Vous êtes sur la page 1sur 20
XX XXX XKKHH ANH RH HH HHH HH HHH HH HH HHH KH HH HHH HH HHH HH HH HHH HH HHH K ORDE DER VERDRAAGZAMEN DE KOMENDE VERNIEUWING VAN DE WETENSCHAPPEN x x x x x x XXX HXH NX HX HHK KH HHH HH HH KH HH HHH HH HH HHH HH HHH KH HHH H HH HH HHH HH HH HH x x x x x x x 27 october 1987 Goede avond, vrienden. Wetenschap is eigenlijk nooit escterisch. Dat maakt het dus een beetje moeilijk. We hebben te maken met een aantal wetenschappen die nogal verachanst zijn in de achterliggande kennis. Met andere woorden, het voorbehoud dat wetenschappeli jk gemaakt wordt, wordt in de praktijk niet gemaakt. Het resulteat is dat men geconfron- teerd wordt met alleriei verechijnselen, aids is er één van, maar je hebt er andere bij. Bijvoorbeeld die in het aards magnetisch Veld geconstateerd zijn in het laatete anderhalf jaar. De veran- deringen in de ionisatielaag, ozonlaag noamt u dat geloof ik, en zo zijn er meer van die punten. Men moet anders gaan denken. Maar als je anders gaat denken, dan is het eerste wat Je gaat begrijpen dat Je moet gaan samenuerken. Toen had Je een groot aantel specialismen, dis je voor het meren- deel in eigen ivoren toren verschanste. Die deden daar hun werk zonder het te weten duplicerend wat anderen deden en die eigen 1iJk alleen naar buiten kamen met hun gegevens als dear op de 6én of andere manier roem mee te behalen was. Je zou dus kunnen zeggen dat een wetenschapper zijn materiaal behandelt ongeveer als een kaarter die alles voor zijn borst houdt tot hij op een gegeven ogenblik voldoende roem op tafel neer kan tellen. Daar komt steeds meer verandering in. Men is gaan begrijpen dat Je uituisseling nodig hebt. Nu is het nog niet zo ver dat er wer- keleijk bureaux of instellingen zijn, die als een sort clearing werken, uaar Je gewoon kunt zeggen dat Je daar en daar mee bezig bent, dat Je dit en dat hebt en of er soms iets is dat erbij past? Maar die kant gaat het toch uit. De opvatting over het menselijk lichaam bijvoorbeeld, de nieuwe systemen en wat er verder biJjhoort. Zelfs de celbouu en de wijze, waarop de cel reageert zullen in de Nabi js toekomst toch wel grote uijzigingen ondergaan. we mosten daarbiJ niet vergeten dat we met een heel klein beetje geluk in tuintig Jear zullen zien dat men zich bezig kan gaan houden mat structuren op sub-moleculair vlak. Dus eigenlijk de atomen, hun samenhang. En de werking van de deeltjes. En dan moet Je voor heel veel dingen een verklaring vinden, die op het ogenblik niet bestaat. Laten we een senvoudig ding nemen: een proton. Een proton zegt man is materie, want het heeft massa.maar als Je het bekijkt is het alleen maar een werve- ling wan energie. En kun Je komen tot die enorme vergrotingen, die met de nieuuste apparaten hier bijna bereikt zijn. Ik denk dan aan miljoen tot tues miljoen en dan kun je zeggen, dat er eigenli sk geen materie te constateren 1s. Er is ook geen werveling die hele- 2 maal een viak heeft, het wappert een beetje. En dan moet Jo na gaan denken, w&t is dan materie? Waar komen we dan terecht? Hetzelfde als Je bezig bent met de genetische moleculaire ketens, die sigenschap- PeliJk bepaald zijn. De grens + dan kun Je zeggen Ja, we zijn nu aardig doorgedrongen in die stuctuur. We weten dat het sen dubbel- spiraal is, maar waarom? Het antwoord voor die dubbelspiraal is te vinden in het aardvat plus de aardmassa en haar draaiing. Wanneer je die relatie vindt, dan blijkt ineens dat het kleinst en tot een heel speciael gabied behorende deeltje deel uitmaakt van een cos~ misch concept. Een dergelijke wetenschap behoudt zijn specialisten, zijn kennie, maar ze ie niet dogmatiech meer. Wat meer is, zo is niet meer besloten. Ze moet de taal spreken, die iedereen kan verstean, bij wijze van epreken. En zelfe onder woten- schappers mankeert het daar ook nog wel ean. Dan zullen we verder zien, dat op het ogenblik een grote ontwikkeling van de wetenschap vaak wordt afgeremd door de grote grenzen die bestaen tuseen de supermogendheden. Natuurlijk, Ruseische gegevens komen uel, maar Amerika en Engeland en Nederland ook some en omgekeerd gebeurt datzelfde. Dit is zeer selectief, hangt af van privé personen, privé contacten en privé belangstellenden. : Wanneer Je dat wilt veranderen, den zal b1ijken dat bijvoorbeeld ten aanzien van ruimtevaart de Ruesen over materiaal beschikken dat eanvillend is op datgene dat de Amerikanen op het ogenblik kunnen en willen en denken. S.D.I. met Amerikaanse kennis is in geen honderd Jear te veruezenlijken. S,0.1, met de gecombineerde kennie is binnen tien jaar mogelijk. Dat houdt dus ook in dat er andere dingen af mosten gaan brokkelen. Als ue kijken wat er de laatste tijd gebeurt door de techniek, dan worden we ons ook wel bewust van allerlei zaken, die men vroeger terzijde echoof. Denk eens aan de baurskrach! Ale Je goed kijkt, dan is eigenlijk de oorzaak van deze enorme val van aandelen, tot vijfhonderd punten Down Jones is het gagaan, niets anders dan een versneld communicatie-systeem. waarop versneld wordt gereageerd. De veerkracht van de aandelenmarkt 1ag juist in de ver- traging. Maar nu is het z6, dat als in Amerika alles valt,in Hongkong 1 vast verkoopordars worden gegeven voor Amsterdam of Londen. Dat zijn dingen, waarmee men gewoon geen rekening heeft gehouden. Men heeft te meken met een masse-psychologis. Men moet gaan begrijpen, dat Juist bij een toanemende technisering van de maatechappij ook : gelijktijdig de menselijke psyche moet worden aengepast aan al dat~ gene, vat nu techniech mogelijk is geuorden. Ik b1ijf nog even bij die beurskrach. Wat zien we hier. Een onver- wacht verschijnsel. Op de Savannen een onverwacht verschijnsel en allerlei kudden van Zeboes en weet ik wat nog meer, zetten zich in beweging.De giraffen lopen mee, zelfs de neushoorns nemen de vlucht en de leeuuen vergeten te jagen. Waarom? Er is iets anbekends, iets onverwachte. De beureval was onverwachts. Paniekreactie was kudde- reactie. Dat betekent dat de kuddementaliteit, die ook in de weten- schap, in het grote zakenleven en in de politiek zo'n grote rol heeft gespesld, eigenlijk zeer nadelig is voor de mensen. Hij moet proberen er boven uit te komen en dat kan hij alleen maar als hij een beetje naar binnen toe kijkt.Misschien herhaal ik iets wat u al eerder hebt gehoord, maar ik geloof dat ik het in dit verband toch wel mag zeggen. Wij zijn allen deel van het geheel. We hebben als mensheid op aarde een gemeenschappelijk bovenbewustzijn. we hebben daarnaast het onderbewustzijn en helemaal diep in ons ver- borgen zit de Goddelijke vonk, die ue ziel noemen. Maar die is eigen- AL Jk nooit van God afgesplitst, die is nooit ven de totaliteit ge- heel getsoleerd geraakt. Wanneer ue leren naar binnen toe te kijken, dan wordt de context, die door one onderbewustzi jn zo stark be- paald wordt, vervangen door een gemeenschappeli Jkheid. Al kunnen ue Gen het innerlijk gebeuren niet formuleren, ue putten uit een soort ereniteit waerdoor ve geinspireerd worden uit het geheel van de mensheid. Deze inspiratiepmvat allerlei dingen waar ue mieschien jen beetje dubieus tegendver staan. Dan zou men daardoor uel eens tot een andere benadering kunnen komen, bijvoorbeeld van karakter- beschrijving. Men zou tot een andere benadering kunnen komen van verplegings opvattingen. Men zou tot een totaal ander besef kunnen komen ook van laborato- rium bezigheden, wat het nut ervan is. Op het ogenblik zijn labora- torium bezigheden over het algemeen onderzoekprocessen, die alleen maar dienen om een Ander proces te doen elagen. In de geneeskunde is dat wel heel sterk, zo van Alle voorzorgen traffen, dan kan nie- mand Je iste verwijten. Maar ook in de grote laboratoria zien we precies hetzelfde. Er worden honderdduizende proeven gedaan, die absoluut op niets uitlopen,die kapitalen verelinden omdat men het Tisico niet wil lopen dat men een bepealde proef oversleat. Maar heeft men een totaal bevustzijn dat inwerkt, dan onstaat er een se- lectie. Dan gaan wij uit een geheel datgene putten wet op dit ogen- blik belangrijk is. We komen tot een selectie van proeven en kunnen dan later aanvul- lende proeven doen. Maar we gaan eerst naar het resultaat tos. En bij de verklaring en de ontdekking van het reaultaat en al wat er mee samenhengt, komen wij tot een concept waarbij vele proeven over- bodig worden. + Kunt u daar een voorbeeld van geven? = Een aardig voorbeeld is bijvoorbeeld met die aidsbestrijding. Er zijn, alles bij elkaer zeventigduizend proeven genomen om de stof te vinden, die verdere aantasting door aids afremt. Wanneer men zich echter had gerealiseerd wat er in de mensen leeft, inclusief de patient, dan zou men zich waarschijnlijk beperkt hebben tot een acht- & negenhonderd proefnemingen. Men had dan een resultaet gehad dat zeer waarechiJjniijk exacter en beter was dan het voorlopig re- sultaat dat men nu bereikt heeft. Nomen ze dan maar prosven in het wilde weg? Dat ie het juist: in het wilde veg. Maar hos is wetenschap ontstaen? Wetenschap is geen systeem van han- delen, wetenschap is een systeem van denken. En wat is het meest lo~ gische in de wetenschap? Dat men het onverklaarbare vermijdt, ondat men met het verklaarbare tot verdere verklaring wil komen. Maar op het ogenblik dat het onverklaarbare, het emoticneel-intuitieve mis~ schien, meer rol gaat spelen, dan wordt een groot gedeelte van uy persoonlijkheid, dan worden gevoeligheden ingeschakeld die juist bij dat logische concest terzijde wordt gedrongen. we gaan, dan éérst ons uitgangspunt bepalen, intuTtief en we gaan het danlogisch toe- passen en ontuikkelen. En ale ue dan zien dat het niets is, gaan we terug naar de intultie om one af te vragen, waar we gefaald hebben. Dan blijkt heel veak dat je met de hink-stap sprong veel verder kunt komen dan met een aanloopje in één keer springen. Dat is het ver- schil tussen inturtie en wetenschap feiteli jk. + Wetenschappers ontkennen de Goddelijke vonk.