Vous êtes sur la page 1sur 1

UCHWAA NR XXIX/184/2009

RADY GMINY SUPIA


zdnia30grudnia2009r.
wsprawiedokonaniazmianwbudecie gminy na 2009 rok
Napodstawieart.18ust.2pkt4,pktustawyzdnia8marca1990rokuosamorzdziegminnym(Dz.U.z2001r.
Nr142,poz.1591zpn.zm.)wzwizkuzart.165,ustawyzdnia30czerwca2005r.ofinansachpublicznych(Dz.U.
z2005r.Nr249,poz.2104,zezm.)RadaGminyuchwala,conastpuje:
1.Zwiksza siplandochodwbudetowych:
1.wdziale758rozdzia758022750 90.972,00
2.Zwiksza siplanwydatkwbudetowych:
1.wdziale750rozdzia750114010 634,00
2.wdziale750rozdzia750234210 90.972,00
3.Zmniejsza siplanwydatkwbudetowych:
1.wdziale750rozdzia750114110 302,00
2.wdziale750rozdzia750114120 48,00
3.wdziale750rozdzia750114300 284,00
4.Wykonanie uchway powierza siWjtowi.
5.UchwaawchodziwyciezdniempodjciaipodlegapublikacjiwDziennikiUrzdowymWojewdztwa
witokrzyskiego oraz na tablicy ogoszeUrzdu Gminy.

ID: BYTLG-ILWHI-JQSLU-GBBAZ-DKSSF. Podpisany.

Strona 1 / 1