Vous êtes sur la page 1sur 4

ADDENDUMDANPERATURANTAMBAHAN(PENJELASAN) KRCI2011ROBOSOCCERHUMANOIDLEAGUE TINGKATNASIONAL BerdasarkanRapatDewanJuriNasional Pada:Minggu,29Mei2011 1. Dalammasapersiapanpertandinganpesertadiijinkanmelakukan aktifitaspadarobotnyatermasukmencobajalanataupun melakukankalibrasi.Namunpadasaat15detikterakhirrobot sudahharusdiletakkandiposisiSTART.BegituSTARTakan dimulai:Robotdilarangdipegangataupundisentuh. KetidaksempurnaansaatSTARTinidapatmenyebabkanSTART dianulirdandihukumdenganmenundaSTARThingga10detik. 2.

. JikapadasaatAWALmulaipertandinganRobotGAGALSTART DANTIDAKJATUH:Robotditunggu10detikbarubolehdisentuh kembaliolehpesertauntukdilakukanRETRYdiposisiBAWAH MISTARGAWANG. 3. SetelahRETRYyangpertamaini(no.1)pesertabolehmeminta RETRYlagidengankondisitidakjalandantidakjatuh maksimal2kalidantetapdariposisiBAWAHMISTARGAWANG. 4. JikaRobotJATUHSAATSTART:PesertaDILARANGMEMINTA RETRYdanharusmenunggu30detikkemudianuntukdapat mengangkatrobotnyakeluarlapangan.RobotDAPATBERMAIN KEMBALIdenganSTARTdarisisikiriataukananGAWANG SENDIRI. 5. JikaRobotKELUARDARILAPANGANbaikdaerahSENDIRI ataupundaerahLAWAN:Robotbolehmasukdanbermain kembalidarisisikananataukiriGAWANGSENDIRIsetelah30 detikdihitungsejaksaatkeluargaris.Dalamhalinipeserta diijinkanuntukmengangkatterlebihdahulurobotnyadan

14

bersiapsiapmasukkembalisetelah30detikyangwaktunya dihitungolehWASITPembantu. 6. Addendumuntukpasal3.4.6:ArahhadaprobotketikaSTART ataupunbermainkembalidarisisikiriataukananmistargawang dapatditentukansendiriolehTim,dengansyaratarahhadap badan,kakidankepalarobotHARUSMENGHADAPKEARAH BOLA. 7. Addendumuntukpasal3.5.7: a. Padakasusjikaskorakhiradalah0:0danduarobot samasamapernahmenendangbola,pemenangadalah robotyangberhasilmenendangbolayangbolanyalebih dekatkegarismistargawanglawandengantidak memandangsiapayangmenendangbolaterlebihdahulu. b. Jikahasilpadabutir(7.a)diatasadalahsamajaraknya makapemenangnyaadalahsiapayangmenendangbola lebihdulu. c. Padakasusjikaskorakhiradalah0:0dansalahsaturobot pernahmenendangbolasedangrobotyanglainpernah menyentuhbola,baikdengancaramenggiringbolaatau menyentuhbolapadabagiankepala(ketikajatuh)maka pemenangnyaadalahrobotyangberhasilmenendang bolatanpamemandangposisiataujarakakhirbolayang ditendangataupundisentuhterhadapgarismistar gawanglawan. d. Padakasusjikaskorakhiradalah0:0dankeduarobot pernahmenyentuhboladengancaramenggiringbola (dariarahdepan,sampingataubelakangrobot)atau menyentuhbolapadabagiankepala(ketikajatuh)maka pemenangnyaadalahrobotyangberhasilmenyentuh ataumenggiringbolayangbolanyalebihdekatterhadap garismistargawanglawan.

24

e. Jikahasilpadabutir(7.d)diatasadalahsamajaraknya makapemenangnyaadalahsiapayangmenyentuhbola lebihdulu. f. Padakasusjikaskorakhiradalah0:0danHANYAsalah saturobotpernahmenendangbolamakapemenangnya adalahrobotyangberhasilmenendangbola. g. Padakasusjikaskorakhiradalah0:0danHANYAsalah saturobotpernahmenyentuhbolamakapemenangnya adalahrobotyangberhasilmenyentuhbola. h. Padakasusjikaskorakhiradalah0:0dantidakadarobot yangpernahmenendangataumenyentuhbolamaka pemenangnyaadalahrobotyangberhasilberadalebih dekatkebolasaatpertandinganberakhir. 8. Yangdimaksuddenganmenendangbolapadapasal7diatas adalahgerakanmenendangdengancaramengangkatsalahsatu kakidenganmengambilancangancangdanmengayunkankaki sepertigerakanmenendangboladangerakaniniberhasil menyentuhbola. 9. Yangdimaksuddengangerakanmenyentuhbolapadapasal7di atasadalahsentuhanantararobotdenganbolayangtidak termasukdalamdefinisisepertiyangditerangkanpadapasal8di atasdengansyaratsentuhaninitidakmengenaibagiantangan, yaitubagiantubuhrobotdariujungtangan(jari)hinggapangkal lenganatas. 10. Pengukuranjarakakhirposisibolaterhadapgarismistargawang dilakukandengancaramengukurdarititikpusatbolaketitik tengahgarismistargawang. 11. Pengukuranjarakakhirposisibolaterhadaprobotdilakukan dengancaramengukurdarisisianggotatubuhtelapakkakirobot kesisiterluarbola.

34

12. Bolayangkeluardarilapanganpertandinganatauyangmasukke dalamgawangakansegeradiambilolehwasitdandikeluarkan darilapangan. 13. Boladianggapmasukkegawangjikatitiktengahbolatelah melewatititiktengangarismistargawangkearahdalamgawang. 14. Boladianggapkeluarlapanganjikatitiktengahbolatelah melewatititiktengahgariskearahluarlapangan. 15. TandadiperbolehkannyarobotmasukkembaliatauSTARTuntuk kasuspasalno.1s/d5adalahBENDERAPUTIHYANG DIKIBARKANOLEHWASIT.

44