Vous êtes sur la page 1sur 4

BANG KHAO SAT Y KIN KHACH HANG

CU HOI Q1_1 Q1_2 Q1_3Q1_4 Q1_5Q1_6Q1_7Q2_1Q2_2 Q2_3Q2_4Q3_1 Q3_2 Q3_3Q3_4Q3_5 Q3_6Q4_1Q4_2 Q4_3Q5_1Q5_2Q5_3Q5_4

ANH
GIA

4
4
4
4
4
5
4
5
5
4
4
4

4
4
4
3
4
4
4
3
4
3
4
4

4
4
4
3
4
4
4
3
4
3
3
4

4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4

4
3
4
3
4
5
4
5
5
4
4
4

4
4
4
4
3
5
4
4
4
4
4
4

4
4
5
4
4
5
4
4
4
4
4
4

4
5
4
4
5
5
3
3
4
4
4
4

4
4
4
4
5
5
4
4
4
5
4
4

4
4
4
4
3
4
3
3
4
4
3
4

5
5
4
4
4
5
4
4
4
5
4
4

4
4
4
4
4
5
4
2
4
3
4
4

4
4
4
4
4
5
4
3
4
2
4
4

4
4
4
4
4
5
4
4
4
3
4
4

4
3
3
3
4
4
3
1
3
2
3
4

4
3
4
3
4
5
3
1
3
2
3
3

4
3
3
3
4
5
3
1
3
2
3
3

4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
3

4
4
4
4
4
5
4
3
4
3
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4

4
3
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4

3
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
5
4
3
4
4
3
3
4
3
4
4
5

3
4
4
3
4
5
3
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
2
4

4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
5
4

4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4

4
5
4
4
4
3
4
4
4
3
3
4

4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4

5
4
4
4
4
4
2
3
3
4
4
4

3
4
4
3
4
3
2
3
3
4
4
3
4

4
4
4
4
4
2
4
4
5
4
4

1
4
4
1
4
3
2
3
3
3
4
3

1
3
4
1
4
3
2
3
3
3
4
3

1
3
4
1
4
2
2
3
3
4
4
3

4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4

4
4
4
4
4
3
4
4
4
5
4
4

4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4

4
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4

4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
5

4
3

4
3

5
4
4
4
33
4
3
4
3
3
4
5
4
3

4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4

4
4
4
4
4
4
3
4
5
4
4
4

4
5
4
5
4

3
4
3
4
4

3
4
5
4
4

3
3
4
4
3

4
4
4
5
3

4
4
4
4
4

4
4
5
4
4

3
3
4
4
4

3
4
4
4
4

4
3
4
4
3

4
4
4
4

3
4
4
4
3

3
4
4
3

4
4
4
4
4

3
3
4
3
3

3
4
3
3

3
4
4
3
3

3
3
4
4
4

3
3
4
4
4

4
3
4
4
4

4
3
4
4
4

3
3
4
3
3

4
4
4
4
4

4
3
4
4
4

CQ-CT
NDG
Tram CXN va tri-CCTY TPHCM
Trn Song Uyn Phng
TNHH Sunjin Vina
Thanh Duy
Cng ty C Phn P/S
Tng c Toan
Chi cuc bao v mi trng Ninh Thun
Nguyn Thi Yn
Biomed co., Ltd
Nguyn Thuy Huyn
Trung Tm Dich Vu Phn Tich Thi Nghim TP.Tr
HCM
n Long H
Phonak
Nguyn Thi Hiu Lc
CTY TNHH DP DL OPODIS
L Thi Thuy Liu
Cty CP Nosafood
L Cng Hip
Nha May Sa Sai Gon VNM
oan L Quc Tm
nestle VN Ltd
bui Thi Phng Khanh
Cng Ty CP Giam inh Kim Long
Thai Thi Bao Yn

0663898656
0983939792
0909924670
0838126048
09686868258

lieule83@gmail.com

Cty CB Thuy San Kaiyo

0723769150

giangle103@yahoo.com

0908901955
0983046850
0933915056
0613836525
38681315

chemical@groupkpt.com
mynguyentht@gmail.com
lab@phucsinhcoffee.com
chuc_le@cargill.com

L Thi Xun Giang

Phan Thi Thm


Cty TNHH Japfa Comfeed Long An
Bui Thii Minh Nguyt
Cty TNHH Gia Vi Phuc Sinh
Nguyn Thi hng
Cty TNHH Cargill Vit Nam
L Thi Chuc
Cty CPDP Boston Vit Nam
Huynh Kim Sng
FINE FOOD COMPANY
Phung Cng Nghia
Trung Tm ng dung ky thut hat nhn trong L
cng
Thinghi
Thanh
p Tm
NM nc giai khat Vit Nam -CN sa Vinamilk
Nguyn oan Khanh06503556839
AB MAURI VIETNAM LIMITED
Pham Gia Huy
Cty TNHH WonderFul Agri Culture
Nguyn Ngoc Hoai Thng
Cty TNHH Nha May Bia Vit Nam
Vo Thi Thu Hng
SUMIOTO
Nguyn Manh Thng
Cty CP Vit nam Oganics
Nguyn c Tun
Cty CP TP Dinh Dng NUTIFOOD
Mai Hoang Nhi
NM Sa Trng Tho-CP Cty S Vit Nam Nguyn Thi Mai Hoa

DT
0988365027
0908636836
0918099058
0683.521010
0839105481

EMAIL
trangphuong0108@yahoo.com.vn
dothanhduy2010@yahoo.com
tongductoan08@gmail.com
yenpr75@yahoo.com.vn
huyen.nt@biomed.com.vn
tranglongho1983@gmail.com

dlqtam@vinamilk.com.vn
buithiphuong.khanh@vn.nestle.com
yen.thai@kimlongcom.com

minhson@ffc.com.vn
976161719
ltttamcanti@mail.vaec.gov.vn
06503556866 06503556969
ndkhanh1@vinamilk.com.vn
pc@maurilanga.com
0932701769
wonderrful.vn@wdfagro.com
37173411
0907329060
nguyenmanh70@gmail.com
0939825956
tuan.d.nguyen@vnorganics.com
0986935542
lab@nutifood.com.vn
0838972348
mtmhoa@vinamilk.com.vn

Cty TNHH TM SX DV Ng A Chu


TT Kim dich thc vt sau nhp khu 2
Cng Ty CP Nosafood
Cty TNHH SGS VN

Nguyn Thi Kim Nhung


H Vn Phc
Phan Thij Thu Hin
L Cng Hip
L Khanh

0822476080
0909486055
0909306576
0983939792
0837700339

ngtkimnhung@gmail.com
phanthithuhien23@yahoo.com
lehiep2401@gmail.com
khanh.chiem@sgs.com