani
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
120
(a) Trofimoszl MiIeloszban hagyla belegen (2Tim 4,20)
(b) Ipafrdilosz ma|dnem meghaIl, mikor megIalogalla IaIl, azonban az imadsa-
gon es aggdason luI ugy lunik nem ludoll lbbel lenni erle (IiI 2,25-30)
(c) Timleusnak a gyomorbanlaImaira keves borl a|anI csodas gygyilas heIyell
(1Tim 5,23)
(d) a IaI lesleben Iev lvis knnyen Iehel, hogy vaIamiIyen belegseg voIl, amibI
lbbszri imadsag halasara sem gygyuIl meg (2Kor 12,7-10)
ii. de vaIszinuIeg lbbszr es halekonyabban gygyilollak, minl az alIagos
hivk:
(1) ApCseI 2,43 ,|c|c|cn i4na!i nin!cn |c|ck|cn. cs az apcsic|ck 4|ia| sck csc!a cs jc| icricni.
(nem minden hiv aIlaI)
(2) ApCseI 5,12 ,Az apcsic|ck 4|ia| sck jc| cs csc!a icricni a ncp kczcii. (nem minden hiv
aIlaI)
(3) ApCseI 5,15 ,A |cicgckci is kitiiick az uic4kra. 4guakra cs jckt5nc|uckrc iciick |c 5kci. ncgu na
arra j4r Pcicr. |cga|4|| az 4rnucka tci5!jck r4 ta|anc|uikukrc. (Ieler az aposloIok kzI is
kimagasIoll)
(4) mikor Dorkasz meghaIl, Ielererl kIdlek, nem maguk gygyilollak meg vagy la-
maszlollak feI (ApCseI 9,36-42)
(5) ApCseI 14,3 ,Mcgis c|cg sck i!5i ic|iciick cii /Barna|4s cs P4|/. cs |4iran szc|iak az r|an
|izta. aki |izcnus4gci icii kcguc|ncnck igcjc nc||cii. cs ncga!ia. ncgu jc|ckci cs csc!4kai ti-
gucnck tcgncz.
(6) ApCseI 15,12 ,|kkcr c|cscn!csc!cii az cgcsz guu|cs. cs ncgna||gaii4k P4|i cs Barna|4si.
anini c||cszc|ick. ni|ucn sck jc|i cs csc!4i icii 4|ia|uk |sicn a pcg4nuck kczcii. (minl ami
kInIeges doIog voIl)
(7) ApCseI 19,11-12 ,|sicn pc!ig ncn nin!cnnapi csc!4kai icii P4| kczc 4|ia|
(8) Rma 15,18-19 ,Mcri scnni c|uanrc| ncn ncrnck |cszc|ni. anii ncn Kriszius icii 4|ia|an a
pcg4nuck ncgicrcsccri szcta| cs iciic|. jc|ck cs csc!4k crcjctc|. a Ic|ck crcjc 4|ia|. uguncgu
jcruzs4|cni5| kcz!tc cgcszcn |||iri4ig nin!cnjc|c nir!ciicn a Kriszius ctangc|iun4i
iii. bar mindannyian Iezus feIhalaImazasal bir|uk, az aposloIok kInIeges
erleIemben is kIdllek (aposloIok) voIlak
(1) nincs abban semmi furcsa, ha Islen ra|luk kereszlI lbb es nagyobb csodakal lell,
minl egy ,alIaghivn kereszlI
(2) ezzeI nem azl aIIilom, hogy Islen mas hivkn kereszlI nem lell (vagy lesz) csodakal
(akar nagu csodakal is), de nem keII azl varnunk, hogy mindannyiunk eIeleben feIlel-
IenI ismelId|enek Ieler vagy IaI csodai (hiszen ez az u|szvelsegi gyIekezelekben
sem voIl igy)
D. Gygyts a gyu!ckczctck !ctbcn
i. az u|szvelsegi gyIekezelek eIeleben nem voIl rilka a gygyuIas es a
csoda (meg ha nem is oIyan halekonysaggaI es gyakorisaggaI lrlenlek
ezek, minl Iezus vagy akar az aposloIok szoIgaIalaban)
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
121
(1) GaI 3,5 ,Tcn4i az. aki a Ic|kci a!ja nckick. cs naia|nas cr5kkc| nunk4|kc!ik kczciicick. tajcn a
icrtcnu csc|ckc!cici. tagu a nii igcjcnck na||4sa 4|ia| icszi-c czi? (IaI ezl lbb gaIaciabeIi
gyIekezelnek ir|a)
(2) Iak 5,14-18 ,Bcicg-c ta|aki kczciicick? Hitassa nag4ncz a guu|ckczci tcncii. ncgu in4!kczza-
nak cric. cs kcnjck ncg c|ajja| az r nctc|cn. |s a nii|5| jaka!c in4!s4g ncgsza|a!iija a szcn-
tc!5i. az r jc|scgiii 5i. s5i na |uni kctcicii is c|. |ccs4naici nucr. Va||j4ick ncg azcri cgu-
n4snak |unciickci. cs in4!kczzaick cgun4scri. ncgu ncggucguu|jaick. Nagu az crcjc az igaz
cn|cr |uzgc kcnucrgcscnck. |||cs uguanc|uan cn|cr tc|i. nini ni. cs anikcr |uzgcn in4!kc-
zcii azcri. ncgu nc |cgucn cs5. ncn is tc|i cs5 a jc|!cn n4rcn ctig cs nai ncnapig. Azi4n isnci
in4!kczcii. cs az cg cs5i a!cii. cs a jc|! ncgnczia icrncsci. (Iakab sem csak egy gyIeke-
zelnek ir|a ezl)
ii. a IeIki a|andekok kzll IaI beszeI a gygyilas(ok) kegyeImi
a|andakairI, ameIy ugyanugy mukdhel gyIekezelek eIeleben, minl a
lbbi ,csodas vagy kevesbe ,csodas a|andek
(1) 1Kor 12,27-31 ,Ti pc!ig Kriszius icsic taguick. cs cgucnkcni annak iagjai. |zck kczu| pc!ig
ncnc|uckci c|5szcr apcsic|ckk4 rcn!c|i az |sicn az cgun4z|an. n4sc!szcr prcjci4kk4. narna!-
szcr ianiickk4. Azui4n a!cii csc!aict5 cr5kci. kcguc|ni aj4n!ckckai. gucguii4sra. gu4nc|ii4s-
ra. tczcicsrc. ku|cnjc|c nuc|tckcn szc|4sra. Min!nu4jan apcsic|ck? Min!nu4jan prcjci4k?
Min!nu4jan ianiick? Min!cnki|cn tan csc!aict5 cr5? Min!cnki rcn!c|kczik a gucguii4s kc-
guc|ni aj4n!ck4ta|? Min!nu4jan szc|nak nuc|tckcn? Min!nu4jan ncg iu!j4k azi naguar4z-
ni? Oc icrckc!jcick a jcnicsa|| kcguc|ni aj4n!ckckra. |zcn jc|u| ncgnuiaicn nckick a |cgki-
t4|c|| uiai.
E. Az Istcn nrszga s a ,mr igcn" s ,mg ncm" Icszu!tsgc
i. a fizikai gygyuIas az Islen orszaga belresenek a |eIe (I. fenl)
(1) az Islen orszaga Islen dinamikus uraIma, meIIyeI megszabadil a Sa-
lan halaImabI (a fizikai gygyuIas ennek az isleni ernek a |eIe)
(a) Ml 12,28 ,Ha tiszcni cn |sicn Ic|kctc| uzcn ki az cr!cgckci. akkcr |izcnu c|crkczcii
nczz4ick az |sicn crsz4ga.
(2) szamilhalunk arra, hogy Islen orszaga hirdelesel aIkaImankenl ki-
serni fog|ak fizikai gygyuIasok is
(a) Mk 16,17-18 ,Azckai pc!ig. akik nisznck. czck a jc|ck kctciik. az cn nctcn|cn cr!cgckci
uznck ki. uj nuc|tckcn szc|nak. kiguckai tcsznck kczuk|c. cs na ta|ani na|4|csai isznak.
ncn 4ri nckik. |cicgrc icszik r4 a kczukci. cs azck ncggucguu|nak.
ii. az Islen orszaga meg csak muslarmagkenl (kicsiny kezdelkenl) van |eIen,
ezerl Islen eI|vend uraImal csak reszben eI|k al
(1) a ,mar igen es a ,meg nem feszIlsegeben eInk
(a) neha aleInk gygyuIasl, merl az Islen orszaga mar eI|ll,
(b) maskor nem lapaszlaIunk gygyuIasl, merl az Islen orszaga meg nem |ll eI
(2) minden csodas gygyuIas az eI|vend kor eIize
(a) a |eIen korszakban nem fogunk lkeIeles gygyuIasl aleIni, es ha Kriszlus eI|ve-
leIe eIll haIunk meg, aleI|k a romIandsagol es az ezzeI |ar sokfeIe szenvedesl
(2Kor 4,16-5,9)
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
122
(b) Islen azonban beavalkozhal a |eIen viIagkorszak foIyamalaiba, hogy reszIeges es
ideiglarl gygyuIasl hozzon, vagy ha ezl nem leszi, akar a szenvedesl is |avunk-
ra fordilhal|a (Rm 8,28).
3. BENNE VAN-E A GYOGYULA5 A MEGVALTA5BAN?
A. A gygyu!s rszc a mcgv!tsnak
i. Iezus azerl |ll, hogy a bunbI es a bun mialli nyomorusag aIIapolalI
(meIynek resze a belegseg) megszabadilson
(1) Izs 53,5 ,Pc!ig a ni |cicgscgcinkci tisc|ic. a ni j4j!a|nainkai ncr!czia. Mi ncg azi gcn!c|-
iuk. ncgu |sicn csap4sa sujiciia cs kinczia. Pc!ig a ni tcikcink niaii kapcii sc|ckci. |uncink
niaii icrick csszc. O |unn5!cii. ncgu nckunk |ckcsscgunk |cgucn. az 5 sc|ci 4r4n gucguu|iunk
ncg.
(2) Ml 8,16-17 ,Anikcr csic |cii. sck ncgsz4||ciiai tiiick nczz4. 5 pc!ig szcta| uzic ki a iiszi4ia-
|an |c|kckci. cs nin!cn |cicgci ncggucguiicii. ncgu |cic|jcsc!jcnck az |zsai4s prcjcia 4|ia|
ncn!ciiak. .|r5i|cnscgunkci 5 tciic c|. cs |cicgscgcinkci 5 ncr!czia.
(3) IeI 21,3-4 ,Ha||ciian. ncgu cgu naia|nas nang szc| a ircnus jc|5|. .nc. az |sicn s4icra az cn-
|crckkc| tan. cs 5 tc|uk jcg |akni. 5k pc!ig ncpci |csznck. cs naga az |sicn |csz tc|uk. cs |cicrc|
nin!cn kcnnuci a szcnukr5|. cs na|4| scn |csz ic||c. scn gu4sz. scn jajki4|i4s. scn j4j!a|cn
ncn |csz ic||c. ncri az c|s5k c|nu|iak.
(4) IeI 22,1-2 ,Azui4n ncgnuiaiia nckcn az c|ci tizcnck jc|ucj4i. anc|u ragucgc. nini a krisi4|u.
s az |sicn cs a B4r4nu ircnus4|c| crc!. A t4rcs j5uij4nak kczcpcn. a jc|uc kci 4ga kczcii tan az
c|ci j4ja. anc|u iizcnkciszcr ncz icrncsi. nin!cn cgucs ncnap|an ncga!ja icrncsci. cs a ja |c-
tc|ci a ncpck gucguii4s4ra szc|g4|nak.
ii. a belegsegeinkel nem ugyanoIyan erleIemben hordozla eI Iezus, minl a
buneinkel
(1) a hil mozgaIom egyes lanili azl aIIil|ak, hogy Iezus ugyanoIyan er-
leIemben hordozla eI a belegsegeinkel minl a buneinkel
(a) a gygyuIasl a bunbocsanalhoz hasonIan csak hilleI eI keII fogadni
(b) ahogy a bunbocsanal ,muIl id, ugy a gygyuIas is
(2) ezzeI azonban komoIy probIemak vannak:
(a) a bun erkIcsi kalegria, a belegseg nem
(i) ha ugyanugy lekinlnk a kellre, vagy a bun veszili eI erkIcsi |eIenlesel,
vagy a belegseg kerI az erkIcs (vagyis a velseg) kalegria|aba
(b) Iezus nem hordozhalla eI a bunl ugyanugy, minl a belegsegel,
hiszen a bunnek van alka es bnlelese, de a belegsegnek nincsen
(3) ha a belegseghez ugyanaz a hozzaaIIasunk, minl a bunhz, annak
sok suIyos kvelkezmenye van a hileIelre nezve:
(a) a belegeken nem knyrIni fogunk, hanem vadoIni fog|uk kel
hilelIensegk miall
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
123
(i) ez eIhordozhalalIan lerhekel rak az amugy is suIyos lerhekel cipeI szeren-
cselIen leslvereinkre
(b) a gyIekezelben egymas lerheinek hordozasa heIyell lerheink
egymas eIIi re|legelese Iesz
(i) mindig pozilivan fogunk beszeIni, nehogy meglud|ak masok a probIeman-
kal (ami ,hilelIensegnkel aruIna eI)
(c) ha azl lapaszlaI|uk, hogy hilnk eIIenere meg mindig belegek
vagyunk, egy id ulan megkerd|eIezzk |uncink eIveleIenek a
lenyel is
(i) nehez hosszu ideig a vaIsag eIIenere hinni
(ii) |ogosan merI feI a kerdes: va|on a bunbocsanal is ennyire ,vaIsagos`
B. A mcgv!ts tc!jcssgc mg ncm a mink
i. bar a gygyuIas resze a megvaIlasnak, ez nem |eIenli azl, hogy minde-
neslI al is eI|k ebben az eIelben
(1) a megvaIlasunk egy resze remenyseg a szamunkra
(a) a leI|es bunleIenseg es romoIhalalIansag is resze a megvaIlasnak, de csak az eI|-
vend korban kap|uk meg
(2) leslnk megvaIlasa a |v remenysege
(a) Rm 8,18-25 ,Mcri azi iaricn. ncgu a jc|cn szcntc!csci ncn nascn|iinaick anncz a !i-
cs5scgncz. anc|u |4inaict4 |csz rajiunk. Mcri a icrcnicii ti|4g sct4rcgta t4rja az |sicn
jiainak ncgjc|cncsci. A icrcnicii ti|4g uguanis a ni4|ata|cs4gnak tciicicii a|4. ncn cn-
sz4ni4|c|. nancn az 4|ia|. aki a|4tciciic. ncgpc!ig azza| a rcncnuscggc|. ncgu a icrcnicii
ti|4g naga is ncg jcg sza|a!u|ni a rcn|an!cs4g szc|gas4g4|c| |sicn gucrnckcinck !ics5-
scgcs sza|a!s4g4ra. Hiszcn iu!juk. ncgu az cgcsz icrcnicii ti|4g cguuii scnajiczik cs
cguuii taju!ik nin! cz i!cig. Oc ncn csak cz a ti|4g. nancn ncg azck is. akik a Ic|ck c|s5
zscngcjci kapi4k. ni nagunk is scnajiczunk nagunk|an. t4rta a jius4gra. icsiunk ncg-
t4|i4s4ra. Mcri u!tcsscgunk rcncnuscgrc szc|. Viszcni az a rcncnuscg. anc|uci n4r |4-
iunk. ncn is rcncnuscg. niszcn anii |4i ta|aki. azi nicri kc||cnc rcnc|nic? Ha pc!ig azi
rcnc|juk. anii ncn |4iunk. akkcr 4||naiaicss4gga| t4rjuk.
ii. es mi van az 1Il 2,24 ,muIl ide|eveI (,az 5 sc|ci 4|ia| gucguu|iaick ncg)`
(1) Ieler ezen a heIyen a bunbI vaI megleresrI beszeI, egyelIen sz
sem esik a fizikai gygyuIasrI
(a) ,Buncinkci naga tiiic jc| icsic|cn a j4ra. ncgu niui4n ncgna|iunk a |uncknck. az iga-
zs4gnak c|junk. az 5 sc|ci 4|ia| gucguu|iaick ncg. Mcri c|uanck tc|iaick. nini a ictc|ug5
junck. !c ncsi ncgicricick |c|kcick p4szicr4ncz cs gcn!tisc|5jcncz. (1Il 2,24-25)
(2) az igaz, hogy az Izs 53,4-5 (meIyre Ieler hivalkozik) Male evangeIi-
umaban fizikai gygyuIasra vonalkozik, Ieler azonban ill moraIis
erleIemben veszi a gygyuIasl
(a) a gygyuIas a leveIyg |uh hazaleresenek a szinonima|a
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
124
(b) Iezus meghaIl heIyellnk (buneinkel feIville a kereszlfara), hogy mi eI|nk es ha-
za|ussunk IeIknk Iaszlorahoz (vagyis - iIyen erleIemben - meggygyuI|unk)
(c) csak egzegelikai buveszkedesseI Iehel ebbe az igebe beIeoIvasni a fizikai gy-
gyuIasl.
(3) az U|szvelsegben sehoI nem laIaIkozunk azzaI, hogy barki is ezl az
igel ugy erlelle voIna, minl garancial a fizikai gygyuIasra
(a) IaI peIdauI nem azl lanacsoI|a Timleusnak, hogy vaII|a meg, hogy a gyomra
meggygyuIl mar (miveI Kriszlus eIhordozla belegsegel a kereszlen), hanem azl,
hogy eI|en keves borraI!
4. A GYOGYTA5 5ZOLGALATA A GYAKORLATBAN
A. Kik imdknzhatnak bctcgckrt?
i. Iakab a paszlori szoIgaIal reszenek lekinli a belegekerl vaI imadkozasl
is (ami nem azl |eIenli, hogy ez csak paszlori feIadal!)
(1) Iak 5,14-16 ,Bcicg-c ta|aki kczciicick? Hitassa nag4ncz a guu|ckczci tcncii. ncgu in4!kczza-
nak cric. cs kcnjck ncg c|ajja| az r nctc|cn. |s a nii|5| jaka!c in4!s4g ncgsza|a!iija a szcn-
tc!5i. az r jc|scgiii 5i. s5i na |uni kctcicii is c|. |ccs4naici nucr. Va||j4ick ncg azcri cgu-
n4snak |unciickci. cs in4!kczzaick cgun4scri. ncgu ncggucguu|jaick. Nagu az crcjc az igaz
cn|cr |uzgc kcnucrgcscnck.
(2) a gygyuIaserl vaI imadkozas gyakran egybekapcsoIdhal bunvaIIassaI, es igy bo-
nyoIuIlabb paszlorIasi kerdesse is vaIhal
ii. minden hiv imadkozhal belegekerl (sl, feIszIilasl is kapunk arra,
hogy imadkozzunk egymaserl!)
(1) Mk 16,17-18 ,Azckai pc!ig. akik nisznck. czck a jc|ck kctciik. .|cicgrc icszik r4 a kczukci. cs
azck ncggucguu|nak. (hivkrI van sz aIlaIanossaban, nem vezelkrI)
(2) Iak 5,16 ,Va||j4ick ncg azcri cgun4snak |unciickci. cs in4!kczzaick cgun4scri. ncgu ncg-
gucguu|jaick. Nagu az crcjc az igaz cn|cr |uzgc kcnucrgcscnck. (ill mar nem kizarIag a
presbilerekrI van sz)
iii. akiknek van erre a|andekuk (1Kor 12,28), kInsen fonlos, hogy reszl
vegyenek a belegekerl vaI imadkozasban
(1) a gygyilas(ok) a|andeka(i) azl |eIenli, hogy egyes hivkel Islen
gyakrabban mega|andekoz imameghaIIgalassaI a belegekerl vaI
imadkozas soran, minl masokal
(a) mikor k imadkoznak belegekerl, a LeIek szuveren munkaIkodasa foIylan gyak-
rabban lrlenik isleni gygyuIas, minl mas hivk szoIgaIalaban
(b) k sem ludnak aulomalikusan es mindig gygyilani!
(2) ahhoz, hogy meglud|uk, van-e a|andekunk belegek gygyilasara,
rendszeresen es kilarlan imadkoznunk keII belegekerl
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
125
(a) a gygyilas a|andekanaI is van lanuIasi foIyamal (gyakorIas, kudarcok, sok-sok
imadsag!)
(b) ,Aki dudas akar Ienni, pokoIra keII annak menni.
B. A bctcgckrt va! imdknzs mdjai
i. nem szabad semmiIyen formuIaban biznunk (,Iezus neveben megvaI-
Iom, ,halaImal veszek, ,megdorgaIIak, ,hilleI eIveszem slb.)
(1) a belegekerl vaI imadsag egyszeru keres keII Iegyen a mennyei Alya
feIe, hogy gygyilsa meg a belegel
(2) Iezus neveben keII kernnk, de nem a szavak, hanem a beIs hozza-
aIIas a Ienyeges
ii. a belegekerl vaI imadkozasban vannak oIyan kIs |eIek, meIyek az Is-
len kzbeavalkozasaba velell hilnkel ersilhelik
(1) a kIs |eIeknek nem szabad luIzoll (pIane magikus!) |eIenlsegel
luIa|donilani
(a) nincs beIs halekonysaguk (Islen ere|e gygyil, nem az imadkozas md|a)
(b) ha akar|uk, akar eI is hagyhal|uk ezekel a kIs |eIekel, es neIkIk is imadkoz-
halunk
(c) de segilsegI Iehelnek szamunkra abban, hogy varakozassaI es hilleI lud|uk kerni
Islenl a cseIekvesre
(2) az U|szvelsegben az egyik iIyen kIs |eI a kczr4icic|
(a) bar Iezus egyelIen szavavaI meggygyilhalla voIna a hozza |v
belegekel, aIlaIaban megis egyenkenl ra|uk lelle a kezel, es igy
gygyilolla meg kel:
(i) Lk 4,40 ,Napnuugiakcr nin!cnki nczz4tiiic a ku|cnjc|c |ajck|an szcntc!5 |cicgci.
5 pc!ig nin!cguikukrc r4iciic a kczci. cs ncggucguiiciia 5kci.
(b) az emberek szamilollak is arra, hogy Iezus kezraleleIIeI gygyil|a
a belegekel
(i) Ml 9,18 ,Mikcz|cn czckci ncn!ia nckik. inc. cgu zsinagcgai c|c|j4rc ncni nczz4.
|c|cru|i c|5iic. cs igu szc|i. .A |c4nucn ncsi na|i ncg. !c jcjj. ic!! r4 a kczc!. cs c|-
ni jcg.
(ii) Mk 7,32 ,|kkcr cgu !a!cgc sukcici tiiick nczz4. cs kcrick. ncgu icguc r4 a kczci.
(c) Iezus a lanilvanyaira is ezl a mdszerl hagyomanyozla a belege-
kerl vaI imadkozasban
(i) Mk 16,18 ,.|cicgrc icszik r4 a kczukci. cs azck ncggucguu|nak. (ha a Mark
evangeIiuma vege kesbbi beloIdas, akkor is azl igazoI|a, hogy a korai egy-
haz igy imadkozoll a belegekerl)
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
126
(d) IaI is kezraleleIIeI gygyilolla a belegekel
(i) ApCseI 28,8 ,Tcricni pc!ig. ncgu Pu||iusz apja |4zrcnanckic| cs tcrnasic| gucicr-
tc 4gunak cscii. P4| |cncni nczz4. cs niui4n in4!kczcii. r4iciic a kczci. cs ncg-
gucguiiciia.
(ii) ApCseI 19,11 ,|sicn pc!ig ncn nin!cnnapi csc!4kai icii P4| kczc 4|ia|
(e) az eIs gyIekezelekben a kezraleleIIeI vaI imadkozas aIapvel
forma|a Iehelell az egymassaI vaI lrdesnek
(i) vaIszinuIeg erre ulaI a Zsid 6,1-2-ben emIilell kezraleleI is (,|zcri c|naguta a
Krisziusrc| szc|c c|cni ianii4si. icrckc!junk a ickc|cicsscgrc. Nc kcz!juk ujra |crak-
ni az a|apj4i a nc|i csc|ckc!cick|5| ta|c ncgicrcsnck cs az |sicn|c tcicii niinck. a
ncsakc!4sckrc|. a kczr4icic|ckr5|. a na|ciiak jc|i4na!4s4rc| cs az crck iic|cir5| szc|c
ianii4snak.)
(ii) a meglerkel laIan lanilollak arra, hogy hogyan szoIgaI|anak a szksegel
szenvedk feIe (a kezraleleIrI szI lanilas)
(3) az U|szvelsegben a masik iIyen kIs |eI az c|ajja| ta|c ncgkcncs
(a) a lanilvanyok aIkaImazlak ezl a mdszerl a belegekerl vaI
imadkozas soran
(i) Mk 6,12-13 ,A ianiit4nuck pc!ig c|in!u|iak. cs nir!ciick az cn|crcknck. ncgu icr-
jcnck ncg. sck cr!cgci kiuzick. sck |cicgci ncgkcnick c|ajja| cs ncggucguiiciiak.
(b) Iakab ezl a mdszerl a|anI|a a gyIekezelek vezeli szamara a
belegekerl vaI imadkozasban
(i) Iak 5,14 ,Bcicg-c ta|aki kczciicick? Hitassa nag4ncz a guu|ckczci tcncii. ncgu
in4!kczzanak cric. cs kcnjck ncg c|ajja| az r nctc|cn.
(c) az oIa||aI vaI megkenesnek csak szimboIikus |eIenlese van
(i) nem orvossagkenl szoIgaIl (egy gerincbelegsegre vagy egy fogfa|asra peIda-
uI semmikeppen sem szoIgaIhaloll orvossagkenl)
(ii) az oIa||aI vaI megkenes a SzenlIeIek ere|enek |eIkepe (2Mz 29,7: 1Sam
16,13: ZsoIl 45,8)
(d) az oIa||aI vaI megkenesbI Iell kesbb az ,uloIs kenel szenl-
sege
(i) a karizmakban vaI hil Iassan eIhaIl
(ii) az oIa| a ,remeIl gygyuIas heIyell a ,bizlos ncn gygyuIas |eIe Iell
iii. a belegekerl vaI imadkozas soran szerepe Iehel a gygyuIasban a hilnek
(1) a beleg hile szerepel |alszhal a gygyuIasban
(a) Lk 8,47-48 ,Mikcr az asszcnu |4iia. ncgu ncn nara!nai cszrctci|cn. rcncgtc c|5jcii.
c|cjc |cru|i. cs c||cszc|ic az cgcsz ncp c|5ii. ncgu nicri criniciic ncg 5i. cs ncgu nikcni
gucguu|i ncg azcnna|. jczus pc!ig czi ncn!ia ncki. .Ic4nucn. niic! ncgiaricii icgc!.
ncnj c| |ckcsscggc|!
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
127
(b) Lk 17,19 ,|s czi ncn!ia az r. .Kc|j jc|. ncnj c|. niic! ncgiaricii icgc!.
(c) ApCseI 14,8-10 ,Iiszir4|an c|i cgu s4nia |4|u cn|cr. aki szu|cicsci5| jcgta s4nia tc|i. cs
scnascn iu!cii j4rni. O na||gaiia P4| |cszc!ci. aki r4ickinicii. cs |4iia. ncgu tan niic an-
ncz. ncgu ncggucguu|jcn. |zcri nangcsan igu szc|i nczz4. .A||j a |4|ai!ra cgucncscn!
|kkcr az ia|pra ugrcii. cs j4ri.
(2) az imadkoz hile szerepel |alszhal a gygyuIasban
(a) Mk 2,3-5 ,O!a akariak nczz4 ncnni cgu |cn4ta|. akii ncgucn tiiick. Mitc| a sckas4g ni-
aii ncn jcrick a kczc|c|c. ncg|cnicii4k annak a n4znak a icicjci. anc| 5 tc|i. cs nui|4si
t4gta |ccrcsziciick az 4guai. anc|ucn a |cna jcku!i. jczus pc!ig |4ita a niiukci. igu szc|i a
|cn4ncz. .|ian. ncg|ccs4iiaiiak a |unci!.
(b) Ml 8,5-13 ,Anikcr jczus Kapcrnaun|a crkczcii. c!ancni nczz4 cgu sz4za!cs. cs kcric.
.Uran. a szc|g4n |cn4n jckszik ciincn. cs szcrnuu kinjai tannak. jczus igu szc|i nczz4.
.||ncguck. cs ncggucguiicn. Oc a sz4za!cs czi jc|c|ic r4. .Uran. ncn taguck nc|ic
arra. ncgu naj|ckcn|a jcjj. nancn csak cgu szci szc|j. cs ncggucguu| a szc|g4n. Mcri cn
is naia|cn a|aii 4||c cn|cr taguck. cs nckcn is tannak a|4rcn!c|i kaicn4in. Mcn!cn az
cguiknck. Mcnj c|! - cs c|ncgu. a n4siknak. jcjj i!c! - cs i!cjcn. tagu szc|ck a szc|g4nnak.
ic!! ncg czi! - cs ncgicszi. Anikcr jczus czi na||ciia. c|csc!4|kczcii. cs igu szc|i kisc-
r5incz. .Bizcnu. ncn!cn nckick. scnki|cn scn ia|4|ian i|ucn nagu niici |zr4c||cn. Oc
ncn!cn nckick. ncgu sckan c|jcnnck napkc|cir5| cs napnuugairc|. cs aszia|ncz ic|cpc!nck
A|ran4nna|. |zs4kka| cs j4kc||a| a ncnnuck crsz4g4|an. akik pc!ig |sicn crsz4ga jiainak
iarij4k nagukai. kitciicinck a ku|s5 sciciscgrc. cii |csz naj! sir4s cs jcgcsikcrgai4s. A
sz4za!csnak pc!ig czi ncn!ia jczus. .Mcnj c|. cs |cgucn a ic niic! szcrini. |s ncgguc-
guu|i a szc|ga ncg a||an az cr4|an.
(c) Iak 5,14-16 ,Bcicg-c ta|aki kczciicick? Hitassa nag4ncz a guu|ckczci tcncii. ncgu in4!-
kczzanak cric. cs kcnjck ncg c|ajja| az r nctc|cn. |s a nii|5| jaka!c in4!s4g ncgsza|a-
!iija a szcntc!5i. az r jc|scgiii 5i. s5i na |uni kctcicii is c|. |ccs4naici nucr. Va||j4ick
ncg azcri cgun4snak |unciickci. cs in4!kczzaick cgun4scri. ncgu ncggucguu|jaick.
Nagu az crcjc az igaz cn|cr |uzgc kcnucrgcscnck.
(i) a ,hilbI fakad imadsag (vagy ,hil ima|a) a hil kInIeges merleke Iehel,
meIy az imadkoznak az adoll heIyzelben leI|es bizonyossagol ad a gy-
gyuIas feII
C. Kc!!-c mindig hnzztcnnunk az imdsghnz, hngy ,ha cz a tc akaratnd"?
i. Islen akar gygyilani, ezerl heIyes gygyuIaserl imadkozni nin!cn csci|cn
(1) ahogy heIyes meglereserl is imadkozni, bar nem lud|uk, hogy Islen kikel fog eIhivni
(2) vaIszinuIeg lbb gygyuIasl eInek al oIyan gyIekezelekben, ahoI baloril|ak a bele-
gekerl vaI imadkozasl, es ahoI van Iehelseg ennek az a|andeknak a megnyiIvanuIa-
sara, minl oIyan gyIekezelekben, ahoI nem hisznek a gygyilas a|andekanak mai
mukdeseben, es ezerl a hivk a belegek feIelli imadkozas gyakorIalal is hanyagoI|ak
ii. bar Islen nem gygyil minden eselben (hiszen megvaIlasunk nagyobb
reszben remenysegre szI), de kerhel|k, hogy |||n eI az orszaga mar
mosl (meg ha csak az eI|vend eIizekenl is), es ad|on gygyuIasl
(1) IaI azerl imadkozoll haromszor is, hogy Islen gygyilsa meg l, nem azerl, hogy na
akarja, gygyilsa meg l (2Kor 12,8)
(2) amikor beleg egy gyerek, az edesanya nem azon gondoIkodik, hogy heIyes-e, hogy a
gyerek meggygyuI|on, hanem mindenl meglesz a gygyuIas erdekeben (imadkozik,
eIviszi orvoshoz, bead|a neki a gygyszerl, slb.)
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
128
iii. ha Islen imadsagainkra vaIaszkenl sem ad gygyuIasl, eIfogadhal|uk ezl
az akaralanak
(1) iIyenkor megnyugodhalunk Islen iranlunk vaI szereleleben
(a) Rm 8,28 ,Azi pc!ig iu!juk. ncgu akik |sicni szcrciik. azcknak nin!cn jatukra szc|g4|.
azcknak. akikci c|nai4rcz4sa szcrini c|nitcii.
(2) iIyenkor Islen erl ad neknk a belegseg eIhordozasara
(a) 2Kor 12,8-9 ,|niaii n4rcnszcr kcricn az Urai. ncgu i4tczzck az c| i5|cn. Oc 5 czi
ncn!ia nckcn. .||cg nckc! az cn kcguc|ncn. ncri az cn cr5n cr5i|cnscg 4|ia| cr cc|ncz.
Icgszitcsc||cn icn4i az cr5i|cnscgcinnc| !icsckszcn. ncgu a Kriszius crcjc |akczzck |cn-
ncn.
(3) az, hogy Islen nem adoll gygyuIasl imadsagainkra vaIaszkenl, nem
feIlelIenI |eIenli azl, hogy nem is fog meggygyilani, vagy hogy ne
szabadna u|bI kernnk l
5. MI A HELYZET AZ ORVO5TUDOMANNYAL?
A. Biza!munkat mindcn csctbcn Istcnbc kc!! vctnunk, s ncm az nrvnstudn-
mnyba
i. nem vagyunk sem maleriaIislak, sem deislak, akik kizar|ak a cseIekv
Islenl viIagkepkbI
(1) a gyakorIalban sem szabad ugy eInnk, minlha Islen lavoI Ienne az
eIelnklI
(a) ne az imadsag Iegyen az uloIs (ne csak akkor imadkozzunk, ha mar minden mas
csdl mondoll)!
(2) Islen megfeddle Asza kiraIyl, merl inkabb az orvosokban bizoll, minl
Islenben
(a) 2Krn 16,12 ,Ura|kc!4sa narnincki|cncc!ik ctc|cn ncg|cicgc!cii. Asz4nak a |4|a cs |c-
icgscgc cgurc su|ucs|c!cii. Oc |cicgscgc|cn scn az |ncz jc|uanc!cii. nancn az crtc-
sckncz.
ii. Islen oll is lud segileni, ahoI az orvosludomany lehelelIen
(1) Lk 8,43-44 ,|kkcr cgu asszcnu. aki iizcnkci ctc tcrjc|u4scs tc|i (cs nin!cn tagucn4i az crtc-
sckra kc|iciic). !c scnki scn iu!ia ncggucguiiani. c!ancni. nczz4jcrk5ztc ncgcriniciic a ru-
n4ja szcgc|uci. cs azcnna| c|4||i a tcrjc|u4sa.
B. A tcsti gygyu!s eglk !chctsgcs c!cmc a csnds gygyu!s, dc h!san
kc!! Ingadnunk az nrvnstudnmny crcdmnycit csakgy, mint az Istcn !-
ta! a tcrmszctbc s a tcstunkbc hc!yczctt gygyt In!yamatnkat
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
129
i. a leremlell viIag gygyil eszkzei es foIyamalai is Islen md|ai arra,
hogy meggygyilsak es heIyreaIIilsak lesli egeszsegnkel a |eIen kor-
szakban
(1) minden, amil Islen leremlell, nmagaban |
(a) 1Mz 1,31 ,|s |4iia |sicn. ncgu nin!cn. anii a|kcicii. igcn jc.
(b) ZsoIl 24,1 ,Az |c a jc|! cs ani |cic|ii. a jc|!kcrckscg cs a rajia |akck.
(2) az orvosok munka|a es gygyil szerek aIkaImazasa nem aII szemben
Islen akaralavaI
(a) KoI 4,14 ,Kcszcni iiickci Iuk4cs. a szcrcicii crtcs cs Ocn4sz.
(b) 1Tim 5,23 ,|zui4n nc csak tizci igu4|. nancn - gucnrc!|a cs guakcri gucngc|kc!csc!rc
ta|c ickiniciic| - c|j cgu kctcs |crra| is.
ii. ha rendeIkezesnkre aII orvosok vagy gygyszerek segilsege (meIyek
neIkI nmagunk vagy masok eIelel veszeIyezlel|k), Islenl kiserl|k, ha
nem eInk azokkaI
(1) ez hasonI Ienne ahhoz, minl amikor az rdg Iezusl arra balorilolla,
hogy ugor|on Ie a lempIom ormarI
(a) Lk 4,12 ,jczus igu t4|aszc|i ncki. .Mcgncn!aicii. Nc kiscris! az Urai. a ic |sicnc!ci.
(2) Iehelnek oIyan eselek, mikor nem aII fenn iIyen veszeIy, vagy a
gygyszerek sem segilenek, iIyenkor Iehelseges a gygyszerek ,hilleI
vaI eIhagyasa
(a) ez azonban nem kleIez, es nem is feIlelIenI kivanalos
(b) egyeni dnles kerdese, hogy vaIaki ezl leszi-e
iii. Islen gyakran egyszerre hasznaI ,lermeszeles es ,lermeszelfeIelli (hel-
kznapi es rendkivIi) eszkzkel arra, hogy meggygyilson bennnkel
(1) aIkolla leslnkel ugy, hogy kepes Iegyen nmagal regeneraIni
(2) aIkolla a nvenyekel, vegyIelekel, slb., meIyekel gygyilasra
hasznaIunk
(3) adoll erleImel es gyessegel embereknek, hogy feIfedezzek ezekel
a gygyil eszkzkel es foIyamalokal
(4) ad(hal) kInIeges halekonysagol ezeknek az eszkzknek es fo-
Iyamaloknak
(5) ad(hal) rendkivIi, azonnaIi gygyuIasl mindenfeIe belegsegbI
imadsag halasara (vagy akar aneIkI is)
iv. a gygyilas a|andeka az orvosludomany eredmenyeilI fggelIenI mu-
kdhel, de allI ne vaI|on eI leI|esen
A SZ|NTI|I|K AjANO|KA|
|tangc|iuni Kcrcszicnu Guu|ckczci. Vcszprcn
130
(1) a belegek marad|anak orvosuk feIgyeIele aIall
(2) az eselIeges gygyuIasokal az orvos igazoI|a vissza (amig ez nem
lrlenik meg, a beleg ne hagy|a abba fonlos gygyszerek szedesel!)
(3) Iehel imadkozni az orvosokerl es gygyszerek halekonysagaerl is