Vous êtes sur la page 1sur 88

1

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI


TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES MAL DESTEK PROGRAMI

2011 Yl Teklif ars Bavuru Rehberi Referans No: TR51/11/TUR

Son Bavuru Tarihi: 16 Eyll 2011 Saat:17:00

www.ankaraka.org.tr

BAKENTN POTANSYEL HAREKETE GEYOR

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

NDEKLER
1. TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES MAL DESTEK PROGRAMI 5 1.1. Giri 1.2. Programn Amalar ve ncelikleri 1.3. Ankara Kalknma Ajans Tarafndan Salanacak Mali Kaynak 2. TEKLF ARISINA LKN KURALLAR 2.1. Uygunluk Kriterleri 2.1.1. Bavuru Sahiplerinin Uygunluu: Kimler Bavurabilir? 2.1.2. Ortaklklar ve Ortaklarn Uygunluu 2.1.3. Uygun Projeler: Destek bavurusu yaplabilecek projeler 2.1.4. Maliyetlerin Uygunluu: Destekten karlanabilecek maliyetler 2.2. Bavuru ekli ve Yaplacak lemler 2.2.1. Bavuru Formu ve Dier Belgeler 2.2.2. Bavurular nereye ve nasl yaplacaktr? 2.2.3. Bavurularn alnmas iin son tarih 2.2.4. Daha fazla bilgi almak iin 2.3. Bavurularn Deerlendirilmesi ve Seilmesi 2.4. Deerlendirme Sonucunun Bildirilmesi 2.4.1. Bildirimin erii 2.4.2. ngrlen Zaman izelgesi 2.5. Szleme mzalanmas ve Uygulama Koullar 3. EKLER 5 8 9 11 11 11 14 15 19 23 23 29 30 31 31 41 41 41 41 45

www.ankaraka.org.tr

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

1. TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES MAL DESTEK PROGRAMI


1.1. Giri
T.C. Ankara Kalknma Ajans 25/01/2006 tarihli ve 5449 sayl Kalknma Ajanslarnn Kuruluu, Koordinasyonu ve Grevleri Hakknda Kanunun 3nc maddesine dayanlarak Devlet Planlama Tekilat Mstearl (DPT)nn koordinasyonunda, 25/07/2009 tarihli Resmi Gazetede yaynlanan 2009/15236 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile TR511 Dzey 2 blgesin de kurulan kamu tzel kiiliini haiz bir kurulutur. Ankara Kalknma Ajansnn temel amac, 5449 sayl Kanunun birinci maddesinde ifade edildii gibi; kamu kesimi, zel kesim, niversiteler ve sivil toplum kurulular arasndaki ibirliini gelitirmek, kaynaklarn yerinde ve etkin kullanmn salamak ve yerel potansiyeli harekete geirmek suretiyle, ulusal kalknma plan ve programlarda ngrlen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, blgesel gelimeyi hzlandrmak, srdrlebilirliini salamak, blgeler aras ve blge ii gelimilik farklarn azaltmaktr. Kalknma Ajanslar, blgesel kalknmann hzlandrlmas ve blge iin stratejik neme sahip faaliyetlerin hayata geirilmesi amacyla nceden belirlenmi uygunluk kriterleri dorultusunda, 08/11/2008 tarihli Resmi Gazetede yaymlanan Kalknma Ajanslar Proje ve Faaliyet Destekleme Ynetmelii, Destek Ynetimi Klavuzu ve ilgili bavuru rehberlerinde belirlenen alanlarda mali ve teknik destek salayabilmektedir. Katlmc bir yaklamla hazrlanan Ankara Blge Plan (2011-2013); Kalknma Kurulu htisas Komisyonu toplantlar, blge altaylar, ortak akl toplants, odak grup toplantlar ve dier toplant ve grmelerden elde edilen ktlar yanstmaktadr. Elde edilen grler dorultusunda Ankarann vizyonu Yaam kalitesi yksek, dnya ile rekabet eden, dnce ve yeniliin bakenti Ankara olarak tespit edilmitir. Bu vizyon dorultusunda, Ankara Blge Plannda belirlenen drt ana tema ve bunlara ilikin temel amalar u ekildedir:
1 22 Eyll 2002 tarihli Resmi Gazetede yaymlanarak yrle giren 2002/4720 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile Trkiyede statistiki Blge Birimleri Snflandrmas (BBS) yaplm olup Ankara ili ve ilelerinin corafi snrlar TR51 Dzey 2 blgesi olarak belirlenmitir.

www.ankaraka.org.tr

Ankarada Yaamak: Bireylerine eit ve kaliteli yaam imkan sunan, katlmc ve sosyal balar gl, beeri potansiyelini gelitirerek kalknan Ankara. Ankarada almak ve retmek: stihdamla istikrarl byyen rekabeti Ankara. Ankarada Eriim Alar: Yeniliki ulam ve iletiim hizmetlerinin sunulduu eriilebilir blge Ankara. Ankarada evre ve Mekan: evresel srdrlebilirlii gzeten, mekan ve yaam kalitesi yksek Ankara. Ankara Kalknma Ajans, yukarda belirtilen temel amalara ynelik olarak 2011 yl teklif ars kapsamnda Turizm Potansiyelinin Harekete Geirilmesi Mali Destek Program ve Yeniliki Uygulamalar Mali Destek Program olmak zere iki ayr mali destek program ile toplam 20.000.000 TL tutarnda destek salayacaktr. Bu mebla, programlara aada yer ald ekliyle tahsis edilmitir. Turizm Potansiyelinin Harekete Geirilmesi Mali Destek Program: 10.000.000 TL Yeniliki Uygulamalar Mali Destek Program: 10.000.000 TL Bu bavuru rehberinin konusu olan Turizm Potansiyelinin Harekete Geirilmesi Mali Destek Program kapsamnda kullandrlacak olan 10.000.000 TL kaynan 6.000.000 TLsi Ankarann gelimilik dzeyi 1inci derece olan ileleri iin, 4.000.000 TLsi blge ii gelimilik farklarn azaltmak amacyla Ankarann gelimilik dzeyi 2nci, 3nc, 4nc derece olan ileleri iin olmak zere iki kalemde kullanlacaktr. Ajans, yeterli say ve nitelikte bavuru olmamas durumunda kalemler arasnda bte aktarmlar yapabilir. lelerin gelimilik dzeyleri Devlet Planlama Tekilat Mstearl tarafndan 2004 ylnda yaplan lelerin Sosyo-ekonomik Gelimilik Sralamas Aratrmas sonularna gre belirlenmi olup: Birinci derece: kinci Derece: Altnda, ankaya, Etimesgut, Glba, Keiren, Mamak, Pursaklar, Sincan, Yenimahalle. Akyurt, Beypazar, ubuk, Elmada, Kazan, Polatl.

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

nc Derece:

Aya, amldere, Evren, Gdl, Kalecik, Kzlcahamam, Nallhan, ereflikohisar.

Drdnc Derece: Bala, Haymana. eklinde gruplanmaktadr. Turizm Potansiyelinin Harekete Geirilmesi Mali Destek Program, Dokuzuncu Kalknma Plannn rekabet gcnn artrlmas ve istihdamn artrlmas balkl gelime eksenleriyle uyumlu olan, Ankara Blge Plannn stihdamla istikrarl byyen rekabeti Ankara temel amacna yneliktir. Bu erevede, turizm sektrnde katma deeri ve rekabetilii artrmaya, istihdam alanlarn eitlendirmeye ve istihdam kapasitesini artrmaya, Ankaray yeniliki ve kaliteli hizmet sunan ve kresel dzeyde rekabet edebilen bir turizm merkezi haline getirmeye katk salayacak projelere destek verilecektir. Bu program ayrca, Ankara Blge Plannda yer alan beeri ve sosyal sermayenin etkin bir ekilde harekete geirilmesi stratejik amac ile Ankaraya zg kltrel deerlerin mekana yanstlmas ve turizm potansiyelinin evreye duyarl srdrlebilir bir yaklamla deerlendirilmesi stratejik amacna ulamaya katkda bulunacaktr. Nihai olarak, salk turizmi, kongre turizmi, krsal turizm gibi alternatif turizm alanlar, blge corafyasnda kapsayc ve mekana zg bir ekilde gelitirilip rekabet gc ykseltilerek, blge ii gelimilik farklarnn azaltlmasna hizmet edilecektir. Turizm Potansiyelinin Harekete Geirilmesi Mali Destek Program Ankara Blge Plannda ncelikli sektrlerden biri olarak belirlenen Turizm erevesinde ifade edilen Drt mevsim gerekletirilebilir turizm faaliyetleriyle turizmde rekabet gcn artrmak amacn gerekletirmeye odaklanmaktadr. Ankara Kalknma Ajansnn 2011 yl teklif ars kapsamnda ilana kt turizm potansiyelini harekete geirmeyi hedefleyen mali destek program kapsamnda, kar amac gden kurum/kurulular ile kar amac gtmeyen kurum/ kurulularn Ajansa sunduu baarl proje teklifleri desteklenecektir. Turizm Potansiyelinin Harekete Geirilmesi Mali Destek Programnn szleme makam olan Ajans, programn uygulanmas, baarl proje tekliflerinin desteklenmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve deerlendirilmesinden sorumludur. Devlet Planlama Tekilat ise Programn Ajans tarafndan ilgili mevzuata uygun ekilde tasarland ve ynetildiinin denetlenmesinden, Programn etkinliinin llmesinden sorumludur.

www.ankaraka.org.tr

1.2. Programn Amalar ve ncelikleri


Turizm Potansiyelinin Harekete Geirilmesi Mali Destek Programnn genel amac; Ankarann turizm altyapsnn gelitirilmesi, turizm faaliyetlerinin eitlendirilmesi ve ulusal ve uluslararas alanda eriilebilir ve rekabet edebilir bir turizm kenti haline gelmesidir. Programn zel amac ise; Ankarada kent, kr, salk, doa, kltr, inan ve kongre turizminin farkl boyutlaryla ele alnarak yeniliki uygulamalarn gelitirilmesi ve etkili tantm almalarnn yaplmas, hizmet kalitesinin iyiletirilmesi ve turizm faaliyetlerinin drt mevsime yaylmasdr.

Bu mali destek programnn ncelikleri unlardr: ncelik 1: Ankarann tarihi, sosyal ve kltrel mekanlarnn turist dostu bir nitelie, eitlilie, kapasiteye ve kaliteye kavuturulmas. ncelik 2: Turizm alannda giriimcilik kapasitesinin gelitirilmesi. ncelik 3: Etkili tantm faaliyetleriyle turizmde markalama ve turizmin eitlendirilmesi Program kapsamnda hazrlanacak proje teklifleri program nceliklerinden en az birine ynelik olmaldr. Bu ncelikler kapsamnda proje tekliflerinin frsat eitlii, cinsiyet eitlii, evrenin korunmas, srdrlebilir kalknma, istihdamn artrlmas unsurlarndan bir veya birkan iermesi deerlendirmede nem arz etmektedir.

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

Program ncelikleri, Ankara Blge Plan hedeflerine aadaki matriste grld gibi hizmet etmektedir:
Program ncelikleri Turizm ncelik 1 ncelik 2 ncelik 3

Hedef 1: Turizmin gelitirilmesine ynelik tantm almalar etkin bir ekilde yaplacaktr. Hedef 2: Medikal ve termal turizm faaliyetleri desteklenerek salk turizmi gelitirilecektir. Hedef 3: Uluslararas standartlarda tesisler yaplarak kongre ve fuar turizmi imkanlar artrlacaktr. Hedef 4: Doay, tarm, kltr ve eko turizmi esas alan krsal turizm gelitirilecektir. Hedef 5: Sosyal ve kltrel mekanlar turistlerin beklentilerini karlayacak eitlilie ve kaliteye kavuturulacaktr. Hedef 6: ehir merkezi ve tarihi mekanlar ile toplu tama aralar turist dostu hale getirilecektir.

1.3.

Blge Plan Hedefleri

Ankara Kalknma Ajans Tarafndan Salanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamnda desteklenecek projeler iin tahsis edilen toplam 10.000.000 TL kaynan 6.000.000 TLsi Ankarann gelimilik dzeyi 1inci derece olan ileleri iin, 4.000.000 TLsi blge ii gelimilik farklarn azaltmak amacyla Ankarann gelimilik dzeyi 2nci, 3nc, 4nc derece olan ileleri iin olmak zere iki kalemde kullanlacaktr. Ajans, yeterli say ve nitelikte bavuru olmamas durumunda kalemler arasnda bte aktarmlar yapabilir.

www.ankaraka.org.tr

10

Desteklerin Tutar
Bu program erevesinde verilecek destekler aada belirtilen asgari ve azami tutarlar arasnda olacaktr: Asgari tutar: 40.000 TL Azami tutar: 350.000 TL

Ayrca program kapsamnda salanacak hi bir destek, proje toplam uygun maliyetinin; - Kr amac gden kurum/kurulular iin % 25inden az; % 50sinden fazla, - Kr amac gtmeyen kurum/kurulular iin %25inden az; % 75inden fazla olamaz.
Bu deerlerin dnda kalan destek taleplerini ieren projeler deerlendirmeye alnmayacakr. Btenin kalan tutar, szlemeyi imzalayan taraf olmas sebebiyle, Bavuru Sahibi tarafndan e finansman olarak karlanmaldr. Bavuru Sahibinin proje e finansmann; proje ortaklarndan, itirakilerden ve/veya nc taraflardan salayaca nakdi katklar ile karlayabilmesi mmkndr. Her halkarda, szlemeyi imzalayan taraf olmas sebebiyle, e finansman ykmll yararlancnn kendi taahhd hkmnde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanc bizzat sorumlu olacaktr. Ayni katklar e finansman olarak kabul edilmez.

Ajans, bu program iin ayrd mali kaynaklar revize etme, ksmen veya tamamen kullandrmama hakkn sakl tutar.

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

11

2. TEKLF ARISINA LKN KURALLAR


Bu blmde; program erevesinde finanse edilen projelerin sunulmas, seilmesi ve uygulanmas ile ilgili kurallar, 8 Kasm 2008 tarih ve 27048 sayl Kalknma Ajanslar Proje ve Faaliyet Destekleme Ynetmelii ve Destek Ynetim Klavuzu hkmlerine uygun olarak aklanmaktadr. Bavuru Sahipleri bavuruda bulunduklar andan itibaren bu Ynetmelik hkmlerini ve bu rehberde yer alan btn hususlar kabul etmi saylrlar. Ankara Kalknma Ajans bu destek programn zorunlu hallerin ortaya kmas halinde srecin herhangi bir aamasnda iptal etme hakkn sakl tutar. Bu durumda Bavuru Sahipleri Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Destek iin bavurusu yaplan projeler Ajans tarafndan her zaman eitim amal olarak ve sahibinin ayrca muvafakat aranmakszn kullanlabilir. Byle bir durumda projede yer alan gerek ve tzel kiilere ait ahsi bilgiler ve mesleki sr niteliindeki bilgiler ifa edilmeyecektir.

2.1.

Uygunluk Kriterleri

Destek salanabilecek projelere ynelik temel uygunluk kriteri sz konusudur:


Bavuru Sahibi ve Ortak(lar)nn uygunluu Projelerin uygunluu Maliyetlerin uygunluu

2.1.1. Bavuru Sahiplerinin Uygunluu: Kimler Bavurabilir? Programa bavuru yapabilecek uygun Bavuru Sahipleri aada listelenmitir: Kr Amac Gtmeyen Kurum/Kurulular
Kamu kurum ve kurulular

www.ankaraka.org.tr

12

Kamu kurumu niteliinde meslek kurulular niversiteler ve mesleki eitim kurumlar Organize Sanayi Blgeleri Mdrlkleri Kar Amac Gtmeyen Sivil Toplum Kurulular (Vakflar, Dernekler,

Sendikalar vb.)
5355 sayl Kanun kapsamndaki mahalli idare birlikleri, Kar Amac Gtmeyen Birlik ve Kooperatifler2

Kar Amac Gden Kurum/Kurulular


KOB3 tanmna uyan (iki yz elli kiiden az yllk alan istihdam eden

ve yllk net sat hslat veya mali bilanosu yirmi be milyon Trk Lirasn amayan, sermayesinin veya oy haklarnn en fazla %25i KOB kapsamnda olmayan bir iletmeye ait) iletmeler.
Teknoloji Gelitirme Blgeleri Ynetici irketleri

(1)

Destek almaya hak kazanabilmek iin, Bavuru Sahipleri aada belirtilen koullarn tmne uymaldr:
Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluun grev ve yetki alan ierisinde bulunmas, Ajansn faaliyet gsterdii TR51 Dzey 2 blgesinde (Ankara ve ileleri) kaytl olmalar veya merkezlerinin ya da yasal ubelerinin bu blgede bulunmas, Projenin hazrlndan ve ynetiminden (eer varsa ortaklar ile birlikte) dorudan sorumlu olmas, arac olarak hareket etmemesidir. Teklif ars ilan tarihinden en az 3 () ay nce kurulmu ve tescil edilmi olmaldr.

2 3

Kr amac gtmeyen kooperatif, birlik vb. kurululardan tzklerinde/kurulu szlemelerinde yelere kar datlmasn yasaklayan hkm referans gstermeleri suretiyle faaliyetlerinin kesinlikle kr amac gtmedii veya Genel Kurul kararyla krn gelecekteki 5 yl boyunca hissedarlara datlmayacan taahht eden beyanlar talep edilerek kontrol edilecektir. 18.11.2005 tarih ve 25997 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Kk ve Orta Byklkteki letmelerin Tanm, Nitelikleri ve Snflandrlmas Hakknda Ynetmelik kapsamnda KOB tanmna uyan iletmeler

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

13

(2)

Ayrca, Bavuru Sahipleri ve ortaklarnn destek alabilmek iin aadaki hallerden herhangi birinde bulunmamas gerekir:
a) flas etmiler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumlar nedeniyle ileri kayyum veya vasi tarafndan yrtlen, konkordato ilan ederek alacakllar ile anlama yapm, faaliyetleri askya alnm veya bunlarla ilgili bir kovuturmann konusu olanlar veya meri mevzuatta ngrlen benzer durumlarda olanlar; b) Kesinlemi yarg karar (yani temyizi mmkn olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilikin bir sutan mahkum olanlar, c) Haklarnda, grevlerini ar bir ekilde ktye kullandklarna dair kesinlemi mahkeme karar olanlar, d) Mahalli idareler dndaki gerek veya tzel kiilerden, yaplandrlm borlar hari olmak zere vergi dairelerine vadesi gemi borcu olanlar, e) Kamu kurum ve kurulular dnda yaplandrlm borlar hari olmak zere sosyal gvenlik kurumuna vadesi gemi borcu olanlar, f) Mahalli idareler dndaki gerek veya tzel kiilerden, sz konusu proje veya faaliyetine ilgili ajans tarafndan salanacak destek tutarnn yzde kadar ya da daha fazla bir mebla iin, herhangi bir nedenle haklarnda kesinlemi haciz ilemi bulunanlar, g) Dolandrclk, yolsuzluk, bir su rgt iinde yer almak sularndan kesinlemi yarg karar ile mahkum olanlar, h) Herhangi bir kamu ihale prosedrne veya dier bir destek yardmna ilikin ykmllklere uymayarak, szlemeyi ciddi bir ekilde ihlal ettii tespit edilenler.

(3)

Teklif arsnn yapld srada aadaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan Bavuru Sahipleri de teklif arsna katlmaya veya destek almaya hak kazanamazlar:
) Teklif edilen proje dolaysyla menfaat ilikisi iinde olanlar,

www.ankaraka.org.tr

14

j) Teklif arsna katlm koulu olarak Kalknma Ajans tarafndan talep edilen bilgilerin temin edilmesi srasnda yanl beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler, k) Mevcut veya daha nceki teklif arlarnn deerlendirilmesi srecinde deerlendirme komitesini veya Kalknma Ajansn etki altnda brakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teebbs edenler. Yukarda madde (a), (c), (d), (f), (h), (j) ve (k)da belirtilen durumlarda, teklif arsna katlma yasa, ihlalin tespit edildii tarihten sonraki iki yllk bir sre iin geerlidir. Madde (b) ve (g)de belirtilen durumlarda, teklif arsna katlma yasa, kararn tebli tarihinden itibaren drt yllk bir sre iin geerlidir. Destek Bavuru Formunun V. Blmnde (Bavuru Sahibinin Beyan), Bavuru Sahipleri, yukardaki (a)dan (h)ye kadar olan kategorilerin hibirine girmediklerine dair beyanda bulunmaldrlar. UYARI: Bavuru sahiplerinden, 5449 sayl Kanunun 19. maddesinin (d) ve (e) bendinde belirtilen Kalknma Ajans paylarn ve bunlarla ilikili varsa dier btn mali ykmllklerini yerine getirmi olanlar veya 26.02.2011 Tarih ve 6111 Sayl Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas le Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu ve Dier Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunun 17. Maddesi hkmne gre yaplandrm ve yaplandrlan bor taksitlerini deyenler haricindeki l zel dareleri, Bykehir Belediyesi, Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odalar Ankara Kalknma Ajansndan proje ve faaliyet destei alamazlar.

2.1.2 Ortaklklar ve Ortaklarn Uygunluu


Bavuru Sahipleri tek balarna ya da ortak kurulularla birlikte bavuruda bulunabilirler. Bavuru Sahibinin ortaklar projenin tasarlanmasna ve uygulanmasna katlabilecek ve yaptklar masraflar destek yararlancsnn yapt masraflarla ayn koullarda kabul edilebilecektir. Bu nedenle ortaklar, Blm 2.1.1de belirtilen Ajansn faaliyet gsterdii TR51 Dzey 2 blgesinde (Ankara ve ileleri) kaytl olmalar veya merkezlerinin ya da yasal ubelerinin bu blgede bulunmas kriteri hari, Bavuru Sahipleri ile ayn uygunluk kriterlerini karlamaldrlar.

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

15

Ortak olacak kurulular ortaklk beyann doldurmaldr. Bavuru Formunun Blm III2de yer alan Beyan, Bavuru Sahibinin ve tm ortaklarnn yasal yetki verilmi temsilcileri tarafndan ayr ayr imzalanmaldr. Projeye Bavuru Sahibi veya ortak kurulular dnda dier kurulular da itiraki ya da alt yklenici olarak dahil olabilecektir. tirakiler Bavuranlarn ve ortaklarn uygunluk kriterlerini karlamayan kurulular da projeye, o projenin gvenilirliini ve srdrlebilirliini artrmak amacyla, itiraki olarak katlabilirler. tiraki kurulular, projede sponsorluk, teknik destek salama gibi roller stlenecektir. Ancak yaptklar harcamalar destek kapsamnda uygun maliyet olarak deerlendirilmez. tiraki kurulular, katlmlarna dair beyanda bulunmaldrlar. (Bkz. Bavuru Formu, Blm IV-2) Alt Ykleniciler / Taeronlar Ortak veya itiraki olmayp, projede yer alan baz faaliyetlerin ihale edildii kurululardr. Alt yklenicilerle yaplacak szlemeler, standart destek szlemesi EK E IVteki kurallara tabidir. Siyasi partiler ve bunlarn alt birimleri, hibir ekilde Bavuru Sahibi, proje orta ya da itiraki olarak proje bavurusunda bulunamazlar, proje uygulamalarnda yer alamazlar.

2.1.3 Uygun Projeler: Destek bavurusu yaplabilecek projeler


Sre Azami proje sresi, 12 aydr. Bu sre, szlemenin tm taraflarca imzaland gnden bir sonraki gn itibariyle balar. Yer Projeler, Ajansn faaliyet gsterdii TR51 Dzey 2 blgesinde (Ankara ve ileleri) gerekletirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katlm faaliyetleri, proje amalarnn gerekletrilmesi iin gerekli olduu durumlarda, blge dnda gerekletirilebilir. Her halkarda proje temel faaliyetleri blge ierisinde gerekletirilmelidir.

www.ankaraka.org.tr

16

Proje Konular Proje konular, programn amacnn gerekletirilmesine katkda bulunmal ve program nceliklerinden en az birine ynelik olmaldr. Aada rnek baz proje konular sralanmtr. Bunlar sadece fikir verme amacyla sunulmakta olup olas proje konularnn tamamn kapsamamaktadr. Bu konularda projeler yaplm olsa bile bu durum, sz konusu projenin Ajans tarafndan dorudan kabul edilecei anlamna gelmemektedir. Hazrlanacak proje tekliflerinde bavuru sahiplerinin zgn ve yeniliki yaklamlar sergilemeleri beklenmektedir. Tm proje teklifleri, bu rehberde belirtilen deerlendirme aamalarndan getikten sonra kabul veya red edilir:

ncelik 1: Ankarann tarihi, sosyal ve kltrel mekanlarnn turist dostu bir nitelie, eitlilie, kapasiteye ve kaliteye kavuturulmas.
Blgedeki doal varlklarn turizme kazandrlmasna ynelik projeler, Blgedeki tarihi, sosyal ve kltrel mekanlarn turizme kazandrlmasna ynelik projeler, Termal konaklama tesisleri, kr park ve kr merkezlerinde hizmet kalitesinin iyiletirilmesine ynelik faaliyetler, Krsalda faaliyet gsteren turizm iletmelerinin entegre kalite ynetim4 sisteminin oluturularak kalite belgelerinin (ISO 9001, 14001, 22000, OHSAS 18001) teminine ynelik faaliyetleri ieren projeler, Tarihi Ankara evlerinin turizm amal deerlendirilmesine ynelik projeler Kongre ve fuar turizminin gelitirilmesine ynelik faaliyetler

Entegre kalite ynetimi, yerel halk, ziyaretiler/turistler, turizm iletmeleri ve destinasyon arasnda evresel srdrlebilirlik ve mteri memnuniyeti odakl btnleme yaratan bir ynetim srecidir. Bu srecin Avrupa Komisyonunca belirlenen temel ilkeleri, entegrasyon, gereklik, ayrt edicilik, pazar gereklii, srdrlebilirlik, mteri odakllk, kapsayclk, detayclk, rasyonellik, ortaklk, dayanma, iyi zaman ynetimi, baar taahhd doru iletiim ve izlemedir (European Commission (1999). Towards Quality Rural Tourism: Integrated Quality Management (IQM) of Rural Tourist Destinations. Brussels).

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

17

ncelik 2: Turizm alannda giriimcilik kapasitesinin gelitirilmesi.


Turizm sektrndeki aktrlerin insan kayna kapasitelerinin artrlmasna ynelik almalar, Butik otelciliin gelitirilmesi ve yaygnlatrlmas (Bu konuda hazrlanacak teklif arlarnn hedef blgesi gelimilik dzeyi 2nci, 3nc, 4nc derece olan ilelere ynelik olmaldr), Salk iftliklerinin (krsalda rehabilitasyon, detoks, diyet vb. merkezleri) kurulmasna ynelik faaliyetler, Krsalda konaklama hizmetlerinin kurulumu, gelitirilmesi ve eitlendirilmesine ynelik yeniliki uygulamalar, iftlik turizmi tesislerinin kurulmas ve gelitirilmesine ynelik projeler, Yeni termal tesislerin kurulmas ve mevcutlarn gelitirilmesine ynelik faaliyetler, Turizmde yenilik odakl giriimcilie ynelik eitim ve bilgilendirme faaliyetleri, Turistik rekreasyon faaliyetlerinde yenilik ve eitlilik ieren faaliyetler (doa yry, tarm turizmi ve gnll igc ve bilgi takas, yama parat, at binicilii gibi sportif aktiviteler vb.).

ncelik 3: Etkili tantm faaliyetleriyle turizmde markalama ve turizmin eitlendirilmesi


Blgedeki turizm imkanlarnn ulusal ve uluslararas dzeyde etkili ve zgn tantmna ynelik almalar, Turizm alannda yerel, ulusal ve uluslararas dzeyde hizmet veren kurulular arasnda tantma ynelik faaliyetlerde ortaklk ve ibirliklerinin gelitirilmesi, Blgede turizm bilincinin artrlmasna ynelik almalar ve Ankarann turizm kenti imajnn glendirilmesine ynelik faaliyetler, Yresel rn ve el sanatlarnn tantmna ve markalamasna ynelik faaliyetler, Mzelerin tantm ve ulusal/uluslararas koleksiyonlarn sergilenmesine ynelik faaliyetler, Yerel festivallere zgnlk kazandrlarak ulusal ve uluslararas dzeye tanmasna ilikin faaliyetler, Srdrlebilir uluslararas festivaller dzenlenmesine ynelik almalar.

www.ankaraka.org.tr

18

Bununla birlikte tm projeler her koulda meri mevzuata uygun olmal ve aadaki konular kesinlikle iermemelidir: Siyasi veya etnik ierikli faaliyetler, Birincil tarm faaliyetleri, Hukuka, kamu dzenine, genel sala ve toplumun genel ahlak anlayna aykr faaliyetler, iftiler tarafndan szlemeli retilip, ttn alclar tarafndan satn alnan ttn retimi haricinde ttn retimi, %15ten fazla alkol ihtiva eden ieceklerin retimi, Bankaclk, sigortaclk, mali hizmetler, Dviz speklasyonu ve mali speklasyonlar ieren faaliyetler; borsa yatrmlar, Gayrimenkul yatrmlar, altaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katlm iin bireysel sponsorluklar, Eitim veya kurslar iin bireysel burslar, Hibe verme amal projeler (dier kii ya da kurululara hibe (maddi veya ayni) veya kredi salamak iin), Akademik aratrma ve fizibilite almalar (daha byk bir projenin paras deilse); Yerel kurulularn rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, zellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler, Ajans ile szleme imzalanmadan nce balatlan veya ayn faaliyet iin dier kaynaklardan finanse edilen projeler.

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

19

Proje Bavurular ve Mali Destek Almaya likin zel Dzenlemeler: Turizm Potansiyelinin Harekete Geirilmesi Mali Destek Program kapsamnda yaplan teklif arsna zel olarak; Kar Amac Gtmeyen Bavuru Sahipleri; - Sadece bir proje teklifi iin bavuruda bulunabilir ve destek alabilirler, - Bir tanesi Bavuru Sahibi, ikisi Proje Orta olarak en fazla ayr projede yer alabilirler. Kar Amac Gden Bavuru Sahipleri ise; Sadece bir proje teklifi iin bavuruda bulunabilir ve destek alabilirler, Bir tanesi Bavuru Sahibi, dieri de Proje Orta olarak en fazla iki ayr projede yer alabilirler.

Bavuru sahipleri tarafndan belirtilen snrlarn zerinde bavuru yaplmas halinde, bavuru tarihi ve saati nce olan proje teklifi dikkate alnr, dierleri deerlendirme d braklr. Ayn yntem ortaklklar iin de uygulanr. Ajanstan mali destek alan kar amac gden kurum/kurulular, destek tarihini mteakip bir takvim yl sresince Ajanstan destek alamaz. Destek tarihi olarak yararlanc tarafndan uygulanan projenin szlemesinde belirtilen biti tarihi esas alnr. Bu hususlar bilgi sisteminden ve payda veri tabanndan takip edilir. Bu snrlar aan destek uygulamasna rastlanldnda, bu tr szlemeler feshedilir ve salanan destek geri alnr.

Bir Bavuru Sahibi ayn takvim yl ierisindeki tm proje teklif arlar kapsamnda, en fazla drt projesi iin destek bavurusunda bulunabilir ve en fazla iki projesi iin destek alabilir.

2.1.4 Maliyetlerin Uygunluu: Destekten karlanabilecek maliyetler


Destek iin sadece uygun maliyetler dikkate alnabilir. Bu nedenle bte, hem bir maliyet tahmini hem de uygun maliyetler iin tavan niteliindedir. Uygun maliyetler, gtr maliyetlere deil (yolculuk ve gndelik maliyetleri ile dolayl maliyetler hari),

www.ankaraka.org.tr

20

gerek maliyetlere (projenin uygulanmas srasnda yaplacak fiili maliyetler) dayandrlmaldr. Projede gerekletirilecek tm maliyetler, bu rehberin ekinde yer alan proje btesi (EK B) standart formuna gre hazrlanmaldr. Bu programda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi iin aadaki genel koullar aranmaktadr: Projenin uygulama sresi iinde gereklemesi (Ajans tarafndan talep edildiyse, nihai denetim maliyetleri hari), Projenin yrtlmesi iin gerekli ve gereki mali ynetim prensipleriyle uyumlu olmas; maliyet etkinlii salamas, Yararlanc veya orta tarafndan gerekletirilmesi, Yararlancnn ya da ortann hesaplarnda ya da vergi belgelerinde kaytl, tanmlanabilir ve dorulanabilir olmas; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekir. Proje uygulamalarnda ortaya kan btn maliyetler destek kapsamna girmemektedir. Bu erevede, maliyetlerin uygunluuna ilikin esaslar aada belirtilmektedir: Uygun Maliyetler Uygun dorudan maliyetler ve uygun dolayl maliyetler olmak zere iki trl uygun maliyet bulunmakta olup, aada tanmlanmaktadr: a. Uygun dorudan maliyetler: Uygun dorudan maliyetler, projenin yrtlmesi iin gerekli olan, yararlanc veya orta tarafndan gerekletirilen ve gerek tutarlar zerinden hesaplanan maliyetlerdir: Projede grevlendirilmi teknik personelin net maalar, sosyal sigorta primleri, ilgili dier cret ve maliyetler (Piyasa koullarnda olumu cretlerden ve yararlancnn ve ortaklarnn normalde verdii miktarlardan yksek olmamaldr),

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

21

Yolculuk ve gndelik giderleri ,


5

Piyasa fiyatlarna uygun olmalar, projenin uygulanabilmesi iin gerekli olmalar ve proje toplam uygun maliyetinin %65 (yzde altm be)ini amamalar koulu ile yeni ekipman satn alma maliyetleri, Piyasa fiyatlarna uygun olmalar ve projenin uygulanabilmesi iin gerekli olmalar koulu ile hizmet satn alma maliyetleri, Sarf malzemesi maliyetleri, Taeron maliyetleri (basm, etkinlik organizasyonu vb.), Projenin uygulanmas iin mutlaka gerekli olmas ve Ajans tarafndan salanan mali destein % 30unu gememek kouluyla kk lekli yapm ileri, Destek Miktar 100.000 TLnin zerinde olan projeler iin denetim maliyetleri ,
6

Mali hizmet maliyetleri (zellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.) b. Uygun dolayl maliyetler Uygun dolayl maliyetler, baka bir bte kalemi altnda verilen maliyetleri iermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, snma maliyetleri v.b.) karlamak zere projenin toplam dorudan uygun maliyetlerinin % 5ini amayacak ekilde belirlenmi olan gtr tutardr. Uygun olmayan maliyetler Bu programda hibir ekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri aada sralanmaktadr: Yararlancnn ve proje kapsamnda grev alan kiilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
5 Yurtii gndelik giderleri, 2011 yl Merkezi Ynetim Bte Kanununun H Cetvelinde (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanunu Hkmleri Uyarnca Verilecek Gndelik ve Tazminat Tutarlar) belirtilen memur ve hizmetliler bal altnda, aylk/kadro derecesi 1-4 olanlar iin ngrlen tutarn iki katn amayacak ekilde belirlenmelidir. Yurtd gndelik giderleri iin, Bakanlar Kurulunun Yurtd Gndeliklerine Dair Kararnda (2011 yl iin 03.05.2011 tarih ve 27923 sayl Resmi Gazetede yaymlanan 2011/1439 sayl Karar) belirtilen dier ekillerde grevlendirilenlerden aylk/kadro derecesi 1-4 olanlar iin ngrlen tutar esas alnarak alnarak, bu kararn hkmleri uygulanr. Ajans, destek miktar 100.000 TLnin zerinde olan btn projelerden denetim raporu talep eder. Yasal denetim konusunda ulusal veya uluslararas kabul grm bir denetim kurumuna (Yeminli Mali Mavirler/Serbest Muhasebeci Mali Mavirler Odas veya Sermaye Piyasas Kurulunca onaylanm Bamsz Denetim irketi) mensup onayl bir deneti yeminli mali mavir tarafndan yaplan d denetim.

www.ankaraka.org.tr

22

Borlar, zarar veya bor karlklar, Faiz borcu, Hali hazrda baka bir kapsamda finanse edilen kalemler, Binek ara, arazi veya bina almlar, kinci el ekipman almlar, Kur farkndan doan zararlar, Projenin uygulanmasna katlan kamu grevlilerinin maalar7 , Projenin idari ynetimi ve koordinasyonu amacyla grevlendirilecek personele ilikin demeler (muhasebeci hari),
8

Proje balangcndan nce yaplan hazrlk almalarnn ve dier faaliyetlerin maliyetleri, Yararlanc ya da ortaklar dndakiler tarafndan gerekletirilen maliyetler, Salt szlemeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanc arasndaki mali demelere ilikin her trl vergi, resim, har ve sair giderler (yurt d k harc, teminatla ilgili banka transfer cretleri, damga vergisi vb), Kamulatrma / istimlak bedelleri, Ayni katklar, Leasing (finansal kiralama) ve amortisman giderleri, nc taraf(lar)a verilen krediler/hibeler, Ticari amal retimde kullanlacak hammadde maliyeti, naat devam eden binann tamamlanmasna ilikin yapm ileri.
7 Kamu grevlilerinin maalar projede altklar sre orannda, belgelendirilmek kouluyla yalnzca yararlancnn (ortaklar dahil) efinansman olarak kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte, kamu grevlisinin tabi olduu mevzuata gre proje btesinden kendisine deme yaplabilmesi halinde bu demeler, Ajansn salad mali destekten de karlanabilir. Bu durumda, ilgili ispatlayc belgelerin Ajansa sunulmas gerekmektedir. Ayrca, kamu grevlilerinin yolluk ve gndelik giderleri, bu rehberde belirtilen artlara gre uygun maliyet olarak kabul edilebilir. Projenin idari ynetim ve koordinasyonu amacyla grevlendirilecek personele ait demeler projede altklar sre orannda, belgelendirilmek kouluyla yalnzca yararlancnn (ortaklar dahil) e-finansman olarak kabul edilebilmektedir.

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

23

Bavuru Formunda yer verilmeyen bir hususa ilikin proje btesinde maliyetlendirme yaplamaz. Bavurularn deerlendirilmesi sonrasnda, szlemenin imzalanmasndan nceki kontrol srecinde, gerekli durumlarda btede deiiklik yaplabilecektir. Kontroller, Bavuru Sahibinin ilave aklama yapmasn ve Ankara Kalknma Ajansnn destek tutarnda indirim yapmasn gerektirebilir. Uygun olmayan maliyetler ile Basvuru Formu ve Btenin Maliyetlerin Gerekelendirmesi (EK B-3) tablosunda gerekesi ak bir sekilde belirtilmeyen maliyetler bu kontroller esnasnda bteden karlacaklardr. Bu nedenle, Bavuru Sahibinin gereki, gerekli ve uygun maliyetli bir bte sunmas kendi yararnadr. Ayni katklar Bavuru Formunda ayr bir liste halinde sunulmas gereken, yararlanc ya da ortaklar tarafndan yaplan ayni katklar, gerek harcamalar yanstmazlar ve uygun maliyet olarak deerlendirilmezler. Bu nedenle, bu katklar, yararlanc tarafndan salanan e finansman olarak kabul edilemez. Ancak, destein verilmesi durumunda, yararlanc, Bavuru Formunda belirttii bu katklar stlenmek zorundadr. 8 Kasm 2008 tarih ve 27048 sayl Kalknma Ajanslar Proje ve Faaliyet Destekleme Ynetmeliinin 7. maddesinin 2. bendine gre, Ajans baka bir ulusal veya uluslararas program kapsamnda mali destek alan ve uygulamas devam eden proje ve faaliyetlere e zamanl olarak mali destek salamayacaktr.

2.2.

Bavuru ekli ve Yaplacak lemler

2.2.1. Bavuru Formu ve Dier Belgeler


Bavurular, bu rehberin ekinde bulunan Bavuru Formu ve talep edilen dier belgeler ile birlikte yaplmaldr. Bu belgeler, dorudan Ajanstan veya www.ankaraka.org.tr internet adresinden temin edilebilir. Bavuru Formu ve dier belgeler Trke hazrlanmaldr. Doldurulmas gereken ksmlarda Times New Roman yaz tipi ve 12 punto kullanlmaldr. Ayrca bu belgeler doldurulurken, standart formata bal kalnmal ve mevcut hibir metin silinmemeli ya da deitirilmemelidir. Aksi takdirde, yaplan bavuru n inceleme aamasnda deerlendirme d kalacaktr.

www.ankaraka.org.tr

24

El yazs ve daktilo ile yaplan bavurular kabul edilmeyecektir. Bavurularnzn sadece sunmu olduunuz belgeler zerinden deerlendirileceini dikkate alarak, Bavuru Formunu ve dier belgeleri ltfen dikkatli ve mmkn olduunca anlalr bir dilde doldurunuz. Sizden talep edilen belgeler ve proje bavurunuzda ngrdnz almalara bal olarak yrrlkte bulunan mevzuata gre gerekli zorunlu belgeler dnda hibir ek belge deerlendirmeye tabi tutulmayacaktr. Bavuru Formunda yer alan kontrol listesinde belirtilen konularda herhangi bir hata veya Bavuru Formundaki nemli bir tutarszlk (rnein: Btede belirtilen miktarlarn Bavuru Formunda belirtilenlerle tutarszlk gstermesi) bavurunun reddine yol aabilir. Sunulan bilginin ak olmamas ve bu durumun adil bir deerlendirme yaplmasna engel tekil etmesi durumunda, ek aklama talep edilecektir. Bavuru Srasnda Sunulmas Gereken Destekleyici Belgeler: Bavurular, Bavuru Formu ve dier ekler dnda aadaki destekleyici belgelerle birlikte sunulmaldr: a-) Kar Amac Gtmeyen Kurum ve Kurulular in 1. Bavuru sahibinin ve her bir ortak kuruluun imzal, mhrl resmi kurulu belgesi ve Ankarada kurulduunu, kaytl olduunu veya faaliyet gsterdiini kantlayan belgeler, Kamu kurum ve kurulular, yerel ynetimler, niversiteler ve kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn EK F rnek 1i doldurmalar yeterli olacaktr. Kr amac gtmeyen kooperatiflerin, birliklerin vb. kurulularn tzklerinde/ kurulu szlemelerinde yelere kar datlmasn yasaklayan hkm referans gstermeleri suretiyle faaliyetlerinin kesinlikle kr amac gtmediini belirten beyanlar veya Genel Kurul kararyla krn gelecekteki 5 yl boyunca hissedarlara datlmayacan taahht eden kararlar, Vakflar iin Vakflar Genel/Blge Mdrlnden alnacak Ankarada kaytl ve faal olduuna dair belge ve vakf senedi veya Ankarada faal ubesi bulunduuna dair belge ve vakf senedi.

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

25

2. Bavuru Sahibinin ve (gerektiinde) Proje Ortak(lar)nn yeminli mali mavir (YMM) veya serbest muhasebeci mali mavir (SMMM) tarafndan onaylanm bilano ve gelir tablosu, Kamu kurum ve kurulular, yerel ynetimler, niversiteler ve kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn yetkili kii, organ ya da kurumlarca onaylanm kesin hesaplar (denek miktarn gsterir onayl tablo, bilano ve gelir gider tablosu), 3. Bavuru Sahibini temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kii veya kiilerin belirlendii ve Ankara Kalknma Ajansna proje sunulmasna ve baarl olmas durumunda uygulanmasna ilikin kararn alnd Bavuru Sahibinin yetkili karar organnn ald karar (EK F rnek 2), Kamu kurum/kurulular iin en st yetkili amir karar (Vali, Kaymakam, Blge Mdr, l Mdr vb.) Belediyeler iin Belediye Meclisi karar l zel daresi iin l Genel Meclisi karar Ky Tzel Kiileri iin htiyar Meclisi karar Mahalli dare Birlikleri iin Birlik Meclisi Karar Kamu Kurumu Niteliinde Meslek Kurulular ve Sivil Toplum Kurulular iin Ynetim Kurulu karar Tarmsal amal kooperatifler, yetitirici ve retici birlikleri iin Genel Kurul karar (Tzklerinde ortaklarna kar datlmasn yasaklayan hkm bulunmayan kooperatiflerin ve birliklerin gelecek 5 yl sresince ortaklara kar datlmayaca ynnde karar almalar ve bu hkmn Genel Kurul karar metninde bulunmas gerekmektedir). Birlikler iin Birlik Ynetim Kurulu Karar niversiteler iin niversite Ynetim Kurulu karar Enstitler, faklteler ve rektrle bal aratrma merkezleri iin ilgili birim Ynetim Kurulu karar ve niversite Ynetim Kurulu karar Dernek ve vakf ubelerinin, program erevesinde, proje bavurusunda bulunmaya, ajans tarafndan desteklenmesi halinde projeyi uygulamaya ve projeye ilikin belgeleri imzalamaya, yetkili olduunu gsteren Genel Merkez Ynetim Kurulu Karar

www.ankaraka.org.tr

26

4. Bavuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kii(ler)in isim(ler)ini ve imzalarn noter tarafndan tasdik eden belge (Kamu kurum ve kurulular, yerel ynetimler, niversiteler ve kamu kurumu niteliinde meslek kurulular iin en st yetkili amir onayl tatbiki imza yeterlidir. (EK F rnek 3), 5. Projede ortak bir kurum/kurulu yer alyorsa, bu kurum/kuruluu temsile, ilzama ve proje belgelerini (Ortaklk Beyannamesi) imzalamaya yetkili kii veya kiilerin belirlendii ve projede ortak olmaya ilikin yetkili karar organnca alnan karar. Eer ortak projeye mali destek salayacaksa bu husus kararda ayrntl olarak belirtilmelidir. (EK F rnek 4), 6. Bavuru Sahibi kurumun/kuruluun proje hesabn kendi adna ama, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma yetkisine sahip olduuna dair beyanname (EK F rnek 1), 7. Projede yaplacak birim maliyeti 10.000 TL ve st makine-ekipman ve hizmet almlarna ynelik satn almlarda her bir kalem iin en az 3 proforma fatura veya teklif mektubu (Bunlarn, btede kalemler halinde yer alan makine-ekipman ya da hizmetlerden hangisine ait olduu bte numarasyla birlikte belirtilmedir).

b-) Kar Amac Gden Kurulular in; 1. Proje Sahibinin TR51 Blgesi'nde (Ankara ve ileleri) kaytl olduunu veya faaliyet gsterdiini kantlayan belge, 2. Bavuru Sahibinin ve varsa Proje Ortak(lar)nn kurulu szlemesinin veya resmi kayt belgesinin yer ald Ticaret Sicili Gazetesi, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi veya sanayi sicili (Sermaye ve ortaklk yaplarnda deiiklik varsa ilgili deiiklikleri gsteren ve en son deiikliin yer ald Ticaret Sicili Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi) 3. Bavuru Sahibi'nin ve varsa Proje Ortak(lar)'nn aada belirtilen finansal tablolar, a. Bilano esasna gre defter tutan mkellefler iin: Son mali yla ilikin YMM veya SMMM tarafndan onaylanm gelir tablosu ve bilano b. letme hesab esasna gre defter tutan mkellefler iin: Son mali yla ilikin SMMM tarafndan onaylanm iletme hesab zeti (hulasas)

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

27

c. Basit uslde vergilendirilen mkellefler iin: SMMM tarafndan onaylanm vergi levhas d. Yeni kurulan iletmeler iin: SMMM tarafndan onaylanm dnem ba bilanosu veya iletme hesab zeti 4. Bavuru Sahibinin ve ortaklarnn alan personel saysn gsteren bavuru tarihi itibaryla son 3 aya ait Sosyal Gvenlik Kuruluundan alnan belge veya barkodlu internet kts, 5. Bavuru sahibini ve ortaklarn temsil ve ilzama yetkili kii(ler)in isim(ler)ini ve imzalarn noter tarafndan tasdik eden belge; bu kii(ler)in yetkisi ve sorumluluu Bavuru Sahibinin ve ortaklarn ana szlemesinden veya yasal yapsndan gelmiyorsa ilaveten Ynetim Kurulunun veya yetkili karar organnn bu kii(leri) yetkilendirme karar, 6. Ortaklarn temsile, ilzama ve proje belgelerini (Ortaklk Beyannamesi) imzalamaya yetkili kii veya kiilerin belirlendii ve projede ortak olma kararnn alnd yetkili ynetim organnn karar, 7. Projede yaplacak birim maliyeti 10.000 TL ve st makine-ekipman ve hizmet almlarna ynelik satn almlarda her bir kalem iin en az 3 proforma fatura veya teklif mektubu (Bunlarn, btede kalemler halinde yer alan makine-ekipman ya da hizmetlerden hangisine ait olduu bte numarasyla birlikte belirtilmedir). 8. ahs iletmeleri ve esnaflar iin bavuru sahibinin nfus czdan sureti, muhtardan alnm ikamet belgesi ve noterden alnm imza sirkleri.

Yukarda belirtilen belgelerden noter tarafndan tasdik edilecek olan imza sirkleri dndaki belgeler bavuru srasnda fotokopi olarak teslim edilebilecektir. Destek almaya hak kazanan Bavuru Sahiplerinden szleme imzalama aamasnda bu belgelerin asllarn da sunmalar istenecektir.

www.ankaraka.org.tr

28

Szleme mzalama Destekleyici Belgeler

Aamasnda

Zorunlu

Olarak

Sunulmas

Gereken

Destek almaya hak kazanan Bavuru Sahiplerinden szleme imzalama aamasnda aada belirtilmi olan belgelerin asllarn sunmalar istenecektir. 1. Bavuru sahibinin ve ortann ilgili vergi dairesinden alnm vergi numarasn gsterir belge, 2. (Mahalli dareler hari) Bavuru Sahibinin ve Ortann ilgili vergi dairesinden alnm vadesi gemi borcu olmadn gsteren ve Szleme tarihinden en fazla 15gn nce alnm resmi yaz veya internet kts (Bavuru Sahipleri vergiden muaf ise veya vergi mkellefi deilse bunu kantlayan resmi yaz), 3. Kr amac gden kurum/kurulular ile kamu kurumu niteliinde meslek kurulularndan ajans tarafndan salanacak destek miktarnn %10u kadar teminatn ajansn bildirecei banka hesap numarasna yatrldna dair banka dekontu veya proje sresinden en az 3 ay fazla sreli teminat mektubu (rnein: proje sresi 12 ay ise teminat mektubu en az 15 ay kapsamaldr), 4. Yaplandrlm borlar hari olmak zere sosyal gvenlik kurumuna vadesi gemi borcu olmadn gsteren ve Szleme tarihinden itibaren en fazla 15 gn nce alnm resmi yaz veya barkotlu internet kts, 5. (Mahalli dareler hari) Bavuru Sahibinin sz konusu proje veya faaliyetine Ajans tarafndan salanacak destek tutarnn %3 kadar ya da daha fazla bir mebla iin, herhangi bir nedenle haklarnda kesinlemi haciz ilemi bulunmadna ilikin yaz, 6. Projenin uygulanmas iin mevzuat gereince ilgili makamlardan alnmas gerekli olan her trl izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi belgeler, rnein: ED Raporu veya ED Raporuna ihtiya olmadn gsteren ilgili kurumdan alnm yaz (Proje kapsamnda yaplacak olan yatrm konusu ile uyumlu olmas ve geerlilii devam eden bir belge olmas gerekmektedir), Gerekli ise Kltr Tabiat Varlklarn Koruma Kurulu izni, naat ruhsat,

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

29

7. Projenin uygulama alanna ilikin belgeler. rnein: Arsa/arazi/binalarn mlkiyet durumunu gsterir ve mevcutsa tanmaz zerinde kurulu tm haklar da ieren belge, Arazinin imar durumu ile ilgili belge, Yap ruhsat, Zemin etd,

8. Bavuru Sahibinin 8 Kasm 2008 tarih ve 27048 sayl Kalknma Ajanslar Proje ve Faaliyet Destekleme Ynetmeliinde belirtilen proje hesabn kendi adna ama; bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma yetkisine sahip olduuna dair kurum/kuruluun en st yetkili amiri veya ynetim kurulu tarafndan imzalanm beyanname, 9. Kr amac gtmeyen kooperatiflerin, derneklerin, vakflarn, birliklerin vb. kurulularn tzklerinde/kurulu szlemelerinde yelere kar datlmasn yasaklayan hkm referans gstermeleri suretiyle faaliyetlerinin kesinlikle kr amac gtmediini belirten beyanlar veya Genel Kurul kararyla krn gelecekteki 5 yl boyunca hissedarlara datlmayacan taahht eden kararlar.

2.2.2 Bavurular nereye ve nasl yaplacaktr?


Bavuru sahiplerinin, proje dokmanlarn Ajansa matbu olarak teslim etmeden nce, http://www.ankaraka.org.tr adresi zerinde yaynlanan Ankara Kalknma Ajans Proje Bavuru Sistemine proje bilgilerini girmeleri zorunludur. Proje ile ilgili bilgiler girildikten sonra sistem; 1. Bavuru Veri Giri Formu 2. Zarf Etiketi adnda iki ayr sayfa oluturacaktr. Sistem tarafndan oluturulacak olan Bavuru Veri Giri Formu Bavuru Formunun 2. sayfas yerine kullanlacaktr. Zarf Etiketi ise, iinde Ajansa sunulacak proje tekliflerinin bulunduu zarfn zerine yaptrlacaktr.

www.ankaraka.org.tr

30

Proje bavurular, kapal zarf iinde taahhtl posta yoluyla, kargo irketi ile veya elden (elden teslim eden kiiye, imzal ve tarihli bir alnd belgesi verilecektir) aadaki adrese yaplr.

T.C Ankara Kalknma Ajans veler 1322 Cad. No: 11 06460 ankaya / ANKARA

Baka yollarla (rnein faks ya da elektronik posta ile) gnderilen proje teklifleri deerlendirilmeye alnmayacaktr. Baka adreslere teslim edilen proje tekliflerinden Ajans sorumlu tutulamaz. Bavurular (Bavuru Formu, dier ekler ve destekleyici belgeler) 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret olarak teslim edilmelidir. Asl dosya krmz renkli dosyaya suretler ise mavi renkli dosyalara yerletirilmelidir. Ayrca dosyalar hazrlanrken srasyla Bavuru Formu, rehberde belirtilen sralamasna gre dier ekler ve destekleyici belgeler eklinde sralanmaldr. Bavuru Formu, Bte, Mantksal ereve ve Projede Yer Alan Kilit Personelin zgemileri ayrca elektronik formatta ve bir CD iinde sunulmaldr. Matbu versiyonla tam olarak ayn ierie sahip olan elektronik formattaki belgelerin iinde olduu CD krmz renkli dosya iine konulacaktr. Bavuru Sahipleri bavurularnn, eksiksiz olup olmadn Bavuru Formunda yer alan kontrol listesinden kontrol etmelidirler. Eksik ve usulne uygun olarak yaplmayan bavurular reddedilecektir.

2.2.3. Bavurularn alnmas iin son tarih


Bavurularn alnmas iin son tarih 16/09/2011 saat 17:00dr. Bavuru belirtilen tarih ve saatte Noter huzurunda sonlandrlacak olup son bavuru zamanndan sonra yaplan bavurular, hibir ekilde deerlendirmeye alnmayacaktr. Posta veya kargo irketine bal gecikmeler dikkate alnmayacaktr.

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

31

2.2.4. Daha fazla bilgi almak iin


Sorularnz, tekliflerin alnmas iin belirlenen son tarihten 20 gn ncesine kadar, teklif arsnn referans numarasn, ak bir ekilde belirterek, elektronik posta ile aadaki adrese gnderebilirsiniz. E-posta adresi: pyb@ankaraka.org.tr Sorularn yantlar, Ajansa ulama tarihinden sonra en ge 10 gn ierisinde aadaki adreste yaynlanacaktr: www. ankaraka.org.tr Tm adaylara eit davranlacak ve bir Bavuru Sahibine salanan bilgi Ska Sorulan Sorular (SSS) araclyla dier Bavuru Sahiplerine de sunulacaktr. Tm resmi aklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafndan salanacaktr. SSS listesinde ve Bavuru Rehberinde yer almayan hi bir bilgi Bavuru Sahipleri ve Ajans iin balayc nitelik tamamaktadr.

2.3.

Bavurularn Deerlendirilmesi ve Seilmesi

Bavurular, Ajans tarafndan bamsz deerlendiriciler ve deerlendirme komitesi destei ile incelenip deerlendirilecektir. Bavuru Sahipleri tarafndan sunulan projeler aada aklanan aama ve kriterlere gre incelenecek ve deerlendirilecektir. Deerlendirme sreci temel olarak iki aamadan olumaktadr:

1. 2.
(1)

n inceleme Teknik ve mali deerlendirme n nceleme

Yalnzca zamannda teslim edilen projeler n incelemeye alnr. n inceleme aamasnda idari kontrol ile uygunluk kontrol yaplr. a) dari Kontrol Bavurular ncelikle ekli uygunluk asndan idari kontrole tabi tutulacaktr. dari kontrolde, aada yer alan dari Kontrol Listesinde belirtilen kriterlerin yerine getirilip getirilmedii kontrol edilecektir. stenilen bilgilerden herhangi biri eksik veya yanl ise, proje teklifi yalnzca bu esasa dayanarak reddedilebilir.

www.ankaraka.org.tr

32

KAR AMACI GTMEYEN KURUM/KURULULAR N DAR KONTROL LSTES


KRTERLER 1. 2. 3. 4. 5. Bavuru Formu (EK-A) standart formata uygun olarak hazrlanmtr. Bavuru Formunun (EK-A) tm blmleri eksiksiz ekilde doldurulmutur. Teklif, bilgisayar ile Trke olarak hazrlanmtr. Bavuru Formu (EK-A) 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde dzenlenmitir. Bavuru Sahibini temsil ve ilzama yetkili kii(ler)in isim(ler)ini ve imzalarn gsteren imza sirkleri, 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde hazrlanmtr. Bavuru Formunda (EK-A) yeralan Bavuru Sahibinin beyannamesi, Bavuru Sahibinin yetkili temsilcisi tarafndan imzalanmtr. (Varsa) Proje Ortak(lar)n temsil ve ilzama yetkili kii(ler) in isim(ler)ini ve imzalarn gsteren imza sirkleri, 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde hazrlanmtr. Ortaklk beyannamesi (ortak varsa) Bavuru Sahibinin yetkili temsilcisi tarafndan imzalanmtr. Ortaklk beyannamesi (varsa) tm ortaklarn yetkili temsilcileri tarafndan imzalanmtr. Evet Hayr

6.

7.

8.

9.

10. tiraki Beyannamesi, tm itirakilerin (varsa) yetkili temsilcileri tarafndan imzalanmtr 11. Bte dokmanlar: Bte (EK B-1), Beklenen finansman kaynaklar (EK B-2), Maliyetlerin Gerekelendirilmesi (EK B-3), Bavuru Formunda (EK-A) belirtildii ekliyle doldurulmu ve 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde dzenlenmitir.

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

33

12. Bte (EK-B1, B2, B3) Bavuru Sahibinin yetkili temsilcisi tarafndan imzalamtr. 13. Projenin mantksal erevesi (EK-C) doldurulmu ve 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde dzenlenmitir. 14. Projede yer alan kilit personelin zgemileri (EK-D) 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde dzenlenmitir. 15. Bavuru Formu (EK-A), Bte dokmanlar (EK B-1, EK B-2, EK B-3), Mantksal ereve (EK-C) ve projede yer alan kilit personelin zgemilerinin (EK-D) tm sayfalar Bavuru Sahibi ve varsa Ortak(lar)n yetkili temsilcisi tarafndan paraflanmtr. 16. Bavuru Formu (EK-A), Bte dokmanlar (EK B-1, EK B-2, EK B-3), Mantksal ereve (EK-C) ve projede yer alan kilit personelin zgemileri (EK-D) asllarnn ayns olacak ekilde, optik ortamda (CD/DVD) kaydedilmi ve KIRMIZI klasre yerletirilmitir. 17. Bavuru Sahibinin ve varsa her bir Ortak kuruluun imzal, mhrl resmi kurulu belgesi, 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde hazrlanmtr. 18. Proje Sahibinin TR51 Blgesinde (Ankara ve ileleri) kaytl olduunu veya faaliyet gsterdiini kantlayan belgeler, 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde hazrlanmtr. 19. Bavuru Sahibinin ve varsa Proje Ortak(lar)nn yetkili kii, organ ya da kurumlarca onaylanm kesin hesaplar (denek miktarn gsterir onayl tablo, bilano, gelir gider tablosu) 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde hazrlanmtr. 20. Projede yaplacak birim maliyeti 10.000 TL ve st makine-ekipman ve hizmet almlarna ynelik satn almlarda her bir kalem iin en az 3 proforma fatura veya teklif mektubu sunulmutur. 21. Tm asl belgeler KIRMIZI, suretler ise MAV klasrlerde sunulmutur. 22. Tm bavuru belgeleri bu idari kontrol listesindeki sraya uygun olarak klasre ayrala yerletirilmitir.

www.ankaraka.org.tr

34

KAR AMACI GDEN KURUM/KURULULAR N DAR KONTROL LSTES


KRTERLER 1. 2. 3. 4. 5. Bavuru Formu (EK-A) standart formata uygun olarak hazrlanmtr. Bavuru Formunun (EK-A) tm blmleri eksiksiz ekilde doldurulmutur. Teklif, bilgisayar ile Trke olarak hazrlanmtr. Bavuru Formu (EK-A), 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde dzenlenmitir. Bavuru sahibini ve ortaklarn temsil ve ilzama yetkili kii(ler)in isim(ler)ini ve imzalarn noter tarafndan tasdik eden belge 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde hazrlanmtr. Bu kii(ler)in yetkisi ve sorumluluu Bavuru Sahibinin ve ortaklarn ana szlemesinden veya yasal yapsndan gelmiyorsa, yetkili karar organnn bu kii(leri) yetkilendirme karar da eklenmitir. Bavuru Formunda (EK-A) yeralan Bavuru Sahibinin beyannamesi, Bavuru Sahibinin yetkili temsilcisi tarafndan imzalanmtr. (Varsa) Proje Ortak(lar)n temsil ve ilzama yetkili kii(ler) in isim(ler)ini ve imzalarn noter tarafndan tasdik eden belge, 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde hazrlanmtr. (Bu kii(ler)in yetki ve sorumluluu Proje Ortak(lar)nn ana szlemesinden veya yasal yapsndan gelmiyorsa, yetkili karar organnn bu kii(leri) yetkilendirme karar da eklenmitir.) Ortaklk beyannamesi (ortak varsa) Bavuru Sahibinin yetkili temsilcisi tarafndan imzalanmtr. Ortaklk beyannamesi (ortak varsa) tm ortaklarn yetkili temsilcileri tarafndan imzalanmtr. Evet Hayr

6.

7.

8. 9.

10. tiraki Beyannamesi, tm itirakilerin (varsa) yetkili temsilcileri tarafndan imzalanmtr.

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

35

11. Bte dokmanlar: Bte (EK B-1), Beklenen finansman kaynaklar (EK B-2), Maliyetlerin Gerekelendirilmesi (EK B-3), Bavuru Formunda (EK-A) belirtildii ekliyle 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde dzenlenmitir. 12. Bte (EK-B) Bavuru Sahibinin yetkili temsilcisi tarafndan imzalamtr. 13. Projenin mantksal erevesi (EK-C) doldurulmu ve 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde dzenlenmitir. 14. Projede yeralan kilit personelin zgemileri (EK-D), 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde dzenlenmitir. 15. Bavuru Formu (EK-A), Bte dokmanlar (EK B-1, EK B-2, EK B-3), Mantksal ereve (EK-C) ve projede yer alan kilit personelin zgemilerinin (EK-D) tm sayfalar Bavuru Sahibi ve varsa Ortak(lar) tarafndan paraflanmtr. 16. Bavuru Formu (EK-A), Bte dokmanlar (EK B-1, EK B-2, EK B-3), Mantksal ereve (EK-C) ve projede yer alan kilit personelin zgemileri (EK-D) asllarnn ayns olacak ekilde, optik ortamda (CD/DVD) kaydedilmi ve KIRMIZI klasre yerletirilmitir. 17. Bavuru Sahibinin ve varsa Proje Ortak(lar)nn kurulu szlemesinin veya resmi kayt belgesinin yer ald Ticaret Sicili Gazetesi, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi veya Sanayi Sicili (Sermaye ve ortaklk yaplarnda deiiklik varsa ilgili deiiklikleri gsteren ve en son deiikliin yer ald Ticaret Sicili Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi) veya Bavuru Sahibinin ve varsa her bir Ortak kuruluun imzal, mhrl resmi kurulu belgesi, 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde hazrlanmtr.

www.ankaraka.org.tr

36

18. Proje Sahibinin TR51 Blgesinde (Ankara ve ileleri) kaytl olduunu veya faaliyet gsterdiini kantlayan belgeler, 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde hazrlanmtr. 19. Bavuru Sahibinin ve varsa Proje Ortak(lar)nn aada belirtilen finansal tablolardan kendisine uygun olan 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret adadadhalinde hazrlanmtr. Bilano esasna gre defter tutan mkellefler iin:Son mali yla ilikin YMM veya SMMM tarafndan onaylanm gelir tablosu ve bilano. letme hesab esasna gre gre defter tutan mkellefler iin:Son mali yla ilikin SMMM tarafndan onaylanm iletme hesab zeti (hulasas). Basit uslde vergilendirilen mkellefler iin:SMMM tarafndan onaylanm vergi levhas. Yeni kurulan iletmeler iin:SMMM tarafndan onaylanm dnem ba bilanosu veya iletme hesab zeti. 20. Projede yaplacak birim maliyeti 10.000 TL ve st makineekipman ve hizmet almlarna ynelik satn almlarda her bir kalem iin en az 3 proforma fatura veya teklif mektubu sunulmutur. 21. Tm asl belgeler KIRMIZI, suretler ise MAV klasrlerde sunulmutur. 22. Tm bavuru belgeleri bu idari kontrol listesindeki sraya uygun olarak klasre ayrala yerletirilmitir.

b) Uygunluk Kontrol Bavuru Sahibinin, ortaklarnn (ve varsa itirakilerinin) ve projelerin blm 2.1de verilen kriterlere uygunluunun kontrol aada yer alan listeye gre yaplr.

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

37

UYGUNLUK KONTROL LSTES


KRTERLER 1. Bavuru Sahibi uygundur. 2. Proje Orta/Ortaklar uygundur. 3. Proje TR51 Dzey 2 blgesinde (Ankara) uygulanacaktr. 4. Projenin sresi, izin verilen azami sreyi amamaktadr (12 ay). 5. Talep edilen destek tutar, izin verilen asgari destek tutarndan dk deildir. (40.000 TL) 6. Talep edilen destek tutar, izin verilen azami destek tutarndan yksek deildir. (350.000 TL) 7. Talep edilen destek oran, uygun toplam btenin % 25inden az deildir. 8. Talep edilen destek oran, uygun toplam btenin % 50sini amamaktadr. (Kar amac gden kurum/kurulular) Talep edilen destek oran, uygun toplam btenin % 75ini amamaktadr (Kar amac gtmeyen kurum/kurulular) 9. Proje kapsamnda yeni ekipman alm (varsa), proje uygun toplam btesinin %65ini amamaktadr. 10. Projenin ana faaliyeti olmayan kk lekli yapm ileri Ajans tarafndan salanan mali destein %30unu gememektedir. 11. Genel idari giderler (elektrik, su, snma maliyetleri v.b.) projenin toplam uygun maliyetlerinin % 5ini amamaktadr. Sadece n incelemeyi geen bavurular, deerlendirme ileminin sonraki safhalarna alnacaktr. Evet Hayr

www.ankaraka.org.tr

38

(2)

Teknik ve Mali Deerlendirme

Teklif edilen bte de dahil olmak zere bavurular, aada yer alan Deerlendirme Tablosundaki kriterlere gre deerlendirilecektir. Deerlendirmede sras ile bavurann mali ve ynetim kapasitesi, proje konusunun programn ama ve ncelikleri ile ilgililii, nerilen metodolojinin kalitesi ve geerlilii, projenin destek sonras srdrlebilirlii ile projenin bte ve maliyet etkinlii gz nne alnacaktr. Deerlendirme tablosu, blmlere ve alt blmlere ayrlmtr. Her alt blme, 1 ile 5 arasnda bir puan verilecektir:

1 ok Zayf

2 Zayf

3 Orta

4 yi

5 ok yi

Bu deerlendirmenin sonunda projeler, altm be (65) ve zerinde puan alan bavurular baarl projeler olarak listelenir. Bavurular en yksek puan alan tekliften balayarak sralanr ve destek datm bu rehberde belirtilen teklif arsnn toplam btesi erevesinde sz konusu sralamaya gre yaplr. Eit puan alan bavurular bakmndan, bavuru tarihi ve saati esas alnr.

Deerlendirme Tablosunda yer alan Mali Kapasite ve letme Kapasitesi blmnden 20 puan zerinden 10 puandan az lgililik blmnden 25 (yirmi be) puan zerinden 15 (on be) puandan az alm olan Bavuru Sahiplerinin projeleri reddedilecektir.

Yukardaki koullara ek olarak, bir projenin baarl saylabilmesi iin toplamda 100 tam puan zerinden en az 65 puan almas gerekmektedir.

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

39

DEERLENDRME TABLOSU
Blm 1. Mali Kapasite ve letme Kapasitesi Puan 20

1.1 Bavuru Sahibi ve ortaklar proje ynetimi konusunda yeterli deneyime 5 sahip mi? 1.2 Bavuru Sahibi ve ortaklar yeterli teknik uzmanla sahip mi? (Ele alnacak konular ve yrtlecek faaliyetler hakknda yeterli bilgileri var 5 m?) 1.3 Bavuru Sahibi ve ortaklar yeterli ynetim kapasitesine sahip mi? (Personel, ekipman ve proje btesini idare edecek bilgi ve beceri dahil 5 olmak zere) 1.4 Bavuru Sahibi ve ortaklar istikrarl ve yeterli finansman kaynaklarna 5 sahip mi?

2. lgililik

25

2.1 Proje, Teklif arsnn amalaryla ve bir veya birden fazla ncelii ile ne kadar ilgili? Not: ok iyi (5 puan), yalnzca proje birden fazla ncelii 5 iaret ediyorsa verilecektir. 2.2 Proje, frsat eitlii, cinsiyet eitlii, evrenin korunmas, srdrlebilir kalknma, istihdamn artrlmas unsurlarndan bir veya birkan ieriyor 5 mu? 2.3 Proje, hedef blgenin ihtiyalar ve sorunlar ile ne kadar ilgili?

2.4 lgili taraflar (son yararlanclar, hedef gruplar) stratejik olarak seilmi ve 5 aka tanmlanm mdr? 2.5 Hedef gruplarn gereksinimleri net bir ekilde belirlenmi mi ve proje 5 bunlar gerektii ekilde dikkate alyor mu?

3. Yntem

30

3.1 nerilen faaliyetler uygun ve uygulanabilir mi, hedeflerle ve beklenen 5 sonularla uyumlu mu? 3.2 Projenin genel tasarm ne kadar tutarldr? (Projenin amalar, faaliyetleri, yntemi ve zaman plan biribiriyle tutarl m? 5 Riskler ve d faktrler dikkate alnyor mu?)

www.ankaraka.org.tr

40

3.3

Ortaklarn projeye katlm ve katk dzeyi yeterli mi? Not: Proje teklifinde ortak bulunmamas halinde bu blmden 1-3 puan 5 verilecektir. 3.4 Faaliyet plan ak ve uygulanabilir nitelikte mi? 5 3.5 Teklifte, projenin sonucuna ynelik objektif olarak dorulanabilir 5 gstergeler yer alyor mu? 3.6 Projede, Ankara Kalknma Ajans ve DPT grnrlne yeterli nem 5 verilmi mi?

4. Srdrlebilirlik

15

4.1 Projenin, hedef gruplar zerinde somut bir etkisi olmas bekleniyor mu? (etkilenen iletme says, faaliyetin blgesel nemi, geici/kalc oluturulan istihdam, sosyal faydalar, salanan eitim frsatlar, tevik 5 edilen yeni sermaye yatrmlar, blgenin genel ekonomik ortamnda salanan gelimeler vb. dahil olmak zere) 4.2 Proje potansiyel arpan etkileri iermekte mi? (proje sonularnn yinelenmesi ve daha geni alanlar etkilemesi ile bilgi yaylmas dahil 5 olmak zere) 4.3 Teklif edilen projenin beklenen sonular srdrlebilir mi? Mali adan (Destek sona erdikten sonra faaliyetler nasl finanse edilecek?) Kurumsal adan (Faaliyetlerin devam ettirilmesine imkan tanyan yaplar 5 proje sonrasnda da devam edecek mi? Projenin sonular yerel olarak sahiplenilecek mi?) Politika dzeyinde (eer varsa)[ (Projenin yapsal etkisi ne olacaktr - rnein mevzuatta, davran kurallarnda, yntemlerde vb. bir iyileme salayacak m?)

5. Bte ve maliyet etkinlii


5.1 Tahmini maliyetler beklenen sonulara ulamada yeterli mi?

10 5

5.2 Yaplmas ngrlen harcamalar projenin uygulanmas iin gerekli ve 5 gereki mi?

TOPLAM PUAN

100

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

41

2.4.

Deerlendirme Sonucunun Bildirilmesi

2.4.1. Bildirimin erii


Bavuru Sahiplerine, bavurularnn sonucuna ilikin durum yazl olarak bildirilecektir. Bavurunun reddedilmesi veya destek verilmemesi karar, aada belirtilen gerekelere dayandrlacaktr: Bavuru, son bavuru tarihinden sonra alnmtr; Bavuru eksiktir veya belirtilen idari koullara uygun deildir; Bavuru Sahibi veya ortaklarndan biri ya da bir ka uygun deildir; Proje uygun deildir (rnein teklif edilen projenin program kapsamnda olmamas, teklifin izin verilen azami sreyi amas, talep edilen katknn izin verilen azami katkdan daha fazla olmas vb.); Proje, konuyla yeterince ilgili deildir ve/veya Bavuru Sahibinin mali ve iletme kapasitesi yeterli deildir; Proje, teknik ve mali adan, seilmi olan dier projelere gre daha az puan almtr; Talep edilen destekleyici belgelerin biri ya da birka belirtilen son tarihten nce teslim edilmemitir.

Ajansn bir bavuruyu reddetme ya da destek vermeme karar nihaidir.

2.4.2. ngrlen Zaman izelgesi


Deerlendirme sonular hakknda Bavuru Sahiplerini bilgilendirmek iin Ajansn planlad tarih 30/11/2011dir. Bu tarih kesin olmayp, gelen proje saysna gre deiebilecektir.

2.5. Szleme mzalanmas ve Uygulama Koullar


Destek kararn takiben, verilecek destek miktar ve uygulamaya ilikin ilke ve kurallar, Bavuru Sahibi ile Ajans arasnda imzalanacak bir szlemeye balanr.

www.ankaraka.org.tr

42

Kr amac gden gerek ve tzel kiiler ile kamu kurumu niteliinde meslek kurulularndan, her bir proje iin szlemede ngrlen toplam destek miktarnn % 10u orannda teminat alnr. Ajans tarafndan teminat olarak kabul edilebilecek deerler unlardr: a) Tedavldeki Trk paras, b) Bankalar veya katlm bankalar tarafndan verilen teminat mektuplar, Teminatlar, Ajans tarafndan nakit olarak teslim alnamaz. Bunlarn, yararlancnn Ajansn bildirecei banka hesap numarasna yatrdna dair alnd belgesinin, szleme imzalamaya geldii zaman ibraz zorunludur. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen dier deerlerle deitirilebilir. Karma deerlerden oluan teminatlar Ajans tarafndan kabul edilebilir. Teminatlar nihai demenin yaplmasn mteakip serbest braklr. Szlemeler, Bavuru Sahiplerine yaplacak tebliden itibaren en ge 10 gn ierisinde imzalanr. Bavuru Sahiplerinin bu sre zarfnda szleme imzalamak zere Ajansa bavurmamas halinde destek karar iptal edilir. Bunlarn yerine, ngrlen toplam destek btesiyle snrl olmak kouluyla, yedek listede yer alan Bavuru Sahipleri szleme imzalamak zere en yksek puanl projeden balamak zere szleme imzalamaya davet edilir. Yedek listeden davet usul bakmndan da yukardaki hkmler aynen uygulanr. Szlemeden kaynaklanan damga vergisi yararlancya aittir. Szleme zellikle aada belirtilen haklar ve ykmllkleri dzenler: Kesin destek tutar: Azami destek tutar szlemede belirtilecektir. Blm 2.1.4de akland gibi, bu tutar, tahminlere dayal bir ekilde hazrlanan bte erevesinde belirlenecektir. Kesin destek tutar, proje sona erdiinde ve nihai rapor sunulduunda kesinlik kazanacaktr. Mali destek hibir koulda szlemede belirtilen tutar geemez, szleme tutarn aan ek deme yaplamaz ve yararlanc tarafndan ayn szleme kapsamnda ek destek talebinde bulunulamaz. Hedeflerin gerekletirilememesi: Yararlancnn szleme koullarn yerine getirmemesi halinde Ajans destek tutarn azaltabilir ve/veya o zamana kadar denen tutarlarn tamamen ya da ksmen geri denmesini talep edebilir. Ayrca desteklenen proje veya faaliyet kapsamnda, Ajans tarafndan istenen bilgi ve belgelerin zamannda

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

43

ve eksiksiz verilmemesi, izleme ziyaretlerinde uygulama ve ynetim mekanlarna eriimin zorlatrlmas yahut engellenmesi veya projenin szlemeye, eklerine ve yrrlkteki mevzuata uygun ekilde yrtlmediinin tespiti halinde Ajans, demeleri durdurabilir ve/veya szlemeyi feshederek buna ilikin mevzuatta ve szlemede belirtilen hukuki yollara bavurabilir. Szlemenin deitirilmesi: Yararlanclarn projelerini, Ajans ile imzaladklar szleme hkmleri dorultusunda uygulamalar esastr. Ancak szlemenin imzalanmasndan sonra projenin uygulamasn zorlatracak veya geciktirecek nceden ngrlemeyen ve beklenmeyen durum yahut mcbir sebep sz konusu ise szleme taraflarn mutabakat ile uygulamann herhangi bir safhasnda deitirilebilir ve/veya proje uygulamasnn tamam veya bir ksm askya alnabilir. Raporlar: Yararlanclar, uygulama srecinde, projede kaydedilen ilerleme ve gereklemeleri ieren raporlar sunmak zorundadr. Bunlar; szlemede belirtilen dnemlerde sunulacak yararlanc beyan raporlar, ara raporlar ve proje faaliyetlerinin tamamlanmasn takiben sunulacak nihai rapor ile projenin etkilerinin deerlendirilebilmesi amacyla sunulacak proje sonras deerlendirme raporundan olumaktadr. Ayrca Ajans, yararlancdan ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir. demeler: Szlemede belirtilen sre ierisinde, kabul edilebilir nitelikteki teminat artnn yararlanc tarafndan yerine getirilmi olmas kaydyla, destek miktarnn %40, yararlancya ait szlemede belirtilen banka hesabna n deme olarak aktarlr. Ajans tarafndan n deme sonrasnda yaplacak dier demeler, hakedi esasna gre gerekletirilir. Buna gre, n deme tutarnn ve ayn oranda yararlancnn efinansman tutarnn usulne uygun harcandn gsteren belgelerin ara/nihai raporlarla birlikte Ajansa sunulmas, ilgili raporlarn Ajans tarafndan incelenip uygun bulunmas ve onaylanmasndan sonra; (szlemede aksi belirtilmedii takdirde) ara demede destek miktarnn %40 ve son demede % 20si destek yararlancsnn banka hesabna 30 gn ierisinde aktarlr. Yararlanc tarafndan ilgili raporlar sunulmadan ve usulne uygun deme talebinde bulunulmadan, yararlancya hibir deme yaplmaz. Projeye ait kaytlar: Yararlanc, proje uygulanmasna dair tm hesap ve kaytlar effaf bir ekilde tutmakla ykmldr. Bu kaytlar destein son demesinin yaplmasndan sonra be yl sreyle saklanmaldr.

www.ankaraka.org.tr

44

Denetim: Gerektiinde yaplacak denetimler srasnda yararlanc, proje uygulama ve ynetim mekanlarna eriimi zorlatrmamak yahut engellememek ve talep edilen her trl bilgi ve belgeyi grevli personele zamannda sunmak zorundadr. Szleme hkmleri, Ajans tarafndan hem kaytlar zerinde hem de yerinde yaplabilecek denetimlere olanak tanyacaktr. Ajans, destek miktar 100.000 TLnin zerinde olan btn projelerden, Yeminli Mali Mavirce hazrlanm denetim raporu talep eder. Bu limitin altndaki projelerde kendi belirleyecei ve bavuru rehberinde belirtecei kriterlere (destek miktar, yararlancn yasal stats vs.) gre denetim raporu talep edebilir. Bu kapsamdaki projelere ilikin dzenlemeler Bavuru Sahibi ile yaplacak Szlemede yer alr. Tantm ve Grnrlk: Yararlanclar, ortaklar ve alt ykleniciler, hizmet, mal alm ve yapm ileri faaliyetlerinde Ajansn salad mali destei ve Devlet Planlama Tekilat Mstearlnn genel koordinasyonunu grnr klmak ve tantmak iin, Ajansn internet sitesinde www.ankaraka.org.tr yaynlanan tantm ve grnrlk rehberine uygun olarak gerekli nlemleri alr. Satn Alma lemleri: 4734 sayl Kamu hale Kanununa tabi yararlanclar, destek programlar erevesinde desteklenen proje ve faaliyetler kapsamnda yapacaklar satn alma faaliyetlerini tabi olduklar satn alma mevzuat erevesinde gerekletirirler. Sz konusu Kanuna tabi olmayan kurum ve kurulularn uyacaklar satn alma usul ve esaslar ise Szlemenin ekinde (EK-IV) tanmlanmtr. Ayrca, uygulama aamasnda satn alma usullerine ilikin detayl bilgi ve dokmanlar proje uygulama rehberinde yer alacaktr. Programlar kapsamnda alm desteklenen alet, tehizat, yazlm, malzeme ve sistemler ile yapm gerekletirilen tesislerin mlkiyeti yararlancya aittir. Ancak yararlancnn, szleme kapsamnda salanm tesis, makine, ekipman, tehizat ve dier malzemelerin, Ajansn gerekeli ve yazl izni olmakszn projenin sona ermesinden itibaren yl sreyle mlkiyetini bakasna devredemez, rehin ve teminat olarak gsteremez, projede tanmlanan i dnda baka bir i iin kullanamamaz. Bu kurala uyulmamas halinde mevzuat ve szleme kurallar uyarnca hukuki yollara bavurulur.

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

45

3. EKLER
EK A : Bavuru Formu (Word Formatnda) Doldurulacak EK B : Bte (Excel Formatnda B1-B2-B3) Doldurulacak EK C : Mantksal ereve (Excel Formatnda) - Doldurulacak

EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin zgemileri - Doldurulacak EK E EK F : Standart Szleme (Word Formatnda) - Bilgi in : Destekleyici Belge rnekleri Bilgi in

EK G : rnek Performans Gstergeleri Bilgi in

www.ankaraka.org.tr

46

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

47

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI


TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES MAL DESTEK PROGRAMI
Bavuru Formu Referans No: TR51/11/TUR
Son Bavuru Tarihi: 16 Eyll 2011 Saat:17:00

Bavuru Sahibinin Ad : Projenin Ad : Bavuru Kodu: (Bu ksm Ajans tarafndan doldurulacaktr)

www.ankaraka.org.tr

48

EK - A

BAVURU VER GR FORMU


Proje bavurularnz matbu olarak Ajansa sunmadan nce Ajansn internet sitesinden9 eriilebilecek bilgi sistemindeki Bavuru Veri Giri Formunu doldurarak sisteme yklemeniz zorunludur. Sistem, yaplan bavurular iin otomatik olarak bir bavuru kodu retecek olup, bu kod bavuru srecindeki tm ilemlerde kullanlacaktr. Genel Bilgiler Bavuru Kodu Destek Program Projenin ncelik Alan Proje Ad Projenin uygulanaca yer Projenin etkileyecei gstergeler Proje Sresi Proje Toplam Btesi Talep Edilen Destek Miktar Bavuru Sahibi Yasal Ad Bavuru Sahibinin Hukuki Stats (Varsa) Proje Ortaklarnn Says Proje Alannda Deneyim Sresi (Yl) Bavuru Sahibi letiim Bilgileri Temas Kurulacak Kii Ad Soyad Telefon Numaras Faks Numaras Cep Telefonu Numaras Posta Adresi Elektronik posta adresi (e-mail) Proje Ortaklarnn Ad ve Soyadlar (Tzel Kiilikse Unvan)
9 www.ankaraka.org.tr

<Sistem tarafndan atanacak> <Sistem tarafndan atanacak> <oktan semeli>

<oktan semeli>

<oktan semeli>

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

49

EK - A

I. PROJE
1. TANIM 1.1 Proje Ad 1.2 Projenin Uygulanaca Yer(ler) Projenin uygulanaca yer TR 51 Blgesi (Ankara ili ve leleri) olmaldr.
l: le: Belde: Ky: Mahalle: ANKARA

1.3 Proje Maliyeti ve Ankara Kalknma Ajansndan stenen Destek Tutar Projenin toplam maliyeti ve Ankara Kalknma Ajansndan istenen tutar TL cinsinden ifade edilmelidir.10
Projenin Toplam Uygun Maliyeti . TL Ankara Kalknma Ajansndan stenen Destek Tutar .... TL Projenin Toplam Uygun Maliyetinin Yzdesi % ... , ..

Dikkat: Projenin toplam uygun maliyetinin yzdesi; Ankara Kalknma Ajansndan istenen destek tutarnn, projenin toplam uygun maliyetine blnp 100 ile arpm sonucu elde edilir. Yzde deerleri belirtirken 2 ondalk hane kullannz.

10

2 Ondalk hane kullannz. Rakamlarn Btenin beklenen kaynaklarndaki (Ek B) rakamlarla ayn olduundan emin olunuz.

www.ankaraka.org.tr

50

EK - A
1.4 zet 1.4.1 Proje Knyesi
Projenin Sresi Projenin amalar Ortak(lar) Hedef grup(lar)
11

ay (12 aydan fazla olamaz) Genel Ama zel Ama(lar)

Nihai Yararlanclar Temel Faaliyetler Beklenen Sonular

12

1.4.2 Proje zeti Projenin kimleri kapsadn, sektr/ortaklk/kurum/yararlanc dzeylerinde hangi amalarnn bulunduunu, projenin neden gerekli grldn, nerede ve ne zaman gerekletirileceini, ortaya kan rn/hizmetler ile zelliklerini belirtecek ekilde teklifinizin ksa bir zetini yaznz. (En fazla 1/2 Sayfa)

1.5 Projenin Hedefleri En fazla 1 sayfa. Projenin katkda bulunmay amalad genel hedefleri ve baarmay amalad zel hedefleri aklaynz.

11 12

Hedef gruplar projenin amalar erevesinde, projeden dorudan ve olumlu olarak etkilenecek gruplar/kurululardr. Nihai Yararlanclar projeden uzun vadede, geni anlamda toplumsal veya sektrel boyutlarda yarar salayacak olanlardr.

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

51

EK - A
1.6 Gerekelendirme En fazla 3 sayfa. Ltfen aadaki bilgileri salaynz: 1.6.1 Projenin, Programn hedefleri ve ncelikleri ile ilgisi Projenin Bavuru Rehberi Blm 1.2de belirlenen nceliklerden hangisi kapsamnda olduunu ve bu ncelie nasl hizmet edeceini aka belirtiniz. 1.6.2 Projenin kapsad blgede ihtiyalarn belirlenmesi ve sorunlarn tanmlanmas 1.6.3 Hedef grubun(larn) ve Nihai Yararlanclarn tanm ihtiyalar/ seilme nedenleri ve tahmini saylar. Bu proje, hedef grubun(larn) ve Nihai Yararlanclarn ihtiyalarna nasl cevap verecek? 1.6.4 Projenin lgili Olduu evre ve Pazar Durumu: Pazarn ve evrenin bykl, arz/talep durumu, rekabet ortam, gelecei/potansiyeli hakknda bilgi veriniz. 1.6.5 htiya Duyulan Altyap: Proje kapsamnda ilave ihtiyalar var mdr? (naat/tadilat, , insan kaynaklar, markalar ve deerler, gerekli kamu hizmetlerine eriim imkanlar vs.) Varsa bu gereksinimler nasl karlanacaktr? 1.6.6 Yasal Ykmllkler: Projenin uygulanmas iin gerekli hukuki/brokratik artlar var mdr? (zin, ruhsat, lisans, yetki belgesi, vb)

1.7 Faaliyetlerin ayrntl aklamas En fazla 9 sayfa. Sonulara ulamak amacyla gerekletirilecek her bir faaliyetin adn ve detayl aklamasn, faaliyet seimlerini gstererek ve eer varsa, her bir ortan (ya da itirakilerin veya taeronlarn) faaliyetlerdeki roln belirtiniz. Bu balamda, faaliyetlerin ayrntl aklamas proje plann tekrarlamamaldr.(Bkz. blm 1.9)

www.ankaraka.org.tr

52

EK - A
1.8 Yntem. En fazla 4 sayfa. Aadakilerin ayrntl aklamas: 1.8.1 Faaliyetlerinizin uygulama yntemleri ve teklif edilen yntemin nedenleri ve gerekeleri. (Yntemlerinizde uygun durumlarda Ajans desteini belirtecek grnrlk faaliyetlerinin yer almasna dikkat ediniz). 1.8.2 Projenin daha nceki baka bir projenin devam olmas durumunda, bu projenin ncekinin sonular zerine nasl ina edileceini anlatnz. 1.8.3 Proje byk bir programn paras ise, programa nasl uyaca veya programla nasl koordine edileceini anlatnz. 1.8.4 Proje takibi ve i/d deerlendirme prosedrleri. 1.8.5 eitli aktrlerin projedeki rollerinin ve katlmlarnn tanmlanmas (yerel ortaklar, hedef gruplar, yerel ynetimler, vs.), ve bu rollerin onlara verilmesinin sebepleri. 1.8.6 Proje uygulamas iin nerilen ekip (ilevlerine gre: burada kiilerin isimlerinin belirtilmesine gerek yoktur) 1.8.7 Projelerin uygulanmas iin nerilen temel aralar (ekipmanlar, aralar)

1.9 Sre ve Faaliyet Plan Projenin sresi ............ ay olacaktr. (12 aydan fazla olamaz) Dikkat: Burada belirtilen proje sresi, faaliyet plannda belirtilen proje sresi ve dier tm ksmlarda belirtilenlerle ayn olmaldr. Not: Gsterge niteliindeki faaliyet plan gerek tarihleri belirtmemeli; ancak basite 1. ay, 2. ay vb. eklinde gsterilmelidir. Bavuru sahiplerinin, ihtiyaten faaliyet plan takvimlerinde belirli bir zaman aral brakmalar nerilmektedir. Faaliyet plan, faaliyetlerin ayrntl aklamasn iermemeli, sadece balklarna yer vermelidir (ltfen bunlarn, Blm 1.7de sralanan balklarla rtmesini salaynz). Faaliyet yaplmayan ay(lar), faaliyet plan ve proje sresine dahil edilmelidir.

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

53

EK - A
Faaliyet plan, her bir faaliyetin hazrlk ve uygulamasna ait genel bir gr verecek ekilde yeterli ayrntya sahip olmaldr. Faaliyet plan aadaki tablo format kullanlarak hazrlanmaldr:
1. Yl Proje Balang Tarihi: 1. Yaryl Faaliyet <Faaliyet 1> <Faaliyet 2> <Faaliyet 3> <Faaliyet 4> <Faaliyet n> Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 Proje Biti Tarihi: 2. Yaryl 9 10 11 12 Uygulama Birimi <Yerel Ortak 1> <Yerel Ortak 2> <Yerel Ortak 3> <Yerel Ortak 4> <Yerel Ortak n>

Not: <Faaliyet 1,2,..n>in yerine projede belirlenen faaliyetlerin isimleri yazlacak.

1.10

Performans Gstergeleri

nemli: Bavuru rehberinin ekinde sunulan gstergeler listesinden projenize uygun olanlar seebilir veya listedeki gstergelerin yetersiz olmas durumunda farkl gstergeler de belirleyebilirsiniz. Projenizin performans gstergeleri proje baarnzn llmesine esas oluturaca iin sadece ulalabilir ve gereki gstergeler ve hedefler belirleyiniz. Burada belirleyeceiniz gstergelerin mantksal erevede belirttiiniz gstergelerle ayn olmas gerekir.

www.ankaraka.org.tr

54

EK - A
Gsterge Birim Mevcut Durum Hedef

2.

BEKLENEN SONULAR

2.1 Hedef gruplar/yararlanclar zerinde beklenen etki En fazla 2 sayfa. Projenin aadaki konularda ne gibi ilerlemeler salayacan belirtiniz: 2.0.1 Hedef gruplarn/yararlanclarn durumu, 2.0.2 Hedef gruplarn ve /veya varsa ortaklarn teknik ve ynetim kapasiteleri, 2.0.3 Salanacak stihdam, Proje kapsamnda yaratlacak istihdam ile ilgili detayl bilgi veriniz: Proje kapsamnda ka kiiye, ne kadar sre ile yeni istihdam oluturulacak? Pozisyonlar geici mi kalc m olacak? stihdam edilecek kiilere eitim verilecek mi? Eitim verilecekse sresi ve ierii ne olacak? Uygun nitelikteki kiileri nasl tespit edeceksiniz?

1.2 Somut ktlar En fazla 1 sayfa. ktlar mmkn olduunca belirgin, llebilir ve saysal olmaldr.

1.3 arpan Etkileri En fazla 1 sayfa. Projenin sonularnn tekrarlanma ve yaylma olasln anlatnz.

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

55

EK - A
1.4 Srdrlebilirlik En fazla 3 sayfa. Ltfen srdrlebilirliin aada belirtilen boyutunu aklaynz. 1.4.1 Mali Boyut (faaliyetler destek bittikten sonra nasl finanse edilecek?) Proje piyasa koullarnda rekabeti bir getiri oranna sahip mi? 1.4.2 Kurumsal Boyut (kurumsal yapnz proje sona erdikten sonra da faaliyetlerin srdrlmesine izin verecek mi? Proje sonular iin yerel sahiplenme olacak m?) 1.4.3 Politik Boyut (varsa)- (Projenin ne tr yapsal etkileri olacak rnein mevzuatn, davran kurallarnn, yntemlerin v.s. gelimesine katk salayacak m?) Proje, srdrlebilir kalknmaya ve evrenin korunmasna itibar gsteriyor mu?

1.5 Mantksal ereve Ltfen Bavuru Rehberi Ek-Cyi doldurunuz.

1.6 Grnrlk Faaliyetleri En fazla 1 sayfa. Ltfen proje erevesinde ngrlen grnrlk (Ankara Kalknma Ajans ve DPT grnrl) faaliyetlerini tanmlaynz. Ltfen burada ngrdnz grnrlk faaliyetlerinin maliyetleri iin btenin (Ek B1) 5.8 nolu kaleminin altnda, tahsisat yapmay unutmaynz.

www.ankaraka.org.tr

56

EK - A
3. PROJE BTES

Bavuru Rehberi Ek Byi toplam proje sresinin tamamn kapsayacak ekilde gerekelendirerek doldurunuz (Ek B1- Bte Dkm, EK B3-Maliyetlerin Gerekelendirmesi). Daha fazla bilgi iin Bavuru Rehberine baknz (Blm 3.1.4). Proje Btesi (Bavuru Rehberi Ek B) iinde doldurulacak 3 farkl alma sayfas olduunu unutmaynz. Ltfen btenin alma sayfasn da elektronik formatta doldurmay unutmaynz.

4.

BEKLENEN FNANSMAN KAYNAKLARI

Proje iin beklenen finansman kaynaklar hakknda bilgi vermek iin, Bavuru Rehberi EK Byi doldurunuz (EK B2).

Ayni Katklar Ltfen aada; Bavuru Sahibi, Orta veya baka bir kaynak tarafndan salanan ayni katklar (eer varsa) belirtiniz (En fazla 1 sayfa). Ltfen ayni katklarn genel olarak kabul edileceine ancak Bavuru Sahibi veya Ortak(lar)nn uygun (nakdi) katks olarak deerlendirilmediine dikkat ediniz.

5.

RSKLER / VARSAYIMLAR

Projeye ilikin ngrdnz risklere ve proje kapsamnda ngrdnz varsaymlara (ekonomik veriler, amalar, hedefler, beklenen sonular ve faaliyetler) ilikin bilgi veriniz.

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

57

EK - A

II. BAVURU SAHB


1. KMLK

Tam Yasal Ad: Ksaltmas: Uyruu: Yasal Stat: Resmi Adres: Posta Adresi: Telefon numaras: ehir kodu + numara Faks numaras: ehir kodu + numara <kurum/kuruluun> / <irketin> e-posta adresi: <kurum/kuruluun> / <irketin> internet adresi: Bu proje iin irtibat kiisi: Cep telefonu numaralar: rtibat Kiisinin e-posta adresi:

Herhangi bir adres, telefon numaras, faks numaras ve e-posta adresi deiiklii Ankara Kalknma Ajansna yazl olarak bildirilmelidir. Ankara Kalknma Ajans, Bavuru Sahibinin vermi olduu iletiim bilgilerindeki (cep telefonu, e-mail, adres) eksiklik ve yanllklar nedeniyle Bavuru Sahibi ile gerektiinde temas kuramamas halinde bu durumdan sorumlu tutulamaz

www.ankaraka.org.tr

58

EK - A
2. BAVURU SAHBNN BLGLER

Ltfen mali ve iletme kapasitenizin gerektii gibi deerlendirilmesine imkan verecek yeterli bilgi veriniz.

2.1 <Kurum/Kuruluunuz> / <irketiniz> ne zaman kuruldu ve ne zaman faaliyete balad?

2.2 <Kurum/Kuruluunuzun> / <irketinizin> u andaki balca faaliyetleri nelerdir?

2.3 <Kurum/Kuruluunuzun> / <irketinizin> ynetim kurulu / komitesinin listesi

Ad

Meslei

Uyruu

Grevi

Kuruldaki yl says

2.4 Sermaye Yaps KOBler bu tabloyu blnm sermaye yapsnn btn detaylarn belirterek dikkatlice doldurmaldr. irketinizde hissesi bulunan btn gerek ve kamu veya zel hukuk tzel kiilerini sralaynz.

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

59

EK - A
Gerek/tzel kiinin hisseleri (%)

Ad

Adres, Tel/Faks/E-posta

Uyruu

alan Says

Ciro

3.

PROJE YNETME VE UYGULAMA KAPASTES

3.1. Benzer Proje Tecrbesi Bu programn kapsamna giren alanlarda son be ylda <kurumunuz/kuruluunuz> / <irketiniz> tarafndan yrtlen projeler hakknda, her bir proje iin aadaki hususlar belirterek ayrntl bilgi veriniz. (Her proje iin en fazla 1 sayfa).

Bu bilgiler, <kurum/kuruluunuzun> / <irketinizin> destek talebinde bulunduu proje ile ayn sektrde ve karlatrlabilir lekte projeleri ynetme konusunda, yeterli deneyime sahip olup olmadnn deerlendirilmesinde kullanlacak nemli bir bilgi kayna olacaktr.

3.0.1 Projenin Amac ve Yeri 3.0.2 Projenin Sonular 3.0.3 <Kurum/Kuruluunuzun> / <irketinizin> Projedeki Rol (lider kurulu veya ortak) ve projeye Katlm Derecesi 3.0.4 Projenin Maliyeti 3.0.5 Projeye Finansman Katks Salayanlar (isim, katk miktar)

www.ankaraka.org.tr

60

EK - A
3.2. Kaynaklar En fazla 3 sayfa. Ltfen zellikle aada belirtilenler olmak zere <kurum/ kuruluunuzun> / <irketinizin> ulaabilecei deiik kaynaklarn ayrntl aklamasn yapnz: 3.1.1 Son yl iin yllk gelir, eer mmknse her yl iin mali destekilerin adn ve 2 her birinin yllk gelire katk yzdesini (%) belirterek veriniz. 3.1.2 Mali veri. Ltfen aadaki bilgileri kar ve zarar tablosuna ve <kurum/ 2 kuruluunuzun>/ <irketinizin> bilanosuna gre doldurunuz. Ltfen bu tabloda yer alan mali verilerin; kar zarar hesaplar, bilanolar, yerel vergi dairesine verilen vergi beyan bilgileriyle uyumlu olduundan emin olunuz. Burada sunulan bilgiler ile orijinal belgelerdeki bilgilerde herhangi bir tutarszlk <kurum/kuruluunuzun>/ <irketinizin> bu destek programndan ve gelecekteki muhtemel teklif arlarndan elenmesine yol aacaktr.

Kar Amac Gtmeyen Kurulular in Kullanlacak Tablo13


Orta ve Uzun Vadeli Borlar Ksa Vadeli Borlar (< 1 yl)

Yl 2011 (tahmini) 2010 2009

Gelirler

Net Kazan

Toplam Bilano veya Bte

z sermaye

Kar Amac Gden Kurulular in Kullanlacak Tablo


Toplam bilano veya bte bykl Orta ve uzun vadeli borlar Ksa vadeli bor (< 1 yl)

Yl 2011 (tahmini) 2010 2009


13

Satlar

Net Kar

Sermaye

irketin ilgili ylda vergi dairesine sunmu olduu vergi beyannamesindeki kar tutar olmaldr.

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

61

EK - A
nc kiilerce verilen teminatlar: Mali kapasiteyi etkileyebilecek risk ve belirsizlikler:

3.1.3 Kategorilerine gre (rnein; mdr, ef, garson, a, muhasebecilerin says, vs.) tam zamanl ve yar zamanl personel saysn alma yerleri ile birlikte belirtiniz. (Burada vermi olduunuz bilgiler, proje kapsamnda istihdam edilecek olan personel deil halihazrda kurum/kurulu/firmanzda istihdam edilen personelin bilgisi olmaldr) 3.1.4 Ekipman ve ofisler: Proje kapsamnda kullanlacak veya temin edilecek ekipman ve ofisler deil halihazrda kurum/kurulu/firmanzn sahip olduu gayrimenkul ve tesis (varsa ka yldzl), iletme, ekipman, donanm vb. bilgisi olmaldr. 3.1.5 Dier ilgili kaynaklar (rnein; gnlller, itiraki kurulular, uygulamaya katkda bulunabilecek alar, vs.)

Burada vermi olduunuz bilgiler, <kurum/kuruluunuzun> / <irketinizin> destek talebinde bulunduunuz proje leindeki projeleri uygulamaya yeterli kaynaa sahip olup olmadnn deerlendirilmesinde kullanlacaktr.

4.

ANKARA KALKINMA AJANSI LE ULUSAL YA DA ULUSLARARASI KURUM VE KURULULARA DESTEK AMALI YAPILAN DER BAVURULAR

4.1 Alnan Mali Destekler Son ylda, ulusal ya da uluslararas kurum ve kurululardan saladnz mali destekler varsa belirtiniz.

www.ankaraka.org.tr

62

EK - A
Bavuru Kodu / Referans Numaras (eer varsa) Destek Programnn Ad Destek Alnan Tarihler Toplam Destek Tutar (TL)

Projenin Ad

Destek Veren Kurum

4.2 Sonulanmam Bavurular Henz sonulanmam mali destek bavurularnz varsa belirtiniz.

Projenin Ad

Bavuru Kodu / Referans Numaras (eer varsa)

Bavuruda Bulunulan Kurum

Destek Programnn Ad

Tahmini Sonulanma Tarihi

Beklenen Toplam Destek Tutar (TL)

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

63

EK - A

III. BAVURU SAHBNN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI


1. ORTAKLARLA LGL BLGLER

Bu blm, Bavuru Rehberi <Blm 2.1.2> dorultusunda her ortak kurulu iin doldurulacaktr. Ortaklarnzn saysna gre bu tabloyu gereken sayda oaltarak kullannz.
1. Ortak Tam yasal ad (ticari unvan) Uyruu Yasal stats Resmi adresi rtibat kiisi Telefon numaras Faks numaras Cep telefonu numaras E-posta adresi Personel says Dier ilgili kaynaklar Teklif edilen projenin uygulanmasndaki rol itibar ile benzer proje tecrbesi Bavuru sahibi ile ibirlii gemii Teklif edilen projenin hazrlanmasndaki rol ve katlm Teklif edilen projenin uygulanmasndaki rol ve katlm

nemli: Ortaklk Beyannamesi, bir sonraki sayfada verilen rnee uygun olarak, tm ortaklarca ayr ayr imzalanp tarih atlm olarak Bavuru Formuna eklenecektir. Ortaklk Beyannamesini, ilgili kurum/kurulular temsil etmeye yetkili kiilerinin imzalamas gerekmektedir.

www.ankaraka.org.tr

64

EK - A
2. ORTAKLIK BEYANNAMES

nemli: Bu beyanname, eer projede ortak varsa her bir ortak tarafndan doldurulacak ve ortak kurum/kurulular temsil etmeye yetkili kii tarafndan imzalanacaktr.

Ortaklk, Ankara Kalknma Ajans tarafndan destek salanmakta olan projenin stlenilmesi konusunda iki veya daha ok kuruluun sorumluluk paylamn ieren, kayda deer apta ortak alma ve ibirliidir. Projenin sorunsuz bir ekilde yrtlebilmesi asndan Ankara Kalknma Ajans, tm ortaklarn aadaki hususlar kabul etmesini beklemektedir:

1. Tm ortaklar Bavurunu Formunun Ankara Kalknma Ajansna teslim edilmesinden nce formu okumu ve projedeki rollerini anlam olacaklardr.

2. Tm ortaklar standart szlemeyi okumu ve destek verildii takdirde szleme erevesinde ykmllklerinin neler olacann bilincinde olacaklardr. Tm ortaklar, lider ortak olan Bavuru Sahibine Ankara Kalknma Ajans ile szleme imzalama ve projenin uygulanmas ile ilgili tm ilerde Ankara Kalknma Ajans karsnda kendilerini temsil etme yetkisi verirler.

3. Bavuru Sahibi ortaklaryla dzenli olarak grerek onlar projenin durumundan haberdar edecektir.

4. Tm ortaklar, Ankara Kalknma Ajansna sunulan teknik ve mali raporlarn kopyalarn almaldr.

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

65

EK - A
5. Projeye ilikin nemli deiiklik (rnein faaliyetler, ortaklar) talepleri Ankara Kalknma Ajansna sunulmadan nce tm ortaklar tarafndan kabul edilmi olmaldr. Byle bir anlamaya varlamad takdirde, Bavuru Sahibi, deiiklik taleplerini onay iin Ankara Kalknma Ajansna sunarken bu durumu bildirmekle ykmldr.

6. Yararlancnn merkez brosunun projenin uygulanaca Dzey 2 blgesinde bulunmad durumlarda, ortaklar proje sonlanmadan nce proje iin Ankara Kalknma Ajans destei ile satn alnan ekipman, ara ve malzemelerin projenin yerel ortaklar ve nihai yararlanclar arasnda eit bir ekilde paylam konusunda anlamaldr.

Ankara Kalknma Ajansna sunulan teklifin ieriini okuyarak onaylam bulunuyorum. Yukarda belirtilen iyi ortakln esaslarna uyacam ve gereklerini yerine getireceimi taahht ederim.

Ad Soyad: Kurulu: Pozisyonu/Konumu: mza: Tarih ve yer:

www.ankaraka.org.tr

66

EK - A

III. BAVURU SAHBNN PROJEYE KATILAN TRAKLER


1. TRAKLER LE LGL BLGLER

Bu blm, Bavuru Rehberi <Blm 2.1.2ye> gre her itiraki kurum tarafndan doldurulmaldr. Aadaki tabloyu itiraki saysna gre oaltnz.

1. tiraki Tam yasal ad (ticari unvan) Uyruu Yasal stats Resmi adresi rtibat kiisi Telefon numaras Faks numaras E-posta adresi Personel says Dier ilgili kaynaklar Teklif edilen projenin uygulanmasndaki rol itibar ile benzer proje tecrbesi Bavuru sahibi ile ibirlii gemii Teklif edilen projenin hazrlanmasndaki rol ve katlm Teklif edilen projenin uygulanmasndaki rol ve katlm

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

67

EK - A
2. TRAK BEYANNAMES Projeye sponsorluk, teknik destek salama gibi konularda roller stlenecek kurulularn aada yer alan tiraki Beyannamesini doldurmalar gerekmektedir.

bu beyanname ile ____________________________________________ adl projeye itiraki olarak katlacamz, proje teklifini okuduumuzu ve onayladmz bildirir, projede belirtilen rolmz eksiksiz bir ekilde yerine getireceimizi taahht ederiz.

Ad Soyad: Kurulu: Pozisyonu/Konumu: mza: Tarih ve yer:

www.ankaraka.org.tr

68

EK - A

V. BAVURU SAHBNN BEYANNAMESI14


Bavuru Sahibi aadaki hususlar beyan eder: Bu bavuruda verilen bilgiler dorudur; Bavuru Sahibi, Ortaklaryla (varsa) birlikte projenin hazrlanmasndan ve ynetiminden dorudan sorumludur ve arac olarak hareket etmeyecektir; Bavuru Sahibi projenin yrtld sre ierisinde faaliyetlerini srdrmek ve gerektiinde projenin finansmanna katlmak iin istikrarl ve yeterli mali kaynaklara sahiptir; Bavuru Sahibi teklif edilen projeyi baar ile tamamlamak iin gerekli ynetim kapasitesine, profesyonel yeterlilie ve nitelie sahiptir; Bavuru Sahibi veya Ortaklar Bavuru Rehberi Blm 2.1.1 (2)de listelenen (a)dan (h)ye kadar olan kategorilerden herhangi birine girmemektedir.

Ad Soyad: Kurulu: Pozisyonu/Konumu: mza: Tarih ve yer:

14

Bu belge Bavuru Sahibini temsil etmeye yetkili kii(ler) tarafndan imzalanacaktr.

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

69

EK - A

KONTROL LSTES
Bavurunuzu gndermeden nce, eksii olup olmadn ve zellikle aadaki hususlarn eksiksiz olarak yerine getirildiini bu listeden kontrol ederek iaretleyiniz:

KAR AMACI GTMEYEN KURUM/KURULULAR N KONTROL LSTES KRTERLER 1. Bavuru Formu hazrlanmtr. (EK-A) standart formata uygun olarak Evet Hayr

2. Bavuru Formunun (EK-A) tm blmleri eksiksiz ekilde doldurulmutur. 3. Teklif, bilgisayar ile Trke olarak hazrlanmtr. 4. Bavuru Formu (EK-A) 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde dzenlenmitir. 5. Bavuru Sahibini temsil ve ilzama yetkili kii(ler)in isim(ler)ini ve imzalarn gsteren imza sirkleri, 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde hazrlanmtr.

6. Bavuru Formunda (EK-A) yeralan Bavuru Sahibinin beyannamesi, Bavuru Sahibinin yetkili temsilcisi tarafndan imzalanmtr. 7. (Varsa) Proje Ortak(lar)n temsil ve ilzama yetkili kii(ler)in isim(ler)ini ve imzalarn gsteren imza sirkleri, 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde hazrlanmtr. 8. Ortaklk beyannamesi (ortak varsa) Bavuru Sahibinin yetkili temsilcisi tarafndan imzalanmtr. 9. Ortaklk beyannamesi (ortak varsa tm ortaklarn yetkili temsilcileri tarafndan imzalanmtr. 10. tiraki Beyannamesi, tm itirakilerin (varsa) yetkili temsilcileri tarafndan imzalanmtr

www.ankaraka.org.tr

70

EK - A
11. Bte dokmanlar: Bte (EK B-1), Beklenen finansman kaynaklar (EK B-2), Maliyetlerin Gerekelendirilmesi (EK B-3), Bavuru Formunda (EK-A) belirtildii ekliyle doldurulmu ve bavuruya 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde dzenlenmitir. 12. Bte (EK-B) Bavuru Sahibinin yetkili temsilcisi tarafndan imzalamtr. 13. Projenin mantksal erevesi (EK-C) doldurulmu ve bavuruya 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde dzenlenmitir. 14. Projede yer alan kilit personelin zgemileri (EK-D) 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde dzenlenmitir. 15. Bavuru Formu (EK-A), Bte dokmanlar (EK B-1, EK B-2, EK B-3), Mantksal ereve (EK-C) ve projede yer alan kilit personelin zgemilerinin (EK-D) tm sayfalar Bavuru Sahibi ve varsa Ortak(lar) tarafndan paraflanmtr. 16. Bavuru Formu (EK-A), Bte dokmanlar (EK B-1, EK B-2, EK B-3), Mantksal ereve (EK-C) ve projede yer alan kilit personelin zgemileri (EK-D) asllarnn ayns olacak ekilde, optik ortamda (CD/DVD) kaydedilmi ve KIRMIZI klasre yerletirilmitir. 17. Bavuru Sahibinin ve varsa her bir Ortak kuruluun imzal, mhrl resmi kurulu belgesi, 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde hazrlanmtr. 18. Proje Sahibinin TR51 Blgesinde (Ankara ve ileleri) kaytl olduunu veya faaliyet gsterdiini kantlayan belgeler, 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde hazrlanmtr. 19. Bavuru Sahibinin ve varsa Proje Ortak(lar)nn yetkili kii, organ ya da kurumlarca onaylanm kesin hesaplar (denek miktarn gsterir onayl tablo, bilano, gelir gider tablosu) 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde hazrlanmtr.

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

71

EK - A
20. Projede yaplacak birim maliyeti 10.000 TL ve st makineekipman ve hizmet almlarna ynelik satn almlarda her bir kalem iin en az 3 proforma fatura veya teklif mektubu sunulmutur. 21. Tm asl belgeler KIRMIZI, suretler ise MAV klasrlerde sunulmutur. 22. Tm bavuru belgeleri bu idari kontrol listesindeki sraya uygun olarak klasre ayrala yerletirilmitir. 23. Proje TR51 Dzey uygulanacaktr. 2 blgesinde (Ankara ve ileleri)

24. Projenin sresi, izin verilen azami sreyi amamaktadr (12 ay). 25. Talep edilen destek tutar, izin verilen asgari destek tutarndan dk deildir. (40.000 TL) 26. Talep edilen destek tutar, izin verilen azami destek tutarndan yksek deildir. (350.000 TL) 27. Talep edilen destek oran, uygun toplam btenin % 25inden az deildir. 28. Talep edilen destek oran, uygun toplam btenin % 75ini amamaktadr (Kar amac gtmeyen kurum/kurulular) 29. Proje kapsamnda yeni ekipman alm (varsa), proje uygun toplam btesinin %65ini amamaktadr. 30. Genel idari giderler (elektrik, su, snma maliyetleri v.b.) projenin toplam uygun maliyetlerinin % 5ini amamaktadr.

www.ankaraka.org.tr

72

EK - A
KAR AMACI GDEN KURUM/KURULULAR N KONTROL LSTES KRTERLER 1. Bavuru Formu hazrlanmtr. (EK-A) standart formata uygun olarak Evet Hayr

2. Bavuru Formunun (EK-A) tm blmleri eksiksiz ekilde doldurulmutur. 3. Teklif, bilgisayar ile Trke olarak hazrlanmtr. 4. Bavuru Formu (EK-A), 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde dzenlenmitir. 5. Bavuru Sahibini temsil ve ilzama yetkili kii(ler)in isim(ler)ini ve imzalarn noter tarafndan tasdik eden belge, 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde hazrlanmtr. Bu kii(ler)in yetkisi ve sorumluluu Bavuru Sahibinin ve ortaklarn ana szlemesinden veya yasal yapsndan gelmiyorsa, yetkili karar organnn bu kii(leri) yetkilendirme karar da eklenmitir. 6. Bavuru Formunda (EK-A) yeralan Bavuru Sahibinin beyannamesi, Bavuru Sahibinin yetkili temsilcisi tarafndan imzalanmtr. 7. (Varsa) Proje Ortak(lar)n temsil ve ilzama yetkili kii(ler)in isim(ler)ini ve imzalarn gsteren imza sirkleri, 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde hazrlanmtr. (Bu kii(ler)in yetki ve sorumluluu Bavuru Sahibinin ve Proje Ortak(lar)nn ana szlemesinden veya yasal yapsndan gelmiyorsa, karar organnn bu kii(leri) yetkilendirme karar) 8. Ortaklk beyannamesi (ortak varsa) Bavuru Sahibinin yetkili temsilcisi tarafndan imzalanmtr. 9. Ortaklk beyannamesi (ortak varsa) tm ortaklarn yetkili temsilcileri tarafndan imzalanmtr. 10. tiraki Beyannamesi, tm itirakilerin (varsa) yetkili temsilcileri tarafndan imzalanmtr. 11. Bte (EK-B) Bavuru Sahibinin yetkili temsilcisi tarafndan imzalamtr.

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

73

EK - A
12. Bte dokmanlar: Bte (EK B-1), Beklenen finansman kaynaklar (EK B-2), Maliyetlerin Gerekelendirilmesi (EK B-3), Bavuru Formunda (EK-A) belirtildii ekliyle 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde dzenlenmitir. 13. Projenin mantksal erevesi (EK-C) doldurulmu ve bavuruya 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde dzenlenmitir. 14. Projede yeralan kilit personelin zgemileri (EK-D), 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde dzenlenmitir. 15. Bavuru Formu (EK-A), Bte dokmanlar (EK B-1, EK B-2, EK B-3), Mantksal ereve (EK-C) ve projede yer alan kilit personelin zgemilerinin (EK-D) tm sayfalar Bavuru Sahibi ve varsa Ortak(lar) tarafndan paraflanmtr. 16. Bavuru Formu (EK-A), Bte dokmanlar (EK B-1, EK B-2, EK B-3), Mantksal ereve (EK-C) ve projede yer alan kilit personelin zgemileri (EK-D) asllarnn ayns olacak ekilde, optik ortamda (CD/DVD) kaydedilmi ve KIRMIZI klasre yerletirilmitir. 17. Bavuru Sahibinin ve varsa Proje Ortak(lar)nn kurulu szlemesinin veya resmi kayt belgesinin yer ald Ticaret Sicili Gazetesi, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi veya Sanayi Sicili (Sermaye ve ortaklk yaplarnda deiiklik varsa ilgili deiiklikleri gsteren ve en son deiikliin yer ald Ticaret Sicili Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi) veya Bavuru Sahibinin ve varsa her bir Ortak kuruluun imzal, mhrl resmi kurulu belgesi, 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde hazrlanmtr. 18. Proje Sahibinin TR51 Blgesinde (Ankara ve ileleri) kaytl olduunu veya faaliyet gsterdiini kantlayan belgeler, 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde hazrlanmtr.

www.ankaraka.org.tr

74

EK - A
19. Bavuru Sahibinin ve varsa Proje Ortak(lar)nn aada belirtilen finansal tablolardan kendisine uygun olan 1 (bir) asl ve 2 (iki) suret halinde hazrlanmtr. a. Bilano esasna gre defter tutan mkellefler iin:Son mali yla ilikin YMM veya SMMM tarafndan onaylanm gelir tablosu ve bilano. b. letme hesab esasna gre gre defter tutan mkellefler iin:Son mali yla ilikin SMMM tarafndan onaylanm iletme hesab zeti (hulasas). c. Basit uslde vergilendirilen mkellefler iin: SMMM tarafndan onaylanm vergi levhas. d. Yeni kurulan iletmeler iin: SMMM tarafndan onaylanm dnem ba bilanosu veya iletme hesab zeti. 20. Projede yaplacak birim maliyeti 10.000 TL ve st makineekipman ve hizmet almlarna ynelik satn almlarda her bir kalem iin en az 3 proforma fatura veya teklif mektubu sunulmutur. 21. Tm asl belgeler KIRMIZI, suretler ise MAV klasrlerde sunulmutur. 22. Tm bavuru belgeleri bu idari kontrol listesindeki sraya uygun olarak klasre ayrala yerletirilmitir. 23. Proje TR51 Dzey 2 blgesinde (Ankara ve ileleri) uygulanacaktr. 24. Projenin sresi, izin verilen azami sreyi amamaktadr (12 ay). 25. Talep edilen destek tutar, izin verilen asgari destek tutarndan dk deildir. (40.000 TL) 26. Talep edilen destek tutar, izin verilen azami destek tutarndan yksek deildir. (350.000 TL) 27. Talep edilen destek oran, uygun toplam btenin % 25inden az deildir. 28. Talep edilen destek oran, uygun toplam btenin % 50sini amamaktadr. (Kar amac gden kurum/kurulular) 29. Proje kapsamnda yeni ekipman alm (varsa), proje uygun toplam btesinin %65ini amamaktadr. 30. Genel idari giderler (elektrik, su, snma maliyetleri v.b.) projenin toplam uygun maliyetlerinin % 5ini amamaktadr.

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

75

EKLER
EK B EK C : Bte (Excel Formatnda B1-B2-B3) Doldurulacak : Mantksal ereve (Excel Formatnda) - Doldurulacak

EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin zgemileri - Doldurulacak

EK - B
Bte sayfalar doldurulurken gz nnde bulundurulmas gereken hususlar: 1 Bteye yazlan tm kalemler uygun maliyet olmaldr. alma sayfalarndaki hcrelerde yer alan formller tanml olup deiiklik yaplmamal; btn formller ve deerler aritmetik hatalara kar kontrol edilmelidir. Belirteceiniz tutarlar brt olmaldr. KDV ve ilgili her trl vergi, resim ve harlar dahil olarak hesaplanan tutarlar bteletirilmelidir. Bteye yazlan tm kalemlerin EK B3 Maliyetlerin Gerekelendirmesi blmnde karl bulunmaldr. Btede yazlan tm kalemlerin Bavuru Formunda karl olup olmad kontrol edilmelidir. Btede yer alan tutarlar Bavuru Formu Blm 1.3 ile ayn olmaldr. Her alma sayfas(1.Bte, 2.Beklenen Finansman Kaynaklar, 3 Maliyetlerin Gerekelendirmesi) da eksiksiz doldurulmal ve her tablo da Ankara Kalknma Ajansna bavuru evrak ile birlikte teslim edilmelidir. naat ve yapm ileri iin Bavuru Rehberinde yer alan maliyetlerin uygunluu blmnde yer alan uygunluk koullarna zellikle dikkat ediniz. Her alma sayfas (1.Bte, 2.Beklenen Finansman Kaynaklar, 3 Maliyetlerin Gerekelendirmesi) da temsil ve ilzama yetkili kiilerce imzalanmaldr.

5 6

www.ankaraka.org.tr

76
EK B_BTE

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES MAL DESTEK PROGRAMI


Bavuru Sahibi: Projenin Ad: Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL)2

EK - B

EK B-1. FAALYET BTES

1. nsan Kaynaklar 1.1 Maalar (brt tutarlar, yurt ii personel)3 1.1.1 Teknik 1.1.2 dari / destek personeli 1.2 Maalar (brt tutarlar, yabanc personel) 1.3 Gndelikler4 1.3.1 Yurt d (proje personeli) 1.3.2 Yurt ii (proje personeli) 1.3.3 Seminer/konferans katlmclar nsan Kaynaklar Alt Toplam 2. Seyahat5 2.1. Yurt d seyahat 2.2 Yurt ii seyahat Seyahat Alt Toplam 3. Ekipman ve malzeme6 3.1 Ara satn alm veya kiralanmas 3.2 Mobilya, bilgisayar donanm 3.3 Makineler, tehizat 3.4 Makineler iin yedek para, ekipman, aletler 3.5 Dier (ltfen belirtiniz) Ekipman ve Malzeme Alt Toplam 4. Yerel ofis maliyetleri 4.1 Ara maliyetleri 4.2 Ofis kiras 4.3 Tketim malzemeleri - ofis malzemeleri 4.4 Dier hizmetler (tel/faks, elektrik/snma, bakm) Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplam 5. Dier maliyetler, hizmetler8 5.1 Yaynlar9 5.2 Etd, aratrma9 5.3 Denetim maliyetleri10 5.4 Deerlendirme maliyetleri 5.5 Tercme, tercmanlar 5.6 Mali hizmetler (banka teminat maliyetleri vb.) 5.7 Konferans/seminer maliyetleri9 5.8 Tantm faaliyetleri11 5.9 naat leri12 5.10 Kontrolrlk ileri ve dier13 Dier Maliyetler, Hizmetler Ara Toplam 6. Dier14 Dier Alt Toplam 7. Projenin Uygun Dorudan Maliyetleri Toplam (1'den 6'ya kadar) 8. dari maliyetler (kalem 7'nin maksimum %7'si) 9. Toplam uygun proje maliyeti (7+8) Adet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7

Aylk Aylk Aylk Gndelik Gndelik Gndelik

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Her uu iin Seyahat bana

0,00 0,00 0,00

Her ara iin Her adet iin

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aylk Aylk Aylk Aylk

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

77

EK - B
1. Bte, sadece Ankara Kalknma Ajans katksn deil, Projenin uygun tm maliyetlerini kapsamaldr. Bte kalemlerinden herbiri yeterince detaylandrlmal ve kendi ierisinde anlaml bir ekilde temel bileenlerine ayrlmaldr. Her bileen iin birim says ve birim maliyetleri ayr ayr belirtilmelidir. 2. Bte TL cinsinden yaplacaktr. 3. Eer personel Proje hesabna tam zamanl almyor ise, alma sresi yzde olarak sz konusu bte kaleminin tanm yannda belirtilmeli ve Birim stununda yanstlmaldr (Birim Maliyet stununda deil). 4. Gndelik tutarn belirtiniz. Gndelik tutar, konaklama, yemek ve grev yeri snrlar dahilinde seyahat giderleri kapsar. Gndelikler yararlancnn ve ortaklarnn normalde verdii miktarlardan yksek olmamaldr. Yurtii gndelik giderleri, 2011 yl Merkezi Ynetim Bte Kanununun H Cetvelinde (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanunu Hkmleri Uyarnca Verilecek Gndelik ve Tazminat Tutarlar) belirtilen memur ve hizmetliler bal altnda, aylk/kadro derecesi 1-4 olanlar iin ngrlen tutarn iki katn amayacak ekilde belirlenmelidir. Yurtd gndelik giderleri iin, Bakanlar Kurulunun Yurtd Gndeliklerine Dair Kararnda (2011 yl iin 03.05.2011 tarih ve 27923 sayl Resmi Gazetede yaymlanan 2011/1439 sayl Karar) belirtilen dier ekillerde grevlendirilenlerden aylk/ kadro derecesi 1-4 olanlar iin ngrlen tutar esas alnarak, bu kararn hkmleri uygulanr. 5. Hareket ve var noktalarn belirtiniz. 6. Satn alma veya kiralama maliyeti. 7. Bu maliyet sadece proje faaliyetleri iin kiralanan yerleri kapsar. Bavuru sahiplerinin ve ortaklarnn olaan kira ve hizmet giderleri, 8 numaral idari maliyetler bte kalemine girer. 8. Ayr ayr kalemler halinde belirtiniz. Gtr miktarlar kabul edilmeyecektir. 9. Burada sadece, hizmet tamamen ykleniciye ihale ediliyorsa belirtilecektir. 10. Eer talep edilen destek miktar 100.000 TLyi geiyorsa veya Kalknma Ajans tarafndan talep edildiyse Yasal denetim konusunda ulusal veya uluslar aras kabul grm bir denetim kurumuna (Yeminli Mali Mavirler/Serbest Muhasebeci Mali Mavirler Odas veya Sermaye Piyasas Kurulunca onaylanm Bamsz Denetim irketi) mensup onayl bir deneti yeminli mali mavir tarafndan tarafndan hazrlanan proje hesaplarna ilikin bir d denetim raporunun proje sonunda nihai deme talepleriyle birlikte sunulmas gerekmektedir. 11. Ankara Kalknma Ajansnn Projeye olan katksn gsterecek her trl maliyet burada gsterilecektir. 12. Taerona verilecek inaat ilerini yaznz; bina yapm, boru hatt inaas vb. Kalem 9un maksimum % 30i kabul edilecektir. 13. naat ileri kontrolrl iin yaplacak iler 14. nceki balklar altnda btelenemeyen ancak dorudan proje uygulamas ile ilgili maliyetleri bu balk altnda belirtiniz. NOT: Yararlanc, bu tablolarda verilen tm finansal bilgilerin doruluundan tek bana sorumludur.

www.ankaraka.org.tr

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES MAL DESTEK PROGRAMI

78

EK B-2. Beklenen Finansman Kaynaklar

Bavuru Sahibi'nin Ad:

Bavuru Numaras: TR51/11/TUR/...

Tutar TL

Toplamn yzdesi % 0,00

Bavuru sahibinin mali katks

0,00 0,00

Bu bavuruda talep edilen Destek Miktar

0,00

Dier kurumlarca yaplan katklar Ad Koullar Ortak1 Ortak2 .... 0,00 0,00

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

TOPLAM KATKI

Projeden elde edilen dorudan gelir 0,00 100,00

GENEL TOPLAM

EK - B

79

EK - B
EK III
Her bte kalemi iin ltfen maliyetin ksa bir gerekesini gsteriniz (en fazla 5 satr) ve harcamalarn proje faaliyetleri ile ilgisini aklaynz

EK B-3. Maliyetlerin Gerekelendirilmesi

Bavuru Sahibi'nin Ad: Projenin Ad:


Giderler 1. nsan Kaynaklar 3 1.1 Maalar (brt tutar, yurt ii personel) 1.1.1 Teknik 1.1.2 dari / destek personeli 1.2 Maalar (brt tutar, yabanc/uluslararas personel) 4 1.3 Grev/seyahat harcrahlar 1.3.1 Yurt d (proje personeli) 1.3.2 Yurt ii (proje personeli) 1.3.3 Seminer/konferans katlmclar nsan Kaynaklar Alt Toplam 2. Seyahat 2.1. Yurtd seyahat 2.2 Yurtii seyahat Seyahat Alt Toplam 3. Ekipman ve malzeme 3.1 Ara satn alm veya kiralanmas 3.2 Mobilya, bilgisayar donanm 3.3 Makineler, aralar 3.4 Makineler iin yedek para, ekipman, aletler 3.5 Dier (ltfen belirtiniz) Ekipman ve Malzeme Alt Toplam 4. Yerel ofis maliyetleri7 4.1 Ara maliyetleri 4.2 Ofis kiras 4.3 Tketim malzemeleri - ofis malzemeleri 4.4 Dier hizmetler (tel/faks, elektrik/snma, bakm) Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplam 5. Dier maliyetler, hizmetler 9 5.1 Yaynlar 9 5.2 Etd, aratrma 10 5.3 Denetim maliyetleri 5.4 Deerlendirme maliyetleri 5.5 Tercme, tercmanlar
8 6 5

Birim

Aklama

Aylk Aylk Aylk Gndelik Gndelik Gndelik

Her uu iin Seyahat bana

Her ara iin Her adet iin

Aylk Aylk Aylk Aylk

Adet

5.6 Mali hizmetler (banka teminat maliyetleri vb.) 5.7 Konferans/seminer maliyetleri 11 5.8 Tantm faaliyetleri 12 5.9 naat leri 13 5.10 Kontrolrlk ileri ve dier Dier Maliyetler, Hizmetler Ara Toplam 6. Dier Dier Alt Toplam 7. Projenin Uygun Dorudan Maliyetleri Ara Toplam (1'den 6'ya kadar) 8. dari maliyetler (kalem 7'nin maksimum %7'si) 9. Toplam uygun proje maliyeti (7+8)
14 9

www.ankaraka.org.tr

80

EK C

MANTIKSAL EREVE
Objektif Olarak Dorulanabilir Baar Gstergeleri Varsaymlar
Genel Amala ilgili kilit gstergeler nelerdir? Bu gstergeler iin gerekli bilgi kaynaklar nelerdir?

Proje Mant

Dorulama Kaynaklar ve Aralar

Genel Ama

Projenin katkda bulunaca daha genel kapsamdaki ama nedir?

zel Ama(lar)
Proje amacnn baarld hangi gstergelerden anlalacaktr?

Genel amaca katkda bulunmak iin projenin gerekletirecei zel ama(lar) nedir?

Proje amacnn gerekletirildiine dair gstergelerin tespiti iin hangi bilgi kaynaklar kullanlacaktr? (mevcut veya proje ile retilecek olan)

Sz konusu amacn baarlmas iin Yararlancnn sorumluluu dnda olan hangi faktr ve koullarn (dsal koullar) salanmas gereklidir? Hangi riskler dikkate alnmaldr?

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES


Proje sonularnn elde edildiine dair gstergelerin tespiti iin hangi bilgi kaynaklar kullanlacaktr? Projedeki ilerleme hakkndaki bilgi kaynaklar hangileridir? Maliyetler: Proje maliyetleri nelerdir? Nasl snflandrlmtr? (Proje btesi dkmnde) Aralar: Bu Faaliyetleri uygulamak iin gerekli aralar nelerdir? rnein; personel, ekipman, eitim, etd, malzeme, tesis gibi

Beklenen Sonular

Proje amacna ulalabilmesi iin Beklenen proje sonularnn elde gerekli olan sonular (projenin somut edilip edilmedii hangi rnleri) nelerdir? gstergelerden anlalacaktr?

Beklenen Sonularn zamannda elde edilmesi iin, hangi dsal koullar salanmaldr?

Faaliyetler

Beklenen sonular elde etmek iin uygulanacak faaliyetler (sonulara referansla) srasyla hangileridir?

Projenin balamasndan nce hangi n-koullarn salanmas gerekmektedir? Planlanan faaliyetlerin uygulanabilmesi iin, yararlancnn dorudan kontrol dnda hangi koullarn salanmas gereklidir?

EK - C

81

EK - D

ZGEM15
Projedeki Pozisyonu: 1. Ad Soyad: 2. T.C. Kimlik No: 3. Doum Tarihi: 4. Uyruu: 5. letiim Bilgileri (Tel, Faks, E-posta): 6. Eitim Bilgileri: Mezun Olunan retim Kurumu Tarih Mezun Olunan Blm/Unvan

Mezun Olunan retim Kurumu Tarih Mezun Olunan Blm/Unvan 7. Dil Becerileri: (1den 5e kadar; 1=temel dzey, 5=ileri dzey) Dil 8. Mesleki Deneyim: Okuma Yazma Konuma

Tarih Yer Kurum/Kurulu Pozisyon Aklama:


9. Projedeki Pozisyonla lgili Balca Vasflar: 10. ye Olunan Mesleki Kurulular: 11. Dier Bilgiler:
15 Formda yer alan blmler ihtiya dorultusunda oaltlabilecektir.

www.ankaraka.org.tr

82

EK - E
TR51/11/TUR TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES MAL DESTEK PROGRAMI

DESTEKLEYC BELGE RNEKLER

Turizm Potansiyelinin Harekete Geirilmesi Mali Destek Program kapsamnda Ajansmza sunulmas gereken destekleyici belgelerden bazlarna ilikin rnekler, potansiyel bavuru sahiplerinin almalarn kolaylatrmak ve sunulan belgelerin ieriklerinin talep edilen hususlar iermesini salamak amacyla bavuru rehberine ek olarak sunulmaktadr. Bavuru sahipleri bu rnekleri birebir kullanabilecekleri gibi, ieriklerini kullanmak kaydyla farkl ekillerde de destekleyici belgelerini sunabileceklerdir. Bavuru sahiplerinin yetkili organlar tarafndan (Meclisler, Ynetim Kurulu v.b) karar alnmasnn gerekmesi durumunda rnek olarak verilmi olan metinlerin ieriklerinden yararlanlarak karar metinlerinin ekillendirilmesi mmkn olacaktr.

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

83

EK - E
rnek 1:

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLNE

Kurumumuz . tarih ve . sayl Kanuna/Ynetmelie/Karara gre kurulmu olup Ankarada faaliyetlerini srdrmektedir. Kurumumuz, Kalknma Ajanslar Proje ve Faaliyet Destekleme Ynetmeliinin 26. maddesi uyarnca alacak proje hesabn amaya, bu hesaba para aktarmaya ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahiptir.

Kurumun En st Yetkili Amiri mzas ve Mhr

www.ankaraka.org.tr

84

EK - E
rnek 2:

ANKARA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLNE

Ajansnz tarafndan yrtlmekte olan Turizm Potansiyelinin Harekete Geirilmesi Mali Destek Program kapsamnda Kurum/kuruluumuz adna . balkl bir proje sunulmasna ve projenin baarl olmas durumunda uygulanmasna, sunulan projede kurum/kuruluumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya .nn yetkili klnmasna karar verilmitir. lgili yetkilendirmeye ait karar ekte sunulmutur.

Kurumun En st Yetkili Amiri mzas ve Mhr

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

85

EK - E
rnek 3:

ANKARA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLNE

Ajansnz tarafndan yrtlmekte olan Turizm Potansiyelinin Harekete Geirilmesi Mali Destek Program kapsamnda Kurum/kuruluumuz adna sunulan . balkl proje kapsamnda kurum/kuruluumuzu aada tatbik imzas bulunan kurumumuz Mdr/Bakan (vb.) .. temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kiidir.

Kurumun En st Yetkili Amiri mzas ve Mhr

.nin Tatbiki mzas: (MZA)

www.ankaraka.org.tr

86

EK - E
rnek 4:

ANKARA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLNE

Ajansnz tarafndan yrtlmekte olan Turizm Potansiyelinin Harekete Geirilmesi Mali Destek Program kapsamnda .tarafndan sunulan .. balkl projede kurum/kuruluumuz proje orta olarak yer alacaktr. Bu dorultuda, proje kapsamnda kurum/kuruluumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kii .dir. Proje bavuru formunda belirtildii zere, kurum/ kuruluumuzca proje kapsamnda .. TLlik e finansman/nakdi katk salanmas taahht edilmektedir. Ortaklk ve temsil ve ilzama yetkilendirmeye ynelik alnm olan karar ekte sunulmutur.

Kurumun En st Yetkili Amiri mzas ve Mhr

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES

87

EK - E
rnek 5:

ANKARA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLNE

Kurumumuzca Ajansnza sunulan .. balkl proje kapsamnda ina edilecek altyapnn sahiplii/intifa hakk, projenin tamamlanmasnn ardndan 5 yl (asgari 5 yl) sre ile kurumumuza ait olacaktr.

Kurumun En st Yetkili Amiri mzas ve Mhr

www.ankaraka.org.tr

88

EK - F

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES MAL DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLFLER N RNEK PERFORMANS GSTERGELER
Not: Bu tablodaki gstergeler rnek niteliinde olup, bavuru sahipleri hazrlayacaklar projelerin ieriine gre farkl performans gstergeleri belirleyebilir. GSTERGELER Turizm hizmetlerine alan doal alan miktar Yeni istihdam edilen kii says Ziyareti saysnda salanan art Turistik alanlara ulaabilen dezavantajl kii saysndaki art Termal tesislerde ve kr tesislerindeki hizmet eitliliindeki art m2 Kii Kii-% Kii-% % BRM

Termal tesislerde ve kr tesislerindeki mteri memnuniyetindeki art % Eitim alan personel says Kii Termal tesislerde ve kr tesislerindeki alanlarn aldklar eitim ve Adet sertifika says Krsal turizm iletmecilii yapan iletmelerin kalite sertifikas/belgesi Adet says Turizme kazandrlan tarihi Ankara evi says Dzenlenen fuar says Dzenlenen kongre says Kongre ve fuar katlm amacyla Ankaraya gelen ziyareti says Kongre ve fuarclk faaliyetlerinden elde edilen gelirdeki deiim Butik otellerin kapasitesindeki deime Tedavi ve/veya gzellik merkezi olarak hizmet veren krsal turizm iletmelerinin saysndaki art Ankara turizmi tantmna ynelik yaynlanan reklam says Ankara turizmini tantan basl materyal tr/says Turizm tantm amacyla oluturulmu organizasyon saysndaki deiim Ticari rn haline gelen yresel rn says Corafi iaret tescili yaplan rn says Yerel festival says Konaklama yeri yatak kapasitesindeki art Konaklama yeri doluluk oran art Adet % % % % % % Adet Adet % Adet Adet Adet % %

TURZM POTANSYELNN HAREKETE GERLMES