Vous êtes sur la page 1sur 4

Zacznik Nr 4a do uchway Nr II/16./10 Rady Gminy Pacanw z dnia 09 grudnia 2010 r.

Wydatki biece na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych z na 2010 rok

L.p.

Projekt

Jednostka Przewidywane nakady i rda finansowania Wydatki Wydatki w org. Okres poniesio realizujca roku realizacji Dzia Rozdzia ne do budetowym zadanie lub zadania 31.12.20 2010 koordynujca 09 r. rdo kwota program

1. Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t. Gminny Orodek 85214, 852, Pomocy 85295, 853 Spoecznej w 85395 Pacanowie - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

75560.00 7933.80

75560.00
7933.80

Priorytet:VII Promocja integracji spoecznej w ramach Programu

Dziaanie:7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Programu Projekt:Czas na aktywno w gminie Pacanw Program: Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet:Wdraanie lokalnych strategii rozwoju Dziaanie:413 Projekt:Kultywowanie tradycji polskiej wsi poprzez organizacj Doynek GminnychPacanw 2010

2010

3400.20 64226.00

3400.20 64226.00

2.

Warto zadania: 2010 Gmina 750


- rodki z budetu j.s.t. 75075 - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

41735.62 19020.62 0

0 41735.62 19020.62

Pacanw

22715

22715

Ogem wydatki biece

###

0 117295.62

- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego


- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

26954.42 3400.20 86941.00

0 26954.42 0 3400.20 0 86941.00

cznik Nr 4a chway Nr II/16./10 Gminy Pacanw a 09 grudnia 2010 r.

, niepodlegajcych zwrotowi

Planowane wydatki budetowe na realizacj zada programu w latach 2011 - 20 2011 rok

w z

2012 po 2012 rok roku

0 0 0

0 0 0

0 0 0