Vous êtes sur la page 1sur 2

Uchwaa Nr XXXVII/211/2010 Rady Gminy Michaowie zdnia17lutego2010r. wsprawiewprowadzeniazmianwbudecie gminy na 2010 rok. Napodstawieart.18ust.2pkt4ustawyzdnia8marca1990rokuosamorzdzie gminnym(jednolitytekstDz.U.Nr142,poz.1591z2001rokuzezmianami),art. 211ustawyzdnia27sierpnia2009r.ofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157,poz.

1240) uchwala si, co nastpuje: 1.Zmniejsza siwydatki budetugminyokwot1814zwtym: Dzia750 rozdzia75023 4010okwot1814z 2.Zwiksza siwydatki budetugminyokwot1814 zwtym: Dzia750 rozdzia75023 4040okwot1814z 3.Wykonanie uchway zleca siWjtowiGminy. 4.Uchwaa podlega ogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwa witokrzyskiego. 5.Uchwaawchodziwyciezdniempodjcia.

Przewodniczcy Rady Gminy Michaw Zygmunt Mika

Zacznik do uchway Nr XXXVII/211/2010 Rady Gminy Michaowie zdnia17lutego2010r. Zalacznik1.gif Wydatki


ID: FEMIB-GQIAU-ONMYC-OLBXH-WSPVP. Podpisany. Strona 1 / 2

Zacznik do uchway Nr XXXVII/211/2010 Rady Gminy Michaowie zdnia17lutego2010r. Zalacznik1.gif Wydatki

ID: FEMIB-GQIAU-ONMYC-OLBXH-WSPVP. Podpisany.

Strona 2 / 2