Vous êtes sur la page 1sur 56

IVEUClllSTE A R HIT E K TON SKi
HA _ 10000 Zagreb,

u

Z),::,~EBtIl FA.: \j l T k
M

r

Kaclceva

26 . II ~ 'J A T S K A

SVEUC1LlSTE U ZAGREBU ARHITEKTONSKI FAKUL TET

yziro:

30102·693

3198

..

'J

~ ,

Z,BIRKA TESTOVA
Zagreb, ozujak 1998.

1"' i

cJ

!

~ .. !

Izdavac: Arhitektonski fakultet Sveucilista u Zagrebu 10000 Zagreb, Kaciceva 26, tel. 4561 253 Za izdavaca: Prof.dr.sc. Hildegard Urednik: Doc. Mladen Josic Pripremili: Mladen Josic~ Renata Waldgoni, Nikoleta Sudeta, Mateo Bilus, RobertoVdovic

Auf Franic

Fotoliti: Boje vremena, Zagreb Naklada: 1000 primjeraka Tisak: Zagraf, Zagreb

H r. ima namjeru obnoviti ovu zbirku testova svake dvije go dine kako bi uvijek bila aktualna i ad koristi u pripremama postupak.". U Kaciceva 26 Z·. Kaa sto ste upoznati razredbeni postupak za upis na Arhitektonski fakultet sastoji se ad cetiri testa koja se pisu kraz dva dana: pravjera znanja iz matematike spasobnasti. Prodekan za nastavu Doc.. prOljera i provjera likovnih i grafickih arhitekture. umjetnosti i opce kulture Testovi MAT Provjera znanja iz matematike i fizike ".10000 Zagreb. KACICEVA 26 . Fakultet. Bojan Baletic.dr.SVEUCILI$TE ARH!TEKTONSKI HR .sc. V AT S K A ·i .: UlTET : .~-:_6U FA . Ovaj broj testova u sklopu razredbenog postupka da se na Fakultet upisu ani mladi ljudi koji nuian je u nasem ce uspjesno savladati tehnicke i likovne zadatke koje struka poput arhitekture pred njih postavlja. odnosno njegovo Povjerenstvo za razredbeni postupak.603 . ~ I I Testovi UMJ Provjera poznavanja arhitekture. ziro: 30102 . dia Vrste testova i literatura Uvjeti upisa Testovi CRT Testovi PER Provjera likovnih i grafickih sposobnosti Provjera sposobnosti percepcije prostora I .- i ARHJTEKTONSKJ FAKUL TET SVEUCILJSTA U ZAGREBU. umjetnosti nastojanju provjera sposobnosti percepcije prastara i fizike.3198 Pred vama je izmjenjeno i dopunjeno izdanje zbirke testova koristenih u poslijednjih nekoliko . ZAGREB. godina u sklopu razredbenog postupka na Arhitektonskom fakultetu Sveucilista u Zagrebu. poznavanja i opce kulture. za razredbeni j"i ( I __ ) 1 Svim buducim kandidatima zelim puna uspjeha na nasem razredbenam postupku..

2. Matas: Regie. kazalista i filma. Veljan: Matematika I (zbirka) Elezovic: Dakic: Rukavina: Rukavina: Dakic: Fizika: Paar: Paar: Mikulicic. razred gimnazije) + . filozofije i sociologije. 5. razred) /C ARHITEKTONSKI ~'. razred gimnazije) Macan. (prirucnik za 2. srednji i novi vijek). razred gimnazije) Zemliopis: ~:' . Anzenbacher: Filozofija (Skolska knjiga . razred gimnazije) Peric: Hrvatska i svijet u XX. UMJETNOSTI I OPCE KUL TURE L Poznavanje osnovnih pojmova i najvainijih podataka iz povijesti arhitekture i likovnih umjetnosti.. Vemic. Munic I. Poznavanje bitnih podataka iz nacionalne i svjetske poyijesti. razred) TEST MAT LITERA TURA IZ MATEMATIKE I FIZlKE Matematika: Curkovic J. razred) Damjanov: Likovna umjetnost 2 (prirucnik za 2-4. i XIX. razred) k Bacic. Sic. zapazanja Ocjena graficko-likovnih sposobnosti prostornog prikazivanja projekcije i volumena na plohu. 4. KACICEVA 26 . (prirucnik za 3. Vujicie: Povijest . razred) Kos: Stoljeca govore glazbom 2 (udzbenik za 2. Mikulicic: Paar: Krsnik. Njiric: Stoljeca govore glazbom I (prirucnik za 1.Damjanov: Likovna umjetnost 1 (prirucnik za I. europskom i svjetskom zemljopisnom prostoru. S. Boris Kalin: Povijest filozofije (prirucnik) Arno. st. st. Mikulicic: Vujnovic: Matematika 2 (udzbenik) Matematika 2 (zbirka) Matematika 3 (udzbenik) Zbirka zadataka Matematika 4 (zbirka) Fizika 1 (udibenik . Poviiest: Povijest starog vijeka (prirucnik za I. ZAGREB.Roko : Matematika 1 (udzbenik) .Kalodera-Jelic: Zemljopis 1 (udzbenik) Zemljopis 6 (udzbenik) + .· Dr.V. razred). Poznavanje osnovnih pojmova i cinjenica iz umjetnosti u sirem smislu. Osnovna orijentacija u hrvatskom. glazbe. TEST PER PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA prostoraili njihovih odnosa.-st. Poznavanje osnovnih pojmova i cinjenica iz povijesti (stari. do XVIII-. Curkovic I.J. Mirenic-Bacic: Uvod u likovno misljenje (udzbenik za 1.: FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU.prirucnik) Zbirka zadataka Vjezbe iz fizike Gibanje i energija (udzbenik) Fizika . knjizevnosti. tj.VRSTE TESTOVA I LlTERATURA TEST CRT PROVJERA LlKOVNIH I GRAFICKlH SPOSOBNOSTI oblikovanja i predodzbe vrsi se provjerom vizualne memorije. Mirosevic: Hrvatska i svijet u XVIII. Hrvatska i svijet I Sanjek. (prirucnik za 4. 3.elektromagnetizam (udzbenik) Vjezbe iz fizike Fizika2 Fizika 3 (prirucnik) Valovi i cesticc (za III. Mirosevic: Hrvatska i svijet od V. TEST UMJ PROV JERA POZNA VANJA ARHITEKTURE.J Glazhena kultura: ACelar. Arhitektura i umjetnost kao drustveni fenomen.Friganovic.a: c". Mages: Zemljopis 8 (udZbenik) Filozofi.prijevod) Likovna kultura: ~\ .Pavkovic. . i 3. Vernic: Mikulicie: Parr. kao i provjera sposobnosti stvaranja Provjera sposobnosti opazanja i citanja postojecih arhitektonskih novih arhitektonskih prostora iii njihovih odnosa. 6.

a) b) c) d) II_ RAZREDBENI POSTUPAK I RAZREDBENI ISPIT I.god. Razredbeni postupak za upis u I. 6. PRIJA VA ZA RAZREDBENI POSTUPAK Uz prijavu treba priloziti: Fotokopiju domovnice (Hrvati koji nisu drzavljani RH prilazu dokaz 0 hrvatskoj narodnosti) Rodni list Izvomik svjedodzbe 0 zavrsnom ispitu Izvomike svjedodzbi svih razreda srednje skole Pristupnici koji su srednju skolu zavrsili u inozemstvu prilazu i Rjesenje 0 ekvivalenciji stranih svjedodzbi koje izdaje Ministarstvo prosvjete. Prema raspisu natjecaja 10% upisne kvote popunjavat ce se samoprema uspjehu na provjeri znanja. Pristupnici su duzni doci na razredbeni postupak bez posebne obavijesti. OPCI UVJETI RAZREDBENOG POSTUPKA (dio opcih uvjeta za sk.UVJETI UPISA S. odnosno cerverogodisnjomskolom arhitektonskog ili gradevinskog smjera.r. i dostaviti 4. !UJ FAi{UlTET 26 . Kaciceva 26.693 . Zagrebu. dosegnutog broja bodova formirat ce se lista uspjesnosti pristupnika prema kojoj ce se upisivati pristupnici.vrednovanje uspjeha u prethodnom obrazovanju . Izbor pristupnika za upis na studij obavlja se putem razredbenog po stupka koji se zasniva na: . z. ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUGILISTA U ZAGREBU. semestra 'poloziri diferencijalne ispite prerna posebnom rjesenju. Raspored i popis pristupnika za polaganje ispita bit ce objavljen u zgradi Fakulteta.3198 O. sposobnosti i sklonosti za studij arhitekture Vrednovanje uspjeha u prethodnom obrazovanju utvrduje se prema prosjecnom opcem uspjehu pristupnika. U 2 . Razredbeni ispit se polaze na Arhitektonskom fakultetu. Kaciceva 26. Zagreb. i 5.~ :::::r: E B. postupka. ME 3204952. koji se uplacuje na ziro racun Fakulteta 30102-603-3198 s naznakorn "za razredbeni postupak" u iznosu od I 00 Kn f) Prijave za upis podnose se na posebnoj tiskanici Fakulteta i predaju se ilisalju postern na adresu Fakulteta. 4561-253. e) Dokaz 0 uplati troskova razredbenog postupka. tel. Iz svake pojedine provjere znanja pristupnik rnoze maksimalno ostvariti 200 bodova s tim daje pojedinacni prag 50 bodova. 2. KAGICEVA 26 ·-··-i . Temeljem uspjeha na razredbenorn postupku tj. Pristupnik koji je u tijeku srednjoskolskog obrazovanja osvojio jedno od prva tri mjesta na drzavnim natjecanjima koja se provode pod nadzorom fakulteta odnosno drzavne strucne organizacije iz podrucja bitnog za studij arhitekture. fax 4828-079.VEliCfllSTE ARHITEKTONSKr HR .10000 Zagreb. Ako je pristupnik zbog izuzetnih okolnosti sprijeccn pristupiti ispitu u vrijeme odrzavanja i provodenje razredbenog duian je uoci ispita odnosno najkasnije dva dana nakon odrzanog ispita 0 tome obavijestiti Arhitektonski fakultet dokumentaciju kojom to potvrduje.Ii :-: AT S K A V Kaclceva ziro: 30102 . 3. smatrat ce se daje odustao od ispita. sve svjedodibe stecene u inozemstvu. Po ovoj ce se osnovi !ista uspjesnosti popunjavati jedino s pristupnicima koji su zavrsni ispit (rnaturu) polozili ove skolske godine. 1. Pristupnici koji nemaju zavrsenu odgovarajucu srednju skolu. Na razredbenom postupku pristupnik moze steci maksimalan broj od 1000 bodova s tim da odnos izmedu elemenata provjere znanja i uspjeha u prethodnom obrazovanju iznosi 800:200.provjeri znanja. ZAGREB. duzni su do kraja I. I. Pristupnik mora donijeti na ispit osobnu iskaznicu (strani drzavljanin putovnicu). Ako pristupnik ne pristnpi ispitu uodredeno vrijeme iii ako nema osobnu iskaznicu odnosno putovnicu. 30 I 02-603-3198. oslobada se provjere znanja na razredbenom postupku i dodjeljuje rnu se 200 bodova. potvrdu 0 polozenom ispitu iz hrvatskogjezika. 1997/98) Studij arhitekture mogu upisati osobe sa zavrsenom gimnazijom. godinu studija arhitekture za stjecanje visoke strucne spreme obavit ce u zgradi Arhitektonskog fakuiteta.

pristupnika. U sk. KACICEVA 26 . ZAGREB. na teret Ministarstva znanosti i tehnologije .god. a to pravo stjece slijedeci pristupnik uspjesnosti pristupnika.1997/98 upisivalo se na Arhitektonski . diplornirani inzenjer arhitekture: Broj studenata upisuje se prema odluci Ministarstva sk. Na taj nacin upisivati ce se pristupnici dok se ne popuni broj objavljen u natjecaju. fakultet na study visoke strucne spreme. Lista uspjesnosti pristupnika bit ce objavljena na Fakultetu. 5. 4. na listi Raspored upisa bit ce objavljen na Fakultetu nakon objavljivanja liste uspjesnosti Pristupnici koji se ne upisu prema rasporedu na odredeni dan gube pravo na upis. znanosti i tehnologije.po osobnim potrebarna . stranih drzavljana. a na prijedlog Arhitektonskog fakulteta za svaku ! i 2. UPISI 1. ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU.god.UVJETI UPISA III. 3. Na dan upisa pristupniei su duzni donijeti dvije fotografije velicine 4x6 em i izvornik domovnice na uvid.

na teret Ministarstva znanosti i tehnologije . fakultet na studij visoke strucne spreme. 2. 5. KACICEVA 26 r .god. Lista uspjesnosti pristupnika znanosti i tehnologije.stranih drzavljana. diplomirani inzenjer arhitekture: Broj studenata upisuje se prema odluci Ministarstva sk.po osobnim potrebama .UVJETI UPISA III.god. su duzni donijeti dvije fotografije velicine 4x6 em i izvornik domovniee na livid. Na taj nacin upisivati ce se pristupnici dok se ne popuni broj objavljen u natjecaju. 4. UPISI I. ZAGREB. a to pravo stjece slijedeci pristupnik uspjesnosti pristupnika. 3. Na dan upisa pristupnici ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILtSTA U ZAGREBU. na Iisti Raspored upisa bit ce objavljen na Fakultetu nakon objavljivanja Pristupnici koji se ne upisu prema rasporedu na odredeni dan gube pravo na upis. a na prijedlog Arhitektonskog fakulteta za svaku bit ce objavljena na Fakultetu.1997/98 upisivalo se na Arhitektonski . U sk. liste uspjesnosti pristupnika.

ZAGREB." ..s V E U C III S T E ARHITEKTONSKI U HR - Z _-. KACICEVA 26 l .:• ._ c lJJ fAKUlTEY 26 . .H R V A T S K A 10000 Zagreb. _.. . Kaciceva ziro: 301 02 ~ 603 ~3198 PROVJERA LlKOVNIH I GRAFICKIH SPOSOBNOSTI ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU.. _ . .

0" .

CEVA 26 J . KAG. te procelja (fasade) iz smjera A i B.: Tlocrt kompozicije yeti od predloska.PROVJERA LlKOVNIH I GRAFICKIH SPOSOBNOSTI CRT 1 Pred Vamaje Le Corbusierova slika "Le bol rouge" (1919.- . ZAGREB. Kaciceva FAKULTET 26 . List 2.10000 Zagreb.H :-: V A T S K A iiro: 30112 . linearno olovkom nacrtajte: List 1.6{)3 . S V E U ¢ I LIS T E U ZAGRE!3'lUJ ARHITEKTONSKI HA .) prikazana u boji i u pojednostavljenim linearnim obrisirna.3198 A 1 +--8 ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUGILISTA U ZAGREBU.: Perspektivni prikaz kompozicije iz smjera A iii B. Na listovima papira bloka V.

ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU.PROVJERA LlKOVNIH I GRAFICKIH SPOSOBNOSTI CRT 2 Zadatak Nacrtajte linearno u perspektivi iz pjesacke vizure rastvorene Ijestve zadanih dimenzija. KACICEVA 26 . ZAGREB. I 36 31 ?{ I ?{ ~&n 20 I> 25 Ii' 00 00 DO DO 00 25 Ii' 200 25 I> 2S s 2S s 2S 120 60 I 12 I Zadatak Nacrtajte suncobran{e) U okruienju za koje mislite daje odgovarajuce.

ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUGILISTA U ZAGREBU. i _. KAG/CEVA 26 -------------..: UJ J FA. _".i V AT S K A zirc: 30102 . . -i..5 _. R H fi r E K TON SKi u .3198 - ~ ~ 'I .J . Kaciceva 26 .\" U L T E r HR .------------------------------..: h 1eo ~ I 15 I-H-~ ..10000 Zagreb.~. ... 210 62..----------'_-'- __ • c_ .j " .PROVJERA LlKOVNIH I GRAFICKIH SPOSOBNOSTI CRT3 Zadatak Nacrtajte linijski prostorucno u perspektivi skolsku plocu kako je vidite stojeci s njezine straznje strane. __ ~. _ _.:•. S V E U C II ! S T E A. [ Zadatak Nacrtajte zarnisljeni iii vee videni radni prostor arhitekta.H ..603 ..: :. ZAGREB.

.. V.PROVJERA LlKOVNIH I GRAFICKIH SPOSOBNOSTI CRT 4 !. Pred Varna je shcrnatski prikaz tlocrta i pogleda dijela jcdnog gradskog trga.. t ". oznacene strelicom u tlocrtu. V zgradu skole koju ste pohadali: a) obris tlocrta zgrade (bez unutamjeg rasporeda) b) perspektivni prikaz ..' ~ . l. . ZAGREB.: . Zadatak . pokusajte nacrtati perspektivni prikaz tog prostora na listu bloka br.. ! I . ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUCILlSTA U ZAGREBU.__j l ~ I tlocrt I '"~~ Zadatak: Pokusajte po sjecanju nacrtati na listu bloka br.. .. KACICEVA 26 :. ["~: i • . Iz zadane pozicije..

. .3198' Zadatak Nacrtajte u perspektivi. .683 . v ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU.kvadar velicine 4a x 2a x a .10000 Zagreb. Na drugom Iistu nacrtajte kompoziciju u perspektivi. HR .kvadar velicine 6a x 4a x - 2 i visine 3a V / V / a 2 / . tako da bude yeti nego na fotografiji.H ~ V A T S K A iiro: 30102 . vikend kuca. Nacrtajte na listu bloka br.i duzina duljine 6a. Pokusajte od tih 5 zadanih elemenata oblikovatiprostornu kompoziciju..:~' 'i A R H IT E K TON S K.kocka stranice velicine a \. V zadani interier..PROVJERA LlKOVNIH I GRAFICKIH SPOSOBNOSTI eRTS Zadatak Pred Vamaje fotografija interiera obiteljske kuce. Zadatak Zadana su 4 jednostavna geometrijska tijela: . . Ucrtajte namjestaj. Kaciceva --) f A . visekatna stambena zgrada). KACI(._l . _ . V.EVA 26 .( iJ l T i: r 26 ..valjak prornjera - a . na listu bloka br. olovkom tloert i barem dva pogleda na zamisljenu kompoziciju. stambenu kucu koju dobro poznajete (obiteljska kuca na selu iii u gradu.. S V E U (.. III S TEl. ZAGREB. Na prvom listu bloka broj V nacrtajte prostorucno. po osobnom izboru.

PROVJERA LlKOVNIH I GRAFICKIH SPOSOBNOSTI CRT 6 ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU. KACICEVA 26 . ZAGREB.

. PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU.co.~: Zagreb. Kaciceva 26 .-SKI .' -i····"~ .3198 l j ! i .. K T 0 '.~ . .. '. .'_"' .. i'e. H n V AT S K A Zlro: 30102 ._ I" .~. • ... S V E U" _.. KACICEVA 26 . ZAGREB.. " _'.] -v-.j . i.: -"...~.683 .A R HI HR 0000 -f _.i .. '..

.j. r .

Predocite si tijelo dobiveno presavijanjem i ustanovite.ID) slozen je po zakonu analogije..j HA ! • lIB lie liD -.i .. KACICEVA 26 .. . 5 V E U I L ~S 1 [ C.j F .lID)..: u L{ .: -~ :' . ali mu nedostaje jedan crtez (lD). oj . . Otkrijte zakonitost crteza prvog niza i na listu za odgovore prekrizite oznaku kojom je oznacen crtez drugog niza (llA . z odozgo odozdo c r--- X t-- x 3 u. HR ~ 10000 s-------_==.. ZAGREB.. 'iJ' Kac~ceva 26 .. . 10 D Ib Ie ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU. a koji kompletira niz crteza prvog niza.• .. .H :-:V A T S K A ijlO: 30102· 693 "l~198 . A R H IT E K TON SKi Zagreb. Na listu za odgovore prekrizite slova koja odgovaraju brojevima. . c .. koji od bridova oznaeeni slovima na crtezima Ib i Ie odgovaraju stranicama oznacenim brojevima na crtezu la. :~ . 48 bodova Zadatak2 Crtez Ia prikazuje razvijeni plast slozenog geometrijskog tijela koji kada se slozi (presavije) po crtkanim linijama daje tijelo kojeg su aksonometrijski prikazi.PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER 1 ]8 bodova Zadatak 1 Prvi niz crtaza (IA . crtezi Ib i Ie.

ZAGREB.IIlD) prikazuju ukrizene plohe u pogledu odozdo. Vas je zadatak da otkrijete dva tocna prikaza ploha iz crteza I iz pogleda odozdo ina listu za odgovore prekrizite slova kojima su oni oznaceni. I io io Donja cetiri crteza (lIA .IIB) i (IIIC . KACICEVA 26 . n n m ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU.PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER2 Zadatak 3 Crtez I aksonometrijski 32 boda je prikaz dviju ukrizenih kosih ploha u pogledu odozgo i sprijeda. 0'.

.....PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER3 Zadatak 4 48 boda Predocite si presavijanje kvadraticnog komadica papira prerna slikama na lijevoj strani ovog lista a u fazama I.1 I I I ' ... l . da na listu za odgovore prekrizite za svaki slucaj (l .. _ ..6) slovo kojim je oznacena slika sa tocnim pclozajem rupica nastalih probadanjem papira. . . ~ r I 2 .. e I I 0' 0' . Kao rezultat dobit cete jednu od slika na desnoj strani ovog lista (A. II i III. Nadalje predocite probadanje papira (svih slojeva) na oznacenom mjestu u fazi III. za primjer. 6 I r I __ I .:-r 26 ..~ ..693 . te odvijanje i rastvaranje tog komadica papira....3198 n~ L23 LJ21 o .. "- I . SVEU III S T E lUI . -1 • t : D71 071 :...C A G R E r ~: e HR - ARHITEKTONSKI 10000 Zagreb. .. 1 r-.. Vas je zadatak.. V I..." or ~ l. ~4- : 6 DDD DDD DDD DDD DOD DDD A 8 C ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUC/LiSTA U ZAGREBU.._..•. I ill' IT' l' o. . cijeli gore opisani postupak."" I j I r---·· . Prvi red crteza prikazuje.. ZAGREB. __. Kaciteva FAKUL7._..~ .1 I 2 -: ~ 3 4 I I .. I j r 1 _... I II ~~ ". 0.0 : .EE ' '--IJ ~- I I r-. B iii C).... 3 I..\ o I II lIT []j ill 0' .. . I : I _J • .-"EJ I I •• . •• _ .. ~ I ".H A V A T S K A ziro: 30102 . I I I 5 ~ . KACJCEVA 26 .'~ ' ..... :' ..

F). ZAGREB. 0 54 bodova njezinu gornju plohu objesene vertikalne ravnine.F) tlocrtni su prikazi unutrasnjosti suplje prizme i prizme jesu zrcala (podebljana linija). vas je zadatak da otkrijete veze tlocrtnih prikaza I (A . KACIGEVA 26 .F). Stvarna ploha koja se zrcali nije nacrtana u perspektivi.F) i perspelctivnih prikaza (II i II) za slucaj I. Dvije plohe te Slucaj 1: crtezi II i III su perspektivni prikazi slike u zrcalu odredenog odnosa ovjesene plohe i zrcala (A .i zatim vezu tlocrtnih prikaza I (A . I II II' A B c m 1[1 o E F ARHITEKTONSKI FAKUlTET SVEUCILISTA U ZAGREBU.F) i zrcalnih slika perspektivnih prikaza (II' i III' ) za slucaj 2. Stvarna ploha koja se zrcali nije nacrtana u perspektivi. Slucaj 2: crtezi II' i III' zrcalne su slike perspektivnog prikaza slike u zrcalu odredenog odnosa ovjesene plohe i zrcala (A .PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER4 Zadatak 5 Crtezi I (A .

~~ ': ~·1 ~.PER 4 SVEutIUSj[ C • -. KACICEVA 26 . 1'\ r-...-_- Zadatak 4 [JQJ ~ [@] j. ZAGREB.: I I FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU. .. ARHITEKiOr'JSKi HR . f(aCiceva F A i~U L T t: T 26 • H r1 V AT S K A iiro: 30102 ·683·3198 .. 10000 Zagreb.JlC'j C1!QJ 0 [TID OJ ~[[]~ "j Zadatak 2 [TIl 0 [§J @] [Q] [§J [EJ ~ ~ @] [Q] [§J [f] [BJ [K] lliJ @] [QJ W [EJ [8J 0 [ID @][QJ ~ II] [liJ ~ [ru [9 [QJ ~ [f] ~ 0lliJ@] [QJ ~ [[) [~ 0 0 0 0 0 0 I]]D m~~@] W ~[rut@ m~@] Zadatak 5 IT] ~mJ@] w0~~ 0 D D [IJD 0 D D ITJ[ili] [6J [[] @]~ [[] [[] [IJOE] ~ lliJ@][Q]{fJ[] [IJ[illJ ®[ru@] [QJ ~ [] WOO0 [[][?Q] [Q) ffiJ [I] D 0 D [IJD 0 Zadatak 3 D C~I[@J [J] 0TI9~ 0 0 00 1+2+3+4+51 ARHITEKTONSKI 1 ._ Zadatak 1 .PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER5 List za odgovore PER 1 . -.

H '-. KAGICEVA 26 . ali mu nedostaje jedan crtez (0)..__ --i -. II a i III a prikazuju plasteve slozenih geometrijskih tijela (predmeta) koji kada se sloze (presaviju) po crtkanim linijama daju tijelo (predmet) kojeg su aksonometrijski prikazi na desnoj strani I B i I C. III B j III C odgovaraju numeriranim stranicama na crtezima plasteva I A. ..__ --l JA 18 iC ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUGILISTA U ZAGREBU. Predocite si presavijanje plasta po crtkanim linijama i ustanovite koji od bridova oznacenim slovima na crtezima I B i I C. ZAGREB. Otkrijte zakonitosti niza crteza prvog reda i na listu za odgovore prekrizite slovo kojim je oznacen crtez u drugorn redu a koji kompletira niz crteza prvog reda. -i-.. ... . Zadatak 2 66 bodova Crtez I A. II B iII C. II A i III A i na listu za odgovore prekrizite slova koj a odgovaraju brojevirna.PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER6 Zab~ak I 20 bodova Prvi TIlZ crteza slozen je nekom zakonitoscu. II B iII C. III B i III C. Jedan crtez drugog reda kompletira prvi red.

___.f_.. ZAGREB..693._.Q r--r c c e e 9 r----.- tu /~ fl:9 !(lC ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILlSTA U ZAGREBU.i.-----. 26 • H fl V A T S K A ziro: 30102.~ __ .• . Kaciceva FA .. - -_- - - - - - - ~ ~__ ~~ __ ~ __~ =~~~~~~~~. 4 ------- ~:J g~ I( d ell :1 e 0 --3-- "~1 9 c 9 2 -.. KACICEVA 26 _=.---+----------------+--_---I L.3198 2 d d L-- .PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER7 ARHITEKTONSKI HR ..".-----.TEi .10000 Zagreb.. - _".-4-------- o· b b r- I .. ---------~ ITA ~ 118 He .). ------------- L_ -: .. .i .-. .....

.. Treci.. i i t . J _-_-_~_ i II ! ~: I I ~. ili smjera I = J._.. C).. c IV jll~----·--l ·---~~l L I _ A 8 c v ARHITEKTONSKI 1_ .. (IV . FAKUL TET . B..--~-~- . Drugi niz crteza (II ._. C) i (V . B._ 8 _--.A. _ _j i I c ._. . ZAGREB.PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER8 Zadatak 3 54 bodova Prvi niz crteza (I ..L. : !It A . B.r SVEUCILISTA U ZAGREBU.j L~_. C) nacrti su kose kvadraticne prizme. KACICEVA 26 ...--. Cjtlocrti su tih istih prizama s njihovim bacenim sjenama na vodoravne plohe na danasnji dan u tri razlicita vremena: 1 = 13 (12) sati.A... B. B. 2 = 19 (18) sad i 3 = 20 (19) sati i 30 rninuta.A. C) aksonornetrijski su prikazi tih istih prizama. 2 = ZJZ i 3 = Z. Na listu za odgovore prekrizite vrijeme kojeodgovara nacrtanoj sjcni! D 0 f--f-' A il L.. 8 n 0 J C 1 ~I 1 1 c27 i "iJ 1 i 11 - f J A IL i J 8 C ~.A...A. cetvrti i peti niz (III .] I _..

Povezite tlocrtne prikaze I (A-H) s perspektivnim prikazima (II i III) te na listu za odgovore prekrizite oznake koje odreduju to vezu..~ 'i . Trokutasta ploha nije ucrtana. 1 .. trokutaste plohe i smjera gledanja. u njoj smjestene trokutaste plohe S oznacenirn smjerom gledanja. S V E U C J L i ~•2 ARHITEKTONSKI u :. Kaciceva 26 . \ I A B c j . ZAGREB. KAGrCEVA 26 .~ E: [ 'S FAKULTET . Trokutasta ploha nije ucrtana. HR .>: ------------~....H R V AT S K A -'-.: D D E F G 1\ H . Crtez III je zrcalna slika perspektivnog prikaza slike u zrcalu..~....10000 Zagreb.3198 '. . trokutaste plohe i smjera gledanja.PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER9 Zadatak 4 60 bodova Crtezi I (A-H) tlocrtni su prikazi odnosa suplje kocke cije su dvije plohe zrcala..1 ziro: 30102 ~693 ..> --_ --If III ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU. Crtez II perspektivni je prikaz slike u zrcalu odredenog odnosa zcrala.

11"! O]JOD[@] I H I Zadatak4D o ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU. KACICEVA 26 .PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER10 List za odgovore PER 6 . ZAGREB.PER 9 ZADATAK ID 1 C ZADATAK 3 CD3JOllOlll 10fQ1 0 Zadatak 1 0 CJ B o ZADATAK 2 o o n o ZADATAK II II CJ Zadatak 3 0 R 4 o o Zadatak2D B o o I I IA IE IO]JITfJ[TD] 10IJ[@J!)]f I 111 III [lEJO]JITfJI__J.

PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER 11 Zadatak I 20 bodova Cetiri pojednostavljena crteza grba Republike Hrvatske imaju krunista s razlicitirn razmjestajern starih povijesnih grbova. _ .H n V A T S K A ilro: .. S V E U (. Jedan raspored je tocan. Kaciceva 26 . III pokusajte se sjetiti povijesnih grbova koji su na originalnom grbu (u boji) dani u drugoj interpretaciji boja od povijesnih.. .. pa na listu za odgovore prekrizite broj koji jest povijesni ilirski grb.. prekrizite brojeve tih grbova.. _.Je182 ~ 693 . ARHITEKTONSKI FAKULTET HR . ZAGREB.. KACIGEVA 26 . f t r s : i:: U _. II svi sucrtezi povijesnih grbova oznaceni brojevima. Na listovma za odgovore: I prekrizite slovo kojim je taj crtez oznacen.10000 Zagreb..3198 1 2 3 4 5 3 2 1 4 5 A 5 2 B 3 4 1 1 4 3 2 5 c ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA D U ZAGREBU.

Crtez iznad fotografije shematski je prikaz toga dijela zgrade sa oznacenim nekim duzinama.. Vas je zadatak da na listu za odgovore prekrizite vrijednosti koje po vasem misljenju odgovaraju stvamosti. ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU.PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER 12 Zadatak 2 20 bodova Na fotokopiji fotografije vidite ulazni dio zgrade u cijern crtaonicama upravo polazete razredbeni ispit. KACICEVA 26 . ZAGREB. V' -rUJ u.

Na !istu za odgovore prekrizite brojeve onih osnovnih prizmi od kojih se sastoje sastavijene prizme. Kaciceva FAi{ULTET 26 .. E ..r----I /1 I• ( I I I I 1 .. ZAGREB. osnovne prizme mogu se okretati u svim smjerovima.. .. pa i zrcalno.H R V AT S K A ziro: 30102 ~603 ~3198 r I . Oznaceni su s I 2 3 4 5. u nizu If od tri razlicite osnovne prizme. SV EU l: I LIS j. 2 3 4 5 . . u nizu III od cetiri razlicite osnovne prizme.. Jasno. " . U donjem dijelu lista vidimo aksonometrijske prikaze tri niza prizmi razlicitih osnovica.PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER13 Zadatak 3 20 bodova Podno ovog teksta nalaze se aksonornetrijski prikazi pet prizmi razlicitih osnovica.~ ARHITEKTONSKI HR • 10000 Zagreb.":_-4'i I I I A B r / J c o II I I I I E F G H III J ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU.. KACICEVA 26 . Budite pazljivi! Osnovice sastavljenih prizmi prikazane su u kosoj projekciji bez prikrata. /""'~"""''''''''--il ~-+_":':.. Sve su one sastavljene: u nizu Iod dvije razlicite osnovne prizme.

Na listu za odgovore prekrizite slave GJjim SU oznaceni prikazi s opisanim karakteristikama. ZAGREB. 8 III IV ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU. s Zr I or!) ~bV ?=l OC A~) I tj) I J r I I J J ----J . p'eske u prikazu prizmi.J pogledu odozgo triju prizmi ABC u razlicitorn polozaju prema zamisljenoj horizontalnoj ravnini. KACICEVA 26 'l ..jedan dvije greske. jedan ima jednu gresku. Presjecnice prizmi i ravuine cnaceni su crtkanom linijorn.PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER14 Zadatak 4 45 bodova Gornji crtez je aksonometrijski prika: . Jedan je prikaz tocan. a jedan tr. Donja cetiri crteza I II []j 1\' p:-i~azuju iste prizme s presjecnicama u pogledu odozdo.

S V EU I lis . Na listu za odgovore pod brojem VII unijeti smjer pogelda koji nedostaje.3198 ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU.H R V A T S KA ziro: 30182 . KACICEVA 26 .. Kaeiceva c FAKUL TET 26 . . ZAGREB. tri netocna. te da na listu za odgovore prekrizite slovo koje odgovara slovu kojim je na tlocrtu oznaeen smjer gledanja.603 .u ARHITEKTONSKI HR" 10000 Zagreb. a jedan tocan prikaz nedostaje.PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER15 Zadatak 5 35 bodova Prvi crtez jest tlocrt horizontalne ploce i na njoj postavljene dvije ukrizene kose ravnine. Vas je zadatak da na osnovu gomjih podataka prepoznate perspektivne prikaze (I Il 1II IV V VI). Pripazite! Tri su prikaza tocna.:: .. U donjem dijelu sest je perspektivnih prikaza.

0 0...'.PER 15 -.( 1 II G II H1 III iii : 1/ J 1 2 3\4 .-+-'-I I<'--~+-~-.5 m 6 C D E F G H i '0. lADATAK 4 ZADATAK I II III : ~ 1 1 III IV A A 6 C C . KACIGEVA 26 ..J ~~"+:-rl--'-\ 0.£ C D D ZADAJAK IA I6 IC I0 VII I....5 21.5 1 20..1 D 1 II 1-'---l-----f"-.J 1/ 1 1 .5 4.5 7. 19..1 m m m m ~ B 6 B B C C C 0 6.5 12.3 /4.f lADATAK.5 .C. i .5 11.8 2 .0 4.-of---4 ~¥-=--~-+='" hL--J-..5 22...0 5.5 ... L 1 2..9 5.6 A A A C0 III I-LC---i!-=--+--+---I IV V VI 2..5 4.-f.5 III III K {. _..5 9.PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER 16 List za odgovore PER 11 .( 1 II II E F . 5 !~i/3!A!¢ ARHIT EKTONSKI FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU.0 5.(..0 5. ZAGREB.". i... .0 1.0 m m lADATAK 5 tocon A II III IV V VI A netocon 3.2 4 ....1 3 m .5 3.A' A B B C0 VIl~~~ . 2 A 1---.5 6.oi...

10000 Zagreb.. 23.. Na Iistu za odgovore prekrizite slovo koje oznacava rjesenje._------ ...H R V A T S K A iiro: 38102 ~603. Kaciceva 26 . stupa na horizontalnoj plohi biti ce smjera kakav je prikazan na slici s SVEU(:ILISTE U ZAGRECU ARHITEKTONSKI FAKULTET HR . A I ..----------------" c ------~ ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUGILISTA U ZAGREBU. ZAGREB. rujna u Zagrebu u 12 sati sjena visokog vertikalnog ispod ovog teksta.PROVJERA SPOSQBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER 17 Zadatak I Uskoro..3198 z j Vas je zadatak od cetiri predlozena rjesenja odabrati uno koje prikazuje sjenu i smjer sjene istog stupa na istoj plohi istog dana u 18 sati. KAGICEVA 26 '- \.

) 1!1 rUJ t2~ B C 0 c!Jj ZAGREB. Na listu za odgovore prekrizite slovo kojim je takav crtei oznacen. Vas je zadatak da za svaku skupinu nadete crtez koji odgovara onome 5to biste vidjeli. KACICEVA 26 ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU. ~ '-..PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER18 Zadatak 2 Crtezi na stranicama 18 j 19 prikazuju pet skupina jednakih pravokutnih prizmi (opeka) u razlicitim polozaj ima i odnosima. EfJ V v i' ~ C 0 c[If A / II (. . Zamislite da se nalazite iza takvih skupina i gledate u smjeru oznacenom strelicom. .

.-\ cbJ Lh f8 C 0 / A .<\ l'~U L T E T KA '.--.h: . Kaciceva 26 ../ riJ0.. 10000 iiro: 38102·693·3198 Zagreb...H R V AT S F .•. ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILisTA U ZAGREBU.PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER19 ...... KAGICEVA 26 .S:>:: t A R HIT E . 0 ~~S k~...J SVEutH . ~ ___D r. ZAGREB. r HR ....18 \ » IV cg [-a .. A ~ C ~ ~ to" 8 v ~ ( __. gm Em 8 ~ . C 0 >.

oc.. Na sarno dva crteza polozaj erne pravokutne plohe je tocan. dok desni to prikazuje u pogledu odozso i straga. B..c ••••••••••••••••••••• _ .• -_ ·······.··-. .~_. _ 26 <>. ZAGREB. plohom.-.----------------- KACIGEVA . j i Donja cetiri crtefa (A.PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER 20 Zadatak 3 Na gornja dva crteza vidite aksonometrijski prikaz bijele kvadraticne prizme presjecene cmorn pravokutnorn Lijevi crtez prikazuje sve u pogledu odozgo i sprijeda.c. . '-. D) prikazuju istu prizmu i plohu u pogeldu odozdo.. Vas je dakle zadatak na listu za odgovore prekriziti slova kojima su oznaceni toeni prikazi pogleda odozdo sprijeda (I) i pogleda odozdo straga (II). C. o II t ARHlTEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU.

..-_ ...o(TONSKr .wezati rteze gornja dva niza (I II-pogled odozgo) s crtezima donjeg niza (III . 10000 Zagreb.: ~-.~ ~!~I__C I ~I_~ ---~-~---~---- ."]V A T S K A ziro: 30102 .~ :: : ~-_-2 11 i II) prikazuju kocku u pogJedu odozgo.3198 -I I ---.'\'Sf-l[8..pogled odozdo).. ~~ IIA ~~ illS ~~ lie L- 110 _ ----I i ! .-::. ZAGREB. Dor. = s'n:utH ..''':: .5:~ _.r:~:TE U ::::.'! IA ____ _b_a I I . \-8...PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER 21 Zad.H . ! I lilA illS un c 1110 I I f."\-c'rr prekrizite slovo koje oznacava tu vezu. i . KACrCEVA 26 . :":'.-_ na njenim plohama.?:2_.: ::.:.:-: FAKUL TET SVEuCrLlSTA U ZAGREBU.'g teksta prikazuju jednu te istu kocku s razlicitim oznakama .'\ ISrL : =--".-::.603 .--------~------ ------1 ! .rik=je kocku u pogledu odozdo.~....----1 J ~--.. U svim prikazima ista ploha ima G0:::_.:--.U AI R H !T E K TON SKI F )~ [{ u lIE T HA .. -'-'. S\"] :--"-::: . c Na ::5::.. Kaciceva 26 ..

I ·i.: L. Isto tako.i ... Vas je zadatak da na osnovici grafickih podataka prepoznate perspektivjne prikaze (I...- +-1 - . Na stranici 8 tri su perspektivna prikaza iste kornpozicije..PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER 22 Zadatak 5 Podno ovog teksta vidite crtei tlocrta i pogleda arhitektonske kompozicije sastavljene od kriinog okvira i cetiri kvadraticne prizme.. . 1..jedan prikaz nedostaje. otkrijte koji prikaz nedostaje i oznacite ga kao i ostale.. II.· . -1 .. ZAGREB.. III) i da na Iistu za odgovore prekrizite slovo koje odgovara slovu kojim je u tlocrtu oznacen smjer gledanja. I • • II • / 1--'·'.. KACICEVA 26 . POGLED ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU.

III (_ t L _ ------_. ZAGREB..H R V A T S KA iiro: 30102·693·3198 ..10000 Zagreb..- ~---~- ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU. Kaciceva 26 .PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER 23 Ih "_ .\}" \ A R HIT E K TON SKi i' . KACICEVA 26 . j . ~~!f HR ... . .: J. .. \ It..

ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU.''0 ... ZAGREB. KACICEVA 26 l .PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER 24 i :~ • -.

. HiT E K T 0 . HR _ 10000 Zagreb..'.. ':_... Ii. . ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILlSTA U ZAGREBU..c'·'·· . . 26 . ZAGREB. I. 1'-• Kaciceva . UMJETNOSTI I OPCE KULTURE .:i it. KACICEVA 26 . .' ..~ .H 11V AT S KA ziro: 30112 ·693 ~3198 ·f PROVJERA POZNAVANJA ARHITEKTURE..

i i .

. . autora "Njemackog requiema" od eije je smrti proteklo 100 godina? 1) J.. Plecnik 20. 22. Wagnera 4) A. najstariji i najcasniji prcdstavnik neke ideje. godine 5) oko 400. :. drustva je? J) Nestor '(2) Metuzalem 3) Kolos 4) Gigant 5) Saturn 3.H fl V A T S KA HR . Hindemitha 19.Brecht 4) A./2) Yukovar 3) Vinkovei 23.. Bozica pobjede u starogrckoj mitologiji je ? ~ike 2) Demetra 3) Afrodita 4) Hera 5) Perzefona 12. i= .PROVJERA POZNAVANJA ARHITEKTURE.R.v.N. pripisuje se ? 1) Aristotelu 2) Zenonu 3) Demokritu 24. Predstavnik Hrvatske na ovogodisnjem 47. Koji od navedenih arhitekata svojim najvaznijim dijelima ne pripada vremenu pocetka 20. . UMJETNOSTII o=ce ~~'. Sto je izletilo iz Eolovog mijeha ? 1) Dobri duhovi 2) Zli duhovi 4) Vjetrovi 3)Vino 5) Prijamovo blago 7.d. Gaudi 5) 14. stoljeca? 1) Ch. Martinis 16. Tko izlazi iz skoljke na BottieeIIijevoj slici u Uffizima? 1) Junona 2) Dijana~@Venera 4) Vesta 5) Ceres ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU. van Beethovena 3) R. 2) Drakeov prolaz 3) Barentsovo more 4) Baringovo more 5) Tasmanovo more 17. Wrighta 4) Kuee Schroder G. Petereol 5) D. Brahmsa 2) L.. Scarpa 3) t. koji je navisi jadranski otok ? 1) Vis 2) Goli otok 3) Pag 5) Cres 26. ZAGREB. godine "Tvorac samo pet drama koje su... Poljska vojska pod vodstvom kralja lana III Sobieskog uz pomoc austrijskih ceta zaustavila je turski prodor u Europu 1683. zauvijek promijenile kazalisni svijet (Ivanov. Trbuljak 4) G.. Najistocniji grad Hrvatske je? 1) Osijek . Mackintosh 2) C. 1) Varsave 2) Beea 3) Budima 4) Krakowa 5) Osijeka 21.693 .'~ s for. Koji kapiteI se sastoji od ehinusa i abakusa? 1) dorski 2) jonski 3) korintski 4) romanicki 5) goticki 10.. godine @))oko 300..Gamiera 5) Pozega 5) Heraklitu 3) gIavni grad Asura . Bijenalu u Veneeiji je? 1) Z. Australiju i Nov! Zeland dijeli? 1) Timorsko more . Stanovnik uzajamno nasuprotnih tocaka zemljine kugle je ? 1) Antitip 2) Antigen 3) Antipod 5) Antistes 4) Antidot 8. postao je osobito na podrucju komorne gIazbe i solo-pjesme uzorom mnogi kompozitora" eitat je koji se odnosi na njemackog skladatelja.L. Krk je najveci otok na Jadranu.Ostrovski 5) L.g .: T 26 . 1. R H.:.. T . kod?. Hoffman 4) A. Meandar je: 1) ime babilonskog kralja 4) sistem navodnjavanja (~\omament u obliku neprekinute trake eiji se elemente ponavljaju 5) plod tropske vocke 4) Brae 25. "Kameni lezaj" oblikom prilagoden Ijudskom tijelu nalazi se u kupaonici? 1) Vile Tugendhat M. Talijan koji iz Firence krene u Milano krenuo je iz Toskane u? 1) Lombardiju 2) Veneto 3) Friuli 4.- .3198 J) Berlina 2) Pariza 3) Beca 4) Lyona 5) Kaira 2_ Mudar. Haussmannov plan pripada urbanoj matrici? 36192 . Schonberga 5) P. i rornanticnih elemenata.. koja se iz Italije rasirila po Europi je? 1) Art Deco 2) Art Nouveau 3) Akademizam 4) Purizam 5) Manirizam 27. Tri sestre i Visnjik)" je ? 1) Moliere 2) B. KAGICEVA 26 . Hollywood je otmjeni dio? 1) San Francisea 2) San Diega 4) Miamija 3) New Orleansa ($os Angelesa 6. "Ostvarivsi osebujnu sintezu klas. "Deklaracija 0 nazivu i polozaju hrvatskog knjizevnog jezika" u obrani nacionalnog integriteta donesena je? 1) 1945 2) 1957 3) 1967 4) ]974 5) 1991 4) Apuliju 5) Lazio 15. : KULTURE . Kada je gradcna Dioklecijanova palaca? 1) oko Kristova rodenja 2) oko ]00.::~. nista manje od Shakespearea. rTEK r 0 [{ .Palladia 4) IIok 4) Pitagori Q}~Ch.10000 Zagreb. Ivekovic 3) G. iskusan i casta~rac. Egipatski trokutje? I) istokracan trokut 2) istostranicni trokut 3) trokut sa stranicama u omjeru 3. Galeb. Gropiusa 4) A.Tolstoj 5. godine 3) oko 200. Stara filozofska izjava~:tiSve tece". Rietvelda 5) Ville Rotunde A.4:5 4) trokut koji su koristili egipatski graditelji kod odredivanja nagiba piramide 5) trokut sa stranicama u omjeru 4:5:6 18. Poznati pravac u talijanskom filmu na eijemje celu bio R. Sempera i Civ. Kipke 2) S. Stilska faza u umjetnosti izmedu kasne Renesanse i Baroka na pomolu.N. Rosselinije? 1) poeticni realizam 2) neorealizarn 3) underground 4) "novi val" 5) film istine 11. ziro: KaciCeva I 1 i I r. Ujak Vanja. Rohea 2) Vile Savoye Le Corbusiera 3) Kuce slapova F.nttraeitboja je1 \"l»z:elena 2) ervena 3) futa 4) crna 5) plava 13. UMJ 1 . Palladija 9. Zgrada stare Opere u Parizu djelo je ? 1) Hellmera i Fellnera 2) G.Hassenauera 3) W.

ostvarenim profinjenim osjecajem za prostome i plasticne ritmove U okviru nove ciste koncepcije volumena'' Radi se 0 znamenitom kiparu 15. Kovacic 4) S. "Satrli ste cij eli grad napravili grdan kvar stog yam kazem. Oblik crkve je sama gola konstrukcija od prdnapregnutog betona" To je ? 1) Katedrala u Brazilu O. Vulas 5) 8.i))Mostar 5) Osijek 37. Ime kojeg poznatog hrvatskog kipara povezuje Zagreb i Slavonski Bred? (1) I.. Purcell 5) W. KACICEVA 26 .. 1) Radovanu 2) A. odakle se kroz prolaz koji je ispod razine trga ulazi unutar. Ruzie 31. podrijetlom iz Zadra? . Suit 4) B. Ivancevic 40. Seissel 3) M. Ernst 3) G. Ime kojeg slikara se veze uz likovni pokret "Der Blaue Reiter" (Plavi jahac)? 1) J. Leibniza 4) D. "Seviljski zavodnik" je ? 1) Don Carlos 2) Don Kihot 49. Klimt 3) E. 46. Dalmatincu 5) L Duknovic 48. Mucha 5) O. Grosz 44. " pjeva A. Kanta 2) A. "Najvisi umjetnicki dojam postigao je u zensldm poprsjima . Koje je drugo Cajkovskijevo djelo nastalo takoder po Puskinu? 1) Pikova dama 2) Francesca de Rimini 3) Romeo i Julija 4) Hamlet 5) Scelkuncik 33.." je? 1) A. izumitelj. W. . Schiele 2) G. Munch 5) H. Humea 5 R. Deskovic 3) K. Munch 4) A. a izmedu nje i vanjske ljuske postoji prazan prostor". Koja od navedenih krivulja nije presjek stosca i ravnine? F>»: 1) elipsa 2) kruZniea 3) parabola \. ZAGREB. Jagger 4) B. Aalta 4) S. Zajednicki dio krscanskih i zidovskih vjerskih tekstova je ? 1) Biblija 2) Tora CJ)Stari zavjet 4) Novi zavjet 5) Evandelje po Luki 35. Kandinsky . Gradic Nazaret u kojem je zapoceo svoje djelovanje Isus Krist.L.M. autor "Razvoja grada kroz stoljeca 1.ekolog. Descartesa 30. nalazi se na umjetnom trgu. Mohorovicic 2) J. Bogart i L Bergman? 1) Rabatu 2) asablanci 3) Veneciji 4) Ateni 5) Moskvi 32. Plutokracija je drzavno uredenje u kojem presudnu ulogu igra? 1) vladavina mudraca 2) vladavina vecine 3) vladavina intelektualaca 4) vladavina bogatih 5) vladavina svecenika 36.S. Mary u Tokyu K. Macartney 45. Cousteau 4) r.4) hiperbola 5) spirala 42. "Prsten Niebelunga" je? 1) naslov Wagnerove tetralogije 4) knjizevna trilogija Tolkiena 3) Don Pasquale (!!pon Juan 5) Don Jose 3) sistem tunela kroz Karavanke 2) poznata kruzna prometnica oko Miinchena 5) krunidbeni prsten Ludwiga Bavarskog 50. Koja od navedenih gradevina se ne nalazi na Aten~ akropo1i? 1) Erechteion 2) Partenon ~hPanteon 4) Propileji 5) Bram Nike 38. Trintignant 2) lJ. godineje? 1) Rokoko 2) Secesija 3) Postmoderna :(ir))Biedermajer 5) Barok 43. Rijec je o? 1) Katedrali sv.PROVJERA POZNAVANJA ARHITEKTURE. ". Hoffmanom na palaci Stoclet u Bruxellesu je? 1) E. Veliki oceanograf. nalazi se u danasnjem ? 1) Egiptu 2) Siriji 3) Jordanu 4) Libanonu 5) lzraelu ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU. Rousseau 5) J. Schopenhauera 3) G. U kojem su se gradu sr .L. UMJETNOSTII OPCE KULTURE UMJ2 '. Skladatelj "Evite" i "Macaka" je? 1) L. znarnenita je izreka? 1) 1..r. Schreiber f~J. Prema Puskinu Cajkovski sklada operu "Evgenij Onjegin". Kokoschka 3) P. Karolina i Lujzijana? @'pospieu 5) Vrbovskom 1) Rijeci 2) Senju 3) Karlovcu 47. ill.. U kojem se gradu sastaju Josefina. ? 28.. Alesiju 3) F. H. Prvotno pogrdno ime stila kojim se ironizira gradansko umjetnicko razdoblje Srednje Europe u razdoblju od Beckog kongresa 1815. "Mislirn dakle postojim" . Miro 2) M.Y. Britten 4) E. Laurani (Vranjaninu@. Dobitnik ovogodisnje nagrade "Vladimir Nazor" za zivotno djelo..Niemeyera @Notre-Dame du Haut u Ronchampu Le Corbusiera 3) Crkva u Vuoksenniksi A. autor nagradenog filma "Svijet tisine" je? 1) J. Soljan za koji grad? 1) Dubrovnik 2) Vukovar 1 3) Sarajevo (. Milie 5) R.. Tangea 5) Notre-Dame de Rainey A... Perreta 29.. i revolucija 1848. "Kupola je dvostruka: unutrasnja Ijuska je polukruzna i mnogo niza. Jakova u Sibeniku 2) Kapeli Pazzi 3) Taj Mahalu 4) Mihramah dzarniji 5) Panteonu 34. Poznati slikar iz razdoblja Secesije koji je suradivao s arhitektom J.stoljeca. gospodo platit cete . Koji je grad od 1756-1776 bio glavni grad Hrvatske'i 1) Varazdin 2) Rijeka 3) Split 4) Osijek 5) Knin 39. Weber 2) M. Godard 41. Mestrovic 2) B. da bi vertikalni kontinuitet prostora i oblik volumena ostao sacuvan.

je arhitektonski 1) aerobat (' 2)abakus 4) K.Marinkovica? 1) Never More 2) Ruke iYKiklOP 4) Glorija 5) Albatros Crkva arhitekta Viktora Kovacica zove se? 1) sv. . Bulajic 11. Babaja 5) V. UMJETNOSTII o=ce KULTURE ARHITEKTOi'~SKi HR . Anda 2) J. Cini se da je odredena mjera bezbriine lakoumnosti zdravlja od pretjerano zivcanog straha"] 1) novokantovcima 2) marksizmu 3) pragrnatizmu 4) egzistencijalizmu 5) strukturalizmu 23. Stjepana 6. 1) Mate Balote 2) Antuna Motike \.Ghibertija.3198 1) T. 5) Olimpeion 5) Santorini djelo 4. kuca Haas H.W. povrsine 124. st. Na tragu Le Corbusierovih puristickih vila nastaju "bijeli" muzeji u Frankfurtu. Kompleks Tad Mahala karakteriziranje prostorno oblikovnim konceptom? 1) stroge geometrijske simetricnosti 2) prirodnog pejsaznog kontinuiteta 3) slobodnih nesimetricnih oblika 4) izrazitih visinskih kaskada 5) urnjetnih brezuliaka 10. SteinhofO.10000 Zagreb. Copeland 2) P. Serta 3) R. van Beethoven 2) J. Blaza 4) sv. st.~ . duljine 470 m. "alae konkretne glazbe" je preminuIi? 1) A. von Erlacha. Pricu 0 Orfeju i Euridici glazbeno je obradilo vise skladatelja. Gluck 5) M. Crkva sv. UMJ3 Kaciceva 26 . Po Andersenovoj prici "Carevo novo ruho" JOOan poznati hrvatski redatelj snimio je film. nisu taka strasno vaine. Marka 5) sv. nalazi se u? 1) Dubrovniku 2) Klisu 3) Sibeniku 4) Kninu 5) Pazinu 21. Kojom modernom filozofskom praveu pripada autor ove recenice: "Nase pogreske. Bach 3) R. "Munchenskom krugu"? 19.. 1) Munchenu 2) Salzburgu 14. registrirana kao izuzetan spornenik fortifikaeijske arh. Melkior se mule kod ograde stepenica sto vode u podzemlje" Talco zapocinje R. 7. st. talijanski slikar. Karlskirche F.Schaeffer 13. . Pendereeky 3) D. svoja najznacajnija djela naslikao je u? 1) Rimu 1) Edo Murtic 2) Veneciji 2) Miroslav Kraljevic 3) Becu 3) Slavko Sohaj .000 m2. Najveca i najmocnija utvrda tzv..1i) visekatna starnbena kuca s jedno i dvoetaznim stanovima i unutrasnjom ulieorn 2) visekatna stambena kuca s trosobnim stanovima i vanjskim stubistima 3) visekatna zgrada s jednoetaznim stano virna i centralnom jezgrom 4) jednokatna zgrada s atrijirna i dvoetaznim stanovima 5) zgrada gradena na teras as tom principu s vanjskim stepenieama i dvoetaznim ijednoetaznim m. Ravel 5) Frankfurtu 15. Holleina "Rajska vrata" krstionice u Firenzi. 5) pocetkorn 17. Golik 4) A. Stirlinga 5) H. Koji su principi arhitektonske organizacije stambene kuce Le Corbusiera u Marseillesu? . stoljeca 2) u prvoj polovici 15. Vrijeme vladavine jednog pape naziva se? pontifikat 2) eelibat Q) 3) eertifikat 4) klerikat 5) kontakt 22. ZAGREB. Donata 3) sv.. Erupcijom kojeg vulkana su pokopani Pompeji i Herkulaneum? 5. Koji od navedenih slikara pripada tzv. Godisnja doba posljedica su? (():. Mimica 3) K. AtlararD4rcifMMitdiGa . Milhaud Wagnera. MAAR zavice glas sa krova. 3. L. Britten 12. sirine 110 m. Najznacajniji j e? 1) L. Otae prve hrvatske gramatike je? (I))Bartol Kasic 2) Andrija Kacic-Miosic 26. unatoc svem oprezu ne moiemo izbjeci. To je? 1) A. "kljuc Hrvatske". Meiera 4) J.H R V A T S K A L 2.rotacije Zemlje oko Sunea 2) rotacije Zemlje oko vlastite osi 3) rotacije Mjeseca oko Zemlje 4) rotacije Zemlje oko Mjeseea 5) nagiba osi Zemlje u odnosu na ravninu rotacije oko Sunea 9. izradena su? 1) krajem 14. Katarine 2) sv. Grimizna boja je? i) plava 2) zelena 25.. "MAAR . Koji od nize navedenih. 3) u drugoj polovici 15. Amadeo Modigliani. IZ 4) Parizu 4) Oton Gliha 4) Josipa Dirninica 18.L.3) ytneenta Kastva 20. Marije kod ~erma djel~. stanovirna 5) New Yorku 5) Krsto Hegedusic 5) Andrije Motovunjanina visini od 17. st. Ciklus fresaka u kapeli sv. Holleina nalaze se u? 3) Grazu 4) Becu element? 3) aliteracija 4) aberaeija 5) adet 5) rakom 5) L. 4) pocetkom Mjesto gdje se cuvaju posmrtni ostaci znamenitih osoba je? 1) Odeon 2) Buleterion 3) Asklepeion 1) Stromboli 2) Krakatau 3) Etna 4) Panteon @»vezuv 16. KACICEVA 26 . Koliko ima Muza? 1)10 @P 3)7 3) futa 3) Marko Marulic 3) gotike 4)5 @bervena 4) Petar Zoranic 4) renesanse 5)3 5) siva 5) Antun Mihanovic 5) rnanirizma 24. napokon. Strauss 4) B. Ujednom svijetu gdje ih.S. Vrdoljak 2) V. Onkologijaje grana medicine koja se bavi? 4) probavorn vidom 2)"sluhom 3) tuberkulozom 16.J Ovogodisnje Olirnpijske igre odrzat ce se u? 4) Montrealu I) Seattlu 2) San Pedro 3) San Franciscu @tlanti 8. na nadmorskoj 342 m.PROVJERA POZNAVANJAARHITEKTURE. Stosije u Zadru je djelo: 1) predrornanike \~romariike ARHfTEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU.

Serta 4) J.L. a nacinio ju je? 3) G. UMJETNOSTII OPCE KULTURE UMJ4 se od navedenih gradova ne nalazi u Toskani? 2) Pisa 3) Arrezzo 28.R. "Ekstaza sv. Buonarotti govoriti? 2) od reda skulpturalna kompozicija 2) G. (!_)Yolovine 19. Madema 5) Donatello ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU. Govoriti ab ovo znaci 1) u srdzbi 50. KACIGEVA 26 1 . st. Firenca 4) Siena 4) Sieni 4) azuriranje 5) Torino 5) Urbinu 5) asaniranje 29. st. 33. g.grada gla. st.) napisao je? 2) A. Loosa 2) A. Bernini 4) C. To je bila? 1) Judita 2) Satir iliti divji covik 3) Istarski razvod 4) Spovid opcena 5) Rocki Misal 44. Sveti Petar bio je? 1) astronom 2) jeruzalemski biskup (:ij)-imski biskup 4) jedan od autora Novog zavjeta 4) u zooloskom 4) M.. Prelog u Hrvatskoj" (1992.podupire zid zove se? 1) kontrapost 2) kontrada 3) konzola 4) Spanjolskoj 4) kontrafor 5) Japanu 5) kontraeskarpa 5) Blaz Jurjev 42.L.) u kojoj njezin autor nastavlja koncepciju zapocetu paviljonom u Barceloni djelo je? 1) A. Tereze" je 1) M. st.. "Suplja erkva" u Saloni 5) Arena u Puli 49.?-og oltara 4) galerija na kOJoJ su smjestene orgulje 3) akropoli u Miletu {Jj)oprecni 4) Jupiter 4) akropoli u Olimpiji 5) Pastoralna 5) akropoli u Ateni 4) pristup u crkveni toranj . veliki hrvatski renesansni filozof. tiskanaje u Senju glagoljicom prva knjiga na hrvatskomjeziku. 3) Augustov hram u Puli 4) od pocetka (iscrpno)5) od danasnjeg dana 3) na uho iz crkve sv. 3) kraja 19. Dio gradevine koji konstruktivno pojacava . 8to je transept? 1) glav~~ oltar . Osim kao graditelj katedrale sv. 4) pocetka 20. Ivancevic 36. Sesta rimska najveca gradevina svoje vrste u svijetu na hrvatskoj obali Jadrana je? 1) Dioklecijanova palaca u Splitu 2) Forum u Parentiumu 4) tzv. 5) sredina 18. Pingvin i polarni medvjed mogu se susresti? 1) na Sjevemom polu 2) na Juznom polu 3) na Sjevemom i Juznom polu 37. Gaudija 3) J. Kojemu je crkvenom redu pripadao J. j 38. st.. Knjiga "Graditeljstvo 1) M. stoljeca u? 1) Rusiji 2) Cesko] 3) ltaliji 41. Sesta simfonija Ludwiga van Beethovena naziva se? 1) 8kotska 2) Nedovrsena 3) Titan 45.>~- brod u crkvenom graditeljstvu 47. Kojije egipatski hram terasasto usjecen u stijenu? 3) pecinski hram Ramzesa II (O)hram kraljice Hatsepsut u Deir-el-Bahari 2) Amonov hram u Karnaku 4)hram u Abu Simbelu 5) hram u Luxoru 34. della Porta 5) Korculi i· . Corak . 2) ateriranje @Iuniranje 30. 31. Kuca Tugendhat u Brnu (1930. Mohorovicic 3) Z. Fotografija je izum? 1) kraja 18. Franjo Petrie. Suic vrtu 5) njemacki mucenik 5) na Cape Canaveral-u 5) R. Zatvoreni trg (Piazza del Campo) s amfiteatralnim 1) S. rodenje u? 1) Cresu 2) Dubrovniku WZadru 4) Pagu 48. Zastor "Hrvatski preporod'' u HNK u Zagrebu naslikao je? 4) Kamilo Tompa 5) Vjekoslav Karas (])TJaho Bukovac 2) Emanuel Vidovic 3) Mirko Racki 35. Slijetanje na Mjesec . 2)o. Maria della Vittoria u Rimu. Boskovic? 1) benediktincima 2) franjevcima 3) isusovcirna 4) dominikancima 5) pavlinima 32. Jakova u Sibeniku bio je i istaknuti kipar 15. na cakavstini. Plecnika van der Rohea 8"bM. Palaca Ruccellai nalazi se u? tttFirenci 2) Ferrari 3) Veneciji 0).Erehtheion se nalazi na? 1) akropoli u Mikeni 2) akropoli u Efezu 46.? 1) Tripun Bokanic 2) Andrija Alesi 3) Juraj Dalmatinac 4) Ivan Duknovic 43. Poliptih je? rfIDstovremeno zvucanje razlicitih ritmickih obrazaca '-3} svojstvo rijeci da ima vise znacenja 5) poznavanje i postivanje vise bogova 40. Giminianu 2) Lucci spustom prema glavnoj gradskoj palaci nalazi se u? 3) Sienni 4) Firenzi 5) Assisiju 2) slika sastavljena od vise dijelova 4) izvrsni organ nekih politickih partija 39. Prije pet stoljeca 1496. ZAGREB. Konstruktivni suprematizam se javlja poeetkom 20. st.iIi? 1) saturiranje . g.PROVJERA 27~9Ji POZNAVANJA ARHITEKTURE.

3198 PROVJERAZNANJA IZ MATEMATIKEI FIZIKE ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUGILISTA U ZAGREBU.. ." .683 .. _.~ _) A fI HIT HR· E I( T 0 r~SKI Kaciceva 10000 Zagreb.. KAGICEVA 26 .H R V A T S K A ziro: 30102 . ZAGREB.{ U L T E Y 26 . c__ . F /.

.

H nV A TSKA <~ -.'. Kruznica ima polumjer 2. x +y = 2)- 5 omeduju trokutcija je povrsina jednaka 3)42 4)- 79 2 5 c (-._ 0 IJ S xi 5) r . Polumjer kruznice je 1) - 7 2 2) 3) 4 4)3 (~F2 = "1 (/-~ Nadite tocku iz prvog kvadranta kojaje jednako udaljena od pravaca y = '<.7) ..6) 2 2J3 81 -": 2 5) 38 + ( 12.an J) I . B (4.X +. Kaciceva 26 . / 4n 3 4)- 4n 3 5)- 2n 3 Sustav x + 2y = 5. ZAGREB.. x+1 .. tadaje I(x .. a cijaje udaljenost od ishodista 5) (.3198 -x 4 3) -x 4) x -I CJ a -a a':' ..5) /13) Kruznica kojoj je srediste u tocki S (-1. 4) C!f(2.J3 x. L Povrsina rombaje 4) 10 J2) 2.. Koliki je siljasti obodni kut tetive kojaje od sredista kruinice udaljena za I) 45" 2) 90° . Vrhovi trokuta su A (3. . y = -3. 5).::> (0)(3..0> Akoje 1 2 X2 . Pravci x 1)40 = 4) 3 5) 6 -1..~x-2 . I). a polumjer upisane kruznice rombaje 3)8 ®. Nadite tree! vrh trokuta! 4)C (2.-:.. 5) 5) C (I.{U L T E T • ....PROVJERA ZNANJA IZ MATEMATIKE I FIZIKE ( T"r-. ~ ~ "_ _ r ..- \~/ aJ2 2 5)~ J2 2 Suma rjesenja jednadzbe 5Jl rsi~xl SIll X 2) iz intervala Jl 3) - /it. HR .1] 1)-( 7.1> 3 2) <-2..I. -f3) . _/x-5 Koja je od ponudenih funkcija injekcija? nY=~ ~y=~x sin --je 3) Y = 4)y=cosx (5j)y = log x (~ @ 12 2) -- 1) - 1 1 2 2 = 2 cosx 3)~ -J3 2 [O. (_X4)J:(_X2)4 ((j)x 4 n+! je 2) iiro: 30102 .3) 5)5 2) (13.10000 Zagreb. 3 x ..J3 ? 3) 15° 4) 30° 5) 20° ARHtTEKTONSKI FAKULTET SVEUCILtSTA U ZAGREBU. I(x + 1) = -. .3) x-I x-2 x-3 x-3 x-4 27n 2)-- x-5 3)-- x-4 Ix I 4) 1 1.ay = 10 nema rjesenja za a je 1)2 2)3 (~ II..a .2) 4) (2. MAT 1 r: h H t T E KI ~- '... y 0. •••• .5))-- /.1) 3)(3.693 ..2n] je (4).3) dodiruje pravac y = x .1> 5) <-2.> 0 2 ((3))<-3.~! je 2) a 3) an je Zbroj rjesenja jednadzbe I) 1 X 1 1 1 +-+ =0 x+ 1 2x+ I 2) 2 3) 3 = log3. 2) 3)C(I.J3 - I (2)3 4) 9 je 4) <-3.3 .J3 Jedan kut rombaje 1)4 150 "..0] 5) -5 27 je 2) -3 nejednadibe -3) -I 5) 2 Q:!)-2 Skup svihrjesenja 1) < -3. a teziste trokutaje T (3. 7). (150 J 6. __t .c. KACtGEVA 26 ..J3.

'Y=105° .. ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU. ~..•~ .~.:w!!. y vrijedi.0 em (40.=23°. Udaljenost 1) -a F3 3 sredista bilo koje strane kocke brida a od glavne dijagonale kocke je r.2 W ImK. ex: ~ I FIZIKE MAT 2 Za kutove trokuta = I : 2 . ~ : "I = 4 : 9. ZAGREB.~=46°. 1)40m 2)60m 3)S5m 0i145m 5)20m Zid debljine 25 em ima dimenzije 4 m i 2. (25.22. Uze je ucvrsceno na svojim krajevima koji su u horizontali . 24. b = 3 .~ = 4So. S m Dva utega cije su tezine 1000 N i 1500 N su objesena preko koloture.5).' ® (_!9) Duljine dviju stranica ostrokutnog trokuta su 5 i 6.2 em I) 1.> Celicna greda je pri temperaturi ooe duga Nadite razliku duljina grede pri 35°C -lSOC (koeficijent linearnog '~ .J2 .s/0C).0 em Hi~. Sredista svih stranica prizme su vrhovi dviju piramida sa zajednickom osnovkom. a = ® J6 .~=60°. 2) SO 11: 3) 60 n: 4)70n: 5)80n () Svi bridovi uspravne trostrane prizrne su duljine a. a povrsina trokuta je 12. Nadite duljinu stranice b.fj3 48 zadano.PROVJERA ~~ ZNANJA IZ MATEMATIKE o.5 m.: 3 + . "I = 75°.~=SO°. brida uspravne trostrane 2)4 piramide 3) S iznosi 6. Svi pobocni 4) bridovi su medusobno 5)3 okomiti. KACICEVA 26 .fj 0 Dulj ine stranica trokuta su a = 2 1) 30° 2) 7So . 4~ m..J3. b = S.y=90° 0 . Zanemarite tezinu meta.S em 3) 0. (~F3 U trokutuje 1)40n: 3. ~ = 4So. Q 4) 1..fso 4) 60 5) 15° 3) teiiste baze '7 (~ Duljina poboenog piramide. y= 1200• Nadite volumen koji nastaje rotacijom trokuta oko stranice a. I) 1000 W 2) 800 W~~UOO W 4) 1400 W 5) 100 W jij>.JX= 24 1 (1. Nadite visinu '"/ 23. 1) 4 2) S 3) 6 4) 3 5) 7 u trokutu 1) 1 je zadano. Volumen piramida je 4)-a 5)-a -fi3 38 ~. "1= lOso 2)(1. Temperatura vanjske strane zida je -10°C. Nadite duljinu trece stranice. a unutrasnja strana je 15°C. Kutovi trokuta su ~). 4) 3)3 . Nadite toplinski tok kroz zid. ~ 1)70N 2)140N 3)60N 4)120N 5)SON ((28)\-' -A~u-to-v-o-zi:-Cb:-Crz--:-in-o-m-S""'4""'kmIh--'':-p-o-h:-Co-r'''''iz-o-n-ta-ln-o-~-e-e-s':"ti-i-u-l-az""'i-u-kru"---z-m-' z-a-v-oJ-:-' . Nadite naprezanje na kraju uzeta.-K--o~l""iki-·-:j-e-n-aJ-·m-an----:~-j -p-ol:-wn~j-er-z-a-v-oJ""'a-k-o-~-i -au-t-o-m-o-ze<:> no razmaknuti savladati bez klizanja (koeficijent trenja izmedu guma j ceste je 0.•! : rastezanja celika je 1O.. Kut IX je: c. a koefieijent toplinske \l-edljivosti zida je 1. ~ = SOD.8 em 5) 4.=30°. a = 5.J3 .J2r:0.y=1110 5) ex = 30°. Kolika je akceleracija trenje? svakog od utega ako zanemarimo Teret mase 6 kg visi na sredini uzeta duljine 14 m.2 3) -a J6 6 4) - a 3 5)-a Ji 2 U preostalim zadacima akceleraciju sile teze aproksimirajte s 10 -2 ."1= 1000 3)ex=2so.

fOO~~ Zagreb.J2 2) Jl je rastuca na intervalu 3) 4).+00) (1.1 .2) i + 5 3) 2 realan? 4) .2] 7 5) [1. ._!~ /. K a (.. U l T E '.1 5) -2 (4 boda) (6 bodova) 4)-- ..J2 -2 Funkcija 1) y = .1 1) 0.1] je iz intervala 3) (-1.+00) (-00.COS-.4] @(4.J1o] 5)a<-- (6 bodova) 11.SIn. KA (4 boda) HR . Nultocka funkcije 1) f (x) 2) = log l-~ x 3)alog2 je iz intervals 2-a 6 5) a (4 boda) + 3) + I 3) [-1. su zadane formulama: f(x)=cosx.+00) -'\ . ako vrijedi 2)a>0 3)a<-- (10 bodova) 1) a < 0 4 4)a>- 7 4 (4 boda) 4 /" n2~ cos 2 ~ cos 1 .+oo) (x-It x+1 >0 3) (1.ella 26 .7x + 4a je negativna za svaki realni broj x .0) [0.0] (-5.1 + 2. j _1 log25 = a. . 30102 ~603 ~3198 2) 0.-1] (1.i(.3) 5) [3.l)u(I. (O~~7 I t: l-) Hi i T E r.4] 5) (2.02 Za koji realni broj x je broj 1) 0 2) I Akoje 1)-- P .3 P + (x .sin I 1) cos 2 je 2) . 6 tadaje logV2 jednako 2+a 2)-toga 3 1 4. .:_.+00) (5 bodova) je 1) -21og2 2) 1+-- log4 3) 1 1--Iog4 je 4) 2Iog2 5) -1--log4 (6 bodova) 1 . KACICEVA 26 .2) 4) [2.)-(fogXIOg2Jl')-1 -. (gOf{.\ 3Jl Jl .yo CD ~ Skup svih rjesenja nejednadzbe 1) (-1.' 7• FtjesenjejednadZbe Gf'=5 1 (-4.Jx +5 pripada 2)(-3.-t- Funkcije jednako 1) Jl 10.1] 5 4) (-00.J ~ .. FtjesenjejednadZbe 1) [-2x+2J= -3x+8 2) (0. i i 0 1-\ r\...3] 5) (3. ZAGREB.PROVJERA ZNANJA IZ MATEMATIKE I FIZIKE MAT 3 < Q 2.2M.S) 4) -.4) (7 bodova) 5.25 5) 0.SIn- GO 10 5 10 5 2)1 3) - 1 2 4) .2x2 + 4x + 3 2) (0.+00) fig 2) (-I.5 2x 4) 0. Punkcija f{x) = a x2 .+00) eiX-l.g(x)=Y. . 3.l) Tadaje (5 bodova) 5) (-00.4] (8 bodova) ~~ Ftjesenjejednadzbe 1) -J2x+8 = 2 .I 5) -- 1 2 ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU.H R V A T S J' zrre.2] skupu 4) (2..tg 1 (6bodova) ~ \. 3Jl _ Jl COS..2.cos I je (_"3))in 1 + cos 1 4) sin 2 5) .1) [1.J i.

ZAGREB. 5) (6 bodova) 5) 25 (7 bodova) f l. Opseg trapeza je 2) 35+ 5-13 3) 4) 42 Osnovica trokuta je a = I.5) 3) 23 4) 24 0 5) 3 5) (0. Pararnetar a je 3) 2 4) . Srediste kruznice je 3)(2. U liftu je vaga na kojoj je predmet. Kut pravilnog mnogakutaje 1)21 2) 22 sjeku se II tocki s apscisom 2. Povrsina baze je 2)70n 3)65n @51t 5)85n Brid kocke ima dulj inu 2. 7) 2) (2. QzJLift se dize akceleracijom a = 0.3a = 0. KACIGEVA 26 . IS 1 J[ ::. = 165°. Kutovi uz vecu osnovicu su 600i 30°. y .2 kg lezt na horizontalnoj podlozi.ax . u podnozju i na vrhu slapa ako se pola mehanicke energije pretvori u unutrasnju energiju (specificni toplinski kapacitet vode je 4200 J kg" K-1)? (8 bodova) ('l))O.2N 3)4.~.4.2 Kl 2) I O-~Kl 3) 10-4 K'! ·C]b1O·5 Kt 5) 1. Ako su im baze zajednicke.:J 0.5 2)-1 Kruznica prolazi tockom (-4.2 cos x 2) iz intervala 3) = 4 {O.03°C 3) 0. Kolika je razlika temperature vode. 10-4KL (4 bcda) t -..4 kg. Broj stranica tog mnogokutaje Duljina jedne stranice trokuta je 1)2 sin 40° 2) ~- J3 3 . Greda duljine 5 m ima rnasu 80 kg j na krajevirna j e poduprta zidovima. ·1) y -Zx .Jj. Slap je visok 8.01 -c ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU.---" U kuglu polumjera r = I je upisana kocka. Na gredi je objesen teret od 20 kg udaljen I m od jednog zida. tada je oplosje piramide . Kut izmedu tih izvodnica je 60°.PROVJERA ZNANJA IZ MATEMATIKE I FIZIKE MAT 4 ctgx 1) -- = "1/c: . Kolikije koeficijent linearnog rastezanja? 1) 10. '2 1 2) 3 2 3) 3 4 4) 5' 4 '5 (10 bodova) 3 >r (~.J5 &iA (I + 15) .~~~) Najdulja 1)80n izvodnica kosog stosca je d1=20. .4 kg 5) 5. 3) 10 4) 12 5) 9 Uspravni stozac im1..21!) 4 5) -- 1 2 (6 bodova) ~.2 i dira os x u tocki (2.J5 3) 8 4) 4 . U kocku je upisana uspravna piramida.2) 1) (2. Duljina najkrace stranice trokuta je 3) J3 sin 20° 25 + 3-/3 -&8in20 0 5) 1 (10 bodova) 5) 45 trokut taka dajejedna (10 bodova) 5) njegova /1 -J-l ~ V 21. 9) 18.4m. (7 bodova) -r >- (7:1! rif5:) 1) 4 + -J5 2) 8 . a pripadna visina je v = U trokut je upisan jednakostranicni stranica paralelna osnovici a. U trapezu su osnovice 1) 25 + 2J3 a = 20. (~Cigla mase 1. I °C 4) 0. \raga pokazuje 5. i I i : : Rjesenja jednadzbe l:_:i 1 :i I· 3n 2' 0 2n 3n 5)- 5n 2 (6 bodova) (6 bodova) i avci.j '3 3) 19m 1! 3 4) 61l-fj 5) 20n .J3. X ::.8 ms". tada je smx 1 4) imaju surnu 4) (5 bodova) 1 3 3) -~ 1 ~ sin 2x = .8N 5)6N . (5 bodova) 1)4N 2)4. Kutovi na toj stranici su 20 i 40°. c = 10. Kolika je rnasa predmeta? .Ji3 l!)! . - 3n 2 .. 0). a vrh piramide je srediste gomje baze.2 .~ 9 J[ 2) IOn -v . (10 bodova) 1) 560 N 2) 600 N 3) 1000 N 4) 500 N 5) 440 N 29 @ Sipka duljine 2 m se zagrijavanjem za 15°C produJji 0.2°e 5) 0. Nadite vecu od sila kojima greda pritisce zidove.3 mm. Povrsina plasta tako nastalog krnjeg stosca je (7 bodova) s osnovkom na (10 bodova) /Q64.5 kg 2 .6i~mjer osnovice r = 4 i visinu v = 6. Stozac je presjecen ravninom paralelnom udaljenosti 2 od vrha. a najkraca je dz=10.10) 4)(-1. (8 bodova) 4) 5.Nadite najmanju horizontalnu silu kojom mozemo pokrenuti ciglu ako je staticki faktor trenja 0.4N .// U preostalim zadacima akceleraciju sile tew aproksimirajte s l Oms". Duljina stranice upisanog trokutaje 1) .02°C 2) 0.8 kg 1) 4 kg (2»)5 kg 3) 3. Oplosje kocke je 1) 6 h):l.